UNIFORMSBESTEMMELSER FOR HÆREN (UBH)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNIFORMSBESTEMMELSER FOR HÆREN (UBH)"

Transkript

1 Evt. stregkode HRN UNIFORMSBESTEMMELSER FOR HÆREN (UBH)

2

3 Hærens Operative Kommando SEP Gyldighedsområde Nærværende bestemmelser AUTORISATION HRN Uniformsbestemmelser for hæren (Forkortet titel: UBH) autoriseres hermed som gældende for hærens personel samt for personel ved andre myndigheder, der bærer hærens uniform. 2. Ikrafttræden: Fra modtagelsen. 3. Erstatter: HRN , Uniformsbestemmelser for hæren (UBH) af NOV Andet: Bestemmelserne må anvendes på Internettet. A. ROKOS HRN SEP 2012

4

5 RETTELSESSKEMA Rettelsesblad eller signal Måned/ år Udført dato Af (underskrift) HRN NOV 2003

6

7 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Autorisation...0 Rettelsesskema...1 Indholdsfortegnelse Kapitel Uniformsbestemmelser for hæren Generelt Overordnet bestemmelsesgrundlag Bæringsbestemmelser Køb og salg af forsvarets uniformsgenstande Anvendelse af civile munderings- og udrustningsgenstande Procedure for rettelser Procedure ved reklamation Anvendte signaturer Kapitel Kamp- og Tjenesteuniformssystemer Formål Anvendelsesområde Baret M/ UN-cap Kamp- og tjenesteuniformssystem M/ Kampuniformssystem M/01, let Kampuniformssystem M/01, ørken Distinktioner, dekorationer, afmærkning m.v Kapitel Specialuniformer Formål Køredragt, pansrede køretøjer Militærpolitiudrustning Kapitel Garnisons- og Tjenesteuniformer Formål Garnisonsuniform M/69 og tjenesteuniform M/80 (K) Spidshue M/ Kapitel Selskabsuniformer Formål Anvendelsesområde Bestanddele Distinktioner, dekorationer m.v Bæringsbestemmelser: Kapitel Gallauniformer Anvendelsesområde Bestanddele Anskaffelse Bæringsret Bæringsbestemmelser Distinktioner, dekorationer m.v HRN SEP 2012

8 7. Kapitel Gradstegn og anden distinktionering Fælles bestemmelser Officerer Sergentgruppen Manuelt niveau Personel uden for den militære rækkefølge Stabs- og adjudantsnore Kapitel Tjenestestedsrelateret afmærkning Nationalitetsafmærkning (NM) Afdelingsmærker Regimentsbælte M/ Tjenestestedsmærker Underafdelingssløjfer Underafdelingstørklæde Navneafmærkning Kongeligt Navnetræk Ærmemærker til kamp- og tjenesteuniformer Særligt godkendte armbind Kapitel Uddannelsesrelaterede mærker Ærmemærker generelt Uddannelsesemblem Udmærkelsestegn Kapitel Civile og udenlandske mærker Civilt erhvervede mærker og lignende Mærker til støtte af særlige formål Udenlandske udmærkelsestegn Kapitel Dekorationer Danske dekorationer Udenlandske dekorationer Kapitel Sidevåben Sabel M/ Dolk M/79 (K) Kapitel Sikkerhedsudrustning TILLÆG A TILLÆG B TILLÆG C TILLÆG D TILLÆG E TILLÆG F TILLÆG G TILLÆG H TILLÆG I TILLÆG J TILLÆG K Illustrationer af Kamp- og tjenesteuniformer. Specialuniformer. Garnisons- og Tjenesteuniformer. Selskabsuniformer. Gallauniformer. Tjenestestedsrelateret afmærkning. Uddannelsesrelaterede mærker. Dekorationer. Sidevåben. Kriterier for erhvervelse af MOVCON kvalifikationsmærke. Kriterier for erhvervelse af Enkeltkæmperemblemet. HRN SEP 2012

9 1. KAPITEL UNIFORMSBESTEMMELSER FOR HÆREN REF.: a. KFF B.6-5 af JUN b. FKOBST af JAN c. FAG d. KFF B af JUL 1989 ( 5 stk. 3). e. THB f. FMN B. 325 af 28 APR g. FAG GENERELT Formål. Uniformen er en del af hærens ansigt udadtil og skal som sådan til enhver tid fremstå præsentabel. Formålet med nærværende uniformsbestemmelser er således at tilsikre en ensartet bæring af hærens uniformer Gyldighedsområde. Nærværende bestemmelser er gældende for alt personel, der bærer hærens uniformer i såvel ind- som udland. Bæringsberettiget personel fremgår af UBH Uniformering. Det er, jf. Borgerlig Straffelov 132, ulovligt at bære uniformer, hvortil man ikke har bæringsret. Nedenstående personel har ret til at bære hærens uniform Militært personel. Militært personel inden for hærens myndighedsområde skal kunne anlægge uniform jf. normering i ref. c. Der må ikke foretages ændringer på udleverede uniformer. Soldaten skal som udgangspunkt medbringe/anlægge de af forsvaret normerede og udleverede munderings- og udrustningsgenstande og medbringe disse i forbindelse med udsendelse, øvelse og anden tjeneste inde og uden for garnison, hvor det er påkrævet. Militært personel uden for hærens myndighedsområde kan i forbindelse med udsendelse i internationale operationer iklædes hærens uniformer, idet distinktioneringen dog sker jf. de respektive værns bestemmelser Hjemmeværnspersonel. Hjemmeværnets personel iklædes, i forbindelse med deltagelse i internationale operationer, på lige vilkår med hærens personel Civilt personel. Civilt personel kan under særlige forhold iklædes hærens uniformer og gives militær status uden for den militære rækkefølge jf. ref. f. HRN SEP 2012

10 Sundhedsfagligt personel. Læger, der ikke har gennemgået reservelægekursus og sygeplejersker med rådighedspligt, er civilt ansat personel, som er normerede med visse uniformsgenstande jf. ref. c. og d Tidligere selvbeklædere. Personel, som var omfattet af selvbeklæderordningen forud for 01 JAN 1991, bevarer de under selvbeklæderordningen anskaffede - og under nuværende ordning ombyttede - uniformsgenstande som ejendom Afskediget/hjemsendt personel. Tidligere uniformeret personel, der er afskediget/hjemsendt, har tilladelse til at bære uniform jf. UBH OVERORDNET BESTEMMELSESGRUNDLAG Overordnede uniformsbestemmelser. De overordnede uniformsbestemmelser fremgår af ref. a. og b Forvaltningsbestemmelser. Forvaltningsbestemmelser for hærens uniformer fremgår af ref. c Uniformsbeskrivelser. Beskrivelse m.v. af en række uniformseffekter fremgår af ref. e BÆRINGSBESTEMMELSER Generelle bæringsbestemmelser. Enhver chef har til stadighed retten og pligten til at fastsætte påklædning under alle forhold, indenfor de af uniformsbestemmelserne fastsatte rammer. Chefen for en enhed der er påbegyndt den missionsforberedende uddannelse, forud for udsendelse til internationale opgaver, kan i en tidsbegrænset periode inden udsendelsen udgive lokale bestemmelser for eget personel omkring bæring af ørkenstøvler til Kamp-/ Tjenesteuniform M/84 og M/01 ( Balkan ), såfremt formålet er at få de pågældende ørkenstøvler gået til inden deployering Personel iklædt hærens uniformer skal, når det bærer uniform, være klædt i overensstemmelse med gældende uniformsbestemmelser. Al yderbeklædning skal være dansk sløringsfarvet samt være den af forsvaret udleverede 1. På yderpåklædning skal der påsættes navnebånd, gradstegn og dansk nationalitetsafmærkning. Mellembeklædningen skal være den af forsvaret udleverede. Synlig underbeklædning skal være grøn, sort eller beige (ørkenfarvet). I forbindelse med bæring af Garnisonsuniform M/69 hhv. Tjenesteuniform M/80 (K) skal synlig underbeklædning dog være hvid 2. 1 Se dog pkt. 1.4 og Se pkt (5). HRN SEP 2012

11 Kamp-, tjeneste- og garnisonsuniformen kan under tjenestefrit ophold uden for kaserne, lejr eller bivuakområde bæres til og fra tjeneste, ad den direkte vej mellem daglig bopæl og tjenestested samt under kortvarige private ærinder i tjenestepauser eller i direkte tilknytning til færden mellem daglig bopæl og tjenestested. Garnisonsuniformen kan yderligere anvendes ved særlige civile lejligheder jf. UBH Uniformsbærende personel skal drage omsorg for, at uniformens vedligeholdelsestilstand er den bedst mulige (uniformen rengjort, nødvendige reparationer udført m.v.). Opmærksomheden henledes især på bæring af uniform uden for tjenesten og herunder til og fra tjeneste De enkelte uniformseffekter skal være i overensstemmelse med u- niformsbeskrivelserne. I tvivlstilfælde forelægges sagen for nærmeste foresatte chef Hovedbeklædning skal bæres ved udendørs færden. Ved udendørs færden på militært etablissement bæres normalt hovedbeklædning, idet tjenestestedschefen dog kan udgive særlige bestemmelser herfor Hovedbeklædningen kan aftages under ophold i offentlige og private transportmidler. Hovedbeklædning aftages normalt ved indendørs færden Sammenblanding af uniformsgenstande med civil påklædning er ikke tilladt, undtagen i følgende tilfælde: Ved kørsel på privat motorcykel, knallert, cykel el. lign. kan der til uniformen bæres civil styrthjelm. Ved anvendelse af garnisonsfrakke M/69, tjenestefrakke M/71 (K), militære skjorter, sko, støvler, regntøj, vanter, halstørklæder, vinterhue, pullover M/98 og sweater M/84, M/85 og M/86, alt uden militær afmærkning (gradstegn, ærmemærker og lignende) Enhver befalingsmand har pligt til at påse, at efterstående bærer uniform i overensstemmelse med gældende uniformsbestemmelser Når flere personer i uniform er til stede i officiel anledning efter ordre eller invitation, skal de så vidt muligt være ensartet påklædt. Ordre om påklædning gives af den, der beordrer deltagelsen eller af ældste deltagende befalingsmand Militært personel må ikke i uniform deltage i optog eller møder, hvor der demonstreres mod tjenstlige forhold, mod forsvaret i almindelighed eller mod landets forsvarspolitik Ved tjeneste i geleddet forstås i uniformsmæssig henseende tjeneste ved en organisatorisk styrke formeret til uddannelse, øvelse, vagt eller garnisonstjeneste samt andre tilfælde, hvor befalingsmænd og menige er beordret indtrådt i en formeret styrke. Endvidere henregnes tjeneste ved skoler med befalingsmands- / konstabelelever under uddannelse som tjeneste i geleddet, når skolens lærere og elever er formeret til uddannelse, eller når skolen er formeret med officerer/lærere og elever indtrådt. 3 Respektive CH kan, om nødvendigt, fremsende sagen til HOK Ledelsessekretariat mhp. afgørelse. HRN SEP 2012

12 Bæring af uniform i udlandet. Kontingentchefen (el. Ældste Danske Officer) er, under udsendelse i en international opgave, bemyndiget til selv at udgive bestemmelser for kombinationsmuligheder for anvendelse af sorte og ørkenfarvede støvler sammen med de til missionen udleverede uniformer/støvler for eget dansk personel. I overensstemmelse med ref. a. og b. er nedennævnte bestemmelser gældende grundlag for bæring af uniform i udlandet. Se endvidere Forsvarets Landtransportcenters bestemmelser her: Under tjenstligt ophold i NATO-land. Uniform bæres i det omfang, tjenesten nødvendiggør dette, med mindre der i rejseordren måtte være truffet afvigende bestemmelser. NATO Travel Order gælder som tilladelse til at bære uniform i udlandet, når ikke andet er befalet. Personel, der forretter tjeneste ved stabe, skoler, kurser m.v. i udlandet, bærer uniform efter de pågældende stabes, skolers m.v. herom fastsatte bestemmelser, herunder bestemmelser vedrørende bæring af særlige udenlandske kendetegn. Sådanne kendetegn må ikke bæres på uniformen efter ophør af tjeneste ved stab, skole, kursus m.v Under ikke-tjenstligt (privat) ophold i NATO-land. Som hovedregel anvendes civilt tøj. Ved besøg i NATO-lande kan tjenestestedets chef dog give tilladelse til at medtage og bære uniform i følgende tilfælde: Ved ikke-tjenstlig overværelse af øvelser, parader eller lignende ved udenlandske enheder. Ved deltagelse i møder eller festligheder inden for organisationer eller foreninger med tilknytning til forsvaret. Ved deltagelse i idrætsarrangementer eller lignende med tilknytning til forsvaret. Ved deltagelse i kirkelige højtideligheder. Uniformstilladelsen gives normalt ikke generelt for hele opholdsperioden i udlandet, men kun som gældende for de særlige lejligheder, hvortil berettigelsen i henhold til foranstående foreligger. Den meddelte uniformstilladelse kan anvendes i det omfang, den er forenelig med det pågældende lands bestemmelser for udlændinges adgang til at bære uniform Under ophold i et ikke-nato-land Ansøgning om tilladelse til bæring af uniform i et ikke-nato-land fremsendes ad kommandovejen via Forsvarskommandoen til Forsvarsministeriet. I de tilfælde, hvor der mellem Danmark og et ikke- NATO- land er indgået aftale om samarbejde m.v., og hvor bæring af uniform er beskrevet, skal der ikke ansøges jf. ovenstående Ved udsendelse af militært personel i forbindelse med verifikation i henhold til internationale traktatmæssige forpligtelser vil det ved beordring blive tilkendegivet hvilken påklædning, der anlægges under rejse og ophold Bæring af uniform efter afskedigelse/hjemsendelse. HRN SEP 2012

13 I overensstemmelse med ref. a. og b. er nedennævnte bestemmelser gældende for bæring af uniform efter afskedigelse/hjemsendelse Tidligere uniformeret personel, der er afskediget/hjemsendt, har tilladelse til at bære uniform ved følgende lejligheder: Audienser. Overværelse af militære og kirkelige højtideligheder og arrangementer. Møder eller selskabelige sammenkomster i militære foreninger samt foreninger med tilknytning til forsvaret. Ved andre lejligheder kan tilladelse kun gives af den stedlige chef (Garnisonskommandanten) Uniform kan endvidere bæres af hjemsendt gejstligt personel af reserven, der efter afskedigelse beklæder følgende stillinger: Sognepræster ved Garnisons Kirke i København. Sognepræster ved Kastelkirken. Sognepræsten ved Frederiksberg Slotskirke. Ansatte garnisonspræster. Forannævnte personel kan bibeholde retten til udlån samt bæringsretten til uniform, så længe de bestrider de nævnte stillinger Bæringsretten forudsætter, at der ikke påføres forsvaret udgifter. Vedrørende køb af uniform henvises der til UBH 1.4. Tilladelse til bæring af uniform kan i alle tilfælde tilbagekaldes, såfremt de forudsætninger, hvorunder den er givet, tilsidesættes af den pågældende, eller såfremt misbrug i øvrigt konstateres Uniformen bæres i overensstemmelse med graden ved afsked, subsidiært i overensstemmelse med eventuel udnævnelse i reserven efter afskedigelse. I forbindelse hermed henledes opmærksomheden på, at en tillagt midlertidig grad bortfalder uden nærmere bestemmelse, når tjenesten i den stilling, der har medført graden ophører Afdelingsmærke bæres som bestemt for den personelforvaltende myndighed, ved hvilken de pågældende var ansat ved afskedigelse/hjemsendelse Som afskediget kan den enkelte frit vælge at bære den uniform, der til enhver tid er fastsat for tjenstgørende eller den, der var reglementeret ved afsked fra hæren, men sammenblanding af uniformsgenstande må ikke finde sted Hjemsendt - men ikke afskediget - personel af reserven bærer uniform, som fastsat for tjenstgørende personel KØB OG SALG AF FORSVARETS UNIFORMSGENSTANDE Køb af uniform Militært personel kan via stedligt udleverende depot købe reglementerede uniformsgenstande, hvortil pågældende har bæringsret Forvaltningsbestemmelser for køb og priser via FORMAT fremgår af ref. c. HRN SEP 2012

14 Militært personel kan derudover i henhold til ref. b. for egen regning anskaffe og bære: Selskabsuniform M/70 og M/81 (K). Gallauniform Afhændelse af uniformsgenstande. Ved afhændelse af uniformer til personer uden bæringsret eller forretninger m.v. skal gradstegn, emblemer, kokarder, mærker m.v. fjernes, således at reglementerede uniformsgenstande ikke kommer uvedkommende i hænde. Dette gælder ikke uniformer, der afleveres til museum og lign ANVENDELSE AF CIVILE MUNDERINGS- OG UDRUSTNINGSGENSTANDE Soldaten må anvende munderings- og udrustningsgenstande, der er indkøbt for egne midler, såfremt følgende krav er overholdt: Al yderpåklædning skal have dansk sløringsmønster gældende for den enkelte situation (ørken/multi-terrænsløring/grønt sløringsmønster) og stoffet skal være af et materiale der ikke kan antændes ved glød. Påklædningen må ikke fremtræde væsentligt anderledes end den udleverede betragtet gennem lysforstærkning (kontrolleres enhedsvis). På yderpåklædning skal der påsættes navnebånd, gradstegn og dansk nationalitetsafmærkning, som for udleverede uniformsgenstande. Når insektbehandlet yderbeklædning kræves, skal det af forsvaret udleverede insektbehandlede yderbeklædning anvendes. Al udvendig webbing skal i farve og kvalitet svare til det af forsvaret udleverede. Støvler skal være sorte eller ørkenfarvede med snørebånd, uden yderligere metal i støvlen end ved snørebåndshægter/-øjer, samt være CE-godkendte. Kun sorte støvler må anlægges til Kamp- og Tjenesteuniformsystem M/84, M/01, grøn ( Balkan ) samt M/69 hhv. M/80 (K) i den nationale struktur. Ørkenfarvede støvler må generelt kun anlægges til Kampuniformssystem M/01, ørken 4. Mellembeklædningen skal være grøn, ørkenfarvet, eller sort. Når mellembeklædningsjakken bæres fuldt synligt (som yderpåklædning) skal den være forsynet med nationalitetsafmærkning, navnebånd og distinktioner. Synlig underbeklædning skal være fremstillet af et stof, der ved påvirkning fra åben ild ikke kan smelte. Beklædningen skal være grøn, ørkenfarvet, eller sort. Synlig underbeklædning til Garnisonsuniform M/69 hhv. M/80 (K) skal være hvid. Såfremt privatindkøbt skjorte anvendes til Garnisonsuniform M/69 hhv. M/80 (K) skal den være tilsvarende de af Forsvaret udleverede skjorter hertil i såvel design (brystlommer og skulderstropper) samt farve Erstatningsspørgsmål i relation til selvindkøbte munderings- og udrustningsgenstande, henvises til Forsvarets Arbejdsskade- & Erstatningskontor: PROCEDURE FOR RETTELSER 4 Se pkt Se pkt (5). HRN SEP 2012

15 Ændringsforslag til UBH fremsendes til HOK sagsbehandler (HOK-TEKNO09), og skal anføre hvilken bestemmelse, der ønskes ændret, forslag til ny formulering og begrundelse herfor PROCEDURE VED REKLAMATION FMT underrettes, jf. ref. g. Skema til MMR findes i ref. g ANVENDTE SIGNATURER Nedennævnte signaturer anvendes i diverse skematiske oversigter. X : Bestanddele og tilbehør som normalt anlægges. ( ) : Tilbehør eller alternativ uniformsgenstand, som kan anlægges efter eget valg i og uden for tjenesten. I geleddet samt i særlige tilfælde, hvor bl.a. ensartethed i påklædningen skønnes hensigtsmæssig, anlægges uniformsgenstandene efter respektive chefers bestemmelse. (+) : Tilbehør eller alternativ uniformsgenstand, som anskaffes for egen regning, og som ikke kan befales anlagt. HRN SEP 2012

16

17 2. KAPITEL KAMP- OG TJENESTEUNIFORMSSYSTEMER 2.1. FORMÅL Uniformssystemerne, der er omtalt i nærværende kapitel, er primært kampuniformssystemer, hvortil der desuden er udarbejdet uniformsgenstande, der tilgodeser behovet ved personel med stabstjeneste, således uniformen tillige kan anvendes til tjenesteuniform ANVENDELSESOMRÅDE Kampuniformen anvendes under feltforhold, og når uddannelsen kræver det Tjenesteuniform anvendes normalt ved daglig tjeneste. Uniformen må ikke anvendes som kampuniform Der må ikke, udover de i reglementet nævnte undtagelser, ske sammenblanding af uniformsgenstande fra de enkelte uniformssystemer Kampuniformsjakke M/84 kan desuden bæres over idrætstøj til og fra fysisk uddannelse og træning samt i forbindelse med militære idrætsarrangementer Anvendelse af paradepåklædning fremgår af UBH Valget mellem de forskellige typer af paradepåklædning overlades til niveau-iii chefernes nærmere bestemmelser. Ved generals eller admirals deltagelse i paraden koordineres valget med Chefen for Hærens Operative Kommando (CHHOK), subsidiært med Chefen for Danske Division ved CHHOK fravær Kedeldragt skal anlægges under vedligeholdelsestjeneste Pullover M/98, olivengrøn må udelukkende anvendes i forbindelse med uniformssystem M/84 og M/01 Balkan Tjenestebukser, korte må kun anvendes under lejrtjeneste i forbindelse med udsendelse i internationale operationer efter den stedlige ældste danske officers direktiv BARET M/ Bestemmelser. Baret M/58 kan anlægges i forbindelse med bæring af alle kamp-, tjeneste og garnisonsuniformer og bæres jf. UBH og Se i øvrigt bæringsbestemmelserne for de enkelte uniformssystemer. HRN NOV 2003

18 Baret M/58 anvendes med følgende farver således: Sort : Personel ved kamptropperne Mellemgrøn : Personel ved artilleriet. Personel ved ingeniørtropperne. Personel ved telegraftropperne. Personel ved forsyningstropperne. Bordeaux : Personel ved Jægerkorpset. Højrød : Til MP-uddannet personel udleveres mellemgrøn baret jf. SÆTFORT, standardudrustning, samt højrød baret jf. SÆTFORT, MP-udrustning, der anlægges jf. UBH 3.2. Lyseblå : Personel til tjeneste ved udsendte FN-enheder Baret M/58 bæres med silkebåndets sløjfe midt i nakken og således, at læderkanten ligger vandret over panden, parallelt med - og 1-2 cm over - øjenbrynene og huemærket over venstre øje. Pulden trækkes til højre, således at den falder blødt ned over højre øre. (Se tillæg A figur A-1) UN-CAP Bestemmelser. UN-cap, der udleveres i forbindelse med udsendelse i FN-missioner, kan under daglig tjeneste i missionsområdet anlægges i stedet for Baret M/58 Blå (FN). (Se tillæg A figur A-2) KAMP- OG TJENESTEUNIFORMSSYSTEM M/84. Uniformssystemet er udviklet med henblik på anvendelse under normale nordeuropæiske klimaforhold (-22 C C). (Se tillæg A figur A-3) Bestanddele. Kamp- og tjenesteuniformssystem M/84 består af en kampuniform M/84, en tjenesteuniform M/84. I systemet indgår følgende uniformsgenstande: Jakke M/84. Bukser, kamp M/84. Bukser, tjeneste M/84. Skjorte M/84. Jakke, mellembeklædning, sort Alle snøresko, sort, glat overlæder. De af forsvaret udleverede sorte støvler. Hætte M/84. Hue, vinter M/84. Hue, felt, M/84. Undertrøje, grøn, sort, korte/lange ærmer. Underbukser, korte/lange. Alle sokker, svær og tynd. Baret M/58. Handsker, kamp M/84. Luffe, vinter M/89. Handsker, arbejds. HRN SEP 2012

19 Tørklæde, multi. Seler M/96. Bælte, bukser M/84. Sweater, kraftig. Regntøj M/96. Skjorte, kamp M/89. Tilladte kombinationsmuligheder samt øvrige uniformsgenstande, der må anvendes som tilbehør, fremgår af UBH og HRN SEP 2012

20 Bæringsbestemmelser Skematisk oversigt over bæringsbestemmelser for kamp- og tjenesteuniform M/84. Nummer: Bemærkninger hertil, se UBH Kampuniform Tjenesteuniform Tjenesteuniform M/84, sommer Jakke M/84. Bukser, kamp M/84. Bukser, tjeneste M/84. Uniform Bukser M/84, sommer, korte Skjorte M/84 Sweater, kraftig Fodtøj Handsker Overtøj Pullover M/98 Jakke, mellembeklædning, sort Undertrøje, grøn, sort Skjorte, kamp M/89 Bælte M/84, sort Seler M/84 Regimentsbælte M/77 Baret M/58 Vinterhue Felthue M/94 De af forsvaret udleverede sorte snørestøvler Gummistøvler, sorte Snøresko M/80 Handsker, kamp M/84 Luffe, vinter M/89 Arbejdshandsker M/84 X X ( ) X (+) X X ( ) Regntøj M/84 Regntøj M/92, Motorordonnans Regntøj M/96 Hætte M/84 Halstørklæde M/58 Støvtørklæde M/84 Tørklæde, sved, grøn Underafdelingstørklæde CBRN - dragt (+) X X X ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) X (+) X ( ) X (+) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (+) X X ( ) ( ) ( ) ( ) X ( ) X (2) (3+4) (7) (6) (3+6) (3+6) (8+9) (8+9) X ( ) ( ) (10) X (1) (+) ( ) ( ) X ( ) ( ) ( ) X ( ) ( ) ( ) (11) Undermundering Hoved- Beklædning Ridepåklædning Garnisonsridebukser M/86 Ridestøvler, sort Ridehjelm M/89 ( ) ( ) X (14) (14) (14) Ordensspænde jf. UBH kap. 11. ( ) ( ) (15) HRN SEP 2012

21 Paradepåklædning for formeret styrke under våben. Bemærkninger hertil, se UBH Officerer Øvrigt personel Jakke M/84 X X (1) Kampuniform Skjorte M/84 eller M/89 X X Bukser M/84 X X Jakke, M/84 X X (1) Uniform Tjenesteuniform Skjorte M/84 X X Bukser, tjeneste M/84 X X Skjorte M/84 X X (5) Skjorteuniform Bukser, tjeneste M/84 X X Tjenesteuniform M/84, Sommer Skjorte M/84 Bukser, tjeneste, korte M/84 X X X X (5) Hovedbeklædning Baret M/58 X X Fodtøj De af forsvaret udleverede sorte snørestøvler X X Handsker Handsker M/84. ( ) X (12) Overtøj Støvtørklæde M/84 X X Underafdelingstørklæde (+) (+) Webbing- Livrem M/45 X X (13) Udrustning Sabelrem, webbing eller støtterem X Våben Personligt våben (GV, MP eller P) X Sabel M/50 eller dolk M/79 X Dekorationer jf. UBH 11. X X Bemærkninger til UBH og (1) Der anlægges enten tjenesteuniform, skjorteuniform eller kampuniform efter chefers (beordrende myndigheders) bestemmelse. (2) Anvendes støvler, skal buksebenene enten opsmøges uden på støvleskafterne, indstikkes i støvleskafterne eller ombukkes indad omkring et gummibånd udenpå støvleskaftet. (Se tillæg A figur A-4) (3) Skjorte kan bæres med nedrullede eller opsmøgede ærmer. De opsmøgede ærmers opslag skal være ca. manchettens bredde og således, at underkanten er over og fri af albueleddet. Skjorte M/84 og skjorte M/84, kort er frit ombyttelige. (Se tillæg A figur A-5 til A-7) (4) Til skjorteuniform M/84 kan kampskjorte M/89 med lukket rullekrave samt udleveret undertrøje anlægges som undermundering. (Se tillæg A figur A-8) (5) Der anlægges skjorte M/84 med opsmøgede ærmer eller skjorte M/84, kort (6) Udleveret grøn og sort under- og mellempåklædning kan efter chefers bestemmelse anvendes som yderste beklædning i forbindelse med daglig tjeneste, samt inden for kaserne-, lejr- eller bivuakområde. (7) Pullover M/98 kan anvendes som alternativ uniformsgenstand i stedet for Sweater M/84, M/85 og M/86. (Se tillæg A figur 9) (8) Bælte M/84 eller regimentsbælte M/77 bæres kun synligt når jakke er aflagt. (Se tillæg A figur 10-11) HRN SEP 2012

22 (9) Det er tilladt i bælte M/84 og regimentsbælte M/77 at bære en sort, brun eller grøn Webbing- eller læderskede til kniv, Tool og lignende. 6 (10) Felthue M/94 kan efter chefers bestemmelse anvendes som hovedbeklædning. (Se tillæg A figur 12) (11) I stedet for snøresko M/80 kan anvendes sorte lædersko med overlæder uden mønster eller sorte fjederstøvler. Det tillades dog til daglig tjeneste at anvende en sort lædersnøresko med syning langs kanten på overlæderet (mokkasinmodel). (Se tillæg A figur 13) (12) Der anlægges altid handsker i forbindelse med sidevåben. (Se tillæg A figur 14) (13) Til skjorteuniform anlægges ikke livrem M/45. (14) Ridepåklædning må kun bæres i forbindelse med ridning. Det er tilladt beredent personel bosat uden for militært etablissement at bære ridepåklædning på vej til og fra tjeneste. Rideudrustning bæres i øvrigt efter tjenestestedets nærmere bestemmelse. (15) Ordensspænde må KUN anlægges på skjorte M/84. (Se tillæg A figur 15) 2.6. KAMPUNIFORMSSYSTEM M/01, LET Bestanddele. Jakke M/01, let. (Se tillæg A figur 16) Bukser, M/01, let. (Se tillæg A figur 17) Bukser M/01, korte (Se tillæg A figur 18) Bæringsbestemmelser Kampuniformssystem M/01, let anvendes under udsendelse i missionsområderne jf. pkt og kan endvidere anvendes under hjemlige forhold som tjenesteuniform. Tjenesteuniformsbukser M/84, kort må dog alene anvendes i missionsområder Opmærksomheden henledes på, at der ved anvendelse i visse missionsområder 7 kan være krav om insektbehandling af uniformerne mhp. beskyttelse af personellet. Insektbehandlede uniformer må alene anvendes i udpegede missioner og må ikke anvendes uden for det pågældende missionsområde For Kampuniformssystem M/01, let gælder tilsvarende bestemmelser som for kamp- og tjenesteuniformssystem M/84, idet der i stedet for kampjakke M/84 og kampbuks M/84 anvendes M/01, let. Kampuniformssystem M/01 kan suppleres med de under pkt nævnte uniformsgenstande, og kan mikses med Kampuniformssystem M/84 jakke og bukser. 6 Bemærk de særlige bestemmelser for bæring af kniv og Tool jf. HOK skr. 2008/ af : HOK videresender FKOBST Bestemmelser for bæring af knive og øvrige blankvåben i Forsvaret. 7 Eks. ved ISAF. HRN SEP 2012

23 2.7. KAMPUNIFORMSSYSTEM M/01, ØRKEN Uniformssystem M/01, ørken er udarbejdet med henblik på anvendelse i områder, der jf. STANAG 2895 er betegnet EXTREME HOT/DRY Bestanddele. I systemet indgår følgende uniformsgenstande: Jakke, camfl. ørken, M/01. (Se tillæg A figur 19). Bukser, camfl. ørken, M/01. (Se tillæg A figur 20). Bukser, kort, camfl, ørken, M/01. (Se tillæg A figur 21). Skjorte M/05, ørken. (Se tillæg A figur 22). Støvle, M/01, ørken. Undertrøje, flammehæmmende, beige, ørken. Underbukser, grøn, sort, beige. Baret M/58. Hue, felt, M/01, ørken. (Se tillæg A figur 23). Bukser, regn,m/96 ørken. Jakke, regn, M/96, ørken. Jakke, mellembeklædning, gråbeige. Tørklæde, multi, gråbeige. Bælte M/84. Tørklæde, sved, ørken Bæringsbestemmelser Kampuniformssystem M/01, ørken må kun anvendes i forbindelse med klargøringsfasen, under udsendelse inkl. Hen- og tilbagerejse under leave, samt ved afviklingsfasen i forbindelse med udsendelser, hvortil denne uniform udleveres Oversigt over bæringsbestemmelser for Kampuniform M/01, ørken. Nummer: Bemærkninger hertil, se UBH Let kampuniform Tjenesteuniform Jakke, M/01, ørken Bukser, M/01, ørken Bukser M/01, ørken, korte Uniform Jakke, mellembeklædning, gråbeige Undermundering (19) Skjorte M/05, ørken Undertrøje, flammehæmmende, beige, ørken Bælte M/84, sort Regimentsbælte M/77 Armlet/skulderlet ( ) ( ) X X ( ) X (+) ( ) X ( ) X X ( ) ( ) ( ) Hovedbeklædning Baret M/58 Hue, felt M/01, ørken Fodtøj Støvler, ørken X X Overtøj Tørklæde, multi, gråbeige ( ) ( ) M/01,ørken Tørklæde, sved, ørken ( ) ( ) (2) (3+4) (3+4) X ( ) (5) Ordensspænde jf. UBH kap. 8. ( ) (8) HRN SEP 2012

24 Kampuniformssystem M/01,ørken kan suppleres med nedenstående uniformsgenstande fra Kampuniformssystem M/84. Støvle M/02. Støvle M/94, M/99, sommerstøvle. Svensk kampstøvle, vinter. Undertrøje, korte/lange ærmer. Underbukser, korte/lange. Jakke, mellembeklædning, sort. Sokker, svære og tynde. Strømper. Hue, vinter. Handsker M/84. Luffe, vinter M/89. Handsker, arbejds. Sweater M/84, M/85, M/86. Pullover M/98. Regntøj M/84, M/92 og M/96. (Kun som hele sæt). CBRN - dragt. HRN SEP 2012

25 Paradepåklædning for formeret styrke under våben for Kampuniform M/01, ørken. Bemærkninger hertil, se UBH Officerer Øvrigt personel Uniform Jakke M/01, ørken X X (1) Kampuniform Skjorte M/01, ørken. X X Skjorteuniform Tjensteuniform Bukser, M/01, ørken X X Skjorte M/01, ørken. X X (1) Bukser, M/01, ørken X X Skjorte M/01, ørken X X Bukser, M/01, ørken, korte X X Hoved- Baret M/58 X X beklædning Hue, felt M/01, ørken ( ) ( ) (5) Fodtøj Støvle, ørken X X Handsker Handsker M/84. ( ) X (6) Overtøj Tørklæde, multi, gråbeige X X Underafdelingstørklæde (+) (+) Webbing- Livrem M/45 X (7) udrustning Sabelrem, webbing eller støtterem X Våben Personligt våben (GV, MP eller P) X Sabel M/50 eller dolk M/79 X Dekorationer jf. UBH 11 X X Bemærkninger til UBH og (1) Der anlægges enten tjenesteuniform, skjorteuniform eller kampuniform efter chefers (beordrende myndigheders) bestemmelse. (2) Jakke, mellembeklædning, sort kan efter chefens bestemmelse anvendes som yderste beklædning indenfor Lejr og eller bivuakområde. (3) Når jakke ikke er anlagt, skal der anvendes bælte M/84 eller regimentsbælte M/77 og bæltet må kun i dette tilfælde være synligt. (Se tillæg A figur 24-25) (4) Det er tilladt i bælte M/84 og regimentsbælte M/77 at bære en sort, brun eller grøn Webbing- eller læderskede til kniv, Tool og lignende 8. (5) Felthue M/01, ørken kan efter chefers bestemmelse anvendes som hoved beklædning. (Se tillæg A figur 26) (6) Der anlægges altid handsker ved anvendelse af sabel M/50 eller dolk M/79. (7) Til skjorteuniform anlægges ikke livrem M/45. (8) Ordensspænde må KUN anlægges på skjorte M/01, ørken. (1) 8 Bemærk de særlige bestemmelser for bæring af kniv og Tool jf. HOK skr. 2008/ af : HOK videresender FKOBST Bestemmelser for bæring af knive og øvrige blankvåben i Forsvaret. HRN SEP 2012

26 2.8. DISTINKTIONER, DEKORATIONER, AFMÆRKNING M.V. (Se tillæg A figur 27) Distinktioner anlægges jf. UBH Dekorationer anlægges kun i forbindelse med parader og lignende og jf. UBH Øvrig afmærkning anlægges således: Kampuniform M/01, let Kampuniform M/84 Tjenesteuniform M/84 Jakke, M/01 Skjorte M/01 Skjorte M/01, korte bukser Jakke-b, M/84 Sweater M/84 Kampskjorte M/89 Jakke-a, M/84 Sweater M/84 Pullover M/98 Skjorte M/84, kort Skjorte M/84, korte bukser Nationalitetsafmærkning jf. UBH 8.1 X X X X X Tjenestestedsmærke jf. UBH 8.4. X X X X Underafdelingssløjfer jf. UBH 8.5. X X X X ( ) ( ) X X X Navneafmærkning jf. UBH 8.7. X X X X ( ) X X X X Kongelige navnetræk jf. UBH 8.8. X X ( ) ( ) ( ) Særlig afmærkning for luftværnspersonel ( ) X ( ) ( ) ( ) ( ) jf. UBH 8.9. Ærmemærker jf. UBH ( ) ( ) ( ) FN-fløjtesnore jf. UBH ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Særligt godkendte armbind jf. UBH ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Uddannelsesrelateret ærmemærke jf. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) UBH 9.1. Uddannelsesemblem jf. UBH 9.2. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Stabs- og adjudantsnore jf. UBH 7.7. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) MP-afmærkning jf. UBH 3.3. X X ( ) X ( ) X X X X Dekorationer jf. UBH 11 ( ) ( ) ( ) ( ) HRN NOV 2003

27 3. KAPITEL SPECIALUNIFORMER 3.1. FORMÅL Formålet med uniformerne omtalt i nærværende kapitel er at tilgodese sikkerhedsmæssige og tjenstlige behov, der ikke i tilstrækkeligt omfang er tilgodeset indenfor kamp- og tjenesteuniformssystemerne omtalt i kapitel KØREDRAGT, PANSREDE KØRETØJER Køredragt, pansrede køretøjer med tilbehør er en funktionsudrustning, der udlånes jf. gældende normer Anskaffelse. Personel, der har ret til at bære denne, vil få dragten udleveret. Personel der har særligt behov eks. køreinstruktør panser vil tillige kunne få dragten udleveret Distinktioner og mærker m.v Skuldergradstegn (vævede/broderede) i olivengrøn anvendes jf. UBH Følgende kan endvidere anlægges: Nationalitetsmærker jf. UBH 8.1. Underafdelingssløjfer jf. UBH 8.5. Navneafmærkning jf. UBH 8.7. Ærmemærker jf. UBH Særligt godkendte armbind jf. UBH Som overtøj kan regntøj M/96 anvendes Bæringsbestemmelser/anvendelse Køredragt, pansrede køretøjer anvendes af besætningsmedlemmer på pansrede køretøjer under daglig tjeneste og under feltforhold Under vedligeholdelsestjeneste skal kedeldragt være anlagt MILITÆRPOLITIUDRUSTNING (Se tillæg B figur B-1) Anskaffelse. MP-udrustning er funktionsbestemte udrustningsgenstande, som udleveres til uniformeret personel jf. gældende normer Bestemmelser. Den for MP fastsatte særlige udrustning må bæres af MP-uddannet tjenstgørendeog hjemsendt personel, der har udleveret MP-tjenestekort. HRN NOV 2003

28 Særlige bemærkninger. Bæringsretten jf. pkt bibeholdes ved deltagelse i kurser m.v., hvor bæreren umiddelbart vender tilbage til MP-tjeneste. Ved ceremonielle lejligheder kan baret M/58, højrød, fløjtesnor og fløjte anlægges af Chefen for Trænregimentet. Personel, som gennemgår obligatorisk MP-uddannelse, og som ikke allerede har bæringsret jf. pkt , kan i forbindelse med uddannelsen bære den for uddannelsen nødvendige MP-udrustning efter TRR bestemmelse. MP-uddannet personel til international tjeneste, i funktioner som forudsætter MPuddannelse, bærer den for staben/enheden fastsatte MP-afmærkning Bestanddele. Den for MP-personel fastsatte specialafmærkning omfatter følgende udrustningsgenstande: Baret M/58, højrød. Armbind for MP. Fløjtesnor, flettet, hvid. Fløjtesnor, flettet, olivengrøn. Signalfløjte M/51. Inderhjelm M/59, hvid, afmærket MP. Styrthjelm afmærket MP. Livrem M/45, hvid. Pistoltaske M/59, hvid. Pistolhylster, læder. Handsker, hvide. Motorcykeldragt afmærket MP. (Se tillæg B figur B-2) Færdselsreguleringsvest afmærket MP Bæringsbestemmelser. Udrustning og uniformer til militærpolitipersonel bæres i henhold til nedennævnte skema. Færdselsregulering er jf. færdselsloven omfattet af særlige krav til påklædning, og som minimum skal anlægges: Baret M/58 eller styrthjelm/hjelm afmærket MP og MP-armbind/armlet, i mørke og usigtbart vejr suppleres med færdselsreguleringsvest. HRN NOV 2003

29 Skematisk oversigt over bæringsbestemmelser for MP-udrustning. Nummer: Bemærkninger hertil, se UBH Ceremonielle lejligheder og parader (1) Administrativ tjeneste Daglig tjeneste i geleddet Feltforhold MP-patruljetjeneste (2) Garnisonsuniform M/69 og M/80 ( ) ( ) ( ) Kampuniform M/84 ( ) X ( ) Uniform Tjenesteuniform M/84 X X X ( ) Kampuniform M/01, let og ørken ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (3) Regntøj M/84, M/92, M/96 ( ) ( ) ( ) ( ) Politistav ( ) ( ) ( ) Pistol ( ) X ( ) Våben Karabin M/96 ( ) X ( ) Sabel M/50 ell. dolk M/79 (K) ( ) Baret M/58, højrød X ( ) X X X (4) Armbind/armlet for MP X X X (5+10) Særlig Handsker, hvide X (1+6) udrustnings- Fløjtesnor, flettet, hvid ( ) X X (1+7) genstande Fløjtesnor, flettet, olivengrøn X X X ( ) ( ) (8) for MP Signalfløjte M/51 X X ( ) ( ) X Livrem M/45, hvid X (6) Pistoltaske, hvid ( ) (6+9) Pistolhylster, læder ( ) ( ) ( ) Styrthjelm, hvid, MP ( ) ( ) ( ) Styrthjelm, olivengrøn, MP ( ) ( ) Motorcykeldragt afmærket MP ( ) ( ) ( ) Færdselsreguleringsvest ( ) ( ) Færdselsreguleringsbandoler ( ) ( ) Bemærkninger. (1) Rød/Hvid afmærkning anvendes kun i forbindelse med uniform M/69 og M/80. (Se tillæg B figur B-3) (2) Herunder løsning af MP-opgaver der ikke umiddelbart kan henføres under ceremonielle eller feltmæssige forhold. (3) Anvendes kun af personel til international tjeneste. (4) Personel til grundlæggende MP-uddannelse kan ikke anlægge baret M/58, højrød. (5) Anlægges ikke til sweater. (6) Anlægges kun til jakkeuniform M/69 og M/80 (K). (7) Anlægges kun til uniform M/69 og M/80 (K). HRN NOV 2003

30 (8) Fløjtesnor, olivengrøn anlægges kun til jakke M/84, skjorte M/84, skjorte M/84, kort og skjorte M/01, ørken. (9) Anlægges kun i forbindelse med bæring af pistol og hvid livrem. (10) Armbind / armlet MP anlægges på venstre arm. Armlet kan ikke anlægges til uniform M/69 og M/80 (K). HRN NOV 2003

31 4. KAPITEL GARNISONS- OG TJENESTEUNIFORMER 4.1. FORMÅL Uniformssystemerne, der er omtalt i nærværende kapitel, er primært garnisonsuniformer, der anvendes i forbindelse med repræsentative gøremål og som tjenesteuniform for personel med hovedsagelig stabstjeneste GARNISONSUNIFORM M/69 OG TJENESTEUNIFORM M/80 (K) Anvendelsesområde: I tjenesten kan garnisonsuniform M/69 anvendes: Ved daglig tjeneste uden for geleddet. Ved særlige lejligheder jf. UBH I geleddet efter chefers bestemmelse Uden for tjenesten kan garnisonsuniform M/69 derudover ved særlige lejligheder anvendes jf. UBH Anvendelse af paradepåklædning fremgår af tillæg UBH Valget mellem de forskellige typer af paradepåklædning overlades til chefernes nærmere bestemmelser. Ved generals eller admirals deltagelse i paraden koordineres valget med Chefen for Hærens Operative Kommando (CHHOK), subsidiært med Chefen for Danske Division ved CHHOK fravær Bestanddele: Garnisonsuniform M/69 (Se tillæg C-figur C-1) I garnisonsuniform M/69 indgår følgende: Jakke, garnison M/69. Bukser, garnison M/69. Skjorte M/69. Skjorte M/69, hvid. Slips, sort, glat. Soklet M/10. Bukserem M/69. Sko, M/02. Handsker, skin, grå. Handsker, hvide. Frakke,garnison M/69. Halstørklæde, grå. Garnisonsridebukser M/86 og M/97. Ridestøvler, sorte. Ridehjelm M/89. HRN NOV 2003

