VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 26. juli 2021

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VESTRE LANDSRET DOM. afsagt den 26. juli 2021"

Transkript

1 VESTRE LANDSRET DOM afsagt den 26. juli 2021 Sag BS-50151/2019-VLR (12. afdeling) (advokat Leo Jantzen) mod A Skatteministeriet (advokat Sune Riisgaard) Landsdommerne Anders Raagaard, Henrik Twilhøj og Iben Lihme Degnbol (kst.) har deltaget i sagens afgørelse. Sagen er anlagt ved Retten i Kolding den 9. maj Ved kendelse af 18. oktober 2019 er sagen henvist til behandling ved landsretten efter retsplejelovens 226, stk. 1. Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren,, der er eneaktionær i B A/S, i medfør af ligningslovens 16 E skal beskattes af løbende hævninger på en mellemregningskonto mellem ham og selskabet, herunder om der ved de løbende hævninger er etableret lån og i givet fald, hvordan størrelsen af lånene skal opgøres. Påstande A har nedlagt påstand om, at hans skatteansættelser for indkomstårene skal hjemvises til fornyet behandling hos Skattestyrelsen. Sagsøgte, Skatteministeriet, har påstået frifindelse. A

2 2 Sagsfremstilling Landsskatteretten har truffet afgørelse i sagen den 21. februar Af afgørelsen fremgår bl.a.: Faktiske oplysninger Klageren er eneanpartshaver og direktør i B A/S. Selskabet havde regnskabsår fra den 1. oktober til 30. september. Klageren havde en mellemregning med selskabet. Der er fremlagt kontospecifikationer for selskabet. Det fremgår heraf, at der fra den 14. august til 31. december 2012 var følgende bevægelser på mellemregningen: Dato Bilag Tekst Debet Kredit Akkumuleret , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42

3 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 Fra den 1. januar til 31. december 2013 var der følgende bevægelser på mellemregningen: Dato Bilag Tekst Debet Kredit Akkumuleret , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06

4 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93

5 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29

6 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Fra den 1. januar til 30. september 2014 var der følgende bevægelser på mellemregningen: Dato Bilag Tekst Debet Kredit Akkumuleret , ,50

7 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69

8 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96

9 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 SKATs afgørelse SKAT har forhøjet klagerens aktieindkomst med kr. for indkomståret 2012, kr. for indkomståret 2013 og kr. for indkomståret Som begrundelse er anført: "Folketinget har ved lov nr. 926 af 18. september 2012 vedtaget, at lån, som et selskab yder til en anpartshaver med bestemmende indflydelse, fra og med 14. august 2012 behandles som en hævning uden tilbagebetalingspligt. Bestemmelsen fremgår af ligningslovens 16 E. Definition af bestemmende indflydelse følger af ligningslovens 2. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettighederne, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 % af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 % af stemmerne. At et aktionærlån skattemæssigt behandles efter skattelovgivningens regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt betyder, at et lån omfattet af ligningslovens 16 E ikke er et lån skattemæssigt. Lånet skal i stedet behandles som en overførsel af værdier fra selskabet til anpartshaveren. Beløb, der er omfattet af ligningslovens 16 E, og dermed skattepligtige, beskattes enten som udbytte efter ligningslovens 16 A eller som løn efter statsskattelovens 4, stk. 1, litra c. Der gælder ingen bagatelgrænse ved beskatningen. Det er på det foreliggende grundlag SKATs opfattelse, at udgangspunktet for beskatning i medfør af bestemmelserne i ligningslovens 16 E er bruttohævninger. Dette gælder, uanset om der er foretaget tilbagebetalinger i løbet af året, således at nettobeløbet sammenlagt for året er en indbetaling. Det er endvidere SKATs opfattelse, at indbetalinger skal anses som afdrag på det selskabsretlige aktionærlån, således at de ikke modregnes ved opgørelsen af de skattepligtige hævninger. Dette betyder, at alle hævninger omfattet af ligningslovens 16 E er skattepligtige som enten løn eller udbytte, så længe der ikke er tale

10 10 om en hævning af et selskabsretligt tilgodehavende, som kan anses for en skattefri tilbagebetaling af anpartshaverens selskabsretlige tilgodehavende forudsat, at betingelserne herfor er opfyldt, jævnfør den juridiske vejledning afsnit C.B Selskabet skal foretage indberetning af aktionærlånet som indkomstgrundlag i form af løn eller udbytte på hævetidspunktet samt indbetale kildeskatten heraf, hvilket herefter får virkning i forhold til indkomståret, hvor aktionærlånet er udbetalt. Den hidtidige praksis om løn eller udbytte finder også anvendelse efter indførelsen af ligningslovens 16 E. Som udgangspunkt vil beskatningen være udbytte, med mindre anpartshaveren er ansat i selskabet, og udbetalingen kan anses for en rimelig aflønning for arbejdsindsatsen. I disse situationer vil der i stedet kunne ske beskatning som løn. Selskabsretligt er der fortsat tale om et lån, der skal betales tilbage til selskabet. Den selskabsretlige tilbagebetaling af aktionærlånet ophæver ikke beskatningen af hovedaktionæren. Dette fremgår af bemærkningerne til ligningslovens 16 E, hvor følgende er oplyst: "Selv om der civilretligt fortsat kan være tale om et ulovligt aktionærlån, der skal tilbagebetales, vil en tilbagebetaling af det ulovlige lån ikke føre til en genoptagelse af beskatningen af lånet hos aktionæren. Dette svarer til, at det ikke er muligt at ophæve beskatningen ved tilbagebetaling af løn eller udbytte." SKAT anser ikke aktionærlånet optaget fra og med den 14. august 2012 for en ny selvstændig låneaftale, idet der i bogføringen ikke er foretaget en adskillelse af låneforholdene før og efter 14. august 2012, hvorfor det eksisterende aktionærlån anses som fortsat, jævnfør den juridiske vejledning afsnit C.B SKAT har gennemgået den modtagne udskrift af mellemregningskontoen. Aktionærlånet består både af hævninger foretaget før og efter 14. august Af den indsendte kontospecifikation for konto fremgår det, at der efter den 12. august 2012 har været flere perioder, hvor saldoen på mellemregningskontoen har været i selskabets favør. Det drejer sig om følgende perioder. 2012: 14. august til 19. august. 2013: 26. juni til 30. september og 26. november til 31. december. 2014: 24. februar til 1. juli og 19. juli til 30. september 2014.

11 11 Debiteringer på konto , hvor saldoen er i selskabets favør, er opgjort på vedhæftede regneark /08-31/12: Debiteringer i alt kr /01-31/12: Debiteringer i alt kr /01-30/09: Debiteringer i alt kr. I alt kr. Debiteringerne anses som hævninger foretaget af dig. Du skal derfor beskattes i 2012 med kr., i 2013 med kr. og i 2014 med kr. Beløbene beskattes som maskeret udbytte efter ligningslovens 16 A. Der foreligger ikke oplysninger om, at de foretagne udbetalinger kan anses for en rimelig aflønning for en arbejdsindsats, hvorfor SKAT ikke har anset de skattepligtige hævninger for yderligere løn." For indkomståret 2012 har SKAT beskattet følgende lån: Dato Bilag Tekst Beløb Saldo Til beskatning , , , , ,09 92,54 I alt , For indkomståret 2013 har SKAT beskattet følgende lån: Dato Bilag Tekst Beløb Saldo Til beskatning , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 304, , , , , , , , , , , , , , , ,00

12 , , , , , ,00 I alt , kr. For indkomståret 2014 har SKAT beskattet følgende lån: Dato Bilag Tekst Beløb Saldo Til beskatning , , , , , , , , , , , , , ,82 10, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 17, , ,69 142, , , , , ,39 23, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 87, , , , , , , , , , , , , , ,52 129, , , , , , , , , , , ,68 143,16 I alt ,

13 13 Klagerens opfattelse Klagerens repræsentant har nedlagt principal påstand om, at klagerens aktieindkomst nedsættes til 0 for indkomstårene Der er nedlagt subsidiær påstand om, at klagerens aktieindkomst nedsættes til kr. Til støtte for de nedlagte påstande er det gjort gældende: "Helt overordnet gør jeg gældende, at den fortolkning som SKAT, Skatteankestyrelsen og Landsskatteretten har valgt at foretage på baggrund af Ligningsskattelovens 16 E, er i strid med lovens ordlyd og hele formålet med loven. Baggrunden for indførelsen af loven var, at der i årene op til lovens vedtagelse havde været en stigende tendens til, at aktionærer brugte aktionærlån som et skattefrit alternativ til løn eller udbytte. Det har aldrig været lovgivers intention at foretage den total vanvittige - og dybt urimelige - beskatning af posteringer på mellemregningskonti mellem et selskab og dettes aktionærer i årets løb, som SKATs afgørelse i nærværende sag medfører. Det afgørende for beskatningen efter Ligningsskattelovens 16 E bør være, hvorvidt selskabet ved mellemregninger ved årets udløb, har haft et tilgodehavende hos aktionæren. Hvis dette har været tilfældet, da skal der ske beskatning. Hovedaktionæren kan efter praksis undgå en dobbeltbeskatning af dette udestående ved at foretage en selskabsretlig udlodning af beløbet frem for at tilbagebetale dette. Hermed har lovgivers hensigt med loven til fulde været opfyldt. Mellemregningskontoen mellem A/S og A As har i alle år ultimo/primo været i ; det vil sige, at han på intet tidspunkt ved årets udløb har skyldt sit selskab penge, og dermed søgt at udskyde en beskatning. Af mellemregningskontoen fremgår det således, at saldoen pr. 30. september 2012 udgjorde minus kr ,32, pr. 30. september 2013 minus kr ,38 og 30. september 2014 minus kr ,46. Det forhold, at beløbene var negative medfører i det konkrete tilfælde, at der forelå et tilgodehavende hos A. På trods af nævnte forhold har SKAT for indkomstårene 2012 til 2014 samlet anset A for at have modtaget udbytter fra B A/S med i alt kr ,00. A Realiteten er, at bliver beskattet af det samlede udlån utallige gange, hvilket naturligvis på ingen måde bør kunne ske. Så derfor bør den maksimale beskatning være den som fremgår af mit bilag 2, fremlagt med klagen. Selv om SKATs forståelse af loven måtte blive accepteret af domstolene - i sidste ende af Højesteret - så bør der som minimum an- B

14 14 vendes en nettobetragtning ved bogføringer samme dato. Hvis der eksempelvis primo en dag er et tilgodehavende til selskabet på kr ,00, og hovedaktionæren dels foretager en hævning på kr ,00 og en indsættelse på kr ,00, da bør beskatningen maksimalt udgøre kr ,00, svarende til kr ,00 minus kr ,00. Jeg kan i nærværende sag konkret henvise til 30. december Her bliver A beskattet af fem "hævninger" af h.h.v. kr ,00 kr ,00 kr ,00, kr ,00 og kr ,00. Dette på trods af, at der samtidigt blev bogført indbetalinger på mellemregningskontoen på kr ,54, kr ,00 og kr ,78. Der bør i det nævnte eksempel af alle transaktionerne pr. 30. december 2013 alene ske en beskatning af nettobeløbet, hvilket vil medføre en nedsættelse af den nuværende forhøjelse med kr ,32. Der foreligger en del tilsvarende forhold. Jeg kan henvise til bogføringerne følgende dage: 6. august 2013, 31. marts 2014, 1. juli 2014 og 31. juli Jeg mener tillige, at beskatningen af kr , 13 den 9. juli 2013 er uberettiget, da der ved samme bilag sker en bogføring af samme beløb i favør." As Repræsentanten har fremlagt en af ham udarbejdet opgørelse over den skatteretlige mellemregningskonto mellem klageren og selskabet. Repræsentantens bemærkninger til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling Repræsentanten har anført følgende til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling: "Som drøftet på vores kontormøde er det min opfattelse, at beskatningen i nærværende sag objektivt set er fuldstændig vanvittig og på ingen måde i overensstemmelse med lovgivers intentioner. Den konkrete sag viser med alt tydelighed således, at det er nødvendigt, at der sker modifikationer til den nuværende praksis. En modifikation kunne være, at der skal opereres med en "skatteretlig" mellemregningskonto, som jeg har foreslået i klagen." Skattestyrelsens udtalelse til Skatteankestyrelsens indstilling Skattestyrelsen har anført følgende til Skatteankestyrelsens indstilling: "SKAT har med henvisning til ligningslovens 16 E forhøjet klagerens skattepligtige indkomst med hævninger foretaget på hans mellemregningskonto med det selskab, hvori han var eneanpartshaver i indkomstårene Forhøjelsen udgøres af de bruttohævninger, der er foretaget på tidspunkter, hvor saldoen på kontoen var i selskabets favør.

15 15 Skatteankestyrelsen foreslår, at den påklagede afgørelse stadfæstes, dog sådan at forhøjelsen for 2014 forøges med kr., som efter fornyet gennemgang af selskabets kontospecifikationer også er anset for at udgøre aktionærlån omfattet af bestemmelsen. Vi kan tiltræde forslaget og henviser herved til begrundelsen i vores afgørelse og i Skatteankestyrelsens forslag til klagesagens afgørelse." Bemærkninger på retsmødet i Landsskatteretten Repræsentanten har på retsmødet henholdt sig til sine tidligere bemærkninger, men for så vidt angår den subsidiære påstand har repræsentanten især fremhævet følgende uddrag fra bemærkningerne til lovforslag nr. 199 af 14. august 2012: "Hvis et lån er omfattet af den foreslåede bestemmelse i ligningslovens 16 E, vil det i alle skattemæssige relationer blive lagt til grund, at der hverken hos långiver eller låntager foreligger et lån". Det er repræsentantens opfattelse, at uddraget skal forstås således, at når beskatningen af lånet er foretaget, og man har fået det skatteretlige udbytte, så eksisterer det skatteretlige lån ikke længere. Der foretages altså en nulstilling af det skatteretlige lån, og som følge heraf skal der udarbejdes en særskilt skatteretlig konto/saldo. Landsskatterettens afgørelse Det følger af ligningslovens 16 E, stk. 1, at hvis et selskab omfattet af selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet, direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler som hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af pkt., finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabslovens 206, stk og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed. Bestemmelsen er indsat ved lov nr. 926 af 18. september 2012, og har virkning for lån, der er ydet fra og med den 14. august Klageren og selskabet er omfattet af personkredsen i ligningsloven 16 E, stk. 1. Enhver postering på mellemregningskontoen, hvorved der opstår et lån til klageren eller et lån til klageren forøges, anses for et lån omfattet af ligningslovens 16 E. Klageren beskattes således af lån over mellemregningskontoen, når denne er i selskabets favør uanset primo- eller ultimosaldoen. Der kan henvises til Landsskatterettens afgørelse af 17. oktober 2017, offentliggjort som SKM LSR. I de tilfælde, hvor der er bogført flere debiteringer og krediteringer samme dag, lægges den angivne rækkefølge i bogføringen til grund.

16 16 Tilbagebetaling af lånene fører ikke til en genoptagelse af beskatningen af lånene hos kapitalejeren. Dette svarer til, at det ikke er muligt at ophæve beskatningen ved en tilbagebetaling. Indbetalingerne til selskabet anses for afdrag på den selskabsretlige gæld. Landsskatteretten finder ikke grundlag for, at det anførte uddrag fra lovbemærkningerne om, at hvis et lån er omfattet af ligningslovens 16 E, vil det i alle skattemæssige relationer blive lagt til grund, at der hverken hos långiver eller låntager foreligger et lån, skal forstås således, som repræsentanten gør gældende. Det er Landsskatterettens opfattelse, at det fortsat er den civilretlige saldo på mellemregningskontoen, som er afgørende for, om der efterfølgende opstår nye lån, der skal beskattes efter ligningslovens 16 E. Et lignende synspunkt med en skattemæssig saldo blev ikke fulgt i Landsskatterettens afgørelse af 9. juli 2018, offentliggjort som SKM LSR. SKAT har opgjort lånene til kr. for indkomståret 2012, hvilket tiltrædes. For indkomståret 2013 skal opgørelsen af lånene nedsættes med kr., idet der er foretaget en fejlpostering den 9. juli 2013, som ikke skal beskattes. For indkomståret 2014 skal opgørelsen af lånene forøges med kr. Det fremgår, at der er debiteret 24,00 kr., ,39 kr. og ,62 kr. den 2. januar 2014, 2,00 kr. den 1. august 2014 samt ,00 kr. og 599,86 kr. den 30. september 2014, hvor saldoen på mellemregningen var i selskabets favør. Klagerens lån skal beskattes som udbytte, jf. ligningslovens 16 E, stk. 1, og ligningslovens 16 A. SKATs afgørelse for indkomståret 2012 stadfæstes. For indkomståret 2013 ændres SKATs afgørelse således, at klagerens aktieindkomst nedsættes med kr. For indkomståret 2014 ændres SKATs afgørelse således, at klagerens aktieindkomst forhøjes med kr. Parterne har oplyst, at der enkelte steder i Landsskatterettens afgørelse er skrevet fejlagtige beløb i kolonnen Til beskatning, men at totalbeløbene i kolonnen er korrekt angivet. Forklaring A har forklaret, at han stiftede B A/S den 7. december Han er eneejer og har drevet selskabet siden stiftelsen. Han stiftede selskabet, da han skulle indtræde som medejer i et andet selskab, hvor han var direktør. Aktiviteterne i selskabet består hovedsageligt i at drive datterselskaberne, som primært beskæftiger sig med udlejning af erhvervsejendomme.

17 17 Der er mange selskaber i koncernen, og mellemregningskontoen blev oprettet for at flytte beløb mellem selskaberne. Han forsøgte at optimere trækningsrettighederne i de forskellige selskaber, og han kautionerede personligt for alt. Når han købte ind til sine egne eller til datterselskabernes ejendomme, modtog han betaling fra mellemregningskontoen. Han og hans kone styrede selv selskaberne, og de var nødt til at køre det enkelt. Derfor havde de i holdingselskabet et MasterCard og et benzinkort til indkøb i alle selskaberne. Kortene var knyttet til mellemregningskontoen. MasterCard et er er nu flyttet over i hans eget navn for at undgå problemer. Alle mellemregninger vedrørende selskaberne er kørt over mellemregningskontoen. Hvis han eller holdingselskabet lånte penge ud til de øvrige selskaber, blev det også bogført på mellemregningskontoen. Han har gjort det på den måde i 30 år, og han var derfor vant til revisorens bemærkning om, at der var ydet lån i strid med selskabslovgivningen. Han lagde ikke mærke til, at der i årsrapporten for 2012/2013 også stod, at udbetalingen ikke overholdt skattelovgivningen. Der var ingen, der havde fortalt ham, der skulle ske beskatning, før han fik en agterskrivelse fra Skattestyrelsen. Beløbet på kr., som ifølge posteringsoversigten er overført til ham den 30. december 2013, er formentlig overført til hans private kassekredit til betaling af terminsydelser. Retsgrundlaget Ligningslovens 16 E blev indsat ved lov nr. 926 af 18. september 2012 og er sålydende: 16 E. Hvis et selskab m.v. omfattet af selskabsskattelovens 1, stk. 1, nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet direkte eller indirekte yder lån til en fysisk person, behandles lånet efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt, forudsat at der mellem långiver og låntager er en forbindelse omfattet af pkt. finder ikke anvendelse på lån, der ydes som led i en sædvanlig forretningsmæssig disposition, på sædvanlige lån fra pengeinstitutter eller på lån til selvfinansiering som nævnt i selskabsloven 206, stk og 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på sikkerhedsstillelser og på midler, der stilles til rådighed. Stk. 2. Ved tilbagebetaling af lån m.v., der er beskattet efter stk. 1, medregnes det tilbagebetalte ikke ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst. Af forarbejderne til bestemmelsen (lovforslag nr. L 199 af 14. august 2012 om ændring af ligningsloven mv.) fremgår bl.a.: 3.1. Beskatning af aktionærlån Lovforslaget har til formål at fjerne de eksisterende skattemæssige incitamenter til at optage aktionærlån som skattefrit alternativ til at hæve løn eller udbytte i selskabet. SKATs compliance-undersøgelser og ind-

18 18 satsprojekter har vist, at optagelse af ulovlige aktionærlån ofte anvendes til finansiering af privatforbrug. De ulovlige aktionærlån træder reelt i stedet for løn eller udbytte, fordi det ikke har været hensigten at tilbagebetale lånene. Det foreslås derfor, at aktionærlån skal beskattes allerede ved optagelsen af lånet, således at der ikke opnås en skattemæssig fordel ved at omdøbe sådanne hævninger, der reelt er løn eller udbytte, til lån Forslagets indhold Det foreslås, at aktionærlån beskattes på udbetalingstidspunktet for dermed at fjerne de skattemæssige fordele ved at omdøbe løn og udbytter til lån. Aktionærlånet skal ved indkomstopgørelsen behandles efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt. En hævning uden tilbagebetalingspligt vil alt efter de konkrete omstændigheder være skattepligtig som løn, udbytte eller tilskud m.v. Dette medfører, at beskatningen skal ske efter de eksisterende regler for den type indkomst, der i den konkrete situation vil være tale om. Hvis et aktionærlån er omfattet af den foreslåede bestemmelse i ligningslovens 16 E, vil det i alle skattemæssige relationer blive lagt til grund, at der foreligger en hævning uden tilbagebetalingspligt. Ved anvendelsen af skattelovgivningen vil der ikke være tale om en fordring henholdsvis gæld. For at undgå dobbeltbeskatning ved en eventuel tilbagebetaling af lånet til selskabet foreslås det, at det tilbagebetalte beløb ikke skal medregnes ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst. En tilbagebetaling vil dog ikke ophæve beskatningen af låntager. Det foreslås, at der generelt skal ske beskatning, hvis en aktionær med bestemmende indflydelse i selskabet ydes et lån. Det er således ikke afgørende for beskatningen, om der er tale om et ulovligt aktionærlån. F.eks. er lån ulovlige efter selskabsloven, uanset om låntager har bestemmende indflydelse over selskabet eller ej, ligesom lån til ledelsesmedlemmer er ulovlige efter selskabsloven, men ikke nødvendigvis skattepligtige efter den forslåede 16 E. Tilsvarende findes der en række lande, hvor aktionærlån ikke er ulovlige. Det bør ikke være afgørende, om lånet er ydet af et dansk eller et udenlandsk selskab. Det foreslås, at beskatning skal ske i de situationer, hvor der ydes lån, stilles sikkerhed eller på anden måde stilles midler til rådighed for personer, der har bestemmende indflydelse over selskaber og andre juridiske personer. Den skattepligtige personkreds er afgrænset til dem, der har den i ligningslovens 2 beskrevne interesseforbindelse med det långivende selskab. Herved sikres, at der sker beskatning i de situationer, hvor aktionæren har mulighed for at vælge, om selskabet skal yde et lån i stedet for udbetaling af løn eller udbytte. Der skal dog ikke ske beskatning i de tilfælde, hvor lånet udgør en sædvanlig forretnings-

19 19 mæssig situation f.eks. via almindelige reguleringer af mellemregningskonti. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 2 Det foreslås at beskatte lån m.v. til aktionærer, der har bestemmende indflydelse i det långivende selskab. Formålet hermed er at fjerne det skattemæssige incitament til at optage sådanne lån. Den foreslåede bestemmelse i ligningslovens 16 E skal således imødegå, at aktionærlån anvendes som skattefrit alternativ til hævning af skattepligtigt udbytte eller løn. Det foreslås, at låneforholdet i skattemæssig henseende behandles efter skattelovgivningens almindelige regler om hævninger uden tilbagebetalingspligt. Forslaget medfører, at aktionærlånet beskattes allerede på udbetalingstidspunktet.. Den omstændighed, at ydelse af et lån behandles som en hævning i selskabet uden tilbagebetalingspligt, medfører endvidere, at de gældende regler om indeholdelse af A-skat eller udbytteskat i beløbet og reglerne om indberetning til SKAT om udbetaling og vedtagelse af løn og udbytte m.v. finder anvendelse. Hvis et lån er omfattet af den foreslåede bestemmelse i ligningslovens 16 E, vil det i alle skattemæssige relationer blive lagt til grund, at der hverken hos långiver eller låntager foreligger et lån. Udover at lånebeløbet beskattes som en hævning, betyder det, at låntager ikke vil kunne fradrage sine eventuelle renteudgifter på lånet, ligesom eventuelle renteindtægter vil blive beskattet som et skattepligtigt tilskud hos selskabet. Selv om der civilretligt fortsat kan være tale om et ulovligt aktionærlån, der skal tilbagebetales, vil en tilbagebetaling af det ulovlige lån ikke føre til en genoptagelse af beskatningen af lånet hos aktionæren. Dette svarer til, at det ikke er muligt at ophæve beskatningen ved tilbagebetaling af løn eller udbytte. Til 16 E, stk. 1 Efter den foreslåede 16 E, stk. 1, skal der ske beskatning i de tilfælde, hvor et selskab direkte eller indirekte stiller midler til rådighed for, yder lån til eller stiller sikkerhed for en fysisk eller juridisk person, der har den i ligningslovens 2 nævnte forbindelse til selskabet.

