Festentreprenøren. skuespil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Festentreprenøren. skuespil"

Transkript

1 Festentreprenøren skuespil 95

2 FESTENTREPRENØREN fortalt i 3 sætninger. I guldaldertidens Københav n, imellem ve rdensberømtheder som H. C.A n d e rs e n, S ø ren Kirke g a a rd og Grundtvig, l ever den mand, s o m s k abte det ligeså ve rdensberømte T I VO L I, kendt af millioner ve r- den ove r. G e o rg Carstensen er i dag næsten uke n d t, men var en genial bonv i- va n t, en ny s k abelse fra industrialdere n,h ve rken adelsmand eller borg e r, men måske kunstner med et nyt medie,der i dag er det helt d o m i n e re n d e. Han døde gældsat i en ulige kamp med en småborg e rlig bestyre l s e for Tivo l i, blandt lejede møbler og ubetalte regninger på et kvistværelse i Københav n, 45 år gammel. 96

3 FESTENTREPRENØREN fortalt på 3 sider En søndag eftermiddag i Kongens Have i København i 1840 er Georg C a rstensen i færd med at fo r b e rede et stort festarrangement i anledning af det fo restående bry l l u p, han skal fejre med sin fo rl ove d e C a h rl o t t e, når hun om kort tid vender hjem fra Italien. Mange gæster er samlede ved det lille tra k t ø rsted i haven og blandt disse Susan C o l l i n, d a t t e ren af en ve l h avende københavnsk gro s s e re r. S u s a n b e t ragter sig i det letlevende København nærmest som Cars t e n s e n s k æ re s t e, og Carstensen fortæller hende ikke om anledningen til den h ave f e s t, hsn går og iscenesætter. Susan fortæller Cars t e n s e n, at hun snart skal fejre sin 21 års fødselsdag og gerne vil have ham til at a r ra n g e re festen. Så skal hun nok få sin far til at betale for arra n g e- m e n t e t. Hen på eftermiddagen kommer Susans far med en flok a n d re københav n s ke gro s s e re re til tra k t ø rs t e d e t, og Susan ove r t a l e r fa d e ren til at sætte penge i en stor havefest arra n g e ret af Cars t e n s e n, der er ekspert i den slags fester, som han har set i Paris og Rom. D e d i s k u t e rer oven i købet, at gro s s e rer Collin og de andre gro s s re re i hans selskab skal financiere et permanent festarrangement i Københ av n, men piben får en anden lyd for Susan, da Carstensens fo rl ovede Charlotte pludselig står i have n, og Carstensen må fo rk l a re, a t hele festen er beregnet for hans bry l l u p. ( C h a rlottes ankomst er Plot 1 efter 28 sider beregnet ud fra en treatmentlængde på 72 sider.,h v i l ket giver en faktor 0,65 beregnet efter et 120 siders Scre e n p l ay. Følgelig indtræffer dette i treatment på side 15.) S u s a n, der er rasende over at møde en riva l, synes nu ikke længere, at fa d e ren og hans venner skal financiere Cars t e n s e n, men fo r re t- ningsmanden tror på fo r re t n i n g e n. I det indledende set up er vi fo r- uden Carstensen og Susan bl.m.a. b l evet intro d u c e ret for Cars t e n- 97

4 sens tjener S t o re Hans, H. C. L u m bye, H. C. A n d e rsen og J. L. H e i- b e rg. E n dv i d e re en flok studenter, der synes, at politik er vigtigere end mors k ab her lige før 1849 og gr u n d l ovens indføre l s e. C a rstensen er beskrevet som en ch a m p a g n e d r i k kende dandy og udgiver af den tids Se & Hør, Fi g a ro. Vi præsenteres også for husarløjtnant Sch m i e g e l ow. Under ko n f ro n t a t i o n e n, der i treatment strækker sig frem til side 51 (eller side 85 efter 120 sider scre e n - p l ay - s t a n- d a rd) er Carstensen blevet gift med sin Charl o t t e, men fo r t s æ t t e r med at flirte med Susan, der stadig håber at vinde ham. Tivoli er å b n e t, og der udvikler sig et varmt ve n s k ab mellem Carstensen og L u m bye. Men de fo r re t n i n g s m æ n d, der har sat penge i Tivo l i, h vo r- iblandt Susans fa r, er stærkt utilfredse med,at Carstensen mere synes at have lyst til at feste end til at arbejde med have n. C h a rl o t- t e, der har født Carstensens to fre n g e, s i dder meget alene derhjemm e, mens Carstensen fester nætterne igennem ofte med Susan. H a n s tjener S t o re Hans p r ø ver ind imellem på at få Carstensen til at blive lidt mere hjemme, men vennerne drager ve rd e n s m a n d e n, d e r soler sig i den succes, hans Tivoli er bleve t. C a rstensens eskapader ender naturligvis med, at han støder sammen med bestyre l s e n.g ro s- s e rer Collin beder ham holde sig fra datteren Susan. Det er ikke godt for Carstensen at have ham som uve n, truer han. Geniet Cars t e n s e n er imidlertid allerede på vej videre med sin næste plan, et Vi n t e r- Tivo l i, og han besøger kong Chr. d. 8. for at rejse penge og få tilladelse til at bygge sit C a s i n o, som han kalder sit Vi n t e r- Tivo l i, tæt op ad s l o t t e t. C a rstensen bruger for mange penge, og Tivolis bestyrelse er beky m- re d e. En aften møder Lumbye og Carstensen i G r ø f t e n den engels ke legation i Københav n, og det ender i et stort selskab. Da Lumbye og Carstensen ud på natten vender hjem til Charlotte ko m p o- n e rer og improv i s e rer de to C h a m p a g n e g a l o p p e n, men da Carstensen vil danse den med Charl o t t e, rammes hun af et ildeb e f i n- dende, og det står klart, at Charl o t t e, efter deres korte ægteskab,e r 98

5 a l vo rligt syg. C a rstensen fortæller hende om sin kærl i g h e d, de geno p f r i s ker minder fra deres første tid, tiden før Tivo l i - h u rl u m h e j e t s t a r t e d e, og han lover bod og bedring. Han får dog også tid til at bede S t o re Hans at lukke en flaske rødvin op til ham og stille den på hans n a t b o rd. Susan møder ham næste aften Tivo l i. Hun fo r t æ l l e r,at hun har være t hos Tivolis spåko n e, der adva rede hende imod Cars t e n s e n, fo rdi han b a re ville trække hende i uly k ke. Men hvis han bare ville gifte sig med hende, så kunne hun passe på ham. Og det har hun også råd til. Men Carstensen turer videre. Han får nyt sammenstød med bestyre l s e n, og løjtnant Sch m i e g e l ow råder ham til at flygte fra det hele deltage i krigen Det gør Carstensen og er væk i 10 uger. Da han vender tilbage er Tivoli lukket for ham og bestyrelsen har ove r f ø r t h avens privilegium til sig selv. C a rstensen begynder nu en nedtur. Han opsøger selv spåko n e n, og han begynder at få øko n o m i s ke prob l e m e r. B e s t y relsen har nægtet at betale flere af Tivolis gr u n d l æ g- g e rs udgifter. Nu drejer det sig om indtægter, som de siger. C h a rlotte dør. Hun har fået et nyt ildebefindende da hun med sine børn var nede for at modtage den hjemvendende soldat Cars t e n s e n. C h a rlottes død er Plot 2 (side 50 sva rende til side 85 i scre e n p l ay s t a n d a rden.) Det går nu stadig ned ad bakke med Cars t e n s e n. Han flytter i ly fo r sine kre d i t o rer hos Lumbye, og hans gamle løjtnanskammerat Sch m i- e g h e l ow råder ham til at flygte til de Dansk Ve s t i n d i s ke øer. Men Carstensen har ingen penge til at rejse fo r,så han bider til sidst hove d e t af al skam og opsøger S t o re Hans, der i mellemtiden er blevet gift, for at låne rejsepenge af ham. 99

6 Det er en dramatisk episode, h vor Carstensen først opsøger S t o re H a n s inde ved sit nyåbnede Casino hvor han har skaffet ham arbejd e, da de ikke mere havde råd til tjener i Carstensen hjem. Fo ran Casino møder han ko n g e n, og H.C. A n d e rsen kommer og s å, fo r Casino skal opføre et stykke af H.C. A n d e rsen fra de ve s t i n d i s ke øer. C a rstensen låner rejsepenge af S t o re Hans og begiver sig til A m e- rika med sine to små dre n g e. Men der fortsætter uly k ke r n e. Han kan ikke tåle klimaet og selv om han vinder en ark i t e k t ko n k u r rence om et krystalpalads i New Yo rk i anledning af ve rd e n s u d s t i l l i n g e n, så er hans særlige gemyt sådan, at han ikke engang bliver inv i t e ret til åbningen! Han vender hjem syg og nedbrudt og indkva r t e res på kvisten over sin gamle redaktion fo r Fi g a ro. Børnene sendes af sted efter lidt brød og pølse til dem og den billigste flaske ch a m p a g n e til ham selv. C a rstensen dør i armene på Lumbye. 100

7 Lille scene før 1. akt af Festentreprenøren. fo ran fortæppet står på scenegulvet 200 små stivede dukkekjoler - eller måske fylder de hele scenen. De er cm høje i sarte akvare l fa rver og med stivede kniplingsborter. H ver dukkekjole er a n b ragt over et lille mekanisk køretøj,der er trukket op, så kjolen d rejer en lille smule og bevaeger sig frem og tilbage,drejer igen, eller står stille et øjeb l i k. Det er et såkaldt fo r t ryllende syn, og ligner mest en lille dansescene. Ude til højre står en havebetjent fra Kongens Have og starter nye dukkekrinoliner ved at tra e k ke dem op og saette dem ned på gulve t. Efter den sidste er sat i gang ve n d e r han sig og betragter en lille jordhøj med et tempel og en Cupido a n b ragt på toppen. Det er et såkaldt raedsomt og smagløst syn. H avebetjenten råber tva e rs over scenen til en kollega 1 havebetjent: -Morten! Kom herove r.han begynder at arbejde på n oget nede i kanten af jord h ø j e n. 1 havebetjent -idet han råber endnu højere: -Morten! Han går midt ind på scenen og spejder ud i ve n s t re side 1 havebetjent: -Du skal lukke øjnene, når du kommer ind.du må førs t åbne dem, når jeg siger til.så skal du se, h vad Carstensen nu har fundet på. 2 havebetjent kommer langsomt ind med lukkede øjne og kaske t t e n dybt nede i panden og armene strakt søgende fo ran sig. 1 havebetjent: - Se så! 2 havebetjent åbner øjnene og slår haenderne sammen 1 haveb e t- jent saetter sig på højen ude til højre. 2 havebetjent: -Ja, det er mageløst. Han er et geni.hvor får han det f ra? 1 haveb e t j e n t : -Han sagde det ikke var svært at lave det. Det er svært at få ideen.den har Susan givet ham 2 haveb e t j e n t : 101

8 -Susan? Hvo rdan det? 1 haveb e t j e n t : -Hun havde set sådanne dansende dukkekjoler i Hamburg.Så fo r- talte hun ham om det og vupti greb han ideen. En ide kommer ikke ingen steder fra.man hører den, og så samler man den op. 2 haveb e t j e n t : - Skal det bare være sådan? Skal der ikke ske noget? 1 haveb e t j e n t : -Det spurgte Susan også om. Så fik Carstenbsen ideen til højen. D e n skal rejse sig på gloende pæle.når den er kommet helt op, så danser alle kjolerne ud. 2 havebetjent ser tvivlende på sin kollega 1 havebetjent (iv r i g ) : -Og når de så allesmmmen er kommet ud, så danser de tilbage igen og højen lukker sig og ligger lige så mørk som før det hele begyndt e. 2 haveb e t j e n t : - H vo rdan skal de vide, h vornår de skal danse ud, og hvornår de skal stoppe op,... og hvornår de skal danse tilbage igen, og hvor de skal danse tilbage til? ( idet han tager en af de små dansende dukker op i sine hænder): - ( t a n kefuldt)...at få dem til at bevæge sig ud af hulen, som om der sad en lille pige inde i hv er enkelt...og flygte tilbage ind i højen igen...de har jo hul i ryggen 1 haveb e t j e n t : -De er kun huller 2 haveb e t j e n t : -De skal flygte tilbage som om de bliver fo rs k r æ k kede...uden at de rigtig er der...det bliver svært.det kan man kun få levende mennes ker til... eller artister. Jeg tror Susan allerhelst ville have, at hendes rige far skulle bygge en høj på gloende pæle til Carstensen, og så ville hun gemme ham derinde. Hans fo rl ovede kommer snart hjem f ra Italien.Hun ved godt,tiden er kort,hvis hun skal nå at gemme h a m. Jeg tror hun leger med ham. 102

9 1 haveb e t j e n t : - Ja, den leg gør ingen af dem noget for at skjule. 2 haveb e t j e n t : -De er to alen ud af samme stykke. Men hun er klog e re end han,og jeg tror det er vigtigere at være klog end at være et geni. 1 haveb e t j e n t : - Jeg tror det ville være meget smu k ke re - og meget nemmere ville det også være - hvis man nøjedes med at lade kjolerne danse ud, og så -i stedet for at de skal til at danse tilbage igen- Så kunne man jo blot slukke lyset i stdet for! 1 havebetjent går hen til en stor kontakt og slukker for ly s e t. Et øjeblik efter skifter scenen. 103

10 1.A K T Kongens Have en sommeraften i 1840 erne. I baggrunden Rosenborg S l o t. Et Tra k t ø rsted i haven med små borde i fo rgr u n d e n. B a g u d e lange bord e. Til ve n s t re en stentra p p e, der fører ned i haven til re s- t a u ra n t e n. Ved borde i fo rgrunden sidder simple folk af begge køn. Ved et af de lange borde bagude skåler studenter. Lidt for sig selv s i dder J. L. H e i b e rg og Adam Oehlensch l æ g e r.unge par spadserer i g a n g e n e. H aven er lettere illuminere t. S e n e re kommer ned ad stent rappen teaterp i g e r, f l a n ø rer og husare r. Fra højre kommer senere C a rstensen og hans tjener S t o re Hans. Atter senere i dette akt kommer en flok gro s s e re re i løftet stemning. Og til sidst i dette akt kommer Carstensens fo rl ovede Charl o t t e. 2 håndv æ rke rs vende ved det fo r reste bord, idet den ene peger ud i k u l i s s e n. 1. h å n dv æ rker:- Se gr å s p u rvene! Hvo r for nu derude? Hvo r for ikke herinde midt i det hele? 2. h å n dv æ rker:- G r å s p u rve kan man ihnte flytte rundt med. De kan ikke hejses ned f ra et snore l o f t. Du kan hellerinte sige: Kom her små venner og stil jer an. Det er her, der er brug for jer. Ung pige:- Jeg læste for nylig om en i Fi g a ro. Han var så plaget af gr å s p u rve, at han i tøj gjorde en kunstig ugle, som han anbragte på en pind, h a n h avde stukket tværs over gård e n. Den skulle holde spurvene væk. Men ved I hvad der ske t e... De to håndv æ rke re afve n t e r. 104

11 En aften kom en levende ugle fly vende fo r b i. Den fløj længe rundt i s t o re cirk l e r. Da den fik øje på den kunstige,s l og den sig ned ve d siden af. Og der har den siden holdt til. Ind imellem kærestes de. 1. h å n dv æ rker:- Der står så meget i Fi g a ro. Hvis det halve var sandt, var Københ avn ve rdens nav l e. H u s a rer og teaterpiger my l d rer mu n t re ned ad stentrappen og indtager nogle tomme borde i re s t a u ra n t e n. C a rstensen kommer gående ind fra højre ledsaget af sin tjener S t o- re Hans. C a rstensen bærer en lang tegnelineal i den ene hånd og en rulle tegninger under armen. S t o re Hans b æ rer på et væld af lampeoner med store grinende ansigter. T v æ rs henover pladsen bev æ- ger en kunstig ræv sig mekanisk. Man ser dens jernstativ under r æ vepelsen med den lange hale. Det er Carstensens påfund, og han følger ræve n, der stift spadsere r bagud mod nogle duer, der hejses op - disse også kunstige - i snorel o f t e t. Løjtnant Sch m i e g e l ow (en af de nya n komne husarer):- Her har vi jo entre p reneur Cars t e n s e n. Kom herhen og få et glas. H vad må jeg bestille? C a rstensen:- Tre flasker guldhalsede. S ch m i e g e l ow:- H vo r for tre? C a rstensen:- Jeg synes fire flasker er for meget på en gang.-hvad bringer jer udend ø rs? Susan:- C a rstensen! Jeg har søgt Dem hele dagen. S ch m i e g e l ow:- H vad gælder sagen denne gang? S t o re Hans :- 105

12 Et festarra n g e m e n t.s t ø r re end tidligere.m i n d re end det næste. M å jeg lægge mine lamper på bordet et øjeblik? Susan:- Vi havde en aftale! C a rstensen:- Vi har altid en aftale, S u s a n. En husar:- Ja I er så meget sammen som ægtefo l k, uden fo rstås om natten. C a rstensen:- Susan er nok den pige i Københav n, hvis humør mest ligner de sydl a n d s ke pigers, ja oven i købet de parisiske. S ch m i e g e l ow:- H vad er planerne? S t o re Hans har været ude i højre kulisse og kommer ind med en s t i g e. C a rstensen (idet han griber Sch m i e g e l ow i ærmet og trækker ham midt ind påpladsen):- Her er mit problem! (Han peger mod Rosenb o rg) Jeg skal bruge noget va n d, og jeg kan ikke se noget andet sted at lede det ind end fra Rosenborg Slot. S ch m i e g e l ow:- H vo r for vand? C a rstensen:- Fo restil dig en række løve r. Bag dem en række elefa n t e r. Bag dem en række gira f f e r.alle tre rækker sat i en rundkreds og på platfo r- m e, der drejer hver sin ve j. I midten af denne rundkreds en mu s i k- t r i b u n e. Og så...fyrv æ rke r i, der skyder sole rundt om det hele. S ch m i e g e l ow:- VAND! C a rstensen:- Vandet er til at dreje den store mølle rundt. (Eftertænksomt) Det skal ligge i to niveauer for at give tilstrækkelig kra f t. 106

13 Susan:- H vad er det for en fest, du fo r b e reder? C a rstensen (henkastet):- Ingen særl i g. Den næste. ( Til Sch m i e g e l ow) Hvis jeg fortæller hende, det er min bry l l u p s f e s t, jeg fo r b e re d e r, b ryder hun ud i et skrig, j e g ville ønske man var i stand til at opbeva re og afspille på festlige h ø j d e p u n k t e r,når man havde ly s t. Skål! C a rstensen drikke r. De hvide handsker holder om ch a m p a g n e g l a s- s e t. Han er ulastelig i sin påklædning, og Susan følger ham med betagede øjne. En student kommer springende fra et af de lange borde i baggr u n- d e n. Studenten:- Redaktør Carstensen! Nu skal De høre en sang, vi netop har skreve t til Deres av i s. Den handler om Deres udsøgte ligegladhed med landets politiske pro b l e m e r. Syng studenter! Det er sjældent,re d a k t ø- rens opmærksomhed kan holdes fanget ved noget vigtigt. Syng til! Studenterne synger en smædevise om Carstensen og Fi g a ro, m e n s C a rstensen fredsommeligt skåler og lytter og ler. Sangen går på melodien: Dengang jeg drog af sted. En student kommer ind med en talerstol med danneb rogsflag fo ra n og ly s e grønt løv. Studenten:- Denne her har jeg købt i en kælderbutik. Sådanne talerstole kan man købe de samme steder, man køber krudt og bøsser af god kvalitet til at fo rs va re vo res frihed. 107

14 N ogle studenter kommer til, og de indretter en mødeplads med bænke. C a rstensen:- U n d s kyld mig. Sådan en køber man samme sted, man køber mel og gry n. Den er kun for de sultne. I k ke for de tørstige.- Hans! Vil du bede ke l n e ren serve re end guldhalset for de venlige herrer derov re! C a rstensen hilser over mod J. L. H e i b e rg og Ohlensch l æ g e r. Nu er H. C.A n d e rsen kommet til ved deres bord. En ikke helt ædru student ero b rer talers t o l e n. Studenten:- Nu gælder det gr u n d l oven! Og en fri fo r fa t n i n g. Vi kender jo alle redaktør Carstensens åbenbare interesse ofr landets politiske problemer! V æ rs g o d, C a rs t e n s e n.o rdet er Dere s. C a rstensen:- Lad mig hellere blive hernede, h vor jeg sidder midt i det skønneste rosenbed af unge piger... og blåt ukrudt af husare r.(han skåler) Studenten:- Så let går det inte, h r. re d a k t ø r. Har De ove r h ovedet nogen politisk hjerne? C a rs t e n s e n : S t o re Hans.Vil duk ikke gøre dette for mig, som den tro tjener du er. Kan du ikke hjælpe studenten med nogle ord om det politiske. Je g s y n e s, der findes andet og vigtigere. J. L. H e i b e rg kommer hen til Cars t e n s e n. H e i b e rg:- Det var synd. I k ke bare her i mors k ab s h aven ville det klæde at høre en åndfuld tale. Men endnu mere i Dere s,h vad er det nu, De kalder D e res bouleva rd avis Fi g a ro,j a, Fi g a ro, Fi g a ro, Fi g a ro. 108

15 Studententerne har opdaget H.C. A n d e rsen og under jubel haler de hamop påtalerstolen råbende af fuld hals. Studenterne:- D i g t e ren er her i aften. Læs for os. H. C. A n d e rsen lader sig ikke dette sige to gange, men haler en bog f rem af fra k keskøderne og anbringer sin høje hat på talers t o l e n. H. C.A n d e rsen:- Der var så dejligt ude på landet... Studenterne afbry d e r. En student:- Vi er inte på landet.vi er midt i Kongens Københav n. Som bare ikke er kongens Københav n, men Vo res Københav n. H. C. A n d e rsen er nu fo rs k r æ k ket holdt op med at læse, og studenten har presset ham væk fra talers t o l e n. Studenten:- Vi vil høre noget om vo res politiske situation, vo res frihed, som nu nærmer sig med fo r t v ivlelsens stormskridt.vi vil høre Orla Lehman. C a rstensen:- I skal se, han sidder nok i teatre t. H e i b e rg:- De burde ikke håne disse unge menneske r.blodet flyder ærl i g t,n å r det flyder vildt. C a rstensen:- H vem gider skændes om det politiske, når haven indbyder til fest. S u s a n. Har du ledt efter mig hele dagen, vil jeg også mærke, du har fundet mig. 109

16 Studenterne:- Hent Lehman. Han sidder ikke i teatre t, som bouleva rd p re s s e n m e n e r.han sidder hjemme og skriver på taler.af sted efter ham.( D e går ud) C a rstensen:- S u s a n. Du er yndigere end nog e n s i n d e. Du burde leve med en stadig b a g grundskulisse af skræppende studenter. Det giver dig en ro som en statue, en antik statue i en park med hviskende blade i kro n e r n e. Susan:- Vi er i en park. S ch m i e g e l ow:- Og du er en statue. Skål! Hvem bestiller de tre næste guldhalsede. Skulle jeg ikke for en gangs skyld ove rgå Carstensen og bestille to, som vi til gengæld drikker helt ud i stedet for kun et enkelt glas af h ve r. C a rstensen:- Grådigheden har ingen smag. En af Carstensens re d a k t ø rer spørger Cars t e n s e n, mens han vifter med en notesblok. Journalisten:- Skal dette møde re f e re res? C a rstensen:- Er du splitterg a l. Hvis du kan tegne en fin tegning af Heiberg til av i- s e n. Så er du dagens mand på bladet. E l l e rs slå dig ned og nyd et g l a s. Bladet løber ingen steder. Det gør flaske r n e. Susan:- Kom her hen Cars t e n s e n. Jeg vil tale med Dem. C a rstensen:- Vi ses da senere i aften. Gør vi ikke? Så kan vi snakke. Nu skal vi b a re feste. ( D i s t ra h e ret) Hans. Kan du ikke tælle hvor maneg lamp e r,der er plads til mellem træerne på begge sider af slottets tårn. 110

17 Som en gylden fa rveklat i mørket skal de placere s. Du har god fo rs t a n d på at fo restille dig det. Susan:- Og vand siger Sch m i e g e l ow. H vad er det for en kæmpefest? C a rstensen:- I k ke noget særl i g t. Du ve d, fo r b e redelser kræver tid. Og lige pludselig er en idiot død. F. e k s.g o l d s ch m i d t. Hvis han døde og blev pakket inde i sit litterære kapel, så skulle vi skynde os at holde en stor fest før han kom i jord e n. Fo rstår du det? Susan:- Jeg aner ikke, h vem du taler om. Er det en på teatret? C a rstensen:- Glem det. (Han går frem som ser han et drømmesyn og breder armene ud mod slottet.) Og så en lang hvid baldakin, der fører helt ind til s l o t t e t. Til eve n t y re t. Og på begge sider balloner og små soldater i rigtige unifo r m e r. Susan:- H ver dag! C a rstensen:- Nej bare på den ene dag. B a r n e g a rd i s t e r,der skal udkæmpe det slag for vo res fornøjelser som studenterne kæmper for al deres politiske b av l. Han giver Susan et glas. De skåler med de andre. Og Sch m i e g e l ow nærmer sig Susan. S ch m i e g e l ow:- Susan pas du hellere på din Cars t e n s e n. Jeg tro r,han går med bry l- l u p s t a n ke r. Susan:- Med mig! S ch m i e g e l ow:- S u s a n. Du ve d. H vo r for ly ver du for dig selv. 111

18 Susan:- Ved hvad? S ch m i e g e l ow:- Du ved det jo udmærke t. Susan:- Ved hvad? S ch m i e g e l ow:- Din elskede er tro l ove t. Susan:- Med mig. Man kan ikke være tro l ovet med to eller tre eller fire. S ch m i e g e l ow (afbry d e n d e ) : - En pige og tre flasker ch a m p a g n e. Det kan man godt. S u s a n : - Det er kun et spørgsmål om tid, før Carstensen frier til mig. S ch m i e g e l ow : - Susan for himlens sky l d. S u s a n : - H vor er han? Der er ikke nog e n, der skal stjæle mit lille geni fra mig. Han har brug for sådan en som mig. Susan opsøger Cars t e n s e n, der ligger på knæ og med en stok er i fuld gang med at tegne konstruktioner i sandet på gangen. S u s a n : - Mit elskede geni. Jeg tror din ven Sch m i e g e l ow er jaloux på os to. Du skulle ta og duellere med ham. På krystalglas ja.vil du være sød at hente mit glas. E l l e rs vo res glas. S u s a n : - H vad har du Store Hans til? At hente guldhalsede på a Po r t a, når vi ligger hjemme i min seng om n a t t e n. Der jager jeg dig ikke bort.ve l? 112

19 S u s a n : - Fo r t i d, nutid eller fre m t i d? Nutid er altid. Der skal bygges boder op langs hele den ove r by g g e d e. D a n s eb a n e? H vor i himlens navn skal vi have dansebane? Vi skal have danseb a- ne ove ra l t. Og i to etager. Der skal ko n s t r u e res stylter, så de dansende kan danse i to nive a u e r. Susan kommer tilbage med to glas. S u s a n : - C a rs t e n s e n. Nu skal du høre.vi har slet ikke fået fortalt dig hvo r fo r vi er kommet i aften. Er det da ikke for at fo rs t y r re som sædvanligt? Du ve d, jeg elsker at b l ive fo rs t y r re t. Hele tilværelsens mål er at blive fo rs t y r ret og...( H a n d e k l a m e rer højtideligt) Hvad skulle jeg gøre, om jeg ikke havde en av i s, h vor jeg kunne fortælle alle de litterære og først og fre m m e s t de ikke litterære om det. En af bygningsarbejderne han har ligget på knæ med B y g n i n g s a r b e j d e re n : - Også dem som inte kan læse et ord. Vi er til for at også den simple skal kende et behov for at læse. S u s a n : - Det er der musik i! Den skal vi lave en sang med en dag. En af teaterp i g e r n e : - S u s a n, har du fortalt Cars t e n s e n? S u s a n : - Jeg er ved det. I aften er der en helt speciel begivenhed i Ko n g e n s H ave. En begive n h e d, jeg ikke skulle have hørt om? Der må du længere ind i have n. 113

20 S u s a n : - Har du måske hørt, at i aften skal Lumbye spille for første gang sin t e l e grafpolka med to orke s t re anbragt i hver sin ende af have n. C a rstensen bliver opmærksom og ly t t e r.han tager Susan og går hen og sætter sig ved et bord.tvinger hende ned ove for sig. En gang til, h vad er det, du siger? S u s a n : - L u m bye har skrevet en telegrafgalop og lader to orke s t re stå i hve r sin ende af haven og spille til hinanden. De begynder lige stra k s. H vor har du det fra? S u s a n : - Pe r n i l l e, som kommer sammen med Lumbye...ja kommer sammen, kommer sammen på samme måde, som du og jeg kommer sammen. Pe r n i l l e. Kunne du ikke få Pernille til at præsentere mig for Lumbye. Jeg har altid gerne villet hilse på ham. Og jeg er sikker på, at han og jeg har brug for hinanden. S u s a n : - I k ke før du fortæller mig, h vad det er for en fest, du går og pønser på. Ingenting særligt har jeg jo sagt. Kan du ikke fo rs t å. Susan (snu ) : - Hvis det er rigtigt, så har jeg en bøn til dig. På lørdag er det min føds e l s d a g. Du holdt fødselsdag for 3 måneder siden... Susan (skrigende):- Og det skal du fo r t æ l l e, som holder fødselsdag to gange om ugen! 114

21 H vad vil du så på din fødselsdag. Med de mange fødselsdage du hold e r,må dette jo være din 80 års dag. S u s a n : - 21 og myndig! Må selv bestemme over mine penge. Du har jo ingen penge. S u s a n : - Når min far har penge, har jeg penge. Og han har mange, det ve d hele bye n. Han har lovet mig en my n d i g h e d s f e s t. Det lyder rædselsfuldt. S u s a n : - 21 års pigefødselsdag. Lyder det ikke godt? Jeg har søgt dig hele dagen for at spørge dig, om du vil arra n g e re festen for mig. Her i h aven eller på Christiansborgs Ridestalde. Eller ved søerne. L i g e h vor du vil. Og min far vil betale. H ø r,nu begynder de! Alle i haven lytter og i begge sider af kulissen hører vi Lumbyes sign a l g a l o p. P i g e r n e : - Er det ikke mageløst? H u s a rerne danser rundt om pigerne. En husar:- Den kan man inte danse til. Der er jo pauser imellem hvert trin. P i g e n : - Så lad en anden danse som ve d, h vo rdan man danser galop. En husar:- Han kan bare ride i galop. 115

22 En anden husar:- Han rider pigerne i galop også uden mu s i k. Pigerne jubler over mu s i k ken og Carstensen prøver at fange et blik af begge mu s i k t r i b u n e r.susan sender Pernille af sted. M u s i k ken er færd i g. Studenterne synger.ved nogle borde er der drikkev i s e r.pigerne hviner og bliver bekælede på de lange bænke bagi s c e n e n. Så kommer Pernille ind med Lumbye. C a rstensen går ham i møde. H v i l ken pragtfuld mu s i k. H v i l ket humør. De må være undfa n g e t mens Deres fo r æ l d re har ferieret i Pa r i s. Det er bouleva rdens glade h e s t e t rav. Pe r n i l l e : - Må jeg fo restille agent Cars t e n s e n. G e o rg Cars t e n s e n. S u s a n : - Geni over alle. Om man kunne lave levende billeder og opbygge scener som man kunne fastholde og vise igen og igen så ville jeg være beskæftiget dag og nat med at se Carstensens levende billeder. Og han ville gå over i historien som det største billedgeni, h vor han ud af n a t u ren laver billeder. Pe r n i l l e : - Du er ikke rigtig klog Susan. Vildt fo re l s ket i en anden piges elsked e. S u s a n : - Han er min. Han ved det. Og I kan ligeså godt indstille jer på, a t sådan er det. Jeg skal nok få min vilje. Han er min, når han arbejder, og min, når han elske r. L u m bye : - Må jeg sidd e. Når De spiller med to orke s t re må De vel have to taktstokke og drikke af to glas. 116

23 L u m bye : - Nej vist gør jeg ej. Skænk to glas champagne op til Lumbye og fire glas til mig. Jeg må dels hilse på hvert af de to glas med hvert af mine to orke s t re. D e t er ren matematik. L u m bye : - S i k ke mange mennesker i aften. Ja, og her gik jeg og vidste intet om denne mu s i k a l s ke sensation. R e d a k t ø r! R e d a k t ø ren kommer ind viftende med sin blok. Dette her skal du skrive om. Musikalsk telegrafi tværs igennem Ko n- gens Have. Den komponist er et geni. S u s a n : - To geniers møde i Kongens Have. S ch m i e g e l ow : - H vo r for lærer man ikke noget ved militære t? S u s a n : - Du lærer da at slå ihjel lille ve n. S ch m i e g e l ow : - Vi lærer i hvert fald at opføre os ord e n t l i g t. K æ re ve n.h vad jeg har lært har jeg lært i militære t. At det er fritid e n, det drejer sig om. Og der er mange timer, h vor man ikke slår i h j e l.h vor man så at sige holder fri. L u m bye : - Jeg har besøgt flere af Deres fester. Både her, ved Christiansborg, og ved søerne. Jeg ved ikke hvilke n, jeg skal fre m h æ ve for den anden. Jeg har ofte stået i et hjørne og tænkt: kunne der ikke blive plads til 117

24 mig her? Kunne min musik ikke passe til disse fester? Men jeg har altid set Dem have for travlt til at jeg turde fo rs t y r re. Det skulle De have gjort. Det ville være herl i g t. L u m bye : - Jeg er sommetider gået hjem efter en af Deres fester og har sat mig til klave ret og ko m p o n e ret en melodi, som jeg syntes passede til lejl i g h e d e n. Pe r n i l l e : - Det er rigtig nok. Jeg har selv hørt det. Og bagefter sidder han og ser så traurig ud, fo rdi han ikke kan lade Dem høre det. C a rstensen og Lumbye (i munden på hinanden):- Og lige med det samme! Sådan har man det altid! De ser hjerteligt på hinanden, s k å l e r,og man fornemmer den særl i- ge sympati imellem dem som gør, at et liv s varigt ve n s k ab her er blevet gr u n d l a g t. Under dette er en flok pelsklædte gro s s e re re med høje hatte i let løftet stemning kommet ned ad stentrappen og har taget plads ve d to bord e. S u s a n : - Far! Nu kan du endelig komme til at hilse på Cars t e n s e n. Det er ham, jeg har aftalt med, at han skal arra n g e re min fødselsdagsfest her i Ko n- gens Have på lørd a g. Han er allerede i gang. G ro s s e rer Collin (rejser sig og hilser på Cars t e n s e n ) : - Mig en fo r n ø j e l s e. Og De er ikke så lidt dristig. Vi har endda ikke aftalt betalingen endnu. C a rstensen ser sig fo rv i r ret og overrumplet om. Men ingen er længe re helt ædru. H a n søger hen imod Sch m i e g e l ow. 118

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson

To af samme køn. Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson To af samme køn By Theodor Rasmussen Luna Sleimann Nielsen Isabella Persson SCENE 1 EXT UDENFOR SKOLEN DAG Anna er i gang med at parkere sin cykel. Hun hører musik. Laura kommer trækkende med sin cykel,

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den

1. AKT. Prolog. ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den 1. AKT Prolog ISMENE - Hver eneste nat i tusind år har jeg haft den samme drøm. En drøm om en mand med gule krøller, stjerner i øjnene og en blå kappe. Han kommer gående over en grøn eng. Det vil sige,

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 1,19-28 1 4.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 18. december 2016 kl. 10.00. Salmer: 90/gloria og 80/76,v.1-2/91//86/439/71/ Hvad er det, der gør jul til noget særligt /93. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh

METAN. an original screenplay by. Nanna Westh METAN an original screenplay by Nanna Westh Nanna Westh Søren Norbys Allé 2A, 1.tv 2300 Kbh S +45 31364959 nannawesth@live.dk INT. KØKKEN-ALRUM - AFTEN Et kålhovedstort æble midt på et festdækket spisebord.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre.

HENRIK - I kan slet ikke gøre noget, uden at holde jer inde, indtil videre. (Henrik - Leander, Octavius, begge drukne, især Octavius). HENRIK - Herre! LEANDER - Hvad vil du? HENRIK - Jeg, og I... LEANDER - Hvad Jeg og I? Hvad skal det sige? HENRIK - Nu er det altså sket. LEANDER

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme. Ingen må se os på denne måde. Det vil ødelægge dit ry.

Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme. Ingen må se os på denne måde. Det vil ødelægge dit ry. Kopiside 7 Break 6 Kærligheden eller pligten? Scene 1 - Anslag Roller: Fortæller, Helgi, Bellisande, Bellisandes mors/fars stemme Helgi og Bellisande mødes i hemmelighed ved søen, og Helgi opdager, at

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Medvirkende: Kongen Dronningen Prinsessen Ministeren Opråberen Hofnarren

Medvirkende: Kongen Dronningen Prinsessen Ministeren Opråberen Hofnarren Medvirkende: Kongen Dronningen Prinsessen Ministeren Opråberen Hofnarren 1.scene Tronsalen på slottet med kongens og dronningens tronstole Kongen sidder på sin tronstol. Ministeren står ved siden af tronen

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Jeg er aldrig flov over min mor

Jeg er aldrig flov over min mor Jeg er aldrig flov over min mor Mennesker, der lever af at være humoristiske er ikke nødvendigvis særligt sjove derhjemme, men det er Lisbet Dahl, forsikrer hendes yngste søn Gustav. Især når hun slår

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Du må være med! -4. Børn må være med

Du må være med! -4. Børn må være med Du må være med! -4 Børn må være med Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor, men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning, at de er

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L En stol for lidt (FINAL DRAFT) af Klostermarkskolen 8L SCENE 1 HOS AFTEN Maja og Matthias står inde på Majas værelse. De er ved at sige farvel. Det har været rigtig hyggeligt idag. Ja, det har det vel..

Læs mere

I SOMMERHUS Final draft

I SOMMERHUS Final draft I SOMMERHUS Final draft SCENE 1 - SKOLE (DAG, EXT.) står og læner sig op ad en bil foran en skole. Han har en smøg i den ene hånd og en iphone i den anden. Han er kunstertype, har pjusket hår og slidte

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove,

Hvis Sevel Skole lukkede, så ville vi feste hele natten. * Hvis der ingen træer var Sevel, så ville verden blive dårligere. * Hvis heste fik klove, MULIGHEDER Hvis der ikke var dyr, så ville min ko skrige højt. Hvis der fandtes superbabyer, så ville vi alle ikke kunne sove. Hvis Sevel Kirke var lyserød, så ville vi ikke spise citronmåne. Hvis citronmåne

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften.

Nu er det blevet eftermiddag. Solen er ved at gemme sig. Fra vinduerne skinner der gult lys. Snart er det aften. Vilja, mor og morfar bor på en gård, der ligger øverst oppe på en bakke. Herfra løber Vilja ned ad stien, når hun skal i skole. Når skolen er slut, maser hun igen op ad bakken, træt og sulten. Om vinteren

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar

Amors tjener Første udkast. Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM. Efter en ide af Shahbaz Sarwar Amors tjener Første udkast Af Benjamin Dahlerup ONLINE KOPI FRA BENJAMINDAHLERUP.COM Efter en ide af Shahbaz Sarwar Benjamin Dahlerup (2013) Dette manuskript må ikke produceres uden forudgående aftale

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole

ELLIOT. Et manuskript af. 8.B, Henriette Hørlücks skole ELLIOT Et manuskript af 8.B, Henriette Hørlücks skole 5. Gennemskrivning, april 2008 1 SC 1. EXT. SKOLEGÅRDEN DAG LEA(15) har kun sort tøj på, og mørk make-up. Hun sidder alene i skolegården og kigger

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Peters udfrielse af fængslet

Peters udfrielse af fængslet Drama Peters udfrielse af fængslet Kan bruges som totalteater før eller efter tekstgennemgangen. Tekst: ApG 12,1-17 1. Forslag Roller: Peter (farvet lagen), to soldater (sorte affaldssække, evt. sværd),

Læs mere

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010 Danseskolen Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole endelig gennemskrivning, august 2010 SC 1. INT. Foyer - Dag (25) og (24)står og venter i foyeren. Louise har langt lyst hår. Hun har stramme bukser,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling. Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen

Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling. Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen Layout & Tegninger: Kenneth Nytoft & Terese Skovhus www.teaterbloom.dk Dette materiale

Læs mere

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu.

#1 Her? MANDEN Ja, det er godt. #2 Hvad er det, vi skal? MANDEN Du lovede, at du ville hjælpe. Hvis du vil droppe det, skal du gå nu. VENTETIDEN af Sigrid Johannesen Rummet oplyses af lommelygter de to KVINDER og bevæger sig ind på scenen med tændte lommelygter, hviskende og søgende efter et endnu ukendt sted. De når til en mur. Her?

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25)

Nu kan jeg se! Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 4 Nu kan jeg se! Ugens tekst og referencer: Joh 9,1-38. Den store Mester, kap. 51. Huskevers: Én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se. (Joh 9,25) Hovedformålet er,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

MGP i Sussis klasse.

MGP i Sussis klasse. Side 1. MGP i Sussis klasse. Hans Chr. Hansen. Alrune. Side 2. 1. MGP i 2.b. Sussi har musik i skolen. Det har alle jo. Hun elsker de timer. De laver alt muligt i musik. De slår rytmer. De leger. De synger

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Na aman. besøg. id: M399. soendagsskoler.dk. Dukketeater. Side 40. Af: Berit Skødt Tekst: 2 Kong 5

Na aman. besøg. id: M399. soendagsskoler.dk. Dukketeater. Side 40. Af: Berit Skødt Tekst: 2 Kong 5 Na aman Af: Berit Skødt Tekst: 2 Kong 5 Tema: Gud kan helbrede. At gøre som Gud siger (lydighed) Hej med jer, jeg hedder Anton. Er der nogen af jer, der har set Josefine, hende med det lyserøde tøj på

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

Hjælp Mig (udkast 3) Bistrupskolen 8B

Hjælp Mig (udkast 3) Bistrupskolen 8B Hjælp Mig (udkast 3) Af Bistrupskolen 8B SCENE 1 INT. KØKKENET MORGEN (15) går ind af døren til køkkenet og sætter sig ned ved køkkenbordet. åbner sit hæfte hvor der står Line på alle siderne. (16) sidder

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Vi forklarer børn, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Ham tilhører alt for altid! Vi fortæller

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere