DS/EN DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 2: Trafiklast på broer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DS/EN DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 2: Trafiklast på broer"

Transkript

1 DS/EN DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 2: Trafiklast på broer Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet Nationale Annekser til de brospecifikke Eurocodes Tillæg til Nationale Annekser vedr. brospecifikke afsnit i Eurocodes for laster Disse udgør sammen med de grundlæggende Eurocodes, med tilhørende nationale annekser, normgrundlaget for projektering af broer i Danmark. Gyldighedsområde Dette Nationale Anneks fastsætter betingelserne for implementeringen af EN Indhold Dette Nationale Anneks indeholder de nationale valg, der er gældende i Danmark. De nationale valg kan være i form af nationalt gældende værdier, valg mellem flere metoder eller tilføjelse af supplerende vejledning. I de nationale annekser kan der i forbindelse med de nationale valg være henvist til Banedanmarks Banenormer (f.eks. BN1-59) eller Vejdirektoratets Vejregler. Der henvises flere steder til infrastrukturforvalteren (IF). IF er den myndighed der har ejer- og vedligeholdelsesansvaret for en vejbro eller for en jernbanebro. Eksempler på IF er Vejdirektoratet, kommuner, Banedanmark og Regionsbanerne. Derudover indeholder det National Anneks en oversigt over samtlige de punkter, hvor det har været muligt at foretage et nationalt valg. Side 1 af 25

2 Punkter hvor der er foretaget nationale valg Side Punkt Emne Nationalt valg (3), NOTE Lastmodeller for støttevægge For støttevægge, spunsvægge langs og ved jernbaner, samt i tilknytning til sporbærende broer er reglerne i BN1-59 gældende (5) Broer, som både bærer vej- og toglast Lastkombinationer og særlige undersøgelser skal i hvert enkelt tilfælde fastlægges. Actions on Road bridges (1), NOTE 2 Lastmodeller for belastningslængder (influenslængder) større end 200m Lastmodeller skal i hvert enkelt tilfælde fastlægges (2), NOTE 1 Særlige lastmodeller for broer med belastningsbegrænsninger mv. Lastmodeller for klassificering og bæreevnevurdering af eksisterende broer med lange spænd er angivet i Anneks A (se nationalt valg for Anneks A). Der skelnes mellem 4 broklasser (brogrupper). Broklasser (brogrupper) og tilknyttede lastmodeller er defineret i Vejledning til Belastnings- og beregningsgrundlag for broer (1), NOTE 2 Supplerende lastmodeller Lastmodeller for klassificering og bæreevnevurdering af eksisterende broer er angivet i Anneks A (se nationalt valg for Anneks A) (2) Lastmodeller for særtransporter Lastmodeller for klassificering og bæreevnevurdering af eksisterende broer er angivet i Anneks A (se nationalt valg for Anneks A) (3), NOTES 1 and 2 Justeringsfaktorer for lastmodel (6) Simplificeret lastmodel 1 for beregning af globale effekter (2) Justeringsfaktor på aksellast for lastmodel (4), NOTE 2 Kontaktareal for hjullast, lastmodel 2 (enkelt aksel) (1) Særtransporter, som skal tages i regning Følgende faktorer skal anvendes: Broklasse 1: α Qi =1,00, α q1 = 6.0/9.0 = 0,67 Broklasse 2: α Qi =0,80, α q1 = 3.0/9.0 = 0,33 I begge tilfælde er α qr = 1,00 Den simplificerede lastmodel anvendes ikke β Q = 0,80 Der skal anvendes samme kontaktareal som for lastmodel 1 Broklasse 1: Broer skal dimensioneres således de mindst opnår klasse 150 i normalpassage. Broklasse 2: Broer skal dimensioneres således de mindst opnår klasse 80 i normalpassage. Sti- og fortovsarealer på vejbroer, som er adskilt fra kørebanearealet ved et kantstensopspring jf (1), og som ikke i fremtiden forudsættes inddraget permanent som en del af kørebanearealet, skal dimensioneres således at der mindst opnås klasse 60 i normal passage. Passagetyper og akselkonfigurationen for standardkøretøjer samt stødfaktor er beskrevet i Anneks A (se nationalt valg for Anneks A). Side 2 af 25

3 Side Punkt Emne Nationalt valg (3) Vandrette kræfter for lastmodel 3 (særtransporter) Bremsekræfter fra særtransporter er angivet i Anneks A (se nationalt valg for Anneks A) (4) Min. vandret last på tværs Som minimumskraft på tværs skal anvendes en vandret kraft lig med 25 % af den langsgående bremse- eller accelerationskraft, vilkårligt placeret (2), NOTE 2 Lastmodeller for verifikation af udmattelse Udmattelseslastmodel 1, 4 og 5 kan anvendes (3) Udmattelseslastmodel 3 Udmattelsesmodel 3 anvendes ikke (1) Udmattelseslastmodel 4 Tabel 4.7 skal erstattes af nedenstående tabel, idet følgende trafik typer skal anvendes for trafik kategorierne 1 til 4 i Table 4.5(n): Trafik kategori 1 og 2: Alene Long distance Trafik kategori 3: Alene Medium distance Trafik kategori 4: Alene Local traffic Tabel 4.7 DK NA (1) Udmattelseslastmodel 5 Udmattelseslastmodel 5 anvendes kun såfremt infrastrukturforvalteren tillader dette, idet der henvises til Anneks B, som skal betragtes som orienterende (1), NOTE 1 Påkørselskræfter på autoværn Der anvendes en vandret kraft svarende til klasse A for broer, hvor der foreskrives et broautoværn i stål med styrkeklasse H2, idet der skal forudsættes en scepterafstand på 3,0m svarende til størst forekommende reaktioner (2) Fastgørelseskonstruktioner for autoværn o.lign. Side 3 af 25 For øvrige typer autoværn og andre styrkeklasser skal klassen fastlægges i hvert enkelt tilfælde. Det samme gælder for broer, hvor risikoen og konsekvenserne ved svigt af autoværn er særlig stor, f.eks. ved en længere dalbro, ved opholdszoner for menneskemængder eller lignende lokaliteter. Fastgørelsesdetaljer (indstøbte forankringsbolte, kantbjælke og brodæk) skal dimensioneres for 1,50 gange den last, som sceptret er i stand til at overføre ved fuldt udviklet flydning svarende til plastisk tilstand (1), NOTE 2 Kræfter på brodæk fra brorækværk De anbefalede værdier kan anvendes som minimumsværdier. Derudover skal der anvendes kræfter som anført i Autoværn og

4 Side Punkt Emne Nationalt valg tilhørende udstyr (3) Fastgørelseskonstruktioner for brorækværk, som ikke er beskyttet mod påkørsel Fastgørelsesdetaljer (indstøbte forankringsbolte, kantbjælke og brodæk) skal dimensioneres for 1,50 gange den last, som sceptret er i stand til at overføre ved fuldt udviklet flydning svarende til plastisk tilstand. Actions on footbridges (2) Lastmodel for inspektionsgangarealer I tillæg til de anbefalede værdier skal for sporbærende broer benyttes følgende laster: (1)P, NOTE 1 Servicekøretøj Side 4 af 25 For inspektionsgange på sporbærende broer med bredde 0,60-0,75m skal anvendes en fladelast på 4 kn/m 2 samt den anførte koncentrerede last på 3 kn. Samme laster skal anvendes for påmonterede flugtnicher. For adgangsveje, inspektionsplatforme, køremandsbroer eller lignende på sporbærende broer med bredde større end 0,75m skal anvendes en fladelast på 5 kn/m 2 og en koncentreret last på 50 kn fordelt på 200x200mm. For perroner, placeret på broer skal anvendes samme lastmodeller som for stibroer. Det i definerede køretøj anvendes, idet de angivne aksellaster skal forøges med en faktor 1,5. Infrastrukturforvalteren kan fastlægge andre laster (automobilsprøjte, traktor, ambulance mv.) (1), NOTE Ulykkesdimensioneringstilfælde Det skal i hvert individuelt projekt vurderes om andre kræfter/tilfælde kan komme på tale (3) Dynamisk model for last fra fodgængere Dynamisk model for last fra fodgængere er beskrevet i Vejledning til Belastnings- og beregningsgrundlag for broer. Actions on railway bridges (7) Laster og andre krav for midlertidige sporbærende broer Maks. akseltryk og linielast samt strækningshastighed for den pågældende strækning anvendes medmindre andet er aftalt med infrastrukturforvalteren for det specifikke projekt (3)P α-faktor på lastmodel 71 (LM71) For LM71 og SW/0 skal anvendes α = 1, (4)P Lastmodel SW/2 Lastmodel SW/2 skal ikke anvendes såfremt α = 1,33 for LM71 og SW/ (4) Last på rækværk Paragraffen sættes ud af kraft. Som last skal benyttes 0,8 kn/m vandret eller lodret jf. 4.8 (1) NOTE (3)P, NOTE Dynamisk faktor Φ Φ 2 anvendes for hovedstrækninger Φ 3 for øvrige strækninger Table 6.2, Note a (6), Table 6.4, NOTE Determineret længde for udkragninger større end 0,50m Supplerende krav ifm. dynamisk analyse af komplekse konstruktioner Der skal udføres en særlig dynamisk analyse iht. aftale med den pågældende infrastrukturforvalter. Supplerende krav opstilles i hvert enkelt tilfælde af den pågældende infrastrukturforvalter.

5 Laster og analysemetode specificeres iht. aftale med den pågældende infrastruktur- Side Punkt Emne Nationalt valg (7), NOTE Dynamisk analyse i tilfælde hvor frekvenskrav ikke er opfyldt ved hastighed 200km/h forvalter (3), Table 6.5, Note a Laster for dynamisk analyse for broer med 2 spor og trafik i samme retning eller 3 eller flere spor med strækningshastighed > 200km/h Laster og analysemetode specificeres iht. aftale med infrastrukturforvalteren (3), Table 6.6 Dæmpning Alternative nedre værdier på den sikre side skal godkendes af infrastrukturforvalteren (3), NOTE Specifik tyngde af betonen Hvor den specifikke tyngde af betonen kan influere væsentligt på resultatet kan den bestemmes ved prøveudtagning og prøvning iht. aftale med infrastrukturforvalteren (3), NOTE 1 E-modul for betonen Hvor nærmere bestemmelse af betonens E- modul er påkrævet aht. pålideligheden af den dynamiske analyse, kan den bestemmes ved prøveudtagning og prøvning iht. aftale med infrastrukturforvalteren (3), NOTE 2 Værdier af andre materialeegenskaber (4), NOTER Reduktion af peak response og yderligere alternative dæmpningsværdier ved resonans (5) Bremsekræfter for belastningslængder større end 300m (5) Kombineret samvirkning mellem spor og konstruktion ved optagelse af bremsekræfter mm., særlige regler for spor uden ballast (2), NOTE 1 Langsgående forskydningsmodstand mellem spor og brodæk (2), NOTE Reduktion af minimumsværdi af sporradius for spor i ballast med supplerende fastholdelse sideværts (2), NOTE Maks. tilladelige tillægsspændinger i skinner for andre sporopbygnings- Anvendelse skal ske iht. aftale med infrastrukturforvalteren Anvendelse af denne metode til dynamisk analyse af interaktion mellem togvogn og konstruktion og værdier til dæmpning skal ske iht. aftale med infrastrukturforvalteren Supplerende bestemmelser fastlægges for det konkrete projekt iht. aftale med infrastrukturforvalteren Supplerende bestemmelser fastlægges for det konkrete projekt iht. aftale med infrastrukturforvalteren Værdier fastlægges iht. aftale med infrastrukturforvalteren Reduktion skal aftales med infrastrukturforvalteren Specificeres for det konkrete projekt iht. aftale med infrastrukturforvalteren standarder og andre typer skinner (2)P Afsporingslaster Faktoren på 1,4 i (3)P og (4)P ændres til 1,0. Der skal endvidere dimensioneres for laster fra kranunderstøtninger som anført i BN (8)P, NOTE 1 & NOTE 2 Krav til afhjælpningsforanstaltninger, der kan mindske konsekvenserne af afsporing for konstruktionselementer over SO Regler for anordning af beskyttelsesskinner er anført i BN (1)P Andre laster Andre laster fastlægges for det konkrete projekt iht. aftale med infrastrukturforvalteren (3) Trafik med større α-værdi, udmattelse α=1,10 skal anvendes for LM71 og SW/0 ved udmattelsesdimensionering på basis af den generelle metode anført i Annex D (6) Levetid udmattelse Se DS/EN 1990/A1 DK NA 2009, A2.1.1 (1) note3 (120 år) Side 5 af 25

6 Side Punkt Emne Nationalt valg (7) Trafiksammensætning, udmattelse Anneks D skal benyttes, idet antallet af tog skal multipliceres med følgende faktorer: Tabel D.1: 1,00 (Øvrige strækninger, S- baner) Tabel D.2: 1,25 (Hovedbaner, TENstrækninger) Tabel D.3: Benyttes ikke 123 Annex A Models of special vehicles for road bridges (Informative) 132 Anneks C Dynamic factors 1+φ for Real Trains (3)P, NOTE Dynamisk tillæg afhængig af vedligeholdsgrad. Valg af metode for dynamisk analyse Informativt Anneks A erstattes af normativt Anneks A til det nationale anneks, som indeholder de danske lastmodeller for tunge særtransporter, der skal anvendes ved klassificering og bæreevnevurdering. Anneks A er vedhæftet dette dokument. Formel (C.2) for omhyggeligt vedligeholdte spor gælder alene for højhastigheds- og hovedbaner, mens formel (C.1) gælder for øvrige strækninger. Dynamisk analyse udføres iht. anneks C og Side 6 af 25

7 Oversigt over mulige nationale valg Nedenstående oversigt viser de steder, hvor nationale valg er mulige og hvilke informative annekser, der er gældende/ikke gældende. Endvidere er der i dette Nationale Anneks henvisninger til supplerende (ikke - modstridende) oplysninger, som kan være til hjælp for brugeren af Eurocoden. Side Punkt Emne Nationalt valg (3), NOTE Lastmodeller for støttevægge Nationalt valg anført (2), NOTE 2 Sjældne lastkombinationer for vejbroer (1), NOTE Hensigtsmæssig beskyttelse overfor kollision og utilsigtet tilstedeværelse af køretøjer og tog (4) Kollisionskræfter mv (5) Broer, som både bærer vej- og toglast Nationalt valg anført Actions on Road bridges (1), NOTE 2 Lastmodeller for belastningslængder (influenslængder) Nationalt valg anført større end 200m (2), NOTE 1 Særlige lastmodeller for broer på lokale og private Nationalt valg anført veje med afskiltning mv (1), NOTE 2 Supplerende lastmodeller Nationalt valg anført (2) Lastmodeller for særtransporter Nationalt valg anført (1), NOTE Krav til kantstenshøjde ved adskillelse mod kørebaneareal (2), NOTE 2 Anvendelse af lastmodel (3), NOTES 1 and Justeringsfaktorer for lastmodel 1 Nationalt valg anført (6) Simplificeret lastmodel 1 for beregning af globale Nationalt valg anført effekter (2) Justeringsfaktor på aksellast for lastmodel 2 Nationalt valg anført (4), NOTE 2 Kontaktareal for hjullast, lastmodel 2 (enkelt Nationalt valg anført aksel) (1) Særtransporter, som skal tages i regning Nationalt valg anført (2), NOTE 2 Øvre grænse for bremsekraft (3) Vandrette kræfter for lastmodel 3 (særtransporter) Nationalt valg anført (6) Vandret kraft, som skal overføres af ekspansionsfuge mm (4), NOTE Min. vandret last på tværs Nationalt valg anført Table 4.4a Notes Definition af lastgrupper bestående af samhørende a and b laster (1), NOTE 3 Sjældne værdier af trafiklaster mm (2), NOTE 2 Lastmodeller for verifikation af udmattelse Nationalt valg anført (3) Trafikkategorier og antallet af tunge køretøjer (6) Dynamisk tillæg nær ekspansionsfuger (3) Udmattelseslastmodel 3 Nationalt valg anført (1) Udmattelseslastmodel 4 Nationalt valg anført (1) Udmattelseslastmodel 5 Nationalt valg anført (1) Påkørselskræfter på søjler mv (1) Påkørselskræfter på brodæk mv (1), NOTE 1 Påkørselskræfter på autoværn Nationalt valg anført (1), NOTE 3 Lodret kraft, som optræder simultant med den vandrette påkørselskraft (2) Fastgørelseskonstruktioner for autoværn o.lign. Nationalt valg anført (1) Påkørselskræfter på ubeskyttede konstruktionselementer (1), NOTE 2 Kræfter på brodæk fra brorækværk Nationalt valg anført Side 7 af 25

8 Side Punkt Emne Nationalt valg (3) Fastgørelseskonstruktioner for brorækværk, Nationalt valg anført som ikke er beskyttet mod påkørsel (1) Lastmodel for trafiklast bag vederlag Actions on footbridges (2) Lastmodel for inspektionsgangarealer Nationalt valg anført (1) Last på fodgængerarealer på vejbroer (1) Koncentreret last (1)P, NOTE 1 Servicekøretøj Nationalt valg anført (2) Vandrette kræfter (1), NOTE Ulykkesdimensioneringstilfælde Nationalt valg anført (1) Påkørselskræfter på søjler mv (1) Påkørselskræfter på brodæk mv (2) Lastmodel for køretøj, der ved et uheld optræder på brodæk (3) Dynamisk model for last fra fodgængere Nationalt valg anført Actions on railway bridges (2), NOTE Andre lastmodeller end beskrevet i afsnit (3)P Typer af jernbaner, som ikke er omfattet af afsnit (7) Laster og andre krav for midlertidige sporbærende Nationalt valg anført broer (3)P α-faktor på lastmodel 71 (LM71) Nationalt valg anført (4)P Lastmodel SW/2 Nationalt valg anført (4) Last på rækværk Nationalt valg (1) Krav om dynamisk analyse (3)P Dynamisk faktor Φ Nationalt valg anført (1) Determineret længde L Φ Table 6.2, Note Determineret længde for udkragninger større Nationalt valg anført a end 0,50m (6), Table 6.4, Supplerende krav ifm. dynamisk analyse af Nationalt valg anført NOTE komplekse konstruktioner (7), NOTE Dynamisk analyse i tilfælde hvor frekvenskrav Nationalt valg anført (3), Table 6.5, Note a ikke er opfyldt ved hastighed 200km/h Laster for dynamisk analyse for broer med 2 spor og trafik i samme retning eller 3 eller flere spor med strækningshastighed > 200km/h Nationalt valg anført (3), Table 6.6 Dæmpning Nationalt valg anført (3), NOTE Specifik tyngde af betonen Nationalt valg anført (3), NOTE 1 E-modul for betonen Nationalt valg anført (3), NOTE 2 Værdier af andre materialeegenskaber Nationalt valg anført (4), NOTE Reduktion af peak response ved resonans Nationalt valg anført (4), NOTE Reduktion af peak response ved resonans, alternative værdier for tillægsdæmpning (5), NOTE Forøgelse af dynamiske lasteffekter som følge af spordefekter og imperfektioner af togvogn (2) Centrifugalkræfter, angrebspunkt for stablede containere (5) Bremsekræfter for belastningslængder større end 300m (9)P Accelerations- og bremsekræfter for broer med to eller flere spor (5) Kombineret samvirkning mellem spor og konstruktion ved optagelse af bremsekræfter mm., særlige regler for spor uden ballast Ingen værdier anføres Nationalt valg anført Nationalt valg anført (2), NOTE 1 Temperaturinterval ΔT N (2), NOTE 2 Temperaturinterval ΔT N for simplificerede beregninger Ingen værdier anføres Side 8 af 25

9 Side Punkt Emne Nationalt valg (2), NOTE 1 Langsgående forskydningsmodstand mellem Nationalt valg anført spor og brodæk , NOTE Design kriterier (2), NOTE Reduktion af minimumsværdi af sporradius for Nationalt valg anført spor i ballast med supplerende fastholdelse sideværts (2), NOTE Maks. tilladelige tillægsspændinger i skinner Nationalt valg anført for andre sporopbygnings-standarder og andre typer skinner , NOTE Alternative beregningsmetoder (1), NOTE Simplificeret beregning/eftervisning for et enkelt-dæk (4) Alternative værdier af k (langsgående plastisk forskydningsmodstand) (3) Tilnærmede ækvivalente laster for aerodynamiske effekter på konstruktioner ved togpassage (2)P Afsporingslaster Nationalt valg anført (8)P, NOTE 1 & Krav til afhjælpningsforanstaltninger, som kan Nationalt valg anført NOTE 2 mindske konsekvenserne af afsporing for konstruktionselementer over SO (1)P Andre ulykkeslaster Nationalt valg anført (11)P, Table 6.10 Kontrol af fritrum og afvanding (2), Table 6.11 Faktorer for dellaster i lastgrupper, karakteristiske lasttilfælde (1) Faktorer for dellaster i lastgrupper, hyppige lasttilfælde (1) Faktorer for dellaster i lastgrupper, kvasipermanente lasttilfælde (6) Levetid udmattelse Nationalt valg anført (7) Trafiksammensætning, udmattelse Nationalt valg anført Annex A Models of special vehicles for road bridges (Informative) Nationalt valg anført Det nye Anneks A er Nor- Annex B fatigue life assessment of road bridges. Assessment methods based on recorded traffic (Informative) mativt Annekset er gældende som informativt anneks Annex C Dynamic factors 1+φ for Real Trains (Normative) 132 C (3)P, NOTE Dynamisk tillæg afhængig af vedligeholdsgrad Nationalt valg anført 132 C (3)P, NOTE Beregning af dynamisk tillæg Annex D Basis for the fatigue assessment of railway structures (Normative) 134 D.2 (2), NOTE Partialkoefficient γ Ff på lastsiden ved udmattelsesundersøgelse Annex E Limits of validity of Load Model HSLM and selection of the critical Universal Train from HSLM-A (Informative) Annex F Criteria to be satisfied if a dynamic analysis is not required (Informative) Annex G Method for Annekset er gældende som informativt anneks Annekset er gældende som informativt anneks Annekset er gældende som Side 9 af 25

10 Side Punkt Emne Nationalt valg determining the comb informativt anneks ned response of a structure and track to variable actions (Informative) Annex H Load models for rail traffic loads in Transient Design situations (Informative) Annekset er gældende som informativt anneks Note: er ensbetydende med at anbefaling i normen følges. Side 10 af 25

11 Anneks A (Normative) Lastmodeller for klassificering og bæreevnevurdering (Erstatter Models of special vehicles for road bridges ) A.1 Fremgangsmåde ved klassificering og bæreevnevurdering A.1.1 Formål og anvendelsesområde (1)P Dette anneks angiver den overordnede fremgangsmåde for klassificering og bæreevnevurdering af eksisterende vej- og stibroer og lastmodellerne, som skal anvendes. (2) Annekset danner sammen med tilhørende supplerende regler i Vejledning til belastnings- og beregningsgrundlag for broer grundlaget for administrationen af tunge transporter med totalvægt over færdselslovens grænser, idet hver bro på den pågældende vejstrækning eller det pågældende vejnet med udgangspunkt i bæreevnevurderinger tildeles en broklasse, som benyttes dels ved etablering af rutenet for tunge transporter og ved konkrete vurderinger af passagemulighed for tunge særtransporter. (3) Derudover danner reglerne grundlag for afskiltning af svage broer, som ikke er i stand til at bære køretøjer op til færdselslovens vægtbegrænsninger, dvs. med totalvægt op til 56t. (4) Med forsøgsordningen for modulvogntog er der introduceret specielle modulvogntog med totalvægt op til 60t, men med større længde, som imidlertid kun har tilladelse til at passere i forvejen udpegede strækninger, hvor bæreevnekravet automatisk er opfyldt. A.1.2 Typer af bæreevnevurderinger (1) Der skelnes mellem følgende typer bæreevnevurderinger: 1. Klassificering af broer ved hjælp af skalabestemte referencekøretøjer betegnet standardkøretøjer 2. Afskiltning af svage broer ved hjælp af færdselslovens grænsekøretøjer 3. Direkte bæreevnevurdering med udgangspunkt i det aktuelle køretøj (2) I forbindelse med klassificering af store broer med store spændvidder bør der desuden udføres en særskilt eftervisning af bæreevnen for almindeligt forekommende trafik inden for færdselslovens rammer, se afsnit A En klassificering kan således ikke umiddelbart antages at kunne gøre det ud for en tilstrækkelig sikkerhedsmæssig eftervisning af bæreevnen, da der kan optræde farligere lastsituationer for almindelig trafik end dem der indgår i en klassificering. (3) Det overordnede princip fremgår af nedenstående Figur A Side 11 af 25

12 Figur A Overordnede princip, klassificering og transportvurdering Side 12 af 25

13 A Klassificering (1) Bæreevnevurdering af eksisterende broer udføres som udgangspunkt i form af en klassificering, hvor der anvendes standardkøretøjer, se Figur A og -2. (2) Disse standardkøretøjer udgør samtidigt udgangspunktet for klassificering af de tunge køretøjer/transporter, se nedenfor. Klassificering er således en indirekte metode, hvor der ikke tages udgangspunkt i virkelige køretøjer. (3) I forbindelse med klassificeringen beregnes klasser svarende til de forskellige passagetyper, som afspejler graden af restriktioner, som kan pålægges den tunge transport. (4) Store broer med spændvidde større end 50m skal betragtes som bestående af flere broer i broen. Hvert overordnet konstruktionselement betragtes som en bro i broen, f.eks. hængere, tværskot, dæk osv. For hvert konstruktionselement beregnes op til 5 broklasser. Til klasserne knyttes influenslængden for konstruktionselementet i stedet for spændvidderne. A Afskiltning af svage broer (1) Bæreevnevurdering med henblik på afskiltning af svage broer udføres med udgangspunkt i færdselslovens grænsekøretøjer, se afsnit A.3. (2) En sådan vurdering kommer kun på tale, såfremt en klassificering har ført til en klasse for normal passage, der er mindre end den, som svarer den øverste kurve i afsnit A.3, se nedenfor vedr. passagetyper. A Direkte vurdering (1) Direkte vurdering af bæreevnen i forhold til det aktuelle køretøj, som ønskes at passere broen, anvendes normalt kun i de tilfælde, hvor en klassificering ikke fører til den ønskede tilladelse til passage. (2) Direkte vurdering anvendes kun i forbindelse med betinget passage type 3, se afsnit A og A (3) Derudover kan direkte vurdering komme på tale, hvor de aktuelle køretøjer adskiller sig væsentligt i forhold til standardkøretøjerne, f.eks. hvis det aktuelle køretøj har større akseltryk eller væsentlig anderledes akselkonfiguration end standardkøretøjerne. A.1.3 Klassificering af køretøjer beregning af køretøjsklasser (1)P Klassificeringssystemet indebærer, at de aktuelle tunge transporter skal klassificeres ud fra samme standardkøretøjer, som broerne bliver klassificeret på baggrund af, se Figur A og -2. (2) Standardkøretøjerne repræsenterer 22 forskellige klasser fra klasse 10 til klasse 500, idet klassen tilnærmelsesvist svarer til standardkøretøjets totalvægt i ton. Klasserne fra 225 og opefter anvendes primært for broer med spændvidder over 50m. Side 13 af 25

14 (3)P Et køretøjs klasse bestemmes ved at sammenligne moment og forskydningskraft fra det pågældende køretøj med moment og forskydningskraft for serien af standardkøretøjer, når de påføres en simpelt understøttet bjælke med spændvidderne 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100 og 200m. (4)P For hver spændvidde bestemmes 2 klasser for det pågældende køretøj, en for moment og en for forskydning. Den største klasse for pågældende spændvidde benævnes spændviddeklassen. Køretøjets klasse defineres som den største af alle spændviddeklasserne. Ved bestemmelsen af klassen interpoleres retlinet mellem klasserne. A Passagetyper (1)P Der skelnes mellem forskellige passagetyper: 1. Normal passage 2. Betinget passage (2)P Ved normal passage kan køretøjet frit passere broen uden nogen form for restriktioner. (3)P Ved betinget passage pålægges transporten en eller flere restriktioner f.eks. nedsat hastighed, kørsel i specielt kørespor eller begrænsning i den øvre trafik. Betinget passage, type 1: Standardkøretøjerne A og B, se afsnit A og øvrig trafiklast placeres inden for kørebanen, dvs. eksisterende kørespor Betinget passage type 2: Som type 1 men med reduceret hastighed for standardkøretøj A (v = 10 km/t) Betinget passage, type 3: Standardkøretøjet A er eneste trafiklast på broen og kører i særligt udpeget spor (det mindst farlige) og med reduceret hastighed (v = 10 km/t) Betinget passage, type 3A: Som type 3, men hvor broen kun er lukket for øvrig trafik i kørselsretningen. Type 3A er kun relevant for broer med mindst to kørebaner i hver retning, typisk motorvejsbroer. Anvendes typisk for store broer. A Betingelser som skal opfyldes ved passage af transport (1)P En tung transport kan passere en bro såfremt betingelser under (2) og (3) er opfyldt. (2) Vurdering på baggrund af klassificering: Transportens maks. klasse er lavere end broens klasse for den aktuelle passagetype, normal eller betinget. Evt. kan tages udgangspunkt i den maks. spændviddeklasse, som svarer til broens maks. hhv. min. spændvidde. Såfremt der foreligger en mere nuanceret bæreevnevurdering med bæreevneklasser for broens forskellige elementer (typisk store broer) er kravet at transportens klasse er mindre end broens klasse for alle delelementer, idet der tages udgangspunkt i de til delelementerne h ø- rende influenslængder. (3) Vurdering på baggrund af direkte vurdering: Broens bæreevne må ikke være overskredet i noget element i betinget passage type 3, alternativt 3A, som er eneste passagetype som anvendes i forbindelse med direkte vurdering. Side 14 af 25

15 A.2 Lastopstilling og lastmodeller A.2.1 Opdeling af kørebanearealet i lastspor (notional lanes) og nummerering af lastspor (1)P Der skal anvendes de samme regler som anført i afsnit A.4.2, og lastsporene nummereres som angivet heri. (2) Hvor bredden af kørebanearealet og andre geometriske parametre af betydning for lastens placering ikke kendes med sikkerhed skal disse bestemmes ved kontrolopmåling. A.2.2 Lastopstilling, klassificering (1)P Ved klassificering af broer skal anvendes en lastmodel, som består af 2 standardkøretøjer og en fladelast, se Figur A og A Det tungeste køretøj, A, placeres i det mest kritiske lastspor, lastspor 1, mens køretøj B placeres i det næstmest kritiske lastspor, lastspor 2, og fladelasten placeres i de øvrige lastspor samt for og bag de tunge køretøjer som vist på figuren. Fladelasten placeres ikke udenfor lastsporene. Figur A Definition af lastbaner, lastspor, kørebaner og vognbaner Lastsporets bredde sættes til 3,0m a og b varierer, idet dog a + b < 3m Side 15 af 25

16 Figur A Lastplacering A Normal passage (1) I normal passage er der ingen restriktioner forbundet med køretøjernes og lastens placering. (2)P Køretøjerne skal altid placeres midt i et lastspor og parallelt med kørselsretningen, i farligste position for den konstruktionsdel og det snit som undersøges. (3)P For undersøgelse af lokale effekter skal lasten regnes vilkårligt placeret. A Betinget passage (1) Ved betinget passage er lastens placering forbundet med restriktioner. Restriktionerne indebærer, at der opnås større bæreevneklasser for broen. (2)P Følgende restriktioner er knyttet til de tidligere nævnte passagetyper. Betinget passage, type 1: Standardkøretøjerne A og B og øvrig trafiklast placeres inden for de eksisterende vognbaner. Betinget passage type 2: Som type 1 men med reduceret stødtillæg svarende til den reducerede hastighed (v = 10 km/t) Betinget passage, type 3: Standardkøretøjet A er eneste trafiklast på broen og placeres i gunstigste spor og med reduceret stødtillæg svarende til reduceret hastighed (v = 10 km/t) Betinget passage, type 3A: Som type 3, men hvor broen kun er lukket for øvrig trafik i kørselsretningen. (3)P I Betinget passage type 1 og 2 skal køretøjerne og fladelasten placeres i de eksisterende vognbaner parallelt med kørselsretningen, i farligste position for den konstruktionsdel og det snit, som undersøges, se Figur A Side 16 af 25

17 Figur A Placering af standardkøretøjer for forskellige passagetyper (4)P I Betinget passage type 3 kan lastplaceringerne begrænses til det gunstigste kørespor for køretøj A. For type 3A placeres køretøj B og fladelasten i de eksisterende kørespor i modsatte kørselsretning, i farligste position for den konstruktionsdel og det snit, som undersøges, se Figur A Figur A Placering af køretøjer, betinget passage type 3A Side 17 af 25

18 (5)P Ved undersøgelse af lokale effekter i Betinget passage type 1 og 2 skal lasten regnes vilkårligt placeret inden for de eksisterende vognbaner. I Betinget passage type 3 og 3A kan undersøgelsen begrænses til fastlagte placering af gunstigste kørespor. A Særskilt eftervisning for almindelig trafiklast, store broer (1)P For store broer med spændvidde større end 50m skal der desuden udføres en sikkerhedsmæssig eftervisning af bæreevnen for lasttilfældene med almindeligt forekommende trafiklast, som i visse situationer kan være mere kritisk end lasttilfældene som anvendes ved klassificeringen, se afsnit A A.2.3 Lastmodeller A Køretøj A og B, klassificering (1)P Som køretøj A anvendes de i Figur A og -2 viste standardkøretøjer svarende til de forskellige klasser. For klasser til og med 100 er sporvidden 2,6m, men den er 2,8m for klasser større end 100. (2)P For klasser under eller lig 50 har køretøj B samme klasse som A. For klasser over 50 fastholdes køretøj B på klasse 50. (3)P Hjultryk fra standardkøretøjer fordeles over en bredde på 600mm på tværs og en berøringslængde i kørselsretningen på 200mm. A Jævnt fordelt trafiklast, klassificering (1)P Fladelasten sættes til 2,5 kn/m 2. Denne last er inkl. stødtillæg. A Jævnt fordelt trafiklast for særskilt eftervisning, store broer (1)P Som eneste belastning skal anvendes fladelasten vist i nedenstående tabel, Figur A Fladelastens størrelse afhænger alene af influenslængden og placeres i hele broens bredde. De anførte værdier er inkl. stødtillæg. 50m < L 100 m 100m < L 1000 m L > 1000 m Fladelast [kn/m 2 ] 4,0 2, /L 3,0 Figur A Fladelast, store broer Side 18 af 25

19 A Bremselast, klassificering (1)P Ved undersøgelse af underbygningen og kontrol af den vandrette stabilitet skal bremselasten medtages i eftervisningen af normal passage og betinget passage type 1. (2) For brolængder mindre end eller lig med 10m bestemmes bremselasten som 10 % af køretøj A's totalvægt. For brolængder større end eller lig med 40m bestemmes bremselasten som 40% af køretøj A's totalvægt. Ved brolængder mellem 10 og 40m bestemmes bremselasten ved interpolation. Bremsekraften regnes at angribe i vejens længderetning i niveau med kørebanen. (3) Broer med spændvidde større end 50m (store broer) skal desuden undersøges for en bremselast bestemt som: ,1x3,0xqxL b = ,3xqxL b 900 kn, hvor q er den i Figur A anførte fladelast, og L b [m] er den belastede længde i kørselsretningen. Bremsekraften regnes at angribe i vejens længderetning i niveau med kørebanen. A Stødtillæg (1)P Tillæg fra den dynamiske virkning til den statiske last fra køretøjerne skal indregnes ved hjælp af en stødfaktor φ, som multipliceres på køretøjernes akseltryk. (2) Stødfaktoren ϕ fastsættes som funktion af influenslængden L inf i henhold til følgende beregningsudtryk: ϕ = 1,25 L inf 5 m ϕ = 1,25 (L inf 5) / m < L inf 50 m ϕ = 1,05 L inf > 50 m For lokale konstruktionselementer fx udkragninger og tværbjælker mm. benyttes en influenslængde L inf, som svarer til lastoplandet for den betragtede snitkraftkomposant. For de globale snitkræfter i de langsgående hovedbærende konstruktionselementer fx moment, forskydningskraft og vridning samt lejereaktion kan influenslængden L inf sættes lig den aktuelle spændvidde. (3) For jordfyldte konstruktionsdele, kan den dynamiske faktor nedsættes som funktion af jordfyldens højde h s efter følgende formel. φ red = 1 + (φ 1) x (6 h s )/6 1,0, hvor h s indsættes i meter. (4) For betingede passager, hvor hastigheden er reduceret til v=10 km/t sættes φ=1,00. For hastighed mellem 10 km/t og 45 km/t interpoleres retlinet mellem φ = 1,00 (v = 10 km/t) og φ beregnet i henhold til (2) (v 45 km/t). For jordfyldte konstruktionsdele kan benyttes tilsvarende princip, idet ϕ erstattes af ϕ red. Side 19 af 25

20 Figur A Standardkøretøjer til og med klasse 200 Side 20 af 25

21 Figur A Standardkøretøjer, klasse Side 21 af 25

22 A Køretøjer, afskiltning af svage broer (1)P Som køretøjsbelastning skal for køretøj A og B anvendes de i afsnit A.3 anviste grænsekøretøjer, idet køretøjerne indenfor samme standardafskiltningstype placeres i mest kritiske opstilling. (2)P Stødtillæg skal beregnes i henhold til afsnit A.2.3.5, og evt. bremselast bestemmes i henhold til afsnit A (3) Alternativt kan afskiltningen bestemmes ud fra de i afsnit A.3 optegnede kurver med udgangspunkt i den beregnede broklasse. A Direkte vurdering (1)P Ved beregning af en bros bæreevne overfor påvirkningerne fra et aktuelt køretøj skal følgende data være oplyst vedrørende det aktuelle køretøj: Antallet af aksler Akselafstande Akseltryk Sporvidde Antal hjul pr. aksel Hjulafstand i tværretningen Dæktryk Dækbredde (2) Hjultrykket fordeles ud på en rektangulær trykflade med bredden lig dækbredden b og en berøringslængde i kørselsretningen som kan bestemmes som L=H/(bxK), hvor H er hjultrykket og K er kontakttrykket, som kan sættes til K=1,14 x oppumpningstryk. Side 22 af 25

23 A.3 Afskiltning af svage broer (1) Bestemmelserne i færdselsloven med tilhørende bekendtgørelser kan ikke umiddelbart beskrives med standardkøretøjerne vist i Figur A og -2. Derfor er der indført et antal grænsekøretøjer, som nøje reflekterer de i loven fastsatte grænser for køretøjer på vejstrækninger med eller uden vægtbegrænsningsafskiltning. (2) De anvendte grænsekøretøjer er vist i Figur A.3.1 og svarer til følgende afskiltning: Betegnelse Afskiltning jf. bekendtgørelse om vejafmærkning 32/48 C31 Totalvægt C 32 Totalvægt af vogntog 24/32 C31 Totalvægt C 32 Totalvægt af vogntog 24/10 C31 Totalvægt C35 Akseltryk 12/8 C31 Totalvægt C35 Akseltryk 8/5 C31 Totalvægt C35 Akseltryk Vægtgrænse 32 t 48 t 24 t 32 t 24 t 10 t 12 t 8 t 8 t 5 t (3) Grænsekøretøjerne er klassificerede, således at det er muligt at bestemme den nødvendige afskiltning for svage broer alene på baggrund af broernes klasse. Er broernes klasse kendt, kan standardafskiltningen bestemmes ved at sammenligne klassen med de på Figur A.3.2 viste grænsekurver. Note: Broer, som før 1. juli 2011 er klassificeret til klasse 50 eller højere i normal passage, kan uden yderligere eftervisninger antages at have tilstrækkelig bæreevne i forhold til bestemmelserne i Færdselsloven af 1. juli 2011 og af 1. august (4) De lovmæssige bestemmelser og nødvendig afskiltning kan også undersøges ved en direkte vurdering af grænsekøretøjernes virkning sammenholdt med broens bæreevne. Side 23 af 25

24 Grænsekøretøjer med maksimale totalvægte og akseltryk og med minimale mellemakselafstande svarende til færdselslovens bestemmelser Grænsekøretøjer med maksimale totalvægte og akseltryk svarende til standardafskiltning type - 32/48- Grænsekøretøjer med maksimale totalvægte og akseltryk svarende til standardafskiltning type - 24/32 - Grænsekøretøjer med maksimal totalvægt og akseltryk svarende til standardafskiltning type - 24/10 Grænsekøretøjer med maksimal totalvægt og akseltryk svarende til standardafskiltning type - 12/8 - Grænsekøretøjer med maksimal totalvægt og akseltryk svarende til standardafskiltning type - 8/5 - Figur A.3.1 Grænsekøretøjer Side 24 af 25

25 Figur A.3.2 Spændviddeklasser svarende til færdselslovens krav samt anvendte standardafskiltninger. Side 25 af 25

Eksisterende broers bæreevne Forsøg. Arne Henriksen

Eksisterende broers bæreevne Forsøg. Arne Henriksen Eksisterende broers bæreevne Forsøg Arne Henriksen 1 Oversigt Beregning og Brotyper Partialkoefficienter Kantbjælkers bæreevne Vosnæsvej Holstebro Silkeborg Planlagte 2 Brotyper OL elementtunneler OT bjælker

Læs mere

Beregningsregler for eksisterende broers bæreevne. Tillæg for klassificering af broer med store spændvidder

Beregningsregler for eksisterende broers bæreevne. Tillæg for klassificering af broer med store spændvidder Beregningsregler for eksisterende broers bæreevne Tillæg for klassificering af broer med store spændvidder Rapport 336 2007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Tillæg broer:2015 Afsnit 4 Stødpåvirkning EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Forord I forbindelse med implementeringen

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

LIMFJORDSBROEN: VURDERING AF BÆREEVNE I FORHOLD TIL LETBANE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Limfjordsbroens bæreevne. 1 Indledning 1

LIMFJORDSBROEN: VURDERING AF BÆREEVNE I FORHOLD TIL LETBANE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Limfjordsbroens bæreevne. 1 Indledning 1 AALBORG KOMMUNE LIMFJORDSBROEN: VURDERING AF BÆREEVNE I FORHOLD TIL LETBANE ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua haco@vd.dk 7244 7501 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedenstående udbud: Mønbroen, Entreprise E2, Hovedistandsættelse

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1999-1-1 DK NA:2007 og erstatter dette

Læs mere

DS/EN 1990/A1 DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Annex A2 Applications for bridges

DS/EN 1990/A1 DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Annex A2 Applications for bridges Høringsudgave den 7. april 2017 DS/EN 1990/A1 DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Annex A2 Applications for bridges Forord I forbindelse med implementeringen

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker - Del 1-7: Generelle laster - Ulykkeslast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning af EN 1991-1-7 DK NA:2007 og DS/EN 1991-1-7

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

OVERGANG TIL EUROCODES FOR BROER HANS HENRIK CHRISTENSEN CHEFRÅDGIVER

OVERGANG TIL EUROCODES FOR BROER HANS HENRIK CHRISTENSEN CHEFRÅDGIVER OVERGANG TIL EUROCODES FOR BROER HANS HENRIK CHRISTENSEN CHEFRÅDGIVER HVAD ER DEN KORTE VERSION? Fra 1. april 2010 skal broer projekteres og bæreevneberegnes efter Eurocodes De danske konstruktionsnormer,

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Overordnet ansvar: Ansvar for indhold: Ansvar for fremstilling: Gyldig fra: Til BN er trådt i kraft. Normniveau:

Overordnet ansvar: Ansvar for indhold: Ansvar for fremstilling: Gyldig fra: Til BN er trådt i kraft. Normniveau: Teknisk Meddelelse Nr. 84 udgave 1 /Dato 18.10.2018 Vandrette spærringer (tidligere benævnt skærmtage) Denne meddelelse indeholder generelle regler for opsætning af vandrette spærringer på nye og eksisterende

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 4: Kompositkonstruktioner i stål og beton Del 1-1: Generelle regler og regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1994-1-1

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat Trafikstyrelsen - Teknisk notat Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trin 2 Konstruktioner

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 199117 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 17: Generelle laster Ulykkeslast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 Nationalt anneks til Præfabrikerede armerede komponenter af autoklaveret porebeton Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 12602 DK NA:2008 og erstatter dette fra 2013-09-01. Der er foretaget

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 3-1: Tårne, master og skorstene Tårne og master Forord Dette nationale

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

DS/EN DK NA:2014 v2

DS/EN DK NA:2014 v2 DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN

Læs mere

HÅNDBOG ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2017 HØRINGSUDGAVE

HÅNDBOG ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2017 HØRINGSUDGAVE HÅNDBOG VEJLEDNING TIL BELASTNINGS- OG BEREGNINSGRUNDLAG FOR BROER ANLÆG OG PLANLÆGNING MAJ 2017 HØRINGSUDGAVE FORORD Håndbogen vedrørende Vejledning til Belastnings- og beregningsgrundlag for broer er

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1996-1-1 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1: Generelle regler for armeret og uarmeret murværk Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

BEREGNING AF BÆREEVNE

BEREGNING AF BÆREEVNE DANSK BRODAG 2010 BEREGNING AF BÆREEVNE - NÅR KNOWHOW ER BILLIGERE END BETON OG STÅL FORSKELLIGE TYPER BÆREEVNEBEREGNING Bæreevnekontrol FORSKELLIGE TYPER BÆREEVNEBEREGNING Screening Hurtigt overblik Få

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1993-1-1 DK NA:2014 og erstatter

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

DS/EN DK NA:

DS/EN DK NA: DS/EN 1991-1-3 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle laster - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af en tidligere udgave. Tidligere udgaver,

Læs mere

DS/EN DK NA:2013

DS/EN DK NA:2013 COPYRIGHT Danish Standards Foundation. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering Forord

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1. Dokumentationsrapport ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Dokumentationsrapport 2008-12-08 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com U D V I

Læs mere

DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013

DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-1: Generelle laster Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-1

Læs mere

Analyserne har godtgjort, at partialkoefficienterne for variabel last, der i gældende udgave af DS/EN , D -Anneks A, abel A.

Analyserne har godtgjort, at partialkoefficienterne for variabel last, der i gældende udgave af DS/EN , D -Anneks A, abel A. Eurocodes for bro- og dæmningsanlæg Nationalt anneks til DS/EN 1997-1 Geotekniske aspekter GEO ref. nr. 32178 COWI ref. nr. 70417 Rapport, 2009-06-02 Sammenfatning I forbindelse med udarbejdelse af Nationale

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-5: Generelle laster Termiske laster Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision og sammenskrivning af EN 1991-1-5 DK NA:2007 med Tillæg 2010

Læs mere

Beregningsprincipper og sikkerhed. Per Goltermann

Beregningsprincipper og sikkerhed. Per Goltermann Beregningsprincipper og sikkerhed Per Goltermann Lektionens indhold 1. Overordnede krav 2. Grænsetilstande 3. Karakteristiske og regningsmæssige værdier 4. Lasttyper og kombinationer 5. Lidt eksempler

Læs mere

EN GL NA:2010

EN GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1991-1- GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-: Generelle

Læs mere

DS/EN DK NA:2014

DS/EN DK NA:2014 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-2 DK NA:2011 og erstatter dette fra

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

EN DK NA:2008

EN DK NA:2008 EN 1991-1-2 DK NA:2008 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-2: Generelle laster - Brandlast Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning til erstatning

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

DS/EN DK NA:2017

DS/EN DK NA:2017 Nationalt anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner - Del 5: Pilotering Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske nationale anneks for bygningskonstruktioner til DS/EN 1993-5. Indholdet er

Læs mere

EC2 Erfaringer med projektering af anlægskonstruktioner

EC2 Erfaringer med projektering af anlægskonstruktioner 1 Præsentation Michael Birk Jensen Senior Fagspecialist COWI, Afd. 1701 Bridges Projektering af brokonstruktioner Udbud og beskrivelser Tilsynsarbejde 1 Indgang til Eurocode Arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

DS/EN DK NA:2015

DS/EN DK NA:2015 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 og erstatter dette fra 2015-03-01. Der er

Læs mere

DS/EN DK NA:2015 Version 2

DS/EN DK NA:2015 Version 2 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner DS/EN 1991 FU:2010 1.UDgavE 2010 Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende konstruktioner UROCODESEUROCODESEUROCODESEUROCO ODESEUROCODESEUROCODESEUROCODESE Forkortet udgave af Eurocode 1 Last på bærende

Læs mere

Fuldskala belastnings- og bæreevneforsøg med AKR skadet 3-fags bro

Fuldskala belastnings- og bæreevneforsøg med AKR skadet 3-fags bro Fuldskala belastnings- og bæreevneforsøg med AKR skadet 3-fags bro Christian von Scholten 2011 Brodag 2011 1 Indlæggets indhold Indledning, baggrund og formål Forsøgets gennemførelse Resultater Konklusioner

Læs mere

EN GL NA:2010

EN GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1991-1-1 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1:

Læs mere

DS/EN DK NA:2011

DS/EN DK NA:2011 DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af og erstatter EN

Læs mere

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA

VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA VEJDIREKTORATET FLYTBAR MAST TIL MONTAGE AF KAMERA TL-Engineering oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Grundlag... 3 2.1. Standarder... 3 3. Vindlast... 3 4. Flytbar mast... 4 5. Fodplade...

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE. Driftsudbud Administration af Særtransporter

September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE. Driftsudbud Administration af Særtransporter September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE Driftsudbud Administration af Særtransporter 1. Oversigt I dette bilag gives en samlet fremstilling af de væsentligste regler i forbindelse

Læs mere

Historik DS415 (DS409) NSK CC ,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2. 1,75 1,8 1,8 cu 1,8 1,8 1,8 1,3 1,3 1,5 Q 1,5 1,4* 1,4* Side 4

Historik DS415 (DS409) NSK CC ,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2. 1,75 1,8 1,8 cu 1,8 1,8 1,8 1,3 1,3 1,5 Q 1,5 1,4* 1,4* Side 4 Side 2 Side 3 Agenda Historik - partialkoefficienter på jords styrke og på variabel last Definition af karakteristisk parameter Baggrund for reduktion af partialkoefficient for variabel last (trafiklast)

Læs mere

Dansk brodag Fuld-skala bæreevneforsøg på eksisterende betonbroer

Dansk brodag Fuld-skala bæreevneforsøg på eksisterende betonbroer Dansk Brodag Dansk brodag 2017 Fuld-skala bæreevneforsøg på eksisterende betonbroer Jacob Wittrup Schmidt DTU BYG jws@byg.dtu.dk Arbejdsgruppe: Rasmus Bang (Vejdirektoratet) Arne Henriksen (Vejdirektoratet)

Læs mere

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223

Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Side 1 af 7 Statisk dokumentation Iht. SBI anvisning 223 Sagsnr.: 17-526 Sagsadresse: Brønshøj Kirkevej 22, 2700 Brønshøj Bygherre: Jens Vestergaard Projekt er udarbejdet af: Projekt er kontrolleret af:

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Broreparationer Strategi/Økonomi Bæreevnevurdering. Vejforum 2015

Broreparationer Strategi/Økonomi Bæreevnevurdering. Vejforum 2015 Broreparationer Strategi/Økonomi Bæreevnevurdering Vejforum 2015 Broreparationer / Strategier Arne Henriksen, Vejdirektoratet, AD-BBM-BYG, Vejforum 2015 2. Broreparationer / Strategier Arne Henriksen,

Læs mere

Programdokumentation - Skivemodel

Programdokumentation - Skivemodel Make IT simple 1 Programdokumentation - Skivemodel Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge

Læs mere

STIPROJEKT VED LØGSTØRVEJ I HOBRO VURDERING AF STIBROLØSNINGER

STIPROJEKT VED LØGSTØRVEJ I HOBRO VURDERING AF STIBROLØSNINGER MARIAGERFJORD KOMMUNE STIPROJEKT VED LØGSTØRVEJ I HOBRO VURDERING AF STIBROLØSNINGER ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Stabilitet - Programdokumentation

Stabilitet - Programdokumentation Make IT simple 1 Stabilitet - Programdokumentation Anvendte betegnelser Vægskive Et rektangulært vægstykke/vægelement i den enkelte etage, som indgår i det lodret bærende og stabiliserende system af vægge

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 2 Betonkonstruktioner ESEUROCODESEUROCODESEURCOD

Forkortet udgave af Eurocode 2 Betonkonstruktioner ESEUROCODESEUROCODESEURCOD dansk standard DS/EN 1992 FU:2010 Forkortet udgave af Eurocode 2 Betonkonstruktioner 1. UDgavE 2010 UROCODESEUROCODESEUROCODESCODESE ESEUROCODESEUROCODESEURCOD Forkortet udgave af Eurocode 2 Betonkonstruktioner

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th.

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Ole Jørgensens Gade 14 st. th. Dato: 19. juli 2017 Sags nr.: 17-0678 Byggepladsens adresse: Ole Jørgensens Gade 14 st. th. 2200 København

Læs mere

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST

NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST pdc/sol NOTAT BEREGNING AF JORDTRYK VHA EC6DESIGN.COM. ÆKVIVALENT ENSFORDELT LAST Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Indledning I dette notat

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

Udførelse af særlige geotekniske arbejder Jordankre Prøvning

Udførelse af særlige geotekniske arbejder Jordankre Prøvning Dansk standard DS 1537 1. udgave 2014-04-30 Udførelse af særlige geotekniske arbejder Jordankre Prøvning Execution of special geotechnical works Ground anchors Testing DS 1537 København DS projekt: M279429

Læs mere

Faktuelt notat om modulvogntog

Faktuelt notat om modulvogntog Trafikudvalget L 35 - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Færdselsstyrelsen Dato: 7. november 2006 J. nr.: 2006-5020-33 Faktuelt notat om modulvogntog og om foreslåede krav til modulvogntog Modulvogntog er

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Juni 018 : 01.06.016 A.. Statiske Beregninger-konstruktionsafsnit, Betonelementer Rev. : 0.06.018 Side /13 SBi

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Modulet Kombinationsvægge Indledning Modulet arbejder på et vægfelt uden åbninger, og modulets opgave er At fordele vandret last samt topmomenter mellem bagvæg og formur At bestemme

Læs mere

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER

VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. maj 2015 14/10726-2 Charlotte Sejr cslp@vd.dk 7244 2340 VEJLEDNING DIMENSIONERING AF STØJSKÆRME OG TILHØRENDE FUNDAMENTER Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg

Læs mere

Murprojekteringsrapport

Murprojekteringsrapport Side 1 af 6 Dato: Specifikke forudsætninger Væggen er udført af: Murværk Væggens (regningsmæssige) dimensioner: Længde = 6,000 m Højde = 2,800 m Tykkelse = 108 mm Understøtningsforhold og evt. randmomenter

Læs mere

Dansk Brodag 2008 Hvordan får man fornyet 800 broer på 7 år?

Dansk Brodag 2008 Hvordan får man fornyet 800 broer på 7 år? Dansk Brodag 2008 Hvordan får man fornyet 800 broer på 7 år? Områdechef Teknisk Drift, Kim Andersen BROER PÅ BANEDANMARKS NET. Forvaltning af ca. 2320 broer 37 % på hovedstrækningerne 18 % på S-bane strækningerne

Læs mere

Kommentarer til DS/EN fra DGF's medlemmer. Indkomne kommentarer til mailen. EC7 Hvad mener du? (6. august 2016)

Kommentarer til DS/EN fra DGF's medlemmer. Indkomne kommentarer til mailen. EC7 Hvad mener du? (6. august 2016) Kommentarer til DS/EN 1997 1 fra DGF's medlemmer Indkomne kommentarer til mailen EC7 Hvad mener du? (6. august 2016) Kommentarer til DS/EN 1997 1 fra DGF's medlemmer, Odense 20 04 2017 Jacob Philipsen,

Læs mere

3. parts kontrol / Validering

3. parts kontrol / Validering 3. parts kontrol / Validering Carsten Steen Sørensen, 1 Indhold 3. parts kontrol Validering Normer 2 3. parts kontrol Forankret i Byggelovgivning 3. parts kontrol kræves ved CC3 Anerkendt statiker Anerkendte

Læs mere

Schöck Isokorb type K

Schöck Isokorb type K Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 36 Produktbeskrivelse 37 Planvisninger 38-41 Dimensioneringstabeller 42-47 Beregningseksempel

Læs mere

DS Ståltrapezprofil Tag. Spændtabeller Juli 2018

DS Ståltrapezprofil Tag. Spændtabeller Juli 2018 DS Ståltrapezprofil 35-206 Tag Spændtabeller Juli 2018 DS Ståltrapezprofil 35-206 Tag Trapezpladen er med sin karakteristiske profil et velkendt syn på tag og facader af både små og store bygninger. Stor

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Ber egningstabel Juni 2017

Ber egningstabel Juni 2017 Beregningstabel Juni 2017 Beregningstabeller Alle tabeller er vejledende overslagsdimensionering uden ansvar og kan ikke anvendes som evt. myndighedsberegninger, som dog kan tilkøbes. Beregningsforudsætninger:

Læs mere

Banenorm BN Overvågning af hjul- og aksellast via ALC (Axle Load Checkpoints)

Banenorm BN Overvågning af hjul- og aksellast via ALC (Axle Load Checkpoints) Udgivet 01.06.2018 Overordnet ansvar: Pernille M. Jøndrup Ansvar for indhold: Bo Nielsen Ansvar for fremstilling: Henrik T. Scheuer Overvågning af hjul- og aksellast via ALC (Axle Load Checkpoints) Banenorm

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type 10 Armeret armeret Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type

Læs mere

Den reelle bæreevne af en AKR-skadet bro? Prøvning i fuld skala

Den reelle bæreevne af en AKR-skadet bro? Prøvning i fuld skala INGENIØRFORENINGEN I DANMARK Den reelle bæreevne af en AKR-skadet bro? Prøvning i fuld skala Christian von Scholten 3. oktober 2013 Brodag 2011 1 Indlæggets indhold Indledning, baggrund og formål Forsøgets

Læs mere

Erfaringer fra bæreevnevurdering af brokonstruktioner

Erfaringer fra bæreevnevurdering af brokonstruktioner Dansk Betonforening Mandag den 22. januar 2007 Baggrund Formål: Et bygværk hvor bygværksejeren ønsker at øge levetiden eller at udskyde eller reducere reparationer - uden at bringe sikkerheden i fare Erfaringer

Læs mere

NATIONALT ANNEKS DS/EN DK NA HØRINGSBOG JANUAR 2016

NATIONALT ANNEKS DS/EN DK NA HØRINGSBOG JANUAR 2016 NATIONALT ANNEKS HØRINGSBOG JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 3 2 HØRINGSBREV 4 3 RESULTAT AF HØRINGEN 7 4 HØRINGSSVAR 8 4.1 AAU/DTU 8 5 BEMÆRKNINGER TIL HØRINGSSVAR 12 2 Januar

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

DS/EN 1993 FU:2009 Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner

DS/EN 1993 FU:2009 Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner DANSK STANDARD 2009 Projektnummer M236168 Grafisk tilrettelæggelse: Dansk Standard Omslag: Dansk Standard

Læs mere

Ophængt forskalling til støbning af brodæk

Ophængt forskalling til støbning af brodæk SYNOPSIS - 2008 Ophængt forskalling til støbning af brodæk Thomas Nielsen Pladsleder hos E. Pihl & Søn A.S. Akademiingeniør 1990. Telefon 4527 7200, mobil 4093 1509, e-mail thn@pihl-as.dk, web www.pihl-as.dk

Læs mere

Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner

Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner DANSK STANDARD 1. UDGAVE 2009 Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner EUROCODESEUROCODESEUROCODESCODESE DESEUROCODESEUROCODESEURCOD Forkortet udgave af Eurocode 3 Stålkonstruktioner Forkortet

Læs mere

Oversigt over Eurocodes

Oversigt over Eurocodes Eurocode systemet Oversigt over Eurocodes Tidsplan for implementering Nationale annekser Forkortede udgaver Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner. Ændringer i forhold til DS 409:?

Læs mere

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1

MURVÆRKSPROJEKTERING VER. 4.0 SBI - MUC 01.10.06 DOKUMENTATION Side 1 DOKUMENTATION Side 1 Beregning af murbuer Indledning. Dette notat beskriver den numeriske model til beregning af stik og skjulte buer. Indhold Forkortelser Definitioner Forudsætninger Beregningsforløb

Læs mere

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP,

Schöck Isokorb type Q, QP, Q+Q, QP+QP, Schöck Isokorb type, P, +, P+P, Schöck Isokorb type Indhold Side Eksempler på elementplacering/tværsnit 60 Produktbeskrivelse/bæreevnetabeller og tværsnit type 61 Planvisninger type 62-63 Beregningseksempel

Læs mere

Banenorm BN Sporafstand og frispormærker

Banenorm BN Sporafstand og frispormærker Udgivet 01.07.2018 Overordnet ansvar: Pernille Maren Jøndrup Ansvar for indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Henrik Scheuer Sporafstand og frispormærker Banenorm BN1-154-3 Udgivet 01.07.2018

Læs mere

JFJ tonelementbyggeri.

JFJ tonelementbyggeri. Notat Sag Udvikling Konstruktioner Projektnr.. 17681 Projekt BEF-PCSTATIK Dato 2009-03-03 Emne Krav til duktilitet fremtidig praksis for be- Initialer JFJ tonelementbyggeri. Indledning Overordnet set omfatter

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker)

Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Betonkonstruktioner, 3 (Dimensionering af bjælker) Bøjningsdimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stødlængder - Forankring af endearmering - Statisk ubestemte bjælker Forskydningsdimensionering

Læs mere