Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 2 JEG KØRER SLAMSUGER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 2 JEG KØRER SLAMSUGER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros"

Transkript

1 Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 2 JEG KØRER SLAMSUGER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 4 INDHOLD FORORD s1: Forord s2: Generelle regler s3: Personlig hygiejne s4: Arbejde med og i brønde og kloakker s6: Arbejde med kloakspuling s8: Arbejde med opsugning af materialer s10: Arbejde med aflæsning af opsugede materialer s11: Personlige værnemidler og arbejdstøj s15: Henvisninger Denne branchevejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros og er en del af indsatsen for at styrke den forebyggende arbejdsmiljøindsats inden for transportområdet. Branchevejledningen er en del af en større indsats for at få dækket alle aspekter af chaufførområdet med detailrådgivning og vejledning inden for området af specialkøretøjer. Branchevejledningen er tænkt som vejledning til dig, der arbejder med slamsugere - og til din sikkerhedsgruppe. Det er din arbejdsgivers pligt at give dig den fornødne instruktion i at udføre arbejdet på en farefri måde. Dette vil vi gerne støtte op om ved at lave denne vejledning. Desuden kan vejledningen bruges som hjælp til Jeres Arbejdspladsvurderings (APV) arbejde. Branchevejledningen dækker ikke alle aspekter ved chaufførområdet. De generelle forhold omkring arbejdsmiljø for chauffører kan du læse om i Arbejdsmiljøhåndbogen for chauffører, ligesom indretning af førerhuse og ergonomi er beskrevet i Jeg kører lastbil. Begge vejledninger er udgivet at Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. At arbejde med spildevand og kloakslam byder på nogle særlige arbejdsmiljøproblemer, bl.a. udsættelse for bakterier og smitte. Det er især sådanne forhold, som vejledningen sigter mod. Hvis du i dit arbejde er pålagt at bruge specielle former for personlige værnemidler, skal du naturligvis anvende dem. Hvis du oplever fejl og mangler i forhold til de emner, der er behandlet her i vejledningen, så opfordrer vi dig til at give dine erfaringer videre til Jeres APV, så de kan indarbejdes i handleplanerne og dermed være med til at forbygge arbejdsmiljøproblemer. Vejledningen er godkendt af Arbejdstilsynet.

3 Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 6 GENERELLE REGLER PERSONLIG HUGIEJNE Personer, hvis arbejde for størstedelens vedkommende består i håndtering, behandling eller analyse af spildevand (kloakvand), kloakslam og lignende, skal vaccineres effektivt mod stivkrampe (tetanus) og polio (børnelammelse). Vaccinationen skal kunne dokumenteres af dig. Stivkrampevaccination anses for effektiv i 5 år, når der er givet i alt 3 indsprøjtninger af vaccine mod stivkrampe. Stivkrampevaccination anses for effektiv i mindst 10 år, når der er givet i alt 3 indsprøjtninger af vaccine mod stivkrampe, efterfulgt af en 4. indsprøjtning (revaccination). Hvis antal og tidsfrist ikke er overholdt, skal du gå til læge. Poliovaccination anses for effektiv livsvarigt, når der i 3 omgange er givet poliovaccine ved indsprøjtning efterfulgt af 3 gange poliovaccine givet ved indtagelse gennem munden. Det vil sige, at personer, der aldrig før er vaccineret mod polio, skal gå til lægen for at blive effektivt vaccineret. Personer med ufuldstændig tidligere vaccination skal have vaccinationer, så det samlede antal bliver 3. Før arbejdet kan påbegyndes, skal du have mindst 2 vaccinationer med minimumsinterval på 3 uger. Arbejdet kan så påbegyndes 2 uger senere. Den personlige hygiejne for dig, der er beskæftiget med slamsugning, er meget vigtig. Du skal være omhyggelig med rengøring af dig selv, specielt før måltider og efter endt arbejdsdag. Måltiderne bør ikke indtages på steder, som ligger ved eller i umiddelbar nærhed af arbejdsstederne, hvor du udfører dit arbejde. Ved arbejde med slamsugere vil du komme i kontakt med mange bakterier. Derfor er det yderst vigtigt, at du vasker hænder med sæbe eller andet rengøringsmiddel før måltider. Det er vigtigt, at du efter endt arbejdsdag, før du forlader arbejdspladsen, tager et grundigt bad, da der kan være mange bakterier, mikroorganismer og andet gemt på huden og i håret. Den smittefare, der ligger her, skulle jo nødig tages med hjem til familien efter arbejdet. Arbejdstøjet skal vaskes og evt. desinficeres efter brug, og der skal tages rent arbejdstøj på ved arbejdsdagens begyndelse. Hvis dit arbejdstøj bliver gennemblødt af kloakvand eller lignende, skal der være tørt arbejdstøj til rådighed, som du kan iføre dig. 2 3

4 Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 8 ARBEJDE MED OG I BRØNDE OG KLOAKKER De lovgivningsmæssige regler for arbejde i kloakker er beskrevet i Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober Nedenfor er der flere steder angivet retningslinier fra denne bekendtgørelse, men ikke alle regler er medtaget. Ved arbejde med at opsuge materialer fra f.eks. kloakker eller tanke skal du være meget påpasselig med sikkerheden, særligt hvis du skal stige ned i kloakken eller brønden. Et af de væsentligste faremomenter ved kloakarbejde er, at faren ofte ikke kan ses! En kloak kan indeholde farlige kemiske stoffer og mikroorganismer. Dette betyder, at sikkerhedsforanstaltningerne altid skal overholdes. Kontakt med spildevand, slam og farligt affald skal begrænses mest muligt. Trods benzinudskillere kan det ikke udelukkes, at der er dampe af benzin og benzol i kloakken. især da denne nedsættes ved stærke svovlbrintekoncentrationer. Pga. ovennævnte farer for dampe (eksplosion), iltmangel og forgiftning skal du (eller din medhjælper) foretage målinger af disse forhold både før og under arbejde i kloakken eller brønden. Denne måling kan bl.a. ske med en multigasalarm, som sænkes ned i brønden. Alarmen, som der er udførlig brugsanvisning til, alarmerer ved forekomst af eksplosive gasser, iltmangel og forgiftning. Målingen skal både ske ved loft og gulv. Før nedstigning skal der udluftes effektivt om fornødent med indblæsning af friske luft. Denne udluftning skal opretholdes, så længe der opholder sig personer i brønden. Der skal ligeledes opsættes de fornødne afspærringer, advarselsskilte, advarselsblink og lygter. Der skal ved arbejde i brønde eller ledninger være posteret 2 vagtmænd, som hele tiden er i kontakt med de arbejdende personer nede i brønden. Ved arbejde med slamsugning, højtryksspuling og Tvinspektionsvogne, er én vagtmand tilstrækkelig, hvis arbejdet kun består i rutinemæssig inspektion eller i at fjerne sten, rørstumper, træstykker osv. Det er ligeledes en forudsætning, at nedstigning kun foretages af en person, og at ophold i brønden ikke varer over 5 minutter. Nedstigning og arbejde i kloakken kræver særligt udstyr, f.eks. løftesele og livline. Disse ting er udførligt beskrevet i Kloakbekendtgørelsen, og anvendelsen af de enkelte elementer beskrives i de medfølgende brugsanvisninger. Det er vigtigt, at de personer, der arbejder i brønde og kloakker (og vagtmænd), er fortrolige i anvendelsen af det udstyr, arbejdet kræver. Når du skal afmontere et brønddæksel, vil det være en fordel, at du anvender et hjælpemiddel. Der findes flere modeller af hjælpemidler, som letter processen betydeligt med at håndtere det tunge dæksel. Disse hjælpemidler er, for de flestes vedkommende, lette at anvende og kan betjenes af én mand. I bundfældet slam kan der ved forrådnelse dannes metan, kvælstof, svovlbrinte og kuldioxid, og det kan ikke udelukkes, at der i visse ledninger kan være metan i eksplosive mængder. Iltmangel kan indebære en risiko for kvælning, og dette kan f.eks. opstå ved forrådnelse i kloakken. Spildevand og dampe fra organiske opløsningsmidler og svovlbrinte kan rumme forgiftningsfare. Selv om stoffer som svovlbrinte lugter som rådne æg i svage koncentrationer, må man ikke stole på lugtesansen, 4 5

5 Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 10 ARBEJDE MED KLOAKSPULING Når det er muligt, skal spuling af brønde og kloakker udføres fra terræn. Spuleslangen trækkes ud og anbringes i den ønskede position i brønden eller kloakken. Det overskydende spuleslange, som ikke anvendes inden spulingen startes, skal være rullet op på hjulet. Vær opmærksom på, at det er meget tungere at trække en væskefyldt slange end en tom slange. Før spuling skal du sikre dig, at spuleslangen er hel. Du skal også være meget opmærksom på, at spuleslangen ikke ligger løst på jorden, når der startes for spulingen. Hvis slangen ligge løst på jorden ved siden af dig, kan de pludselige bevægelser i slangen (som kan være meget voldsomme) genere dig og i værste fald bevirke, at du bliver væltet omkuld. Af samme årsag skal du være opmærksom på, at din fod eller fødder ikke bliver viklet ind i spuleslangen under arbejdet med denne. Ved spuling af brønde og kloakker kan der forekomme bakteriefyldte vanddampe (aerosoler). Det er vigtigt, at du er opmærksom på disse vanddampe og tager dine forholdsregler for dem. Derfor skal du sørge for at stille dig i forhold til vindretningen således, at de vanddampe, der måtte komme op af brønden, blæser væk fra dig (ved spuling fra terræn). Ved spuling fra terræn kan der anvendes grovstøvsfilter og ansigtsskærm. Filtret til åndedrætsværnet skal være et P3 filter, som er uigennemtrængeligt for virus og bakterier (aerosoler). Når det ikke kan lade sig gøre at spule fra terræn, skal der anvendes overtrækstøj og masker til beskyttelse mod tilbageslag og bakterieholdigt spulevand fra vægge. Det er vigtigt, at du er opmærksom på at trække i slangen på en så skånsom måde som muligt. Du skal også løbende sikre dig, at den overskydende spuleslange bliver rullet op på bilen. 6 7

6 Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 12 ARBEJDE MED OPSUGNING AF MATERIALER Ved opsugning af materialer anvendes en sugeslange, der enten er rullet op på et hjul som én lang slange, eller også er slangen delt op i flere stykker, som så skal sættes sammen. Fælles for begge typer er, at du ofte bliver nødt til at trække slangen over længere afstande, da slamsugeren ofte ikke kan komme helt tæt på tanken eller brønden, hvor materialerne skal opsuges fra. Derfor er det vigtigt for dig, at du sørger for at køre slamsugeren så tæt på opsugningsstedet som muligt, da det vil lette dit arbejde betydeligt. Når du skal trække slangen over afstande, skal du være opmærksom på, at vægten bliver større, jo større afstand du tilbagelægger. Det betyder en vis belastning af din krop. Da sugeslangen kan være tung at håndtere, er det vigtigt, at du sørger for at holde trækket i gang således, at du ikke bliver nødt til at stoppe op og derefter skal til at starte trækket igen. Når slangen er anbragt i tanken eller brønden, startes opsugningen. Her skal du være opmærksom på pludselige bevægelser i slangen, hvis du holder denne under arbejdet. Disse bevægelser kan være voldsomme og temmelig generende. Hvis du holder i sugeslangen under arbejdet, skal du ligeledes være opmærksom på ikke at komme til at stå foroverbøjet. Ved åbning af dæksler skal du være opmærksom på eventuelle dampe fra brønden/tanken. Du skal i den forbindelse være særlig opmærksom på, hvor dampen føres hen (af vinden) og stille dig i en position, hvor du kan undgå dem. Hvis ikke dampene kan undgås, skal du anvende sikkerhedsudstyr iht. reglerne, som minimum egnet åndedrætsværn. Ved opsugning og transport af farligt affald skal dette håndteres i henhold til til ADR-reglerne. Det er en betingelse for at måtte transportere den type materialer, at du har gennemgået ADR-kursus og derigennem har erhvervet sig ADR-bevis. Ved transport af farligt affald skal bilen mærkes efter ADR-reglerne. Håndteringen af det farlige affald skal ske med den største forsigtighed, og det er meget vigtigt, at du bruger de til opgaven påkrævede værnemidler og arbejdstøj. Du må aldrig anbringe sugeslangen mellem benene under arbejdet, da det kan give nogle ubehagelige skader ved slangens pludselige bevægelser. Du vil ikke kunne nå at springe væk, hvis der sker noget uventet. 8 9

7 Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 14 ARBEJDE MED AFLÆSNING AF OPSUGEDE MATERIALER PERSONLIGE VÆRNE- MIDLER OG ARBEJDSTØJ Ved tømning af slamsugeren for de opsugede materialer skal du overholde de regler, der gælder ved lossepladsen, modtagestationen eller andet sted, hvor materialerne afleveres. Ved udtagning af prøver (til undersøgelse på f.eks. Kommunekemi) skal du anvende det foreskrevne sikkerhedsudstyr. Se CEFIK kort, transportdokumenter etc. Ved aflæsning skal anvendes det samme sikkerhedsudstyr, som blev anvendt ved læsning/opsugning. Ved tømning og rengøring af tanken skal du huske at faldsikre bagsmækken (f.eks. med sikkerhedsstang). Ved rengøring skal der også anvendes det samme sikkerhedsudstyr som ved tømning. Åndedrætsværn bør anvendes, da der ved rengøring/spuling af tanken vil kunne fremkomme bakteriefyldte vanddampe. Til kloakarbejde skal der anvendes særligt arbejdstøj, der er egnet til arbejdets udførelse, herunder gummistøvler. Når der arbejdes på kørebanen, bør der bæres stærkt synlige veste eller bandoler for at undgå påkørsel fra trafikanter. Under højtryksrensning og lignende tilsmudsende arbejde skal der desuden bruges overtrækstøj. Arbejdstøjet skal vaskes og renses, adskilt fra andet tøj og under sådanne forhold, at sundhedsskader ikke kan opstå. Det rensede særlige arbejdstøj og personlige værnemidler skal desinficeres, før det bruges igen. Rent skiftetøj og varmt overtøj skal være til disposition i tilfælde af, at det anvendte arbejdstøj bliver gennemblødt af spildevand eller lignende

8 Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 16 Fodtøjet kan være almindelige gummistøvler, eller f.eks. kemikaliebestandigt værnefodtøj, der bruges, når der er risiko for, at du kan træde i kemikalier, f.eks. olie, syrer og lignende. Du skal også anvende handsker til arbejdet, og der findes et stort udvalg på markedet, som beskytter mod forskellige påvirkninger. Det er vigtigt, at du anvender handsker, der er beregnet til formålet og yder den optimale beskyttelse af dine hænder. Beskyttelseshjelm skal altid anvendes ved arbejde, eller ved ophold på steder, hvor der er en risiko for, at hovedet bliver skadet, f.eks. ved arbejde i brønde. Beskyttelseshjelmen skal være rigtigt tilpasset den person, som bruger den. Tilpasningen er vigtig for, at hjelmen sidder fast på hovedet, og yder den optimale sikkerhed for brugeren. Øjenværn beskytter øjnene mod skadelige mekaniske og kemiske påvirkninger eller skadelige strålepåvirkninger. Øjenværn skal bruges, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås, f.eks. ved arbejde med olie og kemikalieaffald. Øjenskylleflasker skal forefindes i lastbilen, hvis du skulle få stænk af spildevand og kloakslam i øjnene. Åndedrætsværn er et personligt værnemiddel, der beskytter mod indånding af forurenet luft. Der er mange typer åndedrætsværn. De kan være udformet som hel-, halv- og kvartmasker. Et åndedrætsværn kan enten filtrere den omgivende luft, inden den indåndes, eller den kan tilføre ren luft. Det er vigtigt, at du kender de forskellige typer af åndedrætsværns egenskaber, før du kan vælge det rette værn til det specifikke job, du skal udføre. Forkert valg kan få katastrofale følger, f.eks. er personer omkommet, fordi de brugte filtrerende åndedrætsværn, hvor der var iltmangel. Der findes to hovedtyper åndedrætsværn: luftforsynet åndedrætsværn og filtrerende åndedrætsværn. Luftforsynet åndedrætsværn skal altid benyttes, når: - der er eller kan opstå iltmangel (mindre end 17% ilt) - luftforureningen forekommer i høje koncentrationer - luftforureningens sammensætning eller koncentration er ukendt - der ikke findes et filter, der er egnet eller godkendt til forureningen - der ikke kan findes masker, der sluttes tæt (f.eks. pga. skæg eller briller) - det i øvrigt foreskrives af arbejdsmiljølovgivningen. Hvis der er iltmangel, eller dette kan forekomme, skal der anvendes luftforsynet åndedrætsværn. Se Arbejdstilsynets meddelelse nr af Oktober

9 Jeg kører slam... 11/12/01 8:18 Side 18 HENVISNINGER Filtrerende åndedrætsværn kan anvendes, når luftforsynet åndedrætsværn ikke er påkrævet. Der er visse fordele ved det filtrerende åndedrætsværn, bl.a. er det let, og der er fri bevægelighed for brugeren. Til gengæld har filtret en begrænset holdbarhed, og vejrtrækningen belastes af luftmodstanden i filtret. Der må kun arbejdes i op til 3 timer med et filtrerende åndedrætsværn. Turboudstyr er ikke omfattet af de samme restriktioner. De nærmere angivelser for, hvilke åndedrætsværn der skal anvendes ved de forskellige arbejdssituationer, er udførligt beskrevet i Arbejdstilsynets meddelelse om åndedrætsværn. Ved rengøring af åndedrætsværn skal man være opmærksom på, at da værnet anvendes ved hovedet, skal det rengøres med ufarlige præparater, der ikke kan skade brugeren efterfølgende. Åndedrætsværn bør opbevares i en tæt pose uden adgang til fugt og snavs. Denne vejledning er en del af bestræbelserne for at sætte fokus på chaufførers arbejdsmiljø og indgår i Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros forebyggende arbejdsmiljøindsats. Af andre relevante materialer kan nævnes : Bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 vedr. Kloakarbejdet. Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljøhåndbogen for chauffører. BAR transport og engros Jeg kører lastbil en vejledning i indretning af førerhuse og ergonomi i forbindelse med chaufførarbejdspladser. BAR transport og engros Arbejdstilsynets meddelelse nr. : af Oktober 1999 om åndedrætsværn. Branchevejledningen og andre materialer om chaufførers arbejdsmiljø kan fås ved henvendelse til : Fællessekretariatet Sundkrogskaj København Ø tlf. : Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj København Ø tlf. : Arbejdsledersekretariatet Vermlandsgade København S tlf. : Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade København V tlf. : samt på Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros hjemmeside på adressen : For supplerende oplysninger og vejledning om arbejdsmiljøforhold på transportområdet, se litteratur henvisningen bagerst i branchevejledningen, kontakt sekretariaterne eller se hjemmesiden hvor samtlige vejledninger fra Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros er offentliggjort

10 Jeg kører slam... 11/12/01 8:19 Side 20 Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Lay-out: Søren Sørensen s Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. udgave, 1. oplag år 2001 ISBN nr Varenummer Vejledningen kan købes i Arbejdsmiljørådets Service Center 16

jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros jeg kører slamsuger Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD s1: Forord s2: Generelle regler s3: Arbejdshygiejne s4: Arbejde med og i brønde og kloakker s6: Arbejde med kloakspuling s8:

Læs mere

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment

Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Hygiejniske forholdsregler ved kontakt med forurenet vand og sediment Anne Kjerulf overlæge Central Enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut Smittekæden En arbejdsmodel til forebyggelse Smitteveje:

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Sikkerhed i Herning Vand

Sikkerhed i Herning Vand Sikkerhed i Herning Vand > Procedure for sikkerhed ifm. arbejde i Herning vand nye veje for vandet HVORFOR DENNE FOLDER? Procedurerne forklarer, hvilke forholdsregler du skal tage for at opretholde et

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG KØRER SLAMSUGER. Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG KØRER SLAMSUGER. Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG KØRER SLAMSUGER Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros JEG KØRER SLAMSUGER Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Smittefare/ risiko... 3 Generelt om mikroorganismer...

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand 2014 Beredskabsstyrelsen 2014 2 Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 4 Farer ved spildevandet 4 Smittefare og mikroorganismer

Læs mere

Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 2 JEG KØRER FODERSTOFBUS. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 2 JEG KØRER FODERSTOFBUS. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 2 JEG KØRER FODERSTOFBUS Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Jeg kører foderstof 22/11/01 10:44 Side 4 INDHOLD FORORD s1: Forord s2: Kørsel med foderstofbus

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Ren besked. Renseanlæg. Pumpestation. Ledningsnet

Ren besked. Renseanlæg. Pumpestation. Ledningsnet Ren besked Renseanlæg Pumpestation Ledningsnet Velkommen til Vestforsyning Spildevand A/S Her arbejder vi med spildevand, det stiller særlige krav til både medarbejdere og entreprenører der arbejder for

Læs mere

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg

Slam. Vejledning om slam på affaldsforbrændingsanlæg CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.3363 8000 Mail:co@co-industri.dk www.co-industri.dk SiD Industri Kampmannsgade 4, Postboks 392,1790 København V. Tlf.33 14 21 40 Mail:miljoe@sid.dk

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 3 Farer ved spildevandet 3 Smittefare og mikroorganismer 3 Kemiske farer 3 Forholdsregler

Læs mere

Åndedrætsværn. Cirkulære nr. 6, 8. december 2003.

Åndedrætsværn. Cirkulære nr. 6, 8. december 2003. Åndedrætsværn Cirkulære nr. 6, 8. december 2003. Arbejdstilsynet (AT) har udsendt At-vejledning D.5.4 om Åndedrætsværn. Vejledningen erstatter Atmeddelelse nr. 4.09.1 og informerer om reglerne for åndedrætsværn

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1. Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1. Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.14-1 Vaccination af personer, der er beskæftiget med kloakslam og spildevand Januar 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 4.02.1 af marts 1992 - Opdateret april 2015 2

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning 2012 FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Indledning Asbest blev anvendt i en række bygningsmaterialer

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Biologisk og kemisk påvirkning ved losning af industrifisk

Biologisk og kemisk påvirkning ved losning af industrifisk Biologisk og kemisk påvirkning ved losning af industrifisk De vigtigste regler om, hvordan arbejdsgiveren skal forebygge, at ansatte udsættes for biologisk og kemisk påvirkning før, under og efter losning

Læs mere

RÅD GODE ADRESSER OG TELEFONNUMRE VED RENGØRING OM ARBEJDSMILJØ. Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord

RÅD GODE ADRESSER OG TELEFONNUMRE VED RENGØRING OM ARBEJDSMILJØ. Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord ADRESSER OG TELEFONNUMRE Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V www.bfa5.dk Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade 4 1790 København

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Arbejde med nanomaterialer

Arbejde med nanomaterialer Arbejde med nanomaterialer De vigtigste regler om forebyggelse af sundhedsfarlige påvirkninger ved arbejde med fremstillede nanomaterialer. Vejledningen handler om en række af de krav, der stilles til

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

2014 Vandforsyning. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Vandforsyning. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vandforsyning Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:39 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Kloakering-Arbejdsmiljø Opgavehæfte

Kloakering-Arbejdsmiljø Opgavehæfte Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering-Arbejdsmiljø Opgavehæfte Forord Dette hæfte er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI, www.ebai.dk)

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

ARBEJDSPLADS VURDERINGER

ARBEJDSPLADS VURDERINGER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER VEJLEDNING OM ARBEJDSPLADSVURDERINGER ER UDGIVET MED STØTTE FRA ARBEJDSMILJØRÅDETS SERVICE

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager

Branchevejledning. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros. grenreol. lager Branchevejledning grenreol lager Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om grenreollager Forord Denne vejledning er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere

Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Reparation af maskiner til plastforarbejdning vejledning for arbejdsledere Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12

Læs mere

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko

4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko 4. Oplærings- og instruktionsforpligtelser ved arbejde, der indebærer en særlig risiko Arbejdsgiveren har en særlig oplærings- og instruktionsforpligtelse ved arbejde, der indebærer en risiko af alvorlig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Vandglas 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1074096 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Tlf.: +45 75 45 48

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Line-X Danmark ApS Dalager 4

Sikkerhedsdatablad. Line-X Danmark ApS Dalager 4 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 04-05-2009 / MPE Line-X Danmark ApS Dalager 4 Anvendelse: Overfladebehandling.

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Information om sikkerhed til håndværkere og entreprenører. - spildevandsområdet

Information om sikkerhed til håndværkere og entreprenører. - spildevandsområdet Information om sikkerhed til håndværkere og entreprenører - spildevandsområdet Sikkerhedsregler hos KLAR Forsyning Når man arbejder med spildevand, er det vigtigt, at man følger nogle helt bestemte procedurer

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Spildevand og rensningsanlæg brancheundervisningsnotat

Spildevand og rensningsanlæg brancheundervisningsnotat Spildevand og rensningsanlæg brancheundervisningsnotat 1. marts Indledning. Målgruppen for et brancheundervisningsnotat (BUN) er Arbejdstilsynets tilsynsførende med fokus på erfarne generalist tilsynsførende.

Læs mere

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S

MSE A/S Udgave 1 Juni 2012. ArbejdsPladsVurdering APV. Hos MSE A/S ArbejdsPladsVurdering APV Hos Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Tlf. 5443 2422 - info@mse-as.dk www. mse-as.dk cvr nr. 26985951 Side 1 af 6 Arbejdsmiljøorganisation: Arbejdsmiljøleder Jan Sørensen

Læs mere

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv.

Fysiske forhold - Mine arbejdsredskaber kan indstilles til mine behov(it-udstyr, bord, stol, værktøjer, maskiner, tekniske hjælpemidler mv. FEBRUAR APRIL JUNI August Fysiske forhold - Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø Enig 45 88,2% 55 96,5% 47 85,5% 48 90,6% Uenig 3 5,9% 2 3,5% 7 12,7% 5 9,4% Ikke relevant 3 5,9% 0 0,0% 1 1,8% 0

Læs mere

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Faldsikring ved anhugning af container-

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Vand, kloak og affald Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

jeg kører med levende dyr Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

jeg kører med levende dyr Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros jeg kører med levende dyr Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros INDHOLD s1: Forord s2: Bilens opbygning s3: Dyrs adfærd s7: På- og aflæsning af dyr s10: Rengøring og desinfektion af materiel

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. CAS nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Revideret den: 02062003 / JR Erstatter den: 28052002 Anvendelse: Rensning og rengøring af overflader

Læs mere

Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchevejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser og udarbejdet i samarbejde med arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter.

Læs mere

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER PERSONLIGE VÆRNEMIDLER PERSONLIGE VÆRNEMIDLER Hovedmenu: FILTRERENDE ÅNDEDRÆTSVÆRN FILTRERENDE ÅNDEDRÆTSVÆRN MED TURBOENHED LUFTFORSYNET ÅNDEDRÆTSVÆRN BESKYTTELSESDRAGTER HANDSKER SIKKERHEDSSKO ØJENVÆRN

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING INDSATS- BEKLÆDNING TIL AMBULANCE- TJENESTE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING INDSATS- BEKLÆDNING TIL AMBULANCE- TJENESTE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING AMBULANCE- INDSATS- BEKLÆDNING TIL TJENESTE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM INDSATSBEKLÆDNING TIL AMBULANCETJENESTE 1 Definition Ved indsatsbeklædning

Læs mere

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Samarbejde mellem Check-in og bagagehåndtering Ud fra de to film skal I diskutere, hvordan korrekt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

Produktnavn: AntiKlor Anvendelse: Klorfjerner.

Produktnavn: AntiKlor Anvendelse: Klorfjerner. Version 1.0, september 2012 Produktnavn: AntiKlor Anvendelse: Klorfjerner. Beskrivelse Pulver der anvendes til at reducere et for stort indhold af klor eller brom. Indholdet af frit klor må højst være

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

Rengøring og arbejdsmiljø. i billeder

Rengøring og arbejdsmiljø. i billeder Rengøring og arbejdsmiljø i billeder Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med dette hæfte informere og oplyse om de grundlæggende arbejdsmiljøforhold i form af billeder og

Læs mere

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning sikkerhed og arbejdsmiljø i sygetransportvogne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

SIKKER TRANSPORT AF GROVVARER

SIKKER TRANSPORT AF GROVVARER Grovvarer 22/07/04 10:30 Side 2 SIKKER TRANSPORT AF GROVVARER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Grovvarer 22/07/04 10:30 Side 4 INDHOLD FORORD s1: Indhold s2: Risiko for smittespredning

Læs mere

Bilag 04: Sikkerhedsregler

Bilag 04: Sikkerhedsregler Bilag 04: Side 1 af 8 Bilag 04: Sikkerhedsregler Efterfølgende regler må påregnes i forbindelse med arbejdet på deponiet, nedennævnte regler er vejledende. Arbejdstilsynet kan eventuelt kontaktes inden

Læs mere

Program. Lovgivning. Gennemgang af værnemidler

Program. Lovgivning. Gennemgang af værnemidler Program Lovgivning Gennemgang af værnemidler Lovgivning Der skal anvendes personlige værnemidler, når arbejdet ikke på anden måde kan udføres forsvarligt Det er arbejdsgiverens ansvar, at de relevante

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v.

Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v. Page 1 of 9 Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 473 af 7. oktober 1983 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning.

Sikkerhedsdatablad. Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler for klassificering og mærkning. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 22-03-2006 Revision: 14-11-2007 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde?

Hvordan skaber vi bedre trivsel og arbejdsglæde? RENGØRING, VASKERIER OG RENSERIER Hvordan forebygger vi nedslidning på jobbet? Hvordan skal vi forholde os til kemikalier? Hvordan sikrer vi god instruktion og oplæring? Hvordan laver vi APV? Hvordan skaber

Læs mere

branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer indenfor transportområdet Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning helkropsvibrationer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros har

Læs mere

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk

Adresser. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Adresser Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Børsen, 1217 København K. www.bartransport.dk Branchearbejdsmiljørådets Arbejdstagersekretariat, SiD Kampmannsgade 4, 1790 København V. Branchearbejdsmiljørådets

Læs mere

OLIEUDSKILLER DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

OLIEUDSKILLER DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 OLIEUDSKILLER DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 2 1. Idriftssættelse Ved idriftsættelse fyldes udskilleren med vand til det løber i udløbet. Flydelukken monteres i styreskinnerne, derefter er udskilleren

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

At-VEJLEDNING. Åndedrætsværn. D.5.4 Marts 2003. Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.1 af oktober 1999. Vejledning om åndedrætsværn og dets brug

At-VEJLEDNING. Åndedrætsværn. D.5.4 Marts 2003. Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.1 af oktober 1999. Vejledning om åndedrætsværn og dets brug At-VEJLEDNING D.5.4 Marts 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 4.09.1 af oktober 1999 Åndedrætsværn Vejledning om åndedrætsværn og dets brug 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier

At-VEJLEDNING. Arbejde med formolier At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.17 Arbejde med formolier Maj 2006 Erstatter At-meddelelse nr. 3.01.2 af oktober 1984 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET

AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET AUTOMATISKE MASKINER I GARTNERIBRUGET E T S I L J T K E 1 Forord Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord udgiver en vejledning om automatiske maskiner. Den giver anvisning på, hvordan arbejdsmiljøet

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt

TANACO Artikler mod skadedyr og ukrudt 1. Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed Varenavn: Borup Møbel- og Træbeskytter+ Reg. Nr.: 179-82 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg Ø, Tlf.: 75 144800

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 13042007 Udarbejdet den: 13042007 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v.

Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v. Side 1 af 7 BEK nr 473 af 07/10/1983 Gældende Offentliggørelsesdato: 19-10-1983 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 9 af 14/01/1988 1 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater for udlændinge

Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater for udlændinge Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater for udlændinge Med udgangspunkt i nr. 43996 er kurset tilrettelagt med hovedvægten på at udfordre og bearbejde kursisternes holdning til at arbejde

Læs mere

Uni Clean. Lagring: Opbevares i original emballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.

Uni Clean. Lagring: Opbevares i original emballage frostfrit. Undgå høje temperaturer og direkte sollys. Uni Clean Type: Universal rengøringsmiddel Anvendelse / Egenskaber Let parfumeret universalmiddel som anvendes til rengøring af alle overflader der tåler vand, f.eks. inventar, vinyl, linoleum, vægge,

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

DIT HJEM MIT ARBEJDE Rengøring og anden service i private hjem

DIT HJEM MIT ARBEJDE Rengøring og anden service i private hjem DIT HJEM MIT ARBEJDE Rengøring og anden service i private hjem Kontaktperson og stempel Her følger de 11 områder, vi skal have talt om og aftalt, inden vi går i gang med arbejdet i dit hjem. DIT HJEM -

Læs mere

Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø

Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø Spørgeramme til afdækning af fysisk arbejdsmiljø Spørgsmål på niveau 2 og 3 er svarafhængige dvs. at de kun folder sig ud og skal besvares, hvis de er relevante. Der spørges ind til alt det, der kræves

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM HELKROPS- VIBRATIONER INDENFOR TRANSPORTOMRÅDET Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros VEJLEDNING OM HELKROPSVIBRATIONER INDHOLD FORORD................................................

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER

SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER 112 BRANDSLUKKER Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD 112 BRANDSLUKKER PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 15.03.2013 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PRnummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 15112005 Udarbejdet den: 15112005 / HBN Anvendelse:

Læs mere

Få god og sikker hverdag

Få god og sikker hverdag Få god og sikker hverdag Arbejdsmiljø/formål med workshop Fokus på det nære arbejdsmiljø Hvem påvirker Hvad kan du selv gøre Fokus på arbejdsmiljø mindst hver 3.de år ved APV Påvirker arbejdsmiljø: Lovgivning

Læs mere

Oprettet: 28. juni 2012 Revideret: - Erstatter: - Datablad nr.: Version nr.: 1.0 Printet d. 28. juni Spa Pipe Clean

Oprettet: 28. juni 2012 Revideret: - Erstatter: - Datablad nr.: Version nr.: 1.0 Printet d. 28. juni Spa Pipe Clean Spa Pipe Clean dk 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Spa Pipe Clean NØDTELEFON: Leverandør: Forholdsregler ved Uheld/ Copenhagen Chemicals ApS forgiftning:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning)

Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) Sikkerhedsdatablad (Leverandørbrugsanvisning) 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdelsesdato: 26-09-2008 Ide-Ren. ApS Revision: 23-06-2010

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand og generel Sikkerhed og sundhed for alle der færdes på Gribvands renseanlæg og ved Gribvands pumpestationer,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE

BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE BRANCHEVEJLEDNING OG CHECKLISTE 1. Formål For at styrke det forebyggende arbejdsmiljøarbejde i autobranchens virksomheder har repræsentanter for både arbejdsgivere og ansatte udarbejdet denne vejledning

Læs mere