32 Fra andre uniformssystemer anvendes følgende i kombination med garnisonsuniform M/69 Regimentsbælte M/77. Bælte M/84, sort. Støvle, sorte. Regntøj M/96. Kamp- og tjenesteuniformsjakke M/84. Pullover M/98. Sweater M/ Tjenesteuniform M/80 (K) (Se tillæg C figur C-2). I tjenesteuniform M/80 (K) indgår følgende. Jakke M/80 (K). Nederdel M/80. Slacks M/71. Strømper. Sko, sort. Støvler, sort. Frakke, garnison M/71 (K). Skuldertaske, sort. Fra andre uniformssystemer anvendes følgende i kombination med garnisonsuniform M/69. Skjorte M/69. Skjorte M/69, hvid. Slips, sort, glat. Sokker M/58. Bukserem M/69. Bælte M/84, sort. Regimentsbælte M/77. Baret M/58. Spidshue M/69. Kasket M/69. Støvler, sorte. Handsker M/84. Skindhandsker, grå. Handsker, hvide. Halstørklæde, grå. Regntøj M/96. Garnisonsridebukser M/86 og M/97. Ridestøvler, sorte. Ridehjelm M/89. Skjortebluse, grå. Skjortebluse, hvid. Pullover M/98. Sweater M/ Distinktionering, dekorationer, mærker m.v. HRN NOV 2003

33 Følgende anlægges: Distinktioner jf. UBH 7 Stabs- og adjudantsnore jf. UBH 7.5. Tjenestestedsrelateret afmærkning herunder: Nationalitetsafmærkning jf. UBH 8.1. Afdelingsmærker jf. UBH 8.2 Tjenestestedsmærke jf. UBH 8.4. Underafdelingssløjfer jf. UBH 8.5. Kongelige navnetræk jf. UBH 8.8. Ærmemærker jf. UBH Følgende kan anlægges: Uddannelsesrelaterede mærker: Ét uddannelsesrelateret ærmemærke jf. UBH 9.1. Uddannelsesemblemer jf. UBH 9.2. Udmærkelsestegn jf. UBH 9.3. Anden afmærkning Navneafmærkning jf. UBH 8.7. Civile mærker jf. UBH Særligt godkendte armbind jf. UBH Dekorationer anlægges på garnisonsuniform M/69 og tjenesteuniform M/80 (K) jf. UBH Bæringsbestemmelser: Oversigt over lejlighedsvis påklædning: Påklædning jf. skemaet UBH Daglig tjeneste Særlige lejligheder Særlige lejligheder udenfor tjeneste Audiens eller kur Høflighedsvisit hos civile eller militære myndigheder Minde- og festgudstjenester. Begravelser. Kransenedlæggelser. Til- og frameldinger samt fremstillinger. Deltagelse i parader el. lignende. Deltagelse i offentlige eller officielle modtagelser og indvielser Parader som del af formeret styrke under våben. Bryllup, begravelse m.v. Selskabspåklædning ved lejligheder, hvor selskabsuniform, civil kjole og hvidt eller smoking anvendes. Sammensætning af påklædning I-V er nærmere beskrevet i UBH I II I III V III IV HRN NOV 2003

34 Skematisk oversigt over bæringsbestemmelser. Nummer: Bemærkninger hertil, se UBH Anvendelse: Jf. UBH I II III IV V Uniform Jakke, garnison M/69 X X X X X (1) Jakke M/80 (K) X X X X X (1) Bukser,garnison M/69 X X X X X (2) Slacks M/71 X ( ) ( ) ( ) X (2+3) Nederdel M/80 ( ) X X X (3+4) Skjorte M/69 X X (5) Skjorte M/69, hvid X X X (6+7) Undertrøje ( ) (8) Pullover M/98 ( ) (9) Under- Slips, sort, glat ( ) X X X X (10) mundering Sokletter M/69 eller X X X X X (11) sokker M/58 Strømper, lys umbra X X X X (12) eller sorte (23) Bukserem M/69 ( ) X X X X (13) Regimentsbælte M/77 (+) (+) (+) (+) X (13) Skjortebluse, grå ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Skjortebluse, hvid ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Bælte M/84, sort ( ) ( ) ( ) ( ) X (13) Hovedbeklædning Baret M/58 X X X X Spidshue M/69 ( ) X X X (14) Kasket M/69 X X X X (14) Sko M/80 X X X X (15) Fodtøj Sort lædersko X X X X (15) De af FSV udleverede ( ) X (16) sorte snørestøvler Handsker M/84 ( ) X Handsker Skindhandsker, grå ( ) X Handsker, hvide X X X (7) Overtøj Tilbehør Sidevåben Våben Frakke, garnison M/69 ( ) ( ) ( ) ( ) Frakke M/71 ( ) ( ) ( ) ( ) Halstørklæde, grå ( ) ( ) ( ) ( ) Regntøj M/96 ( ) (22) Kamp- og tjenesteuniformsjakke M/84 ( ) (22) Sabelbærerem M/69 X X (17) Livrem M/45 eller bælte X (18) M/96 Sabel M/50 eller dolk X X 9 X (19) M/79 (K) Personligt VB (GV, KA X eller P) 9 Muligheden for lovligt at medbringe sabel ved private lejligheder er pr. 12 SEP 2012 uafklaret. Ved behov indhentes forholdsordre ved HOK Ledelsessekretariat inden anvendelse. HRN NOV 2003

35 Garnisonsridebukser ( ) (20) Ridepåklædning M/86 Ridestøvler, sorte ( ) (20) Ridehjelm M/89 ( ) (20) Taske, skuldertaske, sort ( ) (21) Dekorationer jf. UBH 11. X X ( ) X Ordensspænde jf. UBH 11. X ( ) Bemærkninger til UBH Bemærkninger til de enkelte uniformsgenstande og bæring af disse fremgår nedenfor. (1) Garnisonsuniform M/69 og tjenesteuniform M/80 (K) sidestilles for kvinder og kan anvendes efter brugerens ønske, idet der dog ikke må ske sammenblanding af de to uniformssystemerne. Er jakken anlagt, skal den være knappet, og lommerne må ikke være overfyldte. (2) Når der bæres støvler i tilslutning til garnisonsbukser M/69 og slacks M/71, indstikkes buksebenene i støvlerne eller ombukkes indad omkring et gummibånd udenpå støvleskaftet. (Se tillæg C figur C-3) (3) Slacks M/71 og tjenestenederdel M/80 sidestilles og kan anvendes efter brugerens ønske. (4) Nederdelens længde må ikke være kortere end til midt på knæet og ikke længere end 10 cm under knæet. (Se tillæg C figur C-4) (5) Skjorte M/69, skjorte M/69, korte ærmer og skjortebluse, grå sidestilles. Desuden kan en tilsvarende privat anskaffet skjorte anvendes. Synlig underbeklædning skal være hvid. Skjorte M/69 kan som skjorteuniform anvendes således: Med nedrullede ærmer og slips. med opsmøgede ærmer med eller uden slips, opslagene ca. manchettens bredde og således, at underkanten er over og fri af albueledet. Når slips aflægges, skal skjortens øverste knap være åben. Denne bæring kan erstattes af skjorte M/69, korte ærmer. (Se tillæg C figur C-5) Skjorteflippen anlægges uden på sweateren, når slips ikke er anlagt. (Se tillæg C figur C-6) (6) I stedet for skjorte M/69, hvid kan en almindelig hvid skjorte med fast flip anvendes. Der anvendes ordentligvis hvid skjorte ved deltagelse i begravelser. (7) Såfremt bæringsbestemmelserne fordrer bæring af skjorte M/69, hvid eller hvide handsker vil disse normalt kunne udlånes lokalt. Der anlægges altid handsker i forbindelse med sidevåben. (Se tillæg C figur C-7) (8) Pullover M/98, olivengrøn må udelukkende anvendes til garnisons tjeneste. (9) I stedet for slips, sort, glat kan bæres et civilt ensfarvet sort bindeslips. Slips anlægges altid i forbindelse med garnisonsjakke M/69 og skjorteuniform med nedrullede ærmer. HRN NOV 2003

36 Slips kan aflægges ved anvendelse af sweater. Når slips anvendes i forbindelse med skjorteuniform anlægges ordentligvis en diskret slipsenål efter eget valg. Ved FN-tjeneste kan slipset udskiftes med lyseblå FN-tørklæde. (10) Når sko bæres i forbindelse med garnisonsbukser M/69 og slacks M/71 bæres sorte sokletter/sokker. (11) Strømper/strømpebukser anskaffes og vedligeholdes for personellets egen regning. (12) Når jakke ikke er anlagt, skal der anvendes bukserem M/69, bælte M/84 eller regimentsbælte M/77, og bæltet må kun i dette tilfælde være synligt. (13) Kasket M/69 erstatter spidshue M/69 for officerer af generalsklassen. Der anlægges altid spidshue/kasket M/69 i forbindelse med anlæggelse af store dekorationer. Undtaget herfor dog ved parader som del af formeret styrke under våben (påklædning V). (14) I stedet for snøresko M/80 og M/02 kan anvendes sorte lædersnøresko med overlæder uden mønster eller fjederstøvler, sort. Det tillades dog til daglig tjeneste samt til daglig påklædning uden for tjenesten at anvende en sort lædersnøresko med syning langs kanten på overlæderet (mokkasinmodel). Til tjenesteuniform M/80 (K) anvendes en sort lædersko med overlæder uden mønster og en ca. 3 cm høj hæl. Det er tilladt kvindeligt personel for egen regning at anskaffe læderstøvler og bære disse i forbindelse tjenesteuniform M/80 (K). Støvlen skal være sort med glat eller "garin" overlæder uden mønster og med lav hæl. Støvleskaftet skal gå til umiddelbart under knæet. Støvlen må ikke være forsynet med spænder eller anden form for udsmykning, ligesom den ikke må have snørebånd. Såfremt læderstøvler anvendes i forbindelse med slacks M/71 føres bukserne uden på støvlerne. (15) De af FSV udleverede sorte snørestøvler kan anvendes i forbindelse med parader, vagttjeneste og lignende. Uden for tjenesten kun i forbindelse med dårligt føre. (16) Sabelbærerem M/69 hæftes ved hjælp af en særlig hage og kæde direkte på bukserem M/69 eller på særlig strop indvendig i jakken. Sabelbæreremmen bæres udvendig, idet remmens kæde føres gennem en åbning i uniformsjakkens (og garnisonsfrakkens) sidesøm. (17) I forbindelse med livrem M/45 eller bælte M/96 anvendes sabelrem, webbing eller støtterem til pistol (håndledsrem). (18) Anvendelse af dolk M/79 (K) eller sabel M/50 og dekorationer kræver bæring af kasket M/69 eller spidshue M/69. Baret M/58 kan anvendes jf. NIV III chefens bestemmelser herfor. Sabel anlægges kun af kvindeligt personel i forbindelse med benklæder. HRN NOV 2003

37 (19) Ridepåklædning må kun bæres i forbindelse med ridning. Det er tilladt beredent personel bosat uden for militært etablissement at bære ridepåklædning på vej til og fra tjeneste. Ridepåklædning bære i øvrigt efter tjenestestedets nærmere bestemmelse. (20) Det er tilladt at anvende en tilsvarende civil taske af sort læder med lynlås. Ved lejligheder, hvor dekorationer og/eller sidevåben er anlagt, må taske ikke bæres. (21) Kamp- og tjenesteuniformsjakke M/84 kan anvendes som overtøj såfremt Garnisonsjakke M/69 ikke er anlagt. Såfremt Garnisonsjakke M/69 er anlagt, erstatter Regnjakke M/96, Kamp- og tjenesteuniformsjakke M/84, som supplerende overtøj SPIDSHUE M/ Bestemmelser Spidshue M/69 kan kun anlægges af befalingsmænd og i forbindelse med snøresko Er spidshuen aftaget føres denne jf. HRN pkt. E Spidshue M/69 med kvast erstatter spidshue M/69 for personel ved Den Kongelige Livgarde Spidshue M/69 bæres med højre kant en fingersbredde over højre øre og med forkant af spidshuen ca. 1-2 cm over øjenbrynene og uden synligt pandehår. Kokarden skal være lige over næseroden. (Se tillæg C figur C 8) HRN NOV 2003

HJEMMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST DEC 2015

HJEMMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST DEC 2015 2. GENERELLE BESTEMMELSER 2.1. Generelt. Hjemmeværnets (HJV) uniformsbestemmelser er primært udarbejdet til brug for frivilligt personel i Hjemmeværnet og er derfor ikke fuldt dækkende for ansat militært

Læs mere

HJEMMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST DEC 2014

HJEMMMEVÆRNSKOMMANDOEN HJVBST DEC 2014 3. ARBEJDS- OG INDSATSUNIFORMER 3.1. Kampuniform M/84. Kampuniform M/84 indgår i HJV udrustningssæt (basic), der udleveres til alt personel ved iklædningen med undtagelse af personel i marinehjemmeværnets

Læs mere

UKLASSIFICERET FLYVERTAKTISK KOMMANDO MAR 2008

UKLASSIFICERET FLYVERTAKTISK KOMMANDO MAR 2008 FLV UNIFORMSREGLEMENT RFLV 628.1 1 2008-03 GYLDIGHEDSOMRÅDE Nærværende reglement AUTORISATION RFLV 628.1, "UNIFORMSREGLEMENT" fastsætter bestemmelser for sammensætning og brug af flyvevåbnets uniformer.

Læs mere

VFKBST H

VFKBST H VFKBST H.312-011 2018-07 UNIFORMSBESTEMMELSER FOR HÆREN (UBH) JUL 2018 Erstatter: HRN 312-011, UNIFORMSBESTEMMELSER FOR HÆREN af APR 2014 og tidligere liberaliseringsdirektiver og bestemmelser om selvindkøb

Læs mere

BEKLÆDNING OG UDRUSTNING FOR FLYVEVÅBNETS PERSONALE

BEKLÆDNING OG UDRUSTNING FOR FLYVEVÅBNETS PERSONALE BEKLÆDNING OG UDRUSTNING FOR FLYVEVÅBNETS PERSONALE Dette handout er skrevet til dig som militær ansat i flyvevåbnet, med henblik på at give dig et overblik over hvad der i nærmeste fremtid skal ske inden

Læs mere

Tøj til drenge og mænd 1

Tøj til drenge og mænd 1 0 Tøj til drenge og mænd under-trøje under-bukser t-shirt trøje / bluse skjorte shorts cowboy-bukser bukser bokser-shorts / bade-bukser 0 bælte / liv-rem 9 sokker uld-sokker ski-sokker bade-bukser : et

Læs mere

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE Kapitel 61 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, AF TRIKOTAGE Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer af trikotage. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) Varer

Læs mere

Aarhus Brandvæsen. Uniformsreglement 2011

Aarhus Brandvæsen. Uniformsreglement 2011 Aarhus Brandvæsen Uniformsreglement 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord Uniformskonceptet Regler for brug af uniformen Tiltrædelse og fratrædelse Pointsystemet Uniformsudvalget Bilag 1: uniformstyper Indsatsbeklædning

Læs mere

KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5

KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5 Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: HKS 20 KAMPVOGNSKOMMANDØRKURSUS LEOPARD 2 A5 Formål 1. At give eleven sådan viden og færdigheder, at denne er i stand til at udføre

Læs mere

M 1901 fremstillet i 1908 M 1901 fremstillet i 1942

M 1901 fremstillet i 1908 M 1901 fremstillet i 1942 Dragonhjelm M 1901 Dragonhjelm M 1901 er den yngste og dermed den sidste hjelm i kategorien af nysølvhjelme. Hjelmen fremstår nærmest som en krydsning mellem tre af de tidligere beskrevne hjelme, nemlig

Læs mere

Sydtrafik kræver atdu skal bære slips eller tørklæde fra 1. oktober til 31. marts.

Sydtrafik kræver atdu skal bære slips eller tørklæde fra 1. oktober til 31. marts. Bilag 14 - Uniformsreglement Regler for brug af Sydtrafiks uniform (uddrag fra chaufførhåndbogen) Når du kører for Sydtrafik, har du pligt til at have den uniform på, som Sydtrafik har godkendt. Pligten

Læs mere

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05.

Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. BESTEMMELSE FOR FORSVARETS MEDALJE FOR SÅREDE I TJENESTE Erstatter: FKOBST 406-4, Bestemmelse for Forsvarets Medalje for Sårede i Tjeneste, af 2014-05. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE. Denne bestemmelse gælder for

Læs mere

Bjærgningskursus Bjærgningsvogn, WISENT

Bjærgningskursus Bjærgningsvogn, WISENT Hærens Operative Kommando KURSUSBESKRIVELSE Hærens Kampskole Kursuskode: HKS 28 Bjærgningskursus Bjærgningsvogn, WISENT Formål 1. At give eleven sådan viden og færdigheder, at denne er i stand til at udføre

Læs mere

Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet. hjemmeværnet

Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet. hjemmeværnet Rettigheder og pligter som medlem af Hjemmeværnet hjemmeværnet Ledelsens forord Læs om Side: Ledelsens forord 3 Indholdsfortegnelse Tjeneste 6 Udrustning Hjemmeværnsledelsens og våben forord 8 En fælles

Læs mere

BEVOGTNINGSDELINGEN UDAK 2010

BEVOGTNINGSDELINGEN UDAK 2010 BEVOGTNINGSDELINGEN UDAK 2010 1 Indhold: Indhold: UDAKen Påklædningsbestemmelser Uddannelses- og aktivitetsoversigt for resten af 2010 Så er vi ved at være halv vejs gennem år 2010. Vi er igen nogle stykker

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

REGLEMENT FOR BÆRING AF DEKORATIONER

REGLEMENT FOR BÆRING AF DEKORATIONER REGLEMENT FOR BÆRING AF DEKORATIONER 1. GENERELT Dekorationer bæres normalt altid, når påklædningen er galla og/eller festdragt, og/eller nationaldragt (gallauniform kan være civil eller militær. Festdragt

Læs mere

Bilag A.1.1.1. Billeddokumentation Guldbroderede, broderede, vævede genstande og filtunderlag

Bilag A.1.1.1. Billeddokumentation Guldbroderede, broderede, vævede genstande og filtunderlag Bilag A.1.1.1 Guldbroderede, broderede, vævede genstande og filtunderlag Side 1 af 37 1. Indledning For at give tilbudsgivere et indtryk af genstandende i aftalen er her en række billeder af dem. Billederne

Læs mere

UNIFORMSREGLEMENT 2014

UNIFORMSREGLEMENT 2014 UNIFORMSREGLEMENT 2014 1. Forord.....3 2. Generelle bestemmelser.......4 3. Uniformstyper......5 4. Uniformstilbehør......12 5. Tildeling af uniformsgenstande og ansvarsbestemmelser...30 6. Påklædningsbestemmelser...

Læs mere

Beklædningspolitik Formål Hvem er omfattet af beklædningspolitikken Etiske retningslinjer

Beklædningspolitik  Formål Hvem er omfattet af beklædningspolitikken Etiske retningslinjer Formål Beklædningsordningen har det formål, at medarbejderne repræsenterer Rebild Kommune på en præsentabel og genkendelig måde, hvor den faglige ydelse overfor borgerne har første prioritet. Ved beklædningen

Læs mere

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Forsvarskommandoen 13. marts 2013

Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Forsvarskommandoen 13. marts 2013 Referat af landstalsmandsmøde afholdt ved Forsvarskommandoen 13. marts 2013 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning

Læs mere

Randers Pigegardes Tjenestereglement

Randers Pigegardes Tjenestereglement Randers Pigegardes Tjenestereglement Dette tjenestereglement er gældende fra 1/9 2004. A. Tjenesteuniform: 1. Tjenesteuniform: Uniformen består af en blå, to-radet jakke med skulderstropper og høj, rød

Læs mere

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET

ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET FORSVARSKOMMANDOEN Postboks 202 2950 Vedbæk Telefon: 45 67 45 67 Gennemvalg: 45 67 + lok.nr. Telefax: 45 89 07 48 E-mail: fko@fko.dk ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET Ref.: a. Lov om folkeskolen, nr. 534 af

Læs mere

a. For at oppebære ydelser efter dette pkt. skal de i pkt. 2 fastsatte betingelser være opfyldt.

a. For at oppebære ydelser efter dette pkt. skal de i pkt. 2 fastsatte betingelser være opfyldt. Bestemmelser om godtgørelse af merudgifter under deltagelse i øvelser, sejlads med Søværnets skibe mv. samt under ophold i øvelses-/skydelejre mv. for personel under Forsvarsministeriets område. Tillæg:

Læs mere

2017/1 LSF 36 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april Fremsat den 4. oktober 2017 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag.

2017/1 LSF 36 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april Fremsat den 4. oktober 2017 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag. 2017/1 LSF 36 (Gældende) Udskriftsdato: 4. april 2019 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2017/004478 Fremsat den 4. oktober 2017 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Bemalingsbeskrivelse for Dansk Linieinfanteri 1848

Bemalingsbeskrivelse for Dansk Linieinfanteri 1848 Bemalingsbeskrivelse for Dansk Linieinfanteri 1848 SEKONDLØJTNANT Sort chakot med blank sort top og sorte læderremme omkring. Lakeret sort skygge med hvid metalkant. Bagstykket sort voksdug fastholdt af

Læs mere

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML)

Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) Videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT II/ML) A. FORMÅL 1. At give eleven det uddannelsesgrundlag, der kvalificerer den pågældende til at forrette tjeneste på højeste funktionsniveau for mellemledere

Læs mere

Special Olympics - Ridning

Special Olympics - Ridning Special Olympics regler og retningslinier for ridning Officielle klasser 1. Dressur 2. Prix Caprilli 3. Engelsk ridt 4. Forhindringsbane (Working trails) 5. Gymkhana klasser a) Slalom b) Stafet Opdeling

Læs mere

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov U d k a s t Forslag til Lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov (Anvendelsesområde i forhold til tjenstgørende militært personel mv.) 1 I militær straffelov,

Læs mere

Foto optaget i anledning af: Udfindelse af gerningsmænd 3 Gerningsmand 3.

Foto optaget i anledning af: Udfindelse af gerningsmænd 3 Gerningsmand 3. Side 1 af 11 J.nr. : Forhold nr.: Bilag nr.: Foto optaget i anledning af: Udfindelse af gerningsmænd 3 Gerningsmand 3. Side 2 af 11 5 Gerningsmand 5. 7 Gerningsmand 7. Side 3 af 11 8 Gerninsgmand 8 9 Gerningsmand

Læs mere

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse

Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse Hjemmeværnets Lovpligtige Uddannelse HVS UNR-0004 MAR 2013 Vi bidrager til forsvaret og beskyttelsen af Danmark med en troværdig og fleksibel kapacitet ved at levere militære, frivillige styrker, der tilgodeser

Læs mere

Lovpligtig uddannelse,

Lovpligtig uddannelse, Lovpligtig uddannelse, modul 4 09-11 NOV 2018 1 Kære kursist Tak for din tilmelding til Lovpligtig uddannelse, modul 4. Vi glæder os til at byde dig velkommen på Hjemmeværnsskolen og håber, at kurset giver

Læs mere

HÆRENS KAMP- OG ILDSTØTTECENTER. HÆFTE 10 - FEBRUAR 2016 Kampstøvler M/12 Passer på dine fødder

HÆRENS KAMP- OG ILDSTØTTECENTER. HÆFTE 10 - FEBRUAR 2016 Kampstøvler M/12 Passer på dine fødder HÆRENS KAMP- OG ILDSTØTTECENTER HÆFTE 10 - FEBRUAR 2016 Kampstøvler M/12 Passer på dine fødder 12 2 11 4. FEJL PÅ STØVLERNE Oplever du kvalitetssvigt eller fejl, så er en MMR (Materielfaglig Melding og

Læs mere

Fremsat den 4. oktober 2017 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag. til

Fremsat den 4. oktober 2017 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag. til Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov

Læs mere

A-08-FP af 26. juni Aftale nr. L-06-AF Se FKOVEJL PS kapitel 12, afsnit 9.24

A-08-FP af 26. juni Aftale nr. L-06-AF Se FKOVEJL PS kapitel 12, afsnit 9.24 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

FKOBST L BESTEMMELSE FOR FORSVARETS MÆRKER OG VÅBENSKJOLD

FKOBST L BESTEMMELSE FOR FORSVARETS MÆRKER OG VÅBENSKJOLD BESTEMMELSE FOR FORSVARETS MÆRKER OG VÅBENSKJOLD 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Denne bestemmelse gælder for Forsvarets område, dvs. Forsvarskommandoen samt underliggende myndigheder. 2. FORMÅL Bestemmelsen har til

Læs mere

Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer

Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer Kapitel 61 Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede af trikotage. 2. Dette kapitel omfatter ikke: a) henhørende

Læs mere

(FOU alm.del-spørgsmål 162) 23. juli Spørgsmål nr. 162:

(FOU alm.del-spørgsmål 162) 23. juli Spørgsmål nr. 162: (FOU alm.del-spørgsmål 162) 23. juli 28 Spørgsmål nr. 162: Kan forsvarsministeren redegøre for udviklingen i fordeling af ansatte i forsvaret samlet set og i de tre værn opdelt på dels officerer, andre

Læs mere

Udkast. til. bekendtgørelse om trafikofficials, race marshalls og visse myndighedspersoners regulering af færdslen

Udkast. til. bekendtgørelse om trafikofficials, race marshalls og visse myndighedspersoners regulering af færdslen Udkast til bekendtgørelse om trafikofficials, race marshalls og visse myndighedspersoners regulering af færdslen I medfør af 68, stk. 1, 89, stk. 2, 1. pkt. og 118, stk. 9, 1. pkt., i færdselsloven, jf.

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Herlufsholms skolebeklædning. - Få helt styr på reglerne for din skolebeklædning

Herlufsholms skolebeklædning. - Få helt styr på reglerne for din skolebeklædning Herlufsholms skolebeklædning - Få helt styr på reglerne for din skolebeklædning Herlufsholms skolebeklædning Skolebeklædningen består af en række beklædningsgenstande, der er mellem-/mørkegrå eller mørkeblå.

Læs mere

Skydelederkursus 1. Skydelederkursus 1

Skydelederkursus 1. Skydelederkursus 1 05 08 APR 2018 1 Kære kursist Tak for din tilmelding til. Vi glæder os til at byde dig velkommen på Hjemmeværnsskolen og håber, at kurset giver dig en viden, som er til gavn for dig og din enhed. Formål

Læs mere

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder.

FAGPLAN. Formål: Kursus skal give eleven det fornødne grundlag for at kunne anvende FX-våben i uddannelsen ved hjemmeværnets enheder. UKLASSIFICERET UDIR 4032 DeMars DIR D: intet 02/10 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 Langt navn: Omskoling for skydeledere m. fl. til FX-våben. Kort navn: OMSK-FX FAGPLAN Formål: Kursus skal give eleven det fornødne

Læs mere

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE

BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Kapitel 62 BEKLÆDNINGSGENSTANDE OG TILBEHØR TIL BEKLÆDNINGSGEN- STANDE, UNDTAGEN VARER AF TRIKOTAGE Bestemmelser 1. Dette kapitel omfatter kun konfektionerede varer af tekstilstof af enhver art, undtagen

Læs mere

Frederik 7.s generalsuniform 19-65 a-o

Frederik 7.s generalsuniform 19-65 a-o Frederik 7.s generalsuniform 19-65 a-o Introduktion Beskrivelse, materialer, snit Mode Dragtens historie Tilstand Konservering Andre dragter som tilhørte Frederik 7. Kilder, litteratur Introduktion Frederik

Læs mere

TEKNISK REFERENCE FMT For BÆLTE, BUKS, M/84, SORT

TEKNISK REFERENCE FMT For BÆLTE, BUKS, M/84, SORT TEKNISK REFERENCE FMT-00000205 For BÆLTE, BUKS, M/84, SORT Dokument nr.: FMT-00000205 Erstatter: TR-0723 Page: 1 / 7 Indhold 1. Definition.... 3 2. Specifikationer m.v.... 3 2.1. Generel.... 3 2.2. Følgende

Læs mere

Lovpligtig uddannelse,

Lovpligtig uddannelse, Lovpligtig uddannelse, modul 4 15 17 FEB 2019 1 Kære kursist Tak for din tilmelding til Lovpligtig uddannelse, modul 4. Vi glæder os til at byde dig velkommen på Hjemmeværnsskolen og håber, at kurset giver

Læs mere

BESTEMMELSE FOR BEREDSKABSSTYRELSENS HÆDERSTEGN OG ANCIENNITETSTEGN

BESTEMMELSE FOR BEREDSKABSSTYRELSENS HÆDERSTEGN OG ANCIENNITETSTEGN BESTEMMELSE FOR BEREDSKABSSTYRELSENS HÆDERSTEGN OG ANCIENNITETSTEGN 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE Denne bestemmelse er gældende for Beredskabsstyrelsen, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Forsvarsministeriets

Læs mere

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV (GRO/HO) Formål 1. At bibringe kadetten (KT) den faglige viden, de fornødne færdigheder og holdninger i relation til infanteridelingens virke og anvendelse, således at KT,

Læs mere

Jydske Dragonregiment UGE

Jydske Dragonregiment UGE Erhvervspraktik Jydske Dragonregiment UGE Denne folder skal du vise dine nærmeste pårørende samt din klasselærer/skolevejleder - HUSK det! Velkommen til erhvervspraktik Jeg vil herved gerne byde dig velkommen

Læs mere

VEJLEDENDE PAKKELISTE

VEJLEDENDE PAKKELISTE VEJLEDENDE PAKKELISTE Her er en vejledende pakkeliste. Listen er tænkt som en huskeseddel på hvad du skal overveje at have med. Nogle ting skal du have med uanset årstiden og vejret, andre ting kan være

Læs mere

Visuel profil Forsvaret 2002

Visuel profil Forsvaret 2002 Visuel profil Forsvaret 2002 En samlet forsvarsprofil Forsvaret gennemgår i disse år en rivende udvikling, der stiller store krav til os på flere områder. Kursen for fremtiden er sat i Vision 2010, og

Læs mere

Praktiske forhold før og under værnepligtstjenesten

Praktiske forhold før og under værnepligtstjenesten Praktiske forhold før og under værnepligtstjenesten Bo Bøgh Lassen Seniorsergent Forsvaret siden16/4-1986 45 år Gift med Bente Far til Jeppe (19), Mikkel (17) og Rasmus (16) Kosovo AUG 00/FEB 01 Irak AUG

Læs mere

- et undervisningsmateriale til dansk som andetsprog

- et undervisningsmateriale til dansk som andetsprog - et undervisningsmateriale til dansk som andetsprog De følgende sider er et uddrag fra kopimaterialet Fart på dansk Ord og begreber med CL. Materialet henvender sig til elever i hele skoleforløbet. Fart

Læs mere

Kandersteg. Mølleå Division

Kandersteg. Mølleå Division Kandersteg Mølleå Division 1. 12. juli 2006 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes d. 1. juli på Stengård St. kl. 11.45. Det tager ca. 20 timer

Læs mere

JAKETTER, FRAKKER og lign. 1. 1- eller 2-rd. jaketter 32 timer... 1920

JAKETTER, FRAKKER og lign. 1. 1- eller 2-rd. jaketter 32 timer... 1920 PRISKURANT for DAMESKRÆDDERI Gældende fra 1. marts 1977 JAKETTER, FRAKKER og lign. 1. 1- eller 2-rd. jaketter 32 timer... 1920 2. (3) Ved forarbejdning af stykker uden lærred og anden belægning reduceres

Læs mere

GODE RÅD TIL PÅKLÆDNING I SKOVEN

GODE RÅD TIL PÅKLÆDNING I SKOVEN GODE RÅD TIL PÅKLÆDNING I SKOVEN Vi har gennem vores arbejde fået en del erfaring med, hvilken påklædning der kan stå distancen i en skovbørnehave og holde vand og kulde ude om vinteren. Vi giver her nogle

Læs mere

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold

Bekendtgørelse om Tivolitog. Indhold Bekendtgørelse om Tivolitog Indhold Afsnit 1: Politiets meddelse og tilladelse Side 3 Afsnit 2: Synsvirksomhedens godkendelse. Side 4 Afsnit 3: Tivolitogets anvendelse. Side 5 Afsnit 4 Straf, betaling

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Lovpligtig uddannelse, modul 2. Lovpligtig uddannelse, modul 2

Lovpligtig uddannelse, modul 2. Lovpligtig uddannelse, modul 2 Lovpligtig uddannelse, modul 2 02 11 NOV 2018 1 Kære kursist Tak for din tilmelding til Lovpligtig uddannelse, modul 2. Vi glæder os til at byde dig velkommen på Hjemmeværnsskolen og håber, at kurset giver

Læs mere

Hæklet dukke - Sus. Opskrift på hæklet dukke, hæklet hund og udstyr. Designet af Ilse Charlotte Funch. Sådan hækles Sus:

Hæklet dukke - Sus. Opskrift på hæklet dukke, hæklet hund og udstyr. Designet af Ilse Charlotte Funch. Sådan hækles Sus: Hæklet dukke - Sus Sådan hækles Sus: Opskrift på hæklet dukke, hæklet hund og udstyr. Designet af Ilse Charlotte Funch Tyndt hudfarvet garn, som passer til hæklenål nr. 3. Gult garn til hår. Nogle rester

Læs mere

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN

FKO PSF2 UM 0206262-029 2005-01-11 FORSVARSKOMMANDOEN FORSVARSKOMMANDOEN FKO PSF2 UM 323.11 0206262-029 2005-01-11 (Bedes anført ved henvendelser) Til Forsvarsministeriet Hærens Operative Kommando Søværnets Operative Kommando Flyvertaktisk Kommando Centralforeningen

Læs mere

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE

Læs mere

Timeplan til Instruktørkursus. 15 17 JAN 2016 og 29-31 JAN 2016 ved Uddannelsescenter Nordjylland DEC 2015

Timeplan til Instruktørkursus. 15 17 JAN 2016 og 29-31 JAN 2016 ved Uddannelsescenter Nordjylland DEC 2015 Timeplan til Instruktørkursus 15 17 JAN 2016 og 29-31 JAN 2016 ved Uddannelsescenter Nordjylland 1 DEC 2015 Velkommen på kursus Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen på kursus ved Uddannelsescenter

Læs mere

LOOK TIPS TIL DIT ULTIMATIVE

LOOK TIPS TIL DIT ULTIMATIVE BLIV DIN EGEN STYLIST 24 TIPS TIL DIT ULTIMATIVE LOOK Hvad klæder DIN figur, og hvordan fremhæver du bedst dine smukkeste sider? Q giver dig de ultimative tips til din styling. 1. FARVER Mørke farver slanker,

Læs mere

Aftale nr. 2011-15, omtalt på opslag 16, er her gengivet i sin fulde ordlyd:

Aftale nr. 2011-15, omtalt på opslag 16, er her gengivet i sin fulde ordlyd: Opslag 16 Bilag G 18. Oktober 2011, Side 1 Aftale nr. 2011-15, omtalt på opslag 16, er her gengivet i sin fulde ordlyd: Aftale nr: 2011 15 Aftale mellem ARRIVA Tog A/S og LPO ARRIVA, DJ Gyldig fra: 16.09.2011

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet. Maj 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet. Maj 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om hjemmeværnet Maj 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om hjemmeværnet (beretning nr. 7/03) 3. maj 2010 RN A505/10 I. Indledning

Læs mere

VÆRNSFÆLLES BESTEMMELSE FOR ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET

VÆRNSFÆLLES BESTEMMELSE FOR ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET VÆRNSFÆLLES BESTEMMELSE FOR ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET 1. INDLEDNING Forsvaret bidrager som statslig arbejdsplads hvert år med et antal praktikpladser til folkeskolernes erhvervspraktik, jf. ref. a. Forsvarsministeriets

Læs mere

FRIGIVET TIL INTERNETTET

FRIGIVET TIL INTERNETTET JÆGERKORPSET Kursusbeskrivelse for Patruljekursus 1. FORMÅL At give kursisten en sådan viden, færdigheder og holdninger, at den pågældende kan indgå i opklarings- og kamppatruljevirksomhed på underafdelings-

Læs mere

PRISKURANT FOR REPARATIONSARBEJDE Gældende fra 1. marts 1977

PRISKURANT FOR REPARATIONSARBEJDE Gældende fra 1. marts 1977 PRISKURANT FOR REPARATIONSARBEJDE Gældende fra 1. marts 1977 JAKKER 1. Nyt lærred på kraven... 15 2. Nyt gylpfor på den ene side... 30 3. Nyt gylpfor på begge sider... 45 4. Nyt for i jakker uden lommer

Læs mere

Lovpligtig uddannelse, modul 2. Lovpligtig uddannelse, modul 2

Lovpligtig uddannelse, modul 2. Lovpligtig uddannelse, modul 2 Lovpligtig uddannelse, modul 2 08 17 FEB 2019 1 Kære kursist Tak for din tilmelding til. Vi glæder os til at byde dig velkommen på Hjemmeværnsskolen og håber, at kurset giver dig en viden, som er til gavn

Læs mere

-Tryk på tøj fra dag til dag

-Tryk på tøj fra dag til dag -Tryk på tøj fra dag til dag 50 hvide t-shirts med et tryk i 1 farve for eller bag: 1499,- kr. ex. moms og fragt Overnite Textiltryk har siden marts 1994 betjent og serviceret ca. 6500 danske og internationale

Læs mere

Luksus dunjakke med aftagelig ekstra bred ægte Racoonbesætning på aftagelig hætte str kr ,-

Luksus dunjakke med aftagelig ekstra bred ægte Racoonbesætning på aftagelig hætte str kr ,- 4.000,- 3.000,- 900,- 6.000,- 2.800,- 1.100,- 400,- Plusfour.dk Forbehold for trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt udsolgte varer. Sko og støvler Bianco Lyngby Storcenter Nummer 2-2017 Luksus dunjakke

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR GSU, HRN

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR GSU, HRN GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE FOR GSU, HRN 1. GENERELT 1.1 Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne udvikler/udbygger de kompetencer, der sætter dem i stand til at virke som gruppefører for en

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel

U d k a s t. Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel Den 23. juli 2018 Version 7 U d k a s t Forslag til Lov om ændring af lov om forsvarets personel (Udvidelse af ordninger om pensionslignende ydelse og kulancemæssig godtgørelse for svie og smerte for udsendt

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

PERSONLIG PAKKELISTE: PÅKLÆDNING: 1 JAKKE 1 PAR BUKSER 1 FDFSKJORTE 1 PAR STRØMPER 1 PAR SOKKER 1 UNDERTRØJE-KORT ELLER LANG ÆRMET STØVLER

PERSONLIG PAKKELISTE: PÅKLÆDNING: 1 JAKKE 1 PAR BUKSER 1 FDFSKJORTE 1 PAR STRØMPER 1 PAR SOKKER 1 UNDERTRØJE-KORT ELLER LANG ÆRMET STØVLER PERSONLIG PAKKELISTE: PÅKLÆDNING: 1 JAKKE 1 PAR BUKSER 1 FDFSKJORTE 1 PAR STRØMPER 1 PAR SOKKER 1 UNDERTRØJE-KORT ELLER LANG ÆRMET STØVLER RYGSÆK-SOVEPOSE: RYGSÆK M. OVERTRÆK SORT AFFALDSSÆK TIL AT HAVE

Læs mere

INFANTERIKAMPKØRETØJSKOMMANDØRKURSUS CV 9035

INFANTERIKAMPKØRETØJSKOMMANDØRKURSUS CV 9035 INFANTERIKAMPKØRETØJSKOMMANDØRKURSUS CV 9035 Formål 1. At sætte eleven i stand til at udføre funktionen som IKK kommandør i dagslys og i mørke. 2. At give eleven en sådan holdning, at denne af egen drift

Læs mere

Jydske Dragonregiment UGE

Jydske Dragonregiment UGE Erhvervspraktik Jydske Dragonregiment UGE Denne folder skal du vise dine nærmeste pårørende samt din klasselærer/skolevejleder - HUSK det! Velkommen til erhvervspraktik Jeg vil herved gerne byde dig velkommen

Læs mere

14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER

14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER 14. HÆDERSTEGN, FORENINGSEMBLEMER OG HÆDERSBEVISNINGER a. Indledning 1. Enhver forening, der fungerer på basis af ulønnet frivilligt arbejde, har et ønske om at anerkende de medlemmer, der udfører en særlig

Læs mere

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014

UKLASSIFICERET FAGPLAN. 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 UKLASSIFICERET FAGPLAN 1. FAG Stabshjælpertjeneste, STHJ TJ, 1140 Udgivelse MAR 2014 2. FAGETS MÅL Uddannelsen skal give kursisten en sådan viden, færdigheder og kompetencer indenfor kommandostationstjenesten,

Læs mere

Bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse

Bekendtgørelse om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse Til forsiden af retsinformation.dk BEK nr 294 af 23/04/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 06-05-2004 Justitsministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften BEK nr 821 af 27/08/2009 Lovgivning

Læs mere

Vejledning for fanebærere

Vejledning for fanebærere Vejledning for fanebærere og ceremoniel 1. Opstilling til parade Faneløjtnant og fanebærer med tildækket fane træder an på paradens højre fløj. Fanen tages ved fod. Inden fanen afdækkes kommanderes:»paraden

Læs mere

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret

Forsvarets Rekruttering. Forsvaret Forsvarets Rekruttering Forsvaret Kære læser, Du har her en brochure, som i tekst og billeder fortæller dig om mulighederne for erhvervspraktik i Forsvaret. Du opfordres til at besøge vores hjemmeside

Læs mere

TEKNISK REFERENCE FMT For LIVREM, WEBBING M/45, HVID

TEKNISK REFERENCE FMT For LIVREM, WEBBING M/45, HVID TEKNISK REFERENCE FMT-00000351 For LIVREM, WEBBING M/45, HVID Dokument nr.: FMT-00000351 Erstatter: TR-0881 Page: 1 / 6 Indhold 1. Definition.... 3 2. Specifikationer m.v.... 3 2.1. Generel.... 3 2.2.

Læs mere

HOT/NOT listen til Krigslive VIII (1/5) HOT/NOT listen til Krigslive VIII

HOT/NOT listen til Krigslive VIII (1/5) HOT/NOT listen til Krigslive VIII / listen til Krigslive VIII (1/5) / listen til Krigslive VIII Opdateret 10. oktober 2011 / listen til Krigslive VIII (2/5) og liste - hvorfor det? Følgende liste er foreløbige retningslinier til dragter

Læs mere

VÆRNSFÆLLES BESTEMMELSE FOR ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET

VÆRNSFÆLLES BESTEMMELSE FOR ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE VÆRNSFÆLLES BESTEMMELSE FOR ERHVERVSPRAKTIK I FORSVARET Ref.: a. Bekendtgørelse af lov om folkeskolen, nr. 998 af 16. august 2010. b. Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø,

Læs mere

Referat af landstalsmandsmøde afholdt på Høveltegård 6. marts 2014

Referat af landstalsmandsmøde afholdt på Høveltegård 6. marts 2014 Referat af landstalsmandsmøde afholdt på Høveltegård 6. marts 2014 Referent: Karina Møller Udsendt af: Værnepligtsrådet A.H. Vedels Plads 12 1439 København K 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3

Læs mere

Patroner og patronhylstre

Patroner og patronhylstre Patroner og patronhylstre Markeringsflag De gule, trekantede flag med sorte dødningehoveder blev brugt af tyskerne til at markere, hvor der var minefelter. Det var dødsensfarligt at bevæge sig ind i et

Læs mere

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del

Militær straffelov. Kapitel 1 Almindelig del LOV nr. 530 af 24/06/2005 Militær straffelov VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1

Læs mere

Jydske Dragonregiment UGE

Jydske Dragonregiment UGE Erhvervspraktik Jydske Dragonregiment UGE Denne folder skal du vise dine nærmeste pårørende samt din klasselærer/skolevejleder - HUSK det! Velkommen til erhvervspraktik Jeg vil herved byde dig velkommen

Læs mere

Bliver du truet med at miste din autorisation?

Bliver du truet med at miste din autorisation? Bliver du truet med at miste din autorisation? I Social- og sundhedssektoren får vi rigtig mange henvendelser, der handler om, at ledere truer med at fratage social- og sundhedsassistenternes autorisation,

Læs mere

Amy og Alice Design Ilse Funch

Amy og Alice Design Ilse Funch Amy og Alice Design Ilse Funch Dukkerne Sidse og Amy er strikket efter samme opskrift: Tyndt hudfarvet garn, som passer til pinde nr. 2,5. Gule nuancer garn til hår. Nogle rester broderegarn eller andet

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2016 Deres kongelige højheder, deres excellencer kære pårørende og især - kære veteraner.

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2016 Deres kongelige højheder, deres excellencer kære pårørende og især - kære veteraner. Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2016 Deres kongelige højheder, deres excellencer kære pårørende og især - kære veteraner. [INDLEDNING] Ja veteraner, det er det I er. Der kan være flere

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

TIL TJENESTEBRUG (når udfyldt)

TIL TJENESTEBRUG (når udfyldt) TIL TJENESTEBRUG (når udfyldt) ANSØGNINGEN SENDES TIL: Personelforvaltende myndighedsstempel Ansøger nr.: (påføres af personelforvaltende myndighed) ANSØGNING OM OPTAGELSE SOM FRIVILLIG I HJEMMEVÆRNET

Læs mere