Vedtægter for Prostatakræftforeningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Prostatakræftforeningen"

Transkript

1 Vedtægter for Prostatakræftforeningen Indledning. Prostatakræftforeningens formål er at formidle viden om alle væsentlige aspekter af prostatakræft (kræft i blærehalskirtlen) og dens behandling til såvel patienter og deres pårørende som til mænd generelt. Prostatakræftforeningen arbejder desuden på at ensarte og forbedre den forebyggende, den kurative (helbredende) og den palliative (lindrende) indsats mod prostatakræft på landets sygehuse. 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Prostatakræftforeningen. Foreningen anvender tillige navnet PROPA. Foreningen anvender domænet Prostatakraeft.dk. 2. Dens hjemsted er: Prostatakræftforeningens sekretariat. 2 Formål Foreningens formål er: - At informere og støtte mænd, der har, eller har haft, prostatakræft. - At arbejde på forbedring af forholdene for mænd med prostatakræft og deltage i den offentlige debat herom. - At støtte forskning, dvs. videnskabelig undersøgelse og granskning af prostatakræft. - At informere prostatakræftpatienter, deres pårørende og andre interesserede gennem møder, medlemsblade, nyhedsbreve etc. - At informere generelt om prostatakræft med henblik på sikker diagnosticering så tidligt som muligt. - At støtte oprettelsen af lokalgrupper (jf. 5). - At arbejde for etablering af netværk for medlemmer med fælles sygdomsproblemer, der relaterer til prostatakræft. - At samarbejde med andre organisationer på kræftområdet, herunder Kræftens Bekæmpelse. - At samarbejde med tilsvarende internationale organisationer. 3 Medlemmer 1. Som ordinært medlem optages mænd, der har, eller har haft, prostatakræft. 2. Som pårørende-medlem optages ægtefæller, børn og samlevere til mænd, der har eller har haft, prostatakræft samt enker og efterladte samlevere til mænd med prostatakræft. 3. Som støttemedlem optages enkeltpersoner, firmaer, foreninger og organisationer, der kan tilslutte sig foreningens formål. 4. Ordinære medlemmer og pårørende-medlemmer har stemmeret i Landsforeningen og Regionsafdelinger, og er valgbare til disses ledende organer. Medlemmer, der er i familie med eller tilhører samme husstand, kan ikke sidde i samme bestyrelse, udvalg eller tilsvarende. 5. Støttemedlemmer har ikke stemmeret i foreningen, og kan derfor ikke indvælges i bestyrelser. 6. Medlemmer betaler årligt kontingent til Prostatakræftforeningen. 7. Landsbestyrelsen fastlægger rammerne for aktiviteter og tilbud, der retter sig mod

2 foreningens medlemmer. 8. Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningen med udgangen af aktuelle kontingentbetalte år. Medlemmer, der ikke betaler kontingent inden betalingsfristens udløb, jvf. 8 stk. 1, slettes. 9. Landsbestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. 10. Medlemmer, som ikke retter sig efter Prostatakræftforeningens vedtægter og lovligt vedtagne beslutninger, eller som har skadet foreningens omdømme, kan ekskluderes. Beslutningen træffes af Landsbestyrelsen og kan ankes til førstkommende ordinære Landsmøde. 4 Regionsafdelinger 1. Landsforeningen består af 6 Regionsafdelinger, opdelt efter kommuner: - Region Hovedstaden - Region Sjælland - Region Fyn - Region Sydjylland - Region Midtjylland - Region Nordjylland 2. En Regionsafdeling ledes af en Regionsbestyrelse, der konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Regionsafdelingens formand og næstformand skal være ordinære medlemmer af foreningen. 3. Landsbestyrelsen udarbejder en Standardvedtægt for Regionsafdelingerne. 4. Regionsafdelingernes formål er at arbejde for opfyldelse af Landsforeningens formål på regionalt plan. 5. Ingen Regionsafdeling kan ved nogen disposition forpligte Landsforeningen økonomisk eller på anden måde. 6. Foreningens medlemmer optages i den Regionsafdeling, der dækker det område, hvor medlemmet har postadresse. 7. Regionsformændene er fødte medlemmer af Landsbestyrelsen. Regionsafdelingernes næstformænd er fødte suppleanter for deres respektive Regionsformænd i Landsbestyrelsen. 8. Afgår den samlede Regionsbestyrelse i en Region, uden at det har været muligt at etablere en ny, overgår Regionsafdelingens aktiver og arkiver til Landsforeningen. 5 Lokalgrupper 1. Lokalgrupper er Regionsafdelingernes lokale aktører. De arbejder for opfyldelse af Prostatakræftforeningens formål i relation til oplysning og støtte. 2. Det er målet, at Prostatakræftforeningen dækker hele landet med aktive Lokalgrupper. Det er Regionsafdelingernes ansvar at arbejde for dette. 3. Lokalgrupper kan dannes, hvis der er et bæredygtigt medlemsgrundlag, der kan arbejde for Prostatakræftforeningens formål på lokalt plan. 4. Der kan oprettes flere Lokalgrupper i hver Region. En Lokalgruppe omfatter normalt en eller flere af Regionens kommuner. I de største kommuner kan der dog etableres flere Lokalgrupper. 5. Lokalgruppens navn er: Prostatakræftforeningen, områdets geografiske navn. 6. Oprettelse af en Lokalgruppe skal forhåndsgodkendes af Regionsbestyrelsen. 7. Regionsbestyrelsen nedlægger Lokalgrupper, hvor aktiviteterne er ophørt.

3 6 Landsmødet 1. Prostatakræftforeningens øverste myndighed er Landsmødet. 2. Landsmødet består af: - Alle medlemmer af Landsbestyrelsen. - Alle øvrige medlemmer i Prostatakræftforeningen med stemmeret jf. 3 stk. 4, på et af Landsbestyrelsen fastlagt antal åbne pladser, der mindst skal udgøre 10 % af foreningens aktuelle medlemstal. - Støttemedlemmer kan deltage i Landsmødet i den udstrækning, pladsen tillader det, dog uden stemmeret jf. 3 stk Ordinært Landsmøde afholdes årligt inden udgangen af april. Landsmødet afholdes som hovedregel skiftevis i Jylland/på Fyn og på Sjælland. 4. Indkaldelse til ordinært Landsmøde sker, ved Landsbestyrelsens foranstaltning, senest 2 måneder før Landsmødets afholdelse, på foreningens hjemmeside og i årets første nummer af PROPA NYT. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for Landsmødet. 5. Ekstraordinært Landsmøde afholdes, hvis: - Et Landsmøde beslutter det. - Mindst fem medlemmer af Landsbestyrelsen fremsætter begrundet krav med angivelse af hvilke emner, der ønskes behandlet. - Mindst tre Regionsafdelinger fremsætter begrundet krav med angivelse af hvilke emner, der ønskes behandlet. Landsbestyrelsen skal da inden 3 uger indkalde til ekstraordinært Landsmøde via foreningens hjemmeside, og i først mulige nummer af PROPA NYT, med mindst 4 ugers varsel fra udgivelsesdagen og højst 8 uger fra udgivelsesdagen. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for mødet. Ekstraordinært Landsmøde kan ikke afholdes i juli og august. 6. For det ordinære Landsmøde skal dagsordenen mindst indeholde flg. punkter: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning for Prostatakræftfonden. 3. Fremlæggelse af årsrapport for det afsluttede regnskabsår med revisorernes påtegning til Landsmødets godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være foreningens sekretariat i hænde senest 4 uger før Landsmødet. 5. Fremlæggelse af aktivitetsplan og budget for indeværende regnskabsår, til orientering. 6. Vedtagelse af medlemskontingent for det kommende regnskabsår efter forslag fra Landsbestyrelsen. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Landsbestyrelsen. 8. Valg af første, anden, tredje og fjerde suppleant (oprykkende) til Landsbestyrelsen. 9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. 10. Valg af et af foreningens medlemmer til kritisk revisor. 11. Eventuelt. 7. Det endelige program for Landsmødet offentliggøres på foreningens hjemmeside senest 4 uger før mødet. 8. Landsmødet er beslutningsdygtigt, når det er indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. 9. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer, jf. dog

4 11 om vedtægtsændringer og 12 om opløsning af foreningen. Der kan stemmes ved fuldmagt. Stemmeberettigede medlemmer kan højst medbringe 10 fuldmagter, der skal registreres ved ankomsten til Landsmødet. 10. Mødets dirigent, der ikke må være medlem af Landsbestyrelsen, afgør alle spørgsmål om mødets ledelse og de på mødet forekommende afstemninger, herunder afstemningstemaer og afstemningens gennemførelse. Der gennemføres skriftlig afstemning, hvis mere end 10 af de tilstedeværende stemmeberettigede landsmødemedlemmer fremsætter ønske herom. 11. Offentliggørelse af landsmødebeslutninger sker senest 30 dage efter Landsmødet på Landsforeningens hjemmeside og i førstkommende nummer af PROPA NYT. 12. De af Landsmødet valgte landsbestyrelsesmedlemmer vælges ordinært for 1 år ad gangen. 7 Landsbestyrelsen 1. Foreningens overordnede ledelse varetages af Landsbestyrelsen, som består af 10 medlemmer, hvoraf 4 vælges af Landsmødet og de resterende 6 medlemmer er formændene for hver af Regionsafdelingerne. Dog kan højest 3 af de 4 landsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer komme fra samme region. 2. Landsbestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. 3. I tilfælde af at en af regionsformændene får forfald, indtræder næstformanden fra den pågældende region i Landsbestyrelsen. 4. I tilfælde af at et af de øvrige 4 landsbestyrelsesmedlemmer får forfald, indtræder 1. suppleanten i Landsbestyrelsen frem til førstkommende Landsmøde, hvor der foretages suppleringsvalg. Er det udtrædende landsbestyrelsesmedlem konstitueret til en post, foretages en ny konstituering. 5. Landsbestyrelsen varetager Prostatakræftforeningens landsdækkende interesser og yder vejledning og støtte til Regionsafdelingerne. 6. Landsbestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. 7. Landsbestyrelsen delegerer beslutningskompetencer bl.a. vedrørende rådighed over foreningens midler. 8. Landsbestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange om året og i øvrigt, når Landsbestyrelsen eller formanden finder det nødvendigt. Tre medlemmer af Landsbestyrelsen kan skriftligt anmode om indkaldelse af Landsbestyrelsen med angivelse af emner, som ønskes behandlet. 9. Landsbestyrelsesmøder indkaldes normalt ved formandens foranstaltning, og med mindst 1 uges varsel. 10. Landsbestyrelsen er beslutningsdygtig, hvis mindst seks af dens medlemmer er til stede, herunder enten formanden eller næstformanden. 11. Beslutninger i Landsbestyrelsen sker ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende (eller næstformandens ved formandens fravær). Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 12. Der tages beslutningsreferat af landsbestyrelsesmøderne. 13. Landsbestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af specifikke opgaver. Udvalgenes kommissorium, herunder beslutningskompetence, fastlægges af Landsbestyrelsen. 14. Landsbestyrelsen udpeger medlemmer til Prostatakræftfonden, fagråd, behandlingsudvalg og redaktionsudvalg. Antallet af medlemmer i råd og udvalg og

5 overordnede arbejdsopgaver fastlægges af Landsbestyrelsen. 8 Økonomi og regnskab 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 2. Foreningens årsrapport skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af Landsbestyrelsen. Årsrapporten skal give et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver samt finansielle stilling og opstilles med en bestyrelsespåtegning, revisionspåtegning, resultatopgørelse og en balance. Resultatopgørelsen skal vise årets indtægter og udgifter. Under indtægter skal offentlige tilskud fremgå særskilt. Under udgifter vises møde- og rejseudgifter, aktivitetsudgifter og administrationsomkostninger. I balancen vises foreningens aktiver og passiver (formue). 3. Landsforeningens midler tilvejebringes bl.a. ved medlemmernes kontingent, tilskud, gaver, arv, bidrag fra landsdækkende fonde, landsdækkende organisationer og offentlige myndigheder og ved afholdelse af kurser og konferencer. 4. Regionsafdelingernes midler tilvejebringes ved tilskud fra Landsforeningen, gaver og arv givet til Regionsafdelingen og det lokale arbejde, bidrag fra lokale fonde, lokale organisationer og lokale offentlige myndigheder, f.eks. 18 midler, samt ved afholdelse af lokale arrangementer. Disse midler og donationer tilfalder den pågældende Regionsafdeling og dermed det lokale arbejde. Landsforeningen kan ikke disponere over midlerne, bortset fra bestemmelserne i 4 stk. 8. Kan der ved ansøgning opstå tvivl om hvorvidt en fond, organisation eller myndighed er lokal eller landsdækkende, afgøres dette af Landsbestyrelsen. 5. Regionsafdelingernes økonomi indgår som en del af landsforeningens økonomi. 6. Landsbestyrelsen udarbejder standard kontoplan og standard regnskabsopstilling, som Regionsafdelingerne skal anvende. Samtidig udarbejdes retningslinjer for Regionsafdelingernes indberetning af økonomiske oplysninger til Landsbestyrelsen. 9 Tegningsret 1. Landsforeningen tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem. Ved formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem. 2. Ved optagelse af lån, eller ved enhver disposition over fast ejendom, tegnes foreningen af et flertal i Landsbestyrelsen. 10 Generelle bestemmelser 1. For at sikre medlemmernes anonymitet har alle medlemmer tavshedspligt om andres personoplysninger. 2. Ingen medlemmer i foreningen hæfter for foreningens forpligtelser. For disse hæfter alene foreningens formue. 3. Medlemmernes arbejde i forbindelse med Landsmøde, i Landsbestyrelse, i Regionafdelinger, i Lokalgrupper og udvalg er frivilligt og ulønnet. Landsbestyrelsen fastsætter specifikke regler for godtgørelse af dokumenterede udgifter og for kørselsgodtgørelse. 4. Landsbestyrelsen kan indgå samarbejdsaftaler med f.eks. Kræftens Bekæmpelse. 5. Landsbestyrelsen kan ansætte lønnet personale såvel som lægge opgaver uden for foreningen og honorere disse opgaver. Dette gælder såvel enkeltopgaver som løbende opgaver, f.eks. sekretærbistand.

6 6. Prostatakræftforeningen har oprettet Prostatakræftfonden med det formål at indsamle og uddele midler til dansk forskning i prostatakræft. Myndighederne har godkendt selvstændig fundats for Prostatakræftfonden og fondens bestyrelsessammensætning. 11 Ændring af vedtægter Ændringer af foreningens vedtægter kan ske på ethvert Landsmøde, hvor forslag til vedtægtsændringer er opført på dagsordenen. Ændringer af vedtægter skal vedtages med kvalificeret flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. 12 Opløsning af foreningen 1. Foreningen opløses, hvis to på hinanden følgende Landsmøder, med mindst 8 ugers og højest 12 ugers interval, beslutter det. Vedtagelse på det enkelte Landsmøde forudsætter, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer, er for nedlæggelsen. 2. Ved foreningens opløsning skal foreningens aktiver overgå til Kræftens Bekæmpelse. 13 Ikrafttræden 1) Nærværende vedtægter er vedtaget på Landsforeningens ordinære Landsmøde den 24. marts 2012 og træder i kraft ved Landsmødets afslutning. 14 Overgangsbestemmelser Landsbestyrelsen vælges på det ordinære Landsmøde den 19. marts 2011, efter de før Landsmødet gældende vedtægter, med en valgperiode på 1 år. Det påhviler den på Landsmødet den 19. marts 2011 valgte Landsbestyrelse at igangsætte lokalarbejdet i overensstemmelse med nærværende vedtægter, således at det er fuldt implementeret ved Landsmødet i Disse vedtægter erstatter tidligere vedtægter af 6. maj 2000, ændret den 28. april 2001, den 5. april 2003, den 22. april 2006, den 24. marts 2007, den 23. april 2010, den 24. marts 2012 samt den 16.marts 2013.

Forslag til Vedtægter for Prostatakræftforeningen PROPA

Forslag til Vedtægter for Prostatakræftforeningen PROPA Bilag til dagsorden til Landsmødet d. 27. april 2019 Forslag til Vedtægter for Prostatakræftforeningen PROPA 1 Navn og hjemsted Foreningens formelle navn er Prostatakræftforeningen. Foreningen anvender

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har symptomer inden for områderne opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet og som følge heraf betydelige

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Stk Formål. Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5. Stk. 6 Stk.

Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Stk Formål. Stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5. Stk. 6 Stk. Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Patientforeningen Modermærkekræft. Stk. 2. Foreningens hjemsted er formandens adresse. 2 Formål. Stk. 1. At

Læs mere

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale.

Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Omfanget af samarbejdet er beskrevet i en særskilt samarbejdsaftale. KIU's vedtægter Vedtægter for KIU - Patientforeningen Kræft i underlivet. Patientforeningen for kvinder, der har eller har haft kræft i underlivet. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er KIU

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Lokalafdeling. Marts 2018

Vedtægter for Slagelse Lokalafdeling. Marts 2018 Vedtægter for Slagelse Lokalafdeling Marts 2018 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning. Stk. 1. Lokalafdelingens navn er SIND, Slagelse lokalafdeling. I daglig tale anvendes betegnelsen Sind Slagelse.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde

Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde Vedtægter for Frivilligcenter Kerteminde 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Frivilligcenter Kerteminde Foreningens hjemsted er: Kerteminde Kommune 2 Formål Foreningen har som formål: - At støtte og

Læs mere

VEDTÆGTER. Beslutning om optagelse af medlemmer tages af repræsentantskabet med 2/3 flertal af alle stemmeberettigede.

VEDTÆGTER. Beslutning om optagelse af medlemmer tages af repræsentantskabet med 2/3 flertal af alle stemmeberettigede. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Patienter. Foreningens hjemsted er København. 2 Formål Danske Patienters formål er: At sikre patienter bedst mulige vilkår i behandlingssystemet.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Landsforeningen SIND. Vedtægter for. Roskilde-Lejre Lokalafdeling

Landsforeningen SIND. Vedtægter for.   Roskilde-Lejre Lokalafdeling Landsforeningen SIND www.sind.dk Vedtægter for Roskilde-Lejre Lokalafdeling Februar 2014 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning. Stk. 1. Lokalafdelingens navn er SIND, Roskilde - Lejre lokalafdeling.

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Osteoporoseforeningen / Landsforeningen mod Knogleskørhed

VEDTÆGTER. for. Osteoporoseforeningen / Landsforeningen mod Knogleskørhed VEDTÆGTER for Osteoporoseforeningen / Landsforeningen mod Knogleskørhed Vedtaget på repræsentantskabets ordinære møde den 26. maj 1998 og med ændringsforslag vedtaget på senere repræsentantskabsmøder -

Læs mere

Vedtægter for Grindsted. Foreningens navn. Foreningens formål. Vedtægter for Singlerock Cafe, Grindsted. Vedtægter for foreningen

Vedtægter for Grindsted. Foreningens navn. Foreningens formål. Vedtægter for Singlerock Cafe, Grindsted. Vedtægter for foreningen Vedtægter for Grindsted Vedtægter for Singlerock Cafe, Grindsted [ Vedtægter for foreningen Foreningens navn 1. Foreningens navn er Single Rock Cafe Grindsted. Foreningen er hjemmehørende i Billund kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING VEDTÆGTER FOR FORENINGEN CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 17. generalforsamling den 25. marts 2015. Navn, hjemsted, stiftelse

Læs mere

Vedtægter for SIND Vestjylland Lokalafdeling

Vedtægter for SIND Vestjylland Lokalafdeling Vedtægter for SIND Vestjylland Lokalafdeling NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Lokalafdelingens navn er SIND, Vestjylland afdeling. I daglig tale anvendes betegnelsen»sind

Læs mere

Vedtægt for Nyreforeningen

Vedtægt for Nyreforeningen 1 Vedtægt for Nyreforeningen 1 Foreningens navn er Nyreforeningen. 2 Foreningen er landsdækkende inkl. Færøerne og Grønland 3 Foreningens formål er at varetage nyresyges, herunder urinvejssyges, nyredonorers

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSKELSVINDFONDEN

VEDTÆGTER FOR MUSKELSVINDFONDEN VEDTÆGTER FOR MUSKELSVINDFONDEN 1 Navn. 1.01 Medlemsforeningens navn er Muskelsvindfonden. 1.02 Foreningen har hjemsted i Århus. 2 Formål. 2.01 Det er Muskelsvindfondens formål at forbedre livsvilkårene

Læs mere

generalforsamlingen ) 3. lokalafdelingsbestyrelsens beretning om lokalafdelingens virksomhed i det forløbne år fremlægges til debat og godkendelse.

generalforsamlingen ) 3. lokalafdelingsbestyrelsens beretning om lokalafdelingens virksomhed i det forløbne år fremlægges til debat og godkendelse. SIND Ringsted / Sorø Lokalafdelingsvedtægter 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning. Stk. 1 lokalafdelingens navn er SIND, Ringsted / Sorø lokalafdelingen stk. 2 lokalafdelingens hjemsted er formandens

Læs mere

VEDTÆGTER for Socialt Udviklingscenter, SUS. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål

VEDTÆGTER for Socialt Udviklingscenter, SUS. 1 Navn og hjemsted. 2 Formål VEDTÆGTER for Socialt Udviklingscenter, SUS 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Socialt Udviklingscenter, SUS. Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Formål Socialt Udviklingscenter SUS er

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Friluftsrådets vedtægter

Friluftsrådets vedtægter Friluftsrådets vedtægter 1 NAVN Friluftsrådet (Friluftsorganisationernes paraply) er en landsforening med hjemsted i København. Internationalt anvendes navnet Danish Outdoor Council. 2 FORMÅL Friluftsrådet

Læs mere

Vedtægter for HjernetumorForeningen

Vedtægter for HjernetumorForeningen Vedtægter for HjernetumorForeningen 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningen er stiftet den 24. april 2012 under navnet HjernetumorForeningen. HjernetumorForeningens hjemsted er formandens adresse. Vi

Læs mere

VEDTÆGTER for FORENINGEN

VEDTÆGTER for FORENINGEN VEDTÆGTER for FORENINGEN CENTER for UNGDOMSFORSKNING Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 29. november 1999. Senest ændret på den 14. generalforsamling den 22. marts 2012. 2 VEDTÆGTER for FORENINGEN

Læs mere

Ny vedtægt for SIND, HOLBÆK-ODSHERRED-KALUNDBORG

Ny vedtægt for SIND, HOLBÆK-ODSHERRED-KALUNDBORG Ny vedtægt for SIND, HOLBÆK-ODSHERRED-KALUNDBORG 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning. Stk. 1. Lokalafdelingens navn er SIND, HOLBÆK-ODSHERRED-KALUNDBORG Stk. 2. Lokalafdelingens hjemsted er formandens

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

Vedtægter. for. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening

Vedtægter. for. Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening Vedtægter for Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening. Grundejerforeningen har hjemsted i Syddjurs Kommune. 2. Formål Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Vedtægter for Gigtforeningens Oplysningskreds Ringsted

Vedtægter for Gigtforeningens Oplysningskreds Ringsted Vedtægter for Gigtforeningens Oplysningskreds Ringsted 1 Foreningens navn og hjemsted GOK-Ringsted, Gigtforeningens oplysningskreds. Bestyrelsesmappe 3.0 Foreningens hjemsted er Ringsted Kommune. Foreningens

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Sind, Regionskreds Sjælland

Vedtægter for Landsforeningen Sind, Regionskreds Sjælland 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning. Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Sjælland I daglig tale anvendes betegnelsen "SIND Sjælland eller "SIND Region Sjælland Stk.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for. Skødstrup Sogns Jagtforening. under Danmarks Jægerforbund

Forslag til vedtægtsændringer for. Skødstrup Sogns Jagtforening. under Danmarks Jægerforbund Forslag til vedtægtsændringer for Skødstrup Sogns Jagtforening under Danmarks Jægerforbund Side 1 af 6 1.0 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Skødstrup Sogns Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK

VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Bestyrelsen... 4 4. Årsmødet... 4 5. Udmeldelse og eksklusion...

Læs mere

Vedtægter SIND AARHUS-SAMSØ. SIND, Aarhus-Samsø Lokalafdeling. Februar 2017

Vedtægter SIND AARHUS-SAMSØ. SIND, Aarhus-Samsø Lokalafdeling. Februar 2017 SIND AARHUS-SAMSØ SIND, Aarhus-Samsø Lokalafdeling Vedtægter Februar 2017 SIND Aarhus-Samsø er en del af Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. Lokalafdelingen dækker kommunerne Aarhus og Samsø

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet. Vedtægter for Lokalrådet i Korup: 1. Lokalrådets navn / formål Stk. 1. Lokalrådet i Korup består af personer, der er repræsentativ for fastboende borgere, foreninger, institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Læs mere

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd

Vedtægter for Halsnæs Idrætsråd Vedtægter for 1 Navn og hjemsted Idrætsrådets navn er (HI). Idrætsrådets hjemsted er Halsnæs Kommune. 2 Formål Idrætsrådets formål er, gennem samarbejde mellem idrætsforeninger i Halsnæs Kommune, at 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG BILAG 1 VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG I venstre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs gældende vedtægter. I højre kolonne ses Frivilligcenter Nyborgs bestyrelses oplæg til vedtægtsændringer i henhold

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme

Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme Vedtægter for Ringkøbing Fjord Turisme pr. 31.3.2014 Side 1 af 7 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Ringkøbing Fjord Turisme med binavnene Ringkøbing Fjord Turismecenter og Destination Ringkøbing

Læs mere

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30.

Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark. Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. Vedtægter for Foreningen WSPA Danmark / World Animal Protection Danmark Vedtaget på foreningens generalforsamling den 30. april 2014 1. Navn, formål og hjemsted Foreningens navn er WSPA Danmark. Med virkning

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Danske Vandværker Region Syd 1 NAVN Foreningens navn er Danske Vandværker Region Syd. Regionens hjemsted er formandens adresse.

Vedtægter for Danske Vandværker Region Syd 1 NAVN Foreningens navn er Danske Vandværker Region Syd. Regionens hjemsted er formandens adresse. Vedtægter for Danske Vandværker Region Syd 1 NAVN Foreningens navn er Danske Vandværker Region Syd. Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Region Syd er stiftet

Læs mere

Vedtægter SIND Ungdom

Vedtægter SIND Ungdom Vedtægter SIND Ungdom 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Foreningens navn er SIND Ungdom. SIND Ungdoms hjemsted er København. SIND Ungdom er en selvstændig og landsdækkende ungdomsorganisation uden religiøse eller

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Frie INDHOLD

VEDTÆGTER FOR Frie INDHOLD VEDTÆGTER FOR Frie VEDTÆGTER FOR Frie INDHOLD Navn og hjemsted, 1... 3 Formål, 2... 3 Medlemmer, 3... 3 Medlemmernes pligter og rettigheder, 4-5... 4 Kontingent, 6... 4 Udmeldelse, 7... 4 Sektioner og/eller

Læs mere

Vedtægter for SIND Ballerup-Furesø-Herlev lokalafdeling

Vedtægter for SIND Ballerup-Furesø-Herlev lokalafdeling Vedtægter for SIND Ballerup-Furesø-Herlev lokalafdeling 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Lokalafdelingens navn er SIND Ballerup-Furesø-Herlev. Stk. 2. SIND Ballerup-Furesø-Herlev er lokalafdeling af SIND Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG

VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG VEDTÆGTER FOR FRIVILLIGCENTER NYBORG 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 Formål Foreningen har som formål: At drive Frivilligcenter

Læs mere

VEDÆGTER FOR RY FAMILIE OG FIRMA IDRÆT

VEDÆGTER FOR RY FAMILIE OG FIRMA IDRÆT 1. FORENINGENS NAVN: VEDÆGTER FOR RY FAMILIE OG FIRMA IDRÆT Foreningens navn er Ry Familie og Firma Idræt. Signatur: rffi 2. FORENINGENS HJEMSTED: Foreningen er hjemmehørende i Skanderborg kommune. 3.

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DGI FYN

VEDTÆGTER FOR DGI FYN VEDTÆGTER FOR DGI FYN Årsmøde, 11. marts 2016 DGI Fyn Svendborgvej 337 5260 Odense S Tlf. 7940 4600 CVR: 2635 7411 fyn@dgi.dk www.dgi.dk/fyn Vedtægter for DGI Fyn 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

Gribskov Ældreråds forslag til vedtægtsændringer

Gribskov Ældreråds forslag til vedtægtsændringer Gribskov Ældreråds forslag til vedtægtsændringer Gældende vedtægt Forslag til ny tekst i vedtægt 1 Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. Hjemstedet er København, Danmark. 2 Medlemskreds Som medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Frivilligcenter Nyborg

Vedtægter for Frivilligcenter Nyborg Vedtægter for Frivilligcenter Nyborg Nuværende vedtægter 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Frivilligcenter Nyborg. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 2 Formål Foreningen har som formål: At

Læs mere

Vedtægter for. SIND-København. lokalafdeling

Vedtægter for. SIND-København. lokalafdeling Vedtægter for SIND-København lokalafdeling 2018 Seneste justeringer vedtaget af SIND-Københavns generalforsamling den 8. februar 2018 Side 1 ud af 6 sider 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Lokalafdelingens navn

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved.

Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. Vedtægter for foreningen FrivilligCenter Næstved. 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Foreningens navn er FrivilligCenter Næstved. Hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er at skabe de bedst

Læs mere

Vedtægter for Langeland Svømmehalsforening

Vedtægter for Langeland Svømmehalsforening Vedtægter for Langeland Svømmehalsforening NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Langelands Svømmehalsforening. Foreningen har hjemsted i Langeland Kommune. Det er foreningens formål at bistå med etablering

Læs mere

VEDTÆGTER for Landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark

VEDTÆGTER for Landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark VEDTÆGTER for Landsorganisationen Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark vedtaget på generalforsamlingen den 9. marts 2019 FriSe arbejder for at udvikle et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har

Læs mere

Vedtægter for Single Rock Café Aalborg. Vedtægter for Single Rock Café Aalborg. Foreningens navn og formål

Vedtægter for Single Rock Café Aalborg. Vedtægter for Single Rock Café Aalborg. Foreningens navn og formål Vedtægter for Single Rock Café Aalborg Vedtægter for Single Rock Café Aalborg Foreningens navn og formål 1. Foreningens navn er 'Single Rock Café Aalborg', efterfølgende benævnt SRC. Foreningen er hjemmehørende

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

Klubbens navn er FBK 92 (Frederikssund Badminton Klub 92). Klubben er stiftet 6/

Klubbens navn er FBK 92 (Frederikssund Badminton Klub 92). Klubben er stiftet 6/ VEDTÆGTER FBK92 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 6. maj 1992 Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen 26. april 2000 Vedtægtsændringer vedtaget på generalforsamlingen 27. april 2011

Læs mere

Vedtægter Ved tægter for ME Foreningen Stiftet 1. februar 1992

Vedtægter Ved tægter for ME Foreningen Stiftet 1. februar 1992 Vedtægter Vedtægter for ME Foreningen Stiftet 1. februar 1992 1 Navn og hjemsted Stk. 1: ME Foreningen ( ME Association, Denmark) Stk. 2: ME Foreningen har hjemsted på sekretariatets til enhver tid værende

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for foreningen STATIONEN

Vedtægter for foreningen STATIONEN Vedtægter for foreningen STATIONEN 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Stationen Dens hjemsted er Aulum i Herning Kommune. Foreningens er oprettet ved en stiftende generalforsamling den

Læs mere

US-CENTRETS VEDTÆGTER

US-CENTRETS VEDTÆGTER US-CENTRETS VEDTÆGTER Vedtægter for Ungdomsskolernes udviklingscenter NAVN: 1: "Ungdomsskolernes udviklingscenter" - forkortet US-centret - er en landsdækkende medlemsorganisation for ungdomsskoler. FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Vedtægter for. SIND-Hillerød/Allerød lokalafdeling. Side 1 af 5 sider

Vedtægter for. SIND-Hillerød/Allerød lokalafdeling. Side 1 af 5 sider Vedtægter for SIND-Hillerød/Allerød lokalafdeling 2014 Side 1 af 5 sider 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Lokalafdelingens navn er SIND-Hillerød/Allerød. Lokalafdelingen dækker Hillerød og Allerød kommuner.

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

For Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende

For Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende Vedtægter For Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende Kapitel 1 Navn og medlemmer 1 Foreningens navn er Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, forkortet SDS. Stk. 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Vedtægter for. Støvring Svømmehal

Vedtægter for. Støvring Svømmehal Vedtægter for Støvring Svømmehal 1. Den selvejende almennyttige forenings navn er»støvring SVØMMEHAL«og dens hjemsted er Rebild Kommune. 2. Foreningens formål er drift og udlejning af svømmehal og anden

Læs mere

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab.

2 Formål 1. At virke for en styrkelse af medlemmernes faglige og kollegiale fællesskab. Vedtægter Dato: 15/11-2012 Vedtægter for Børne- og Kulturchefforeningen 1 Navn Foreningens navn er: BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN Stk. 2: Foreningen er tilsluttet Paraplyorganisationen Kommunale Chefforeninger

Læs mere

Vedtægter for Danske Vandværker Region Øst 1 NAVN Foreningens navn er Danske Vandværker Øst.

Vedtægter for Danske Vandværker Region Øst 1 NAVN Foreningens navn er Danske Vandværker Øst. Vedtægter for Danske Vandværker Region Øst 1 NAVN Foreningens navn er Danske Vandværker Øst. Regionens hjemsted er Danske Vandværkers kontor, Solrød Center 20 C, 2680 Solrød Strand. Danske Vandværker er

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for Landdistrikternes Fællesråd

Vedtægter. Vedtægter for Landdistrikternes Fællesråd Vedtægter Vedtægter for Landdistrikternes Fællesråd 1 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Organisationens navn er Landdistrikternes Fællesråd (LDF). 1.2. LDF er stiftet d. 27. februar 1997 af Komité for

Læs mere

Sammenstillet vedtægter

Sammenstillet vedtægter Sammenstillet vedtægter For Den Selvejende Institution Paletten i Viborg 1. Navn og hjemsted Institutionens navn er Paletten med hjemsted i Viborg kommune. Institutionen er selvejende. De fysiske rammer

Læs mere

Foreningens vedtægter

Foreningens vedtægter Foreningens vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Den Danske Vedligeholdsforening, som kan forkortes DDV. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Maintenance Society. Foreningens hjemsted

Læs mere

UDKAST TIL NYE Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn, hjemsted og samarbejdspartnere

UDKAST TIL NYE Vedtægter for Patientforeningen Modermærkekræft 1 Navn, hjemsted og samarbejdspartnere Vedtægter for Netværk Modermærkekræft (NeMo) 1 Navn, hjemsted og samarbejdspartnere Stk. 1. Foreningens navn er Netværk Modermærkekræft. Stk. 2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid værende formands

Læs mere

COLITIS-CROHN FORENINGEN

COLITIS-CROHN FORENINGEN COLITIS-CROHN FORENINGEN Vedtægter for COLITIS-CROHN FORENINGEN 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Landsforeningen til bekæmpelse af COLITIS ULCEROSA og CROHNS SYGDOM samt andre relaterede tarmsygdomme.

Læs mere

VEDTÆGTER for BJERRINGBRO ATLETIK & MOTION

VEDTÆGTER for BJERRINGBRO ATLETIK & MOTION VEDTÆGTER for BJERRINGBRO ATLETIK & MOTION 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Bjerringbro Atletik & Motion. Foreningens hjemsted er 8850 Bjerringbro. 2. Medlemmer Som medlemmer kan optages personer,

Læs mere

VEDTÆGTER for Fondenes Videnscenter

VEDTÆGTER for Fondenes Videnscenter Advokat Christian Gregersen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 176449 18. december 2017 VEDTÆGTER for Fondenes Videnscenter Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 1. NAVN 1.1

Læs mere

Vedtægter for Rødovre Frivilligcenter

Vedtægter for Rødovre Frivilligcenter 1. Navn og hjemsted: Vedtægter for Rødovre Frivilligcenter Stk. 1: Foreningen Rødovre Frivilligcenter er stiftet 24. maj 2007. Foreningens hjemsted er Rødovre Kommune. 2. Formål: Formålet med foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring Ændret 10-10-2016 Vedtægter for LILLE SKOLE for VOKSNE i HJØRRING. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Lille Skole for Voksne i Hjørring, forkortet

Læs mere