Beregningsregler for eksisterende broers bæreevne. Tillæg for klassificering af broer med store spændvidder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beregningsregler for eksisterende broers bæreevne. Tillæg for klassificering af broer med store spændvidder"

Transkript

1 Beregningsregler for eksisterende broers bæreevne Tillæg for klassificering af broer med store spændvidder Rapport

2 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon Telefax Beregningsregler for eksisterende broers bæreevne Tillæg for klassificering af broer med store spændvidder Rapport 336 Dato Oktober 2007 Forfattere Dorthe Lund Ravn, COWI Hans Henrik Christensen, Rambøll Udgiver Vejdirektoratet ISBN ISSN

3 Beregningsregler for eksisterende broers bæreevner Tillæg for klassificering af broer med store spændvidder Rapport

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...4 Forord...5 Tillægsbestemmelser, kapitel Bilag...13 Bilag A Standardkøretøjer klasse Bilag B Supplerende bestemmelser for administration af særtransporter på broer med store spændvidder...16 B.1 Baggrund...17 B.2 Beskrivelse af koncept...17 B.2.1 Resultatet af en broklassificering...17 B.2.2 Standardkøretøjer...19 B.2.3 Administrativ arbejdsgang...19 Køretøjsklassificering...19 Politiets rutiner...19 Brobestyrelsens sagsbehandling

5 Forord Nærværende tillæg anvendes ved klassificering af broer med store spændvidder. Med store spændvidder menes spændvidder større end 50 m. Tillægget indeholder supplerende bestemmelser til: Beregningsregler for eksisterende broers bæreevne, april 1996 [1] Revisionshæfte til Beregningsregler for eksisterende broers bæreevne, april 1996, november 2002 [2] Tillægget skal anvendes sammen med [1] og [2]. Der er således anvendt samme kapitelnummerering i hovedteksten som i [1] og [2], dog er der tilføjet et nyt kapitel 9, samt Bilag A og B. Hvor intet andet er angivet, er teksten i [1] og [2] gældende. Tillægget indeholder i det nye kapitel 9 bestemmelser for udførelse af en særskilt sikkerhedsmæssig eftervisning af bæreevnen af broer med store spændvidder for almindeligt forekommende trafik. Denne eftervisning bør altid udføres som en del af en klassificering. Tillægget er udarbejdet på foranledning af Vejdirektoratet af følgende personer: Civilingeniør Dorthe Lund Ravn, COWI Civilingeniør Hans Henrik Christensen, RAMBØLL En kort beskrivelse af baggrunden og de overordnede principper fremgår af Bilag B. 5

6 Tillægsbestemmelser, kapitel Typer af bæreevnevurderinger 3. blok, sidste linie udgår og erstattes af: For broer med spændvidder større end 50 m udføres klassificering i henhold til reglerne beskrevet i dette tillæg. Efter sidste blok tilføjes: I forbindelse med klassificering af store broer med store spændvidder anbefales det, at der udføres en særskilt eftervisning af bæreevnen for almindeligt forekommende trafik indenfor færdselslovens rammer, se kapitel 9 i dette tillæg. En klassificering kan således ikke umiddelbart antages at kunne gøre det ud for en tilstrækkelig sikkerhedsmæssig eftervisning af bæreevnen, da der kan optræde farligere lastsituationer for almindelig trafik, end dem der indgår i en klassificering. 1.2 Køretøjsklasser Til 2. blok tilføjes: For broer med store spændvidder anvendes desuden de i Bilag A angivne standardkøretøjer repræsenterende standardklasserne 225, 250, blok sidste linie tilføjes: 60, 80, 100 og 200 m. 1.7 Beregninger Efter sidste afsnit tilføjes: For broer med spændvidder over 50 m anbefales der gennemført en særskilt eftervisning af broens bæreevne for almindeligt forekommende trafik indenfor færdselslovens rammer i forbindelse med en klassificering, se kapitel 9. Broer omfattet af dette tillæg skal altid beregnes ved en udvidet analyse. 1.9 Grundbegreber Til Standardkøretøj tilføjes: For broer med store spændvidder anvendes desuden klasserne 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450 og 500, se Bilag A passage Efter sidste blok tilføjes: 3A. Som betinget klasse 3, men hvor broen kun er lukket for øvrig trafik i kørselsretningen. 3A er kun relevant i de tilfælde, hvor der er mindst to vognbaner i hver retning, typisk motorvejsbroer. 6

7 5.2.5 passage, klassificering Nederst i 3. blok tilføjes: 3A. Øvrig trafik fjernes kun i kørselsretningen, og køretøjet placeres i gunstigste spor Lasternes placering Nederst på figur 5.3 Passager tilføjes: 3A. Eneste køretøj i kørselsretningen i specialspor (reduceret hastighed = 10 km/t) Placering i mindst farlige position Kørebane Kørebane A Vognbane B Vognbane C Efter 2. blok side 23 tilføjes: For betinget passage 3A skal køretøj A og B placeres i hver sin kørebane. Køretøj A placeres i det specificerede specialspor, der tilstræbes at svare til den mindst farlige position på tværs i den ene kørebane, mens køretøj B placeres i den farligste vognbane i den anden kørebane. Såfremt det virker til ugunst, skal der samtidigt regnes med jævnt fordelt trafiklast i lastspor/vogn baner i ugunstigste position i den anden kørebane inkl. vognbanen indeholdende køretøj B, se Figur 5.2 i [1]. Køretøj B udelades hvis det virker til gunst. 5.3 Trafiklast Til 3. blok tilføjes: For broer med store spændvidder større end 50 m skal bremsekraften forøges med et bidrag fra fladelasten på 0,10 3,0 2,5 Lb = 0,75 Lb [kn], hvor Lb [m] er belastede længde i kørselsretningen. Den samlede bremselast kan dog ikke overstige 900 kn Standardkøretøjer Til 1. blok tilføjes: For broer med store spændvidder større end 50 m anvendes desuden standardkøretøjerne anført i Bilag A Stødtillæg Efter 1. blok erstattes KS = 1,25 af: For spændvidder mindre end eller lig med 50 m regnes med en stødfaktor på KS = 1,25. For spændvidder større end 60 m regnes med en KS =. For mellemliggende influenslængder interpoleres der retlinet mellem de to værdier. 7

8 5.5. Kombinationer af laste med ilhørende partialkoefficienter Tabel 5.1 erstattes af nedenstående tabel: Anv. Brud Permanent last Egenvægt Gk 0,25 Gk Tyngde af jord og grundvand Forspænding Svind og krybning 0,75 0,9 Variabel last Trafiklast (Klassificering) Standardkøretøj A Standardkøretøj B Fladelast Bremsekraft Temperatur Vind Islast Bølge og strømlast 1,3 Som 2.1 Som 2.1, dog skal partial_koefficienter > sættes lig. Tabel 5.1. Lastkombinationer og partialkoeffi cienter, klassifi cering Valg af analyseform Afsnittet udgår og erstattes af: Bæreevnevurderingen udføres som en udvidet analyse. 8.3 Udvidet analyse Afsnittet udgår og erstattes af: Generelt En bro med spændvidde over 50 m skal betragtes som bestående af flere broer i broen. Hvert overordnet konstruktionselement betragtes som en bro, f.eks. hængere, tværskot, dæk osv. For hvert konstruktionselement i broen beregnes fem broklasser, som beskrevet i Bilag B, afsnit B2.1. Største og mindste spændvidde, som anvendes for broer med spændvidder under 50 m, erstattes af en influenslængde bestemt for hvert konstruktionselement. 8

9 Klassificeringen kan omfatte overbygningen alene eller hele konstruktionen. Omfanget afhænger bl.a. af brotype, konstruktionens tilstand og virkemåde. Omfanget aftales med brobestyrelsen i hvert enkelt tilfælde Statiske modeller Broerne repræsenteres normalt ved rumlige statiske modeller, hvor lastvirkningerne i alle retninger behandles under ét. Lastvirkningerne skal bestemmes ved anvendelse af anerkendte metoder, som tager hensyn til lasternes variation i tid og rum, konstruktionens respons, de aktuelle natur og jordbundsforhold, samt den grænsetilstand som skal kontrolleres. Forenklede metoder kan anvendes, såfremt det er dokumenteret, at der herved fås resultater på den sikre side. Understøtningsforholdene defineres i modellen i bedst mulig overensstemmelse med konstruktionens virkemåde. Såfremt ikkelineære effekter kan have betydning for lastvirkningerne, skal disse effekter vurderes og medtages i nødvendigt omfang. Der skal om nødvendigt tages hensyn til virkningen af konstruktionens bevægelser/deforma tioner ved beregning af kræfter og momenter i konstruktionen (2. orden virkning). For konstruktioner med store flytninger skal den geometriske stivhed om nødvendigt tages i regning. Ved kontrol af modstandsevnen for et konstruktionselement skal der i nødvendigt omfang tages hensyn til mulig samvirkning mellem lokale og globale effekter Modstandsmodeller Der henvises til [1] og [2] inkl. referencer vedrørende beregning af konstruktionselementers modstandsevne. Det er, som angivet i konstruktionsnormerne, tilladt at afvige fra normens krav og forskrifter, hvis det kan dokumenteres, at afvigelsen er forsvarlig. Efter kapitel 8 tilføjes nyt kapitel 9: 9. Bæreevneeftervisning for almindeligt forekommende trafik 9.1. Generelt I forbindelse med en klassificering anbefales det, at der udføres en sikkerhedsmæssig eftervisning af bæreevnen for lasttilfældene med almindeligt forekommende trafiklast, som i visse situationer kan være mere kritiske end lasttilfældene, som anvendes ved klassificeringen. 9

10 9.2. Funktionskrav Funktionskravene angivet i afsnit 2 skal opfyldes Brudgrænsetilstande Bæreevneeftervisningen udføres i henhold til brudgrænsetilstanden og anvendelsesgrænsetilstanden. 9.4 Sikkerhed Kravene til sikkerhed angivet i afsnit 4 skal være opfyldte. 9.5 Belastninger Som eneste trafiklast anvendes fladelasten som angivet i efterfølgende tabel. Fladelastens størrelse afhænger alene af influenslængden og placeres i hele broens bredde. Fladelastens størrelse er inklusiv stødtillæg. 50 m < L 100 m 100 m < L 1000 m L > 1000 m Fladelast [kn/m2] 4,0 2, /L 3,0 Tabel 9.1. Fladelast som funktion af influenslængden for broer med spændvidde større end 50 m. Sikkerhedsmæssig bæreevneeftervisning for almindeligt forekommende trafik indenfor færdselslovens rammer. Som bremselast anvendes ,1 3,0 q Lb = ,3 q Lb [kn], hvor q er fladelasten anført i Tabel 9.1 og Lb [m] er den belastede længde i kørselsretningen. Den samlede bremselast kan dog ikke overstige 900 kn. Bæreevneeftervisningen gennemføres for følgende lastkombinationer: 10

11 Anv. Brud a b c d e f Permanent last Egenvægt Gk 0,25 Gk Tyngde af jord og grundvand Forspænding Svind og krybning 0,75 0,9 Variabel last Trafiklast (Bæreevneeftervisning) Fladelast Bremsekraft Temperatur Vind Islast Bølge og strømlast 1,3 1,3 1, ,5 1,5 1,3 Som 2.1 Som 2.1, dog skal partialkoefficienter > sættes lig. Ulykkeslast Tabel 9.2. Lastkombinationer og partialkoeffi cienter, sikkerhedsmæssig bæreevneeftervisning for almindeligt forekommende trafi k indenfor færdselslovens rammer. 9.6 Geometri Se kapitel Materialer Se kapitel Beregninger Omfang Broens bæreevne undersøges i alle kritiske snit for lastkombinationerne angivet i tabel

12 9.8.2 Statiske modeller Se kapitel 8 afsnit Modstandsmodeller Se afsnit 8 afsnit

13 Bilag Bilag A. Standardkøretøjer klasse Bilag B. Supplerende bestemmelser for administration af særtransporter på broer med store spændvidder 13

14 14 Bilag A Standardkøretøjer klasse

15 15

16 Bilag B Supplerende bestemmelser for administration af særtransporter på broer med store spændvidder 16

17 B.1 Baggrund I forbindelse med administration af særtransporter på de store broer med store spændvidder i Danmark, har Vejdirektoratet fremsat ønske om, at disse broer klassificeres i lighed med de øvrige broer på hovedlandevejsnettet, således at der opnås en ensartet, effektiv og hurtig administration. Hertil skal der etableres et supplerende regelsæt, der i grundopbygning er i overensstemmelse med de principper, der allerede er gældende for broer med spændvidder mindre end 50 m beskrevet i Beregningsregler for eksisterende broers bæreevne. (Store broer er i denne sammenhæng broer med spændvidder større end 50 m). Inden færdiggørelsen af regelsættet blev der gennemført klassificering af 3 store broer, Sallingsundbroen, Ny Lillebæltsbro og Vejlefjordbroen. Klassificeringerne havde til formål at afprøve anvendeligheden af det foreslåede koncept. Konceptet er beskrevet efterfølgende. Klassificeringerne viste, at konceptet er gennemførligt samt at der opnås klasser, som i forhold til administrationen af særtransporter giver mulighed for at større transporter kan passere end tidligere. B.2 Beskrivelse af koncept For broer med spændvidder mindre end 50 m fastlægges ved klassificeringen et sæt af fire broklasser for hver bro. Ved administrationen af særtransporter anvendes disse broklasser sammen med broens hhv. største og mindste spændvidde. For store broer vil dette ikke være tilstrækkeligt. En stor bro kan betragtes som en bro med flere broer i broen og med forskellige tilhørende spændvidder/influenslængder. For hvert konstruktionselement skal angives en influenslængde, således at broklasserne kan sammenlignes med køretøjsklasser, der er bestemt på basis af simpelt understøttede bjælker. Influenslængden som angives bør som udgangspunkt være influenslængden for den dominerende snitkraftkomponent, der benyttes af køretøj A i den kritiske lastopstilling for pågældende element. Særlige overvejelser bør gøres ved fastlæggelse af influenslængder for statisk ubestemte konstruktionselementer. For negative momenter og reaktionskræfter ved mellemunderstøtninger i kontinuerte elementer bør influenslængden for eksempel angives som summen af de to tilstødende spændvidder i tilfælde med små spændvidder, hvor længden af den dominerende del af referencekøretøjet strækker sig over begge tilstødende spænd. For forskydningskraft og positive momenter angives influenslængden som spændvidden for det pågældende fag. B.2.1 Resultatet af en broklassificering Resultatet af en broklassificering af en bro med spændvidde over 50 m vil være et sæt af broklasser for hver bro i broen der undersøges (konstruktionselement) der undersøges samt en tilhørende spændvidde/influenslængde. I tabel B1, 2 og 3 er vist resultaterne fra klassificeringen af de tre broer. Der er angivet følgende fem broklasser: 1 Normal klasse: Ingen restriktioner 2 klasse 1: Der køres på kørebanearealet 17

18 3 klasse 2: Der køres på kørebanearealet og med reduceret hastighed på max. 10 km/t 4 klasse 3: Transporten er alene på broen og der køres i specielt spor og med reduceret hastighed på max. 10 km/t. 5 klasse 3A: Som betinget klasse 3, men broen er kun lukket for anden trafik i kørselsretningen. Broklasse 3A er kun relevant for broer med mere end en vognbane i hver retning, typisk motorvejsbroer. Det skal bemærkes, at broklasse 3A kun er beregnet for Vejlefjordbroen. Der udregnes broklasser for alle betydende konstruktionselementer. klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 3A Hængere >300 Dilatationsfuger Tværskot ,0 m Overside dæk ,0 m Hovedragere m Viaduktfag Plade ,0 m viaduktfag Broens klasse Tabel B1. Broklasser beregnet for Ny Lillebæltsbro. klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 3A Kørebaneplade ,0 m Tværribber ,0 m Kassedrager ,0 m Tilslutningsfag ,0 m Broens klasse Tabel B2. Broklasser beregnet for Sallingsundbroen. klasse 1 klasse 2 klasse 3 klasse 3A Konstruktionselement Normalklasse Influenslængde Konstruktionselement Normalklasse Influenslængde Konstruktionselement Normalklasse Influenslængde Brodrager ,0 m Tværbjælker ,5 m Pladefelter ,5 m Fuger ,0 m Rigler ,0 m Broens klasse Tabel B3. Broklasser beregnet for Vejlefjordbroen. Broklasserne, der står i den nederste række, er mindste klasse der er fundet for hver af de fire klasser. 18

19 B.2.2 Standardkøretøjer For broer med spændvidder op til 50 m anvendes der i henhold til Beregningsregler for eksisterende broers bæreevne standardkøretøjer op til klasse 200. Disse standardkøretøjer er normalt tilstrækkelig til at kunne beregne broernes klasser. I forbindelse med etablering af regler for klassificering af store broer med store spændvidder øges antallet af standardkøretøjer op til klasse 500. Herved er der mulighed for, at der kan udregnes større betingede broklasser i de tilfælde hvor bæreevnen er til stede. Standardkøretøjer klasse fremgår af Beregningsregler for eksisterende broers bæreevne, mens standardkøretøjer fra klasse er vist i Bilag A. B.2.3 Administrativ arbejdsgang Efterfølgende gives en kort beskrivelse af den administrative arbejdsgang, set i forhold til indførelse af supplerende bestemmelser for klassificering af broer med store spændvidder. Køretøjsklassificering Køretøjsklasser udregnes som hidtil for spændvidder fra 2 m 200 m. Den maksimale spændviddeklasse fastsættes som køretøjets klasse og er den, som anvendes af politiet i deres administrative arbejde. Klasser over 100 kræver høring hos vej og brobestyrelser. For klasser under 100, hvor køretøjets klasse overstiger broernes klasse, skal bro og vejbestyrelser ligeledes høres. Politiets rutiner Politiets rutiner er uændrede. For generelle tilladelser undersøger politiet om transportens klasse er mindre end 100. Hvis disse forhold er opfyldt kan politiet umiddelbart give tilladelsen uden at bro og vejmyndigheder skal høres. For engangstilladelser undersøges det om klassen er mindre end eller lig med 100 og om den strækning som skal benyttes har tilstrækkelig bæreevne. Hvis disse forhold er opfyldt kan politiet udstede transporttilladelse uden at høre bro og vejbestyrelser. Hvis ovennævnte forhold ikke kan opfyldes, skal anmodningen om transporttilladelse sendes videre til vej og brobestyrelser til videre behandling. Brobestyrelsens sagsbehandling Brobestyrelsen skal i princippet gennemgå de samme procedurer som for almindelige broer. Blot skal der for broer med store spændvidder udføres sammenligninger med ikke blot ét sæt af broklasser, men med flere sæt af broklasser og med forskellige spændviddeklasser/influenslængder. Men selve arbejdsgangen/proceduren er uændret. Først undersøges, om transporten kan passere ved en normal passage. Hvis 19

20 dette ikke er tilfældet vurderes transporten i forhold til de betingede passager. I tilfælde af, at et af broelementerne ikke har tilstrækkelig bæreevne, hvor de betingede klasser anvendes, skal transporten enten afvises eller, der skal udføres en direkte bæreevneberegning. Dette er i lighed med de procedurer, som også er gældende for almindelige broer. 20

21 21

22 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon Telefax Vejdirektoratet Guldalderen Hedehusene Telefon Telefax Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Postboks Skanderborg Telefon Telefax Vejdirektoratet.dk

Eksisterende broers bæreevne Forsøg. Arne Henriksen

Eksisterende broers bæreevne Forsøg. Arne Henriksen Eksisterende broers bæreevne Forsøg Arne Henriksen 1 Oversigt Beregning og Brotyper Partialkoefficienter Kantbjælkers bæreevne Vosnæsvej Holstebro Silkeborg Planlagte 2 Brotyper OL elementtunneler OT bjælker

Læs mere

LIMFJORDSBROEN: VURDERING AF BÆREEVNE I FORHOLD TIL LETBANE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Limfjordsbroens bæreevne. 1 Indledning 1

LIMFJORDSBROEN: VURDERING AF BÆREEVNE I FORHOLD TIL LETBANE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Limfjordsbroens bæreevne. 1 Indledning 1 AALBORG KOMMUNE LIMFJORDSBROEN: VURDERING AF BÆREEVNE I FORHOLD TIL LETBANE ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua haco@vd.dk 7244 7501 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedenstående udbud: Mønbroen, Entreprise E2, Hovedistandsættelse

Læs mere

DS/EN DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 2: Trafiklast på broer

DS/EN DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 2: Trafiklast på broer DS/EN 1991-2 DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 2: Trafiklast på broer Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet Nationale Annekser

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1999-1-1 DK NA:2007 og erstatter dette

Læs mere

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Tillæg broer:2015 Afsnit 4 Stødpåvirkning EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Forord I forbindelse med implementeringen

Læs mere

Broreparationer Strategi/Økonomi Bæreevnevurdering. Vejforum 2015

Broreparationer Strategi/Økonomi Bæreevnevurdering. Vejforum 2015 Broreparationer Strategi/Økonomi Bæreevnevurdering Vejforum 2015 Broreparationer / Strategier Arne Henriksen, Vejdirektoratet, AD-BBM-BYG, Vejforum 2015 2. Broreparationer / Strategier Arne Henriksen,

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 3-1: Tårne, master og skorstene Tårne og master Forord Dette nationale

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 12602 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2013-09-01. Der er foretaget

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Dokumentationsrapport 2008-12-08 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com U D V I

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE. Driftsudbud Administration af Særtransporter

September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE. Driftsudbud Administration af Særtransporter September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE Driftsudbud Administration af Særtransporter 1. Oversigt I dette bilag gives en samlet fremstilling af de væsentligste regler i forbindelse

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

DS/EN DK NA:2014 v2

DS/EN DK NA:2014 v2 DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN

Læs mere

BEREGNING AF BÆREEVNE

BEREGNING AF BÆREEVNE DANSK BRODAG 2010 BEREGNING AF BÆREEVNE - NÅR KNOWHOW ER BILLIGERE END BETON OG STÅL FORSKELLIGE TYPER BÆREEVNEBEREGNING Bæreevnekontrol FORSKELLIGE TYPER BÆREEVNEBEREGNING Screening Hurtigt overblik Få

Læs mere

Overordnet ansvar: Ansvar for indhold: Ansvar for fremstilling: Gyldig fra: Til BN er trådt i kraft. Normniveau:

Overordnet ansvar: Ansvar for indhold: Ansvar for fremstilling: Gyldig fra: Til BN er trådt i kraft. Normniveau: Teknisk Meddelelse Nr. 84 udgave 1 /Dato 18.10.2018 Vandrette spærringer (tidligere benævnt skærmtage) Denne meddelelse indeholder generelle regler for opsætning af vandrette spærringer på nye og eksisterende

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Beregningsprincipper og sikkerhed. Per Goltermann

Beregningsprincipper og sikkerhed. Per Goltermann Beregningsprincipper og sikkerhed Per Goltermann Lektionens indhold 1. Overordnede krav 2. Grænsetilstande 3. Karakteristiske og regningsmæssige værdier 4. Lasttyper og kombinationer 5. Lidt eksempler

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 og erstatter

Læs mere

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg)

Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) DGF høring af Dim.håndbogens baggrundsartikel for Nyt DK NA til EC7-1 Disposition Geoteknisk last vs. konstruktionslast, Note 2 (fortsat fra PBHs indlæg) Eksempler: (ingen tal, kun principper) - Støttekonstruktion

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

DS/EN 1990/A1 DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Annex A2 Applications for bridges

DS/EN 1990/A1 DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Annex A2 Applications for bridges Høringsudgave den 7. april 2017 DS/EN 1990/A1 DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Annex A2 Applications for bridges Forord I forbindelse med implementeringen

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

STATISK DOKUMENTATION

STATISK DOKUMENTATION STATISK DOKUMENTATION A. KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION A1 A2 A3 Projektgrundlag Statiske beregninger Konstruktionsskitser Sagsnavn Sorrentovej 28, 2300 Klient Adresse Søs Petterson Sorrentovej 28 2300 København

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 4: Kompositkonstruktioner i stål og beton Del 1-1: Generelle regler og regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1994-1-1

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

EN GL NA:2010

EN GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1991-1-1 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat Trafikstyrelsen - Teknisk notat Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trin 2 Konstruktioner

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

Ophængt forskalling til støbning af brodæk

Ophængt forskalling til støbning af brodæk SYNOPSIS - 2008 Ophængt forskalling til støbning af brodæk Thomas Nielsen Pladsleder hos E. Pihl & Søn A.S. Akademiingeniør 1990. Telefon 4527 7200, mobil 4093 1509, e-mail thn@pihl-as.dk, web www.pihl-as.dk

Læs mere

BYGNINGSBESKRIVELSE PAKKE 6 GITTERDRAGER- KLAP- OG BUEBROER (FÆLLESBROER MED BANEDANMARK) Driftsudbud Store Bygværker.

BYGNINGSBESKRIVELSE PAKKE 6 GITTERDRAGER- KLAP- OG BUEBROER (FÆLLESBROER MED BANEDANMARK) Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 6 GITTERDRAGER- KLAP- OG BUEBROER (FÆLLESBROER MED BANEDANMARK) BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Lillebælt, Gl. Lillebæltsbroen Gl. Lillebæltsbroen

Læs mere

Katalog over typegodkendte bump

Katalog over typegodkendte bump over typegodkendte bump Cirkelbump Modificeret cirkelbump Modificeret sinusbump Trapezbump Pukkelbump Revideret januar 24 Vejdirektoratet - Vejregelrådet September 22 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13

Læs mere

3. parts kontrol / Validering

3. parts kontrol / Validering 3. parts kontrol / Validering Carsten Steen Sørensen, 1 Indhold 3. parts kontrol Validering Normer 2 3. parts kontrol Forankret i Byggelovgivning 3. parts kontrol kræves ved CC3 Anerkendt statiker Anerkendte

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

Betonkonstruktioner Lektion 7

Betonkonstruktioner Lektion 7 Betonkonstruktioner Lektion 7 Hans Ole Lund Christiansen olk@iti.sdu.dk Faculty of Engineering 1 Bøjning i anvendelsestilstanden - Beregning af deformationer og revnevidder Faculty of Engineering 2 Last

Læs mere

Geostatisk pæleberegning

Geostatisk pæleberegning Geostatisk pæleberegning Anvendelsesområde Programmet beregner træk- og trykbelastede pæle i henholdsvis brudgrænse- og ækvivalent brudgrænsetilstand i vilkårlig lagdelt jord. Derved kan hensyn tages til

Læs mere

Analyserne har godtgjort, at partialkoefficienterne for variabel last, der i gældende udgave af DS/EN , D -Anneks A, abel A.

Analyserne har godtgjort, at partialkoefficienterne for variabel last, der i gældende udgave af DS/EN , D -Anneks A, abel A. Eurocodes for bro- og dæmningsanlæg Nationalt anneks til DS/EN 1997-1 Geotekniske aspekter GEO ref. nr. 32178 COWI ref. nr. 70417 Rapport, 2009-06-02 Sammenfatning I forbindelse med udarbejdelse af Nationale

Læs mere

MØNBROEN ENTREPRISE E2 HOVEDISTANDSÆTTELSE AF UNDERSIDE ORIENTERINGSMØDE FOR DE BYDENDE DEN 30. JUNI 2014

MØNBROEN ENTREPRISE E2 HOVEDISTANDSÆTTELSE AF UNDERSIDE ORIENTERINGSMØDE FOR DE BYDENDE DEN 30. JUNI 2014 MØNBROEN ENTREPRISE E2 HOVEDISTANDSÆTTELSE AF UNDERSIDE 2014 2016 ORIENTERINGSMØDE FOR DE BYDENDE DEN 30. JUNI 2014 DAGSORDEN 1. Overordnet orientering om entreprisen 2. Særlige forhold 3. Fotos 4. Spørgsmål

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Kopi fra DBC Webarkiv

Kopi fra DBC Webarkiv Kopi fra DBC Webarkiv Kopi af: Rapport Dette materiale er lagret i henhold til aftale mellem DBC og udgiveren. www.dbc.dk e-mail: dbc@dbc.dk Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postbox 908 0 København

Læs mere

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd

Additiv Decke - beregningseksempel. Blivende tyndpladeforskalling til store spænd MUNCHOLM A/S TOLSAGERVEJ 4 DK-8370 HADSTEN T: 8621-5055 F: 8621-3399 www.muncholm.dk Additiv Decke - beregningseksempel Indholdsfortegnelse: Side 1: Forudsætninger Side 2: Spændvidde under udstøbning Side

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Dansk brodag Fuld-skala bæreevneforsøg på eksisterende betonbroer

Dansk brodag Fuld-skala bæreevneforsøg på eksisterende betonbroer Dansk Brodag Dansk brodag 2017 Fuld-skala bæreevneforsøg på eksisterende betonbroer Jacob Wittrup Schmidt DTU BYG jws@byg.dtu.dk Arbejdsgruppe: Rasmus Bang (Vejdirektoratet) Arne Henriksen (Vejdirektoratet)

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

Schöck Isokorb type K

Schöck Isokorb type K Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 36 Produktbeskrivelse 37 Planvisninger 38-41 Dimensioneringstabeller 42-47 Beregningseksempel

Læs mere

DS/EN DK NA:2014

DS/EN DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 og erstatter dette fra

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

Totalentreprisekontrakt Totalentreprise AV-OD-HN-522 Vedligeholdelse af broer o. a. bygværker

Totalentreprisekontrakt Totalentreprise AV-OD-HN-522 Vedligeholdelse af broer o. a. bygværker Totalentreprisekontrakt Totalentreprise AV-OD-HN-522 Vedligeholdelse af broer o. a. bygværker Ballerup-Frederikssund-Kregme April 2018 Bro 0000522-0-001.30 UF af gangsti 30, Lundegårdsstien Bro 0000522-0-003.00,

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

HÅNDBOG EFTERSYN AF BYGVÆRKER HØRINGSBOG JANUAR 2016

HÅNDBOG EFTERSYN AF BYGVÆRKER HØRINGSBOG JANUAR 2016 HÅNDBOG HØRINGSBOG JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 3 2 HØRINGSBREV 4 3 RESULTAT AF HØRINGEN 8 4 HØRINGSSVAR 9 4.1 Transportministeriet 9 4.2 Trafikstyrelsen 10 4.3 Lokalbanen

Læs mere

DS/EN 1993 FU:2009 Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner

DS/EN 1993 FU:2009 Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner DANSK STANDARD 2009 Projektnummer M236168 Grafisk tilrettelæggelse: Dansk Standard Omslag: Dansk Standard

Læs mere

Enkeltspændte, kontinuerte bjælker statisk ubestemte. Per Goltermann

Enkeltspændte, kontinuerte bjælker statisk ubestemte. Per Goltermann Enkeltspændte, kontinuerte bjælker statisk ubestemte. Per Goltermann Lektionens indhold 1. Kontinuerte bjælker 2. Bøjning og flydeled 3. Indspændingseffekt 4. Skrårevner og trækkræfter 5. Momentkapacitet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse (YB) AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter

Ydelsesbeskrivelse (YB) AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter Ydelsesbeskrivelse (YB) AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter 2017-2020 Januar 2017 1 af 17 YDELSESBESKRIVELSE ADMINISTRATION AF SÆRTRANSPORTER 2017-2020 1. INDLEDNING Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker - Del 1-7: Generelle laster - Ulykkeslast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning af EN 1991-1-7 DK NA:2007 og DS/EN 1991-1-7

Læs mere

Lodret belastet muret væg efter EC6

Lodret belastet muret væg efter EC6 Notat Lodret belastet muret væg efter EC6 EC6 er den europæiske murværksnorm også benævnt DS/EN 1996-1-1:006 Programmodulet "Lodret belastet muret væg efter EC6" kan beregne en bærende væg som enten kan

Læs mere

Kommentarer til DS/EN fra DGF's medlemmer. Indkomne kommentarer til mailen. EC7 Hvad mener du? (6. august 2016)

Kommentarer til DS/EN fra DGF's medlemmer. Indkomne kommentarer til mailen. EC7 Hvad mener du? (6. august 2016) Kommentarer til DS/EN 1997 1 fra DGF's medlemmer Indkomne kommentarer til mailen EC7 Hvad mener du? (6. august 2016) Kommentarer til DS/EN 1997 1 fra DGF's medlemmer, Odense 20 04 2017 Jacob Philipsen,

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1996-1-1 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

OVERGANG TIL EUROCODES FOR BROER HANS HENRIK CHRISTENSEN CHEFRÅDGIVER

OVERGANG TIL EUROCODES FOR BROER HANS HENRIK CHRISTENSEN CHEFRÅDGIVER OVERGANG TIL EUROCODES FOR BROER HANS HENRIK CHRISTENSEN CHEFRÅDGIVER HVAD ER DEN KORTE VERSION? Fra 1. april 2010 skal broer projekteres og bæreevneberegnes efter Eurocodes De danske konstruktionsnormer,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse - Bropakke 6 Fællesbroer med Banedanmark

Ydelsesbeskrivelse - Bropakke 6 Fællesbroer med Banedanmark Ydelsesbeskrivelse - Bropakke 6 Fællesbroer med Banedanmark AD-DV.R001 Rammeaftale om rådgivning vedrørende drift og vedligehold af store bygværker 2017 2020 August 2016 SIDE 2 af 4 UDBUD AD-DV.R001 YB

Læs mere

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons

K.I.I Forudsætning for kvasistatisk respons Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast K.I Kontrol af forudsætning for kvasistatisk vindlast I det følgende er det eftervist, at forudsætningen, om at regne med kvasistatisk vindlast på bygningen,

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

JFJ tonelementbyggeri.

JFJ tonelementbyggeri. Notat Sag Udvikling Konstruktioner Projektnr.. 17681 Projekt BEF-PCSTATIK Dato 2009-03-03 Emne Krav til duktilitet fremtidig praksis for be- Initialer JFJ tonelementbyggeri. Indledning Overordnet set omfatter

Læs mere

Forskrifter fur last på konstruktioner

Forskrifter fur last på konstruktioner Forskrifter fur last på konstruktioner Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Sanaartortitsinermut Aqutsisoqarfik Bygge- og Anlægsstyrelsen 9 Forskrifter for Last på konstruktioner udarbejdet

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-OD-VIW-126

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-OD-VIW-126 entreprisekontrakt SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW126 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW121 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Hermed fremsendes rettelsesblad nr. 1 (RET 1), som består af rettelser/tilføjelser

Hermed fremsendes rettelsesblad nr. 1 (RET 1), som består af rettelser/tilføjelser DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. juli 2011 11/05827-4 Claus Nødgaard Hansen cnh@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentreprise 6620.100 Dalbro Gudenåen

Læs mere

DS/EN DK NA:2012-høring Følgeartikel: Brudgrænsetilstande, dimensioneringsmetoder og deres partialkoefficienter

DS/EN DK NA:2012-høring Følgeartikel: Brudgrænsetilstande, dimensioneringsmetoder og deres partialkoefficienter DS/EN 1997-1 DK NA:2012-høring Følgeartikel: Brudgrænsetilstande, dimensioneringsmetoder og deres partialkoefficienter Fra den spæde start til en artikel, 2011-03-17 ------------ til den første gang blev

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6

Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6 Løsning, Bygningskonstruktion og Arkitektur, opgave 6 For en excentrisk og tværbelastet søjle skal det vises, at normalkraften i søjlen er under den kritiske værdi mht. søjlevirkning og at momentet i søjlen

Læs mere

HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, TEKST OG SYMBOLER ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013

HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, TEKST OG SYMBOLER ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013 HÅNDBOG AFMÆRKNING PÅ KØREBANEN, ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2013 FORORD Denne vejregel omhandler afmærkning med tekst og symboler og indgår i nedenstående serie af håndbøger om afmærkning på kørebanen. Generelt

Læs mere

HÅNDBOG ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2017 HØRINGSUDGAVE

HÅNDBOG ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2017 HØRINGSUDGAVE HÅNDBOG VEJLEDNING TIL BELASTNINGS- OG BEREGNINSGRUNDLAG FOR BROER ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2017 HØRINGSUDGAVE FORORD Håndbogen vedrørende Vejledning til Belastnings- og beregningsgrundlag for broer er

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering Forord

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW112 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, nr. 2, nr. 3 og nr. 4.

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, nr. 2, nr. 3 og nr. 4. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. februar 2012 11/16726-9 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.103 Spuns Nord

Læs mere

Grundlæggende dimensioneringsprincipper for sekantpælevægge

Grundlæggende dimensioneringsprincipper for sekantpælevægge Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Grundlæggende dimensioneringsprincipper for sekantpælevægge - overvejelser i forbindelse med Nordhavnsvej-projektet v/ Jacob Philipsen, Rambøll Disposition Baggrund Beregningsmetode

Læs mere

MYNDIGHEDSPLAN TIL INFORMATION

MYNDIGHEDSPLAN TIL INFORMATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL LEFON September 2016 MYNDIGHEDSPLAN TIL INFORMATION MYNDIGHEDSPLAN FOR H03007.01 - GENOPFØRELSE AF BRO 030-0-136 OF LUNDEGÅRDSVEJ VEDR. TILLADELSER OG UDTALELSER, DER VURDERES

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

For en grundlæggende teoretisk beskrivelse af metoden henvises bl.a. til M.P. Nielsen [69.1] og [99.3].

For en grundlæggende teoretisk beskrivelse af metoden henvises bl.a. til M.P. Nielsen [69.1] og [99.3]. A Stringermetoden A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A2 Indholdsfortegnelse Generelt Beregningsmodel Statisk ubestemthed Beregningsprocedure Bestemmelse af kræfter, spændinger og reaktioner Specialtilfælde Armeringsregler

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Forspændt bjælke. A.1 Anvendelsesgrænsetilstanden. Bilag A. 14. april 2004 Gr.A-104 A. Forspændt bjælke

Forspændt bjælke. A.1 Anvendelsesgrænsetilstanden. Bilag A. 14. april 2004 Gr.A-104 A. Forspændt bjælke Bilag A Forspændt bjælke I dette afsnit vil bjælken placeret under facadevæggen (modullinie D) blive dimensioneret, se gur A.1. Figur A.1 Placering af bjælkei kælder. Bjælken dimensioneres ud fra, at den

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger - metode og dokumentation af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger metode og dokumentation 1. udgave Nyt Teknisk Forlag 2003 Forlagsredaktion: Thomas Rump,tr@nyttf.dk Omslag: Henning

Læs mere

Fuldskala belastnings- og bæreevneforsøg med AKR skadet 3-fags bro

Fuldskala belastnings- og bæreevneforsøg med AKR skadet 3-fags bro Fuldskala belastnings- og bæreevneforsøg med AKR skadet 3-fags bro Christian von Scholten 2011 Brodag 2011 1 Indlæggets indhold Indledning, baggrund og formål Forsøgets gennemførelse Resultater Konklusioner

Læs mere