20 20 Det gælder, uanset om lånet m.v. sker på markedsvilkår, og uanset om der stilles betryggende sikkerhed for lånet. Beskatning efter den foreslåede 16 E, stk. 1, omfatter således en del af de lån, der er i strid med selskabslovens 210, stk. 1. Det gælder f.eks. lån til hovedaktionærer, mens f.eks. lån til mindretalsaktionærer og ledelsesmedlemmer ikke nødvendigvis vil være omfattet af den foreslåede 16 E. Til 16 E, stk. 2 Lån, der er beskattet efter den foreslåede bestemmelse i 16 E, anses som nævnt ikke for et lån i skattemæssig forstand. Tilbagebetaling af lån, der er beskattet efter den foreslåede bestemmelse i 16 E, stk.1, skal derfor skattemæssigt behandles som et tilskud til selskabet, idet der ikke skattemæssigt anses at foreligge et lån. For at undgå dobbeltbeskatning foreslås det, at en eventuel tilbagebetaling ikke skal medregnes ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst. Til brug for behandlingen i Folketinget udarbejdede Skatteministeriet et høringsskema (lovforslag nr. L 199 af 14. august 2012, bilag 2) med ministeriets kommentarer til de hørte organisationers bemærkninger til lovforslaget. Af skemaet fremgår bl.a.: Organisation Bemærkninger Kommentarer FSR - danske revisorer Det synes forudsat i de foreslåede regler, at aktionæren skal dobbeltbeskattes. Aktionæren beskattes jo ved etableringen af det ulovlige aktionærlån. Aktionæren vil herefter for at overholde selskabsloven tilbagebetale lånet til selskabet. Når aktionæren senere på korrekt måde hæver det beløb, der blev tilbagebetalt til selskabet, vil der så vidt ses ske beskatning endnu en gang af samme beløb. Den påpegede dobbeltbeskatning kan undgås ved at undlade at optage lån i selskabet. Aktionæren er således selv herre over konsekvenserne. Det fremgår ikke af lovbestemmelsen, hvordan tilbagebetalingen af lånet skal behandles hos låntager. Det fremgår blot (side 53), at beskatningen ikke kan op- Se bemærkningerne ovenfor om undgåelse af dobbeltbeskatning.

21 21 hæves ved tilbagebetaling. Hvis der ikke skal ske dobbeltbeskatning af aktionæren, bør det efterfølgende være muligt at udlodde et beløb svarende til det beskattede beløb uden beskatning. Alternativt bør tilbagebetalingen af lånet anses som yderligere anskaffelsessum for aktierne i selskabet. SRF Skattefaglig Forening Aktionærlån Det følger af lovforslaget, at ulovlige aktionærlån skattemæssigt skal behandles som en hævning uden tilbagebetalingspligt og skal betragtes som enten løn eller udbytte. Da lånet imidlertid civilretligt fortsat betragtes som et lån, skal lånet forrentes i henhold til selskabsloven, ligesom lånet skal tilbagebetales. Skattemæssigt vil aktionæren ikke få fradrag for renteudgiften, medens selskabet skal beskattes af renteindtægten som tilskud. Tilbagebetaling af lånet vil ikke have skattemæssig betydning for aktionær og selskab. Den påpegede dobbeltbeskatning kan undgås ved at undlade at optage lån i selskabet. Aktionæren er således selv herre over konsekvenserne. Det er i bemærkningerne tydeliggjort, at der er mulighed for omgørelse, hvis aktionæren ikke var vidende om de skattemæssige konsekvenser af låneoptagelsen. Endvidere er ikrafttrædelsesreglerne ændret, således at beskatningen af aktionærlån ikke omfatter lån, der er optaget før lovforslagets fremsættelse. Der ses herefter ikke at være tilfælde, hvor nogen uforskyldt bliver omfattet af den foreslåede beskatning. Når aktionæren senere hæver det tilbagebetalte lån, vil hævningen på ny blive beskattet som enten løn eller udbytte. På denne måde bliver der reelt tale om en dobbeltbeskatning. Derudover må det anses som en urimelig forskelsbehandling af den aktionær, der tilbagebetaler lånet, og den aktionær der undlader dette. Aktionæren, der undlader at tilbagebetale (selv om han civilretligt er forpligtet hertil)

22 22 undgår dobbeltbeskatningen af hævningen. Af skatteministerens kommentar af 30. august 2012 til henvendelse fra Corit Advisory P/S (lovforslag nr. L 199 af 14. august 2012, bilag 14) fremgår bl.a.: Dobbeltbeskatning: Vi skal bede Skatteministeren om at genoverveje sit svar til FSR s høringssvar, hvorefter det fremgår, at den mulige dobbeltbeskatning i forbindelse med beskatning af aktionærlån og efterfølgende udbyttebeskatning kan undgås blot ved at undlade at optage aktionærlån. Dette svar forekommer unødigt ufleksibelt. Efter den foreslåede LL 16 E, stk. 2 følger det allerede, at det långivende selskab ikke skal beskattes ved tilbagebetalingen. Det synes ikke i strid med formålet og forhindrer ej heller opfyldelsen heraf, hvis en tilsvarende passus indsættes med henblik på at undgå dobbeltbeskatning på aktionærniveau. Kommentar: Formålet med beskatningen af aktionærlån m.v. er at fjerne incitamentet til at udbetale løn eller udbytte i form af lån. Dette formål vil i vidt omfang forspildes, hvis beskatningen uden videre kan ophæves ved tilbagebetaling, f.eks. i tilfælde af at SKAT forhøjer aktionærens indkomst med lånet. Hvis lånet er opstået ved en ekspeditionsfejl, eller hvis betingelserne for omgørelse efter skatteforvaltningslovens 29 er opfyldt, kan beskatning efter ligningslovens 16 E undgås ved tilbagebetaling af lånet. Af skatteministerens kommentar af 2. september 2012 til henvendelse fra Danske Revisorer FSR (lovforslag nr. L 199 af 14. august 2012, bilag 21) fremgår bl.a.: Omgørelse: Skatteministeriet har ift. høringsudkastet ændret i teksten i bemærkningerne vedr. muligheden for at skatteyderen kan få omgørelse. Efter FSRs vurdering vil dette ikke være tilstrækkeligt til at forhindre en aldeles uretfærdig beskatning af de skatteydere, der på grund af en fejltagelse skal beskattes efter de foreslåede regler. FSR skal derfor endnu en gang anmode om, at der indsættes en udtrykkelig hjemmel til omgørelse, således at skatteyderen har mulighed for at ændre en fejldisposition og dermed undgå den hårde skattemæssige konsekvens, som en omkvalificering til hævning uden tilbagebetalingspligt er.

23 23 Alternativt bør der indføres en regel, hvorefter at lån, der tilbagebetales inden for f.eks. 2 måneder efter, at fejlen er opdaget ikke beskattes som hævninger uden tilbagebetalingspligt. Det er på ingen måde rimeligt, at almindelige dagligdags disposition, som i nogle tilfælde medfører, at der sker fejl skal straffes skattemæssigt på denne måde. FSR skal anmode ministeriet om at bekræfte, at der selv uden en ekstra lovhjemmel hertil - vil være mulighed for omgørelse efter de nugældende regler, hvis lånet er opstået som følge af en fejl, hvor selskabet ikke har stillet midler direkte til rådighed for aktionæren. Kommentar Adgangen til at rette fejl eller søge omgørelse følger de almindelige regler herom. Hvis lånet er opstået ved en ren fejlekspedition, kan fejlen rettes uden at søge omgørelse efter skatteforvaltningslovens 29. Hvis der ikke er tale om en ren fejlekspedition, er adgangen til omgørelse afhængig af, om betingelserne i skatteforvaltningslovens 29 er opfyldt. En af de afgørende betingelser for omgørelse er, at dispositionen utvivlsomt skal have haft utilsigtede skattemæssige virkninger, der er væsentlige. Det er anført i bemærkningerne til lovforslaget, at de skattemæssige konsekvenser af at optage et aktionærlån som udgangspunkt må forventes at være forudset på dispositionstidspunktet, hvis der er en klar og almindlig kendt lovregel herom. Der skal dog altid foretages en konkret vurdering af, om betingelserne for omgørelse er opfyldt. Hvis det må antages, at aktionæren i den konkrete situation ikke var vidende om de skattemæssige konsekvenser ved at optage lånet, vil der være mulighed for omgørelse. I denne vurdering vil indgå, hvorledes lånet er opstået. Jeg finder derfor ikke grundlag for at udvide omgørelsesmulighederne ved en lovændring. Anbringender A har i første række anført, at opgørelsen af beskatningsgrundlaget efter ligningslovens 16 E skal foretages i overensstemmelse med grundprincipperne i kildeskattelovens 22, stk. 1, 1. og 2. pkt., og at der som følge heraf kun skal ske beskatning, hvis mellemregningskontoen ved regnskabsårets udgang er i selskabets favør. Formålet med ligningslovens 16 E er at imødegå optagelse af ulovlige aktionærlån som et skattefrit alternativ til at hæve løn eller udbytte i selskabet, og bestemmelsen omfatter kun de situationer, hvor aktionæren ikke har haft til hensigt at tilbagebetale lånet. De lån, man fra lovgivers side har ønsket at beskatte, er enkeltstående, eventuelt successivt voksende lån og dermed ikke enkelte års løbende udsving på en mellemregningskonto.

24 24 A har i anden række anført, at SKATs og Landsskatterettens retsanvendelse vedrørende ligningslovens 16 E medfører en dobbeltbeskatning/multibeskatning, der ikke har klar lovhjemmel, og som er i strid med lovens forarbejder. Det beløb, som SKAT og Landsskatteretten har opgjort til beskatning efter ligningslovens 16 E, er som følge heraf for højt. Hvis et lån er omfattet af bestemmelsen, følger det af forarbejderne, at det i alle skattemæssige henseender skal lægges til grund, at der hverken hos långiver eller låntager foreligger et lån. Når et lån/beløb er blevet beskattet efter ligningslovens 16 E, skal man derfor skattemæssigt fjerne lånet/beløbet fra mellemregningskontoen og i stedet se på bevægelserne på en ny skattemæssig mellemregningskonto. Når der efterfølgende sker indbetaling til selskabet, skal indbetalingerne i skattemæssig henseende behandles som tilgodehavender, som dermed kan hæves skattefrit. Herved adskiller man i overensstemmelse med forarbejderne aktionærlån i civilretlig/selskabsretlig henseende og i skatteretlig henseende og undgår dobbeltbeskatning. Skatteministeriet har anført, at ligningslovens 16 E er formuleret objektivt og generelt, og at bestemmelsen ikke forudsætter, at der er tale om en omgåelsessituation. Bestemmelsen omfatter efter sin ordlyd lån. Formålet med bestemmelsen er at fjerne incitamentet til at optage ulovlige aktionærlån, og det fremgår af forarbejderne, at der skal ske beskatning på udbetalingstidspunktet, samt at tilbagebetaling af lånet ikke kan føre til en genoptagelse af beskatningen. Der er ikke tvivl om, at transaktionerne på mellemregningskontoen, hvor der etableres gæld til selskabet, eller hvor gælden til selskabet forøges, er lån i bestemmelsens forstand, og at de skal beskattes på udbetalingstidspunktet. SKATs opgørelse af det skattepligtige beløb er i overensstemmelse med ordlyd, forarbejder, formål og praksis. Det er forudsat i forarbejderne, at der kan forekomme dobbeltbeskatning i forbindelse med tilbagebetaling af det selskabsretlige lån, hvis der efterfølgende hæves et tilsvarende beløb. Der er ikke støtte i bestemmelsens ordlyd eller forarbejder til skattemæssigt at anse tilbagebetaling af det civilretlige lån som et tilgodehavende, og der er ingen holdepunkter for oprettelse af et særskilt skatteretligt regnskab. Det fremgår af forarbejderne, at indbetalinger til selskabet til nedbringelse af gælden skattemæssigt skal kvalificeres som tilskud. Denne konsekvens er for selskabets vedkommende fraveget i ligningslovens 16 E, stk. 2, hvorefter det tilbagebetalte lån ikke medregnes ved opgørelsen af selskabets skattemæssige indkomst. Under høringsprocessen blev det foreslået at indføre en tilsvarende

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 21 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato: 02-09-12 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

Beskatning af aktionærlån

Beskatning af aktionærlån - 1 Beskatning af aktionærlån Hvornår foreligger der en sædvanlig forretningsmæssig disposition? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog sidste efterår skærpede beskatningsregler

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 14 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 11 Offentligt J.nr. 12-0173763 Dato:30. august 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven

Læs mere

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura

Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E. Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Skattepligtige aktionærlån Ligningslovens 16 E Kontorchef Jesper Wang-Holm SKAT, Jura Dagsorden Formål Reglen i hovedtræk Selskabsretten - aktionærlån Undtagelsen for lån ydet som led i en sædvanlig forretningsmæssig

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B

Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B 1 Omgørelse lagt klart frem Vestre Landsrets dom af 7. juli 2009, V.L. B-0846-08 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret har i en sag om udlodning af datterselskabsudbytte taget

Læs mere

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer

Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Nicolai Thorsted Partner Lasse Dehn-Baltzer Advokat Sanne Camilla Jensen Advokat Pas på med lån til selskabets ejere og ledelsesmedlemmer Ved lån af kontanter fra et selskab til dets ejere eller til medlemmer

Læs mere

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14

Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 4. september 2014 Udkast til styresignal om aktionærlån H189-14 SKAT har d. 13. august 2014 fremsendt ovennævnte udkast til FSR-danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-531 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 194 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Kvalifikation

Læs mere

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST.

Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM SANST. - 1 Fraflytning sikkerhedsstillelse - betryggende sikkerhed - sikkerhed for avanceskat og udbytteskat vedrørende unoterede anparter - SKM2016.191.SANST. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteankestyrelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM B3026004 - CSO/LCH UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 21. marts 2018 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings. Kåre Mønsted og Jesper Jarnit (kst.)). 20.afd. nr. B-3026-16:

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2018-19 L 28, L 28 A, L 28 B Offentligt 12. december 2018 J.nr. 2017-1461 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 28 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra Skatteudvalget (SU), Revisionsteknisk Udvalg (REVU), Regnskabsteknisk Udvalg (REGU) og sekretariatet. Ulovlige lån til hovedaktionærer Arbejdsgruppen En tværgående arbejdsgruppe under FSR danske revisorer har drøftet nogle af de regnskabs- og revisionsmæssige udfordringer, der følger af de ændrede skatteregler

Læs mere

Aktionærlån aktuel praksis

Aktionærlån aktuel praksis - 1 06.11.2014-12 (20140318) Aktionærlån Aktionærlån aktuel praksis Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har i begyndelsen af 2014 valgt at offentliggøre flere, forskelligartede afgørelser

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven LOV nr 926 af 18/09/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 11. juni 2019 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173763 Senere ændringer til forskriften LBK nr 405 af 22/04/2013 LBK

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær

Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær - 1 Skat ved aktionærlån og andre aftaler mellem selskab og aktionær Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Selskab og hovedaktionær er to forskellige enheder. Både i det civile liv og i skatteretten

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Manglende hjemmel til bindende svar

Manglende hjemmel til bindende svar FOB 2019-1 Manglende hjemmel til bindende svar Resumé En andelsboligforening udbetalte 360.000 kr. til sine andelshavere og anmodede efterfølgende SKAT om bindende svar om den skattemæssige virkning for

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 3 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 3 Offentligt 16. november 2015 J.nr. 15-1432243 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2015-11 (20150310) Overførsler fra udlandet indkomstbeskatning eller gaveafgift ny påstand Overførsler fra udlandet - indkomstbeskatning eller gaveafgift - ny påstand - SKM2015.166.BR Af advokat

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer)

Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 20. april 2018 Ændring af fusionsskatteloven (Beskatning af løbende indtægter ved grænseoverskridende omstruktureringer) Skatteministeriet har

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Forlængelse af ansættelsesfrist i henhold til skatteforvaltningslovens 26, stk. 5 Fri bil til hovedanpartshaver/direktør kontrolleret disposition omfattet af skattekontrollovens 3 B - SKM2013.61.LSR

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2017-18 L 237 A endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt 27. august 2018 J.nr. 2018-1675 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 237 A - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR

Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse - afvisning - SKM2016.378.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten afviste ved en kendelse af 4/5 2016 at imødekomme en ansøgning om omkostningsgodtgørelse,

Læs mere

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR.

Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. -1 - Rekonstruktion anskaffelsessum for aktier overkurs ved kapitalindskud SKM2010.471.BR, jf. tidligere TfS 2008, 575 LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en byretsdom af 11/6 2010

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 20. april 2018 J.nr. 2018-656. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven (Beskatning

Læs mere

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR

Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM ØLR - 1 Rådighedsbeskatning af sommerhus - personalesommerhus - SKM2017.152.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 8/12 2016, at udtrykket "stillet til rådighed"

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 27 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato: 13-12-2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Omgåelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 15. april 2016 Sag 176/2013 A (advokat Torben Bagge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) Appellanten, A, har under forberedelsen

Læs mere

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen

Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt. Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Eksempler på kapitalejerlån selskabs- og skatteretligt Seniorkonsulent, cand.merc.aud., ph.d. Jesper Seehausen Indholdet af hæftet Generelt om eksemplerne - Selskabsretligt - Skatteretligt - Oversigt over

Læs mere

beslutning: De erklæringer, der ligger til grund for A s klage, er erklæringer med sikkerhed, som er omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

beslutning: De erklæringer, der ligger til grund for A s klage, er erklæringer med sikkerhed, som er omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 29. september 2017 blev der i sag nr. 099/2016 A mod registeret revisor B truffet sålydende beslutning: Ved skrivelse af 13. april 2016 har cand. jur. C på vegne A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Virksomhedsskatteordningen beskatning ved sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver for privat gæld - SKM2015.745.SR, samt ministerbesvarelse til Folketingets Skatteudvalg af 22. december 2015 afskaffelse

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens

Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens - 1 Forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B SKM2012.221.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tilkendegav ved en dom af 23/3 2012,

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det?

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Af advokat Mette Rude Clemmensen, DRACHMANN ADVOKATER I/S Den 1. januar 2007 blev der foretaget ændringer i reglerne om deling af pensioner ved skifte

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget Skatteudvalget 2018-19 L 27 Bilag 2 Offentligt 12. november 2018 J.nr. 2018-2528. Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET. Nævnenes Hus * Toldboden 2

ERHVERVSANKENÆVNET. Nævnenes Hus * Toldboden 2 ERHVERVSANKENÆVNET Nævnenes Hus * Toldboden 2 www.erhvervsankenaevnetdk,t 8800 Viborg,t Tlf. 72 40 56 00,t ean@naevneneshus.dk Kendelse af den 10. oktober 2017 (j.nr. 17/00232) Betingelserne for fravalg

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Fejlagtigt valg af beskatningsform ved omdannelse - berigtigelse af fejl begået af revisor - genoptagelse - SKM2016.165.HR, jf. tidligere SKM2015.438.ØLR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 18. november 2015 blev der i. sag nr. 33/2015 SKAT. mod. Statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen.

K e n d e l s e: Den 18. november 2015 blev der i. sag nr. 33/2015 SKAT. mod. Statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen. Den 18. november 2015 blev der i sag nr. 33/2015 SKAT mod Statsautoriseret revisor Søren Vestergaard Pedersen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. marts 2015 har SKAT klaget over statsautoriseret

Læs mere

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Personalesommerhuse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Personalesommerhuse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en ny dom fra Østre Landsret skærpes kravene til at anse et sommerhus som et personalesommerhus. Reglerne kan have stor betydning

Læs mere

Nyhedsbrev 2/2017. Maj Side 1/5 INDSKUD PÅ ETABLERINGS- OG IVÆRKSÆTTERKONTO

Nyhedsbrev 2/2017. Maj Side 1/5 INDSKUD PÅ ETABLERINGS- OG IVÆRKSÆTTERKONTO Side 1/5 Indskud på etablerings og iværksætterkonto Side 1 1. regnskabsår ved stiftelse af kapitalselskaber Side 3 Ulovlige aktionærlån endnu engang Side 4 INDSKUD PÅ ETABLERINGS- OG IVÆRKSÆTTERKONTO Husk

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Omkostningsgodtgørelse udgifter til sagkyndig bistand ydet efter, at der er truffet afgørelse i klageinstansen Højesterets dom af 10/10 2013, jf. nr. 350/2011, jf. tidligere SKM2011.827.ØLR Af advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. februar 2016 Sag 133/2015 (1. afdeling) A Invest ApS (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere

Læs mere

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager

Udtalelse. Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Udtalelse Landsskatterettens beslutninger om afskæring af retsmøde i 20 sager Resumé 23. januar 2019 Ved Landsskatteretten kan en klager anmode om at få lejlighed til at udtale sig mundtligt for retten

Læs mere

Rentekildeskat pligt til rentekildeskat uden fradrag for renteudgiften - ordlyds- og formålsfortolkning - SKM ØLR

Rentekildeskat pligt til rentekildeskat uden fradrag for renteudgiften - ordlyds- og formålsfortolkning - SKM ØLR - 1 Rentekildeskat pligt til rentekildeskat uden fradrag for renteudgiften - ordlyds- og formålsfortolkning - SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et flertal i Østre Landsret

Læs mere

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16

Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love, H211-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. august 2016 Lovudkast om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skatteforvaltningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 11. november 2016 Sag 220/2016 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Sune Riisgaard) mod Selskabet B og A (advokat Peter Giersing for begge) I tidligere

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Aktionærlån - ejendomsoverdragelse mellem selskab og aktionær - ændring af værdiansættelsen - skatteforbehold - Landsskatterettens kendelse af SKM 2015.795 SR. Hvor langt rækker et skatteforbehold.

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. maj 2016 Sag 65/2015 (1. afdeling) RF Holding ApS (advokat Bente Møll Pedersen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget L 64 Bilag 1, L 64 A Bilag 1, L 64 B Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget L 64 Bilag 1, L 64 A Bilag 1, L 64 B Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget, Skatteudvalget, Skatteudvalget 2017-18 L 64 Bilag 1, L 64 A Bilag 1, L 64 B Bilag 1 Offentligt 26. september 2017 J.nr. 2017-3508 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM LSR

Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM LSR 1 Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM2010.730. LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tillod ved en kendelse af 18/8 2010, at en hævning på en bankkonto omfattet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-719-0011 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

SKATs gentagne kontrol af to hovedaktionærer

SKATs gentagne kontrol af to hovedaktionærer SKATs gentagne kontrol af to hovedaktionærer SKAT havde siden 2008 udtaget to hovedaktionærer og deres selskaber til kontrol, hvilket havde resulteret i forhøjelser af hovedaktionærernes indkomster. 18.

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR

Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM LSR - 1 Forældrekøb - udlejning andelsbolig SKM2016.30.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 5/11 2015, ref. i SKM2016.30.LSR, at en skatteyder ikke

Læs mere

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014

Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Olie- og Gas ERFA-møde, 21. januar 2014 Nyere praksis vedrørende afgrænsning af ring-fence Shell-dommen Shell-dommen (SKM 2013.279 Ø) Retsgrundlaget Stridsspørgsmålet i Shell-sagen var, hvorvidt renteindtægter

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Skærpede regler for virksomhedsskatteordningen

Skærpede regler for virksomhedsskatteordningen - 1 Skærpede regler for virksomhedsskatteordningen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen fremsatte i denne uge et lovforslag, der skal imødegå utilsigtet udnyttelse af virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Skatteministeriet har den 5. oktober 2015 fremsendt ovennævnte forslag til FSR - danske revisorer med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har den 5. oktober 2015 fremsendt ovennævnte forslag til FSR - danske revisorer med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. november 2015 Høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16

L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 2. november 2016 L 27 - Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger H291-16 Skatteministeriet har ved brev af 5.

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M ØSTRE LANDSRET UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. august 2018 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Ulla Langholz, Peter Mørk Thomsen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø

Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø 1 Ekstraordinær genoptagelse praksisændring TfS 2010, 735 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved dommen ref. i TfS 2010, 735, at Østre Landsrets underkendelse af hidtidig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere