SIKKER TRANSPORT AF GROVVARER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKER TRANSPORT AF GROVVARER"

Transkript

1 Grovvarer 22/07/04 10:30 Side 2 SIKKER TRANSPORT AF GROVVARER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 Grovvarer 22/07/04 10:30 Side 4 INDHOLD FORORD s1: Indhold s2: Risiko for smittespredning s3: Foderkørsel med tankbil s4: Praktisk sikkerhed ved læsning s5: Aflæsning s6: Praktisk sikkerhed ved aflæsning i silo s7: Med cyklon s8: Praktisk sikkerhed ved afhentning af varer med suge ladvogn s9: Levering af storsække med kranmonteret ladvogn s10: Levering af grovvarer med varetursbil s11: Bilag til kopiering Denne branchevejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros og er en del af indsatsen for at styrke den forebyggende arbejdsmiljøindsats inden for transportområdet. Branchevejledningen er en del af en større indsats for at få dækket alle aspekter af chaufførområdet med detailrådgivning og vejledning inden for området specialkøretøjer. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Branchevejledningen er tænkt som inspiration og vejledning til dig, der arbejder med transport af korn- og foderstoffer og til din sikkerhedsgruppe. Det er din arbejdsgivers pligt at give dig den fornødne instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde herunder i, hvordan forholdene hos kunderne skal vurderes og hvad du skal gøre, hvis du vurderer, at forholdene ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarlige. Det støtter vi ved at lave denne vejledning, der også kan også bruges som inspiration til jeres arbejdspladsvurdering. Branchevejledningen dækker ikke alle aspekter ved chaufførområdet. De generelle forhold omkring arbejdsmiljø for chauffører kan du læse om i Arbejdsmiljøhåndbog for chauffører. Derudover findes flere specifikke vejledninger som for eksempel Jeg kører foderstofbus. Vejledningerne er udgivet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros, og henvisninger til dem findes sidst i denne vejledning. At arbejde med grovvaretransport byder på nogle særlige arbejdsmiljøforhold, herunder risici for udsættelse for støv og støj. Det er især sådanne forhold vejledningen sigter mod. Hvis du i dit arbejde er pålagt at bruge specielle former for personlige værnemidler, skal du naturligvis anvende dem. Hvis du oplever fejl og mangler i arbejdsmiljøet i forhold til det, der er beskrevet i vejledningen, så opfordrer vi dig til at give dine erfaringer videre til jeres arbejdspladsvurdering, så de kan indarbejdes i handleplanerne og indgå i forebyggelsen af arbejdsmiljøproblemer. 1

3 Grovvarer 22/07/04 10:30 Side 6 RISIKO FOR SMITTE- SPREDNING FODERKØRSEL MED TANKBIL Der er igennem de senere år anvendt mange penge på at sanere foderstof- og landbrugsbranchen for salmonella og andre typer bakterier, der har medført større og mindre forgiftninger af befolkningen og endog har medført dødsfald. Som chauffør i grovvarebranchen risikerer du at være en potentiel smittespreder. Derfor er det vigtigt, at alle forholdsregler følges omhyggeligt. Af hensyn til dig selv, foderproducenterne og den øvrige befolkning, skal du være opmærksom på det ansvar, du bærer i den anledning. Du har direkte indflydelse på en eventuel smittespredning af salmonella og lignende gennem personlig hygiejne og under aflæsning hos kunderne og rengøring af vognens tanke og førerkabine. Kontakt med husdyr, uanset om det sker hos fritids- eller professionelle avlere, kan være problematiske, da der kan ske overflytning og inficering i nye besætninger via dig eller dit udstyr. Derfor skal slanger og andet udstyr holdes fri af potentielle smittespredere, såsom dyr, døde dyr og møddinger. Alle foderproducenter har meget klare regler på dette område. De skal naturligvis altid følges. Når du kører med tankbil, er der mange ting at være opmærksom på. Denne vejledning vejleder ikke om enhver sikkerhedsmæssig situation, der kan opstå i arbejdet, men koncentreres om de typiske sikkerhedsmæssige situationer, der er ved arbejde med tankbil. I næste afsnit om kørsel med ladvogn vil du også kunne finde forhold, som gør sig gældende for kørsel med tankbil. Læsning Når foderet læsses, skal du sikre dig, at du kender aflæsserækkefølgen, da det har betydning for overholdelsen af reglerne for maksimalt akseltryk på bilen, når første aflæsning er foretaget. Et eksempel på det er: 1. Ved tømning af kun et rum hos en modtager anvendes rum nr. 3 i anlæg med 6 rum 2. Ved tømning af to rum hos en modtager vælges det forreste og det bageste rum 3. Ved tømning af kærre skal sikres, at trykket på kærretrækket ikke overstiger det tilladte V-værdi (oftest 1000 kg.) 4. Ved tømning af anhængere skal også sikres jævntømning. Herudover skal opmærksomheden henledes på, at såfremt der er et eller to fuldt lastede rum tilbage, bør disse ligge midt på anhængeren. Placeres foderet ikke i midten, er der risiko for, at anhængeren kan vælte i forbindelse med skarpe sving. Hvis du er i tvivl om læsse- og aflæsserækkefølgen, skal du henvende dig til din arbejdsgiver. 2 3

4 Grovvarer 22/07/04 10:30 Side 8 PRAKTISK SIKKERHED AFLÆSNING VED LÆSNING Du bør kende volumen og vægten på det, du læsser på din bil for at undgå overlæs. Overlæs forøger bremselængden voldsomt og øger risikoen for væltning. Ved færdsel på stiger og gangbroer på tankbilen skal udvises agtpågivenhed. Sikkerhedsgelænderet på tankbilen skal altid anvendes ved færdsel på tankens øverste gangbro. Brug alle trin på stigerne og brug støttehåndtagene. Spring ikke det sidste stykke ned og spring under INGEN omstændigheder fra gangbro på lastbil til kærre eller omvendt. Husk også altid at vende ansigtet ind mod stigen ved op- eller nedstigning. Vær opmærksom ved læssesteder med begrænset frihøjde, for eksempel på grund af halvtag, redlere/transportbånd og lænker til åbning af siloer, der kan øge risikoen for alvorlige hovedskader. Vær særligt opmærksom om vinteren: Ved færdsel på gangbroer og stiger på lastbiler skal du om vinteren være opmærksom på, at is kan gøre stiger og gangbroer meget glatte. Domedækslet kan være frosset fast, da der dannes kondens inde i tanken under aflæsningen. Sørg for, at domedækslet er godt smurt med et silikoneprodukt, som forhindrer fastfrysning. Er dækslet frosset fast, løsnes det ved at hælde varmt vand uden på dækslet. Bilens kompressor må ikke anvendes til at trykke dækslet op, da det medfører stor risiko for skader på bilen og omgivelserne. Dækslet kan simpelthen blive blæst af under det store tryk. Aflæsningen foregår selvsagt hos den enkelte kunde, og her kan være lige så forskellige forhold, som der er kunder. Igen er de typiske sikkerhedsmæssige situationer beskrevet i denne vejledning. I silo Se på siloen før du påbegynder aflæsningen hvis du vurderer, at det ikke ser sikkerhedsmæssigt forsvarligt ud at påbegynde aflæsning i siloen, skal du kontakte kunden og få siloen udbedret. Aflæs aldrig i en silo, som du ikke vurderer er sikker. Kontakt arbejdsgiveren, hvis kunden ikke er til stede. Sørg for, at slangen er sikkert fastkoblet til indblæsningsrøret med begge skruer. En slange, der blæses af, udgør stor fare for omgivelserne. cere dig sådan, at siloen ikke vil lande på dig, såfremt den skulle vælte. Indblæsningsrøret skal vende i retning ud mod holdestedet for lastbilen, så du ikke skal ind og kravle under siloen for at få tilsluttet slangen. Skulle det undtagelsesvist ikke være muligt at komme til tilslutningsstedet med slangen i oprejst stilling, skal du være ekstra opmærksom; du skal trække slangen, således at overkroppen belastes mindst muligt, og du skal trække i jævne træk. Du skal også passe på hovedskader. Kunden bør samtidig gøres opmærksom på problemet. Ved læsning af støvende varer skal der altid anvendes egnet åndedrætsværn, såfremt udsættelse for støv ikke kan undgås på anden måde. En støvmaske (P2) er oftest tilstrækkelig. Arbejdstilsynet har udgivet Atvejledning D.5.4, hvor de specifikke krav til anvendelse af egnede åndedrætsværn beskrives. Se også på siloens fundament og på benene den står på. Enkelte siloer har aflæsning gennem et siloben. Disse kombinerede rør og ben kan med tiden blive så slidte, at benet pludselig kollapser, og siloen vælter. Se for eksempel efter tæring eller revner. Det kan være svært at se slitagen på siloen, så du skal under alle omstændigheder pla- 4 5

5 Grovvarer 22/07/04 10:30 Side 10 Siloen skal være monteret med et indblæsningsrør ført ned til ca. 1,5 meter over jorden, så tilslutning kan ske fra terræn Er det ikke det, skal der henstilles til kunden om at føre røret yderligere ned. Skulle det i en overgangsperiode være nødvendigt at trække slangen op ad en transportabel stige, skal stigen være ce-mærket og være sikret mod væltning og udskridning. Der må ikke kravles højere op end 2 meter fra underlaget, til øverst benyttede trin, og slangen må ikke trækkes til en højde over 2 meter fra underlaget. Vær også meget opmærksom på, hvorledes du trækker slangen op ad en stige. Igen skal det foregå på en måde sådan, at overkroppen belastes mindst muligt og i jævne træk. Vær opmærksom på underlaget du træder ud på, før du stiger ud af bilen. Der kan være ujævnt eller mudret med risiko for forvridninger af fødder og knæ. Vær også opmærksom, hvis du skal over en kornrist. Nogle steder er der så stor afstand mellem tremmerne i risten, at den også kan forårsage skade. Her bør det henstilles til kunden, at risten overdækkes med plade. Forlad aldrig lastbilens nærhed under aflæsning. Du skal være klar til øjeblikkeligt at gribe ind, hvis der sker noget uforudset. Særlig agtpågivenhed om vinteren: Vær opmærksom på is på tilkoblingsstudsen; slangen kan springe af, når isen smelter. Vær også opmærksom på underlaget du færdes på; er det glat, og der ikke er saltet eller gruset, bør det henstilles til kunden at sørge for dette. Gangbroer og stigen på bilen kan også være overisede. Der kan være aflæssesteder med dårlig belysning. Også her skal det henstilles til kunden at udbedre det. Praktisk sikkerhed ved aflæsning i silo Høreværn skal anvendes. Er der støvudvikling, skal egnet åndedrætsværn også anvendes. Slanger lægges ud, i det omfang det er nødvendigt. Det skal gøres, således at overkroppen udsættes for mindst mulig belastning. Store og pludselige vrid skal undgås, og trækket skal foregå jævnt og roligt. MED CYKLON Nogle aflæsningssteder kræver aflæsning med cyklon, for eksempel ved aflæsning i landbrugsvogn eller silo uden indblæsningsrør. Aflæsning foregår på samme måde som ved brug af indblæsningsrør. Cyklonen skal monteres i jordhøjde og herefter løftes på plads. Du kan for eksempel Uforsvarlige adgangsforhold Praktisk sikkerhed ved aflæsning med cyklon Der gælder det samme som ved aflæsning i silo. Egnet åndedrætsværn skal dog altid anvendes, da aflæsning med cyklon giver støvudvikling. Hvis du aflæsser udendørs, så vær opmærksom på vindretningen, således at du og bilen holdes mest muligt fri af støvmængderne. Kørsel med grovvarer på ladvogn I denne vejledning er dette afsnit koncentreret om læsning med suger samt transport af storsække. Der er andre roller og funktioner, ladvognen udfører i grovvarebranchen, men det er under ovenstående forhold, at der sker flest ulykker under arbejdet. bruge en frontlæsser eller andet hydraulisk redskab, men en permanent løsning er bedst, for eksempel et spil eller en fastgjort talje med et reb igennem til at løfte cyklonen på plads. Læsning med suger i landbruget Før du påbegynder læsning fra et planlager, skal du altid være opmærksom på 2 forhold: Du skal vurdere væggene/siderne i planlageret. Vurderer du, at væggene ikke er solide nok, så påbegynd ikke læsning, men kontakt arbejdsgiveren. Skal du for eksempel tømme et rum i midten af et planlager, og der ligger varer i rummene på hver side, vil væggene skride sammen over dig, når rummet i midten tømmes, såfremt væggene ikke er tilstrækkeligt afstivede/fundamenterede. Du skal også sikre dig, at du ikke kan blive begravet under eller blæst væk af nedskridende korn. I en vurdering af om det er forsvarligt at gå ind i et planlager, indgår materialets vægt, volumen, skridegenskaber og fyldningshøjde. 6 7

6 Grovvarer 22/07/04 10:30 Side 12 For at nå afgrøden skal der eventuelt udlægges slanger, og slangen skal føres frem til den fysiske vare. Nogle planlagre har høje sider og mange har i dag monteret en mandskabsluge i bunden; den skal du naturligvis benytte, hvis den er der. Er der ingen mandskabsluge, skal der henstilles til kunden om at montere en sådan. Skulle det i en overgangsperiode være nødvendigt at trække slangen op ad en transportabel stige, skal stigen være cemærket og være sikret mod væltning og udskridning. Der må ikke kravles højere op end 2 meter fra underlaget til øverst benyttede trin, og slangen må ikke trækkes til en højde over 2 meter fra underlaget. Såfremt du skal benytte en gangbro over planlagrene, skal de være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand og sikkerhedsmæssigt forsvarligt udformet: Gangbroen skal være solid, solidt monteret og have gelænder eller anden afskærmning mod frit fald fra gangbroen. Vurderer du gangbroen som sikkerhedsmæssig uforsvarlig, så gå ikke ud på den, men kontakt i stedet arbejdsgiveren. Hvis du læsser fra en gastæt silo, må du aldrig bevæge dig ind i siloen, da der er risiko for meget dårlig luft, som kan resultere i døden. Du må ej heller stikke hoved eller overkrop ind ad mandskabslugen, da der kan være dannet bro oppe i siloen, og varen, som sidder der, kan pludseligt og uden varsel vælte ned over dig. Bær altid egnet åndedrætsværn ved læsning fra gastæt silo, da støvet herfra er meget sundhedsskadeligt. Praktisk sikkerhed ved afhentning af varer med sugeladvogn Du bør kende volumen og vægten, af det du læsser på din bil for at undgå overlæs. Overlæs forøger bremselængden voldsomt og øger risikoen for væltning. Slanger skal udlægges på forsvarlig vis. Se i afsnittet praktisk sikkerhed ved aflæsning i silo med tankbil. Høreværn skal anvendes og ved støvudvikling skal egnet åndedrætsværn benyttes. Udvis agtpågivenhed ved eventuel afog pårigning af presenning på bilen. Bilen bør være forsynet med rullepresenning, og du må ikke træde i varen under pålægning af presenningen. Du må aldrig bevæge dig ind under optippet lad. LEVERING AF STORSÆKKE MED KRANMONTERET LADVOGN En del varer som såsæd og gødning leveres i 500 eller 1000 kg. storsække, som aflæsses med kran ved kunden. Her er en række forhold, du skal være opmærksom på. Før du påbegynder aflæsningen, skal du sikre dig et jævnt og stabilt sted at stille varen på og at parkere bilen på; husk at sætte støttebenene ned på kranen. Du må aldrig befinde dig under varer, du har ophængt i kranen, og du skal placere dig sådan under aflæsningen, at det undgås. Du skal også placere dig sådan, at du ikke risikerer at blive ramt af kranen eller varen ved eventuel fejlbetjening af kranen. Anvend udelukkende korrekt godkendt løftegrej og anhugningsgrej. Praktisk sikkerhed ved levering af storsække med kranmonteret ladvogn Du bør kende volumen og vægten, af det du læsser på din bil for at undgå overlæs. Overlæs forøger bremselængden voldsomt og øger risikoen for væltning. Under kranarbejde skal der bæres sikkerhedshjem og sikkerhedsfodtøj. Krogen, du anhugger med, skal være forsynet med en sikring, så varen ikke kan glide af krogen ved håndtering. Se et eksempel på billedet. Vær meget opmærksom på eventuelle elledninger i omgivelserne, de kan være dødsensfarlige at ramme. Der må ikke bruges kran, hvis der er risiko for at ramme el-ledninger. Gældende bestemmelser skal overholdes. Hvis kranen er større end 8 TM, kræves at du har et kranførercertifikat. 8 9

7 Grovvarer 22/07/04 10:30 Side 14 LEVERING AF GROV- VARER MED VARETURSBIL BILAG TIL KOPIERING Sørg for at laste bilen og fastgøre godset forsvarligt, så det ikke kan skride eller vælte. Væltet/skredet gods kan forstyrre balancen i bilen, og den kan så nemt gå i slinger. Værre er, at gods kan vælte ud mod siderne i bilen, og når du åbner siderne, risikerer du væltende gods hen over dig. Efter endt aflæsning hos kunden skal det resterende gods igen placeres hensigtsmæssigt og fastgøres forsvarligt, så det ikke skrider eller vælter, og derved gør bilen ustabil. Der kan være problematiske tilkørselsforhold hos kunderne, især for trucken med mudret underlag eller for lidt plads til at køre trucken ind til ønsket leveringssted. Der skal henstilles til kunden at udbedre disse forhold. Du må ikke køre med trucken på stærkt skrånende underlag. Det at trucken er trehjulet, gør den følsom for væltning. Praktiske forhold ved levering af grovvarer med varetursbil Der skal bæres sikkerhedsfodtøj under arbejdet med varetursbilen. Du skal være i hænde af truckcertifikat for at måtte betjene denne. Sikkerhed på gårdspladsen for mig og min grovvareleverandør Grovvarebranchens chauffører kommer til mange og forskellige kunder hver dag. Som alle andre på arbejdsmarkedet, er de interesserede i en sikkerhedsmæssig forsvarlig arbejdsplads. Din gård er en del af chaufførernes arbejdsplads og gennem din omtanke ved indretning af læsse- og aflæssesteder på gården, kan du bidrage til chaufførernes og din families sikkerhed og undgå, at chaufføren, på grund af bestemmelser i arbejdsmiljøloven, i værste fald må opgive læsning eller aflæsning hos dig. Smittespredning i landbruget er også et emne, der skal holdes i mente, ved på- og aflæsning hos dig og hos de øvrige landmænd. Chaufførerne kommer oftest på flere bedrifter i løbet af dagen, hvorved for eksempel salmonella risikeres spredt fra en bedrift til en anden. Du kan medvirke til at minimere denne risiko, ved at holde områderne, hvor der på- og aflæsses, rene, ryddelige og hygiejniske. I denne folder gives der nogle konkrete anvisninger på, hvordan du kan sikre dig, at dine aflæsnings- og pålæsningssteder indrettes sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Generelt Tilkørselsforhold samt på- og aflæssested bør være indrettet, således at der ikke står vand eller dannes mudder. Underlaget skal være jævnt og kørefast. Mudder og vand øger muligheden for smittespredning, gør arbejdsforholdene besværlige for chaufføren og giver risiko for skader på ben og fødder, som følge af dårligt føre. Om vinteren skal områderne, hvor chaufførerne arbejder, saltes eller gruses for at undgå skader som følge af glat føre. Skal chaufførerne kravle op på transportable stiger, skal de være ce-mærkede og være sikrede mod væltning og udskridning. Chaufførerne må ikke kravle højere end 2 meter op på en stige, målt fra underlaget til øverste benyttede trin og må ikke trække slangen til en højde over 2 meter fra underlaget, da det ikke er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Af- og pålæsningssteder skal derfor indrettes, således at chaufføren ikke skal overskride disse begrænsninger for at udføre sit arbejde. Er væggene i et planlager over 2 meter, skal der således monteres en mandskabsluge. Chaufførernes arbejdsdag varer ofte fra meget tidlig morgen til sen aften, hvor der om vinteren er mørkt. Der bør derfor være ordentlig belysning ved på- og aflæssestederne. Nogle kornriste har et relativt stort gab mellem tremmerne, der påfører chaufføren stor risiko for vridningsskader på fødder og ankler. En sådan rist bør overdækkes med plader

8 Grovvarer 22/07/04 10:30 Side 16 Aflæsning i silo Siloen skal være i god stand, så den kan tåle trykket, når foderet blæses over. Siloen skal være monteret med et indblæsningsrør ført ned til ca. 1,5 meter over jorden. Indblæsningsrøret skal vende i retning ud mod holdestedet for lastbilen, så chaufføren ikke skal ind og kravle under siloen for at få tilsluttet slangen. Indblæsningsrøret skal være forsynet med et silonummer, så forkert aflæsning undgås. Den optimale slangelængde, der tilsluttes for at nå røret, er 2-5 meter, og bilen har maksimalt 15 meter slange med. Enkelte siloer har kombineret indblæsningsrør og siloben. Disse siloben kan med tiden blive så slidte, at de brækker sammen, og siloen vælter med stor risiko for omgivelserne. Du skal være opmærksom på disse siloer og deres tilstand, samt have forholdet i mente ved nyindkøb af siloer. Aflæsning med cyklon Ved aflæsning med cyklon skal chaufføren montere cyklonen i jordhøjde for derefter at hæve den på plads. Den bedste løsning er at anvende en fastgjort talje med et reb igennem til at løfte cyklonen på plads. Der skal være mulighed for god udluftning på steder, hvor der aflæsses med cyklon, da det giver en del støvudvikling. Aflæsning med truck Her er det meget vigtigt med gode tilkørselsforhold. Underlaget skal være jævnt og kørefast. Der skal være plads til aflæsning med trucken. Trucken kan ikke køre på meget ujævnt eller blødt underlag. Også et stærkt skrånende underlag er en sikkerhedsmæssig risiko for den trehjulede truck, der nemmere vil vælte. Aflæsning med kran For at foretage sikker aflæsning med kran, er det meget vigtigt, at holdestedet for lastbilen ikke er blødt, og at underlaget er relativt plant, da kranens støtteben ellers kan komme til at stå usikkert. Også for din egen sikkerhed skal der sørges for et relativt plant aflæssested, således at storsække og big bags ikke risikerer at vælte ved videre håndtering. Sørg for, at der er arbejdsplads til kranen. Især må der ikke være el-ledninger i nærheden; de kan være dødsensfarlige for chaufføren at ramme med kranen. Afhentning af varer De steder, hvor varen suges op, er der nogle sikkerhedsmæssige aspekter, du skal være opmærksom på. Mange planlagre skal have en mandskabsluge monteret, således chaufføren ikke skal kravle højere end beskrevet i afsnittet under generelle sikkerhedsforhold. I et planlager med flere rum skal du tænke på, at for eksempel rummet i midten måske skal tømmes først. Når der er varer på begge sider af dette tomme rum, er der stort tryk på siderne, og disse skal være konstrueret, således at de kan holde til trykket uden at styrte ind. Eventuelle gangbroer skal være forsynet med rækværk og gelænder. Hvis der er varer på et loft, skal dette naturligvis også være af en forsvarlig og bæredygtig konstruktion, så der ikke er risiko for nedstyrtning. Eventuelle huller i loftet skal ligeledes være forsvarligt tildækket. ADRESSER Henvisninger Regler i arbejdsmiljøet og vejledning i hvordan de kan opfyldes findes på Arbejdstilsynets hjemmeside: Der kan du blandt andet finde: At-vejledning D.5.4 om åndedrætsværn At-vejledning B om brug af transportable stiger At-vejledning C.0.9 om støveksplosioner Branchevejledninger og andet materialer om chaufførers arbejdsmiljø kan findes på Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros hjemmeside: Der kan du blandt andet finde: Arbejdsmiljøhåndbog for chauffører Jeg kører lastbil Arbejdsmiljøhåndbog for grovvarebranchen Jeg kører foderstofbus Af- og pårigning af lastbiler Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros finder du på følgende adresser: Fællessekretariatet Børsen 1217 København K tlf.: Arbejdsgiversekretariatet Børsen 1217 København K tlf.: Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S tlf.: Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V tlf.: Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Lay-out: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. udgave, 1. oplag år 2004 ISBN nr Varenummer Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljørådets Service Center 12

Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 2 JEG KØRER FODERSTOFBUS. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 2 JEG KØRER FODERSTOFBUS. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 2 JEG KØRER FODERSTOFBUS Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 4 INDHOLD FORORD s1: Forord s2: Kørsel med foderstofbus

Læs mere

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Faldsikring ved anhugning af container-

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager Branchevejledning grenreol lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om grenreollager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

D.2.10 Oktober 2003 Tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer

D.2.10 Oktober 2003 Tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer At-VEJLEDNING D.2.10 Oktober 2003 Tømning, vedligeholdelse og reparation af spånsiloer 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

91097 Vejledning om alenearbejde

91097 Vejledning om alenearbejde BAR Transport og engros / 3813 side 2/10 91097 Vejledning om alenearbejde INDLEDNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ønsker at sætte fokus på alenearbejde i transportbranchen, da alenearbejde

Læs mere

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Indledning Dette materiale til

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

En sikker manual til din stige TRIN FOR TRIN

En sikker manual til din stige TRIN FOR TRIN En sikker manual til din stige TRIN FOR TRIN TRIN 1 Er du klar til at stige op? Det handler om ikke at falde ned. Det første trin er derfor at sikre, at din stige er i orden, inden du kravler op. Er stigen

Læs mere

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Samarbejde mellem Check-in og bagagehåndtering Ud fra de to film skal I diskutere, hvordan korrekt

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

Branchevejledning. af- og pårigning af. lastbiler. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. af- og pårigning af. lastbiler. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning af- og pårigning af lastbiler Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om af- og pårigning af lastbiler Indhold Om branchevejledningen... 1 Arbejdsmiljø ved

Læs mere

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD)

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) 20 SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) ULYKKESSTATISTIK Der er i årenes løb udarbejdet forskellige statistikker over kranulykker. I det følgende er nævnt de hyppigste årsager til havari og ulykker. (Kilde: Arbejdstilsynet)

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker. løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 løft-05 20/06/06 8:12 Side 1 Dette materiale er udgivet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet. BAR Handel har til formål at medvirke i forbindelse med løsning af sikkerheds-

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen! Generelle informationer Dette

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Adresser Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Branchearbejdsmiljørådets Arbejdstagersekretariat, SiD Kampmannsgade 4, 1790 København V. Branchearbejdsmiljørådets

Læs mere

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker

PAS PÅ DIG SELV. - når du løfter, skubber og trækker PAS PÅ DIG SELV - når du løfter, skubber og trækker Det er din ryg pas på den! Ømhed i muskler og ryg kan opstå, når du håndterer varerne forkert, eller der er for stor belastning. Det er helt ok at bruge

Læs mere

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til STILLADSARBEJDE Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel

Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikkert arbejdsmiljø for mennesker og materiel Sikker klargøring Sikker adgangsvej Sikkerhedszoner Sikker opstilling Sikkerhed i højden Sikkert arbejdsmiljø på pladsen Sikker betonpumpning Ansvarsforhold

Læs mere

GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED. Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED. Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen GODE RÅD OM MASKIN- SIKKERHED Novellefilm og diskussionsoplæg om forebyggelse af mobning på arbejdspladsen Indhold Ansvar for maskinsikkerhed 3 Tag ansvar for maskinsikkerheden Risikovurdering og APV 4

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

Branchevejledning. udendørs. lager. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. udendørs. lager. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning udendørs lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om udendørs lager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING INDSATS- BEKLÆDNING TIL AMBULANCE- TJENESTE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING INDSATS- BEKLÆDNING TIL AMBULANCE- TJENESTE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING AMBULANCE- INDSATS- BEKLÆDNING TIL TJENESTE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM INDSATSBEKLÆDNING TIL AMBULANCETJENESTE 1 Definition Ved indsatsbeklædning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

Tagdækning med sikkerhed

Tagdækning med sikkerhed Tagdækning med sikkerhed Tagdækning Gasprodukter og sikkerhed Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde. Men som ved

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

7. Distribution af træpiller

7. Distribution af træpiller 7. Distribution af træpiller I dette kapitel beskrives forskellige leveringsformer med vurdering af fordele og ulemper, samt en kort beskrivelse af distributionsforholdene i Danmark. 7.1 Leveringsformer

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

En sikker manual til din stige TRIN FOR TRIN

En sikker manual til din stige TRIN FOR TRIN En sikker manual til din stige TRIN FOR TRIN TRIN 1 Er du klar til at stige op? Det handler om ikke at falde ned. Det første trin er derfor at sikre, at din stige er i orden, inden du kravler op. Er stigen

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

TAGDÆKNING MED SIKKERHED

TAGDÆKNING MED SIKKERHED TAGDÆKNING MED SIKKERHED PROFESSIONEL TAGDÆKNING GASPRODUKTER OG SIKKERHED Professionelle tagdækkere bruger i stort omfang flaskegas til tagdækning. Det er både en transportabel og effektiv energikilde.

Læs mere

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer

ØSB A/S. Leverandørbrugsanvisning. Betonelementer Leverandørbrugsanvisning for Betonelementer Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Lovgrundlaget... 3 Brugsanvisningen... 3 Ansvarsfordeling... 4 Rådgiveren... 4 Leverandøren... 4 Montageentreprenøren... 4

Læs mere

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen

10 gode råd om dit arbejdsmiljø, når du sidder i kassen Du bør tænke på dit eget arbejdsmiljø, og hvordan du kan tage vare på dig selv i dagligdagen. Uanset om du er nyansat eller har været kasseassistent i længere tid, er det altid en god idé med jævne mellemrum

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Fald fra højden på byggepladser

Fald fra højden på byggepladser De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde i højden. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren skal etablere på bygge-

Læs mere

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Branchevejledning om ANHUGNING OG AFHUGNING AF CONTAINERE, PAVILLONER OG MANDSKABSSKURE

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg. Branchevejledning om ANHUGNING OG AFHUGNING AF CONTAINERE, PAVILLONER OG MANDSKABSSKURE i Bygge & Anlæg Branchevejledning om ANHUGNING OG AFHUGNING AF CONTAINERE, PAVILLONER OG MANDSKABSSKURE Indhold INDHOLD 4 Indledning Bygherrens ansvar...4 5 Planlægning 6 Eksempler på metoder til anhugning

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af bageri. produkter. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af bageri. produkter. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af bageri produkter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af bageriprodukter Indhold Indledning... 1 Formål... 1 Sæt arbejdsmiljø

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning 2012 FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Indledning Asbest blev anvendt i en række bygningsmaterialer

Læs mere

Anhugning. Inden man går i gang med en transportopgave, er vægten en yderst vigtig faktor.

Anhugning. Inden man går i gang med en transportopgave, er vægten en yderst vigtig faktor. Formålet med dette afsnit er at få bevidsthed omkring vigtigheden af personlig sikkerhed, korrekt anvendelse af løftegrej samt sikker og effektiv godsbehandling. Vurdering og planlægning Der skelnes mellem

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER

VÆGTGRÆNSER. Løft. Optimale forhold VÆGTGRÆNSER VÆGTGRÆNSER Løft Generelt kan man sige, at belastningen på kroppen ved løft stiger jo tungere byrden er, og jo større rækkeafstanden mellem rygsøjlen og grebspunkt på varen er. Tunge løft med lange rækkeafstande,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

RISIKO VURDERING. Hvad kan gå galt? Hvad gør jeg for, at det ikke går galt? Hvad hvis det alligevel går galt?

RISIKO VURDERING. Hvad kan gå galt? Hvad gør jeg for, at det ikke går galt? Hvad hvis det alligevel går galt? RISIKO VURDERING Hvad kan gå galt? Hvad gør jeg for, at det ikke går galt? Hvad hvis det alligevel går galt? Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros Hvad er risikovurdering? Fald og snublen,

Læs mere

Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 2 JEG KØRER SLAMSUGER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 2 JEG KØRER SLAMSUGER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 2 JEG KØRER SLAMSUGER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 4 INDHOLD FORORD s1: Forord s2: Generelle regler s3: Personlig

Læs mere

4. Transportredskaber

4. Transportredskaber 4. Transportredskaber skal være indrettet og bruges efter arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser for tekniske hjælpemidler. må kun anvendes til persontransport, hvis de er indrettet dertil. Ved indkøb

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Oplæg om ulykkesfarerne ved Vejgodstransport Transporterhvervets Uddannelser 8. maj Holger Delfs - Arbejdstilsynet

Oplæg om ulykkesfarerne ved Vejgodstransport Transporterhvervets Uddannelser 8. maj Holger Delfs - Arbejdstilsynet Oplæg om ulykkesfarerne ved Vejgodstransport Transporterhvervets Uddannelser 8. maj 2018 Holger Delfs - Arbejdstilsynet Derfor fokus på Godstransport Årligt antal anmeldte arbejdsulykker i forhold til

Læs mere

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 1390 af 04/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000572 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Hvordan forebygger vi ulykkerne?

Hvordan forebygger vi ulykkerne? EJENDOMSSERVICE OG FORSYNING Hvordan håndterer vi kemikalier på arbejdspladsen? Hvordan forebygger vi ulykkerne? Hvordan laver vi APV? Hvordan bliver vi bedre til at håndtere konflikter? Find løsninger

Læs mere

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning sikkerhed og arbejdsmiljø i sygetransportvogne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

APV for HoptrupBrandstation

APV for HoptrupBrandstation Navn:Fælles Hoptrup PSYKISK ARBEJDSMILJØ ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Har du konstant en stor arbejdsmængde, eller udsættes du for stort tidspres? Bringer arbejdet brandmændene i følelsesmæssigt belastende

Læs mere

Installation og reparation af maskiner og udstyr

Installation og reparation af maskiner og udstyr Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Installation og reparation af maskiner og udstyr Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Montagevejledning. JUMBO FOLDESTILLADS med trappe & gelænder

Montagevejledning. JUMBO FOLDESTILLADS med trappe & gelænder Montagevejledning JUMBO FOLDESTILLADS med trappe & gelænder 1. Betingelser JUMBO Stillads påtager sig intet ansvar for dette materiale, ej heller for materialets anvendelighed til specielle formål. JUMBO

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

DISTRIBUTION AF BAGERIVARER

DISTRIBUTION AF BAGERIVARER Nyttige adresser BSR 4 - Arbejdsgiversekretariatet Rosenørns Allé 1 1970 Frederiksberg C. Tlf.: 35 37 47 11 BSR 4 - Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade 65 2300 København S. Tlf.: 32 83 32 83 BSR 4

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Vand, kloak og affald Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø

Indhold Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1: Fastholdelse af påbud om at en ansat straks sikres tilstrækkeligt. Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2018 Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbrev indeholder resume af 4 udvalgte sager af almen eller principiel interesse, som nævnet afgjorde i februar 2018. rne vil kunne læses i deres helhed

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

RÅD GODE ADRESSER OG TELEFONNUMRE VED RENGØRING OM ARBEJDSMILJØ. Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord

RÅD GODE ADRESSER OG TELEFONNUMRE VED RENGØRING OM ARBEJDSMILJØ. Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord ADRESSER OG TELEFONNUMRE Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V www.bfa5.dk Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade 4 1790 København

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Halmballer. sikker håndtering i landbruget

Halmballer. sikker håndtering i landbruget Halmballer sikker håndtering i landbruget Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver denne vejledning om sikker håndtering af halmballer i landbruget. Vejledningen beskriver en række praktiske

Læs mere

Samle- og brugervejledning

Samle- og brugervejledning Teleskopstiger Universalstiger Arbejdsplatforme Anlægsstiger Wienerstiger Multifunktionsstiger Samle- og brugervejledning I henhold til EN 131-3: 2007 (D) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Brugervejledning

Læs mere

Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø

Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø Spørgsmål på niveau 2 og 3 er svarafhængige dvs. at de kun folder sig ud og skal besvares, hvis de er relevante. Der spørges ind til alt det, der kræves

Læs mere

2014 Forsvar. APV-spørgeskema

2014 Forsvar. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forsvar Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 11:04 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Godkendelser: EN 131-1: 2015 EN 131-2: 2010+A2: 2017 EN 131-3: Beskrivelse: Før brug: Placering og opstilling af stillads/stige

Godkendelser: EN 131-1: 2015 EN 131-2: 2010+A2: 2017 EN 131-3: Beskrivelse: Før brug: Placering og opstilling af stillads/stige TELESKOPSTILLADS Godkendelser: EN 131-1: 2015 EN 131-2: 2010+A2: 2017 EN 131-3: 2018 Beskrivelse: Dette teleskopiske stillads er nemt at transportere og nemt at justere i højden til brug steder hvor stillads

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere