Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien"

Transkript

1 VEJLEDNING Regionernes vejledning til håndtering af ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling i psykiatrien Denne vejledning er udarbejdet af regionerne i fællesskab, og er en vejledning til implementering og håndhævelse af ret til hurtig udredning og differentieret behandling på psykiatriområdet. Regionerne har i arbejdet med vejledningen bl.a. været i dialog med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse samt Patientombuddet. Vejledningen er desuden udarbejdet på baggrund af et større grundlæggende notat om rammer og forståelse af den nye ret. Folketinget har i juni 2014 vedtaget en ændring af sundhedsloven, der giver patienter med psykiske lidelser samme rettigheder som patienter med fysiske lidelser i forhold til frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling. Rettighederne gælder for børn, unge og voksne med psykisk sygdom og indebærer med virkning fra 1. september 2014 en ret til hurtig udredning inden for 2 måneder (60 dage). Fra 1. september 2015 ændres retten til hurtig udredning til én måned (30 dage). Samtidig indebærer de nye rettigheder en differentieret ret til behandling. Det betyder, at patienten har ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis regionen ikke kan tilbyde behandling indenfor fristen. Fristen er på 30 dage i de tilfælde hvor patienten er alvorlig syg, og 60 dage i tilfælde hvor patienten er mindre alvorligt syg. I denne vejledning præciseres ændringerne vedrørende frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling ved at give svar på følgende spørgsmål: Hvilke patienter er omfattet af de nye rettigheder for psykiatriske patienter og hvorledes beskrives målgruppen? Hvad indeholder rettighederne i forhold til patienter henvist til diagnostisk undersøgelse? Hvad indeholder rettighederne i forhold til patienter henvist til udredning? og hvornår er en patient udredt? Hvad indeholder rettighederne i forhold til patienter henvist til behandling? Hvorledes beregnes tidsfrister for diagnostiske undersøgelser, udredning og behandling? Hvad skal der gøres, hvis udredning af faglige årsager ikke er mulig indenfor to måneder (fra 1. september 2015 en måned (30 dage))? Og hvad skal en udredningsplan indeholde? Side Sag nr. 14/159 Dokumentnr /14

2 Hvad skal der gøres hvis udredning af ikke-faglige årsager ikke er mulig indenfor to (60 dage) og fra 1. september 2015 (30 dage) en måned? Og hvad skal en udredningsplan indeholde? Hvilken information skal den henviste patient have i forbindelse med indkaldelse til udredning eller behandling? (Bl.a. om patientens rettigheder) Hvilke patienter er omfattet af de nye rettigheder? Hvilke patienter omfatter de nye rettigheder? Retten til hurtig udredning samt differentieret behandling inden for 2 måneder (60 dage) eller én måned (30 dage) gælder for alle henviste patienter, som har behov for udredning eller behandling på sygehuset. Rettighederne omhandler ikke akutte patienter og retspsykiatriske patienter. Hvad gøres der ved patienter som er i igangværende behandling i sygehuspsykiatrien? Af hensyn til sammenhæng og kontinuitet i behandlingen af patienter, der er i et igangværende behandlingsforløb, koordineres eventuelle nye/yderligere henvisninger til udredning eller behandling med behandlingsstedet. I dette tilfælde videresendes en eventuel ny henvisning til det aktuelle behandlingssted, hvor patienten er i behandling. Hvis patienten på henvisningstidspunktet er i et igangværende behandlingsforløb hos praktiserende speciallæge i psykiatri/børne- og ungdomspsykiatri bør denne speciallæge være involveret i henvisningen. Evt. kan henvisningen tilbagevisiteres med henblik på dette. Faglig vurdering af patientens behov for sygehusbehandling Det er fortsat sygehuset, der fagligt vurderer, om patienten har et behov for sygehusbehandling. Hvis henvisningen sandsynliggør et behov for sygehusbehandling eller sygehusudredning, er patienten omfattet af de nye rettigheder herunder tidsfrister. Hvis henvisningen ikke sandsynliggør et behov for sygehusbehandling, så skal sygehuset returnere (tilbagevisitere) henvisningen til praktiserende læge med besked herom samt til den henviste patient. Sygehusets faglige vurdering skal udøves af en sundhedsperson i henhold til gældende autorisationslovgivning, Til støtte for den konkrete vurdering har regionerne udarbejdet en målgruppebeskrivelse, der på det generelle plan angiver hvilke forhold, der indikerer behov for sygehusbehandling frem for behandling/håndtering i andet regi. Målgruppebeskrivelsen er indføjet til sidst i denne vejledning. Hvad menes der med fagligt velbegrundede henvisninger? Henvisningens informationer udgør grundlaget for sygehusets faglige vurdering af et behandlingsbehov i sygehusregi. En henvisning kan indeholde så upræcise informationer, at sygehuset herudfra ikke kan se, om der er behov for behandling i sygehusregi. Såfremt Side 2

3 der ud fra henvisningen vurderes et sandsynligt behandlingsscenarie eller indikation for udredning i Sygehuspsykiatrien, starter tidsfrister i henhold til patientens ret til hurtig udredning eller ret til differentieret behandling, også selvom der i henvisningen mangler angivelse af en række relevante oplysninger. Dette gælder såvel henvisninger fra praktiserende læger som fra kommuner. Regionerne har i denne sammenhæng udarbejdet en henvisningsvejledning, som støtte for bl.a. praktiserende læger og speciallæger og som grundlag for en konstruktiv fremadrettet dialog herom. Denne indeholder også føromtalte målgruppebeskrivelse. Hvad indeholder rettighederne i forhold til patienter henvist til specifik diagnostisk undersøgelse? Patienter henvist til specifik diagnostisk undersøgelse, fx særlig psykologisk test, skal være omfattet af målgruppebeskrivelsen Ligesom i somatikken er det generelle princip, at almen praksis og speciallægepraksis i videst mulig og relevant omfang udreder personer med psykiske lidelser. Først hvor dette er forsøgt, og når patienten ikke kan behandles i almen praksis, hos praktiserende psykolog eller hos speciallæge i psykiatri, henvises til sygehus. Hvad indeholder de nye rettigheder i forhold til patienter henvist til udredning og hvornår er en patient udredt? Hvem vurderer om patienten har behov for udredning i sygehuspsykiatrien? Sygehusets visitator skal på baggrund af henvisningen vurdere, om der er behov for udredning i sygehusregi, jævnfør præciseringerne ovenfor om sygehusets faglige vurdering og om fagligt velbegrundede henvisninger. Hvem beslutter om patienten skal modtages til udredning eller behandling? Sygehuset, der modtager henvisningen, skal vurdere, om der er behov for et udredningsforløb, eller om henvisningen er så klar, at behandling kan iværksættes. Det kan for eksempel være i forbindelse med opblussen af tidligere sygdom eller ved klar indikation for en given behandling i et ambulant pakkeforløb. Dette gælder uanset om den praktiserende læge har henvist til udredning eller til behandling. Hvordan afgrænses udredningsforløbet i forhold til et efterfølgende behandlingsforløb - og hvad betyder dette for udredningsfristen? Generelt forstås ved udredning (jf. Sundhedsstyrelsen), at man i et professionelt sundhedsfagligt regi gennem indsamling af informationer og observationer om patientens sygdomsproblemer, søger at afklare karakteren, omfanget og sværhedsgraden og om muligt årsagen til patientens tilstand. Herigennem afklares om patienten skal tilbydes be- Side 3

4 handling i sygehusregi, det diagnostiske afsæt for behandling samt behandlingsbehovet i øvrigt og endelig behandlingsmulighederne. Sygehusets udredning i henhold til udredningsretten er afsluttet, når beslutning vedr. initial behandling på grundlag af udredningen er truffet, eller mistanken om sygdom, som kræver sygehusbehandling er afkræftet. Fra dette tidspunkt ophører tidsfristen for hurtig udredning og tidsfristerne for differentieret behandling starter. Dette gælder, uanset om der eventuelt gennemføres udredende aktiviteter efter sygehusbehandling er igangsat og i forbindelse hermed. Hvad betyder det for retten til hurtig udredning hvis patienten benytter sig af sin ret til frit sygehusvalg? Personer henvist til udredning har ifølge loven ret til frit sygehusvalg. Såfremt patienten vælger at blive udredt på et bestemt offentligt sygehus, hvor udredningen ikke kan udføres indenfor gældende tidsfrist, skal patienten oplyses om dette samt om på hvilket sygehus eller klinik, udredningen i stedet kan foregå inden for tidsfristen. Regionens forpligtelse er, at tilbyde patienten et tilbud om udredning inden for den gældende tidsfrist. Det er så op til patienten om man vil være brug af tilbuddet, eller om man vil benytte sig af sin ret til frit sygehusvalg, som kan betyde at udredningen overstiger en måned. Så vil dette tilsidesætte regionens forpligtigelse til udredning indenfor en måned, men ikke regionens forpligtigelse til at oplyse om dette. Det skal bemærkes, at sundhedsloven giver patienten ret til frit sygehusvalg, men ikke udvidet frit sygehusvalg, dvs. at patienten ikke får ret til at vælge udredning på et privathospital. I lovgivningen ligger dog en forpligtigelse til at bopælsregionen afsøger andre regioner og det private marked for udredning, hvis der ikke er kapacitet i egen region. Hvad indeholder de nye rettigheder i forhold til patienter henvist til behandling? Hvem vurderer om patienten har behov for behandling i sygehuspsykiatrien? Sygehusets visitator skal på baggrund af henvisningen eller i forbindelse med sygehusets udredning vurdere, om der er behov for behandling i sygehusregi, jævnfør præciseringerne ovenfor om sygehusets faglige vurdering og om fagligt velbegrundede henvisninger. Hvem vurderer om der er tale om udredning eller behandling? Sygehuset, der modtager henvisningen skal vurdere, om der er behov for et udredningsforløb, eller om patientens tilstand er så klart beskrevet, at patienten kan visiteres direkte til behandlingsforløb. Dette gælder uanset om den praktiserende læge har henvist til udredning eller til behandling. Side 4

5 Hvad indeholder rettighederne i forhold til patienter henvist til behandling? Ret til differentieret behandling betyder, at patienten har ret til udvidet frit sygehusvalg, hvis regionen ikke kan tilbyde behandling indenfor fristen. Fristen er på 30 dage i de tilfælde hvor patienten er alvorlig syg, og 60 dage i tilfælde hvor patienten er mindre alvorligt syg. Hvordan vurderer man den differentierede behandlingsret? Vurderingen af alvorlighed vil altid være en individuel lægefaglig vurdering uanset diagnose, men til støtte anbefales følgende generelle kriterier gældende for både børne- & ungdoms-psykiatrien og voksenpsykiatrien: De tilstande, hvor man forventer en alvorlig forværring af patientens tilstand fra en til to måneder (fare for patientens liv og levned) skal behandles indenfor 1 måned Patienter med mistanke om psykose, svær depression og patienter med spiseforstyrrelse med alvorlighedsgrad 4 og 5 behandles inden for 1 måned (30 dage) Øvrige patienter behandles inden for 2 måneder (60 dage) Er patientens frie valg ændret? Ja, det er vigtigt at bemærke, at en faglig vurdering af særlige hensyn til den pågældende patient, ikke længere kan anvendes til at begrænse patientens frie sygehusvalg. Hvorledes beregnes og anvendes tidsfrister for udredning og behandling? Tidsfristen for udredning: Tidsfristen regnes fra datoen for sygehusets modtagelse af henvisningen fra praktiserende læge eller praktiserende speciallæge. Denne dag regnes som dag 0. Såfremt sygehuset ud fra henvisningens indhold tilbagevisiterer denne, starter tidsfristen ikke. Tidsfrist for behandling: Tidsfristen regnes fra datoen for sygehusets modtagelse af henvisningen fra praktiserende læge eller praktiserende speciallæge (i de tilfælde hvor sygehuset visiterer direkte til behandlingsforløb) eller datoen for sygehusudredningens afslutning (i de tilfælde hvor patienten har været igennem et udredningsforløb). Denne dag regnes som dag 0. Hvad gøres hvis udredning af faglige årsager ikke er mulig indenfor den gældende frist? Og hvad skal en udredningsplan indeholde? Faglige årsager er årsager, der ikke skyldes manglende kapacitet. Det kan være i tilfælde, hvor sygdommens karakter gør, at patientens symptomer skal overvåges i længere tid før der kan tages stilling til initial behandling. Det kan også omhandle involvering af aktører, hvor det er nødvendigt for udredningen (i børne- og ungdomspsykiatrien eller ved udred- Side 5

6 ning for demens), og hvor der ikke er mulighed for udredning indenfor tidsfristen. Det kan også være begrænsning i patientens mulighed for at deltage i flere successive undersøgelser indenfor tidsfristen, eller særlige tidsmæssige forudsætninger i forhold til observation. Faglige årsager kan også omhandle tid som medgår til indhentning af manglende oplysninger fra praktiserende læge, og som ikke kan indhentes på anden vis. Hvis udredning af disse årsager ikke er mulig inden for tidsfristen, skal der udarbejdes en udredningsplan, der skal udleveres til patienten Udredningsplaner: Udredningsplaner kan variere betydeligt i omfang og indhold afhængigt af det enkelte udredningsforløb. En udredningsplan skal som udgangspunkt være skriftlig og forudgås af et møde med en sundhedsperson. Udredningsplanen skal som minimum indeholde oplysninger om næste fremmøde/undersøgelses tid og sted samt hovedpunkterne i udredningen samt en tidsramme for denne. Hvad gøres hvis udredning af kapacitetsmæssige årsager ikke er mulig indenfor den gældende frist? Så skal det afsøges om andre sygehuse kan varetage hurtig udredning. Bopælsregionen er forpligtet til at afsøge om andre regioners sygehuse kan udrede inden for tiden eller om private sygehuse og klinikker kan hjælpe, hvis der ikke er kapacitet i egen region. Regionen kan selv indgå aftale med private leverandører eller de kan anvende Danske Regioners aftaler vedrørende ret til hurtig udredning. Dette anses for at være en afsøgning af markedet, da alle kvalificerede private sygehuse og klinikker der ønsker aftaler, kan indgå aftaler med Danske Regioner. Den enkelte region beslutter selv, hvorvidt man vil benytte sig af Danske Regioners aftaler. Hvilken information skal henviste patienter have i forbindelse med indkaldelse til udredning eller behandling, herunder om patientens rettigheder? Patienten skal oplyses om sine rettigheder. Regionerne har i fællesskab udarbejdet tekst til de forskellige indkaldelsesbreve. Hvad er aftalesygehuse og samarbejdssygehuse? Ved aftalesygehus forstås private sygehuse eller klinikker, der har indgået aftale med Danske Regioner, og som patienter kan vælge i henhold til regelsættet om udvidede frie sygehusvalg. Det vil sige til tilfælde, hvor regionen ikke kan overholde gældende tidsfrister for behandling. Med samarbejdssygehuse forstås private sygehuse eller klinikker som den enkelte region har indgået aftale med for at supplere egen kapacitet. Regionen kan visitere direkte til et samarbejdssygehus uden patientens samtykke, og samarbejdssygehuset skal efterleve samme krav til skriftlig patientinformation gældende for regionens egne sygehuse. Side 6

7 Hvad hvis patienten bliver væk fra aftalen? Udebliver patienten fra udredning, er regionerne ikke forpligtet juridisk til at sende opfølgende breve og/eller give et nyt tilbud, men der påhviler dog lægen en forpligtelse til at udøve sin gerning omhyggeligt og samvittighedsfuldt. Det vil sige, at vurderes patienten f.eks. for selvmordstruet, så bør man overveje kontakt eller henvendelse til patienten direkte eller til henvisende/egen læge med henblik på adækvat handling. Kan sygehuset bede patienten bekræfte en tid? Regionerne kan opfordre patienten til at bekræfte tid, men bekræfter patienten ikke tiden, må tiden til undersøgelse ikke aflyses. Man kan ikke kræve en bekræftelse af tiden fra patienten. Side 7

8 Bilag Målgruppebeskrivelse for Psykiatri og Børne- & Ungdomspsykiatri Regionspsykiatrien tilbyder hospitalsbaseret udredning og behandling til patienter med psykisk sygdom der har følgende karakteristika: Symptomer og adfærd Betydelig forværring i symptomer Betydelig forpinthed Adfærd præget af betydelig ustabilitet, selvskade og/eller selvmordsrisiko samt truende adfærd Nyopståede psykotiske symptomer Funktionsniveau Diagnostik Behandling Betydelig nedsættelse i funktion hvad angår sociale og skole/arbejdsmæssige sammenhænge relateret til psykisk sygdom* Diagnostisk uklarhed evt. pga. komorbiditet eller manglende mental udvikling Utilstrækkelig effekt af forudgående behandling i primærsektor Ustabilt samarbejde om vedligeholdelsesbehandling Visse nærmere definerede patientgrupper der bør udredes og behandles i Sygehuspsykiatrien *Hos personer med udviklingshæmning vurderes funktionsnedsættelsen i forhold til normal udvikling og begavelse Der henvises i øvrigt til gældende regionale og nationale vejledninger. Det er aftalt, at man i Region Midtjylland afprøver følgende kriterier for afslutning af patienterne: Patienten behandles i den hospitalsbaserede psykiatri (ambulant og stationær) så længe: Målgruppebeskrivelsen stadig er opfyldt Patientens sygdom er i væsentlig positiv udvikling Afslutning medfører betydelig risiko for patientens liv og levned Side 8

Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse

Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse Samarbejdsaftale om mennesker med sindslidelse Proces: Opdateret august 2014 tilrettet december 2016 Den Tværsektorielle Grundaftale Samarbejdsaftale om Mennesker med sindslidelse Dato Arbejdsgruppens

Læs mere

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien

Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att: Susanne Beck Petersen Holbergsgade 6 1057 København K Høringssvar vedr. lovudkast om ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien 23-10-2013 Sag nr.

Læs mere

Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, BPK, vil gerne takke for muligheden for at komme med bemærkninger til ovennævnte lovforslag.

Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker, BPK, vil gerne takke for muligheden for at komme med bemærkninger til ovennævnte lovforslag. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk sbpe@sum.dk 1. november 2013 Høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klageog erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter, 3. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 3. december 15 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 3. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for psykiatriske patienter,

Læs mere

3. Formål Aftalen indgås med det hovedformål, at Region Sjælland overholder udredningsgarantien på 1 måned, og at kapaciteten hos de praktiserende spe

3. Formål Aftalen indgås med det hovedformål, at Region Sjælland overholder udredningsgarantien på 1 måned, og at kapaciteten hos de praktiserende spe , i å 'o SJÆLLAN D -, Primær Sundhed Sorø den 19. februar 2016 J. nr. 16-000154 66 aftale mellem praktiserende speciallæger i psykiatri og Region Sjælland om afklarende samtale med henblik på hurtig udredning.

Læs mere

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten

Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten Registreringsvejledning vedrørende udredningsretten 1. Indledning Retten til hurtig udredning omfatter alle nyhenviste, elektive patienter (somatik og psykiatri), der er visiteret til udredning på sygehus,

Læs mere

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og differentieret ret til behandling Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 430 Offentligt VEJ nr 10351 af 19/12/2014 Gældende (Vejledning om frit sygehusvalg m.v.) Offentliggørelsesdato: 20-12-2014

Læs mere

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende

PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende PATIENTRETTIGHEDER Vejledning for patienter og pårørende Det kan være svært at overskue de mange regler i det danske sundhedssystem. Hvilke rettigheder har jeg når jeg er henvist til et offentligt sygehus

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tsp@sum.dk sum@sum.dk Høringssvar vedr. udkast til vejledning om frit sygehusvalg mv. 12.08.2013 takker for muligheden for at afgive kommentarer til udkast til vejledning

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sagsnr. 1303838, dok.nr. 1308844. UDKAST (Høring 8. oktober 2013) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg

Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg Opsamlende notat vedr. ret til hurtig udredning og ret til udvidet frit sygehusvalg Fakta, beslutninger og afklaring af spørgsmål Opdateret den 7. december 2016 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser. Marts 2016

Beretning til Statsrevisorerne om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser. Marts 2016 Beretning til Statsrevisorerne om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser Marts 2016 BERETNING OM REGIONERNES STYRING AF AMBULANT BEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. september 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 2. kvartal 2015 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 2. kvartal 2015

Læs mere

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0900253 Fremsat den 26. marts 2009 af ministeren for sundhed og forebyggelse

Læs mere

15/2015. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser

15/2015. Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser 15/2015 Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske lidelser 15/2015 Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med psykiske

Læs mere

Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret på Danske Regioners bestyrelsesmøde den 4. februar.

Der tages forbehold for politisk behandling af høringssvaret på Danske Regioners bestyrelsesmøde den 4. februar. Sundheds- og ældreministeriet sum@sum.dk 25. januar 2016 Sag nr. 16/206 Dok. Nr. 3328/16 Høringssvar fra Danske Regioner Danske Regioner takker for muligheden for at afgive høringssvar til forslag til

Læs mere

November /2018. Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger. Udredningsretten

November /2018. Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger. Udredningsretten November 2018 3/2018 Rigsrevisionens beretning afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger Udredningsretten 3/2018 Beretning om udredningsretten Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/ajj 26. januar 2015 Monitorering af udredningsretten Monitoreringen af udredningsretten er en opgørelse

Læs mere

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER

REGERINGEN VIL ØGE VENTETIDEN PÅ BEHANDLINGER Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 Regeringen har netop vedtaget en ny lov, som omhandler differentieret behandlingsgaranti og ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet. Denne

Læs mere

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren.

Bilag E er bilag til kontrakt af 1. september 2014 mellem Danske Regioner og leverandøren. N O T A T Bilag E til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning vedr. udredningsforløb i børne- og ungdomspsykiatrien 1.9.2014 Dette bilag gælder for private leverandører,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMCVA Sagsnr.: 1503977 Dok. nr.: 1837814 Dato: 18. december 2015 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Reel ret til hurtig udredning

Læs mere

Punkt nr. 7 - Udmøntning af midler til ældre medicinske patienter (Akutpakken mod overbelægning) Bilag 1 - Side -1 af 4

Punkt nr. 7 - Udmøntning af midler til ældre medicinske patienter (Akutpakken mod overbelægning) Bilag 1 - Side -1 af 4 Punkt nr. 7 - Udmøntning af midler til ældre medicinske patienter (Akutpakken mod overbelægning) Bilag 1 - Side -1 af 4 Punkt nr. 7 - Udmøntning af midler til ældre medicinske patienter (Akutpakken mod

Læs mere

Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark

Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 12/23371 Dato: 30. august 2013 Principnotat Udrednings og behandlingsgaranti i Region Syddanmark 1. Indledning Folketinget har 19.december

Læs mere

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter Denne vejledning retter sig mod regionsrådene, de offentlige sygehuse, private specialsygehuse

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2013 Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. september 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig udredning... 5 Hvad indebærer retten til hurtig

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 16. november Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 16. november 2010 Sag nr. Emne: bilag Koncern Plan og Udvikling Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Regionsrådet Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus BEK nr 918 af 22/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 2. april 2019 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1803748 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Klinik for selvmordsforebyggelse

Klinik for selvmordsforebyggelse Klinik for selvmordsforebyggelse Information til samarbejdspartnere Regionspskyiatrien Vest Klinik for Selvmordsforebyggelse Selvmordstanker og selvmordsforsøg skal altid tages alvorligt Alle mennesker

Læs mere

Spørgsmål nr. 1: Hvordan vil ministeren sikre at for eksempel sklerose patienter får den rigtige diagnose med den nye udredningsgaranti?

Spørgsmål nr. 1: Hvordan vil ministeren sikre at for eksempel sklerose patienter får den rigtige diagnose med den nye udredningsgaranti? L 30 Bilag 7 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 L 30, endeligt svar på spørgsmål 1 Dato: 24. oktober 2012 Sagsbeh.: SUMENR Dok nr.: 1073945 har den 15. oktober 2012 stillet følgende spørgsmål nr.

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Januar 2015 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslag nr. L 87 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Lovforslag nr. L 87 Folketinget Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2013-14 Fremsat den 28. november 2013 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang

Læs mere

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

Vejledning om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter VEJ nr 9955 af 22/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1603637 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015

Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 2015 Sagsbeh: SMSH Dato: 13. september 216 Ventetid i psykiatrien på tværs af regioner, 215 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark

Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet Vejledning til brug af indkaldelsesbreve til patienter i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

Notat vedr. udrednings- og behandlingsretten i psykiatrien

Notat vedr. udrednings- og behandlingsretten i psykiatrien Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Notat vedr. udrednings- og behandlingsretten i psykiatrien

Læs mere

2013/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar Forslag. til

2013/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar Forslag. til 2013/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 28. november 2013 af ministeren

Læs mere

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015

EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 2015 EVALUERING AF UDREDNINGSRETTEN DECEMBER 215 Kolofon Evaluering af udredningsretten December 215 Udarbejdet af: Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet Copyright: Uddrag, herunder figurer, tabeller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 143 Folketinget 2015-16 Fremsat den 26. februar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Reel ret til hurtig udredning og udvidet

Læs mere

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. udredningsretten

Maj Rigsrevisionens notat om beretning om. udredningsretten Maj 2019 Rigsrevisionens notat om beretning om udredningsretten Notat til Statsrevisorerne, jf. rigsrevisorlovens 18, stk. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 3/2018 om udredningsretten 11. april

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2015/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 20. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin. Fremsat den 26. februar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie

Læs mere

Når du er henvist til sygehus

Når du er henvist til sygehus Når du er henvist til sygehus Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 2 Ret til hurtig udredning... 2 Udvidet frit sygehusvalg... 3 Udvidede

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Rettigheder og muligheder I Region Sjælland lægger vi vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt sprog. Hvis du har spørgsmål,

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet Til lovforslag nr. L 30 Folketinget 2012-13 Tillægsbetænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 17. december 2012 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov

Læs mere

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015

Ventetid i psykiatrien 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 2015 Ventetid i psykiatrien 9-14 Afdeling for Sundhedsanalyser 2. september 15 Denne opgørelse er baseret på sygehusenes indberetninger til Landspatientregisteret og omhandler patienters erfarede ventetid til

Læs mere

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus

Bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1404380 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland

Indhold. Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Budget- og planlægningsafdelingen Kvantitativ fremstilling af situationen i Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nordjylland Mølleparkvej 10 9000 Aalborg Tlf.: 97 64 30 00 www.psykiatrien@rn.dk d. 8/10

Læs mere

Oplæg om revideret 66-aftale med praktiserende psykiatere i Region Midtjylland om:

Oplæg om revideret 66-aftale med praktiserende psykiatere i Region Midtjylland om: Oplæg om revideret 66-aftale med praktiserende psykiatere i Region Midtjylland om: 1) 18-24 årige henvist for behandlingskrævende depression 2) Afklarende samtaler og udredning af øvrige voksne patienter

Læs mere

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien

Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Dine rettigheder som patient i Psykiatrien Vi er til for dig I Psykiatrien Region Sjælland er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart

Læs mere

Udredningspakkeforløb:

Udredningspakkeforløb: Danske Regioner 06-02-2013 Børn og unge (PB01, PB02, PB03, PB04) Børne- og ungdomspsykiatri Udredningspakkeforløb: Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke

Læs mere

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om RETTIGHEDER. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om RETTIGHEDER for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 04 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling

Læs mere

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4

Dine rettigheder og valgmuligheder... 3. Frit sygehusvalg... 4 Sygehusvalg Gældende 1. januar 31. august 2013 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 5 Mere end 2 måneder Behandling på sygehus...

Læs mere

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014

ygeh hus Gælden Gældende fra 1. januar 2014 Sy ygeh hus svalg Når du erndehenvist til sygehus Gælden 1. jan nuar 31.. januar 2014 Gældende fra 1. januar 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 3 Ret til

Læs mere

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af bipolar lidelse hos voksne faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016.

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret.

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. NOTAT Notat om ventetid i sygehusvæsenet Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. Hovedparten af sygehuspatienterne behandles

Læs mere

Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling

Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling Vejledning til brug af standardbreve når patienter indkaldes til undersøgelse/behandling regionsyddanmark.dk Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Sundhedsområdet, Region Syddanmark 26. januar 2010

Læs mere

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark

Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark Udarbejdet af: Den Regionale Visitation, Kvalitet og Forskning Vejledning i brug af indkaldelsesbreve i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Oktober 2016 Region Syddanmarks brevskabeloner Brevskabelonerne

Læs mere

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014

TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 TABEL 1. Monitorering af udredningsretten, efter region, 2. kvt. 2014 Antal udredningsforløb i monitoreringen i alt 9.643 11.384 13.559 6.243 3.099 43.928 Andel patienter udredt inden for 30 dage - korrigeret,

Læs mere

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme

Vejledning om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme VEJ nr 9259 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1702164 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Ret til hurtig udredning og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.) I sundhedsloven,

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Børne- og Ungdomspsykiatri

Børne- og Ungdomspsykiatri Danske Regioner Juni 2014 Børne- og Ungdomspsykiatri Pakkeforløb til udredning Afklarende samtale Basis udredningspakke Standard udredningspakke Udvidet udredningspakke Indledning Formålet med pakkeforløb

Læs mere

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose

Klinik Børn og Unge. Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Klinik Børn og Unge Velkommen til Ambulatorium for Autisme og Psykose Denne pjece er til dig, der skal have et forløb i Ambulatorium for Autisme og Psykose og dine forældre. Pjecen indeholder forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 31 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 9. oktober 2008 af ministeren

Læs mere

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien

Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Et styrket og udbygget akutberedskab i børneog ungdomspsykiatrien Juni 2008 Et styrket og udbygget akutberedskab i børne- og ungdomspsykiatrien Regionerne er for øjeblikket i gang med at udvikle viften

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt

Kvalitetsmål ventetid ved første kontakt Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 14/18262 Dato: 1. maj 2014 Udarbejdet af: Hanne Staghøj Markussen E-mail: hsm@rsyd.dk Telefon: 20460627 Version: 1.0 Notat

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED GENERALISERET ANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved generaliseret angst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. generaliseret angst i Collabri er udarbejdet med baggrund

Læs mere

Rapport vedr. organiseringen af behandlingen og rehabilitering af patienter med svær spiseforstyrrelse i Region Midtjylland

Rapport vedr. organiseringen af behandlingen og rehabilitering af patienter med svær spiseforstyrrelse i Region Midtjylland Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.m.dk Rapport vedr. organiseringen af behandlingen og rehabilitering

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling Juli 2016 Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. information om ret til udredning og behandling Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium og sammensætning... 2 1.2 Snitflader

Læs mere

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for børne- og ungdomspsykiatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208,

Læs mere

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll

Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri. Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Pakkeforløb i Region Hovedstadens Psykiatri Samordningsudvalget for psykiatri i planområde midt, 28. maj 2013 ved Peter Thorsbøll Udviklingen i psykiatrien Region Hovedstadens Psykiatri har de seneste

Læs mere

REGISTRERINGSVEJLEDNING

REGISTRERINGSVEJLEDNING Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 REGISTRERINGSVEJLEDNING Diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Denne vejledning indeholder en indledning med blandt andet beskrivelse

Læs mere

Monitorering af udredningsretten

Monitorering af udredningsretten Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 338 Offentligt Sektor for National Sundhedsdokumentation og Forskning Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/00250 Sagsbeh.: smsh/mbh 7. marts 2014 Monitorering

Læs mere

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social

Information om. Rettigheder. for patienter i voksenpsykiatrien. Psykiatri og Social Information om Rettigheder for patienter i voksenpsykiatrien Psykiatri og Social Indhold 03 Kontaktperson 04 Samarbejde med dine pårørende 04 Ret til information om din sygdom og behandling 04 Bisidder

Læs mere

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016

NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS. Gældende fra 1. oktober 2016 NÅR DU ER HENVIST TIL SYGEHUS Gældende fra 1. oktober 2016 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 1 Frit sygehusvalg... 3 Ret til hurtig udredning... 4 Udvidet frit sygehusvalg... 6 Hvornår

Læs mere

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN

Stifinder. Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN Stifinder Samarbejde om TRÆNING OG GENOPTRÆNING I DE 17 KOMMUNER I REGION SJÆLLAND OG REGIONEN August 2015 Stifinderen beskriver samarbejdet om genoptræningsforløb med udgangspunkt i de muligheder, lovgivningen

Læs mere

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014

Patientrettigheder. - en kort orientering til patienter og pårørende. Region Hovedstaden. Januar 2014 Region Hovedstaden Patientrettigheder - en kort orientering til patienter og pårørende Find mere information og adresser på de forskellige klage- og erstatningsinstanser på www.regionh.dk/patientrettigheder.

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl 16.30, lokale ]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [SUU, FT og folketingspolitikere, den 17. november kl 16.30, lokale ] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 192 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPMAS Koordineret med: Sagsnr.: 1609792

Læs mere

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014

Når du er henvist til sygehus. Gældende fra 1. september 2014 Sygehusvalg Når du er henvist til sygehus Gældende 1. januar 31. januar 2014 Gældende fra 1. september 2014 Pjecen indeholder Dine rettigheder og valgmuligheder... 3 Frit sygehusvalg... 4 Ret til hurtig

Læs mere

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse

Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Budgetseminar 2012 Befordring og befordringsgodtgørelse Lovgivning Reglerne om befordring eller befordringsgodtgørelse følger af Sundhedsloven og er præciseret i Bekendtgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 5 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Lovgrundlag. Formål. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 5 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Formål. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 30 Offentligt N O T A T Bidrag til ministerens besvarelse af spørgsmål 30, som folketingets Sundheds og Ældreudvalg

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER SUNDHEDSUDVALGET :00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER SUNDHEDSUDVALGET :00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 28-10-2015 13:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Lene Kaspersen Afbud Susanne Due Kristensen Karin Friis Bach Formand

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

psykiatriens ingenmandsland

psykiatriens ingenmandsland Danskere med psykiske lidelser fik sidste år en ny rettighed: Garanti for udredning og behandling. Men der er langt fra garanti til virkelighed. Ingen kan svare præcist på, hvornår man er syg nok til kræve

Læs mere

Konsekvenser af økonomiaftalen for 2013 for kommunernes medfinansiering i Region Syddanmark

Konsekvenser af økonomiaftalen for 2013 for kommunernes medfinansiering i Region Syddanmark Område: Økonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Dato: 25. september 2012 Udarbejdet af: Karina Edvardsen E-mail: Karina.Edvardsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631665 C:\DOCUME~1\bm0blan\LOKALE~1\Temp\notesBE84E0\Konsekvenser

Læs mere

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser

Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Journal nr.: 12/13856 Dato: 28. juni 2012 Børne- og ungdomspsykiatrien Regionsfunktion for Affektive lidelser, Autismepektumforstyrrelser Definition Undersøgelser og procedure indeholdt i forløbet Aldersgruppe:

Læs mere