LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET"

Transkript

1 LOV OM ARBEJDSMILJØ NYE MULIGHEDER FOR ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER OKTOBER 2010

2 INDHOLD NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 Skal min virksomhed ændre noget? 2 Skal jeg som arbejdsmiljørepræsentant ændre noget? 3 DE VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER Fra sikkerhed til arbejdsmiljø 3 Arbejdsmiljøorganisationen 3 3 grundmodeller for organisering af arbejdsmilljøarbejdet 4 Arbejdsmiljøorganisationens struktur 5 Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter 6 Årlig arbejdsmiljødrøftelse 8 Nye uddannelsesrettigheder 10 Den obligatoriske arbejdsmarkedsuddannelse 10 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 10 Kompetenceudviklingsplan 11 Aftalt frihed til uddannelse 11 Aftaler om organisering af arbejdsmiljøarbejdet 12 Indgåelse af lokal aftale 13 Arbejdsmiljøorganisation på tværs af flere virksomheder eller flere arbejdsgivere 14 Sammenlægning af SU og arbejdsmiljøorganisation 14 Overholdelse af lokalaftaler 14 Uenighed 14 2

3 NY LOV PR. 1. OKTOBER 2010 FRA SIKKERHED TIL ARBEJDSMILJØ Folketinget vedtog den 11. maj 2010 en ny arbejdsmiljølov, som ændrer kravene til organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet. De nye regler trådte i kraft pr. 1. oktober 2010 og vil få betydning for mange arbejdspladser i den finansielle sektor. Arbejdsmiljøorganisationens opgaver er de samme som hidtil, men der åbnes nye muligheder for organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljølovens krav til selve arbejdsmiljøet er uændrede. Denne pjece beskriver de vigtigste lovændringer, som Finansforbundets arbejdsmiljørepræsentanter bør være bekendt med. 3

4 LOVÆNDRINGERNE KORT FORTALT: Terminologien ændres, så det ikke længere hedder sikkerhedsorganisation og sikkerhedsrepræsentant, men arbejdsmiljøorganisation og arbejdsmiljørepræsentant Mulighederne for at organisere arbejdsmiljøarbejdet gøres mere fleksible, så tilrettelæggelsen passer til den enkelte virksomhed Arbejdsmiljøorganisationen skal som noget nyt ved en årlig drøftelse tilrettelægge arbejdsmiljøindsatsen for det næste år Den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse forkortes fra 4 til 3 dage. Uddannelsen skal gennemføres inden for de første 3 måneder efter valg og kan suppleres med yderligere 2 dages uddannelse, som arbejdsgiveren har pligt til at tilbyde inden for de følgende 12 måneder. Arbejdsmiljørepræsentanten får ret til 1½ dags supplerende uddannelse hvert af de efterfølgende år. Arbejdsgiveren har pligt til at tilbyde disse uddannelsesdage, og de er underlagt en kompetenceudviklingsplan, som hvert år skal lægges for hele arbejdsmiljøorganisationen. HUSK: Har du spørgsmål, kan du søge rådgivning om loven hos Finansforbundet. 4

5 SKAL MIN VIRKSOMHED ÆNDRE NOGET? Arbejdsmiljøorganisationer, der hidtil har opfyldt lovens krav, vil også være lovlige i dag. Loven rummer en række nye organiseringsmuligheder, men der er ikke noget krav om at din arbejdsmiljøorganisation skal ændres. Din virksomhed har som udgangspunkt pligt til at afholde den årlige drøftelse vedrørende tilrettelæggelse af arbejdsmiljøindsatsen. Har I en lokalaftale om organiseringen af arbejdsmiljøindsatsen, kan der dog her aftales noget andet. Alle arbejdsgivere har desuden nu pligt til at tilbyde supplerende uddannelse. SKAL JEG SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT ÆNDRE NOGET? Arbejdsmiljøarbejdets indhold og arbejdsmiljølovens krav til arbejdsmiljøet er uændrede, og derfor vil du som arbejdsmiljørepræsentant kun blive berørt af eventuelle ændringer af organiseringen af arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads. Du skal således som udgangspunkt ikke ændre noget, men har desuden fået en ny ret til supplerende uddannelse. 5

6 DE VIGTIGSTE LOVÆNDRINGER FRA SIKKERHED TIL ARBEJDSMILJØ Med den nye lov ændres betegnelserne sikkerhedsrepræsentant og sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøorganisation (AMR og AMO). I lovbekendtgørelsen hedder sikkerhedsudvalget og sikkerhedsgruppen nu arbejdsmiljøudvalget og arbejdsmiljøgruppen. Kravene til selve arbejdsmiljøet er fortsat de samme, men ændringen sender et signal om, at arbejdsmiljøarbejdet i dag ikke kun handler om støj, røg og møg, men har et bredere fokus på det hele arbejdsliv. ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Arbejdsmiljøorganisationen er en intern samarbejdsorganisation i virksomheden, hvor nøglepersonerne er arbejdsgiveren, de valgte arbejdsmiljørepræsentanter og de udpegede arbejdsledere. For det første har arbejdsmiljøorganisationen daglige opgaver; den skal løbende arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø. For det andet har den strategiske opgaver; den skal afdække og løse de eksisterende arbejdsmiljøproblemer og arbejde med at forebygge, at nye opstår. 6

7 3 grundmodeller for organisering af arbejdsmilljøarbejdet Alt efter antallet af ansatte på din virksomhed, og hvorvidt I har eller ikke har en lokalaftale, kan organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet på din virksomhed være reguleret af forskellige regler. Der findes tre grundmodeller: 9 ansatte Ingen AMO: Samarbejdet følger lovens krav >9 ansatte Basismodel: AMO følger lovens krav og aftale Aftale mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet om sikkerhedsorganisation i virksomhederne Aftalemodel: AMO følger aftaler Aftale mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet om sikkerhedsorganisation i virksomhederne* Rammeaftale om organisering af arbejdsmiljø- og samarbejdsstrukturen i den finansielle sektor Lokal virksomhedsaftale Beskriver AMO s organisering, metoder og aktiviteter, opgaver og funktioner, opfølgning på aftalen, samt vilkår for ændring og opsigelse af aftalen *AMO står for arbejdsmiljøorganisation. Aftalerne refererer fortsat til sikkerhedsorganisationen ordlyden forventes ændret til arbejdsmiljøorganisation i forbindelse med gennemskrivning af aftalerne ved den kommende overenskomstforhandling 7

8 Er der op til 9 ansatte på arbejdspladsen, kræver loven ikke, at der etableres en arbejdsmiljøorganisation, men samarbejdet følger arbejdsmiljølovens bestemmelser. Er der flere end 9 ansatte på arbejdspladsen, kan det på virksomheden aftales at vælge en af følgende modeller: Ingen virksomhedsaftale; Virksomheden kan vælge at organisere sit arbejdsmiljøarbejde i henhold til lovens bestemmelser, og skal så følge de regler, denne pjece beskriver. Virksomheden vil ud over loven være underlagt Aftale mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om sikkerhedsorganisation i virksomhederne Virksomhedsaftale; Arbejdsgiver og arbejdstagere i virksomheden kan vælge at indgå en lokalaftale om organiseringen af arbejdsmiljøet. En lokalaftale giver mulighed for at organisere sig på en anden måde end loven specificerer (Se nærmere om lokalaftaler bagest i pjecen). Udover loven er virksomheden underlagt både Aftale mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet om sikkerhedsorganisation i virksomhederne og Rammeaftale om organisering af arbejdsmiljø- og samarbejdsstrukturen i den finansielle sektor. ARBEJDSMILJØORGANISATIONENS STRUKTUR Alle virksomheder skal fastlægge arbejdsmiljøindsatsen i samarbejde mellem ledelse, arbejdslederne og de ansatte. Kravene til arbejdsmiljøorganisationens struktur har hele tiden været afhængig af virksomhedens størrelse. Det nye er bl.a., at grænsen for, hvornår arbejdsmiljøarbejdet skal koordineres og planlægges i et arbejdsmiljøudvalg, er ændret fra 20 til 35 ansatte: 1-9 ansatte; Små virksomheder har ikke pligt til at oprette nogen arbejdsmiljøorganisation. Samarbejdet om arbejdsmiljø 8

9 finder sted direkte mellem ansatte, arbejdsledere og arbejdsgiver, og det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at det sker ansatte; Mellemstore virksomheder skal etablere en arbejdsmiljøorganisation, bestående af mindst 1 arbejdsleder og 1 arbejdsmiljørepræsentant. Der skal være mindst lige så mange arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere. Arbejdsgiveren skal desuden være repræsenteret, men kan vælge at udpege en arbejdsleder som sin repræsentant. Arbejdsgiveren eller dennes repræsentant er formand, og organisationen tager sig af såvel strategiske som daglige arbejdsmiljøopgaver. Over 35 ansatte; De store virksomheder skal etablere en arbejdsmiljøorganisation i 2 eller flere niveauer:»» 1 niveau med et antal lokale arbejdsmiljøgrupper (1 arbejdsleder og 1 arbejdsmiljørepræsentant), som tager sig af de daglige arbejdsmiljøopgaver. Der skal være mindst det samme antal arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere.»» 1 niveau med et eller flere arbejdsmiljøudvalg bestående af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper, som tager sig af de strategiske, planlæggende og koordinerende arbejdsmiljøopgaver. Arbejdsmiljøudvalget har arbejdsgiveren eller dennes repræsentant som formand og sammensættes i øvrigt på følgende måde:»» Hvis der er 1-2 arbejdsmiljøgrupper i virksomheden, består udvalget af disses medlemmer.»» Hvis der er mere end 2 arbejdsmiljøgrupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne og arbejdslederne hver 2 repræsentanter til udvalget.»» I større virksomheder kan der oprettes flere niveauer. Den nye lov skelner mellem strategiske og daglige opgaver. Med strategiske opgaver menes der planlægning, ledelse og koordination af virksomhedens samarbejde om arbejdsmiljø. 9

10 Med daglige opgaver menes konkrete aktiviteter som fx at løse arbejdsmiljøproblemer og forebygge at de opstår. Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter Et væsentligt nyt element i loven er, at kravet om en arbejdsmiljøgruppe for hver afdeling eller arbejdsområde ophæves. Antallet af arbejdsmiljøgrupper fastsættes i stedet af arbejdsgiveren i samarbejde med de ansatte. Finansforbundet har i forbindelse med 2008-overenskomsten (se protokollater og faglige aftaler 2008 ) aftalt med Finanssektorens arbejdsgiverforening, at antallet af arbejdsmiljøgrupper kan fastsættes i en drøftelse mellem virksomheden og medarbejderne. I de tilfælde, hvor det ikke har været muligt at blive enige, eller hvor spørgsmålet ikke er blevet drøftet, har den gamle lovs krav om en arbejdsmiljørepræsentant i hver afdeling eller arbejdsområde været gældende. Dette ændres med den nye lov. Virksomhederne har nu ikke længere blot en mulighed for at aftale antallet af arbejdsmiljøgrupper (og dermed arbejdsmiljørepræsentanter) med medarbejderne, men en pligt til at gøre det. Kan der ikke opnås enighed, er der imidlertid ikke i loven noget absolut mindstekrav om et bestemt antal arbejdsmiljørepræsentanter at falde tilbage på; arbejdsgiveren kan derimod alene afgøre, hvor stor arbejdsmiljøorganisationen skal være. Selvom loven ikke stiller et fast minimumskrav til antallet af repræsentanter, er det dog påkrævet med en organisation af en vis størrelse: Det, som loven kalder nærhedsprincippet, skal overholdes: Alle ansatte skal kunne komme i kontakt med deres arbejdsmiljørepræsentant inden for arbejdstiden, så arbejdsmiljøforholdene kan drøftes, når der er behov for det. 10

11 Der skal til enhver tid være et tilstrækkeligt antal medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, til at løse opgaverne på en tilfredsstillende måde i forhold til:»» Virksomhedens ledelsesstruktur»» Virksomhedens geografiske struktur»» Arbejdets organisering, art og risici»» Særlige ansættelsesformer»» Andre hensyn, som påvirker arbejdsmiljøopgaverne i arbejdsmiljøorganisationen I virksomheder med flere end 35 ansatte skal der ved etableringen af arbejdsmiljøgruppen tages stilling til, inden for hvilken del af virksomheden, den skal varetage sine opgaver. De nye regler lægger således op til, at man på virksomheden overvejer, om de gamle arbejdsmiljøgrupper fungerer tilfredsstillende. Er der generelt tilfredshed med antal og dækning, er der måske ingen grund til at ændre organiseringen. 11

12 FINANSFORBUNDET ANBEFALER: Hold fast i, at loven lægger op til, at arbejdsmiljøorganisationens størrelse fastsættes i dialog mellem ansatte og arbejdsgiver. Loven specificerer ikke, hvordan de ansatte skal inddrages, men det vil være oplagt at foreslå, at drøftelsen tages i arbejdsmiljøorganisationen. Kan arbejdsgiver og ansatte ikke nå til enighed om størrelsen af arbejdsmiljøorganisationen, har arbejdsgiveren mulighed for selv at fastsætte den Hold fast i, at loven lægger op til, at ændringer i organiseringen skal tage sigte på at styrke arbejdsmiljøarbejdet. Dels fremgår det af den trepartsaftale, der ligger til grund for loven. Dels blev det pointeret af beskæftigelsesministeren, da hun præsenterede lovforslaget for Folketinget. Og endelig fremgår det af bemærkningerne til lovforslaget. Det er således ikke tanken med loven, at den skal være et besparelsesinstrument Loven sætter ikke nogen klar grænse for, hvor mange ansatte en arbejdsmiljørepræsentant maksimalt kan repræsentere. Nærhedsprincippet kræver, at der skal være mulighed for regelmæssig kontakt mellem arbejdsmiljørepræsentanten og de ansatte i arbejdstiden, men udelukker ikke at denne kontakt kan foregå pr. telefon eller mail. Selvom arbejdsgiveren derfor kunne få lyst til at reducere antallet af arbejdsmiljørepræsentanter, så er arbejdsmiljøorganisationens opgaver uændrede. Hvis arbejdsmiljøarbejdet skal have det løft og den prioritering, som den nye lov lægger op til, så hold fast i at arbejdsgiveren må dokumentere, at indsatsen ikke bliver forringet, hvis antallet af arbejdsmiljørepræsentanter falder Er du i tvivl om, at organiseringen på din arbejdsplads lever op til nærhedsprincippet, kan du tilkalde Arbejdstilsynet og få dets vurdering Argumentér for, at det er vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten hyppigt kan møde de ansatte, han eller hun repræsenterer ansigt til ansigt Er der behov for ændringer i arbejdsmiljøorganisationen, så forbered et konkret forslag til ny organisering Konklusionerne fra en eventuel drøftelse om organiseringen bør fremgå af et skriftligt referat, så ingen efterfølgende kan være i tvivl om, hvad der er aftalt 12

13 ÅRLIG ARBEJDSMILJØDRØFTELSE Den nye lov forpligter virksomhederne til at gennemføre en årlig drøftelse om arbejdsmiljøet og tilrettelæggelsen af det kommende års arbejdsmiljøarbejde. Formålet er, at få virksomhederne til at tænke mere strategisk om arbejdsmiljøet. Drøftelsen skal handle om, hvordan det står til med arbejdsmiljøet i virksomheden, hvilke udfordringer virksomheden står over for, og hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøet det næste år skal tilrettelægges. For at gøre arbejdsmiljøarbejdet mere fleksibelt, bortfalder til gengæld kravet om, at arbejdsmiljøorganisationen skal mødes mindst en gang i kvartalet. Det aftales ved den årlige drøftelse, hvor tit arbejdsmiljøorganisationen skal mødes. Hvor der er en arbejdsmiljøorganisation, skal drøftelsen foregå med arbejdsmiljørepræsentanterne, og på de små virksomheder med 1-9 medarbejdere direkte med medarbejderne. Arbejdsgiveren eller en repræsentant, der kan tage beslutning på dennes vegne, skal være til stede. Arbejdsgiveren skal over for Arbejdstilsynet skriftligt kunne dokumentere, at den årlige drøftelse har fundet sted. Ved den årlige drøftelse skal deltagerne ifølge bekendtgørelsen som minimum: Tilrettelægge indholdet af samarbejdet om sikkerhed og sundhed for det kommende år; Hvilke temaer skal der arbejdes med - er det stress, indeklima eller noget helt tredje? Hvad er virksomhedens vigtigste arbejdsmiljøudfordringer? Fastlægge, hvordan samarbejdet skal foregå, herunder samarbejdsformer og mødeintervaller; Hvor ofte skal arbejds- 13

14 miljøorganisationen holde møde? Hvordan tilrettelægges møderne? Skal der tages referat? Hvordan gribes arbejdet med APV en an? Skal der sættes nogen projekter eller undersøgelser i gang? Fastlægge mål for det kommende års samarbejde; Hvad vil vi gerne have opnået, når året er omme? Hvordan kan vi måle, om vi når det? Hvad skal der til for, at vi kan nå derhen? Beslutte om det foregående års mål er nået; Nåede vi de mål, vi satte? Er der noget der skal arbejdes videre med? Er der noget vi kan lære af og gøre bedre i fremtiden? Drøfte om den nødvendige sagkundskab om arbejdsmiljø er til stede i virksomheden (NB: denne pligt gælder kun virksomheder med op til 9 ansatte); Har vi den nødvendige viden til at forbedre arbejdsmiljøet? Er der behov for kurser eller uddannelse? Arbejdstilsynet har udarbejdet en udmærket guide til, hvordan den årlige drøftelse kan gribes an. Den kan hentes på deres hjemmeside: under temaet Arbejdsmiljøorganisation. 14

15 FINANSFORBUNDET ANBEFALER: Hold fast i, at en ændret tilrettelæggelse af arbejdsmiljøarbejdet ikke må medføre forringelser af indsatsen. Arbejdsmiljøorganisationens opgaver er uændrede, og loven lægger op til et løft og en prioritering af arbejdsmiljøarbejdet Foreslå, at der udarbejdes en skriftlig plan for året, så der ikke kan opstå tvivl om, hvad der er besluttet Foreslå, at der tages referat fra alle møder i løbet af året, så der ikke løbende kan opstå tvivl om, hvad der er besluttet Foreslå, at det aftales, at referater er tilgængelige for virksomhedens øvrige medarbejdere, så de kan følge med i arbejdsmiljøarbejdet Selvom det ikke er et lovkrav i mellemstore og store virksomheder, er den årlige drøftelse en oplagt lejlighed til i fællesskab at drøfte arbejdsmiljøorganisationens behov for efteruddannelse og udarbejdelse af en kompetenceudvilingsplan (se i øvrigt nedenfor om nye uddannelsesrettigheder) 15

16 NYE UDDANNELSESRETTIGHEDER Den nye arbejdsmiljølov medfører en ændring af uddannelsesbestemmelserne. Hensigten er at styrke arbejdsmiljøarbejdet og gøre det mere attraktivt at være arbejdsmiljørepræsentant ved at give et generelt kompetenceløft. DEN OBLIGATORISKE ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSE Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse sættes ned fra 4 til 3 dage og skal nu være gennemført inden 3 (tidligere var det 8) måneder efter valget til arbejdsmiljørepræsentant. Som hidtil udbydes og gennemføres uddannelsen af Finanssektorens Arbejdsgiverforening, DFL og Finansforbundet i fællesskab. SUPPLERENDE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE Arbejdsgiveren pålægges med den nye lov desuden at tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen: 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse, som arbejdsmiljørepræsentanten har krav på at gennemføre inden for de første 12 måneder efter valg eller udpegning. Finansforbundet vil i samarbejde med Finanssektorens Arbejdsgiverforening fremover udbyde sådanne 2-dageskurser. 1½ dags supplerende arbejdsmiljøuddannelse hvert af de følgende år af funktionsperioden. Udnyttes retten til uddannelse ikke det pågældende funktionsår, bortfalder den dvs. disse uddannelsesdage kan som udgangspunkt IKKE puljes. Finansforbundet udbyder ikke denne type kurser. 16 Den årlige ret til 1½ dags supplerende uddannelse er desuden ifølge bekendtgørelsen underlagt krav om: At den skal give viden om arbejdsmiljøforhold, der er relevante for arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden. At den indgår i den lovpligtige kompetenceudviklingsplan (se nedenfor) for arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, som arbejdsgiveren skal udarbejde i virksomheder med 10 eller flere ansatte.

17 Således disponerer arbejdsmiljørepræsentanten ikke nødvendigvis frit over de supplerende uddannelsesdage. KOMPETENCEUDVIKLINGSPLAN Arbejdsgiveren skal hvert år sørge for, at der bliver lagt en plan for udvikling af arbejdsmiljøorganisationens kompetencer. Det er meningen, at de nye supplerende uddannelsesdage skal bruges til at realisere kompetenceudviklingsplanen, og at den skal ses i sammenhæng med den overordnede plan for det kommende års arbejde i arbejdsmiljøorganisationen. Såvel arbejdsmiljørepræsentanter som arbejdsledere skal være omfattet af planen, og den kan lægges for arbejdsmiljøorganisationen samlet set eller for hvert medlem individuelt. Aftalt frihed til uddannelse Aftale mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening og Finansforbundet om sikkerhedsorganisation i virksomhederne indeholder imidlertid også en række uddannelsesbestemmelser: Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen har pligt til at gennemgå den lovpligtige uddannelse. Indholdet fastlægges i samarbejde mellem FA og Finansforbundet og uddannelsen søges udbudt i fællesskab Det første år, efter den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse er gennemført, gives 4 dages frihed med løn, det andet år 3 dages frihed med løn og herefter op til 2 dages årlig frihed med løn til deltagelse i kurser, temadage m.v. Det kan aftales mellem virksomheden og den faglige repræsentant at fordele friheden på en anden måde (gælder ikke dagene fra den obligatoriske uddannelse) Den aftalte frihed har intet at gøre med de dage, som arbejdsgiveren ifølge loven skal tilbyde. Den aftalte frihed kommer 17

18 med andre ord oven i og er således ikke bundet op på den nu lovpligtige kompetenceudviklingsplan, men kan bruges på såvel uddannelse som temadage eller konferencer m.m., alt efter den enkeltes behov og ønsker. FINANSFORBUNDET ANBEFALER: Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet ikke kan kræve at se kompetenceudviklingsplanen, og at tilsynet derfor ikke kan gribe ind, hvis arbejdsgiveren undlader at udarbejde den. Finansforbundet anbefaler derfor, at arbejdsmiljøorganisationens behov for uddannelse og udvikling af kompetencer tages op i forbindelse med den årlige drøftelse De nye supplerende uddannelsesdage er en ret, ikke en pligt for arbejdsmiljørepræsentanten. Derfor bør der lokalt arbejdes for, at de udnyttes Vær selv aktiv med at synliggøre behov for og ønsker til uddannelse Vær opmærksom på, at arbejdsgiveren ikke disponerer over de dages frihed, der er aftalt mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening de bør ikke tænkes sammen 18

19 AFTALER OM ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET Når en virksomhed for at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed indgår eller allerede har en lokalaftale om organiseringen af arbejdsmiljøet, er det muligt at fravige en række af arbejdsmiljølovens bestemmelser om organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Muligheden har allerede været der før lovændringen, og flere finansielle virksomheder har derfor allerede en sådan ordning. Eksisterende aftaler vil fortsat opfylde lovens krav. Ved indgåelse af en ny aftale, skal du imidlertid være opmærksom på en række forhold: Det er udelukkende de regler, som handler om selve organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, der kan fraviges med lokalaftaler. Det er: Hvordan arbejdsmiljøorganisationen skal være opbygget Hvilken størrelse arbejdsmiljøorganisationen skal have Pligten til at afholde en årlig arbejdsmiljødrøftelse Kun to krav til organiseringen kan IKKE fraviges: Organiseringen af arbejdsmiljøindsatsen skal bygge på et samarbejde gennem valgte repræsentanter for de ansatte. Man kan således ikke vælge at overdrage hele arbejdsmiljøorganisationen til ikke-valgte professionelle arbejdsmiljøkonsulenter. Arbejdsmiljøarbejdet skal være forankret både på A- og B-side, og på arbejdstagersiden er det et krav, at repræsentanterne udpeges gennem valg Alle ansatte skal være dækket af arbejdsmiljøorganisationen 19

20 Arbejdsmiljøorganisationens opgaver og de nye uddannelsesrettigheder ligger imidlertid fast, dvs. der kan ikke indgås aftaler, der begrænser dem. Det kan heller ikke aftales at undlade at oprette en arbejdsmiljøorganisation, hvor der er mere end 9 medarbejdere, eller undlade at sikre den nødvendige tid til at arbejdsmiljøorganisationen kan løse sine opgaver. Indgåelse af lokal aftale Hvis en virksomhed ønsker at indgå sin egen lokalaftale om organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet, skal der foreligge en overordnet aftale mellem de to landsdækkende aftaleparter. Finansforbundet har allerede en sådan rammeaftale med Finanssektorens Arbejdsgiverforening (se protokollater og faglige aftaler 2008 ). Rammeaftalen opridser, hvordan en lokalaftale indgås, og hvad den skal indeholde. Aftalen er videreført uændret ved overenskomstforhandlingerne i 2010 og gælder således, indtil der indgås en ny overenskomst i Rammeaftalen referer i sin nuværende form til den gamle arbejdsmiljølov og vejledningerne hertil. Det bedes du se bort fra. De nye referencer vil blive sat ind i forbindelse med indgåelse af en ny overenskomst. Når der på en virksomhed indgås en ny lokalaftale, skal den indsendes til Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Organisationerne påser, at virksomhederne overholder rammeaftalen samt indgåede lokalaftaler. Søg derfor løbende rådgivning hos Finansforbundet, mens aftalen er under udarbejdelse. Arbejdsmiljøorganisation på tværs af flere virksomheder eller flere arbejdsgivere Som noget nyt åbner loven desuden mulighed for, at der kan aftales en arbejdsmiljøorganisation på tværs af flere virksom- 20

21 heder eller flere arbejdsgivere samme sted, fx en bank og et forsikringsselskab. Også her gælder nærhedsprincippet. Læs om de nærmere betingelser i Arbejdstilsynets vejledning om aftaler om organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet. Sammenlægning af SU og arbejdsmiljøorganisation Loven åbner også mulighed for, at det kan aftales at sammenlægge samarbejdsstrukturen (dvs. samarbejdsudvalget) med arbejdsmiljøorganisationen. Dette har også været en mulighed under de eksisterende aftaler mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening, og er dermed ikke noget nyt. Overholdelse af lokalaftaler På samme måde, som det gælder for overenskomsten, er det Finansforbundets og Finanssektorens Arbejdsgiverforenings opgave at påse at jeres lokale aftale om organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet overholdes. Det vil sige, at du som arbejdsmiljørepræsentant skal melde ind til Finansforbundets sekretariat, hvis du mener, at aftalen ikke bliver overholdt. Uenighed Hvis der er indgået en lokalaftale om organiseringen, skal uenigheder om fortolkningen af aftaleteksten ligeledes afklares gennem organisationerne og eventuelt det fagretlige system. Arbejdstilsynet har ingen rolle i den forbindelse. Det er dog fortsat Arbejdstilsynet der påser, at arbejdsmiljøet på virksomheden lever op til lovens krav. Kan arbejdsgiver og medarbejdere ikke blive enige om arbejdsmiljøorganisationens opbygning, størrelse og arbejdsform, kan der ikke indgås nogen lokalaftale, og det vil så være lovens krav, der gælder. 21

22 FINANSFORBUNDET ANBEFALER: Hold fast i, at virksomhedens ledelse bør tænke arbejdsmiljøet ind i alle virksomhedens processer, sådan at det indgår både i den strategiske ledelse og den daglige drift. Arbejdsmiljø bør tænkes ind virksomhedens drøftelser af strategi, værdigrundlag, planlægning, kvalitet, økonomi, kompetenceudvikling mv. Hold fast i, at indarbejdelsen af arbejdsmiljøet i alle virksomhedens processer bør ske i samarbejde med medarbejderne Husk, at en ny virksomhedsaftale skal indsendes til Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening og søg løbende rådgivning hos Finansforbundet i processen Lad være med at skrive under på en aftale, som du ikke er sikker på lever op til lovens krav, herunder nærhedsprincippet 22

23 HER KAN DU LÆSE MERE: LOVSTOF: Den nye arbejdsmiljølov Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed ARBEJDSTILSYNETS VEJLEDNINGER: Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen RELEVANTE AFTALER: Protokollater og faglige aftaler 2008 NYTTIGE HJEMMESIDER: Arbejdstilsynets temaside om den nye arbejdsmiljølov FTF s temaside om den nye arbejdsmiljølov DET KAN FINANSFORBUNDET TILBYDE: Rådgivning om loven Rådgivning om indgåelse af lokalaftaler og deres indhold 23

24 FINANSFORBUNDET APPLEBYS PLADS 5 / POSTBOKS 1960 / 1411 KØBENHAVN K / TELEFON

Nye arbejdsmiljøregler

Nye arbejdsmiljøregler Nye arbejdsmiljøregler Præsentation Definitioner Organisering af arbejdsmiljøarbejdet Krav til en årlig arbejdsmiljødrøftelse Uddannelse Gerne med spørgsmål undervejs Præsentation CRECEA landsdækkende,

Læs mere

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010

Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet. træder i kraft pr. 1. oktober 2010 Nye regler om arbejdsmiljøsamarbejdet træder i kraft pr. 1. oktober 2010 F O A f a g o g a r b e j d e 1 Arbejdsmiljøarbejdet skal styrkes De nye regler er blevet til efter, at arbejdsmarkedets parter

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6-1 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø

Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006. Denne At-vejledning

Læs mere

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET

RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET RAMMER FOR ARBEJDSMILJØ- ARBEJDET Med arbejdsmiljøloven fra 2010 har virksomhederne fået mere frie rammer til selv at aftale, hvordan de organiserer arbejdsmiljøarbejdet. Hensigten med den større frihed

Læs mere

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

BILAG 2. Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 14 DK-8700 Horsens Tel. +45 8728 5005 www.fa.rm.dk BILAG 2 Notat til Arbejdsmiljøorganisationen vedrørende ændringer i arbejdsmiljøloven

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Overblik over den nye trepartsaftale

Overblik over den nye trepartsaftale Page 1 of 8 Overblik over den nye trepartsaftale Mangler du et samlet overbllik over den nye aftale som blev underskrevet i slutningen af april 2009. Så kan du her danne dig et solidt overblik over de

Læs mere

arbejdsmiljøorganisationen

arbejdsmiljøorganisationen GODE RÅD OM... arbejdsmiljøorganisationen SIDE 1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet 3 Virksomheder uden arbejdsmiljøorganisation 3 Virksomheder med arbejdsmiljøorganisation 3 Hvem betragtes som

Læs mere

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn.

Arbejdsmiljølov. MED-aftale Jan Kahr. Konsulent, FTF. MED-aftale og Arbejdsmiljølov. Myndighed. Tilsyn. Arbejdsmiljølov og MED-aftale Jan Kahr Konsulent, FTF jaka@ftf.dk 33 36 88 43 Myndighed Tilsyn Organisering Overtrædelser Konsekvens MED-aftale Partssystemet Partssystemet Aftale Forelæggelse centalt Faglig

Læs mere

omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen.

omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen. Ny lovgivning om etablering af arbejdsmiljøorganisationen Pr. 1. oktober 2010 blev der vedtaget ny lovgivning omkring etablering af arbejdsmiljøorganisationen. Formålet med den nye lovgivning er at løse

Læs mere

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation

Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation Fra sikkerhedsorganisation til arbejdsmiljøorganisation De nye regler 2 Intentioner med lovændringen At gøre arbejdsmiljøet til en integreret del af den strategiske tænkning på virksomheden. Styrkelse

Læs mere

Arbejdsmiljø i MED-aftalen

Arbejdsmiljø i MED-aftalen Arbejdsmiljø i MED-aftalen Maj 2018 Nina Hedegaard, Konsulent FTF nihe@ftf.dk Spørgsmål, I ønsker svar på 5 temaer: 1. Det grundlæggende 2. Organisering 3. Hvem løser hvilke opgaver? 3. Metoder/aktiviteter

Læs mere

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen

CIRKULÆRE: 021 Gode råd om arbejdsmiljøorganisationen Cirkulære: Cirkulære nr. 021 Udgivet første gang 08-12-2010 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under pkt. 9.1 Indhold Organisering af arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationen fremtiden starter her... Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationen INDHOLD Hvilke virksomheder skal have en arbejdsmiljøorganisation? 3 Antallet af arbejdsmiljøgrupper og -udvalg 6 Valg og udpegning af medlemmer

Læs mere

Nye muligheder for virksomhedernes sikkerhedsarbejde

Nye muligheder for virksomhedernes sikkerhedsarbejde Nye muligheder for virksomhedernes sikkerhedsarbejde 9. september 2010 v/ Jens Jensen Arbejdstilsynet Baggrunden for de nye regler Samarbejde om arbejdsmiljø på virksomhederne skal matche samfundsudviklingen

Læs mere

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket:

Har I styr pȧ jeres. arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: Har I styr pȧ jeres arbejdsmiljøkompetencer? Læs i indstikket: At arbejde systematisk med arbejdsmiljøet Kom i gang det betaler sig! Reglerne om kompetenceudvikling Reglerne om tilbud om supplerende uddannelse

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur

Gode råd om. Arbejdsmiljøorganisationens struktur Gode råd om Arbejdsmiljøorganisationens struktur Formål: Arbejdsmiljøloven giver mulighed for at tilpasse arbejdsmiljøorganisationen til virksomheden. Derfor bør I overveje, om I kan styrke virksomhedens

Læs mere

valg af sikkerheds repræsentant

valg af sikkerheds repræsentant 09 valg af sikkerheds repræsentant din mulighed for at komme i front med arbejdsmiljøet er du den nye sikkerhedsrepræsentant? Det giver mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø,

Læs mere

VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BFA HANDEL, FINANS OG KONTOR Den årlige arbejdsmiljødrøftelse den årlige arbejdsmiljødrøftelse 1 Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde,

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED

BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED BEKENDTGØRELSE OM SAMARBEJDE OM SIKKERHED OG SUNDHED I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 2, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2, 20, stk. 2, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 268

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Side 1 af 12 Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1181 af 15. oktober 2010 I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk. 2,

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. oktober 2010 15. oktober 2010. Nr. 1181. Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed 1) I medfør af 6, 6 d, stk. 4, 6 e, 7, stk. 3, 7 a, stk. 3, 8 a og 9, stk.

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde

Arbejdsmiljøarbejde i staten. - organisering og samarbejde Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde September 2010 Arbejdsmiljøarbejde i staten - organisering og samarbejde

Læs mere

10.5 Sikkerhed og sundhed

10.5 Sikkerhed og sundhed HR Jura Forlaget Andersen 10.5 Sikkerhed og sundhed Af advokat Kåre Wanscher, MAQS Law Firm kaw@dk.maqs.com Indhold Denne artikel omhandler bestemmelserne om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE

BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Side 61 BILAG 11. ORGANISERING AF ARBEJDSMILJØARBEJDET I FORBINDELSE MED INDGÅELSE AF EN LOKAL AFTALE OM MEDINDFLYDELSE OG MEDBE- STEMMELSE Dette bilag er de centrale parters fælles vejledning om aftale

Læs mere

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse

Gode råd om. Arbejdsmiljøuddannelse Gode råd om Arbejdsmiljøuddannelse Formål: Arbejdsmiljøorganisationens medlemmer skal holde deres viden om arbejdsmiljø vedlige. Derfor er der fastsat regler i arbejdsmiljøloven om obligatoriske og supplerende

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder, bortset fra bygge- og anlægsarbejde At-vejledning F.3.5-1 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3. At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.5 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om de muligheder, der er for at indgå aftale om at fravige reglerne om virksomhedernes

Læs mere

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen.

Tekst i [ ]er parterne hjælpetekst til bekendtgørelsen. Bilag 10: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om aftale af organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT VALG AF ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ET GODT ARBEJDSMILJØ ET VIGTIGT VALG Når der er valg til arbejdsmiljørepræsentant, giver det mulighed for at sætte fokus på et godt og udviklende arbejdsmiljø. Denne folder

Læs mere

Kort og godt om den supplerende uddannelse

Kort og godt om den supplerende uddannelse Kort og godt om den supplerende indledning Den årlige supplerende inden for arbejdsmiljø er et tilbud til medlemmer af AMO og har til formål at sikre, at arbejdsmiljøledere og - repræsentanter har viden

Læs mere

Tjekliste til bilag 10 og bilag 11 i MED-håndbogen

Tjekliste til bilag 10 og bilag 11 i MED-håndbogen Bilag 12: Tjekliste til bilag og 11 Tjekliste til bilag og bilag 11 i MED-håndbogen Aftal konkrete aktiviteter/metoder AMO-bek. 20 stk. 5: (1) En beskrivelse af de aktiviteter/metoder, der kan anvendes

Læs mere

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen

Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Indførelse af årshjul til arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen har udarbejdet en fremadrettet strategi for arbejdsmiljøarbejdet i Kriminalforsorgen. Denne indbefatter

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) Den fulde tekst Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) LOV nr 508 af 19/05/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 20-05-2010 Beskæftigelsesministeriet Vis mere... Senere ændringer til forskriften (Samarbejde

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i FTF-organisationerne 2 Arbejdsmiljørepræsentanternes vigtigste opgave er at repræsentere deres kolleger i samarbejdet om et godt arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af AMO-bekendtgørelsens 20-24 punkt for punkt. Bilag 9: Organisering af arbejdsmiljøarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse De centrale parters fælles vejledning om organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering

Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Notat Den 6. januar 2015 Vejledning til oprettelse og ændring af lokale MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Aarhus Kommune Børn og Unge Denne vejledning vedrører, oprettelse og

Læs mere

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013

Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Velkommen til Arbejdsmiljøseminar 2013 Arbejdsmiljørepræsentant Hvad er mine opgaver, pligter og rettigheder? I skal lave jeres egen funktionsbeskrivelse: Overfor

Læs mere

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2 Vejledning om arbejdsmiljø for præster Dato: 29. juni 2018 Sagsbehandler Marlene Dupont Indhold 1. Indledning... 2 2. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet... 2 3. Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Læs mere

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE

Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE Gode råd om KOMPETENCE- UDVIKLINGSPLAN OG ARBEJDSMILJØ- UDDANNELSE FORMÅL: De bedste løsninger og arbejdsmiljøforbedringer opnås, når beslutningerne tages på grundlag af solid viden og praktiske erfaringer.

Læs mere

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Gode råd om. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Gode råd om Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Formål: Formålet med den årlige arbejdsmiljødrøftelse er, at tilrettelægge samarbejdet og arbejdsmiljøarbejdet bedst muligt. På den måde forebygger man arbejdsmiljøproblemer

Læs mere

Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED

Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED Styrk det strategiske arbejdsmiljøarbejde i Hoved-MED Temadag for medlemmer af Hoved-MED 20. september 2018 Hvem er vi? AMR? TR? Medarbejderrepræsentant? Andet? Hvad er strategisk arbejdsmiljøarbejde?

Læs mere

At-VEJLEDNING. Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår. At-vejledning F.3.8-1

At-VEJLEDNING. Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår. At-vejledning F.3.8-1 At-VEJLEDNING Organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte på særlige vilkår At-vejledning F.3.8-1 Marts 2012 - Opdateret januar 2016 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt.

I det følgende gives en gennemgang af bekendtgørelsens punkt for punkt. Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbejdet i forbindelse med indgåelse af en lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse Beskæftigelsesministeriet har den 21. juni 2001 udstedt bekendtgørelse

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2-1 Maj 2011 - Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts

Læs mere

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune

Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune 1. Lovgrundlag Årlig drøftelse af arbejdsmiljøarbejdet i Guldborgsund Kommune Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø Beskæftigelsesministeren lovbekendtgørelse nr.1072 af 7. september 2010 6d Arbejdsgiveren

Læs mere

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet

Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Bilag 1. Lokale aftaler om ændret organisering af arbejdsmiljøarbejdet Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 575 af 21. juni 2001 om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde med senere ændringer

Læs mere

Vejledning om samarbejdet i SVAR

Vejledning om samarbejdet i SVAR September 2011 Vejledning om samarbejdet i SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) Samarbejdsrådet mellem Kooperationen og LO vejleder her om arbejdet i det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd,

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Fra sikkerheds- til arbejdsmiljørepræsentant FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Fra sikkerheds- til arbejdsmiljørepræsentant FAGLIGT FÆLLES FORBUND Nyt Arbejdsmiljø FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fra sikkerheds- til arbejdsmiljørepræsentant 3F August 2010 Tekst: Fagpolitisk Center for Arbejdsliv Layout: zentens Tryk: 3F Varenr. 6307 Nye regler med vægt på

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Arbejdsmiljøet og strategisk ledelse - Udfordringer og muligheder

Arbejdsmiljøet og strategisk ledelse - Udfordringer og muligheder Arbejdsmiljøet og strategisk ledelse - Udfordringer og muligheder Næstved Kommune 11. november 2010 Arbejdsmiljøchef Lars Andersen Lederne www.lederne.dk Indhold De nye AMO-regler - kort Hvad er intentionerne?

Læs mere

Arbejdsmiljøreformen Intentioner og indhold. Industriens Hus, 24. oktober Tilsynschef Anne Therese Schultz-Petersen

Arbejdsmiljøreformen Intentioner og indhold. Industriens Hus, 24. oktober Tilsynschef Anne Therese Schultz-Petersen Arbejdsmiljøreformen Intentioner og indhold Industriens Hus, 24. oktober Tilsynschef Anne Therese Schultz-Petersen 1 SIO => AMO SIO blev udformet i 1977 med detaljerede regler og en mellemstor industrivirksomhed

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området

Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer. Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området Arbejdsmiljøarbejdet kræver kompetencer Arbejdet med arbejdsmiljø på FTF området FTF dokumentation nr. 3 2017 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Styrk arbejdsmiljøarbejdet! Kapitel 1 4 Baggrund og hovedresultater

Læs mere

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT

ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ER DU DEN NYE ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT - DERFOR ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT At være arbejdsmiljørepræsentant forpligter. Som tillidsvalgt er man valgt til at være kollegernes talsmand.

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte

Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5 Sikkerhedsgrupper

Læs mere

JOURNAL NR. 2011/195707 131 Bilag 4: Arbejdsmiljøarbejdet i Odense Kommune Ny lovgivning gav nye muligheder. Den 1. oktober 2010 trådte en ny lov om arbejdsmiljø i kraft. Den nye lovgivning har blandt

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne.

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne. Område: Human Resources Udarbejdet af: Niels Jørgen Rønje Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Niels.Jorgen.Ronje@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631753 Dato: 19. marts 2009 Notat

Læs mere

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer

Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer Det gode arbejdsmiljøarbejde veje og barrierer FTF September 2010 1. INDLEDNING OG HOVEDRESULTATER Undersøgelsen af rammer og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet er gennemført af FTF i samarbejde med fem af

Læs mere

Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29.

Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29. Bilag til LokalMED-aftale i Skanderborg Kommune om funktionsvaretagelsen i arbejdsmiljøindsatsen Godkendt i Forhandlingsorganet den 29. oktober 2014 Styrkelse og effektivisering af arbejdsmiljøarbejdet

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen

Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Online arbejdsmiljøuddannelse /Arbejdsmiljøgruppen Præsentation Hvilken virksomhed kommer du fra og hvilken stilling har du? Hvor mange ansatte er I i jeres virksomhed? Er du arbejdsmiljørepræsentant,

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i LO-forbundene

Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i LO-forbundene Arbejdsmiljørepræsentanternes vilkår i LO-forbundene 2 Arbejdsmiljørepræsentanternes vigtigste opgave er at repræsentere deres kolleger i samarbejdet om et godt arbejdsmiljø. Derfor er det vigtigt, at

Læs mere

Indhold Formål med aftalen. 2. Aftalens område 2. Samarbejdsværdier og opgaver 2. Information og drøftelse 3. Arbejdsmiljøet 3

Indhold Formål med aftalen. 2. Aftalens område 2. Samarbejdsværdier og opgaver 2. Information og drøftelse 3. Arbejdsmiljøet 3 coc).-- ) Aftalens område 2 nformation og drøftelse Samarbejdsværdier og opgaver 2 i Procedure for evaluering af SOSU Nords arbejdsmiljøarbejde og aftalens effekt herpå 6 Procedure for gennemførelse og

Læs mere

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet

Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet 1. Indledning Aftale om anden organisering af arbejdsmiljøarbejdet på Københavns Universitet I henhold til Finansministeriets cirkulære af 1. juni 2011 om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder

Læs mere

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7:

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7: Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 273 Offentligt N O T A T 4. april 2016 Notat om implementering af EU-Rammedirektivets artikel 7 om beskyttelses- og forebyggelsestjenester

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med højst ni ansatte At-vejledning F.3.1 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR

Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR September 2011 Vejledning om at indgå lokalaftale om SVAR (det strategiske virksomheds- og arbejdsmiljøråd) i henhold til organisationsaftalen om SVAR i kooperative virksomheder Samarbejdsrådet mellem

Læs mere

Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler

Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler Bilag 1 til kredsuds. nr. 092 af den 21. november 2011 november 2011 Danmarks Lærerforenings politik for indgåelse af aftaler om sammenlægning af samarbejds- og arbejdsmiljøorganisationen MED- og MIO-aftaler

Læs mere

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland

Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland BILAG 1 Valg til MED og AMO 2015 i Region Midtjylland J.nr. 1-30-77-76-14 I henhold til 3 i Region Midtjyllands MED- og Arbejdsmiljøaftale sker valg og udpegning af medlemmer til MED og AMO (Arbejdsmiljøorganisationen)

Læs mere

At-VEJLEDNING. Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.1 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om, hvordan virksomhederne skal organisere deres sikkerheds- og sundhedsarbejde. Vejledningen

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse

Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 241 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale på samråd den 12. februar 2016 om arbejdsmiljøuddannelse 8. februar 2016 J.nr.

Læs mere

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse

VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM drøftelse af arbejdsmiljøet PÅ KONTORER Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Årlig arbejdsmiljødrøftelse En gang om året skal I holde et koordinerende arbejdsmiljømøde, også kaldet

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde

Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde AM2010 workshop 215 Fremtidens arbejdsmiljørepræsentant og det strategiske arbejdsmiljøarbejde Niels Munch Kofoed og Anders Kabel Nyborg Strand, den 8. november 2010 Velkommen til workshop 215 Kort oplæg

Læs mere

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET

BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Side 75 BILAG 13. PROTOKOLLAT OM UDDANNELSE PÅ MEDINDFLYDELSES- OG MEDBESTEMMELSESOMRÅDET Indledning Til brug for de regioner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse og

Læs mere

1. Procedurer for ændringer af lokale MED organisation

1. Procedurer for ændringer af lokale MED organisation Vejledning til oprettelse og ændring af lokal MED organisation herunder den lokale arbejdsmiljøorganisering Denne vejledning vedrører oprettelse og ændring af den lokale MED organisation, herunder den

Læs mere

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006

At-VEJLEDNING. Sikkerhedsudvalg GRØNLAND. September 2006 At-VEJLEDNING GL.6.3 Sikkerhedsudvalg September 2006 GRØNLAND 2 At-vejledningen oplyser om sikkerhedsudvalgets opgaver, funktion og oprettelse. Vejledningen informerer desuden om den daglige leder af sikkerheds

Læs mere

Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant

Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant 2 Tillykke... med at du er blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant. Et hverv og en titel som vi normalt forkorter til AMR. OGSÅ TILLYKKE TIL DINE KOLLEGER.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant

Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant Til dig der er ny arbejdsmiljørepræsentant Tillykke... med at du er blevet valgt som arbejdsmiljørepræsentant. Et hverv og en titel som vi normalt forkorter til AMR. OGSÅ TILLYKKE TIL DINE KOLLEGER. Nu

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet

08.86 O.13 42/2014 Side 1. Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet Side 1 Protokollat om uddannelse på medindflydelses- og medbestemmelsesområdet KL Sundhedskartellet Side 2 Indledning Til brug for de kommuner, der indgår en lokal aftale i henhold til Rammeaftale om medindflydelse

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte. At-vejledning F.3.3-1

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte. At-vejledning F.3.3-1 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3-1 Maj 2011 Opdateret januar 2016 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde,

Læs mere

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar.

ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. ARBEJDSMILJØ REPRÆSENTANT - SÅDAN GØR DU! Få overblik over dine muligheder og dit ansvar. DIT HVERV SOM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANT Arbejdsmiljøarbejdet giver resultater, når både ledelsen og dine kolleger

Læs mere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Bliv arbejdsmiljørepræsentant. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Bliv arbejdsmiljørepræsentant Et sikkert og sundt arbejdsmiljø VIL DU VÆRE ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT? Det giver bedre arbejdsmiljø! På virksomheder med 10 ansatte og derover har arbejdsgiveren pligt til

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere