Festentreprenøren. skuespil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Festentreprenøren. skuespil"

Transkript

1 Festentreprenøren skuespil 95

2 FESTENTREPRENØREN fortalt i 3 sætninger. I guldaldertidens Københav n, imellem ve rdensberømtheder som H. C.A n d e rs e n, S ø ren Kirke g a a rd og Grundtvig, l ever den mand, s o m s k abte det ligeså ve rdensberømte T I VO L I, kendt af millioner ve r- den ove r. G e o rg Carstensen er i dag næsten uke n d t, men var en genial bonv i- va n t, en ny s k abelse fra industrialdere n,h ve rken adelsmand eller borg e r, men måske kunstner med et nyt medie,der i dag er det helt d o m i n e re n d e. Han døde gældsat i en ulige kamp med en småborg e rlig bestyre l s e for Tivo l i, blandt lejede møbler og ubetalte regninger på et kvistværelse i Københav n, 45 år gammel. 96

3 FESTENTREPRENØREN fortalt på 3 sider En søndag eftermiddag i Kongens Have i København i 1840 er Georg C a rstensen i færd med at fo r b e rede et stort festarrangement i anledning af det fo restående bry l l u p, han skal fejre med sin fo rl ove d e C a h rl o t t e, når hun om kort tid vender hjem fra Italien. Mange gæster er samlede ved det lille tra k t ø rsted i haven og blandt disse Susan C o l l i n, d a t t e ren af en ve l h avende københavnsk gro s s e re r. S u s a n b e t ragter sig i det letlevende København nærmest som Cars t e n s e n s k æ re s t e, og Carstensen fortæller hende ikke om anledningen til den h ave f e s t, hsn går og iscenesætter. Susan fortæller Cars t e n s e n, at hun snart skal fejre sin 21 års fødselsdag og gerne vil have ham til at a r ra n g e re festen. Så skal hun nok få sin far til at betale for arra n g e- m e n t e t. Hen på eftermiddagen kommer Susans far med en flok a n d re københav n s ke gro s s e re re til tra k t ø rs t e d e t, og Susan ove r t a l e r fa d e ren til at sætte penge i en stor havefest arra n g e ret af Cars t e n s e n, der er ekspert i den slags fester, som han har set i Paris og Rom. D e d i s k u t e rer oven i købet, at gro s s e rer Collin og de andre gro s s re re i hans selskab skal financiere et permanent festarrangement i Københ av n, men piben får en anden lyd for Susan, da Carstensens fo rl ovede Charlotte pludselig står i have n, og Carstensen må fo rk l a re, a t hele festen er beregnet for hans bry l l u p. ( C h a rlottes ankomst er Plot 1 efter 28 sider beregnet ud fra en treatmentlængde på 72 sider.,h v i l ket giver en faktor 0,65 beregnet efter et 120 siders Scre e n p l ay. Følgelig indtræffer dette i treatment på side 15.) S u s a n, der er rasende over at møde en riva l, synes nu ikke længere, at fa d e ren og hans venner skal financiere Cars t e n s e n, men fo r re t- ningsmanden tror på fo r re t n i n g e n. I det indledende set up er vi fo r- uden Carstensen og Susan bl.m.a. b l evet intro d u c e ret for Cars t e n- 97

4 sens tjener S t o re Hans, H. C. L u m bye, H. C. A n d e rsen og J. L. H e i- b e rg. E n dv i d e re en flok studenter, der synes, at politik er vigtigere end mors k ab her lige før 1849 og gr u n d l ovens indføre l s e. C a rstensen er beskrevet som en ch a m p a g n e d r i k kende dandy og udgiver af den tids Se & Hør, Fi g a ro. Vi præsenteres også for husarløjtnant Sch m i e g e l ow. Under ko n f ro n t a t i o n e n, der i treatment strækker sig frem til side 51 (eller side 85 efter 120 sider scre e n - p l ay - s t a n- d a rd) er Carstensen blevet gift med sin Charl o t t e, men fo r t s æ t t e r med at flirte med Susan, der stadig håber at vinde ham. Tivoli er å b n e t, og der udvikler sig et varmt ve n s k ab mellem Carstensen og L u m bye. Men de fo r re t n i n g s m æ n d, der har sat penge i Tivo l i, h vo r- iblandt Susans fa r, er stærkt utilfredse med,at Carstensen mere synes at have lyst til at feste end til at arbejde med have n. C h a rl o t- t e, der har født Carstensens to fre n g e, s i dder meget alene derhjemm e, mens Carstensen fester nætterne igennem ofte med Susan. H a n s tjener S t o re Hans p r ø ver ind imellem på at få Carstensen til at blive lidt mere hjemme, men vennerne drager ve rd e n s m a n d e n, d e r soler sig i den succes, hans Tivoli er bleve t. C a rstensens eskapader ender naturligvis med, at han støder sammen med bestyre l s e n.g ro s- s e rer Collin beder ham holde sig fra datteren Susan. Det er ikke godt for Carstensen at have ham som uve n, truer han. Geniet Cars t e n s e n er imidlertid allerede på vej videre med sin næste plan, et Vi n t e r- Tivo l i, og han besøger kong Chr. d. 8. for at rejse penge og få tilladelse til at bygge sit C a s i n o, som han kalder sit Vi n t e r- Tivo l i, tæt op ad s l o t t e t. C a rstensen bruger for mange penge, og Tivolis bestyrelse er beky m- re d e. En aften møder Lumbye og Carstensen i G r ø f t e n den engels ke legation i Københav n, og det ender i et stort selskab. Da Lumbye og Carstensen ud på natten vender hjem til Charlotte ko m p o- n e rer og improv i s e rer de to C h a m p a g n e g a l o p p e n, men da Carstensen vil danse den med Charl o t t e, rammes hun af et ildeb e f i n- dende, og det står klart, at Charl o t t e, efter deres korte ægteskab,e r 98

5 a l vo rligt syg. C a rstensen fortæller hende om sin kærl i g h e d, de geno p f r i s ker minder fra deres første tid, tiden før Tivo l i - h u rl u m h e j e t s t a r t e d e, og han lover bod og bedring. Han får dog også tid til at bede S t o re Hans at lukke en flaske rødvin op til ham og stille den på hans n a t b o rd. Susan møder ham næste aften Tivo l i. Hun fo r t æ l l e r,at hun har være t hos Tivolis spåko n e, der adva rede hende imod Cars t e n s e n, fo rdi han b a re ville trække hende i uly k ke. Men hvis han bare ville gifte sig med hende, så kunne hun passe på ham. Og det har hun også råd til. Men Carstensen turer videre. Han får nyt sammenstød med bestyre l s e n, og løjtnant Sch m i e g e l ow råder ham til at flygte fra det hele deltage i krigen Det gør Carstensen og er væk i 10 uger. Da han vender tilbage er Tivoli lukket for ham og bestyrelsen har ove r f ø r t h avens privilegium til sig selv. C a rstensen begynder nu en nedtur. Han opsøger selv spåko n e n, og han begynder at få øko n o m i s ke prob l e m e r. B e s t y relsen har nægtet at betale flere af Tivolis gr u n d l æ g- g e rs udgifter. Nu drejer det sig om indtægter, som de siger. C h a rlotte dør. Hun har fået et nyt ildebefindende da hun med sine børn var nede for at modtage den hjemvendende soldat Cars t e n s e n. C h a rlottes død er Plot 2 (side 50 sva rende til side 85 i scre e n p l ay s t a n d a rden.) Det går nu stadig ned ad bakke med Cars t e n s e n. Han flytter i ly fo r sine kre d i t o rer hos Lumbye, og hans gamle løjtnanskammerat Sch m i- e g h e l ow råder ham til at flygte til de Dansk Ve s t i n d i s ke øer. Men Carstensen har ingen penge til at rejse fo r,så han bider til sidst hove d e t af al skam og opsøger S t o re Hans, der i mellemtiden er blevet gift, for at låne rejsepenge af ham. 99

6 Det er en dramatisk episode, h vor Carstensen først opsøger S t o re H a n s inde ved sit nyåbnede Casino hvor han har skaffet ham arbejd e, da de ikke mere havde råd til tjener i Carstensen hjem. Fo ran Casino møder han ko n g e n, og H.C. A n d e rsen kommer og s å, fo r Casino skal opføre et stykke af H.C. A n d e rsen fra de ve s t i n d i s ke øer. C a rstensen låner rejsepenge af S t o re Hans og begiver sig til A m e- rika med sine to små dre n g e. Men der fortsætter uly k ke r n e. Han kan ikke tåle klimaet og selv om han vinder en ark i t e k t ko n k u r rence om et krystalpalads i New Yo rk i anledning af ve rd e n s u d s t i l l i n g e n, så er hans særlige gemyt sådan, at han ikke engang bliver inv i t e ret til åbningen! Han vender hjem syg og nedbrudt og indkva r t e res på kvisten over sin gamle redaktion fo r Fi g a ro. Børnene sendes af sted efter lidt brød og pølse til dem og den billigste flaske ch a m p a g n e til ham selv. C a rstensen dør i armene på Lumbye. 100

7 Lille scene før 1. akt af Festentreprenøren. fo ran fortæppet står på scenegulvet 200 små stivede dukkekjoler - eller måske fylder de hele scenen. De er cm høje i sarte akvare l fa rver og med stivede kniplingsborter. H ver dukkekjole er a n b ragt over et lille mekanisk køretøj,der er trukket op, så kjolen d rejer en lille smule og bevaeger sig frem og tilbage,drejer igen, eller står stille et øjeb l i k. Det er et såkaldt fo r t ryllende syn, og ligner mest en lille dansescene. Ude til højre står en havebetjent fra Kongens Have og starter nye dukkekrinoliner ved at tra e k ke dem op og saette dem ned på gulve t. Efter den sidste er sat i gang ve n d e r han sig og betragter en lille jordhøj med et tempel og en Cupido a n b ragt på toppen. Det er et såkaldt raedsomt og smagløst syn. H avebetjenten råber tva e rs over scenen til en kollega 1 havebetjent: -Morten! Kom herove r.han begynder at arbejde på n oget nede i kanten af jord h ø j e n. 1 havebetjent -idet han råber endnu højere: -Morten! Han går midt ind på scenen og spejder ud i ve n s t re side 1 havebetjent: -Du skal lukke øjnene, når du kommer ind.du må førs t åbne dem, når jeg siger til.så skal du se, h vad Carstensen nu har fundet på. 2 havebetjent kommer langsomt ind med lukkede øjne og kaske t t e n dybt nede i panden og armene strakt søgende fo ran sig. 1 havebetjent: - Se så! 2 havebetjent åbner øjnene og slår haenderne sammen 1 haveb e t- jent saetter sig på højen ude til højre. 2 havebetjent: -Ja, det er mageløst. Han er et geni.hvor får han det f ra? 1 haveb e t j e n t : -Han sagde det ikke var svært at lave det. Det er svært at få ideen.den har Susan givet ham 2 haveb e t j e n t : 101

8 -Susan? Hvo rdan det? 1 haveb e t j e n t : -Hun havde set sådanne dansende dukkekjoler i Hamburg.Så fo r- talte hun ham om det og vupti greb han ideen. En ide kommer ikke ingen steder fra.man hører den, og så samler man den op. 2 haveb e t j e n t : - Skal det bare være sådan? Skal der ikke ske noget? 1 haveb e t j e n t : -Det spurgte Susan også om. Så fik Carstenbsen ideen til højen. D e n skal rejse sig på gloende pæle.når den er kommet helt op, så danser alle kjolerne ud. 2 havebetjent ser tvivlende på sin kollega 1 havebetjent (iv r i g ) : -Og når de så allesmmmen er kommet ud, så danser de tilbage igen og højen lukker sig og ligger lige så mørk som før det hele begyndt e. 2 haveb e t j e n t : - H vo rdan skal de vide, h vornår de skal danse ud, og hvornår de skal stoppe op,... og hvornår de skal danse tilbage igen, og hvor de skal danse tilbage til? ( idet han tager en af de små dansende dukker op i sine hænder): - ( t a n kefuldt)...at få dem til at bevæge sig ud af hulen, som om der sad en lille pige inde i hv er enkelt...og flygte tilbage ind i højen igen...de har jo hul i ryggen 1 haveb e t j e n t : -De er kun huller 2 haveb e t j e n t : -De skal flygte tilbage som om de bliver fo rs k r æ k kede...uden at de rigtig er der...det bliver svært.det kan man kun få levende mennes ker til... eller artister. Jeg tror Susan allerhelst ville have, at hendes rige far skulle bygge en høj på gloende pæle til Carstensen, og så ville hun gemme ham derinde. Hans fo rl ovede kommer snart hjem f ra Italien.Hun ved godt,tiden er kort,hvis hun skal nå at gemme h a m. Jeg tror hun leger med ham. 102

9 1 haveb e t j e n t : - Ja, den leg gør ingen af dem noget for at skjule. 2 haveb e t j e n t : -De er to alen ud af samme stykke. Men hun er klog e re end han,og jeg tror det er vigtigere at være klog end at være et geni. 1 haveb e t j e n t : - Jeg tror det ville være meget smu k ke re - og meget nemmere ville det også være - hvis man nøjedes med at lade kjolerne danse ud, og så -i stedet for at de skal til at danse tilbage igen- Så kunne man jo blot slukke lyset i stdet for! 1 havebetjent går hen til en stor kontakt og slukker for ly s e t. Et øjeblik efter skifter scenen. 103

10 1.A K T Kongens Have en sommeraften i 1840 erne. I baggrunden Rosenborg S l o t. Et Tra k t ø rsted i haven med små borde i fo rgr u n d e n. B a g u d e lange bord e. Til ve n s t re en stentra p p e, der fører ned i haven til re s- t a u ra n t e n. Ved borde i fo rgrunden sidder simple folk af begge køn. Ved et af de lange borde bagude skåler studenter. Lidt for sig selv s i dder J. L. H e i b e rg og Adam Oehlensch l æ g e r.unge par spadserer i g a n g e n e. H aven er lettere illuminere t. S e n e re kommer ned ad stent rappen teaterp i g e r, f l a n ø rer og husare r. Fra højre kommer senere C a rstensen og hans tjener S t o re Hans. Atter senere i dette akt kommer en flok gro s s e re re i løftet stemning. Og til sidst i dette akt kommer Carstensens fo rl ovede Charl o t t e. 2 håndv æ rke rs vende ved det fo r reste bord, idet den ene peger ud i k u l i s s e n. 1. h å n dv æ rker:- Se gr å s p u rvene! Hvo r for nu derude? Hvo r for ikke herinde midt i det hele? 2. h å n dv æ rker:- G r å s p u rve kan man ihnte flytte rundt med. De kan ikke hejses ned f ra et snore l o f t. Du kan hellerinte sige: Kom her små venner og stil jer an. Det er her, der er brug for jer. Ung pige:- Jeg læste for nylig om en i Fi g a ro. Han var så plaget af gr å s p u rve, at han i tøj gjorde en kunstig ugle, som han anbragte på en pind, h a n h avde stukket tværs over gård e n. Den skulle holde spurvene væk. Men ved I hvad der ske t e... De to håndv æ rke re afve n t e r. 104

11 En aften kom en levende ugle fly vende fo r b i. Den fløj længe rundt i s t o re cirk l e r. Da den fik øje på den kunstige,s l og den sig ned ve d siden af. Og der har den siden holdt til. Ind imellem kærestes de. 1. h å n dv æ rker:- Der står så meget i Fi g a ro. Hvis det halve var sandt, var Københ avn ve rdens nav l e. H u s a rer og teaterpiger my l d rer mu n t re ned ad stentrappen og indtager nogle tomme borde i re s t a u ra n t e n. C a rstensen kommer gående ind fra højre ledsaget af sin tjener S t o- re Hans. C a rstensen bærer en lang tegnelineal i den ene hånd og en rulle tegninger under armen. S t o re Hans b æ rer på et væld af lampeoner med store grinende ansigter. T v æ rs henover pladsen bev æ- ger en kunstig ræv sig mekanisk. Man ser dens jernstativ under r æ vepelsen med den lange hale. Det er Carstensens påfund, og han følger ræve n, der stift spadsere r bagud mod nogle duer, der hejses op - disse også kunstige - i snorel o f t e t. Løjtnant Sch m i e g e l ow (en af de nya n komne husarer):- Her har vi jo entre p reneur Cars t e n s e n. Kom herhen og få et glas. H vad må jeg bestille? C a rstensen:- Tre flasker guldhalsede. S ch m i e g e l ow:- H vo r for tre? C a rstensen:- Jeg synes fire flasker er for meget på en gang.-hvad bringer jer udend ø rs? Susan:- C a rstensen! Jeg har søgt Dem hele dagen. S ch m i e g e l ow:- H vad gælder sagen denne gang? S t o re Hans :- 105

12 Et festarra n g e m e n t.s t ø r re end tidligere.m i n d re end det næste. M å jeg lægge mine lamper på bordet et øjeblik? Susan:- Vi havde en aftale! C a rstensen:- Vi har altid en aftale, S u s a n. En husar:- Ja I er så meget sammen som ægtefo l k, uden fo rstås om natten. C a rstensen:- Susan er nok den pige i Københav n, hvis humør mest ligner de sydl a n d s ke pigers, ja oven i købet de parisiske. S ch m i e g e l ow:- H vad er planerne? S t o re Hans har været ude i højre kulisse og kommer ind med en s t i g e. C a rstensen (idet han griber Sch m i e g e l ow i ærmet og trækker ham midt ind påpladsen):- Her er mit problem! (Han peger mod Rosenb o rg) Jeg skal bruge noget va n d, og jeg kan ikke se noget andet sted at lede det ind end fra Rosenborg Slot. S ch m i e g e l ow:- H vo r for vand? C a rstensen:- Fo restil dig en række løve r. Bag dem en række elefa n t e r. Bag dem en række gira f f e r.alle tre rækker sat i en rundkreds og på platfo r- m e, der drejer hver sin ve j. I midten af denne rundkreds en mu s i k- t r i b u n e. Og så...fyrv æ rke r i, der skyder sole rundt om det hele. S ch m i e g e l ow:- VAND! C a rstensen:- Vandet er til at dreje den store mølle rundt. (Eftertænksomt) Det skal ligge i to niveauer for at give tilstrækkelig kra f t. 106

13 Susan:- H vad er det for en fest, du fo r b e reder? C a rstensen (henkastet):- Ingen særl i g. Den næste. ( Til Sch m i e g e l ow) Hvis jeg fortæller hende, det er min bry l l u p s f e s t, jeg fo r b e re d e r, b ryder hun ud i et skrig, j e g ville ønske man var i stand til at opbeva re og afspille på festlige h ø j d e p u n k t e r,når man havde ly s t. Skål! C a rstensen drikke r. De hvide handsker holder om ch a m p a g n e g l a s- s e t. Han er ulastelig i sin påklædning, og Susan følger ham med betagede øjne. En student kommer springende fra et af de lange borde i baggr u n- d e n. Studenten:- Redaktør Carstensen! Nu skal De høre en sang, vi netop har skreve t til Deres av i s. Den handler om Deres udsøgte ligegladhed med landets politiske pro b l e m e r. Syng studenter! Det er sjældent,re d a k t ø- rens opmærksomhed kan holdes fanget ved noget vigtigt. Syng til! Studenterne synger en smædevise om Carstensen og Fi g a ro, m e n s C a rstensen fredsommeligt skåler og lytter og ler. Sangen går på melodien: Dengang jeg drog af sted. En student kommer ind med en talerstol med danneb rogsflag fo ra n og ly s e grønt løv. Studenten:- Denne her har jeg købt i en kælderbutik. Sådanne talerstole kan man købe de samme steder, man køber krudt og bøsser af god kvalitet til at fo rs va re vo res frihed. 107

14 N ogle studenter kommer til, og de indretter en mødeplads med bænke. C a rstensen:- U n d s kyld mig. Sådan en køber man samme sted, man køber mel og gry n. Den er kun for de sultne. I k ke for de tørstige.- Hans! Vil du bede ke l n e ren serve re end guldhalset for de venlige herrer derov re! C a rstensen hilser over mod J. L. H e i b e rg og Ohlensch l æ g e r. Nu er H. C.A n d e rsen kommet til ved deres bord. En ikke helt ædru student ero b rer talers t o l e n. Studenten:- Nu gælder det gr u n d l oven! Og en fri fo r fa t n i n g. Vi kender jo alle redaktør Carstensens åbenbare interesse ofr landets politiske problemer! V æ rs g o d, C a rs t e n s e n.o rdet er Dere s. C a rstensen:- Lad mig hellere blive hernede, h vor jeg sidder midt i det skønneste rosenbed af unge piger... og blåt ukrudt af husare r.(han skåler) Studenten:- Så let går det inte, h r. re d a k t ø r. Har De ove r h ovedet nogen politisk hjerne? C a rs t e n s e n : S t o re Hans.Vil duk ikke gøre dette for mig, som den tro tjener du er. Kan du ikke hjælpe studenten med nogle ord om det politiske. Je g s y n e s, der findes andet og vigtigere. J. L. H e i b e rg kommer hen til Cars t e n s e n. H e i b e rg:- Det var synd. I k ke bare her i mors k ab s h aven ville det klæde at høre en åndfuld tale. Men endnu mere i Dere s,h vad er det nu, De kalder D e res bouleva rd avis Fi g a ro,j a, Fi g a ro, Fi g a ro, Fi g a ro. 108

15 Studententerne har opdaget H.C. A n d e rsen og under jubel haler de hamop påtalerstolen råbende af fuld hals. Studenterne:- D i g t e ren er her i aften. Læs for os. H. C. A n d e rsen lader sig ikke dette sige to gange, men haler en bog f rem af fra k keskøderne og anbringer sin høje hat på talers t o l e n. H. C.A n d e rsen:- Der var så dejligt ude på landet... Studenterne afbry d e r. En student:- Vi er inte på landet.vi er midt i Kongens Københav n. Som bare ikke er kongens Københav n, men Vo res Københav n. H. C. A n d e rsen er nu fo rs k r æ k ket holdt op med at læse, og studenten har presset ham væk fra talers t o l e n. Studenten:- Vi vil høre noget om vo res politiske situation, vo res frihed, som nu nærmer sig med fo r t v ivlelsens stormskridt.vi vil høre Orla Lehman. C a rstensen:- I skal se, han sidder nok i teatre t. H e i b e rg:- De burde ikke håne disse unge menneske r.blodet flyder ærl i g t,n å r det flyder vildt. C a rstensen:- H vem gider skændes om det politiske, når haven indbyder til fest. S u s a n. Har du ledt efter mig hele dagen, vil jeg også mærke, du har fundet mig. 109

16 Studenterne:- Hent Lehman. Han sidder ikke i teatre t, som bouleva rd p re s s e n m e n e r.han sidder hjemme og skriver på taler.af sted efter ham.( D e går ud) C a rstensen:- S u s a n. Du er yndigere end nog e n s i n d e. Du burde leve med en stadig b a g grundskulisse af skræppende studenter. Det giver dig en ro som en statue, en antik statue i en park med hviskende blade i kro n e r n e. Susan:- Vi er i en park. S ch m i e g e l ow:- Og du er en statue. Skål! Hvem bestiller de tre næste guldhalsede. Skulle jeg ikke for en gangs skyld ove rgå Carstensen og bestille to, som vi til gengæld drikker helt ud i stedet for kun et enkelt glas af h ve r. C a rstensen:- Grådigheden har ingen smag. En af Carstensens re d a k t ø rer spørger Cars t e n s e n, mens han vifter med en notesblok. Journalisten:- Skal dette møde re f e re res? C a rstensen:- Er du splitterg a l. Hvis du kan tegne en fin tegning af Heiberg til av i- s e n. Så er du dagens mand på bladet. E l l e rs slå dig ned og nyd et g l a s. Bladet løber ingen steder. Det gør flaske r n e. Susan:- Kom her hen Cars t e n s e n. Jeg vil tale med Dem. C a rstensen:- Vi ses da senere i aften. Gør vi ikke? Så kan vi snakke. Nu skal vi b a re feste. ( D i s t ra h e ret) Hans. Kan du ikke tælle hvor maneg lamp e r,der er plads til mellem træerne på begge sider af slottets tårn. 110

17 Som en gylden fa rveklat i mørket skal de placere s. Du har god fo rs t a n d på at fo restille dig det. Susan:- Og vand siger Sch m i e g e l ow. H vad er det for en kæmpefest? C a rstensen:- I k ke noget særl i g t. Du ve d, fo r b e redelser kræver tid. Og lige pludselig er en idiot død. F. e k s.g o l d s ch m i d t. Hvis han døde og blev pakket inde i sit litterære kapel, så skulle vi skynde os at holde en stor fest før han kom i jord e n. Fo rstår du det? Susan:- Jeg aner ikke, h vem du taler om. Er det en på teatret? C a rstensen:- Glem det. (Han går frem som ser han et drømmesyn og breder armene ud mod slottet.) Og så en lang hvid baldakin, der fører helt ind til s l o t t e t. Til eve n t y re t. Og på begge sider balloner og små soldater i rigtige unifo r m e r. Susan:- H ver dag! C a rstensen:- Nej bare på den ene dag. B a r n e g a rd i s t e r,der skal udkæmpe det slag for vo res fornøjelser som studenterne kæmper for al deres politiske b av l. Han giver Susan et glas. De skåler med de andre. Og Sch m i e g e l ow nærmer sig Susan. S ch m i e g e l ow:- Susan pas du hellere på din Cars t e n s e n. Jeg tro r,han går med bry l- l u p s t a n ke r. Susan:- Med mig! S ch m i e g e l ow:- S u s a n. Du ve d. H vo r for ly ver du for dig selv. 111

18 Susan:- Ved hvad? S ch m i e g e l ow:- Du ved det jo udmærke t. Susan:- Ved hvad? S ch m i e g e l ow:- Din elskede er tro l ove t. Susan:- Med mig. Man kan ikke være tro l ovet med to eller tre eller fire. S ch m i e g e l ow (afbry d e n d e ) : - En pige og tre flasker ch a m p a g n e. Det kan man godt. S u s a n : - Det er kun et spørgsmål om tid, før Carstensen frier til mig. S ch m i e g e l ow : - Susan for himlens sky l d. S u s a n : - H vor er han? Der er ikke nog e n, der skal stjæle mit lille geni fra mig. Han har brug for sådan en som mig. Susan opsøger Cars t e n s e n, der ligger på knæ og med en stok er i fuld gang med at tegne konstruktioner i sandet på gangen. S u s a n : - Mit elskede geni. Jeg tror din ven Sch m i e g e l ow er jaloux på os to. Du skulle ta og duellere med ham. På krystalglas ja.vil du være sød at hente mit glas. E l l e rs vo res glas. S u s a n : - H vad har du Store Hans til? At hente guldhalsede på a Po r t a, når vi ligger hjemme i min seng om n a t t e n. Der jager jeg dig ikke bort.ve l? 112

19 S u s a n : - Fo r t i d, nutid eller fre m t i d? Nutid er altid. Der skal bygges boder op langs hele den ove r by g g e d e. D a n s eb a n e? H vor i himlens navn skal vi have dansebane? Vi skal have danseb a- ne ove ra l t. Og i to etager. Der skal ko n s t r u e res stylter, så de dansende kan danse i to nive a u e r. Susan kommer tilbage med to glas. S u s a n : - C a rs t e n s e n. Nu skal du høre.vi har slet ikke fået fortalt dig hvo r fo r vi er kommet i aften. Er det da ikke for at fo rs t y r re som sædvanligt? Du ve d, jeg elsker at b l ive fo rs t y r re t. Hele tilværelsens mål er at blive fo rs t y r ret og...( H a n d e k l a m e rer højtideligt) Hvad skulle jeg gøre, om jeg ikke havde en av i s, h vor jeg kunne fortælle alle de litterære og først og fre m m e s t de ikke litterære om det. En af bygningsarbejderne han har ligget på knæ med B y g n i n g s a r b e j d e re n : - Også dem som inte kan læse et ord. Vi er til for at også den simple skal kende et behov for at læse. S u s a n : - Det er der musik i! Den skal vi lave en sang med en dag. En af teaterp i g e r n e : - S u s a n, har du fortalt Cars t e n s e n? S u s a n : - Jeg er ved det. I aften er der en helt speciel begivenhed i Ko n g e n s H ave. En begive n h e d, jeg ikke skulle have hørt om? Der må du længere ind i have n. 113

20 S u s a n : - Har du måske hørt, at i aften skal Lumbye spille for første gang sin t e l e grafpolka med to orke s t re anbragt i hver sin ende af have n. C a rstensen bliver opmærksom og ly t t e r.han tager Susan og går hen og sætter sig ved et bord.tvinger hende ned ove for sig. En gang til, h vad er det, du siger? S u s a n : - L u m bye har skrevet en telegrafgalop og lader to orke s t re stå i hve r sin ende af haven og spille til hinanden. De begynder lige stra k s. H vor har du det fra? S u s a n : - Pe r n i l l e, som kommer sammen med Lumbye...ja kommer sammen, kommer sammen på samme måde, som du og jeg kommer sammen. Pe r n i l l e. Kunne du ikke få Pernille til at præsentere mig for Lumbye. Jeg har altid gerne villet hilse på ham. Og jeg er sikker på, at han og jeg har brug for hinanden. S u s a n : - I k ke før du fortæller mig, h vad det er for en fest, du går og pønser på. Ingenting særligt har jeg jo sagt. Kan du ikke fo rs t å. Susan (snu ) : - Hvis det er rigtigt, så har jeg en bøn til dig. På lørdag er det min føds e l s d a g. Du holdt fødselsdag for 3 måneder siden... Susan (skrigende):- Og det skal du fo r t æ l l e, som holder fødselsdag to gange om ugen! 114

21 H vad vil du så på din fødselsdag. Med de mange fødselsdage du hold e r,må dette jo være din 80 års dag. S u s a n : - 21 og myndig! Må selv bestemme over mine penge. Du har jo ingen penge. S u s a n : - Når min far har penge, har jeg penge. Og han har mange, det ve d hele bye n. Han har lovet mig en my n d i g h e d s f e s t. Det lyder rædselsfuldt. S u s a n : - 21 års pigefødselsdag. Lyder det ikke godt? Jeg har søgt dig hele dagen for at spørge dig, om du vil arra n g e re festen for mig. Her i h aven eller på Christiansborgs Ridestalde. Eller ved søerne. L i g e h vor du vil. Og min far vil betale. H ø r,nu begynder de! Alle i haven lytter og i begge sider af kulissen hører vi Lumbyes sign a l g a l o p. P i g e r n e : - Er det ikke mageløst? H u s a rerne danser rundt om pigerne. En husar:- Den kan man inte danse til. Der er jo pauser imellem hvert trin. P i g e n : - Så lad en anden danse som ve d, h vo rdan man danser galop. En husar:- Han kan bare ride i galop. 115

22 En anden husar:- Han rider pigerne i galop også uden mu s i k. Pigerne jubler over mu s i k ken og Carstensen prøver at fange et blik af begge mu s i k t r i b u n e r.susan sender Pernille af sted. M u s i k ken er færd i g. Studenterne synger.ved nogle borde er der drikkev i s e r.pigerne hviner og bliver bekælede på de lange bænke bagi s c e n e n. Så kommer Pernille ind med Lumbye. C a rstensen går ham i møde. H v i l ken pragtfuld mu s i k. H v i l ket humør. De må være undfa n g e t mens Deres fo r æ l d re har ferieret i Pa r i s. Det er bouleva rdens glade h e s t e t rav. Pe r n i l l e : - Må jeg fo restille agent Cars t e n s e n. G e o rg Cars t e n s e n. S u s a n : - Geni over alle. Om man kunne lave levende billeder og opbygge scener som man kunne fastholde og vise igen og igen så ville jeg være beskæftiget dag og nat med at se Carstensens levende billeder. Og han ville gå over i historien som det største billedgeni, h vor han ud af n a t u ren laver billeder. Pe r n i l l e : - Du er ikke rigtig klog Susan. Vildt fo re l s ket i en anden piges elsked e. S u s a n : - Han er min. Han ved det. Og I kan ligeså godt indstille jer på, a t sådan er det. Jeg skal nok få min vilje. Han er min, når han arbejder, og min, når han elske r. L u m bye : - Må jeg sidd e. Når De spiller med to orke s t re må De vel have to taktstokke og drikke af to glas. 116

23 L u m bye : - Nej vist gør jeg ej. Skænk to glas champagne op til Lumbye og fire glas til mig. Jeg må dels hilse på hvert af de to glas med hvert af mine to orke s t re. D e t er ren matematik. L u m bye : - S i k ke mange mennesker i aften. Ja, og her gik jeg og vidste intet om denne mu s i k a l s ke sensation. R e d a k t ø r! R e d a k t ø ren kommer ind viftende med sin blok. Dette her skal du skrive om. Musikalsk telegrafi tværs igennem Ko n- gens Have. Den komponist er et geni. S u s a n : - To geniers møde i Kongens Have. S ch m i e g e l ow : - H vo r for lærer man ikke noget ved militære t? S u s a n : - Du lærer da at slå ihjel lille ve n. S ch m i e g e l ow : - Vi lærer i hvert fald at opføre os ord e n t l i g t. K æ re ve n.h vad jeg har lært har jeg lært i militære t. At det er fritid e n, det drejer sig om. Og der er mange timer, h vor man ikke slår i h j e l.h vor man så at sige holder fri. L u m bye : - Jeg har besøgt flere af Deres fester. Både her, ved Christiansborg, og ved søerne. Jeg ved ikke hvilke n, jeg skal fre m h æ ve for den anden. Jeg har ofte stået i et hjørne og tænkt: kunne der ikke blive plads til 117

24 mig her? Kunne min musik ikke passe til disse fester? Men jeg har altid set Dem have for travlt til at jeg turde fo rs t y r re. Det skulle De have gjort. Det ville være herl i g t. L u m bye : - Jeg er sommetider gået hjem efter en af Deres fester og har sat mig til klave ret og ko m p o n e ret en melodi, som jeg syntes passede til lejl i g h e d e n. Pe r n i l l e : - Det er rigtig nok. Jeg har selv hørt det. Og bagefter sidder han og ser så traurig ud, fo rdi han ikke kan lade Dem høre det. C a rstensen og Lumbye (i munden på hinanden):- Og lige med det samme! Sådan har man det altid! De ser hjerteligt på hinanden, s k å l e r,og man fornemmer den særl i- ge sympati imellem dem som gør, at et liv s varigt ve n s k ab her er blevet gr u n d l a g t. Under dette er en flok pelsklædte gro s s e re re med høje hatte i let løftet stemning kommet ned ad stentrappen og har taget plads ve d to bord e. S u s a n : - Far! Nu kan du endelig komme til at hilse på Cars t e n s e n. Det er ham, jeg har aftalt med, at han skal arra n g e re min fødselsdagsfest her i Ko n- gens Have på lørd a g. Han er allerede i gang. G ro s s e rer Collin (rejser sig og hilser på Cars t e n s e n ) : - Mig en fo r n ø j e l s e. Og De er ikke så lidt dristig. Vi har endda ikke aftalt betalingen endnu. C a rstensen ser sig fo rv i r ret og overrumplet om. Men ingen er længe re helt ædru. H a n søger hen imod Sch m i e g e l ow. 118

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Gratis skaffer 49 kroner

Gratis skaffer 49 kroner Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen VITELLO Gratis skaffer 49 kroner Gyldendal Leg og Lær VITELLO skaffer 49 kroner Jeg hedder Jeg er år Jeg bor Jeg har fødselsdag den Min livret er Min mor hedder Min

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Med kurs mod kærligheden

Med kurs mod kærligheden Med kurs mod kærligheden Dating-junglen: Henrik Gehrt opgav de krævende danske kvinder og søgte i stedet en østeuropæisk. Hans nye kæreste er fra Ukraine, og alt virker bedre og nemmere Af Rikke Struck

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

På dansk ved Ida Farver

På dansk ved Ida Farver På dansk ved Ida Farver LØRDAG DEN 31. AUGUST Nogle gange tror jeg, min mor er hjernedød. Nogle gange ved jeg, hun er det. Som i dag. Dramaet startede her i morges, da jeg henkastet spurgte hende, om ikke

Læs mere

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for

Senere på aftenen nyder jeg at kunne se realityprogrammerne om almindelige mennesker med almindelige problemer, som han altid tog afstand fra, for Kost og logi Hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg faktisk troet, at han havde fornemmet, hvor det bar hen. Jeg synes jo næsten, det lyste ud af mig. Men at dømme efter hans reaktion, havde han slet

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. OPGAVER TIL Livet går så hurtigt NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde og sikkerhed på arbejdet. Tal i grupper om jeres egne

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum)

Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Dyrepasserens første brev (Læses op i fællesrum) Kære børn Jeg er dyrepasser i zoologisk have. Jeg elsker mit arbejde og dyrene er mine allerbedste venner. Er der nogen af jer, der har været i zoologisk

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015

Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Nyhedsbrev for børnemiljøet på Ejerslykkeskolen. Februar 2015 Fest for mellemtrinnet. Så er det blevet tiden for den årlige store begivenhed for eleverne i 4., 5. og 6. klasse. Der er fest! Torsdag d.

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

D E N D A N S K E S A N G

D E N D A N S K E S A N G D E N D A N S K E S A N G Frit efter Tardieu Et af de spil, der indgår i FIRE GRINEBIDERSPIL udgivet af forlaget DRAMA. Bringes her som en mundsmag Kaj Himmelstrup og Drama PERSONERNE En dirigent og et

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere