Bemærkninger til det af Tilsynet fremlagte forslag til ØKONOMIUDVALGETS møde den 22. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bemærkninger til det af Tilsynet fremlagte forslag til ØKONOMIUDVALGETS møde den 22. januar 2014"

Transkript

1 Skørping, den 21. januar 2014 Økonomiudvalget Rebild Kommune Bemærkninger til det af Tilsynet fremlagte forslag til ØKONOMIUDVALGETS møde den 22. januar 2014 Generelt Det er særdeles utilfredsstillende med ultrakort frist at blive anmodet om kommentarer. Der har været særdeles god tid til at skaffe korrekt, objektiv og kontrolleret bearbejdet information i denne sag. Der anføres ukorrekt en tidsfrist 1. maj Varslingsfristen har intet med denne dato at gøre. Materialet fremlagt for Økonomiudvalget i Rebild Kommune er mangelfuldt, forkert og stærkt præget af, at informationsgrundlaget er baseret alene på samtaler med Lejerbo Administrationsorganisationen / muligvis enkelte medlemmer i bestyrelsen i Boligorganisation Lejerbo Skørping. Ud fra forvaltningsretslige grundsætninger er det slet. Det kan ikke forventes, at politikere med det fremlagte materiale skulle kunne træffe meningsfulde beslutninger. Afdelingsbestyrelsen anmoder derfor om at politikerne kommer til Skørping for ved selvsyn at se hvad det hele grundlæggende drejer sig om. Det såkaldte Tilsyn (Pernille Bay P., Rebild Kommune og Kim G. P., Aalborg Kommune er adskillige gange blevet anmodet om at komme til Skørping for at se forholdene. De mærkværdige undskyldninger for ikke at komme vil jeg undlade her at bruge tid på. For at sikre politikerne et minimum af information vil jeg her kort skitse de helt grundlæggende begreber inden for almenboligområdet. En almen boligafdeling: En 100 % økonomisk selvstændig enhed. Ingen andre ejer en afdeling! - heller ikke boligorganisationen! En afdeling kan have en afdelingsbestyrelse, der har en række rettigheder og pligter. Budget og budgetmøde er væsentlige opgaver i en afdeling idet beboernes ønsker til serviceniveauet afspejler sig i budgettet. Grundlæggende foreningsregler gælder her. Af Almenboligloven 1

2 med mere fremgår disse konkret. I Danmark er der godt almene boligafdelinger. Tilsynet med en afdeling påhviler den kommune, hvor afdelingen er beliggende. Boligorganisation: (kan hede selskab etc.) Repræsentanter for beboerne i afdelingerne tilknyttet en boligorganisation vælger - på forskellig vis - en bestyrelse for boligorganisationen. Bestyrelsen har overordnet ansvaret for hele boligorganisationen. Har en afdeling ingen afdelingsbestyrelse valgt, varetager boligorganisationens bestyrelsen også afdelingsbestyrelsens opgaver. Der er i Danmark ca. 700 boligorganisationer. Tilsynet påhviler den kommune, hvor boligorganisationen har hjemsted.. Administrationsorganisation: En servicefunktion, der for flere boligorganisationer forestår administration. De 56 (sidst kendte tal) Lejerbo Boligorganisationer har ved medlemstegningen indskudt kr. 200 hver i Lejerbo Administrationsorganisationen. Kr er således Lejerbo Administrationsorganisationens indskudte grundkapital. En administrationsorganisationen skal ikke opsamle kapital. Ydelserne skal være kostægte. Lejerbo Administrationsorganisationen er en af landets større administrationsorganisationer. Det sidst kendte antal administrationsorganisationer i Danmark er 29. En opgørelse for nogle måneder siden viste, at knap halvdelen af opsamlet kapital (egenkapital) i landets administrationsorganisationer fandtes i Lejerbo Administrationsorganisationen. Tilsynet med en administrationsorganisation påhviler den kommune, hvor Administrationsorganisationen har sit hjemsted. Lejerbo Administrationsorganisation har hjemsted i Valby, hvorfor Københavns Kommune har tilsynspligten med organisationen. En administrationsorganisation har ingen overordnede økonomiske forpligtigelser over for medlemmer. Det er særdeles bekvemt. Tab i den økonomisk slet fungerende Boligorganisation Lejerbo Skørping kan tørres af på almindelige kreditorer og kommuner, der har givet garantier for långivning i afdelinger. Boligorganisation Lejerbo Skørping hedder i dag officielt kun Lejerbo Skørping. Kun nørder er i stand til at forstå og forklare hvad Lejerbo egentlig. Det er givetvis bekvemt 2

3 (Boligorganisation) Lejerbo Skørping er økonomisk kørt helt af sporet. Rebild Kommune står til stort tab. Af forskelligt materiale fremgår at Boligorganisation Lejerbo Skørping er økonomisk helt i knæ. Boligorganisationen fremhæves sammen med Møldrup som de 2 boligorganisationer med største vanskeligheder. Boligorganisation er rygende insolvent. Likviditets problemet er klaret kortsigtet med lån fra Administrationsorganisationen. Boligorganisationens udlån til nødlidende afdelinger i strid med bestemmelserne om udlån i Almenboligloven. Rebild Kommune står i nær fremtid til et meget stort milliontab. Mangelfuldt tilsyn over en overordenlig lang årrække er det grundlæggende problem. Der er 8 afdelinger i Boligorganisation Lejerbo Skørping. 90 lejligheder i alt. 4 afdelinger i Skørping 2 afdelinger i Terndrup 1 afdeling i Bælum 1 afdeling i Blenstrup Korsets tegn er sat på 3 afdelinger. Yderligere 3 afdelinger har behov for respirator hjælp. 2 afdelinger holder sig endnu oven vande. Det skyldes ikke hjælp fra Tilsynet i Rebild Kommune Procentvis enestående. Givetvis rekord i Danmark udi slet almenboligdrift. De 3 afdelinger med korsets tegn påhviler der Rebild Kommune samlede garantier over for kreditforeninger på ca. 7.8 mio. jf. oplysninger fra Almenboligområdet er grundlæggende baseret på foreningsdemokratiet, som det kendes i Danmark i mange sammenhænge. I Boligorganisation Lejerbo Skørping er demokratiet sat udi i kraft. Formanden er indsat af Lejerbo Administrationsorganisation. Han sidder samtidig i Administrationsorganisationens Hovedbestyrelse. I 2010 var han oven i købet formands kandidat. En boligorganisations bestyrelses hovedopgave er grundlæggende kontrol af leverandører. Her har leverandøren godt og vel sat sig på hele boligorganisation. Høringssvar til fremsendt materiale Det fremsendte materiale vidner om elendig bearbejdning og informationsindsamling. Renovation er af afdelingsbestyrelsen budgetteret på grundlag af det aktuelle (for)brug af affaldscontainere. I regnskabsåret 1. maj april 2013 var der en affaldscontainer mere til rådighed i afdelingen. Der således et helt naturligt grundlag for en budgetteret mindreudgift. Forretningsfører Pia Hesselvig ved Lejerbo Administrationsorganisation i Aalborg har da for længst erkendt at afdelingsbestyrelsens budgetgrundlag er korrekt. Politikerne i Rebild Kommune må sidde tilbage med en mærkelig fornemmelse når Tilsynet - hvor det så end måtte befinde sig kan 3

4 komme til et andet resultat. Renholdelse (vicevært) 114 er af afdelingsbestyrelsen samlet fastsat til tkr. 75 inklusive brug af entreprenører til trappevask og snerydning. Den samlede udgift for konto 114 i afdelingens årsregnskab 1. maj april 2013 udgjorde tkr. 84. Det fremgår ikke af Tilsynets fremstilling. Det samlede behov for viceværtsassistance i afdelingen er ved brug af fremmede entreprenører meget meget beskedent. Afdelingsbestyrelsen og beboerne sætter stor pris på den nuværende assistance til orientering. Og der er ikke noget problem med at honorer for det aktuelle faktiske tidsforbrug i afdelingen. Det er i næsten alle årets uger overordentlig beskedent. Det såkaldte Tilsyn har i oplægget lagt op til at afdelingen på Mælkevejen skulle have behov for omkring 500 viceværtstimer - udover de fremmede entreprenører! Afdelingens grund er på i alt m². Bebyggelsen er på m² (3 etager). Dertil 120 m² depotrum. Parkeringspladser, fliseareal m.v. er ca. 500 m². Græsplæner udgør efter opmåling 384 m². Græsplæner skal (endnu) kun slås om sommeren. Græsslåning er en af hovedopgaverne i afdelingen. Og der er ikke behov for mere end 1 ugentlig klipning. Der har været brugt fremmede entreprenører til græsslåning i august Afdelingen belastedes dengang for ½ time ifølge regnskabsbilag for en enkelt slåning. Det har hidtil været umulig at få en konstruktiv dialog eller registrering af løste opgaver med Lejerbo Administrationsorganisationen. Der findes ikke objektiv opmåling på viceværtsområdet. Inden for eksempelvis malerfaget, tømrerfaget findes der anerkendte opmålinger. Der findes mulighed for at opstille en liste over opgaver inden for viceværtsområdet og servicemål. Almenboligloven foreskriver, at afdelingsbestyrelsen skal være med ved udpegning af leverandører. Lejerbo Administrationsorganisationen fandt uden afdelingsbestyrelsens medvirken en organisation til at foretage en opmåling. Ejendoms og servicefunktionærens Landssammenslutning. Her er viceværterne tilknyttet Lejerbo organiseret. Vi kender intet til hverken de anvendte personer eller det bagvedliggende arbejde. Det hele er så tophemmelig, at afdelingsbestyrelsen ikke kan få adgang til materialet! Vi kan derfor alene anse arbejdet for en ren nullitet. Tilsynet har fremstillet det i en særdeles ukorrekt form. Afdelingsbestyrelsen har derfor måtte taget udgangspunkt i udgiftsniveauet i Nørresundby Boligselskab afdeling Smedegården, Jyllandsgade 27 i Skørping. 4

5 Denne afdelings udgiftsniveau til Renholdelse - konto 114 udgør i regnskabsåret 2012 i alt kr Løn udgør heraf kr Resterende beløb er i regnskabet angivet som plastposer og haveaffald. I en længere årrække har udgiftsniveauet i denne afdeling ligget i niveauet kr til Afdelingens udgiftsniveau for denne regnskabspost (114) følger median tallet i den af Landsbyggefonden senest offentliggjorte udgift til renholdelse af almene boligafdelinger (pr. lejemål) for vor landsdel. Smedegården fremstår til politikernes orientering særdeles velpasset. Afdelingen har et samlet areal på m². Det samlede bebyggede areal er opgjort til m² (2 etager) 16 lejligheder. Der er tillige i afdelingen et betydeligt græsareal og mange meter hække at holde. Der er til orientering indsat et billede af Smedegården fra en sommerdag. Afdelingen har et betydeligt større viceværtsarbejde end Mælkevejen afdelingen at udføre. Almenboligområdet er underlagt forvaltningsrevision (siden år 2000). Derfor er sammenligningen særdeles relevant. Nørresundby Boligselskabs afdeling i Skørping. Smedegården har adressen Jyllandsgade 27. Lejelighederne (16) i afdelinger er attraktive. Lang ventetid. Udgifterne i afdelingen er sammenholdt med Lejerbo afdelinger i Skørping generelt lavere. Økonomien i afdelingen lever op til de grundlæggende begreber gældende for almenboligområdet sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 5

6 Planlagt vedligeholdelse konto 120. Der har ikke på det punkt været uenighed om beløbet mellem afdelingsbestyrelsen og Boligorganisationen. Det er bemærkelsesværdigt, at Tilsynet ved bedre! Det fremgår af materialet, at der er planlagt henlagt tkr Beløbet svarer til kr. 78 pr. m² (bebygget). Beløbet er højere end eksempelvis for Lejerbo afdelingen Nykirkevej 2 (oprindelig bygget i 1959) og afdelingen Gl. Skørpingvej (oprindelig bygget i 1942). Smedegården har tidligere henlagt under kr. 50 pr. m² (bebygget). I budget 2013 er den samlede henlæggelse tkr. 73 svarende til nøjagtig kr. 50 pr. m² (bebygget). Tilsynet må have glemt at foretage nødvendige grundlæggende undersøgelser. Til politikernes orientering skal hermed forklares hvorfra det af Tilsynets fremkomme tal er tilvejebragt. Afdelingen Mælkevejen fik i regnskabsåret 1. maj april 2013 et overskud på tkr. 61. En kvik økonomimedarbejder i Lejerbo Administrationsorganisationen fjernede hovedparten af overskuddet ved at forhøje beløb til planlagt vedligeholdelse i årsregnskabet. Det er klart ulovligt. Det budgetterede beløb skal naturligvis indgå i det efterfølgende årsregnskab. Ellers er der ingen mening med budgetter, budgetmøder etc. Afdelingsbestyrelsen har taget klar forbehold for det stedfundne. Konklusionen forkert. Afdelingsbestyrelsen har fremlagt og fået vedtaget et budget for perioden 1. maj april 2015, der giver samlede udgifter eksklusive kapitaludgifter på mere end kr. 335 pr. m² (bebygget). Til orientering udgør det tilsvarende tal i budget 2013 for Smedegården - efter korrektion for fælles vand - under kr. 255 pr. m² (bebygget). Oversigt over øvrige samlede udgiftsbeløb (inklusive henlæggelser) m.v. - forskellige forslag. (kapitaludgifterne er undtaget) Smedegården Mælkevejen afdeling (budget 1. maj april 2015) Kr. (budget 2013) Afd. bestyrelsen Boligorg. Tilsyn Kr. pr. m² (bebygget) Index Der er således ikke tale om nogen underbudgettering. Afdelingsbestyrelsen og beboerne er enige om det anlagte serviceniveau. Beboerne i afdelingen skal naturligvis have noget for huslejen. Udplyndringen skal ophøre. Endnu er der kræfter til at imødegå det skandaløse. Skleroseramte i Lejerbo afdeling Center i Skørping, psykisk handicappede i afdelingen Solgården Gl. Skørping kan ikke forventes at have de fornødne kræfter. 6

7 De har også fået med grovfilen. Nordjyske Stiftstidende har gang på gang kunnet trykke rystende fortællinger herom. Politikerne i Økonomiudvalget skal naturligvis også have et billede med. De sklerose ramte i Center i Skørping har en forrykt husleje. Udgiften til renholdelse (vicevært) er astronomisk. I forrige regnskabsår tkr Desuagtet har ukrudtets højde været endnu mere imponerende. Beboerne har en dejlig plads at køre ud på og nyde blomsterne i blomsterkummerne. Som en beboer rammende udtrykte skete det ikke ret tit i sommeren Ukrudt i have og de her viste blomsterkummer med det blomstrende ukrudt oversteg helt sommerens glæder. Rebild Kommuner bidrager årligt til de ikke udlejede lejligheder (3) i afdelingen med omkring tkr. 400 pr. år. Huslejens højde og omgivelserne tiltrækker ikke nye beboere. Så uagtet udgiftens størrelse til vicevært er der absolut ingen garanti for udført arbejde, der 7

8 modsvarer udgiften. Viceværterne i Lejerbo har vi stor respekt for. De gør i den korte tid, de måtte være til stede hos os, et solidt arbejde. De er uden indflydelse på de skandaløse forhold. Politikerne i Rebild kommune har til gengæld indflydelse på at få stoppet vanviddet på dette område. Afslutning Det har ikke været muligt her at orientere politikerne om de overordentlig mange andre kritisable forhold, der er hobet op i tilknytning til denne sag. Politikerne i Økonomiudvalget får hermed invitation til at komme til Skørping - og ved selvsyn at se hvad almene boligafdelinger er og hvad beboerne får og betaler for tingene. Boligselskabets knap 100 lejligheder har eksempelvis en gennemsnitlig årlig leje på ca. 600 kr. pr. m². Disse afdelinger, Lejerbo afdelingerne, Smedegården kan alt sammen beses på ganske få minutter. Almenboligloven kan givetvis lettest forstås by walking around. Afdelingsbestyrelsen, Mælkevejen Karin Andersen Inga Kristensen Per Frederiksen 8

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs.

Notatet redegør for status i sagen om Randersegnens Boligforening under konkurs. Notat Forvaltning: Miljø & Teknik Dato: 17. september 2012 Dokumentnr.: 12/002290-44 Afsender: Marianne Sølgaard Vedrørende: Randersegnes Boligforening Notat sendes/sendt til: Notatet redegør for status

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til:

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Vedrørende: Besvarelse af stillede spørgsmål Sagsnavn: Spørgsmål fra byrådsmedlem Bjarne Overmark vedrørende status Randersegnens Boligforening under konkurs, de øvrige almene boligforeninger m.fl. - optagelse

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning

Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Ringsted INDLEVELSE Kommune SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Udvidet forvaltningsrevision - Teknisk Forvaltning Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Sagen om Rungsted Havn

Sagen om Rungsted Havn Sagen om Rungsted Havn Status marts 2010 Forholdene omkring Rungsted Havn har givet anledning til betydelig usikkerhed og store konflikter. Det hele er udløst af, at Hørsholm Kommune p.t. forsøger at tiltage

Læs mere

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år!

LEJERFORENINGEN SYDFYN. Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! LEJERFORENINGEN SYDFYN NR. 62 Forår 2014 MEDLEMSBLAD Privat udlejning Vundet lejersag: Tre lejere bor huslejefrit i et år! Tre lejere i et småhus, beliggende i en mindre sjællandsk stationsby, slipper

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2011 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE

RET TIL FORBEDRINGER ENDTE 569675 Boligblad juni NY 16/06/08 12:46 Side 1 Juni 2008 20. ÅRGANG Ret til forbedringer endte i byggesjusk. Side 2-3 Hvad gør vi med sparepengene? Side 4 Ikke normalt med ballade og uro i multietniske

Læs mere