Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1. Trafikstyrelsen - Teknisk notat"

Transkript

1 Trafikstyrelsen - Teknisk notat Kapacitetsudvidelse København - Ringsted Delopgave A1 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Trin 2 Konstruktioner Projekteringsforudsætninger Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Belastnings- og beregningsgrundlag 2 21 Sporbærende broer 2 22 Vej- og stibærende broer 2 3 Geometri broer 2 31 Banegeometri Generel banegeometri Banegeometri ved underføring af bane Banegeometri ved overføring af bane 5 32 Vej- og stigeometri Vej- og stigeometri ved underføring af vej og sti Vej- og stigeometri ved overføring af vej og sti 7 4 Geometri tunneller og støttevægge 7 41 Fritrumsprofiler i tunneller 7 42 Tunneltværsnit 7 43 Støttevægge og trug 7 5 Grundlagsdokumenter 51 Dokumenter udarbejdet af trafikstyrelsen Normer og standarder Banedanmark DSB Vejdirektoratet Danske normer Eurocodes 9 53 Dokumenter udarbejdet af COWI 9 Dokument nr P Revision nr 0 Udgivelsesdato G:\basis\jki\QDM\httpdatatrafikstyrelsendkfileskh-rg08_KOM - Kommunikation og lovarbejde07_of - Assistance til offentlighedsfasefagnotater til Udarbejdet Kontrolleret Godkendt JUMA/TISO SDB EMB

2 2 / 9 1 Indledning Nærværende dokument Projekteringsforudsætninger omfatter forudsætninger for projektering af konstruktioner på ny bane mellem København og Ringsted, herunder: Broer Tunneller Støttevægge og trug Nærværende dokument er gældende for strækningen A1, fra Vigerslev (station ) til Solrød (station ) Dette notat behandler normmæssige angivelser for brogeometri, banegeometri, fritrumsprofiler og konstruktionsmæssige afstande Dokumentet er baseret på grundlagsdokumenter som beskrevet i afsnit 5 2 Belastnings- og beregningsgrundlag 21 Sporbærende broer Sporbærende broer projekteres iht "Belastnings- og beregningsforskrift for sporbærende broer og jordkonstruktioner", Banenorm BN Vej- og stibærende broer Vej- og stibærende broer projekteres iht "Broteknik Vej- og stibroer Belastnings- og beregningsregler", Vejdirektoratet 3 Geometri broer Dette afsnit beskriver de betydende geometriske forudsætninger for hhv sporog vej- og stibærende broer 31 Banegeometri 311 Generel banegeometri Generelle normkrav til banegeometri gælder for retlinede spor Hvor sporene føres i kurver skal geometrien ændres under hensyntagen til: - Forøgelse af sporafstand - Forøgelse af frie bredder - Hældende fritrumsprofil som følge af sporoverhøjde

3 3 / 9 Sporafstand Afstanden mellem sporenes centerlinier skal være 4,5 m iht "Normgrundlag ny bane, Trafikstyrelsen, afsnit 4112 Sporafstanden måles fra spormidte til spormidte vinkelret på det, i planen, mest rette spor Sporafstanden forøges i kurver Forøgelsen bestemmes ud fra kurveradius iht "Banenorm BN Sporafstand og frispormærker", Banedanmark, figur 11-2 For ny bane mellem København-Ringsted vil det dog ikke være aktuelt, da kurveradier generelt er større end 1500 m, hvilket ikke giver noget kurvetillæg Dog findes 2 kurver, hvor radier ligger mellem 700 m og 800 m, hvilket kun giver en forøgelse af sporafstanden på i alt 10 mm Fritrumsprofil Fritrumsprofilet for banen ved broer skal overholde EBa fritrumsprofilet iht "Fritrumsprofiler", DSB infrastruktur Frihøjden for banen under broer/i tunneler skal forøges i forhold til EBa profilet Se afsnit 33 Fritrumsprofilet for banen på øvrige strækninger skal overholde EA fritrumsprofilet Fritrumsprofilernes breddemål forøges i kurver Det forøgede breddemål bestemmes ud fra kurveradius i overensstemmelse med "Fritrumsprofiler", DSB infrastruktur, afsnit 7 For 2 spor i kurve skal forøgelsen tillægges ydersider af hvert fritrumsprofil For ny bane mellem København og Ringsted vil det dog ikke være aktuelt med kurvetillæg, da kurveradier generelt er større end 1500 m, hvilket ikke giver noget kurvetillæg Dog findes 2 kurver, hvor radier ligger mellem 700m og 800m, hvilket giver en forøgelse af breddemålet på 5 mm i hver side I kurver får fritrumsprofilet en hældning pga sporoverhøjden Betydningen af overhøjden for fritrumsprofilet er nærmere beskrevet i afsnit 312 Tværprofil for bane uden for broer/tunneler Uden for broer er afstanden fra sporenes centerlinier til kanten for overside af underballast 3800 mm Ved anlæg af baneskråninger fastlægges anlægsforholdene, a s, udfra skråningens højde i overensstemmelse med BN1-6-1 Baneskråning indtil højde på 5 m: a s > 1,5 Baneskråning over højde på 5 m: a s > 1,5 for de første 5,0 m, a s > 2,0 for resten 312 Banegeometri ved underføring af bane Fritrumsprofil - frihøjde Fritrumsprofilet fastlægges som EBa ved underføring af banen Frihøjden forøges dog i forhold hertil som vist i tabel 1 Forhøjelsen sker som forhøjelse af EBa profilets topgeometri af hensyn til montage af køreledninger, teknik mm, og der er på baggrund heraf vurderet, at profilets topbredde er tilstrækkelig i

4 4 / 9 tillægshøjden Værdierne i tabel 1 er beskrevet i "Fritrumsprofilforhold for København-Ringsted, ny bane, notat nr ", COWI, afsnit 1 Tabel 1 Hastighed [km/h] Frihøjde ved underføring af bane V <V <V Fri afstand - bredde Den frie afstand fra spormidte til endevederlag eller mellemunderstøtning vælges til 5000 mm ud fra anbefaling i "BN ", Banedanmark, afsnit 924 Der arbejdes ikke med fri bredde ned til 4000 mm, som normen tillader Den frie bredde vurderes til at gælde over en højde af 4800 mm over SO planet, svarende til profil D, idet kravet vurderes at være defineret af påkørselshensyn Profil D er udarbejdet på baggrund af læsseprofiler (DSB og UIC) Ved underføringer er gennemføring af grøfter typisk fravalgt, så afstandskravet på 5000 mm overholdes I stedet etableres afvanding af banen ved sideløbende trug Ved krumning af banen bliver den frie bredde forøget, som beskrevet i afsnit 311 Skråninger under broer For flerfags broer med skråninger anvendes anlæg, a s =1,5 uanset skråningens højde idet der under broer benyttes skråningsbeklædning Overhøjde af skinne, betydning for bredde- og højdemål Maksimal værdi for sporoverhøjden er 160 mm i overensstemmelse med "Normgrundlag ny bane, Trafikstyrelsen, afsnit 4337 Forøgelse af den frie bredde i kurvens inderside ses af tabel 2 Overhøjde kurveinderside Total fri bredde

5 5 / 9 Overhøjde kurveinderside Total fri bredde Tabel 2 Forøgelsen af de frie bredder er fundet 3300 mm over SO, hvor EBa profilets bredde er størst Den maksimale flytning i højderetningen findes for de 3 hastighedskategorier, hvor frihøjden er maksimal, dvs for overhøjde = 160 mm Hastighed [km/h] Højde Tillæg til højde Total højde < Tabel Banegeometri ved overføring af bane Fri afstand - bredde Den frie bredde af sporbærende broer er fastlagt til minimum 4000 mm Afstanden er defineret som den vinkelrette afstand mellem profilmidteplanet og et parallelt plan gennem rækværkets inderste punkt Af hensyn til fritrumskrav for ballastrensemaskine skal den vandrette afstand mellem spormidte og faste genstande være minimum 2200 mm Begge krav er anført i "BN ", Banedanmark, afsnit 921 og 922 Hvor banen føres i kurver bliver målene modificeret, som beskrevet i afsnit 311 Geometriske krav til tværprofil for bane Den lodrette afstand fra SO-plan til beton skal være 750 mm af hensyn til ballastrensemaskine Ballasten udføres med anlæg, a s = 1,5 Den indvendige højde af broens kantbjælke, målt fra overside af svelle, afhænger af kantbjælkens vandrette afstand til ballastlaget Hvor kantbjælken udgør den vandrette afgrænsning af ballasten, uanset en sporhævning på 300 mm, skal højden være 200 mm Hvor kantbjælken ikke rører ballasten, uanset en sporhævning på 300 mm og dermed 450 mm ekstra bredde af ballasten fra CL spor, anvendes en højde på 100 mm

6 6 / 9 Støjskærme på broer placeres således at minimumskravene til den fri bredde overholdes Alle krav iht "BN ", Banedanmark, afsnit 922 Overhøjde af skinne, betydning for breddemål Maksimal værdi for sporoverhøjden er 160 mm i overensstemmelse med "Normgrundlag ny bane, Trafikstyrelsen, afsnit 4337 Forøgelse af den frie bredde i hhv kurvens yderside og inderside ses af tabel 4 Overhøjde Tabel 4 kurve yderside kurve inderside Forøgelsen af de frie bredder i kurvens inderside er fundet 2000 mm over SOplan, dvs det højeste punkt for rækværket Hvis der anvendes støjskærme højere end 2 m skal breddemålene forøges I kurvens yderside er forøgelserne fundet i SO-planet 32 Vej- og stigeometri Vej- og stigeometri ved fastlægges i overensstemmelse med Vejregler for hhv byområder og åbent land Den frie bredde for veje og stier fastlægges af faggruppen Vej for hver enkelt vejkrydsning i overensstemmelse med Vejreglerne 321 Vej- og stigeometri ved underføring af vej og sti Ved underføring af veje og stier er frihøjden fastlagt til minimumsværdier iht "Vejregler for vejes geometri over og under broer", Vejdirektoratet Værdierne inkluderer begge tillæg for udførelsestolerancer, samt for veje et tillæg for sne og fremtidig belægningsforøgelse: Frihøjde ved veje: Frihøjde ved stier: 4630 mm 2530 mm For mindre veje, hvor der er reducerede krav til frihøjden, afklares denne af faggruppen Vej

7 7 / Vej- og stigeometri ved overføring af vej og sti Vej- og stibroers geometri skal overholde kravene i "Vejregler for vejes geometri over og under broer", Vejdirektoratet Broautoværn projekteres iht "Opsætning af broautoværn og rækværker", Vejdirektoratet 4 Geometri tunneller og støttevægge 41 Fritrumsprofiler i tunneller Der arbejdes generelt, som for brokonstruktioner, med frihøjder som beskrevet i afsnit 312 For hastigheder på maksimum 180 km/t er frie bredder for både en-cellet og tocellet tunneltværsnit vist på tegning TBR_A1_S_102 For hastigheder over 180 km/t skal der foretages en nærmere evaluering af den nødvendige frie bredde Bredderne forøges i kurver iht afsnit Tunneltværsnit Det forudsættes generelt, at der arbejdes med et encellet tunneltværsnit, som vist på tegning TBR_A1_S_102 For hver enkelt tunnelplacering skal der foretages en vurdering af de sikkerhedsmæssige forhold for anbefaling af tunneltværsnit De sikkerhedsmæssige forhold, som har betydning for valg af tunnelløsning er foreløbigt beskrevet i dokument , rev 0, dateret 29 oktober 2007 Dette dokument forventes detaljeret yderligere i senere faser af projektet 43 Støttevægge og trug For trug og støttevægge i tilfyldning og afgravning er der på tegning TBR_A1_S_103 vist de forudsatte geometriske forhold Den frie bredde fra spormidte til inderside af støttevæg/trugvæg forudsættes at være 3500 mm Det er muligt at reducere bredden til 3000 mm Dette kræver en nærmere undersøgelse Bredderne forøges i kurver iht afsnit 311

8 8 / 9 5 Grundlagsdokumenter Dette afsnit indeholder en oversigt over dokumenter, der ligger til grund for Projekteringsforudsætninger 51 Dokumenter udarbejdet af trafikstyrelsen Følgende dokumenter er udarbejdet af Trafikstyrelsen: Normgrundlag Ny bane, dateret (revideres løbende) Sikkerhedsplan, rev 2, (revideres løbende) Ovenstående er de overordnede styrende dokumenter for definition af projekteringsforudsætningerne 52 Normer og standarder 521 Banedanmark Banedanmark normer: Banenorm BN : Sporafstand og frispormærker, dateret Banenorm BN1-59-2: Belastnings- og beregningsforskrift for sporbærende broer og jordkonstruktioner, dateret Banenorm BN1-6-1: Tværprofil for ballasterede spor, dateret DSB DSB forskrifter: DSB Fritrumsprofiler, dateret maj 1995, revision Vejdirektoratet Vejdirektoratets vejregler er generelt gældende Her nævnes de vigtigste for udarbejdelse af dispositionsforslag og projektforslag for broer og tunneller Generelt projekteres nye vej- og stibroer iht følgende vejregler fra Vejdirektoratet: Broteknik Vej- og stibroer Belastnings- og beregningsregler, nov 2002 Vejregler for vejes geometri over og under broer, nov 1998 Opsætning af broautoværn og rækværker, jul 2006 For eftervisning af de eksisterende broers bæreevne gælder: Beregningsregler for eksisterende broers bæreevne 524 Danske normer Der regnes iht gældende danske normer, bla: DS409:1998 Sikkerhedsbestemmelse for konstruktioner

9 9 / 9 DS410:1998 Last på konstruktioner DS411:1999 Betonkonstruktioner DS412:1998 Stålkonstruktioner DS415:1998 Fundering Der anvendes generelt gældende rettelsesblade og tillæg Der anvendes ikke DS409:2006 og dertil hørende rettelser af partialkoefficienter i konstruktionsnormerne 525 Eurocodes Hvor de danske konstruktionsnormer ikke er dækkende, anvendes Eurocodes som supplement Nedenfor er listet de vigtigste Eurocodes, som er gældende for dette projekt: EC1-3: ENV :1995, Traffic load on bridges AD1-3: Applikationsdokument til ENV :1995, Traffic load on bridges, 1 udgave 53 Dokumenter udarbejdet af COWI Følgende dokumenter er udarbejdet af COWI tidligere i projektet og anvendes som grundlag for det videre arbejde , Fritrumsprofilforhold for København-Ringsted, ny bane, rev 0, dateret , Hastigheder i de enkelte spor, rev A, dateret , Mulige tunneltværsnit, rev 0, dateret

DSB infrastruktur. Fritrumsprofiler

DSB infrastruktur. Fritrumsprofiler DSB infrastruktur Fritrumsprofiler Maj 1995 1. oplag: Udgivet af Banetjenesten December 1992. 2. oplag: Udgivet af DSB infrastruktur Maj 1995. Sagsekspedition af fritrumsprofiler og dispensationer: Registre

Læs mere

Banenorm BN Sporafstand og frispormærker

Banenorm BN Sporafstand og frispormærker Udgivet 01.07.2018 Overordnet ansvar: Pernille Maren Jøndrup Ansvar for indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Henrik Scheuer Sporafstand og frispormærker Banenorm BN1-154-3 Udgivet 01.07.2018

Læs mere

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13 Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for fagligt indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr: 62 / 01.03.2014 SB Geotekniske regler knyttet til tværprofiler for ballasteret spor Banenormen BN1-6-4 Tværprofiler for ballasteret spor og tidligere versioner

Læs mere

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning

Erstatningsanlæg i Svenstrup. - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Erstatningsanlæg i Svenstrup - Teknisk vurdering af tunnel- og broløsning Opgradering Hobro-Aalborg April 2011 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-087-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Stitunnel i Karise under jernbanen forbindelse mellem Møllevej og Solagervej/ Solparken

Stitunnel i Karise under jernbanen forbindelse mellem Møllevej og Solagervej/ Solparken Faxe Kommune Stitunnel i Karise under jernbanen forbindelse mellem Møllevej og Solagervej/ Solparken 1012945 Stitunnel i Karise 26.04.2018 Stitunnel i Karise under jernbanen Projektnummer: 1012945 Dato:

Læs mere

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast

EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Tillæg broer:2015 Afsnit 4 Stødpåvirkning EN 1991-1-7 DK NA:2013 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bærende konstruktioner Del 1-7: Generelle laster Ulykkeslast Forord I forbindelse med implementeringen

Læs mere

Banenormer i Banedanmark

Banenormer i Banedanmark Banenormer i Banedanmark DGF-arrangement Baner og Geoteknik Odense den 08. marts 2012 08.03.2012 Præsenteret af Niels Fischer-Nielsen DGF Banenormer i BDK # 2 Indlæg af Niels Fischer-Nielsen Normkoordinator

Læs mere

VVM HERNING - HOLSTEBRO

VVM HERNING - HOLSTEBRO Til Vejdirektoratet Dokumenttype Grundlagsrapport VVM Dato Marts 2012 VVM HERNING - HOLSTEBRO BYGVÆRKER NORD FOR HERNING RUTE 18 (LØSNINGSFORSLAG A) BYGVÆRKER HERNING N (FORSLAG A) 1-1 Revision 1 Dato

Læs mere

STIPROJEKT VED LØGSTØRVEJ I HOBRO VURDERING AF STIBROLØSNINGER

STIPROJEKT VED LØGSTØRVEJ I HOBRO VURDERING AF STIBROLØSNINGER MARIAGERFJORD KOMMUNE STIPROJEKT VED LØGSTØRVEJ I HOBRO VURDERING AF STIBROLØSNINGER ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK

BN1 Banenorm 15.06.2004 BN1-18-1. Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Opmåling af genstande inden for profilgrænserne samt aflevering af data BN1-18-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Dato Underskrift Samlet 11.06.2004 Palle Reenberg Indhold 11.06.2004 Jette Hansen Fremstilling

Læs mere

Overordnet ansvar: Ansvar for indhold: Ansvar for fremstilling: Gyldig fra: Til BN er trådt i kraft. Normniveau:

Overordnet ansvar: Ansvar for indhold: Ansvar for fremstilling: Gyldig fra: Til BN er trådt i kraft. Normniveau: Teknisk Meddelelse Nr. 84 udgave 1 /Dato 18.10.2018 Vandrette spærringer (tidligere benævnt skærmtage) Denne meddelelse indeholder generelle regler for opsætning af vandrette spærringer på nye og eksisterende

Læs mere

Gyldig fra: Gyldig til:

Gyldig fra: Gyldig til: Teknisk meddelelse Nr. 04 / 23.05.2007 Tværprofiler for ballasteret spor, supplerende regler. I nærværende Teknisk meddelelse er opstillet supplerende regler for tværprofiler for ballasteret spor. Reglerne

Læs mere

EC2 Erfaringer med projektering af anlægskonstruktioner

EC2 Erfaringer med projektering af anlægskonstruktioner 1 Præsentation Michael Birk Jensen Senior Fagspecialist COWI, Afd. 1701 Bridges Projektering af brokonstruktioner Udbud og beskrivelser Tilsynsarbejde 1 Indgang til Eurocode Arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse

Læs mere

Banenorm BN1-154-2. Sporafstand og frispormærker

Banenorm BN1-154-2. Sporafstand og frispormærker Udgivet 01.03.2008 Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Sporafstand og frispormærker Banenorm BN1-154-2 Udgivet 01.03.2008 Side

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2

OMBYGNING AF RINGSTED STATION OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Grundlag 2 BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundlag

Læs mere

LIMFJORDSBROEN: VURDERING AF BÆREEVNE I FORHOLD TIL LETBANE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Limfjordsbroens bæreevne. 1 Indledning 1

LIMFJORDSBROEN: VURDERING AF BÆREEVNE I FORHOLD TIL LETBANE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Limfjordsbroens bæreevne. 1 Indledning 1 AALBORG KOMMUNE LIMFJORDSBROEN: VURDERING AF BÆREEVNE I FORHOLD TIL LETBANE ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

Linjeføring. - Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen

Linjeføring. - Fagnotat, screening. Ny forbindelse - Storstrømmen Linjeføring - Fagnotat, screening Ny forbindelse - Storstrømmen PROJEKTNR. A023755 DOKUMENTNR. A023755-6-001 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO 30.01.2012 Ny forbindelse - Storstrømmen ISBN: 978-87-7126-094-6

Læs mere

Transportudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 411 Offentligt (02) Ringsted Summery

Transportudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 411 Offentligt (02) Ringsted Summery Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 411 Offentligt (02) Ringsted Summery Ringsted Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Forfatter: xaha Mail: xaha@bane.dk

Læs mere

Nedennævnte beskrivelse er en artikel, der er bragt i Dansk Vejtidsskrift, januar 2001

Nedennævnte beskrivelse er en artikel, der er bragt i Dansk Vejtidsskrift, januar 2001 Nedennævnte beskrivelse er en artikel, der er bragt i Dansk Vejtidsskrift, januar 2001 Nye Vejregler for broer og tunneler Af Jørn Lauridsen Vejdirektoratet Broafdelingen Formand, Projektgruppe 4 jl@vd.dk

Læs mere

OMBYGNING AF RINGSTED STATION UDSKUDTE LØSNINGER MED UDGANGSPUNKT I UDFØRT 0+-ALTERNATIV INDHOLD. 1 Indledning

OMBYGNING AF RINGSTED STATION UDSKUDTE LØSNINGER MED UDGANGSPUNKT I UDFØRT 0+-ALTERNATIV INDHOLD. 1 Indledning Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 598 Offentligt BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION UDSKUDTE LØSNINGER MED UDGANGSPUNKT I UDFØRT 0+-ALTERNATIV ADRESSE

Læs mere

Sikkerhedsplan. 5. sporsløsningen

Sikkerhedsplan. 5. sporsløsningen Sikkerhedsplan 5. sporsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Sikkerhedsplan Forord Forord Dette notat omhandler sikkerhedsplanen for 5. sporsløsningen. Det er udarbejdet i 2009 af Trafikstyrelsen

Læs mere

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej

Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Ny og eksisterende banes krydsning med Køgevej Den nye bane København Ringsted Notat vedr. økonomiske konsekvenser ved en forøget frihøjde for Køgevej Dato: 15.februar 2013 Versionshistorie 1 Ver. nr.

Læs mere

OVERGANG TIL EUROCODES FOR BROER HANS HENRIK CHRISTENSEN CHEFRÅDGIVER

OVERGANG TIL EUROCODES FOR BROER HANS HENRIK CHRISTENSEN CHEFRÅDGIVER OVERGANG TIL EUROCODES FOR BROER HANS HENRIK CHRISTENSEN CHEFRÅDGIVER HVAD ER DEN KORTE VERSION? Fra 1. april 2010 skal broer projekteres og bæreevneberegnes efter Eurocodes De danske konstruktionsnormer,

Læs mere

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Banedanmark Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Trafiksikkerhedsrevision trin 2 version 2 Udgivelsesdato : September 2013 Projekt : 22.4008.01 Udarbejdet : Thomas Rud, trafiksikkerhedsrevisor

Læs mere

Vejdirektoratet Side 1 af 1 Dokumentfortegnelse Måleprogrammer Projekt 6714.103 Bro- og sporarbejder. Dokumenter

Vejdirektoratet Side 1 af 1 Dokumentfortegnelse Måleprogrammer Projekt 6714.103 Bro- og sporarbejder. Dokumenter Vejdirektoratet Side 1 af 1 Dokumentfortegnelse Måleprogrammer Projekt 6714.103 Bro og sporarbejder Dokumenter Beskrivelse Dato: Rev. Dato: Måleprogrammer Måleprogram Vejledning 13.04.2015 Måleprogram

Læs mere

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling

EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling EN 1993-5 DK NA:2014 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Design of steel structures Del 5: Piling Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes er der udarbejdet: Nationale Annekser til de brospecifikke

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand NOTAT Projekt Eftersyn af broer på nedlagt banestrækning mellem Haderslev og Vojens Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 1 Dato 2011-04-29 Til Fra Haderslev Kommune Rambøll, Thorsteinn Thorsteinsson 1. Indledning

Læs mere

Teknisk Drift, Broer & Konstruktioner. Potentialudligning af broer og konstruktioner

Teknisk Drift, Broer & Konstruktioner. Potentialudligning af broer og konstruktioner Teknisk Meddelelse Nr. 67 / 06.11.2014 Potentialudligning af broer og konstruktioner Denne meddelelse indeholder reglerne for hvorledes nye og eksisterende broer og konstruktioner skal potentialudlignes.

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

3. parts kontrol / Validering

3. parts kontrol / Validering 3. parts kontrol / Validering Carsten Steen Sørensen, 1 Indhold 3. parts kontrol Validering Normer 2 3. parts kontrol Forankret i Byggelovgivning 3. parts kontrol kræves ved CC3 Anerkendt statiker Anerkendte

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE

UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato 2012 UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE UDBYGNING AF RUTE 26 SØBYVAD - AARHUS BROTEKNISK BESKRIVELSE Revision 0 Dato

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Udflytning af spor 0, Lindholm Jernbaneteknisk projektering (VVM-niveau) Banedanmark. Notat. 1 Indledning og resultatoversigt

Indholdsfortegnelse. Udflytning af spor 0, Lindholm Jernbaneteknisk projektering (VVM-niveau) Banedanmark. Notat. 1 Indledning og resultatoversigt COWI A/S Banedanmark Udflytning af spor 0, Lindholm Jernbaneteknisk projektering (VVM-niveau) Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Notat Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Lovforslag 152 Ombygning af Ringsted station 1. behandling den 25. marts Ole Lund Jensen, Holstebro / Thomas Albøg Olsen, Ringsted

Lovforslag 152 Ombygning af Ringsted station 1. behandling den 25. marts Ole Lund Jensen, Holstebro / Thomas Albøg Olsen, Ringsted Transportudvalget 2013-14 L 152 Bilag 13 Offentligt Lovforslag 152 Ombygning af Ringsted station 1. behandling den 25. marts 2014 1 1 Ole Lund Jensen, Holstebro / Thomas Albøg Olsen, Ringsted 1 1. Løsningen

Læs mere

Arbejde i og ændringer til Infrastruktur eller Rullende Materiel på S-banen. Ansvar for fremstilling: Gyldig fra: Gyldig til: Se afsnit 3

Arbejde i og ændringer til Infrastruktur eller Rullende Materiel på S-banen. Ansvar for fremstilling: Gyldig fra: Gyldig til: Se afsnit 3 Teknisk Meddelelse Nr. 90-1/Dato 14.08.2019 Arbejde i og ændringer til Infrastruktur eller Rullende Materiel på n Denne meddelelse beskriver retningslinjerne for at lave ændringer på n samt vedligehold

Læs mere

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ

FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Til Fredensborg Kommune Dokumenttype Notat Dato Juni 2014 FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ FREDENSBORG KOMMUNE BANEBRO, ULLERØDVEJ Revision 1 Dato 2014-06-23 Udarbejdet af RAHH, CM, HDJ Godkendt

Læs mere

Anlægsbeskrivelse Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Anlægsbeskrivelse Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej. Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Anlægsbeskrivelse Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Anlægsbeskrivelse Forord Forord Dette fagnotat omhandler anlægsbeskrivelse for Nybygningsløsningen mellem Ny Ellebjerg

Læs mere

Anlægsbeskrivelse Ny Ellebjerg Station- Vestvolden-Baldersbrønde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet

Anlægsbeskrivelse Ny Ellebjerg Station- Vestvolden-Baldersbrønde 5. sporsløsningen. København-Ringsted projektet Anlægsbeskrivelse Ny Ellebjerg Station- Vestvolden- 5. sporsløsningen København-Ringsted projektet 6. maj 2008 3 AnlægsbeskrivelseAnlægsbeskrivelse Forord Forord Dette Fagnotat omhandler anlægsbeskrivelsen

Læs mere

DS/EN 1990/A1 DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Annex A2 Applications for bridges

DS/EN 1990/A1 DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Annex A2 Applications for bridges Høringsudgave den 7. april 2017 DS/EN 1990/A1 DK NA:2017 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Annex A2 Applications for bridges Forord I forbindelse med implementeringen

Læs mere

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025.

Dette notat er udarbejdet for at Region Sjælland får et første samlet overblik over investeringsbehovet på lokalbanerne i perioden 2016 2025. Notat Til: Region Sjælland Kopi til: PEG + Regionstog Sagsnummer Sagsbehandler TFR Direkte +45 36 13 16 00 Fax - TFR@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. marts 2015 Investeringsbehov

Læs mere

Anlægsbeskrivelse. - Fagnotat. Hastighedsopgradering Hobro Aalborg (Supplerende VVM)

Anlægsbeskrivelse. - Fagnotat. Hastighedsopgradering Hobro Aalborg (Supplerende VVM) Anlægsbeskrivelse - Fagnotat Hastighedsopgradering Hobro Aalborg (Supplerende VVM) Anlægsbeskrivelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Anlægsbeskrivelse Indhold

Læs mere

Anlægsbeskrivelse. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Anlægsbeskrivelse. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Anlægsbeskrivelse Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 27.02.2014 Jakob Kirkegaard Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Peter Falk Larsen, Carl Jensen Krogh Anlægsbeskrivelse

Læs mere

Dansk Brodag 2008 Hvordan får man fornyet 800 broer på 7 år?

Dansk Brodag 2008 Hvordan får man fornyet 800 broer på 7 år? Dansk Brodag 2008 Hvordan får man fornyet 800 broer på 7 år? Områdechef Teknisk Drift, Kim Andersen BROER PÅ BANEDANMARKS NET. Forvaltning af ca. 2320 broer 37 % på hovedstrækningerne 18 % på S-bane strækningerne

Læs mere

INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK

INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Underbygning: Jordarter BN1-8-1 INTERN GODKENDELSE I BANEDANMARK Dato Underskrift Samlet 21.06.2005 Jesper Sejerø Hansen Indhold 16.06.2005 Berit Carlson Fremstilling 16.06.2005 Lene Tursø-Finnich BN1

Læs mere

FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER

FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER FB01 FRITRUMSBESKÆRING LANGS FÆRDSELSAREALER Fritrumsbeskæring langs færdselsarealer udføres så vejen til enhver tid opfylder kravane til trafiksikkerhed og gennemførelse af vejens drift. udseende: Figur

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. juli 2014 Hans-Åge Cordua haco@vd.dk 7244 7501 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedenstående udbud: Mønbroen, Entreprise E2, Hovedistandsættelse

Læs mere

Banedanmark krav til VD s rådgiverudbud for projektering af arbejder ved TP45

Banedanmark krav til VD s rådgiverudbud for projektering af arbejder ved TP45 Banedanmark krav til VD s rådgiverudbud for projektering af arbejder ved TP45 OF af M10 over forbindelsesspor til Køge Udvidelse af UF Lille Syd Banen under M10 Nedrivning af eksisterende bro for OF Ølsemaglevej

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

NOTAT. Anlægsbeskrivelse. 1. Ikke teknisk resume

NOTAT. Anlægsbeskrivelse. 1. Ikke teknisk resume NOTAT Projekt Aarhus Letbane, Standsningssted ved Thorsager Kunde Aarhus Letbane Notat nr. 1 Dato 2015-11-19 Til Fra Henrik Scharling Bernberg Stine Baldus Gæmelke Anlægsbeskrivelse Dette notat giver en

Læs mere

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker

Banenorm BN1-160-1. Kilometrering og opsætning af kilometermærker Udgivet 01.09.2008 Overordnet ansvar: lafo Ansvar for indhold: jha Ansvar for fremstilling: nfn Kilometrering og opsætning af kilometermærker Banenorm BN1-160-1 Udgivet 01.09.2008 Side 2 af 16 INDHOLD

Læs mere

Banenorm BN Vejledning til måling af skinneslid

Banenorm BN Vejledning til måling af skinneslid Udgivet 12/12/2014 Overordnet ansvar: Steen Kristensen Godkendt 07/11/2014 Ansvar for indhold: Carsten Jørn Rasmussen Ansvar for fremstilling: Mai Emcken Vejledning til måling af skinneslid Banenorm BN3-200-1

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

BN1 Banenorm. Belastnings- og beregningsforskrift. broer og jordkonstruktioner 01.11.2010 BN1-59-4 BN1-59-4

BN1 Banenorm. Belastnings- og beregningsforskrift. broer og jordkonstruktioner 01.11.2010 BN1-59-4 BN1-59-4 Belastnings- og beregningsforskrift for sporbærende broer og jordkonstruktioner BN1-59-4 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Helle Marzella Bøhl-Møller Ansvar for fagligt indhold: Otto Bach Ulstrup Ansvar

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune

Banedanmark. Den nye bane København Ringsted. Vedr. skærende veje og stier i Ishøj Kommune Banedanmark : Den nye bane København Ringsted Notat: Vedr. skærende veje og stier i Version: 1 Udarbejdet af: Banedanmark Dato: 9.januar 2012 Indhold 1. Indledning... 3 2. Omlægning af veje og stier...

Læs mere

Anlægsbeskrivelse Avedøre Havnevej-Baldersbæk Nybygningsløsningen

Anlægsbeskrivelse Avedøre Havnevej-Baldersbæk Nybygningsløsningen Anlægsbeskrivelse Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 29. august 2008 3 Anlægsbeskrivelse Forord Forord Dette fagnotat omhandler anlægsbeskrivelse for Nybygningsløsningen mellem Avedøre Havnevej

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift

Banedanmark - AML AML. Teknisk Drift Banedanmark - AML 13.04.2015 AML Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift Banedanmark Teknisk Drift AML Fortegnelse over største tilladte - akselafstand - akseltryk/aksellast - metervægt - læsseprofil på

Læs mere

Anlægsbeskrivelse. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Anlægsbeskrivelse. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Anlægsbeskrivelse -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-028-1 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

Ophængt forskalling til støbning af brodæk

Ophængt forskalling til støbning af brodæk SYNOPSIS - 2008 Ophængt forskalling til støbning af brodæk Thomas Nielsen Pladsleder hos E. Pihl & Søn A.S. Akademiingeniør 1990. Telefon 4527 7200, mobil 4093 1509, e-mail thn@pihl-as.dk, web www.pihl-as.dk

Læs mere

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til Københavns Metro fra Lergravsparken station til Lufthavnen

Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til Københavns Metro fra Lergravsparken station til Lufthavnen Hvad må man som nabo til Metroen? Bestemmelser og begrænsninger for naboejendomme til Københavns Metro fra Lergravsparken station til Lufthavnen Indhold 3 For Metroens sikkerhed 4 Metroen fra Lergravsparken

Læs mere

Trafiksikkerhedsprincipperne er opdelt på følgende:

Trafiksikkerhedsprincipperne er opdelt på følgende: Bilag 1 Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsinspektion - Østrupvej 25. marts 2014 Vores reference:

Læs mere

1 Baggrund for omlægning af Valmosegrøften. 2 Projektbeskrivelse for omlægningen VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT

1 Baggrund for omlægning af Valmosegrøften. 2 Projektbeskrivelse for omlægningen VERSION UDGIVELSESDATO BESKRIVELSE UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT BANEDANMARK OMLÆGNING AF VALMOSEGRØFTEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk PROJEKTBESKRIVELSE INDHOLD 1 Baggrund for omlægning af Valmosegrøften

Læs mere

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende

Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Teknisk Meddelelse Sikkerhedsbærende Nr. 19 / 02.08.2010 SB Supplerende regler til ATC anlægsbestemmelser i forbindelse med sporstoppere. Denne teknisk meddelelse indeholder supplerende regler til nugældende

Læs mere

RÅDGIVNING 6714.R08. Jernbanebroer - Assesment SYSTEMDEFINITION Holstebro N - Aulum og 6717 Aulum Snejbjerg MAJ 2014

RÅDGIVNING 6714.R08. Jernbanebroer - Assesment SYSTEMDEFINITION Holstebro N - Aulum og 6717 Aulum Snejbjerg MAJ 2014 SYSTEMDEFINITION 1.0 RÅDGIVNING 6714.R08 Jernbanebroer - Assesment 6714 Holstebro N - Aulum og 6717 Aulum Snejbjerg MAJ 2014 Bro 64-0-375.00 (21334) OF af bane Esbjerg Struer Bro 64-0-329.00 (21348) OF

Læs mere

DS/EN DK NA:2012

DS/EN DK NA:2012 DS/EN 1991-1-3 DK NA:2012 Nationalt anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-3: Generelle - Snelast Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1991-1-3 DK NA 2010-05 og erstatter

Læs mere

Notat. Begrønning af letbanens tracé. Hovedstadens Letbane. Gladsaxe Kommune. Kopi til: Dato:

Notat. Begrønning af letbanens tracé. Hovedstadens Letbane. Gladsaxe Kommune. Kopi til: Dato: Notat Emne: Fra: Til: Begrønning af letbanens tracé Hovedstadens Letbane Gladsaxe Kommune Kopi til: Dato: 2015-06-12 Dette papir har til formål at understøtte Gladsaxe Kommunes videre overvejelser om begrønning

Læs mere

Vejteknik. Hvordan man bestemmer en vejs geometri. Kursusgang 2

Vejteknik. Hvordan man bestemmer en vejs geometri. Kursusgang 2 Vejteknik Hvordan man bestemmer en vejs geometri Kursusgang 2 Oversigt over min kursusdel Linieføringens geometri (funktion og krav) Linier, cirkler, klotoiden Linieføringens segmentering Længdeprofilets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Scalabygningen Vurdering af bærende konstruktioner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Sagsnr

Læs mere

KØGE NORD STATION P & R STØJ FRA VEJTRAFIK OG S-TOG MED OG UDEN LOKALE SKÆRME INDHOLD BILAG. 1 Indledning 3. 2 Beregningsmetode 3

KØGE NORD STATION P & R STØJ FRA VEJTRAFIK OG S-TOG MED OG UDEN LOKALE SKÆRME INDHOLD BILAG. 1 Indledning 3. 2 Beregningsmetode 3 KØGE KOMMUNE KØGE NORD STATION P & R STØJ FRA VEJTRAFIK OG S-TOG MED OG UDEN LOKALE SKÆRME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK

Læs mere

24.03.2003 BN2-5-1 INTERN GODKENDELSE I BANESTYRELSEN. Underskrift. Fremstilling 24.03.2003 Lene Tursø-Finnich. Indhold 24.03.

24.03.2003 BN2-5-1 INTERN GODKENDELSE I BANESTYRELSEN. Underskrift. Fremstilling 24.03.2003 Lene Tursø-Finnich. Indhold 24.03. Ballast- og jordprøvetagning i sporkassen BN2-5-1 INTERN GODKENDELSE I BANESTYRELSEN Dato Underskrift Fremstilling 24.03.2003 Lene Tursø-Finnich Indhold 24.03.2003 Berit Carlson Samlet 24.03.2003 Johan

Læs mere

1 Baggrund. 2 Opsummering MEMO. ARoS Extension SHL. Jens Martin Møller, COWI. Carsten S. Sørensen, COWI Kim Bundgaard, COWI

1 Baggrund. 2 Opsummering MEMO. ARoS Extension SHL. Jens Martin Møller, COWI. Carsten S. Sørensen, COWI Kim Bundgaard, COWI MEMO TITEL ARoS Extension DATO 26. juni 2015 TIL SHL KOPI Jens Martin Møller, COWI FRA Carsten S. Sørensen, COWI Kim Bundgaard, COWI ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00

Læs mere

Sikkerhedsplan. Nybygningsløsningen

Sikkerhedsplan. Nybygningsløsningen Sikkerhedsplan Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Sikkerhedsplan Forord Forord Dette notat omhandler sikkerhedsplanen for Nybygningsløsningen. Det er udarbejdet i 2009 af

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

UDBYGNING AF RUTE 26 VIBORG V - RØDKÆRSBRO VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE

UDBYGNING AF RUTE 26 VIBORG V - RØDKÆRSBRO VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato 2012 UDBYGNING AF RUTE 26 VIBORG V - RØDKÆRSBRO VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE VVM-REDEGØRELSE BROTEKNISK BESKRIVELSE Revision 0 Dato 2012 Udarbejdet

Læs mere

Dansk Konstruktions- og Beton Institut. Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer. 3 Beregning og udformning af støbeskel

Dansk Konstruktions- og Beton Institut. Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer. 3 Beregning og udformning af støbeskel Udformning og beregning af samlinger mellem betonelementer 3 Beregning og udformning af støbeskel Kursusmateriale Januar 2010 Indholdsfortegnelse 3 Beregning og udformning af støbeskel 1 31 Indledning

Læs mere

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning

Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning ovenlysmoduler Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 hældning Underkonstruktion til rytterlys med spær med 5 ovenlysmoduler installeret i en rytterlysløsning med spær med 5 hældning monteres på

Læs mere

TOTALENTREPRISE 6717.002

TOTALENTREPRISE 6717.002 MÆNGDELISTE TOTALENTREPRISE 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen >>> Aulum Snejbjerg SEPTEMBER 2014 Bygværk 68-0-083.00 UF af Bane Holstebro Vejle (Gødstrup) samt sporarbejder, afvandingsledning

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord - Næstved Screening af alternative forslag fra Faxe Kommune. : Banedanmark. : Grontmij

Notat. Elektrificering Køge Nord - Næstved Screening af alternative forslag fra Faxe Kommune. : Banedanmark. : Grontmij Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 lektrificering Køge Nord - Næstved Screening af alternative forslag fra Faxe Kommune 26. august 2013 Projekt:

Læs mere

Viborg Ingeniørerne. 1 Indledning. Dobbeltrettet cykelsti mellem Rødding og Vammen Trafiksikkerhedsrevision trin 1. Indhold. 1.

Viborg Ingeniørerne. 1 Indledning. Dobbeltrettet cykelsti mellem Rødding og Vammen Trafiksikkerhedsrevision trin 1. Indhold. 1. Dobbeltrettet cykelsti mellem Rødding og Vammen Trafiksikkerhedsrevision trin 1 9. juli 2010 TVO/sb Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Baggrund... 1 1.2 Revisionsprocessen... 2 1.3 Revisionsgrundlaget... 2

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

JANUAR 2017 FAXE KOMMUNE HASLEV P-ANALYSE

JANUAR 2017 FAXE KOMMUNE HASLEV P-ANALYSE JANUAR 2017 FAXE KOMMUNE HASLEV P-ANALYSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2017 FAXE KOMMUNE HASLEV P-ANALYSE PROJEKTNR. A087945

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner. Indledning. Forudsætninger og antagelser. Overordnede forudsætninger. Tekniske forudsætninger

Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner. Indledning. Forudsætninger og antagelser. Overordnede forudsætninger. Tekniske forudsætninger Analyse af opgraderinger af HUR-lokalbaner Opgradering af infrastruktur til nye r Lars Lund, civ.ing. HD og Jan Kragerup, PhD, NIRAS Transport Indledning Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) er blevet ejer

Læs mere

Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende Bedstedvej

Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende Bedstedvej Bygge- og Planafdelingen 08-10 -2013 Dir. telefon Sag: 12/5613 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Rønnedevej 9 4100 Ringsted Tlf. 5762 6262 Fax 5762 6315 Køge Ringsted banen - Svar til kommissionen vedrørende

Læs mere

Jernbanekonference 18. maj 2009 Innovativ vedligeholdelse af banetekniske anlæg på Storebælt Banechef Kristian Madsen

Jernbanekonference 18. maj 2009 Innovativ vedligeholdelse af banetekniske anlæg på Storebælt Banechef Kristian Madsen Jernbanekonference 18. maj 2009 Innovativ vedligeholdelse af banetekniske anlæg på Storebælt Banechef Kristian Madsen CV Banechef Kristian Madsen 2005 A/S Storebælt - ansvar for vedligeholdelse og reinvestering

Læs mere

KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Konstruktion 2. 3 Undersøgelser 2. 4 Bæreevne 3. 5 Vedligehold.

KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Konstruktion 2. 3 Undersøgelser 2. 4 Bæreevne 3. 5 Vedligehold. AARHUS KOMMUNE KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Konstruktion 2 3 Undersøgelser

Læs mere

Prognose for ledige Parkeringspladser - Aktivitet ATI 5. Indholdsfortegnelse

Prognose for ledige Parkeringspladser - Aktivitet ATI 5. Indholdsfortegnelse Aalborg Kommune, VIKING Prognose for ledige Parkeringspladser - Aktivitet ATI 5 Særlig kritiske dage, dataanalyse Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 28 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

Banenorm BN2-19-2. Ballast og underballast. Materialekrav

Banenorm BN2-19-2. Ballast og underballast. Materialekrav BN2-19-2 Udgivet: 01.03.2014 Overordnet ansvar: SPK Ansvar for indhold: BNIE Journal.nr.: 12-01754 Ansvar for fremstilling: NFN Ballast og underballast. Materialekrav Banenorm BN2-19-2 Udgivet: 01.03.2014

Læs mere

Akademiingeniør, GFS Jyll&Fyn. Banedanmark, (Teknisk Drift) Broer & Konstruktioner Lumbyesvej 34 DK-7000 Fredericia

Akademiingeniør, GFS Jyll&Fyn. Banedanmark, (Teknisk Drift) Broer & Konstruktioner Lumbyesvej 34 DK-7000 Fredericia Akademiingeniør, GFS Jyll&Fyn Banedanmark, (Teknisk Drift) Broer & Konstruktioner Lumbyesvej 34 DK-7000 Fredericia Mobil: 2612 0722 Telefon: 8227 2567 Lokal: 39 567 Fax: 8227 2025 E-mail: kvc@bane.dk Brogruppens

Læs mere

AML. Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad

AML. Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad 1 2 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25 31 32 33 34 35 36 41 42 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 29.05.2019 Nummeret på sidste indsatte rettelsesblad udgives

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

Med henblik på etablering af en alternativ linjeføring af Brabrandstien, skal der reserveres areal til en stiforbindelse gennem området.

Med henblik på etablering af en alternativ linjeføring af Brabrandstien, skal der reserveres areal til en stiforbindelse gennem området. Notat 19. april 2018 Side 1 af 2 Kommuneplanændringer i forbindelse med forslag til udbygningsaftale. Byområde til boliger, erhverv og butikker ved Vestre Ringgade og P. Hiort-Lorenzens Vej, Godsbanen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger

Indholdsfortegnelse. Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej m.m. Slagelse Kommune. Trafiktekniske vurderinger Slagelse Kommune Vejbetjening af erhvervscenter i Vemmelev - østvendte ramper ved Bildsøvej mm Trafiktekniske vurderinger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere