Festentreprenøren. skuespil

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Festentreprenøren. skuespil"

Transkript

1 Festentreprenøren skuespil 95

2 FESTENTREPRENØREN fortalt i 3 sætninger. I guldaldertidens Københav n, imellem ve rdensberømtheder som H. C.A n d e rs e n, S ø ren Kirke g a a rd og Grundtvig, l ever den mand, s o m s k abte det ligeså ve rdensberømte T I VO L I, kendt af millioner ve r- den ove r. G e o rg Carstensen er i dag næsten uke n d t, men var en genial bonv i- va n t, en ny s k abelse fra industrialdere n,h ve rken adelsmand eller borg e r, men måske kunstner med et nyt medie,der i dag er det helt d o m i n e re n d e. Han døde gældsat i en ulige kamp med en småborg e rlig bestyre l s e for Tivo l i, blandt lejede møbler og ubetalte regninger på et kvistværelse i Københav n, 45 år gammel. 96

3 FESTENTREPRENØREN fortalt på 3 sider En søndag eftermiddag i Kongens Have i København i 1840 er Georg C a rstensen i færd med at fo r b e rede et stort festarrangement i anledning af det fo restående bry l l u p, han skal fejre med sin fo rl ove d e C a h rl o t t e, når hun om kort tid vender hjem fra Italien. Mange gæster er samlede ved det lille tra k t ø rsted i haven og blandt disse Susan C o l l i n, d a t t e ren af en ve l h avende københavnsk gro s s e re r. S u s a n b e t ragter sig i det letlevende København nærmest som Cars t e n s e n s k æ re s t e, og Carstensen fortæller hende ikke om anledningen til den h ave f e s t, hsn går og iscenesætter. Susan fortæller Cars t e n s e n, at hun snart skal fejre sin 21 års fødselsdag og gerne vil have ham til at a r ra n g e re festen. Så skal hun nok få sin far til at betale for arra n g e- m e n t e t. Hen på eftermiddagen kommer Susans far med en flok a n d re københav n s ke gro s s e re re til tra k t ø rs t e d e t, og Susan ove r t a l e r fa d e ren til at sætte penge i en stor havefest arra n g e ret af Cars t e n s e n, der er ekspert i den slags fester, som han har set i Paris og Rom. D e d i s k u t e rer oven i købet, at gro s s e rer Collin og de andre gro s s re re i hans selskab skal financiere et permanent festarrangement i Københ av n, men piben får en anden lyd for Susan, da Carstensens fo rl ovede Charlotte pludselig står i have n, og Carstensen må fo rk l a re, a t hele festen er beregnet for hans bry l l u p. ( C h a rlottes ankomst er Plot 1 efter 28 sider beregnet ud fra en treatmentlængde på 72 sider.,h v i l ket giver en faktor 0,65 beregnet efter et 120 siders Scre e n p l ay. Følgelig indtræffer dette i treatment på side 15.) S u s a n, der er rasende over at møde en riva l, synes nu ikke længere, at fa d e ren og hans venner skal financiere Cars t e n s e n, men fo r re t- ningsmanden tror på fo r re t n i n g e n. I det indledende set up er vi fo r- uden Carstensen og Susan bl.m.a. b l evet intro d u c e ret for Cars t e n- 97

4 sens tjener S t o re Hans, H. C. L u m bye, H. C. A n d e rsen og J. L. H e i- b e rg. E n dv i d e re en flok studenter, der synes, at politik er vigtigere end mors k ab her lige før 1849 og gr u n d l ovens indføre l s e. C a rstensen er beskrevet som en ch a m p a g n e d r i k kende dandy og udgiver af den tids Se & Hør, Fi g a ro. Vi præsenteres også for husarløjtnant Sch m i e g e l ow. Under ko n f ro n t a t i o n e n, der i treatment strækker sig frem til side 51 (eller side 85 efter 120 sider scre e n - p l ay - s t a n- d a rd) er Carstensen blevet gift med sin Charl o t t e, men fo r t s æ t t e r med at flirte med Susan, der stadig håber at vinde ham. Tivoli er å b n e t, og der udvikler sig et varmt ve n s k ab mellem Carstensen og L u m bye. Men de fo r re t n i n g s m æ n d, der har sat penge i Tivo l i, h vo r- iblandt Susans fa r, er stærkt utilfredse med,at Carstensen mere synes at have lyst til at feste end til at arbejde med have n. C h a rl o t- t e, der har født Carstensens to fre n g e, s i dder meget alene derhjemm e, mens Carstensen fester nætterne igennem ofte med Susan. H a n s tjener S t o re Hans p r ø ver ind imellem på at få Carstensen til at blive lidt mere hjemme, men vennerne drager ve rd e n s m a n d e n, d e r soler sig i den succes, hans Tivoli er bleve t. C a rstensens eskapader ender naturligvis med, at han støder sammen med bestyre l s e n.g ro s- s e rer Collin beder ham holde sig fra datteren Susan. Det er ikke godt for Carstensen at have ham som uve n, truer han. Geniet Cars t e n s e n er imidlertid allerede på vej videre med sin næste plan, et Vi n t e r- Tivo l i, og han besøger kong Chr. d. 8. for at rejse penge og få tilladelse til at bygge sit C a s i n o, som han kalder sit Vi n t e r- Tivo l i, tæt op ad s l o t t e t. C a rstensen bruger for mange penge, og Tivolis bestyrelse er beky m- re d e. En aften møder Lumbye og Carstensen i G r ø f t e n den engels ke legation i Københav n, og det ender i et stort selskab. Da Lumbye og Carstensen ud på natten vender hjem til Charlotte ko m p o- n e rer og improv i s e rer de to C h a m p a g n e g a l o p p e n, men da Carstensen vil danse den med Charl o t t e, rammes hun af et ildeb e f i n- dende, og det står klart, at Charl o t t e, efter deres korte ægteskab,e r 98

5 a l vo rligt syg. C a rstensen fortæller hende om sin kærl i g h e d, de geno p f r i s ker minder fra deres første tid, tiden før Tivo l i - h u rl u m h e j e t s t a r t e d e, og han lover bod og bedring. Han får dog også tid til at bede S t o re Hans at lukke en flaske rødvin op til ham og stille den på hans n a t b o rd. Susan møder ham næste aften Tivo l i. Hun fo r t æ l l e r,at hun har være t hos Tivolis spåko n e, der adva rede hende imod Cars t e n s e n, fo rdi han b a re ville trække hende i uly k ke. Men hvis han bare ville gifte sig med hende, så kunne hun passe på ham. Og det har hun også råd til. Men Carstensen turer videre. Han får nyt sammenstød med bestyre l s e n, og løjtnant Sch m i e g e l ow råder ham til at flygte fra det hele deltage i krigen Det gør Carstensen og er væk i 10 uger. Da han vender tilbage er Tivoli lukket for ham og bestyrelsen har ove r f ø r t h avens privilegium til sig selv. C a rstensen begynder nu en nedtur. Han opsøger selv spåko n e n, og han begynder at få øko n o m i s ke prob l e m e r. B e s t y relsen har nægtet at betale flere af Tivolis gr u n d l æ g- g e rs udgifter. Nu drejer det sig om indtægter, som de siger. C h a rlotte dør. Hun har fået et nyt ildebefindende da hun med sine børn var nede for at modtage den hjemvendende soldat Cars t e n s e n. C h a rlottes død er Plot 2 (side 50 sva rende til side 85 i scre e n p l ay s t a n d a rden.) Det går nu stadig ned ad bakke med Cars t e n s e n. Han flytter i ly fo r sine kre d i t o rer hos Lumbye, og hans gamle løjtnanskammerat Sch m i- e g h e l ow råder ham til at flygte til de Dansk Ve s t i n d i s ke øer. Men Carstensen har ingen penge til at rejse fo r,så han bider til sidst hove d e t af al skam og opsøger S t o re Hans, der i mellemtiden er blevet gift, for at låne rejsepenge af ham. 99

6 Det er en dramatisk episode, h vor Carstensen først opsøger S t o re H a n s inde ved sit nyåbnede Casino hvor han har skaffet ham arbejd e, da de ikke mere havde råd til tjener i Carstensen hjem. Fo ran Casino møder han ko n g e n, og H.C. A n d e rsen kommer og s å, fo r Casino skal opføre et stykke af H.C. A n d e rsen fra de ve s t i n d i s ke øer. C a rstensen låner rejsepenge af S t o re Hans og begiver sig til A m e- rika med sine to små dre n g e. Men der fortsætter uly k ke r n e. Han kan ikke tåle klimaet og selv om han vinder en ark i t e k t ko n k u r rence om et krystalpalads i New Yo rk i anledning af ve rd e n s u d s t i l l i n g e n, så er hans særlige gemyt sådan, at han ikke engang bliver inv i t e ret til åbningen! Han vender hjem syg og nedbrudt og indkva r t e res på kvisten over sin gamle redaktion fo r Fi g a ro. Børnene sendes af sted efter lidt brød og pølse til dem og den billigste flaske ch a m p a g n e til ham selv. C a rstensen dør i armene på Lumbye. 100

7 Lille scene før 1. akt af Festentreprenøren. fo ran fortæppet står på scenegulvet 200 små stivede dukkekjoler - eller måske fylder de hele scenen. De er cm høje i sarte akvare l fa rver og med stivede kniplingsborter. H ver dukkekjole er a n b ragt over et lille mekanisk køretøj,der er trukket op, så kjolen d rejer en lille smule og bevaeger sig frem og tilbage,drejer igen, eller står stille et øjeb l i k. Det er et såkaldt fo r t ryllende syn, og ligner mest en lille dansescene. Ude til højre står en havebetjent fra Kongens Have og starter nye dukkekrinoliner ved at tra e k ke dem op og saette dem ned på gulve t. Efter den sidste er sat i gang ve n d e r han sig og betragter en lille jordhøj med et tempel og en Cupido a n b ragt på toppen. Det er et såkaldt raedsomt og smagløst syn. H avebetjenten råber tva e rs over scenen til en kollega 1 havebetjent: -Morten! Kom herove r.han begynder at arbejde på n oget nede i kanten af jord h ø j e n. 1 havebetjent -idet han råber endnu højere: -Morten! Han går midt ind på scenen og spejder ud i ve n s t re side 1 havebetjent: -Du skal lukke øjnene, når du kommer ind.du må førs t åbne dem, når jeg siger til.så skal du se, h vad Carstensen nu har fundet på. 2 havebetjent kommer langsomt ind med lukkede øjne og kaske t t e n dybt nede i panden og armene strakt søgende fo ran sig. 1 havebetjent: - Se så! 2 havebetjent åbner øjnene og slår haenderne sammen 1 haveb e t- jent saetter sig på højen ude til højre. 2 havebetjent: -Ja, det er mageløst. Han er et geni.hvor får han det f ra? 1 haveb e t j e n t : -Han sagde det ikke var svært at lave det. Det er svært at få ideen.den har Susan givet ham 2 haveb e t j e n t : 101

8 -Susan? Hvo rdan det? 1 haveb e t j e n t : -Hun havde set sådanne dansende dukkekjoler i Hamburg.Så fo r- talte hun ham om det og vupti greb han ideen. En ide kommer ikke ingen steder fra.man hører den, og så samler man den op. 2 haveb e t j e n t : - Skal det bare være sådan? Skal der ikke ske noget? 1 haveb e t j e n t : -Det spurgte Susan også om. Så fik Carstenbsen ideen til højen. D e n skal rejse sig på gloende pæle.når den er kommet helt op, så danser alle kjolerne ud. 2 havebetjent ser tvivlende på sin kollega 1 havebetjent (iv r i g ) : -Og når de så allesmmmen er kommet ud, så danser de tilbage igen og højen lukker sig og ligger lige så mørk som før det hele begyndt e. 2 haveb e t j e n t : - H vo rdan skal de vide, h vornår de skal danse ud, og hvornår de skal stoppe op,... og hvornår de skal danse tilbage igen, og hvor de skal danse tilbage til? ( idet han tager en af de små dansende dukker op i sine hænder): - ( t a n kefuldt)...at få dem til at bevæge sig ud af hulen, som om der sad en lille pige inde i hv er enkelt...og flygte tilbage ind i højen igen...de har jo hul i ryggen 1 haveb e t j e n t : -De er kun huller 2 haveb e t j e n t : -De skal flygte tilbage som om de bliver fo rs k r æ k kede...uden at de rigtig er der...det bliver svært.det kan man kun få levende mennes ker til... eller artister. Jeg tror Susan allerhelst ville have, at hendes rige far skulle bygge en høj på gloende pæle til Carstensen, og så ville hun gemme ham derinde. Hans fo rl ovede kommer snart hjem f ra Italien.Hun ved godt,tiden er kort,hvis hun skal nå at gemme h a m. Jeg tror hun leger med ham. 102

9 1 haveb e t j e n t : - Ja, den leg gør ingen af dem noget for at skjule. 2 haveb e t j e n t : -De er to alen ud af samme stykke. Men hun er klog e re end han,og jeg tror det er vigtigere at være klog end at være et geni. 1 haveb e t j e n t : - Jeg tror det ville være meget smu k ke re - og meget nemmere ville det også være - hvis man nøjedes med at lade kjolerne danse ud, og så -i stedet for at de skal til at danse tilbage igen- Så kunne man jo blot slukke lyset i stdet for! 1 havebetjent går hen til en stor kontakt og slukker for ly s e t. Et øjeblik efter skifter scenen. 103

10 1.A K T Kongens Have en sommeraften i 1840 erne. I baggrunden Rosenborg S l o t. Et Tra k t ø rsted i haven med små borde i fo rgr u n d e n. B a g u d e lange bord e. Til ve n s t re en stentra p p e, der fører ned i haven til re s- t a u ra n t e n. Ved borde i fo rgrunden sidder simple folk af begge køn. Ved et af de lange borde bagude skåler studenter. Lidt for sig selv s i dder J. L. H e i b e rg og Adam Oehlensch l æ g e r.unge par spadserer i g a n g e n e. H aven er lettere illuminere t. S e n e re kommer ned ad stent rappen teaterp i g e r, f l a n ø rer og husare r. Fra højre kommer senere C a rstensen og hans tjener S t o re Hans. Atter senere i dette akt kommer en flok gro s s e re re i løftet stemning. Og til sidst i dette akt kommer Carstensens fo rl ovede Charl o t t e. 2 håndv æ rke rs vende ved det fo r reste bord, idet den ene peger ud i k u l i s s e n. 1. h å n dv æ rker:- Se gr å s p u rvene! Hvo r for nu derude? Hvo r for ikke herinde midt i det hele? 2. h å n dv æ rker:- G r å s p u rve kan man ihnte flytte rundt med. De kan ikke hejses ned f ra et snore l o f t. Du kan hellerinte sige: Kom her små venner og stil jer an. Det er her, der er brug for jer. Ung pige:- Jeg læste for nylig om en i Fi g a ro. Han var så plaget af gr å s p u rve, at han i tøj gjorde en kunstig ugle, som han anbragte på en pind, h a n h avde stukket tværs over gård e n. Den skulle holde spurvene væk. Men ved I hvad der ske t e... De to håndv æ rke re afve n t e r. 104

11 En aften kom en levende ugle fly vende fo r b i. Den fløj længe rundt i s t o re cirk l e r. Da den fik øje på den kunstige,s l og den sig ned ve d siden af. Og der har den siden holdt til. Ind imellem kærestes de. 1. h å n dv æ rker:- Der står så meget i Fi g a ro. Hvis det halve var sandt, var Københ avn ve rdens nav l e. H u s a rer og teaterpiger my l d rer mu n t re ned ad stentrappen og indtager nogle tomme borde i re s t a u ra n t e n. C a rstensen kommer gående ind fra højre ledsaget af sin tjener S t o- re Hans. C a rstensen bærer en lang tegnelineal i den ene hånd og en rulle tegninger under armen. S t o re Hans b æ rer på et væld af lampeoner med store grinende ansigter. T v æ rs henover pladsen bev æ- ger en kunstig ræv sig mekanisk. Man ser dens jernstativ under r æ vepelsen med den lange hale. Det er Carstensens påfund, og han følger ræve n, der stift spadsere r bagud mod nogle duer, der hejses op - disse også kunstige - i snorel o f t e t. Løjtnant Sch m i e g e l ow (en af de nya n komne husarer):- Her har vi jo entre p reneur Cars t e n s e n. Kom herhen og få et glas. H vad må jeg bestille? C a rstensen:- Tre flasker guldhalsede. S ch m i e g e l ow:- H vo r for tre? C a rstensen:- Jeg synes fire flasker er for meget på en gang.-hvad bringer jer udend ø rs? Susan:- C a rstensen! Jeg har søgt Dem hele dagen. S ch m i e g e l ow:- H vad gælder sagen denne gang? S t o re Hans :- 105

12 Et festarra n g e m e n t.s t ø r re end tidligere.m i n d re end det næste. M å jeg lægge mine lamper på bordet et øjeblik? Susan:- Vi havde en aftale! C a rstensen:- Vi har altid en aftale, S u s a n. En husar:- Ja I er så meget sammen som ægtefo l k, uden fo rstås om natten. C a rstensen:- Susan er nok den pige i Københav n, hvis humør mest ligner de sydl a n d s ke pigers, ja oven i købet de parisiske. S ch m i e g e l ow:- H vad er planerne? S t o re Hans har været ude i højre kulisse og kommer ind med en s t i g e. C a rstensen (idet han griber Sch m i e g e l ow i ærmet og trækker ham midt ind påpladsen):- Her er mit problem! (Han peger mod Rosenb o rg) Jeg skal bruge noget va n d, og jeg kan ikke se noget andet sted at lede det ind end fra Rosenborg Slot. S ch m i e g e l ow:- H vo r for vand? C a rstensen:- Fo restil dig en række løve r. Bag dem en række elefa n t e r. Bag dem en række gira f f e r.alle tre rækker sat i en rundkreds og på platfo r- m e, der drejer hver sin ve j. I midten af denne rundkreds en mu s i k- t r i b u n e. Og så...fyrv æ rke r i, der skyder sole rundt om det hele. S ch m i e g e l ow:- VAND! C a rstensen:- Vandet er til at dreje den store mølle rundt. (Eftertænksomt) Det skal ligge i to niveauer for at give tilstrækkelig kra f t. 106

13 Susan:- H vad er det for en fest, du fo r b e reder? C a rstensen (henkastet):- Ingen særl i g. Den næste. ( Til Sch m i e g e l ow) Hvis jeg fortæller hende, det er min bry l l u p s f e s t, jeg fo r b e re d e r, b ryder hun ud i et skrig, j e g ville ønske man var i stand til at opbeva re og afspille på festlige h ø j d e p u n k t e r,når man havde ly s t. Skål! C a rstensen drikke r. De hvide handsker holder om ch a m p a g n e g l a s- s e t. Han er ulastelig i sin påklædning, og Susan følger ham med betagede øjne. En student kommer springende fra et af de lange borde i baggr u n- d e n. Studenten:- Redaktør Carstensen! Nu skal De høre en sang, vi netop har skreve t til Deres av i s. Den handler om Deres udsøgte ligegladhed med landets politiske pro b l e m e r. Syng studenter! Det er sjældent,re d a k t ø- rens opmærksomhed kan holdes fanget ved noget vigtigt. Syng til! Studenterne synger en smædevise om Carstensen og Fi g a ro, m e n s C a rstensen fredsommeligt skåler og lytter og ler. Sangen går på melodien: Dengang jeg drog af sted. En student kommer ind med en talerstol med danneb rogsflag fo ra n og ly s e grønt løv. Studenten:- Denne her har jeg købt i en kælderbutik. Sådanne talerstole kan man købe de samme steder, man køber krudt og bøsser af god kvalitet til at fo rs va re vo res frihed. 107

14 N ogle studenter kommer til, og de indretter en mødeplads med bænke. C a rstensen:- U n d s kyld mig. Sådan en køber man samme sted, man køber mel og gry n. Den er kun for de sultne. I k ke for de tørstige.- Hans! Vil du bede ke l n e ren serve re end guldhalset for de venlige herrer derov re! C a rstensen hilser over mod J. L. H e i b e rg og Ohlensch l æ g e r. Nu er H. C.A n d e rsen kommet til ved deres bord. En ikke helt ædru student ero b rer talers t o l e n. Studenten:- Nu gælder det gr u n d l oven! Og en fri fo r fa t n i n g. Vi kender jo alle redaktør Carstensens åbenbare interesse ofr landets politiske problemer! V æ rs g o d, C a rs t e n s e n.o rdet er Dere s. C a rstensen:- Lad mig hellere blive hernede, h vor jeg sidder midt i det skønneste rosenbed af unge piger... og blåt ukrudt af husare r.(han skåler) Studenten:- Så let går det inte, h r. re d a k t ø r. Har De ove r h ovedet nogen politisk hjerne? C a rs t e n s e n : S t o re Hans.Vil duk ikke gøre dette for mig, som den tro tjener du er. Kan du ikke hjælpe studenten med nogle ord om det politiske. Je g s y n e s, der findes andet og vigtigere. J. L. H e i b e rg kommer hen til Cars t e n s e n. H e i b e rg:- Det var synd. I k ke bare her i mors k ab s h aven ville det klæde at høre en åndfuld tale. Men endnu mere i Dere s,h vad er det nu, De kalder D e res bouleva rd avis Fi g a ro,j a, Fi g a ro, Fi g a ro, Fi g a ro. 108

15 Studententerne har opdaget H.C. A n d e rsen og under jubel haler de hamop påtalerstolen råbende af fuld hals. Studenterne:- D i g t e ren er her i aften. Læs for os. H. C. A n d e rsen lader sig ikke dette sige to gange, men haler en bog f rem af fra k keskøderne og anbringer sin høje hat på talers t o l e n. H. C.A n d e rsen:- Der var så dejligt ude på landet... Studenterne afbry d e r. En student:- Vi er inte på landet.vi er midt i Kongens Københav n. Som bare ikke er kongens Københav n, men Vo res Københav n. H. C. A n d e rsen er nu fo rs k r æ k ket holdt op med at læse, og studenten har presset ham væk fra talers t o l e n. Studenten:- Vi vil høre noget om vo res politiske situation, vo res frihed, som nu nærmer sig med fo r t v ivlelsens stormskridt.vi vil høre Orla Lehman. C a rstensen:- I skal se, han sidder nok i teatre t. H e i b e rg:- De burde ikke håne disse unge menneske r.blodet flyder ærl i g t,n å r det flyder vildt. C a rstensen:- H vem gider skændes om det politiske, når haven indbyder til fest. S u s a n. Har du ledt efter mig hele dagen, vil jeg også mærke, du har fundet mig. 109

16 Studenterne:- Hent Lehman. Han sidder ikke i teatre t, som bouleva rd p re s s e n m e n e r.han sidder hjemme og skriver på taler.af sted efter ham.( D e går ud) C a rstensen:- S u s a n. Du er yndigere end nog e n s i n d e. Du burde leve med en stadig b a g grundskulisse af skræppende studenter. Det giver dig en ro som en statue, en antik statue i en park med hviskende blade i kro n e r n e. Susan:- Vi er i en park. S ch m i e g e l ow:- Og du er en statue. Skål! Hvem bestiller de tre næste guldhalsede. Skulle jeg ikke for en gangs skyld ove rgå Carstensen og bestille to, som vi til gengæld drikker helt ud i stedet for kun et enkelt glas af h ve r. C a rstensen:- Grådigheden har ingen smag. En af Carstensens re d a k t ø rer spørger Cars t e n s e n, mens han vifter med en notesblok. Journalisten:- Skal dette møde re f e re res? C a rstensen:- Er du splitterg a l. Hvis du kan tegne en fin tegning af Heiberg til av i- s e n. Så er du dagens mand på bladet. E l l e rs slå dig ned og nyd et g l a s. Bladet løber ingen steder. Det gør flaske r n e. Susan:- Kom her hen Cars t e n s e n. Jeg vil tale med Dem. C a rstensen:- Vi ses da senere i aften. Gør vi ikke? Så kan vi snakke. Nu skal vi b a re feste. ( D i s t ra h e ret) Hans. Kan du ikke tælle hvor maneg lamp e r,der er plads til mellem træerne på begge sider af slottets tårn. 110

17 Som en gylden fa rveklat i mørket skal de placere s. Du har god fo rs t a n d på at fo restille dig det. Susan:- Og vand siger Sch m i e g e l ow. H vad er det for en kæmpefest? C a rstensen:- I k ke noget særl i g t. Du ve d, fo r b e redelser kræver tid. Og lige pludselig er en idiot død. F. e k s.g o l d s ch m i d t. Hvis han døde og blev pakket inde i sit litterære kapel, så skulle vi skynde os at holde en stor fest før han kom i jord e n. Fo rstår du det? Susan:- Jeg aner ikke, h vem du taler om. Er det en på teatret? C a rstensen:- Glem det. (Han går frem som ser han et drømmesyn og breder armene ud mod slottet.) Og så en lang hvid baldakin, der fører helt ind til s l o t t e t. Til eve n t y re t. Og på begge sider balloner og små soldater i rigtige unifo r m e r. Susan:- H ver dag! C a rstensen:- Nej bare på den ene dag. B a r n e g a rd i s t e r,der skal udkæmpe det slag for vo res fornøjelser som studenterne kæmper for al deres politiske b av l. Han giver Susan et glas. De skåler med de andre. Og Sch m i e g e l ow nærmer sig Susan. S ch m i e g e l ow:- Susan pas du hellere på din Cars t e n s e n. Jeg tro r,han går med bry l- l u p s t a n ke r. Susan:- Med mig! S ch m i e g e l ow:- S u s a n. Du ve d. H vo r for ly ver du for dig selv. 111

18 Susan:- Ved hvad? S ch m i e g e l ow:- Du ved det jo udmærke t. Susan:- Ved hvad? S ch m i e g e l ow:- Din elskede er tro l ove t. Susan:- Med mig. Man kan ikke være tro l ovet med to eller tre eller fire. S ch m i e g e l ow (afbry d e n d e ) : - En pige og tre flasker ch a m p a g n e. Det kan man godt. S u s a n : - Det er kun et spørgsmål om tid, før Carstensen frier til mig. S ch m i e g e l ow : - Susan for himlens sky l d. S u s a n : - H vor er han? Der er ikke nog e n, der skal stjæle mit lille geni fra mig. Han har brug for sådan en som mig. Susan opsøger Cars t e n s e n, der ligger på knæ og med en stok er i fuld gang med at tegne konstruktioner i sandet på gangen. S u s a n : - Mit elskede geni. Jeg tror din ven Sch m i e g e l ow er jaloux på os to. Du skulle ta og duellere med ham. På krystalglas ja.vil du være sød at hente mit glas. E l l e rs vo res glas. S u s a n : - H vad har du Store Hans til? At hente guldhalsede på a Po r t a, når vi ligger hjemme i min seng om n a t t e n. Der jager jeg dig ikke bort.ve l? 112

19 S u s a n : - Fo r t i d, nutid eller fre m t i d? Nutid er altid. Der skal bygges boder op langs hele den ove r by g g e d e. D a n s eb a n e? H vor i himlens navn skal vi have dansebane? Vi skal have danseb a- ne ove ra l t. Og i to etager. Der skal ko n s t r u e res stylter, så de dansende kan danse i to nive a u e r. Susan kommer tilbage med to glas. S u s a n : - C a rs t e n s e n. Nu skal du høre.vi har slet ikke fået fortalt dig hvo r fo r vi er kommet i aften. Er det da ikke for at fo rs t y r re som sædvanligt? Du ve d, jeg elsker at b l ive fo rs t y r re t. Hele tilværelsens mål er at blive fo rs t y r ret og...( H a n d e k l a m e rer højtideligt) Hvad skulle jeg gøre, om jeg ikke havde en av i s, h vor jeg kunne fortælle alle de litterære og først og fre m m e s t de ikke litterære om det. En af bygningsarbejderne han har ligget på knæ med B y g n i n g s a r b e j d e re n : - Også dem som inte kan læse et ord. Vi er til for at også den simple skal kende et behov for at læse. S u s a n : - Det er der musik i! Den skal vi lave en sang med en dag. En af teaterp i g e r n e : - S u s a n, har du fortalt Cars t e n s e n? S u s a n : - Jeg er ved det. I aften er der en helt speciel begivenhed i Ko n g e n s H ave. En begive n h e d, jeg ikke skulle have hørt om? Der må du længere ind i have n. 113

20 S u s a n : - Har du måske hørt, at i aften skal Lumbye spille for første gang sin t e l e grafpolka med to orke s t re anbragt i hver sin ende af have n. C a rstensen bliver opmærksom og ly t t e r.han tager Susan og går hen og sætter sig ved et bord.tvinger hende ned ove for sig. En gang til, h vad er det, du siger? S u s a n : - L u m bye har skrevet en telegrafgalop og lader to orke s t re stå i hve r sin ende af haven og spille til hinanden. De begynder lige stra k s. H vor har du det fra? S u s a n : - Pe r n i l l e, som kommer sammen med Lumbye...ja kommer sammen, kommer sammen på samme måde, som du og jeg kommer sammen. Pe r n i l l e. Kunne du ikke få Pernille til at præsentere mig for Lumbye. Jeg har altid gerne villet hilse på ham. Og jeg er sikker på, at han og jeg har brug for hinanden. S u s a n : - I k ke før du fortæller mig, h vad det er for en fest, du går og pønser på. Ingenting særligt har jeg jo sagt. Kan du ikke fo rs t å. Susan (snu ) : - Hvis det er rigtigt, så har jeg en bøn til dig. På lørdag er det min føds e l s d a g. Du holdt fødselsdag for 3 måneder siden... Susan (skrigende):- Og det skal du fo r t æ l l e, som holder fødselsdag to gange om ugen! 114

21 H vad vil du så på din fødselsdag. Med de mange fødselsdage du hold e r,må dette jo være din 80 års dag. S u s a n : - 21 og myndig! Må selv bestemme over mine penge. Du har jo ingen penge. S u s a n : - Når min far har penge, har jeg penge. Og han har mange, det ve d hele bye n. Han har lovet mig en my n d i g h e d s f e s t. Det lyder rædselsfuldt. S u s a n : - 21 års pigefødselsdag. Lyder det ikke godt? Jeg har søgt dig hele dagen for at spørge dig, om du vil arra n g e re festen for mig. Her i h aven eller på Christiansborgs Ridestalde. Eller ved søerne. L i g e h vor du vil. Og min far vil betale. H ø r,nu begynder de! Alle i haven lytter og i begge sider af kulissen hører vi Lumbyes sign a l g a l o p. P i g e r n e : - Er det ikke mageløst? H u s a rerne danser rundt om pigerne. En husar:- Den kan man inte danse til. Der er jo pauser imellem hvert trin. P i g e n : - Så lad en anden danse som ve d, h vo rdan man danser galop. En husar:- Han kan bare ride i galop. 115

22 En anden husar:- Han rider pigerne i galop også uden mu s i k. Pigerne jubler over mu s i k ken og Carstensen prøver at fange et blik af begge mu s i k t r i b u n e r.susan sender Pernille af sted. M u s i k ken er færd i g. Studenterne synger.ved nogle borde er der drikkev i s e r.pigerne hviner og bliver bekælede på de lange bænke bagi s c e n e n. Så kommer Pernille ind med Lumbye. C a rstensen går ham i møde. H v i l ken pragtfuld mu s i k. H v i l ket humør. De må være undfa n g e t mens Deres fo r æ l d re har ferieret i Pa r i s. Det er bouleva rdens glade h e s t e t rav. Pe r n i l l e : - Må jeg fo restille agent Cars t e n s e n. G e o rg Cars t e n s e n. S u s a n : - Geni over alle. Om man kunne lave levende billeder og opbygge scener som man kunne fastholde og vise igen og igen så ville jeg være beskæftiget dag og nat med at se Carstensens levende billeder. Og han ville gå over i historien som det største billedgeni, h vor han ud af n a t u ren laver billeder. Pe r n i l l e : - Du er ikke rigtig klog Susan. Vildt fo re l s ket i en anden piges elsked e. S u s a n : - Han er min. Han ved det. Og I kan ligeså godt indstille jer på, a t sådan er det. Jeg skal nok få min vilje. Han er min, når han arbejder, og min, når han elske r. L u m bye : - Må jeg sidd e. Når De spiller med to orke s t re må De vel have to taktstokke og drikke af to glas. 116

23 L u m bye : - Nej vist gør jeg ej. Skænk to glas champagne op til Lumbye og fire glas til mig. Jeg må dels hilse på hvert af de to glas med hvert af mine to orke s t re. D e t er ren matematik. L u m bye : - S i k ke mange mennesker i aften. Ja, og her gik jeg og vidste intet om denne mu s i k a l s ke sensation. R e d a k t ø r! R e d a k t ø ren kommer ind viftende med sin blok. Dette her skal du skrive om. Musikalsk telegrafi tværs igennem Ko n- gens Have. Den komponist er et geni. S u s a n : - To geniers møde i Kongens Have. S ch m i e g e l ow : - H vo r for lærer man ikke noget ved militære t? S u s a n : - Du lærer da at slå ihjel lille ve n. S ch m i e g e l ow : - Vi lærer i hvert fald at opføre os ord e n t l i g t. K æ re ve n.h vad jeg har lært har jeg lært i militære t. At det er fritid e n, det drejer sig om. Og der er mange timer, h vor man ikke slår i h j e l.h vor man så at sige holder fri. L u m bye : - Jeg har besøgt flere af Deres fester. Både her, ved Christiansborg, og ved søerne. Jeg ved ikke hvilke n, jeg skal fre m h æ ve for den anden. Jeg har ofte stået i et hjørne og tænkt: kunne der ikke blive plads til 117

24 mig her? Kunne min musik ikke passe til disse fester? Men jeg har altid set Dem have for travlt til at jeg turde fo rs t y r re. Det skulle De have gjort. Det ville være herl i g t. L u m bye : - Jeg er sommetider gået hjem efter en af Deres fester og har sat mig til klave ret og ko m p o n e ret en melodi, som jeg syntes passede til lejl i g h e d e n. Pe r n i l l e : - Det er rigtig nok. Jeg har selv hørt det. Og bagefter sidder han og ser så traurig ud, fo rdi han ikke kan lade Dem høre det. C a rstensen og Lumbye (i munden på hinanden):- Og lige med det samme! Sådan har man det altid! De ser hjerteligt på hinanden, s k å l e r,og man fornemmer den særl i- ge sympati imellem dem som gør, at et liv s varigt ve n s k ab her er blevet gr u n d l a g t. Under dette er en flok pelsklædte gro s s e re re med høje hatte i let løftet stemning kommet ned ad stentrappen og har taget plads ve d to bord e. S u s a n : - Far! Nu kan du endelig komme til at hilse på Cars t e n s e n. Det er ham, jeg har aftalt med, at han skal arra n g e re min fødselsdagsfest her i Ko n- gens Have på lørd a g. Han er allerede i gang. G ro s s e rer Collin (rejser sig og hilser på Cars t e n s e n ) : - Mig en fo r n ø j e l s e. Og De er ikke så lidt dristig. Vi har endda ikke aftalt betalingen endnu. C a rstensen ser sig fo rv i r ret og overrumplet om. Men ingen er længe re helt ædru. H a n søger hen imod Sch m i e g e l ow. 118

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG

Rejsen til den. Gyldne Pagode ELEVBOG JosefinE Ottesen 1 Rejsen til den Gyldne Pagode ELEVBOG Alle børn har ret til et godt liv 2 Josefine Ottesen Josefine Ottesen er en af Danmarks mest populære forfattere af bøger til børn og unge. Hun har

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog

KARLAS KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens børnebog Skolemateriale S KABALE Musikalsk forestilling baseret på Renée Toft Simonsens roman Dramatiseret af Gunvor Reynberg med musik af

Læs mere

POLITISK MENUET SKUESPIL I TO AKTER. Kaj Himmelstrup. Har du kommentarer modtages de gerne på kaj.himmelstrup@mail.tele.dk PERSONERNE.

POLITISK MENUET SKUESPIL I TO AKTER. Kaj Himmelstrup. Har du kommentarer modtages de gerne på kaj.himmelstrup@mail.tele.dk PERSONERNE. POLITISK MENUET SKUESPIL I TO AKTER Kaj Himmelstrup Har du kommentarer modtages de gerne på kaj.himmelstrup@mail.tele.dk PERSONERNE Herskeren Den håndgangne Kassemesteren Elle, en klog kone Kvinden Danne

Læs mere

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12.

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 12. episode I LYST OG NØD Manuskript: Lise Nørgaard Prod.nr. 52695 9 2 1936-1937 Instruktør:

Læs mere

Ildens oprindelse / 15. Kultur og tro / 25 Ræven Antonio / 26. Bunkeren / 31. Natur og klima / 45 Venskabsknob / 47

Ildens oprindelse / 15. Kultur og tro / 25 Ræven Antonio / 26. Bunkeren / 31. Natur og klima / 45 Venskabsknob / 47 Alle børn har ret til uddannelse. IBIS er med til at sikre, at alle børn i verden kommer i skole. Når du læser historierne i LæseRaketten, er du med til at sætte fokus på børns ret til skolegang. LÆSERAKETTEN

Læs mere

MATADOR. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 5. episode DEN ENES DØD

MATADOR. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 5. episode DEN ENES DØD DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 5. episode DEN ENES DØD Manuskript: Paul Hammerich Prod.nr. 52695 9 2 1932 Instruktør:

Læs mere

SKAMMENS TID. Kammerspil i to akter. Kaj Himmelstrup. Personerne: CHRESTEN, 75 år, professor og tidligere kulturminister. VIVI, hans yngre søster

SKAMMENS TID. Kammerspil i to akter. Kaj Himmelstrup. Personerne: CHRESTEN, 75 år, professor og tidligere kulturminister. VIVI, hans yngre søster SKAMMENS TID Kammerspil i to akter Kaj Himmelstrup Personerne: CHRESTEN, 75 år, professor og tidligere kulturminister VIVI, hans yngre søster En kvindelig statist uden replikker 1. AKT Stue i en større

Læs mere

77 afsnit. Molly og Viggo gennem hele Bibelen. Børn & Tro. Af Dorthe Lykke Jensen. www.børnogtro.dk

77 afsnit. Molly og Viggo gennem hele Bibelen. Børn & Tro. Af Dorthe Lykke Jensen. www.børnogtro.dk www.børnogtro.dk 77 afsnit og gennem hele Bibelen Af Dorthe Lykke Jensen Børn & Tro Kapitel: Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 0 Indholdsfortegnelse Det Gamle Testamente m.m. Side

Læs mere

MATADOR. DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard

MATADOR. DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard DANMARKS RADIO TV-Underholdningsafdelingen TV-Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 11. episode I KLEMME Manuskript: Jens Louis Petersen 1936 Instruktør: Erik Balling E 1

Læs mere

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at

TVILLINGEBRØDRENE. Selv skal du ikke lide nogen nød fra nu af, og du behøver ikke mere at tage ud på havet at TVILLINGEBRØDRENE Ude ved den åbne strand lå et lille sted, hvor der boede et par enlige folk. De var allerede til års, og ingen børn havde de. Det var kun småt for dem; jorden var mager og gav kun ringe

Læs mere

Unge Alkohol. En novellesamling skrevet af elever fra 7. - 9. klasse

Unge Alkohol. En novellesamling skrevet af elever fra 7. - 9. klasse & Unge Alkohol En novellesamling skrevet af elever fra 7. - 9. klasse GODA Foreningen God Alkoholkultur udskrev i november 2013 en novellekonkurrence, hvor elever fra 7. - 10. klasse kunne skrive deres

Læs mere

Den Hemmelige Vej Kristen Skriver Frandsen

Den Hemmelige Vej Kristen Skriver Frandsen Den Hemmelige Vej Kristen Skriver Frandsen Nedenfor følger fortællingen. Det indledende afsnit læses, eleverne vælger derefter på skift, når der er et valg at træffe efter et afsnit. Tallene ved valgmulighederne

Læs mere

JORDBÆR I MAJ Moderne bonde-komedie i 8 scener Jens E.Hansen

JORDBÆR I MAJ Moderne bonde-komedie i 8 scener Jens E.Hansen JORDBÆR I MAJ Moderne bonde-komedie i 8 scener af Jens E.Hansen data Fiction www.datafiction.dk 1994 1. scene. Idyllen brydes Når tæppet går fra, ses en simpel stue, et bord, en stol, en kommode, måske

Læs mere

Mads Pedersens visebog

Mads Pedersens visebog Mads Pedersens visebog 1. O, ædle gode danske mand, bl. 1r-1v... 3 2. Se her hid, o kristenøje, bl. 1v-2v... 5 3. Alt, hvad som fare falder, bl. 2v-3r... 7 4. Skrækkeligt, hvad mener du, bl. 3r-3v... 9

Læs mere

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj.

Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange år. Og jeg kom jo i lære der i 19 maj. Arbejdererindring, J.nr. 03/186/01 Navn LK Hvornår blev du født? Jeg er født den 13/8 1904. Det var i Esbjerg? Ja, og så kom vi hertil da jeg var 6 år. Min mor søgte arbejde her, så var hun der i mange

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Eventyr H.C. ANDERSEN 2005 NUDANSK UDGAVE

Eventyr H.C. ANDERSEN 2005 NUDANSK UDGAVE Eventyr H.C. ANDERSEN 2005 NUDANSK UDGAVE NUDANSK UDGAVE H.C. ANDERSEN Eventyr 2005 DET KONGELIGE BIBLIOTEK H.C. Andersen Eventyrbog til Indvandrerfamilier er udgivet af Det Kongelige Bibliotek og udarbejdet

Læs mere

Hvad: 5. akt Sceneopstilling ved start: I højre side sidder Prinsessen i sit palads sin hofdame. I venstre side er Sultanens palads dækket med stof.

Hvad: 5. akt Sceneopstilling ved start: I højre side sidder Prinsessen i sit palads sin hofdame. I venstre side er Sultanens palads dækket med stof. 15. De snakker nu om hvad de skal gøre med Ali. Riya foreslår, at de giver lærlingen drikken, så han glemmer alt om sin fortid hos troldmanden. 16. Hofdamen giver Ali drikken og vagterne fører Ali ud i

Læs mere

BUNDET PÅ HÆNDER OG FØDDER

BUNDET PÅ HÆNDER OG FØDDER BUNDET PÅ HÆNDER OG FØDDER Et naivistisk eventyr i 12 billeder. Kaj Himmelstrup Vi er i et eventyrland. Kostumerne oser af sen middelalder med pragt til de øverste og pjalter til de nederste. Dekorationen

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e Det har været en god dag i dag, for jeg var ikke mere presset, end at jeg stort set nåede det, der dukkede op. Jeg har ikke snerret af nogen i dag. Nogen gange kan jeg have det dårligt, når jeg bliver

Læs mere

Gengangere. NBO Ms.8 953

Gengangere. NBO Ms.8 953 Gengangere NBO Ms.8 953 1881 Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Margit Sauar, Gunnhild Wiggen 1 1. Gengangere. Et familjedrama i tre akter af Henrik Ibsen. 1881. 2

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler

Den anden Jeppe. En vandring med Jeppe Aakjær 2014. Sally Altschuler Den anden Jeppe En vandring med Jeppe Aakjær 2014 Sally Altschuler 1. BAGHAVEN/BUSTEN (Knasen af grus og kviste ) Åh jeg må have blundet. Lige her, midt i roserne. Hvor ejendommeligt Ja, undskyld, men

Læs mere

NAK EN AND SKRIVEFORLAGET

NAK EN AND SKRIVEFORLAGET Andrea Poulsen NAK EN AND SKRIVEFORLAGET ANDREA POULSEN NAK EN AND Læseprøve NAK EN AND Copyright 2014 Andrea Poulsen All rights reserved Udgivet 2014 af Skriveforlaget, København Bogen er sat med Baskerville

Læs mere

MANGLER. Et værk skabt af medlemmer hos Forfattervaerk.net

MANGLER. Et værk skabt af medlemmer hos Forfattervaerk.net MANGLER Et værk skabt af medlemmer hos Forfattervaerk.net MANGLER Af medlemmer hos Forfattervaerk.net Forsideillustration af Nanna Kolborg og den juridiske bid... Den enkelte forfatters copyright er beskyttet

Læs mere

øen i søen Fortællinger om demensomsorg

øen i søen Fortællinger om demensomsorg øen i søen Fortællinger om demensomsorg SERVICESTYRELSEN Øen i søen - fortællinger om demensomsorg Udgivet af: Servicestyrelsen Skibhusvej 52 B, 3. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 aeldre@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere