APV-guide til industrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "APV-guide til industrien"

Transkript

1 APV-guide til industrien Et inspirationshæfte om arbejdspladsvurdering til mindre og mellemstore virksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd

2 Denne vejledning er udarbejdet af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er parternes fælles forum for arbejdsmiljøaktiviteter i industrien. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med lovgivningen. Vejledningen er vurderet, som den foreligger, og tilsynet har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Denne vejledning er af generel karakter. Der kan være virksomhedsspecifikke forhold, der gør det nødvendigt, at virksomheden kontakter en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Materialer fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne, downloades på eller de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø, tlf Bestillingsnummer: Industriens Branchearbejdsmiljøråd Layout, produktion og tryk: fru nielsens tegnestue Oplag: ekspl. Oktober 2014 ISBN

3 Indhold 5 Hvorfor APV? 6 Hvordan APV? 9 APV-metoder 16 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse og kompetenceudvikling hvad nu? 18 Bilag 20 APV-tjekskema 23 APV som fotosafari 24 APV-planche 26 APV-handleplan 3

4 4 Et godt arbejdsmiljø er med til at sikre motiverede og engagerede medarbejdere. Dette inspirationshæfte beskriver, hvordan en virksomhed kan arbejde med arbejds pladsvurdering og den årlige arbejdsmiljødrøftelse.

5 Hvorfor APV? Alle virksomheder med ansatte skal lave en Arbejds- PladsVurdering, i daglig tale kaldet APV. Formålet med en APV er at forebygge, at de ansatte kommer til skade på grund af arbejdet. Diskuter arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Dette er det bedste udgangspunkt for at komme i gang med APV-arbejdet. En APV er en undersøgelse af, om arbejdsmiljøet er i orden på arbejdspladsen. Alle medarbejdere skal have mulighed for at melde problemer ind. Ledelsen har ansvaret for, at der bliver lavet APV i virksomheden. Det er oftest arbejdsmiljøorganisationen, som laver APV. Virksomheden kan frit vælge, hvordan den ønsker at udarbejde en APV. Der er metodefrihed. Man kan bruge færdige spørgeskemaer på papir eller IT, anvende dialog- og tavlemøder, fotosafari eller helt andre metoder. APV en skal dog være skriftlig og tilgængelig for de ansatte. Mange virksomheder har glæde af at vælge en enkel metode, fordi APV en bliver mere overskuelig og er lettere at bruge i det videre forløb. Hvis man finder arbejdsmiljøproblemer under APVkortlægningen, skal de løses på en måde, så man undgår at skabe nye problemer. Vær opmærksom på, at APV ikke er en ønskeliste for at få f.eks. nyt inventar. En APV skal bruges til at finde ud af, om man har arbejdsmiljøproblemer eller ej. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV. APV en skal være skriftlig og medarbejderne skal inddrages. APV en skal være tilgængelig for medarbejderne, og hvis Arbejdstilsynet kommer på tilsyn. APV en skal revideres hvert tredje år, samt når der sker ændringer i arbejdet eller arbejdsprocesser og arbejdsmetoder, der har betydning for arbejdsmiljøet. 5

6 Hvordan APV? En APV består af 5 trin: 1. Identificer og kortlæg arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Er der problemer? 2. Beskriv og vurder de problemer, der er fundet. Lav en risikovurdering. 3. Vurder om arbejdsmiljøet måske er årsag til sygefravær? 4. Prioriter problemer og løsninger og skriv dem ind i en handleplan. 5. Følg op på handleplanen virker løsningerne? Trin 1. Identificer og kortlæg arbejdsmiljøet Ved en kortlægning bliver arbejdsmiljøet undersøgt. Virksomheden skal sikre, at alle arbejdsopgaver og afdelinger undersøges. De arbejdsmiljøemner, som skal kortlægges er: ulykkesrisiko, det fysiske arbejdsmiljø, ergonomi, kemi og biologi, det psykiske arbejdsmiljø samt andre områder som unge, nyansatte og gravide. Vær opmærksom på, at risikoen af de forskellige arbejdsmiljøemner kan variere fra branche til branche. Eksempler på tjeklister, APV-skemaer og -metoder til kortlægningen findes i bilagene til denne vejledning. Hvis der ikke er arbejdsmiljøproblemer i virksomheden, skal dette fremgå af APV en. Trin 2. Beskriv og vurder de fundne problemer Hvis I finder et arbejdsmiljøproblem, skal det kort beskrives. I skal vurdere, hvor alvorligt problemet er, hvor mange medarbejdere det påvirker og undersøge løsningsmuligheder. Små problemer, f.eks. rod og manglende tømning af en skraldespand, bør løses hurtigt. Der findes mange vejledninger og materialer, der beskriver arbejdsmiljøet i de forskellige brancher. Se blandt andet på eller Det vil være en god idé at finde inspiration til APV arbejdet i en eller flere af disse vejledninger. Større problemer skal vurderes lidt nærmere. Det kan være, at den gode løsning koster en del penge. Det kan være, at løsningen er besværlig, tager lang tid eller påvirker produktionen. Måske er der behov for en midlertidig løsning? Nogle gange er der behov for at få hjælp fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at finde den rigtige løsning. Fælles er, at det kræver planlægning, og at ledelsen er involveret. Vær opmærksom på ikke at skabe et nyt problem for andre, når I vælger en løsning. 6

7 De relevante arbejdsmiljøemner, der skal kortlægges: Ulykkesrisiko, herunder eksplosionsfare Fysiske forhold Kemiske og biologiske forhold Ergonomiske forhold Psykiske forhold Gravide, ammende og unge medarbejdere Trin 3. Er der arbejdsrelateret sygefravær? Undersøg om arbejdsmiljøet er årsag til arbejdsrelateret sygefravær hos medarbejderne. Hvis det er, så lad det indgå i vurderingen. Trin 5. Opfølgning på handleplanen Når løsningerne har fungeret et stykke tid, skal virksomheden følge op på, om de nu også fungerer efter hensigten, og om problemerne er væk. Trin 4. Prioriter og lav en handleplan Efter de tre første faser i APV en skal der udarbejdes en handleplan for de problemer, der skal løses. En handleplan er virksomhedens værktøj til at sikre, at arbejdsmiljøproblemer bliver løst. Hvor ofte skal man lave APV? En APV skal som minimum revideres hvert tredje år, hvor man gennemgår alle 5 trin igen. Flere og flere virksomheder bruger dog viden og erfaringer fra APV en i det løbende arbejdsmiljøarbejde. Det skal fremgå, hvordan og hvornår opgaverne bliver løst. Den ansvarlige leder skal være anført, og der skal stå, hvornår virksomheden vil følge op på, om løsningerne fungerer. I bilagene findes et eksempel på en handleplan. Hvis I har andre styringsredskaber i virksomheden, er det oplagt at bruge dem i APV en. 7

8 8 Husk at ligegyldigt, hvilken metode I vælger, skal I gennemføre alle 5 APV-trin samt undersøge de arbejdsmiljøemner, der er relevante for branchen.

9 APV metoder I det følgende afsnit er der inspiration til for skellige måder, man kan lave en APV på. Husk at ligegyldigt, hvilken metode I vælger, skal I gennemføre alle 5 APV-trin samt undersøge de arbejdsmiljøemner, der er relevante for branchen. Hvordan beslutter virksomheden, hvilken APV-metode de vil benytte? Før virksomheden iværksætter en APV, er det vigtigt, at det er besluttet, hvem der skal deltage i processen. Hvordan er kulturen i virksomheden? Hvilken metode vil passe jer? Er I til tjekskemaer og skarp opfølgning, eller er I mere til dialog- og medarbejdermøder? Måske midt imellem eller på en helt fjerde måde? Vælg en APV-metode, der passer til virksomhedens almindelige drift og systemer, så bliver det ofte nemmere og giver mening i længden. I skal også beslutte, om jeres APV skal være anonym eller ej. Der er fordele og ulemper ved begge dele. Meget taler for at lave en APV, der ikke er anonym. Hvordan kan man handle på et problem, hvis man ikke ved, hvem der har det? APV er heller ikke et sted, hvor man kan komme med udokumenterede beskyldninger. Omvendt vil andre påpege, at sandheden ikke kommer frem, hvis en APV ikke er anonym. Dette gælder særligt det psykiske arbejdsmiljø. Man kan også vælge, at en del af APV en er anonym, og at en anden del ikke er det. Diskuter fordele og ulemper ved anonymitet på jeres virksomhed og meld beslutningen ud, så alle ved, hvad der gælder. Husk at Industriens Overenskomst indeholder en samarbejdsaftale om, at virksomheder, der er dækket af den, kan få hjælp til trivselsundersøgelser m.m. af TekSam. Kontakt organisationerne for yderligere information. 9

10 APV-skemaer Virksomheden kan vælge at lave en traditionel form for APV ved at bruge et af de fortrykte APV-tjekskemaer, der findes på internettet. Se det generelle eksempel til industrien i bilagene, på eller på den fælles webportal Det kan være en god idé at tilpasse APV-spørgsmålene til virksomheden, så medarbejderne kan genkende sig selv, og så de passer til virksomhedens produktion. Vær opmærksom på, at jo flere åbne spørgsmål, der stilles, jo længere tid tager det at efterbehandle spørgeskemaerne. Husk at have afklaret spørgsmålet om anonymitet, inden at APV-skemaerne udsendes. 10

11 over skulderhøjde. gående arbejde. APV-tjekskema 2 af 3 APV-tjekskema 1 af 3 Afdeling: Dato: Arbejdsmiljøemne Hvad skal tjekkes? Problem Intet problem Arbejdsmiljøemne Hvad skal tjekkes? Problem Intet problem Stråling Arbejde med ultraviolet-, infrarød- eller laser stråling, magnetfelter eller statisk el udføres under kontrollerede forhold. Velfærds- Omklædnings- og spisefaciliteter ved særligt foranstaltninger forurenende arbejde. Ved ikke/ Ikke relevant r ULYKKESRISIKO Arbejdets organisering Instruktion og oplæring i de opgaver, som udføres. KEMI OG BIOLOGI Arbejde med stoffer og materialer (kemikalier) Værnemidler Egnede personlige værnemidler er til rådighed. Instruktion i korrekt anvendelse. Regelmæssig vedligeholdt. Arbejdsopgaver med stoffer og materialer er planlagt, så man kan arbejde sikkert. APB Der er arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for alle faremærkede kemikalier. Skadelige stoffer og materialer Arbejdsulykker Vi forebygger arbejdsulykker. Hvis der sker en arbejdsulykke, arbejder vi på at forhindre, at det kan ske igen. Maskiner Der er afskærmning og sikring af roterende, skærende, bearbejdende værktøjer og bevægelige maskindele. Der er ingen afklemningsfare, og sikring benyttes. Håndværktøj Håndværktøj er sikret efter gældende regler. Andre tekniske hjælpemidler Arbejde med trucks, palleløftere, løfteborde, vacuumsug, emballeringsmaskiner m.fl. foregår sikkert. Arbejde i højden Stiger, stilladser, rækværk og lagerreoler m.m. er opstillet, anvendes og efterses korrekt. Risiko for nedstyrtning er forebygget. Risiko for nedfald Risiko for nedfaldende genstande er forebygget. Stoffer og materialer håndteres sikkert. Tjek særligt gift, nano, kræftfremkaldende-, nerveskadende -, lunge- og reproduktionsskadende stoffer. Udsugning Der er udsugning ved processer med sundhedsskadelig røg og damp m.m. Biologi Arbejde med mikroorganismer som bakterier, svampe, parasitter m.m. foregår sikkert. OBS. laboratoriearbejde, arbejde på tage (fugle ekskrementer), befugtning af ventilationsanlæg, m.m. Hudbelastninger Vådt arbejde er forebygget og forekommer ikke i længere perioder. Værnemidler Egnede personlige værnemidler som handsker, beskyttelsesbriller, masker og åndedrætsværn m.m. er til rådighed. Der er instruktion i korrekt anvendelse. Udstyret bliver regelmæssig vedligeholdt. ERGONOMI Løft, træk og skub Manuel håndtering, løft, træk og skub af emner foregår sikkert. Der er tekniske hjælpemidler til rådighed, og de anvendes. Der er plant og jævnt gulv. Arbejdsstillinger og bevægelser Ensidigt, gentaget arbejde APV-tjekskema 2 af 3 Arbejdsmiljøemne Hvad skal tjekkes? Problem Intet problem Stråling Arbejde med ultraviolet-, infrarød- eller laser stråling, magnetfelter eller statisk el udføres under kontrollerede forhold. Velfærdsforanstaltninger KEMI OG BIOLOGI Lovpligtige eftersyn Maskiner, håndværktøj, trucks, løfteredskaber, stilladser, lagerreoler, porte m.m. kontrolleres ved regelmæssige eftersyn af særligt kyndige. Adgangsforhold og færdselsarelaer Intern transport og færdsel Brand og eksplosionsfare FYSISK ARBEJDSMILJØ Arbejde med stoffer og materialer (kemikalier) Belægning, ryddelighed, belysning, fremkommelighed, niveauændringer, adgangs- og pladsforhold er ok. Omklædnings- og spisefaciliteter ved særligt forurenende arbejde. Arbejdsopgaver med stoffer og materialer er planlagt, så man kan arbejde sikkert. APB Der er arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for alle faremærkede kemikalier. Skadelige stoffer og materialer Intern transport foregår sikkert. Der er afmærkede færdselveje. Påkørsels- og klemningsfarer er forebygget. Eksplosions- og brandfarlige stoffer opbevares og anvendes sikkert. Lys og belysning Dagslys, rumbelysning og arbejdslys er i orden. Støj Akustikken i lokalet er ok. Høreskadende støj fra maskiner og håndværktøj m.m. er forebygget mest muligt. Luftkvalitet Luften i arbejdslokalet er ok. Rengøringen er i orden. Støv fra arbejdsprocesser fjernes. Værnemidler Egnet sikkerhedsudstyr som beskyttelses- og svejsebriller, høreværn, støvmasker og åndedrætsværn m.m. er til rådighed. Der er instruktion i korrekt anvendelse. Udstyret bliver regelmæssig vedligeholdt. Det er sundt at bevæge sig! Men det kan være skadeligt at have dårlige arbejdsstillinger i lang tid. Stoffer og materialer håndteres sikkert. Tjek særligt gift, nano, kræftfremkaldende-, nerveskadende -, lunge- og reproduktionsskadende stoffer. Udsugning Der er udsugning ved processer med sundhedsskadelig røg og damp m.m. Tjek disse arbejdsstillinger: Længerevarende statisk holde- og bærearbejde ved arbejde med håndværktøj. Biologi Arbejde med mikroorganismer som bakterier, svampe, parasitter m.m. foregår sikkert. OBS. laboratoriearbejde, arbejde på tage (fugle ekskrementer), befugtning af ventilationsanlæg, m.m. Hudbelastninger Vådt arbejde er forebygget og forekommer ikke i længere perioder. Gentagne lange rækkeafstande. Længerevarende arbejde med armene løftede over skulderhøjde. Gentagne eller længerevarende bøjninger og drejninger af ryg og nakke. Længerevarende siddende, stående eller Værnemidler Egnede personlige værnemidler som handsker, beskyttelsesbriller, masker og åndedrætsværn m.m. er til rådighed. Der er instruktion i korrekt anvendelse. Udstyret bliver regelmæssig vedligeholdt. ERGONOMI Temperaturforhold Passende. Kulde, varme og træk er ikke et problem. gående arbejde. Længerevarende knæliggende eller hugsiddende stilling. Arbejde med ensidigt, gentagede bevægelser forekommer mindre end halvdelen af arbejdsdagen. Løft, træk og skub Manuel håndtering, løft, træk og skub af emner foregår sikkert. Der er tekniske hjælpemidler til rådighed, og de anvendes. Der er plant og jævnt gulv. Arbejdsstillinger og bevægelser Vibrationer Arbejde, der medfører hånd/arm vibrationer eller helkrops vibrationer fra maskiner eller håndværktøj, udføres under kontrollerede forhold. 1 Det er sundt at bevæge sig! Men det kan være skadeligt at have dårlige arbejdsstillinger i lang tid. Tjek disse arbejdsstillinger: Længerevarende statisk holde- og bærearbejde Gentagne lange rækkeafstande. ved arbejde med håndværktøj. Længerevarende arbejde med armene løftede Gentagne eller længerevarende bøjninger og drejninger af ryg og nakke. Længerevarende siddende, stående eller Ensidigt, gentaget arbejde Længerevarende knæliggende eller hugsiddende stilling. Arbejde med ensidigt, gentagede bevægelser forekommer mindre end halvdelen af arbej 11

12 Fotosafari Arbejdssted: SPECIALE VÆRKSTEDET 1. FEBARUAR 2014 JENS MADSEN Dato: Indsendt af: Kort beskrivelse af problemet: Giver problemet sygefravær? STYR I PLADE SLIDT NEJ Indsæt foto af problemet: Løsningsforslag: DER ER BEHOV FOR ET MINDRE LAGER I NÆRHEDEN AF SAVEN, SÅ DER IKKE GÅR FOR LANG TID MELLEM SKIFTENE Ansvarlig for løsning: Problemet er løst, dato: Opfølgning, dato: PETER HANSEN 1. APRIL

13 Elektronisk APV Nogle virksomheder ønsker at gennemføre en elektronisk APV. Spørgsmålene om arbejdsmiljø er typisk de samme, som findes i APV-skemaet i bilagene. Nogle virksomheder anvender i forvejen spørgeskemaprogrammer til kundeundersøgelser, HR eller andet. Hvis man har mulighed for at benytte et sådant spørgeskemaprogram, kan virksomheden bruge dette og selv udforme spørgsmålene til den elektroniske APV. Det er også muligt at købe et færdigt elektronisk APVprogram fra forskellige udbydere. Mindre virksomheder kan vurdere, om det kan betale sig at investere i et sådant program. Der er stor forskel på pris og funktion, så det er op til virksomheden at vælge. APV som fotosafari Som navnet signalerer, handler denne APV-metode om at tage foto af de arbejdsmiljøproblemer, man finder i afdelingerne. Fotos indføjes i den blanket, der er i bilagene. Her gøres korte notater om problemet og løsningsforslag m.m. Metoden fotosafari har den fordel, at den kræver mindre skrivearbejde, og at det ofte er ret synligt, hvad problemet er. Under kortlægningen er det en god idé at følge produktionens normale flow. Så opdager man måske små uhensigtsmæssigheder undervejs, som kan forbedre arbejdsmiljøet. Man kan gennemgå hele virksomheden på en gang eller lade de enkelte arbejdsmiljøgrupper kortlægge hver afdeling for sig. Metoden kan også bruges, hvis en medarbejder eller en leder vil rapportere om en konkret problemstilling til arbejdsmiljøorganisationen i forbindelse med det daglige arbejde. Brug f.eks. mobiltelefonen til at tage billeder. Vær opmærksom på, at man ikke nødvendigvis kan afdække alt ved en fotosafari, f.eks. vil det psykiske arbejdsmiljø fortsat kræve en afdækning via spørgeskema, dialog eller interview. Til dette kan man bruge spørgsmålene fra det færdige skema, hente inspiration fra andre skemaer eller sammensætte sit eget. 13

14 Dialogmøde som APV Når man beslutter at bruge dialogmøde(r) som APV-metode, er det nødvendigt, at ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen forbereder sig inden dialogmødet. Virksomheden skal kende de arbejdsmiljøemner, der er relevante for branchen. Man kan undersøge relevante branchevejledninger, arbejdsmiljøvejvisere eller tjekskemaer og bruge dem til inspiration og som udgangspunkt for diskussioner- ne. Lad også gerne medarbejderne bladre eller læse i disse materialer inden dialogmødet. På et dialogmøde samles afdelingens medarbejdere for at kortlægge arbejdsmiljøet sammen. Afhængig af virksomhedens størrelse kan et dialogmøde foregå med alle medarbejdere samlet i én gruppe eller i flere grupper med efterfølgende fælles opsamling. 14

15 Eventuelle arbejdsmiljøproblemer noteres f.eks. på en farvet post-it seddel, et farvet projektkort eller på anden vis. De enkelte arbejdsmiljøproblemer samles på fælles plancher eller tavler for arbejdsmiljøemnerne; ulykkesrisiko, fysiske forhold, ergonomi, kemi og biologi, psykisk arbejdsmiljø og andre emner. I bilagene findes to plancher til opsamling af arbejdsmiljøproblemer, som kan printes ud i A3 størrelse eller større. Herefter kan man vælge at tage endnu en runde i gruppen (-erne), hvor man indsamler ideer til løsninger og forbedringer. Det kan foregå samme dag eller en anden dag. Man kan også lade arbejdsmiljøorganisationen finde løsningsforslag til problemerne på et andet tidspunkt. De ansvarlige for APV en indsamler resultaterne, og ud fra dette laves en handleplan. Fordelen ved denne metode er, at man slipper for at udsende og bearbejde spørgeskemaer fra flere medarbejdere. Alle er med til diskussionerne og får en fælles opfattelse og forståelse af problemerne i virksomheden. 15

16 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse og kompetenceudvikling hvad nu? Det er arbejdsgiveren, som skal sørge for, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse finder sted. Alle virksomheder med ansatte skal afholde en årlig arbejdsmiljødrøftelse, hvor det kommende års samarbejde om arbejdsmiljø tilrettelægges, og hvor man drøfter det seneste års arbejde i arbejdsmiljøorganisationen. For mange er dette allerede en naturlig del af arbejdsmiljøarbejdet i virksomheden. Ideen er at få struktur og systematik ind i arbejdsmiljøarbejdet. Virksomhederne laver allerede en APV og holder et eller flere møder i arbejdsmiljøorganisationen i løbet af året. Denne viden kan bruges i forbindelse med den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Hvad går godt? Og hvor er der behov for at sætte ind? Gør den årlige arbejdsmiljødrøftelse til en del af virksomhedens normale drift. Læg drøftelsen på det tidspunkt på året, der passer ind i virksomhedens produktion. Det er jo ikke smart at planlægge den årlige arbejdsmiljødrøftelse midt i en travl periode. Det er godt at koble den årlige arbejdsmiljødrøftelse til det arbejdsmiljøarbejde, som allerede foregår i virksomheden Når en ting er relevant i ens egen hverdag og virkelighed, har man også mere lyst til at arbejde med den. Det giver mening. I arbejdsmiljøarbejdet er der en del krav, nogle ting skal bare laves, f.eks. APV og den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Det er oplagt at koble disse to ting sammen. Brug APV-arbejdet til at starte den årlige arbejdsmiljødrøftelse. Kompetencenudviklingsplan Når den årlige arbejdsmiljødrøftelse er afholdt, ved virksomheden, om der er behov for nye arbejdsmiljøkompetencer. Ud fra dette kan man udarbejde en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøorganisationen. Få mere information om de supplerende arbejdsmiljøuddannelser hos organisationerne. INDHOLD I DEN ÅRLIGE ARBEJDSMILJØDRØFTELSE AMO tilrettelægger, hvad der skal være fokus på i det kommende år AMO fastlægger, hvordan samarbejdet skal foregå, herunder samarbejdsformer og mødeintervaller AMO vurdere, om det foregående års mål er nået AMO fastlægger mål for det kommende års samarbejde 16

17 Virksomheden skal skriftligt kunne dokumentere, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted. Det er op til virksomheden selv at vælge hvordan. Det kan f.eks. være som et punkt i et referat fra et arbejdsmiljøudvalgsmøde eller som et dokument i sig selv. 17

18 18 Bilag

19 Vejledningen og bilagene findes på Denne vejledning dækker de generelle forhold i industrien. APV-skemaerne findes i wordformat og kan tilpasses den enkelte virksomhed og underbranche. Find også inspiration og uddybning til APV-arbejdet på og 19

20 APV-tjekskema 1 af 3 Afdeling: Dato: Arbejdsmiljøemne Hvad skal tjekkes? Problem Intet problem Ved ikke/ Ikke relevant ULYKKESRISIKO Arbejdets organisering Værnemidler Arbejdsulykker Maskiner Håndværktøj Andre tekniske hjælpemidler Arbejde i højden Risiko for nedfald Lovpligtige eftersyn Adgangsforhold og færdselsarelaer Intern transport og færdsel Brand og eksplosionsfare Instruktion og oplæring i de opgaver, som udføres. Egnede personlige værnemidler er til rådighed. Instruktion i korrekt anvendelse. Regelmæssig vedligeholdt. Vi forebygger arbejdsulykker. Hvis der sker en arbejdsulykke, arbejder vi på at forhindre, at det kan ske igen. Der er afskærmning og sikring af roterende, skærende, bearbejdende værktøjer og bevægelige maskindele. Der er ingen afklemningsfare, og sikring benyttes. Håndværktøj er sikret efter gældende regler. Arbejde med trucks, palleløftere, løfteborde, vacuumsug, emballeringsmaskiner m.fl. foregår sikkert. Stiger, stilladser, rækværk og lagerreoler m.m. er opstillet, anvendes og efterses korrekt. Risiko for nedstyrtning er forebygget. Risiko for nedfaldende genstande er forebygget. Maskiner, håndværktøj, trucks, løfteredskaber, stilladser, lagerreoler, porte m.m. kontrolleres ved regelmæssige eftersyn af særligt kyndige. Belægning, ryddelighed, belysning, fremkommelighed, niveauændringer, adgangs- og pladsforhold er ok. Intern transport foregår sikkert. Der er afmærkede færdselveje. Påkørsels- og klemningsfarer er forebygget. Eksplosions- og brandfarlige stoffer opbevares og anvendes sikkert. FYSISK ARBEJDSMILJØ Lys og belysning Støj Luftkvalitet Værnemidler Temperaturforhold Vibrationer Dagslys, rumbelysning og arbejdslys er i orden. Akustikken i lokalet er ok. Høreskadende støj fra maskiner og håndværktøj m.m. er forebygget mest muligt. Luften i arbejdslokalet er ok. Rengøringen er i orden. Støv fra arbejdsprocesser fjernes. Egnet sikkerhedsudstyr som beskyttelses- og svejsebriller, høreværn, støvmasker og åndedrætsværn m.m. er til rådighed. Der er instruktion i korrekt anvendelse. Udstyret bliver regelmæssig vedligeholdt. Passende. Kulde, varme og træk er ikke et problem. Arbejde, der medfører hånd/arm vibrationer eller helkrops vibrationer fra maskiner eller håndværktøj, udføres under kontrollerede forhold. 20 1

21 APV-tjekskema 2 af 3 Arbejdsmiljøemne Hvad skal tjekkes? Problem Intet problem Ved ikke/ Ikke relevant Stråling Velfærdsforanstaltninger Arbejde med ultraviolet-, infrarød- eller laser stråling, magnetfelter eller statisk el udføres under kontrollerede forhold. Omklædnings- og spisefaciliteter ved særligt forurenende arbejde. KEMI OG BIOLOGI Arbejde med stoffer og materialer (kemikalier) APB Skadelige stoffer og materialer Udsugning Biologi Hudbelastninger Værnemidler Arbejdsopgaver med stoffer og materialer er planlagt, så man kan arbejde sikkert. Der er arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) for alle faremærkede kemikalier. Stoffer og materialer håndteres sikkert. Tjek særligt gift, nano, kræftfremkaldende-, nerveskadende -, lunge- og reproduktionsskadende stoffer. Der er udsugning ved processer med sundhedsskadelig røg og damp m.m. Arbejde med mikroorganismer som bakterier, svampe, parasitter m.m. foregår sikkert. OBS. laboratoriearbejde, arbejde på tage (fugle ekskrementer), befugtning af ventilationsanlæg, m.m. Vådt arbejde er forebygget og forekommer ikke i længere perioder. Egnede personlige værnemidler som handsker, beskyttelsesbriller, masker og åndedrætsværn m.m. er til rådighed. Der er instruktion i korrekt anvendelse. Udstyret bliver regelmæssig vedligeholdt. ERGONOMI Løft, træk og skub Arbejdsstillinger og bevægelser Manuel håndtering, løft, træk og skub af emner foregår sikkert. Der er tekniske hjælpemidler til rådighed, og de anvendes. Der er plant og jævnt gulv. Det er sundt at bevæge sig! Men det kan være skadeligt at have dårlige arbejdsstillinger i lang tid. Tjek disse arbejdsstillinger: Længerevarende statisk holde- og bærearbejde ved arbejde med håndværktøj. Gentagne lange rækkeafstande. Længerevarende arbejde med armene løftede over skulderhøjde. Gentagne eller længerevarende bøjninger og drejninger af ryg og nakke. Længerevarende siddende, stående eller gående arbejde. Længerevarende knæliggende eller hugsiddende stilling. Ensidigt, gentaget arbejde Arbejde med ensidigt, gentagede bevægelser forekommer mindre end halvdelen af arbejdsdagen. 21 2

22 APV-tjekskema 3 af 3 Arbejdsmiljøemne Hvad skal tjekkes? Problem Intet problem Ved ikke/ Ikke relevant PSYKISK ARBEJDSMILJØ Trivsel Samarbejde Anderkendelse Arbejdets organisering Udvikling Kompetencer Alenearbejde Natarbejde Krænkende adfærd Generel tilfredshed med arbejde og opgaver. Samarbejde, hjælp og støtte fra kolleger. Anerkendelse, hjælp og støtte fra ledelsen. Arbejdsmængde og tidspres. Normalt kan opgaverne nås til tiden. Passende krav, afveksling og udfordringer i arbejdet. Kompetencer og uddannelser passer til de arbejdsopgaver, der er. Der er mulighed for at tilkalde hjælp eller være i kontakt med andre, hvis vi arbejder alene. Helbredsundersøgelse tilbydes ved mere end 300 timers natarbejde om året. Trusler, chikane, vold og mobning i hverdagen? Hvis I oplever ovenstående; Hvor ofte og hvornår forekommer det? Hvem er blevet udsat? Hvem har ellers været involveret i hændelsen? ANDET Sygefravær Nyansatte Unge De unges forældre Gravide og ammende - kun relevante for nogle ansatte Andet Er der forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefravær? Nyansatte får en grundig instruktion i de arbejdsopgaver og de risici, der er. Særlig instruktion af de unge ansatte om risici i arbejdet ud over normal introduktion. Særlig information sendes til de unge ansattes forældre om de risici, der er i arbejdet og de forholdsregler, som virksomheden har iværksat. Er gravide og ammende ansatte sikret mod påvirkninger, der kan indebære farer for mor eller barn. Er der områder, som APV en mangler at undersøge? 22 3

23 Fotosafari Arbejdssted: Dato: Indsendt af: Kort beskrivelse af problemet: Giver problemet sygefravær? Indsæt foto af problemet: Løsningsforslag: Ansvarlig for løsning: Problemet er løst, dato: Opfølgning, dato: 23

24 APV-planche 1 af 2 til arbejdsmiljøproblemer fra dialogmøde Afdeling: Dato: Opsamling af arbejdsmiljøproblemer: Ulykkesrisici: Fysiske forhold: Kemiske og biologiske forhold: 24

25 APV-planche 2 af 2 til arbejdsmiljøproblemer fra dialogmøde Opsamling af arbejdsmiljøproblemer: Ergonomi: Psykisk arbejdsmiljø: Andre forhold (sygefravær, gravide, unge og nyansatte): 225

26 APV-handleplan 1 af 2 Ansvarlig leder Navn: Underskrift: Arbejdsmiljørepræsentant Navn Underskrift: Dato: Arbejdsmiljøemne Beskrivelse af problemet Løsning Evt. midlertidig og endelig løsning Ulykkesrisiko og eksplosionsfarer Fysisk arbejdsmiljø: Lys, indeklima, støj, vibrationer, stråling Kemi og biologi: Arbejdspladsbrugsanvisninger, biologi, hudbelastninger Ansvarlig leder Tidsfrist for løsning Dato for opfølgning 26

27 APV-handleplan 2 af 2 Arbejdsmiljøemne Beskrivelse af problemet Ergonomi: Arbejdsstillinger, løft, træk og skub Psykiske arbejdsmiljø: Trivsel, organisering og krænkende adfærd m.m. Sygefravær Andet Unge Gravide Løsning Evt. midlertidig og endelig løsning Ansvarlig leder Tidsfrist for løsning Dato for opfølgning 27

28 CO-industri Tlf Dansk Industri Tlf Lederne Tlf

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser

APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser APV og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Vejledning om strategisk tilgang til arbejdsmiljøarbejdet ved hjælp af arbejdspladsvurderingen (APV) og de årlige arbejdsmiljødrøftelser Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Læs mere

APV-guide til industrien

APV-guide til industrien APV-guide til industrien Et inspirationshæfte om arbejdspladsvurdering til mindre og mellemstore virksomheder Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne vejledning er udarbejdet af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Universiteter og forskning

Universiteter og forskning Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Universiteter og forskning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø

APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø 0% 0% 100% 1 af 27. APV-skema - Fysisk arbejdsmiljø Din besvarelse af dette spørgeskema skal anvendes til at kortlægge det fysiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Svarene i den fysiske APV er ikke anonyme.

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet,

Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, 1 Indeklima: Oplever du problemer med indeklimaet (temperatur, træk, luftkvalitet, fugt og skimmelsvamp, belysning og dagslys, statisk elektricitet, tobaksrøg) Støj: Oplever du problemer med støj (støjniveau,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Bedemænd Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital

Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dyrlægepraksis, dyreklinik og -hospital Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Praktiserende læger Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Stilladsarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Frisører og anden personlig pleje

Frisører og anden personlig pleje Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Frisører og anden personlig pleje Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Murer- og stukkatørvirksomheder

Murer- og stukkatørvirksomheder Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Murer- og stukkatørvirksomheder Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Daginstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KØKKENER. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KØKKENER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Dentallaboratorier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant

TJEKLISTE. Værktøj til systematisk arbejdsmiljø. Arbejdssted. Adresse. Arbejdsleder/kontaktperson. Evt. arbejdsmiljørepræsentant TJEKLISTE Arbejdssted Adresse Arbejdsleder/kontaktperson Evt. arbejdsmiljørepræsentant Øvrige deltagere/ansatte Dato Sammenfatning af gennemgangen (beskriv selv hovedtrækkene) Årshjul Har I udarbejdet

Læs mere

2014 Vandforsyning. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Vandforsyning. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Vandforsyning Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:39 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller

Læs mere

Opførelse og nedrivning af byggeri

Opførelse og nedrivning af byggeri Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Opførelse og nedrivning af byggeri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1

1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Helt i orden Kan forbedres Bør ændres. Side 1 Side 1 APV-spørgeskema Vand, kloak og affald Virksomhed: Afdeling: Dato: 18-01-2010 17:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03. Luftkvalitet

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Elektronik Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Restaurant, café, bodega m.m.

Restaurant, café, bodega m.m. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Restaurant, café, bodega m.m. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Transport af gods - generelt

Transport af gods - generelt Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - generelt Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

Vand, kloak og affald

Vand, kloak og affald Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Vand, kloak og affald Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hotel og camping Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Installation og reparation af maskiner og udstyr

Installation og reparation af maskiner og udstyr Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Installation og reparation af maskiner og udstyr Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Malervirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

DYRLÆGEPRAKSIS, DYREKLINIK OG - HOSPITAL

DYRLÆGEPRAKSIS, DYREKLINIK OG - HOSPITAL Checkliste til DYRLÆGEPRAKSIS, DYREKLINIK OG - HOSPITAL Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering It-rådgivning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Ejendomsservice. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:18 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

2014 Catering. APV-spørgeskema

2014 Catering. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Catering Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Checkliste til RESTAURANT, CAFE, BODEGA M.M. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte,

Læs mere

Transport af gods - post - kurer

Transport af gods - post - kurer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af gods - post - kurer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 17 Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Idræts- og svømmehaller

Idræts- og svømmehaller Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Idræts- og svømmehaller Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Køkken og kantine. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Køkken og kantine Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

arbejdspladsvurdering

arbejdspladsvurdering GODE RÅD OM... arbejdspladsvurdering SIDE 1 indhold 3 APV er et lovkrav for alle arbejdsgivere med ansatte 3 Årligt møde om arbejdsmiljøarbejdet 3 Hvad er arbejdsmiljø? 4 Hvad skal man undersøge? 4 APV

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Håndværksbagere Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ

ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ ERGONOMISK ARBEJDSMILJØ TUNGE LØFT Løfter medarbejderne tunge emner eller byrder manuelt? Løfter eller holder medarbejderne tungt værktøj eller redskaber under arbejdet, f støvsuger, skraldespande, gulvspande

Læs mere

Transport af passagerer - taxi

Transport af passagerer - taxi Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Transport af passagerer - taxi Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Grusgrave Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

STILLADSARBEJDE. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til STILLADSARBEJDE Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Bedemænd og ansatte i krematorier. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Bedemænd og ansatte i krematorier Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 12:09 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Museer og biografer. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Museer og biografer Virksomhed: Afdeling: Dato: 16-10-2014 12:34 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten.

Virksomheden bør desuden være opmærksom på at gravide ikke er medtaget i tjeklisten. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Malervirksomhed Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab, som virksomheden

Læs mere

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland Jord-, beton-, kloakog brolæggerarbejde Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er

Læs mere

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Idræts- og sportsanlæg. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Ikke relevant. Bemærkninger: Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Idræts- og sportsanlæg Virksomhed: Afdeling: Dato: 21-05-2014 11:29 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

2014 Forsvar. APV-spørgeskema

2014 Forsvar. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forsvar Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 11:04 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner

Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Reparation af landbrugsog skovbrugsmaskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

LANDBRUG. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til LANDBRUG Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M.

RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Tjekliste til arbejdspladsvurdering i Grønland RESTAURANT, CAFÉ, BODEGA M.M. Indledning Arbejdstilsynet har lavet denne tjekliste, fortrinsvis til virksomheder med færre end ti ansatte. Den er et redskab,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Autobranchen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING

Herlufsholms Idrætscenter APV - Idræts- og svømmehaller Foråret 2011 ARBEJDSPLADSVURDERING Angiv dit navn her: ARBEJDSPLADSVURDERING 4. Opfølgning på handlingsplanen 1. Kortlægning og identifikation 3. Prioritering og handlingsplan 2. Beskrivelse og vurdering Marts 2011 Kære ansatte på Herlufsholm

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats.

Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Kære deltager Du kan nu gå i gang med at besvare spørgeskemaet. Dine svar vil give værdifuld viden til gavn for fremtidens arbejdsmiljøindsats. Hvad spørger vi om Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering VVS-installatører Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer

Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Fysioterapeutklinikker og kiropraktorer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Nærings- og nydelsesmidler

Nærings- og nydelsesmidler Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nærings- og nydelsesmidler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

El- og varmeforsyning

El- og varmeforsyning Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering El- og varmeforsyning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Ejendomsfunktionærer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Engros Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1

2014 Forlystelsesvirksomhed. APV-spørgeskema. 1. Fysiske forhold. Bemærkninger: Ikke relevant. Vurdér følgende forhold: Side 1 Side 1 APV-spørgeskema 2014 Forlystelsesvirksomhed Virksomhed: Afdeling: Dato: 06-11-2014 08:26 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde, kold vind, regn) 1.02. Trækgener, kuldenedfald

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler

God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler God start godt arbejdsmiljø - til tekniske skoler Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige forhold for unge Fokus på oplæring, feedback og fællesskab Kemi Inkl. øvelser Materialet er

Læs mere

2014 Frisører. APV-spørgeskema

2014 Frisører. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Frisører Virksomhed: Afdeling: Dato: 23-06-2014 13:30 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet og ventilation(f.eks.

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Landbrug Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Hospitaler Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Produktion af biogas, gasforsyning og råstofudvinding

Produktion af biogas, gasforsyning og råstofudvinding Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Produktion af biogas, gasforsyning og råstofudvinding Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde

Læs mere

Cementfabrikker og mørtelværksteder mv.

Cementfabrikker og mørtelværksteder mv. Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Cementfabrikker og mørtelværksteder mv. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN

KLAR - PARAT TIL ARBEJDSTILSYNETS RISIKOBASEREDE TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN

KLAR - PARAT TIL RISIKOBASERET TILSYN Arbejdsmiljøgruppe: Afdeling/område/afsnit/boenhed: Dato: Arbejdsmiljøorganisationen og kompetenceudvikling Er det lovpligtige arbejde for sikkerhed og sundhed organiseret? Spørgsmål/tjekpunkter Ja Nej

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 26 Kultur og sport Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Slagterier Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Butikker Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere