Ydelsesbeskrivelse (YB) AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelsesbeskrivelse (YB) AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter"

Transkript

1 Ydelsesbeskrivelse (YB) AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter Januar 2017

2 1 af 17 YDELSESBESKRIVELSE ADMINISTRATION AF SÆRTRANSPORTER INDLEDNING Denne ydelsesbeskrivelse vedrører rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand ved administration af særtransporter og klassificering af køretøjer. Ydelser under rammeaftalen kan rekvireres af både Vejdirektoratet og Banedanmark. Indholdsfortegnelse for ydelsesbeskrivelsen: 1. Indledning 2. Generelt 3. Ydelser, der afregnes i henhold til tilbudte faste summer 4. Ydelser, der afregnes efter tilbudte enhedspriser 5. Ydelser, der afregnes efter medgået tid 6. Organisering 7. Krav til rådgiverens kompetencer 8. Orientering om administration af særtransporter 9. Vurdering af særtransporter 10. IT-værktøjer til brug ved udarbejdelse af klassificeringsattester og høringssvar 11. Bilag Eksempel på klassificeringsattest 12. Eksempel på høringssvar 2. GENERELT Rådgiverens ydelser omfatter rådgivning og bistand i forbindelse med planlægning og gennemførelse af administration af særtransporter og klassificering af køretøjer efter de i afsnit 8-10 anførte retningslinjer. Rådgiverens ydelser opdeles i Ydelser, der afregnes efter tilbudt fast pris Ydelser, der afregnes i henhold til tilbudte enhedspriser Ydelser, der afregnes efter medgået tid i henhold til de tilbudte timesatser Tilbudslistens mængder er stipulerede mængder opgjort som et skønnet muligt samlet volumen af opgaven i rammeaftalens løbetid. De tilbudte faste summer, enhedspriser og timesatser er gældende, selv om omfanget af opgaven ændres i såvel opadgående som nedadgående retning. Der gælder ubegrænset variation på angivne mængder.

3 2 af 17 Igangsætning af arbejder sker altid ved rekvisition. 3. YDELSER, DER AFREGNES I HENHOLD TIL TILBUDT FAST PRIS 3.1. Klassificeringsattester Klassificeringsattester udarbejdes kun for Vejdirektoratet. Rådgiverens ydelser vedrører udarbejdelse af et antal klassificeringsattester opdelt i pakker. Antallet klassificeringsattester pr. pakke fremgår af TBL. Ydelserne afregnes som en fast pris pr. pakke. Ved årets start udarbejder Vejdirektoratet en rekvisition med det forventede antal pakker. Hvis antallet af klassifikationsattester overstiger det antal, der fremgår af rekvisitionen, afregnes i henhold til tilbudt enhedspris jf. afsnit 4. Transportøren/vognmanden ansøger om klassificeringsattest ved enten at anvende et e- ansøgningsprogram eller ved at fremsende ansøgning til rådgiveren i form af et skema. Ved optælling af antal attester medregnes alene attester udarbejdet på basis af ansøgning fremsendt til rådgiveren. Rådgiverens ydelser omfatter: Modtagelse og registrering af ansøgninger om udarbejdelse af klassificeringsattester Indtastning af relevante data for særtransporten i et IT-værktøj, der stilles til rådighed af Vejdirektoratet (se afsnit 10). Programmet beregner særtransportens klasser for henholdsvis broer og veje Udskrivning af en klassificeringsattest, som fremsendes til vognmanden pr. eller fax Fremsendelse af svar på ansøgning skal som udgangspunkt ske senest 1 arbejdsdag (dvs. normalt senest 24 klokketimer) efter modtagelse af ansøgningen (se afsnit 9.1). Besvarelse skal ske inden for normal arbejdstid på alle hverdage (inkl. Grundlovsdag, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, hverdage mellem jul og nytår) Vejledning via telefon eller af vognmænd, politi og andre interessenter i ansøgning i og brug af klassificeringsattestprogrammet Kvalitetssikring af egne klassificeringsattester ved egenkontrol samt i øvrigt i henhold til rådgiverens kvalitetssikringssystem Underskrift af klassificeringsattest af projektleder (eller back-up for denne)

4 3 af 17 Besvarelse af spørgsmål fra politi og transportør/vognmand vedrørende proceduren for administration af særtransporter Føring af logbog over antal klassifikationsattester, samt attester, der ikke afsluttes inden 1 arbejdsdag (24 klokketimer). Logbogen afrapporteres kvartalsvist Generel kommunikation med Vejdirektoratet, vognmænd og politi Budgetopfølgning Fakturering Kvalitetsledelse og -sikring 3.2. Vurdering af vilkår for særtransporter (høringssvar) Vurdering af vilkår for særtransport (høringssvar) udarbejdes for Vejdirektoratet og Banedanmark. Rådgiverens ydelser vedrører udarbejdelse af et antal høringssvar opdelt i pakker. Antallet af høringssvar pr. pakke fremgår af TBL. Ydelserne afregnes som en fast pris pr. pakke. Ved årets start udarbejder Vejdirektoratet og Banedanmark hver en rekvisition med det forventede antal pakker. Hvis antallet af høringssvar for hhv. Vejdirektoratet og Banedanmark overstiger det antal, der fremgår af de respektive rekvisitioner, afregnes i henhold til tilbudt enhedspris jf. afsnit 4. Inden for rammerne af Tungvognsvejnettets klassificeringer af veje og broer administrerer politiet særtransporterne og udsteder transporttilladelser alene på grundlag af særtransportens klassificeringsattest (se afsnit 3.1). Proces for vurderingen ses i afsnit 9. Hvis særtransporten overskrider klassificeringen af veje og broer, (som er angivet i Tungvognsvejnettet), eller særtransporten skal køre ad ikke klassificerede strækninger, skal særtransporten vurderes af rådgiveren for de strækninger, der ligger på Statsvejnettet, samt for Banedanmarks bygværker. Rådgiverens ydelser omfatter: Modtagelse og registrering af anmodning om vurdering af vilkår for særtransporter (høringssvar) Gennemgang af den ønskede rute med hensyn til broklasser, herunder klasser i relation til spændvidder på broer, samt vejklasser. En nærmere beskrivelse af fremgangsmåde ved vurderingen findes i afsnit 9. Kun særtransport på Statsvejnettet samt Banedanmarks bygværker er omfattet af gennemgang og vurdering. Behandling af særtransporter på den øvrige del af ruten foretages af øvrige berørte vej- og bygværksmyndigheder

5 4 af 17 Dialog efter behov med politi og transportør/vognmand, således at transporten som helhed gennemføres mest hensigtsmæssigt med hensyn til belastning og slid på veje og broer samt øvrige trafikanter Fremsendelse som med resultat af rådgiverens vurdering til politiets særtransportkontorer i Padborg og Hundige/Greve. Fremsendelse skal som udgangspunkt ske senest 1 arbejdsdag (dvs. normalt senest 24 klokketimer) efter modtagelse af ansøgningen Besvarelse af spørgsmål fra politi og transportør/vognmand vedrørende proceduren for administration af særtransporter. Hvis ikke vej- eller broklassen er umiddelbart overkørbar for transporten, aftales med transportøren, hvorledes en direkte vurdering af en kritisk bro eller vej skal finde sted På anmodning fra politi eller transportør/vognmand udskrivning og levering af plot af Tungvognsvejnettet i størrelser til og med A0 (se (se Vejdirektoratet.dk > Trafikinfo) Kvalitetssikring af tilladelser i ved anden medarbejder i henhold til tjeklister samt i øvrigt i henhold til rådgiverens kvalitetssikringssystem Underskrift af høringssvar af projektleder (eller backup for denne) Føring af logbog over antallet af høringssvar samt høringssvar, der ikke er afsluttet inden 8 arbejdstimer (24 klokketimer). Logbogen afrapporteres kvartalsvis Generel kommunikation med Vejdirektoratet, Banedanmark, vognmænd og politi Budgetopfølgning Fakturering (der faktureres særskilt til hhv. Vejdirektoratet og Banedanmark) Kvalitetsledelse og -sikring 4. YDELSER, DER AFREGNES EFTER TILBUDTE ENHEDSPRISER Hvis antallet af klassificeringsattester overstiger det antal, der er anført i den årlige rekvisition (se afsnit 3.1), afregnes der med en tillægspris, jf. TBL, for hver klassificeringsattest, der udarbejdes ud over det anførte antal. Tillægsprisen skal omfatte de under afsnit 3.1 anførte ydelser. Hvis antallet af høringssvar overstiger det antal, der er anført i den årlige rekvisition (se afsnit 3.2), afregnes der med en tillægspris, jf. TBL, for hver høringsattest, der udarbejdes ud over det anførte antal.

6 5 af 17 Tillægsprisen skal omfatte de under afsnit 3.2 anførte ydelser. 5. YDELSER, DER AFREGNES EFTER MEDGÅET TID I det omfang, rådgiverens ydelser ikke er omfattet det under afsnit 3 og 4 anførte, vil afregning ske efter medgået tid. Rådgiverens ydelser kan omfatte, men er ikke begrænset til: Bæreevnevurdering ved standardanalyse eller udvidet analyse enten som generel opgave for en enkelt eller flere broer og veje efter særlig aftale med Vejdirektoratet eller Banedanmark. Bemærk, at bæreevnevurderinger udført for vognmænd/transportører som udgangspunkt er Vejdirektoratet/Banedanmark uvedkommende og derfor afregnes direkte med de pågældende Diverse assistance til Vejdirektoratet og Banedanmark, som f.eks. Besvarelse af henvendelser fra Ministerier vedrørende særtransporters eller andre køretøjers belastning af veje og broer Besvarelse af henvendelser fra styrelserne vedrørende dispensationsansøgninger i forhold til Dimensionsbekendtgørelsen Besvarelse af henvendelser fra erhverv, borgere eller presse Deltagelse i arbejdsgrupper i forhold til særlige opgaver, f.eks. tunge landbrugskøretøjer Udvikling af metoder og fremgangsmåder til administration af særtransporter Stikprøvekontrol af klassificeringsattester udarbejdet i e-ansøgningsprogrammet. Omfang og eventuel opfølgning aftales med Vejdirektoratet Udsendelse af midlertidig spærring for tunge transporter ved hjælp af Vejdirektoratets SMS-service, når belægninger om sommeren på grund af høj temperatur har nedsat bæreevne. Spærringen udsendes i henhold til Vejdirektoratets beslutningsprocedure. Udsendelse af spærretid vil være i perioden fra 15. maj til 15. oktober. Deltagelse i møder, hvor rådgiveren er referent. Møderne kan blandt andet være: Følgegruppemøde for særtransporter (normalt 2 gange årligt) Statusmøde med Vejdirektoratet (normalt 2-3 gange årligt) Ad hoc møder vedr. særlig opgaveløsning Ydelserne kan aftales udført i fast pris. Det vil i givet fald blive aftalt i forbindelse med udarbejdelse af rekvisition for den pågældende opgave.

7 6 af ORGANISERING Rådgiverens projektorganisation for gennemførelse af de løbende opgaver skal omfatte: Projektleder, der skal have det overordnede ansvar for arbejdet, og desuden forventes at være den primære administrator på projektet. Projektlederen skal endvidere være budgetansvarlig, dvs. forestå styring og rapportering til hhv. Vejdirektoratet og Banedanmark af rådgiverens forbrug. Ansvarlig for løbende opgaver med klassificering af køretøjer Ansvarlig for løbende opgaver med vurdering af vilkår for særtransporter (høringssvar) Øvrige projektmedarbejdere Endvidere skal rådgiverens projektorganisation omfatte: Backup for projektleder i forbindelse med sygdom eller andet fravær Projektmedarbejdere med erfaring vedrørende særtransporter, bæreevnevurdering og klassificering af veje og bygværker 7. KRAV TIL RÅDGIVERENS KOMPETENCER Rådgiveren skal som minimum besidde følgende kompetencer: Generelt Projektleder og backup for projektleder Kompetencer Rådgiverens medarbejdere skal have gode kommunikations- og samarbejdsevner. Alle medarbejdere, som varetager kontakt til myndigheder, transportører/vognmænd og Vejdirektoratet, skal være velformulerede på dansk i skrift og tale. Projektleder og backup for projektleder skal have: Uddannelse som ingeniør eller tilsvarende Dokumenterede projektledelses- og samarbejdserfaringer fra projekter af tilsvarende størrelse Projektleder: Mindst 10 års erfaring Backup for projektleder: Mindst 7 års erfaring Viden om og erfaringer med gennemførelse af bæreevnevurderinger for broer og tunneler Viden om og erfaring med klassificering af veje og bygværker Viden om og erfaring med relevant dansk lovgivning vedrørende administration af særtransporter Erfaring med samarbejde med myndigheder primært vejmyndigheder, politi og infrastrukturforvaltere

8 7 af 17 Ansvarlig for hhv. klassificering og vurdering af vilkår for særtransporter Projektmedarbejdere med erfaring vedrørende bæreevnevurdering og klassificering af bygværker og veje Kompetencer Kendskab til systemer for klassificering af veje, bygværker og køretøjer Kendskab til relevante vejregler og udbudsforskrifter Påbegyndt eller gennemført videregående uddannelse som bygnings- eller anlægsingeniør eller tilsvarende minimum 3 år svarende til bachelor Projektmedarbejderne skal have: Videregående uddannelse som ingeniør eller tilsvarende Mindst 5 års dokumenteret erfaring med gennemførelse af bæreevnevurderinger og -beregninger og klassificering af bygværker Mindst 5 års dokumenteret erfaring med gennemførelse af klassificering af veje Viden om og erfaring med dansk lovgivning vedrørende administration af særtransporter 8. ORIENTERING OM ADMINISTRATION AF SÆRTRANSPORTER 8.1. Generelt Efterfølgende er til orientering anført en samlet fremstilling af de væsentligste love, regler og retningslinjer ved administration af særtransporter og klassificering af tunge køretøjer. Rådgiveren er forpligtet til selv at sætte sig ind i det samlede lov- og regelsæt. Aktiviteterne er detaljeret beskrevet på Vejdirektoratet.dk primært under Vejdirektoratet.dk > Trafikinfo > For Erhverv. Efter overdragelse af opgaven vil hhv. Vejdirektoratet og Banedanmark i samarbejde med rådgiveren detaljeret gennemgå gældende retningslinjer Generelle regler Særtransporter er transport af udeleligt gods, der medfører overskridelse af en eller flere af bestemmelserne i bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (dimensionsbekendtgørelsen), og som udføres med køretøjer, herunder blokvogne og vogntog. Desuden henregnes kørsel med mobilkraner og containertrucks også til særtransporter. For administration af særtransporter gælder BEK nr af 10. december 2014 med ændringer i BEK nr. 567 af 28. april 2015, BEK nr af 23. november 2015, BEK nr. 714 af 13. juni 2016 og BEK nr af 30. juni 2016 (se

9 8 af 17 På Vejdirektoratet.dk > Trafikinfo > For erhverv er beskrevet retningslinjer for særtransporter. Særtransporter inddeles i tre kategorier: 1. Tunge særtransporter, der er særtransporter, der overskrider gældende vægtbegrænsninger (Se Vejdirektoratet.dk > Trafikinfo > For erhverv > Tunge) 2. Omfangsrige særtransporter, der alene overskrider begrænsningerne om højde, bredde og længde (Se Vejdirektoratet.dk > Trafikinfo > For erhverv > Omfangsrige) 3. Tilladelsesfrie omfangsrige særtransporter, der ikke overskrider bredde-, højde- eller længdemålene 3,30 m, 4,10 m og 30 m. For disse særtransporter skal der under forskellige betingelser ikke søges særtransporttilladelse (Se Vejdirektoratet.dk > Trafikinfo > For erhverv > Omfangsrige) For alle særtransporter med undtagelse af kategori 3 skal der søges særtransporttilladelse hos politiet, og for tunge særtransporter skal der forinden foretages en klassificering (udstedes en klassificeringsattest) af køretøjet Tunge særtransporter Tunge særtransporter skal klassificeres, og transport skal i videst muligt omfang foregå på Tungvognsvejnettet. Tungvognsvejnettet er et sammenhængende landsdækkende vejnet (udmeldt af vejbestyrelserne) egnet til tunge transporter, bestående af de fleste Statsveje og en del øvrige veje. Hver strækning er tildelt en klassificering i forhold til vejens og de tilhørende broers bæreevne. Tungvognsvejnettet fremgår af Trafikkortet (se Vejdirektoratet.dk > Trafikinfo vælg lastbilsymbol og vægtgrænser i rullemenu). Forklaring på klassificering af køretøjer samt adgang til elektronisk og manuel fremsendelse af anmodning om klassificering af køretøjer fremgår af Vejdirektoratet.dk > Trafikinfo > For erhverv > Tunge > Klassificeringsattester. Tunge særtransporter klassificeres i forhold til: Vejslid (målt som ækvivalente 10-tons aksler) Broers bæreevne Vejsliddet beregnes af IT-værktøjet beskrevet i afsnit 10. Klassificeringsopgaven løses for hele vejsektoren (det vil sige også for køretøjer, der ikke anvender statsvejnettet).

10 9 af Omfangsrige særtransporter Vedrørende omfangsrige særtransporter, hvortil der skal søges særtransporttilladelse henvises til Vejdirektoratet.dk > Trafikinfo > For erhverv > Omfangsrige. Her kan også fås vejledende oplysninger vedrørende frihøjder under bygværker på Statsvejnettet, på Øresundsmotorvejen, på dele af det kommunale vejnet samt under Banedanmarks bygværker. Frihøjder under bygværker på Statsvejnettet vises i et filter på Trafikkortet (Vejdirektoratet.dk > Trafikinfo), hvor man interaktivt kan opstille forskellige søgekriterier. Generelle og aktuelle begrænsninger kan ses på: For veje: Udskrift til Særtransporter (se Vejdirektoratet.dk > Trafikinfo > For Erhverv > Begrænsninger > Udskrift til særtransporter) For broer: Broer med begrænset passage (se Vejdirektoratet.dk > Trafikinfo > For Erhverv > Begrænsninger > Broer med begrænset passage) 8.5. Administration af særtransporter Proces og sagsbehandling er beskrevet nedenfor i afsnit 9.1. Administration af særtransporttilladelser fremgår af (se Vejdirektoratet.dk > Vejsektor > Regler og tilladelser > Tilladelser > Særtransporttilladelse). Der er beskrevet tre typer særtransporttilladelser: Engangstilladelser Generelle tilladelser Strækningstilladelser Den administrative procedure er beskrevet for blandt andet følgende aktiviteter: Transportørs/speditørs ansøgning om transporttilladelse Vejbestyrelsens vurdering af ansøgningen Politiets behandling af ansøgningen

11 10 af VURDERING AF SÆRTRANSPORTER 9.1. Proces og sagsbehandling Figur 9-1 Proces for behandling af klassificeringer og høringssvar Rådgivers behandling af klassificerings- og særtransportansøgninger skal under normale omstændigheder være afsluttet inden for de afsnit 3.1 og 3.2 anførte frister. I tilfælde, hvor sagen henvises til Vejdirektoratet eller Banedanmark, eller der indkaldes til samråd, skal dette være sket inden for 24 timer efter modtagelse af ansøgningen. Der skal føres log over alle klassificeringer og høringssvar med markering af, hvilke der ikke er udarbejdet inden for de anførte frister. Af loggen skal fremgå årsagen til forsinkelsen Vurdering af bygværker Gennemløb af bygværker på den angivne rute skal foretages ved hjælp af et modul til Vejdirektoratets broforvaltningssystem Danbro Citrix. Ruten omsættes i segmenter til Vejdirektoratets vejadministrationsnumre og kilometrering. Disse rutesegmentdata indlæses sammen med klassificeringsattest-nummeret for den aktuelle transport. Programmet løber ruten igennem og udskriver betingelser for transportens passage af hver bro på strækningen.

12 11 af 17 Den tekniske specifikation og krav til afvikling af programmet er som beskrevet nedenfor i afsnit 10. Programmet vil løbende blive videreudviklet af Vejdirektoratet. Desuden anvendes et Excel regneark med bygværkernes klassificeringer. Heri kan bygværker fremsøges på et givent rute- eller vejnummer og vejdel. Ved indtastning af særtransportens klassificering anviser celler i regnearket om bygværket kan passeres normalt eller i en af de alternative betingede klasser. Hvis gennemførelse af en særtransport kræver direkte vurdering af et bygværks passagemulighed, skal rådgiveren forelægge sagen for hhv. Vejdirektoratet og Banedanmark, som beslutter hvilken rådgiver, der skal foretage vurderingen. Transporter med klasse > 200 skal altid forelægges Vejdirektoratet Vurdering af veje Gennemgang af rutens vejstrækninger foretages både for strækninger på Tungvognsvejnettet og for strækninger uden for Tungvognsvejnettet. 1. På Tungvognsvejnettet kontrolleres, at særtransportens klasse for veje ikke overstiger vejens klasse. 2. Udenfor Tungvognsvejnettet, og såfremt særtransportens klasse overstiger vejklassen og er < 200, undersøges, om køretøjets vejslid i Æ 10 overstiger 15 min. af vejstrækningernes registrerede vejslid Æ 10 AADT. Data herfor kan hentes i VDs system MASTRA (adgang tildeles efter overdragelse af opgaven). 15 min. vejsliddet beregnes af formlen: Æ 15min 10 Æ AADT spor Såfremt hvert af de to kriterier er overholdt, kan særtransportens passage accepteres. I modsat fald skal sagen, for den del af ruten, der foregår på Statsvejnettet, forelægges Vejdirektoratet. For en nærmere beskrivelse henvises til rapporten: Særtransporters vejslid. Klassificering af køretøjer, Vejdirektoratet, (se vejdirektoratet.dk > Viden og data > Publikationer (søg på vejslid ).

13 12 af IT-VÆRKTØJER TIL BRUG VED UDARBEJDELSE AF KLASSIFICERINGSATTESTER OG HØRINGSSVAR Generelt Værktøjerne, der anvendes i forbindelse med udarbejdelse af klassificeringsattester og udarbejdelse af høringssvar, stilles til rådighed af Vejdirektoratet. Værktøjerne har en Windows-baseret brugerflade og er udviklet til enkeltbrugere på pc er i et netværksmiljø eller via en net-applikation. Værktøjerne er udviklet af Vejdirektoratet, og det må forventes, at de videreudvikles i løbet af rammeaftalens forløb IT-værktøj til brug for udarbejdelse af klassificeringsattester Værktøjet ligger som en web-applikation og er inkluderet i e-ansøgningsprogrammet. Adgang fås via DanbroWeb: Vejdirektoratet.dk > Vejsektor > Ydelser > Programmer > DANBRO > DanbroWeb. Transportører/vognmænd med internet-adgang indtaster selv data og får automatisk tilsendt klassificeringsattesten elektronisk som pdf-dokument via . Data sendes også til rådgiverens tungtrans-mailadresse, men verificeres normalt ikke af rådgiveren, inden attest fremsendes IT-værktøjer til udarbejdelse af høringssvar vedrørende bygværker (frihøjde og vægtbegrænsninger) Adgang til data findes i DanbroWeb (se ovenfor) og på Vejdirektoratets hjemmeside (se Vejdirektoratet.dk > Trafikinfo vælg lastbilsymbol og vægtgrænser eller frihøjder ) IT-værktøjer til udarbejdelse af høringsvar vedrørende veje (vægtbegrænsninger) Tungvognsvejnettet administreres af Vejdirektoratet i vejman.dk, og kan ses på Vejdirektoratet.dk > Trafikinfo vælg lastbilsymbol og vægtgrænser. Data vedrørende klassificering af veje findes i Vejdirektoratets system MASTRA. Adgang til dette tildeles efter overdragelse af opgaven.

14 13 af 17 YB ADMINISTRATION AF SÆRTRANSPORTER EKSEMPEL PÅ KLASSIFICERINGSATTEST 11. BILAG EKSEMPEL PÅ KLASSIFICERINGSATTEST

15 SIDE 14 af 17 YB ADMINISTRATION AF SÆRTRANSPORTER EKSEMPEL PÅ KLASSIFICERINGSATTEST

16 SIDE 15 af 17 YB ADMINISTRATION AF SÆRTRANSPORTER EKSEMPEL PÅ KLASSIFICERINGSATTEST

17 16 af 17 YB ADMINISTRATION AF SÆRTRANSPORTER EKSEMPEL PÅ HØRINGSSVAR 12. BILAG - EKSEMPEL PÅ HØRINGSSVAR

18 SIDE 17 af 17 YB ADMINISTRATION AF SÆRTRANSPORTER EKSEMPEL PÅ HØRINGSSVAR

September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE. Driftsudbud Administration af Særtransporter

September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE. Driftsudbud Administration af Særtransporter September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE Driftsudbud Administration af Særtransporter 1. Oversigt I dette bilag gives en samlet fremstilling af de væsentligste regler i forbindelse

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter Januar 2017 Tilbudsgiver Firmanavn:

Tilbudsliste (TBL) AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter Januar 2017 Tilbudsgiver Firmanavn: Tilbudsliste (TBL) AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter 2017-2020 Januar 2017 Tilbudsgiver Firmanavn: TILBUD Side A AD-DV.R002 Administration - særtransporter TBL -

Læs mere

AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter

AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter Dato 25. januar 2017 Sagsbehandler Jørn Andreas Kristensen Mail jkris@vd.dk Telefon 7244 2245 Dokument 16/14990-2 Side 1/6 2017 2020. SAP OPGAVENR. 1. Parterne Mellem

Læs mere

REKVISITION <Årstal-Løbenr.> AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter

REKVISITION <Årstal-Løbenr.> AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter Dato 25. januar 2017 Sagsbehandler Jørn Andreas Kristensen Mail jkris@vd.dk Telefon +45 7244 2245 Dokument 16/14990-3 Side 1/9 REKVISITION AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter

Læs mere

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver.

Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER. Vil fremgå af rekvisitionen for de konkrete opgaver. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2013 13/18808-1 Morten Weigand mwe@vd.dk 7244 3059 Bilag 2 UDKAST TIL RAMMEAFTALE OM VEJPROJEKTERING MV. VEDRØRENDE MINDRE ANLÆGSOPGAVER SAP OPGAVENR.

Læs mere

AD-DV.R001 Rammeaftale om rådgivning vedrørende drift og vedligehold af store bygværker <Bropakke nr. og -betegnelse>

AD-DV.R001 Rammeaftale om rådgivning vedrørende drift og vedligehold af store bygværker <Bropakke nr. og -betegnelse> Dato 30. august 2016 Sagsbehandler Jørn Andreas Kristensen Mail jkris@vd.dk Telefon 7244 2245 Dokument 16/10839-2 Side 1/6 AD-DV.R001 Rammeaftale om rådgivning vedrørende drift og vedligehold af store

Læs mere

AD-DV.R001 Rammeaftale om rådgivning vedrørende drift og vedligehold af store bygværker

AD-DV.R001 Rammeaftale om rådgivning vedrørende drift og vedligehold af store bygværker Til de bydende Dato 3. oktober 2016 Sagsbehandler Jørn Andreas Kristensen Mail jkris@vd.dk Telefon 7244 2245 Dokument 16/10839-27 Side 1/7 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 04 AD-DV.R001 Rammeaftale

Læs mere

LIMFJORDSBROEN: VURDERING AF BÆREEVNE I FORHOLD TIL LETBANE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Limfjordsbroens bæreevne. 1 Indledning 1

LIMFJORDSBROEN: VURDERING AF BÆREEVNE I FORHOLD TIL LETBANE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Limfjordsbroens bæreevne. 1 Indledning 1 AALBORG KOMMUNE LIMFJORDSBROEN: VURDERING AF BÆREEVNE I FORHOLD TIL LETBANE ADRESSE COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelser (YB) for rådgiverydelser vedrørende Vejdirektoratets støjisoleringsordning

Bilag A Ydelsesbeskrivelser (YB) for rådgiverydelser vedrørende Vejdirektoratets støjisoleringsordning Ydelsesbeskrivelser (YB) for rådgiverydelser vedrørende Vejdirektoratets støjisoleringsordning Projektets omfang... 2 Projektgrundlag... 2 Rådgiverens opgaver... 2 Overordnet besigtigelse af boliger langs

Læs mere

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung Tunge særtransporter Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest Jeg er tung Version 08 November 2013 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser

Kvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser Rammeaftale om rådgivning vedrørende drift og vedligehold af store bygværker 2017 2020 August 2016 Side 2 af 9 Kvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Generelt...

Læs mere

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD

BILAG 4 REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM PLANLÆGNING AF MINDRE ANLÆG MINIUDBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Marts 2014 Kort vejledning fjernes når aftaleteksten er færdig og inden underskrift.

Læs mere

Vejforum Trafikafvikling ved entrepriser

Vejforum Trafikafvikling ved entrepriser Vejforum Trafikafvikling ved entrepriser 4. december 2014 Bo Stilling Christiansen Civilingeniør, trafiksikkerhedsrevisor Trafikafvikling Vest, Vejdirektoratet Trafikafvikling ved entrepriser Statsvejnettet

Læs mere

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder

Virksomhedsordning for modulvogntog. Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordning for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Virksomhedsordningen for modulvogntog Procedure, retningslinjer og muligheder Dato: Januar 2014 Oplag: 300 Tryk: Vejdirektoratet

Læs mere

REKVISITION <Bygværk-Årstal-Løbenr.> AD-DV.R001 Rammeaftale om rådgivning vedrørende drift og vedligehold af store bygværker

REKVISITION <Bygværk-Årstal-Løbenr.> AD-DV.R001 Rammeaftale om rådgivning vedrørende drift og vedligehold af store bygværker Dato 30. august 2016 Sagsbehandler Jørn Andreas Kristensen Mail jkris@vd.dk Telefon +45 7244 2245 Dokument 16/10839-3 Side 1/10 REKVISITION AD-DV.R001 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK

Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg. Maj 2017 RA-ME-YS-OD-TK Rammeaftale (RA) Udbud 2017 M&E-drift - Ydre Signalanlæg Maj 2017 RA-ME- UDBUD2017 Dato: 28. april 2017 RA Side 2 af 6 RAMMEAFTALE 1 DELAFTALE Rammeaftalen vedrører følgende delaftale: Delaftalen omfatter:

Læs mere

RÅDGIVNING H20.06.R01

RÅDGIVNING H20.06.R01 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RÅDGIVNING H20.06.R01 Rådgivning vedrørende støjskærm ved Kongsted N. rasteplads AUGUST 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Der skal afgives tilbud på den vedlagte

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. <Tilføj dato> <Tilføj dok. nr,> <Tilføj sagsbehandler> <Tilføj mail> <Tilføj telefonnr.>

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. <Tilføj dato> <Tilføj dok. nr,> <Tilføj sagsbehandler> <Tilføj mail> <Tilføj telefonnr.> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE: 1052.R05 RÅDGIVNING VEJ OG

Læs mere

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER

RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRMSPROJEKTER APRIL 2014 1 af 6 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Der skal afgives tilbud på den vedlagte tilbudsliste (TBL). På tilbudslisten

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER FOR ROSKILDE FJORD FORBINDELSEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE OFFSHORE UNDERSØGELSER

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særtransport BEK nr 567 af 28/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Trafikstyrelsen, j.nr. TS2060602-119 Senere ændringer til

Læs mere

Kvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser. AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter

Kvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser. AD-DV.R002 Rammeaftale om administration af særtransporter Rammeaftale om administration af særtransporter 2017-2020 Januar 2017 Side 1 af 8 Kvalitetsledelseskrav til rådgiverydelser Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Generelt... 3 3 Planlægning af rådgivningsydelsen...

Læs mere

Procedure for behandling af Farlig skolevej

Procedure for behandling af Farlig skolevej 2. UDKAST Procedure for behandling af Farlig skolevej Vejcenter Syddanmark UUUUUUUuu Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Lov- og regelgrundlag... 5 4. Procedure for behandling

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

HÅNDBOG EFTERSYN AF BYGVÆRKER HØRINGSBOG JANUAR 2016

HÅNDBOG EFTERSYN AF BYGVÆRKER HØRINGSBOG JANUAR 2016 HÅNDBOG HØRINGSBOG JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 3 2 HØRINGSBREV 4 3 RESULTAT AF HØRINGEN 8 4 HØRINGSSVAR 9 4.1 Transportministeriet 9 4.2 Trafikstyrelsen 10 4.3 Lokalbanen

Læs mere

Udkast til rekvisition

Udkast til rekvisition Udkast til rekvisition Rådgivning Rammeaftale om rådgivning i forbindelse med trafikale og samfundsøkonomiske analyser Februar 2015 Februar 2015 UDKAST TIL: REKVISITION TIL RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING I

Læs mere

Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer. Informationsmøde, København

Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer. Informationsmøde, København Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer Informationsmøde, København Informationsmøde, København, tirsdag d. 22. august 2017 1. Indledning velkomst og introduktion 1.1 Selve mødet Præsentation af deltagere

Læs mere

Vejslid fra tunge landbrugskøretøjer mv. Evaluering af 2016-forsøg med forhøjede vægte for bæltekøretøjer

Vejslid fra tunge landbrugskøretøjer mv. Evaluering af 2016-forsøg med forhøjede vægte for bæltekøretøjer Dato 6. april 2017 Sagsbehandler Henrik Clemmensen Mail hecl@vd.dk Telefon +45 7244 3131 Dokument 16/16576-1 Side 1/5 Vejslid fra tunge landbrugskøretøjer mv. Evaluering af 2016-forsøg med forhøjede vægte

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VED- RØRENDE H20.06.R01 STØJSKÆRM VED KONGSTED N. RASTEPLADS.

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VED- RØRENDE H20.06.R01 STØJSKÆRM VED KONGSTED N. RASTEPLADS. Dato 10. juli 2014 Sagsbehandler Anja Ernfelt Poulsen Mail aea@vd.dk Telefon 7244 3743 Dokument 14/07245-2 Side 1/1 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VED- RØRENDE H20.06.R01 STØJSKÆRM VED KONGSTED N. RASTEPLADS.

Læs mere

VEJLEDNING TIL KOMMUNER OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN FOR MODULVOGNTOG

VEJLEDNING TIL KOMMUNER OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN FOR MODULVOGNTOG VEJLEDNING TIL KOMMUNER OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN FOR MODULVOGNTOG Virksomhedsordningen for modulvogntog giver virksomheder og kommuner mulighed for selv at investere i de fornødne ombygninger, så kørsel

Læs mere

Vejledning om betingelser for tilladelsesfri og tilladelseskrævende særtransport

Vejledning om betingelser for tilladelsesfri og tilladelseskrævende særtransport Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Sagsnr.: TS2060602-00230 Sagsbehandler: ANVM Dato: 15-05-2018 Vejledning om betingelser for tilladelsesfri og tilladelseskrævende

Læs mere

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Hændelseskategorier 4 3.3 Input

Læs mere

Rammeaftale. Entreprise AD-AG.R03. Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern. November 2014

Rammeaftale. Entreprise AD-AG.R03. Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern. November 2014 Rammeaftale Entreprise AD-AG.R03 Rammeaftale om afsætning af grænser til forretninger på Ringsted - Femern November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. oktober 2014 14292-3 Svend Elgaard

Læs mere

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014

Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014 Udkast til Rekvisition Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet September 2014 2 af 5 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE LKB RAMMEAFTALE NR. REKVISITION

Læs mere

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2012 12/03282-1 Lene Tørnæs Helbo lthe@vd.dk +45 7244 3749 ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING BYGHERRERÅDGIVNING FOR BROER I ENTREPRISE 0410.001, UDBYGNING

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86)

Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Færdsel - Befordring, belæsning, vægt, dimensioner mv. (fl 82-86) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 9.1.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale om rådgivning og bistand vedrørende konsulentassistance i forbindelse med VIKING-samarbejde

Rammeaftale om rådgivning og bistand vedrørende konsulentassistance i forbindelse med VIKING-samarbejde Dato Sagsbehandler Mail @vd.dk Telefon 7244 Dokument Side 1/5 Rammeaftale om rådgivning og bistand

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND. ANL-UDB.R003 VEJARKITEKTUR, LANDSKAB OG BEPLANTNING

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND. ANL-UDB.R003 VEJARKITEKTUR, LANDSKAB OG BEPLANTNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. juli 2013 13/13849 Anne Mette Sommer anso@vd.dk 7244 2239 RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND. ANL-UDB.R003 VEJARKITEKTUR, LANDSKAB OG BEPLANTNING SAP OPGAVENR.

Læs mere

Offentligt udbud af rådgivning i forbindelse med:

Offentligt udbud af rådgivning i forbindelse med: Tilbudsliste (TBL) Offentligt udbud af rådgivning i forbindelse med: Byggemodning Erhvervsparken GreenLab Skive Kommune 01-04-2017 Indhold Tilbudsliste... 3 Rådgivning og projektledelse... 5 Byggeledelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Kig Ind, Nørager Kig Ind. Møde slut: 15:40 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Indførelse af højere akseltryk og totalvægt 402 Underskriftsside

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse - Bropakke 6 Fællesbroer med Banedanmark

Ydelsesbeskrivelse - Bropakke 6 Fællesbroer med Banedanmark Ydelsesbeskrivelse - Bropakke 6 Fællesbroer med Banedanmark AD-DV.R001 Rammeaftale om rådgivning vedrørende drift og vedligehold af store bygværker 2017 2020 August 2016 SIDE 2 af 4 UDBUD AD-DV.R001 YB

Læs mere

Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer

Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer Delkontrakter på leje af SR1 kompetencer Informationsmøde, Fredericia Informationsmøde, Fredericia, onsdag d. 23. august 2017 1. Indledning velkomst og introduktion 1.1 Selve mødet Kort præsentation af

Læs mere

VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL

VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL VEJLEDNING TIL VIRKSOMHEDSORDNINGEN TIL KOMMUNER Baggrund Forsøget med modulvogntog blev startet i 2008, og er blevet forlænget til udgangen af 2016. Det er kun udvalgte strækninger der er godkendt til

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Tryk F11 for at navigere mellem felterne [Denne vejledende tekst skal slettes] AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY STORSTRØMSBRO

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY STORSTRØMSBRO DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. september 2013 13/16532- Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE OFFSHORE GEOTEKNIK I FORBINDELSE MED PROJEKTERING AF NY

Læs mere

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven

UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven 1 TS2060103-201 8. juli 2014 UDKAST til forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Tunge køretøjer på kommunevej, let gods på blokvogne og gebyr for udstedelse af legitimationskort) I færdselsloven,

Læs mere

Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning

Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning Aftale om rådgivning og bistand PLA-PA.R003 Geoteknisk rådgivning 89800 Jernbanebro over Vejle Fjord Oktober 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Læs mere

Udkast til rammeaftale Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014

Udkast til rammeaftale Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet. September 2014 Udkast til rammeaftale Rammeaftale Fagspecialistrådgivning på signalområdet September 2014 2 af 5 RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND TIL FAGSPECIALISTRÅDGIVNING PÅ SIGNALOMRÅDET SAP OPGAVENR.

Læs mere

UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE. Brugerundersøgelser AUGUST 2014

UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE. Brugerundersøgelser AUGUST 2014 UDKAST TIL AFTALE RAMMEAFTALE Brugerundersøgelser AUGUST 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER Sine Dyreborg 20-08-2014 MAIL sjl@vd.dk TELEFON 7244 3408 UDKAST TIL RAMMEAFTALE RAMMEAFTALE BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE UNDERSØGELSER VED AGGERSUNDBROEN

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE UNDERSØGELSER VED AGGERSUNDBROEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOTEKNISKE UNDERSØGELSER VED

Læs mere

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Bilag 4 REKVISITION AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING

BILAG 3 PRISER OG AFREGNING BILAG 3 PRISER OG AFREGNING INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. TIMEPRISER PR. KONSULENTKATEGORI 2 3. TILLÆG FOR REKVIRERET OVERARBEJDE 2 4. REGULERING AF TIMEPRISER 2 5. FAKTURERINGS- OG BETALINGSBETINGELSER 2

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse - Bropakke 8 Limfjordstunnelen og Silkeborgtunnelen

Ydelsesbeskrivelse - Bropakke 8 Limfjordstunnelen og Silkeborgtunnelen Ydelsesbeskrivelse - Bropakke 8 Limfjordstunnelen og Silkeborgtunnelen AD-DV.R001 Rammeaftale om rådgivning vedrørende drift og vedligehold af store bygværker 2017 2020 August 2016 2 af 4 YDELSESBESKRIVELSE

Læs mere

Udbud og tildeling Vintertjeneste Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse Dato: Marts Indholdsfortegnelse

Udbud og tildeling Vintertjeneste Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse Dato: Marts Indholdsfortegnelse Udbud og tildeling Indholdsfortegnelse Dato: Marts 2018 UDBUD OG TILDELING Indholdsfortegnelse Side 1 ORIENTERING...1 1.1 VINTERTJENESTE RUTENUMMEREREDE VEJE...1 1.2 VINTERTJENESTE - KOMMUNEVEJE...1 1.3

Læs mere

Æ10-belastning på andre veje ved blot at registrere trafikken opdelt på de typiske køretøjsarter og så gange trafiktallene med Æ10 -faktorerne.

Æ10-belastning på andre veje ved blot at registrere trafikken opdelt på de typiske køretøjsarter og så gange trafiktallene med Æ10 -faktorerne. Dato Sagsbehandler Mail Telefon Dokument Side 26. januar 2016 Inger Foldager IFO@vd.dk +45 7244 3333 15/17211-3 1/5 Nye Æ10 faktorer i Mastra fra 2016 Vejdirektoratet har i 2015 gennemført en analyse med

Læs mere

Bilag 9 udgør et mindstekrav og skal således ikke udfyldes af tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal i Bilag 9, Appendiks 9 (regneark) angive følgende:

Bilag 9 udgør et mindstekrav og skal således ikke udfyldes af tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal i Bilag 9, Appendiks 9 (regneark) angive følgende: Bilag 9 Vederlag Vejledning til tilbudsgiver. Bilag 9 består af selve Bilag 9, der indeholder en regulering af vederlagsbetingelser for ydelser i henhold til Rammekontrakten, samt Appendiks A, der indeholder

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Skabelon for delaftale Dato: Delaftale ident nr: Rammeaftalens ident nr: Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for delaftale Delaftalen indgås i henhold til indgået rammeaftale om annoncering af jobsøgningsforløb ved

Læs mere

Bilag A Databehandleraftale pr

Bilag A Databehandleraftale pr 1. BAGGRUND, FORMÅL OG OMFANG 1.1 Som led i den Dataansvarliges (Beierholms kunde) indgåelse af aftale om levering af finansielle ydelser, som beskrevet i samarbejdsaftale, foretager Databehandleren (Beierholm)

Læs mere

Kravspecifikation. Overordnet beskrivelse. Aftalens ikrafttræden. Aftalens løbetid og opsigelse. Skadebehandlingsudgift

Kravspecifikation. Overordnet beskrivelse. Aftalens ikrafttræden. Aftalens løbetid og opsigelse. Skadebehandlingsudgift Kravspecifikation Overordnet beskrivelse Folkekirken har valgt at være selvforsikrende i forhold til skader anmeldt til Folkekirkens Selvforsikring (bygning og løsøre samt entreprise). Det bemærkes særligt,

Læs mere

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2

Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Bilag 8 Service Level Agreement (SLA) Kontrakt om support og vedligehold af IT-applikationer, herunder DAFF2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund og formål... 3 1.2 Systemer og værktøjer...

Læs mere

Broreparationer Strategi/Økonomi Bæreevnevurdering. Vejforum 2015

Broreparationer Strategi/Økonomi Bæreevnevurdering. Vejforum 2015 Broreparationer Strategi/Økonomi Bæreevnevurdering Vejforum 2015 Broreparationer / Strategier Arne Henriksen, Vejdirektoratet, AD-BBM-BYG, Vejforum 2015 2. Broreparationer / Strategier Arne Henriksen,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3

Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Stræknificering af trafiktal: Betjeningsvejledning, version 3 Formålet med dette dokument er at forklare, hvordan de enkelte brugere i forskellige vejbestyrelser anvender den metode til generering af stræknificerede

Læs mere

SOCIAL PENSION KOMMUNE

SOCIAL PENSION KOMMUNE SOCIAL PENSION KOMMUNE BILAG 5 PRISER OG BETALINGSPLAN INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag skal udfyldes af Tilbudsgiveren, jf. nedenstående retningslinjer. Tilbudsgiver skal som del af sit tilbud

Læs mere

BILAG 2 RAMMEAFTALE OM ITS RÅDGIVNING

BILAG 2 RAMMEAFTALE OM ITS RÅDGIVNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Maj 2013 Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 72443187 BILAG 2 RAMMEAFTALE OM ITS RÅDGIVNING SAP OPGAVENR. ITS_UDBUD FAKTURAREFERENCE Vil fremgå

Læs mere

Assens Forsyning A/S

Assens Forsyning A/S Tilbudsliste januar 2013 - Rev. 1 Side 1 af 11 Assens Forsyning A/S Højtryksspuling, TV-inspektion og brøndrapportering Rammeaftale Tilbudsliste Januar 2013 Bygherre: Assens Forsyning A/S Skovvej 2B DK-5610

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Beregningsregler for eksisterende broers bæreevne. Tillæg for klassificering af broer med store spændvidder

Beregningsregler for eksisterende broers bæreevne. Tillæg for klassificering af broer med store spændvidder Beregningsregler for eksisterende broers bæreevne Tillæg for klassificering af broer med store spændvidder Rapport 336 2007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon 7244

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 93200.R04/14210.R02 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE

Læs mere

Rapport Hvidovre Kommune Fortovsregistrering April 2011

Rapport Hvidovre Kommune Fortovsregistrering April 2011 Rapport Hvidovre Kommune April 2011 Udgivelsesdato : 14. april 2011 Projekt : 22.0011.02 Udarbejdet : Ulrike Klasterer Kontrolleret : Erling Kristiansen Godkendt : Erling Kristiansen Hvidovre Kommune 1

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Bilag B Databehandleraftale pr

Bilag B Databehandleraftale pr 1. BAGGRUND, FORMÅL OG OMFANG 1.1 Som led i den Dataansvarliges (s kunde) indgåelse af aftale om levering af ydelser, som beskrevet i Aftalen, foretager Databehandleren () behandling af personoplysninger,

Læs mere

Leder- og medarbejdermodul

Leder- og medarbejdermodul Leder- og medarbejdermodul Bilag 1.6 Ydelsesbeskrivelse Version: September 2017 Indhold Indledning... 3 Leder- og medarbejdermodul... 3 Sikkerhed og teknik... 3 Anvendelse af Leder- og medarbejdermodul...

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE ADVEST-MA.R01 RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRME

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE ADVEST-MA.R01 RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRME DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON april 2014 13/04422-4 Sonja Petersen sop@vd.dk 22 19 73 46 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE ADVEST-MA.R01 RÅDGIVNING VEDR. STØJSKÆRME SAP OPGAVENR. H01421

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer

Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Dato 29. juni 2017 Sagsbehandler Søren Madsen Mail snm@vd.dk Telefon Dokument 17/09032 Side 1/7 Vejledning til ansøgning om forsøg med selvkørende motorkøretøjer Krav til oplysninger der skal indgå i en

Læs mere

Analyse af muligheder for øget kapacitet på Motorring 3, herunder kørsel i nødspor

Analyse af muligheder for øget kapacitet på Motorring 3, herunder kørsel i nødspor Aftale om rådgivning og bistand Analyse af muligheder for øget kapacitet på Motorring 3, herunder kørsel i nødspor November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON November 2014 14/14540 Hans-Carl

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2 VEJDIREKTORATET Generelle beskrivelser Bilag 3: Årets gang dokument: VD_Drift_Modul_0_Bilag_Årets_gang.doc Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Revision og Gyldighed... 3 2. ÅRETS GANG - OVERSIGT...

Læs mere

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB)

TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. maj 2012 TILBUDS- AFREGNINGS- OG BODSGRUNDLAG (TABG-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN

Læs mere

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING

UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Oktober 2011 11/16307 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 11/16249 7244 3652 Hans-Carl Nielsen h UDBUD FORUNDERSØGELSE AF RUTE 15 LØGTEN-ÅRHUS LUFTHAVN PROJEKTERING BESTEMMELSER

Læs mere

Rammeaftale. Trafik- og lystekniske undersøgelser på statsveje i Danmark. Tilbudsliste. september 2013

Rammeaftale. Trafik- og lystekniske undersøgelser på statsveje i Danmark. Tilbudsliste. september 2013 Tilbudsliste Rammeaftale Trafik- og lystekniske undersøgelser på statsveje i Danmark september 2013 Delaftale 1: Undersøgelser og udvikling af viden om trafikteknik Tilbudsgiver: navn: adresse: # Receptionen

Læs mere

CC GROUP DENMARK Databehandleraftale Kunde Version: (herefter samlet benævnt "Parterne" og hver for sig "Part")

CC GROUP DENMARK Databehandleraftale Kunde Version: (herefter samlet benævnt Parterne og hver for sig Part) DATABEHANDLERAFTALE Aftalen foreligger mellem Adresse Post nr. og By CVR. nr. xx xx xx xx (i det følgende betegnet Dataansvarlig ) og CC GROUP DENMARK Møllebugtvej 5 7000 Fredericia Att: CVR. nr. 27415032

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. General aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: ZISPA ApS

DATABEHANDLERAFTALE. General aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: ZISPA ApS DATABEHANDLERAFTALE General aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: ZISPA ApS Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er ZISPA s generelle databehandler aftale til den indgåede samhandelsaftale

Læs mere