Indgrebene er sket på ejendommen matr. nr. 3cm Hårup By, Linå og 2g Skellerup Nygårde, Linå, beliggende Sensommervej 15 C, Silkeborg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indgrebene er sket på ejendommen matr. nr. 3cm Hårup By, Linå og 2g Skellerup Nygårde, Linå, beliggende Sensommervej 15 C, Silkeborg."

Transkript

1 Silkeborg Golf Club Att: Kurt Schuster Sensommervej 15 C 8600 Silkeborg 3. april 2011 Sagsnr. 09/73381 Varsel om påbud samt foreløbig vurdering af ulovlig dræning til beskyttet mose, inddragelse af beskyttede arealer til golfbane, ulovlig anlæg af dæmninger, ulovlig anlæg af spunsvægge, udgravning af drængrøft i beskyttede arealer samt oplag af græsaffald i det beskyttede område Silkeborg Kommune har d. 16. november 2009 modtaget en anmeldelse fra Naturbeskyttelse.dk v/ Peder Størup. Anmeldelsen er suppleret med yderligere oplysninger 30/11-09, 5/3-10, 22/6-10, 10/8-10, 24/8-10, 3/9-10, 27/ På baggrund af anmeldelsen og efterfølgende besigtigelser i området, har Silkeborg Kommune konstateret, at der uden de fornødne dispensationer fra naturbeskyttelsesloven er sket dræning til beskyttet mose, inddragelse af beskyttede arealer til golfbane, ulovlig anlæg af dæmninger, ulovlig anlæg af spunsvægge, udgravning af drængrøft i beskyttede arealer samt aflæsning af græsafklip i det beskyttede område. Det er Silkeborg Kommunes vurdering at indgrebene er i strid med naturbeskyttelseslovens 3 (beskyttede naturtyper). Indgrebene er sket på ejendommen matr. nr. 3cm Hårup By, Linå og 2g Skellerup Nygårde, Linå, beliggende Sensommervej 15 C, Silkeborg. Det vurderes at forholdene også kan være i strid med skovloven. Sagsforløb Silkeborg Kommune sendte efter modtagelse af første anmeldelse sagen til kommentering hos Golfklubben. Golfklubben ønskede ikke at kommentere anmeldelsen, men bad i stedet om et møde med kommunen. På mødet som blev afholdt d. 21. juni 2010, blev sagen gennemgået, arealerne besigtiget og forholdene nævnt i anmeldelsen blev gennemgået. På mødet og i efterfølgende brev af 7. juli 2010 blev golfklubben bedt om en redegørelse for de anmeldte forhold og en plan over drænforhold på golfbanen. I brev af 16. august 2010 skriver golfklubben at man ikke råder over tegninger over drænforhold, men at man på baggrund af kommunens henvendelse er villig til at fritlægge Sagsbehandler: Peter Lange/Bente Sørensen Direkte tlf.: Skabelon version Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3, 8600 Silkeborg Søvej Silkeborg Tlf.:

2 de ulovlige dræn til mosen, og i stedet føre drænvandet til faskiner uden for beskyttet natur, hvorfra vandet nedsives. Efter telefonisk henvendelse fra Silkeborg Kommune til Silkeborg Golfklub sender klubben d. 13. september 2010 et brev til Silkeborg Kommune, hvori man gennemgår en række af anmeldelsens punkter, og giver sine forslag til hvilke ændringer der kan rette op på overtrædelserne. Brevet er vedlagt håndtegnede kort over drænenes placering ved mosen. Beliggenhed af det berørte område: Besigtigelse Silkeborg Kommune har den 29. juni 2010 besigtiget de beskyttede naturarealer på Silkeborg Golf Club. Ved denne besigtigelse var hovedformålet at gennemgå de i anmeldelsen nævnte forhold samt kortlægge udstrækning af de beskyttede naturtyper i området. Ved en supplerende besigtigelse d. 30. august 2010 var hovedformålet at registrere omfanget af dræn i området. Beskrivelse af området Moseområdet langs Skærbækken (Resenbro Bæk) består af en mosaik af våde og mere tørre partier, der længst opstrøms bækken og langs skovkanterne veksler med hede. Den nordlige del af mosen indeholder partier vekslende mellem tørvemose, hængesæk og en mere næringsrig mosetype, der har karakter af rigkær. I de mest artsrige områder fandtes arter som f.eks. krybende baldrian, hjertegræs, kragefod, sump-kællingetand, Side 2

3 tranebær, smalbladet kæruld, tue-kæruld, tørvemosser (Sphagnum arter), rundbladet soldug, benbræk, hvid næbfrø, leverurt, næb-star, stjerne-star, toradet star, top-star, kær-tidsel, tormentil, kær-trehage, trævlekrone, maj-gøgeurt og skov-hullæbe. Flere steder fandtes også bredbladet dunhammer og tagrør. Mosens mere tørre del har en bundvegetation domineret af dværgbuske som hedelyng, tyttebær og revling, med indslag af klokkelyng, alm. Star, smalbladet kæruld og blåtop. Den sydlige del af mosen, syd og øst for maskinhuset, er ret tør hedemose, domineret af lyng, klokkelyng og blåtop. Den komplette artsliste for området er vedlagt afgørelsen som bilag 7. I hele moseområdet er der som led i naturpleje foretaget rydning af vedplanter mellem 2004 og 2006, men der er efterladt enkelte spredte skovfyr og birke. Overalt i moseområdet ses der genvækst af især birk, pil og skovfyr. Ved besigtigelserne blev der endvidere konstateret at: 1/ Der en række steder i mosen er ført dræn fra golfbanerne ud i kanten af moseområdet, hvor drænvandet enten flød frit ud i mosen, blev tilført mosen via en grøft, eller udledt i området under et dække af sand. De registrerede drænudløb i mosen er angivet på kortet bilag 5. På luftfoto fra 2006 ses der tydelige spor efter nedgravning af dræn (bilag 2). 2/ Mellem tee stederne ved bane 9 og langs den vestlige ende af fairway øst 8 er der gravet en ca. 85 m. lang grøft i mosen. Grøften modtager vand fra adskillige dræn, og leder vandet til Skærbækken. Grøften ses ikke på luftfoto fra før 2006, men ses tydeligt på luftfotoet fra 2006 (bilag 4). 3/ Der er anlagt en ulovlig dæmning gennem mosen øst for maskinhuset. Dæmningen dækker ca. 300 m2 mose og anvendes til vejadgang fra maskinhuset. Ligeledes er der anlagt en ulovlig dæmning over mosen ved tee sted øst 9, denne dæmning anvendes til en sti for golfspillere og dækker ca. 135 m2 af mosen. De to dæmninger er markeret på bilag 3. 4/ Fire steder er der anlagt golfbane ind over arealer angivet som beskyttet natur. På to af stederne er der anlagt spunsvægge som afgrænsningen af golfbanerne, inde på arealer angivet som beskyttet natur. Det samlede moseareal hvorpå der er anlagt golfbaner og spunsvægge udgør ca m2. (bilag 3). 5/ Flere steder var der sket aflæsning af græsafklip ud på arealer omfattet af 3 beskyttelse. Dette er konstateret ved flere besigtigelser i området. 6/ I den nordlige del af mosen, nær Gjern-banen, er der dybe kørespor i mosen. Silkeborg Kommunes bemærkninger og foreløbig vurdering I forbindelse med udvidelse af golfbanen i har Århus Amt d. 3. juni 2003 meddelt dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af moseareal, etablering af en Side 3

4 spunsvæg i kanten af mosen og etablering af to broer over moseområdet. Derudover er der givet dispensation til udlægning af gydegrus i Resenbro bæk. Århus Amts dispensation fra 2003 er vedlagt en endelig udpegning af moseområdet, og der er vedlagt et kort over det beskyttede område samt et kort der viser udvidelsesplanen, sign. Henrik J. Jacobsen marts Silkeborg Golfklub anfører i et brev dateret 13. september 2010 at afgrænsningen skulle være ændret senere, hvilket ifølge Silkeborg Kommunes oplysninger ikke er tilfældet. Som bilag er vedlagt et scannet udsnit af kortet fra Århus Amts afgørelse dateret 3. juni 2003 (bilag 6) samt et kort der viser udstrækningen af beskyttet natur før og efter Århus Amts revidering af afgrænsningen i 2003 (bilag 1). Centralt i det nye golfområde ligger et større moseområde som omkranser Resenbro bæk. Moseområdet er samlet set et af de bedste naturområder i kommunen. Der findes rigtig mange plantearter, heraf også en del sjældne, på lokaliteten og bl.a. findes et af de artsrigeste rigkær i Silkeborg Kommune. Moseområdet er meget sårbart overfor tilførsel af næringsstoffer, og der ses en påvirkning i en del af området, da der langsomt men sikkert indvandrer andre plantearter som er mere næringsstofkrævende, f.eks. tagrør, gråpil og bredbladet dunhammer. Efter anlæg af de nye golfbaner har det vist sig at man har lagt drænrør fra banerne ud i moseområdet. Dette er der ikke givet dispensation til. Silkeborg Kommune har bedt Silkeborg Golf Club om informationer om hvor der er gravet dræn ned, og modtaget en række håndtegnede kort der viser placeringer af dræn i området. Drænenes placering svarer nogenlunde til det der er konstateret under besigtigelserne, og i anmeldelsen. Silkeborg Golf Club har i brev tilkendegivet at man er rede til at sløjfe samtlige dræn og lede drænvandet til samlebrønde, hvorfra vandet ledes væk eller nedsives udenfor beskyttet natur. Golfklubben har nævnt muligheden for at disse samlebrønde placeres inde i moseområdet, men Silkeborg Kommune vurderer at der ikke vil kunne gives dispensation til dette da det især i anlægsfasen vil påvirke naturkvaliteten i mosen, ligesom det vil skæmme naturområdet. I dispensationen fra Århus Amt er der også givet dispensation til at etablere to træbroer over mosen. Disse er lavet men der er endvidere lavet to dæmninger over mosen som der ikke er givet dispensation til. Den ene anvendes til en grusvej der fungerer som kørevej ud fra golfklubbens maskinhus, og den anden fungerer som adgangsvej for golfspillerne til det bageste tee-sted ved bane 9. Ingen af vejene er angivet på Udvidelsesplanen fra marts Der er også givet dispensation til en spunsvæg i kanten af mosen et enkelt sted. I dag er der to spunsvægge som begge er placeret ca. 30 m. inde i det beskyttede areal. Spunsvæggene er anlagt ved banerne benævnt green øst 8 og green syd 3 (spunsvæggenes placering er angivet på bilag 3). Baneområderne der afgrænses af spunsvæggene ligger på udvidelsesplanen udenfor det beskyttede område, men må ved etableringen være flyttet, da afgrænsningen af det beskyttede areal de pågældende steder i forbindelse med den endelige udpegning foretaget i 2003 blevet indskrænket, og derefter Side 4

5 er uændret i perioden Se bilag 1 hvor den nugældende afgrænsning af beskyttet natur er angivet, og bilag 6, som er et scannet udsnit af kortet fra Århus Amts afgørelse fra Århus Amts dispensation fra 2003 er vedlagt en endelig udpegning af moseområdet, og der er vedlagt et kort over det beskyttede område i afgørelsen. Efterfølgende er der lavet golfbane ind i det beskyttede moseområde 4 steder, hvilket har inddraget et areal på ca m² af det beskyttede naturområde til golfbane. Dette er sket uden dispensation. For så vidt angår ovennævnte indgreb er afgrænsningen af det beskyttede område uændret, i forhold til kortet vedlagt afgørelsen i I den nordøstlige del af moseområdet har man efter 2006 gravet en op til 0,75 m. dyb og op til 1 m. bred drængrøft på en strækning på ca. 85 m. i mosen gående langs med en af de ny baner. Grøften ses ikke på luftfotos fra før Tilførsel af potentielt næringsrigt drænvand til mosen vil påvirke mosens næringsfattige naturtyper væsentligt, og medføre en ændring af naturtypen. Der ses allerede nu begyndende påvirkning flere steder, i form af indvandring af næringsstoftolerante plantearter, f.eks. tagrør, gråpil, bredbladet dunhammer, diverse græsser og liden andemad. Det er kommunens vurdering, at det foretagne er naturforringende, idet anlæg af golfbaner på næringsfattig mose og hedemose, tilførsel af drænvand til den næringsfattige mose, anlæg af to vejdæmninger i mosen, gravning af grøfter samt henlæggelse af græsafklip uden tvivl vil forringe naturtilstanden i området. Der foreligger efter kommunens vurdering ingen særlige begrundelser for en dispensation. En dispensation vil endvidere kunne danne uheldig præcedens i området. Silkeborg Kommune finder derfor, at der ikke bør meddeles efterfølgende dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 til det udførte. Fredskov Da hele golfbanearealet er fredskov, kan det udførte også være i modstrid med skovlovens bestemmelser. Henvendelserne fra Peder Størup er også sendt til Naturstyrelsen Søhøjlandet. Varsel af endelig udpegning af arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 På baggrund af besigtigelsen og gennemgangen af luftfotos udpeges arealerne endeligt som mose og sø, hvilket betyder, at arealet er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 (beskyttet naturtype). Det er den aktuelle naturtilstand på arealet, der afgør, om der er tale om et beskyttet naturområde. Det er altid lodsejerens ansvar, at der ikke sker indgreb i beskyttede områder../. Afgrænsningen af det beskyttede areal fremgår af vedlagte luftfoto bilag 1. Begrundelsen for udpegningen som 3 areal (beskyttet natur) er forekomst af en lang række plantearter karakteristisk for hhv. tør og våd hedemose og fattigkær, tørvemose og hængesæk samt rigkær. Afgrænsningen af 3 området på matriklen er desuden fastlagt efter gennemgang af luftfotos fra perioden , hvor det fremgår, at området har ligget udyrket. I forbindelse med udvidelse af golfbanerne er der omkring 2006 efter aftale Side 5

6 med Århus amt sket rydning af opvækst af vedplanter i mosen, som led i naturpleje af området. I forbindelse med Århus amts dispensation fra 3. juni 2003 er der meddelt endelig udpegning af området med beskyttet natur. I forbindelse med herværende sag har Silkeborg Kommune udvidet arealet med beskyttet natur langs det øvre løb af Skærbækken, og foretaget supplerende udpegning af et nyt vandhul og et hedemoseareal. Afgrænsningen af det 3 beskyttede område på de arealer der er berørt af ovennævnte indgreb, er ikke ændret i forhold til amtets afgørelse fra Et scannet udsnit af kortet fra Århus amts afgørelse fra 2003 er vedlagt som bilag 6. Arealet er i Silkeborg Kommunes Kommuneplan målsat A. Det betyder, at der normalt kun gives tilladelse til indgreb, der understøtter naturtypekvaliteten. Kommuneplanen, herunder bestemmelser om natur og naturkvalitet, kan ses på og videre under kort og planlægning. Det skal understreges, at det medsendte kort kun viser 3 registrerede arealer på de ovenfor nævnte arealer. Der kan godt andre steder på ejendommen være områder, der er beskyttede, selv om områderne ikke fremgår af kortet. Det er den aktuelle naturtilstand på arealet, der afgør, om der er tale om et beskyttet naturområde. Det er altid lodsejerens ansvar, at der ikke sker indgreb i beskyttede områder. Varsel af efterfølgende afslag på dispensation til dræning til beskyttet mose, inddragelse af beskyttede arealer til golfbane, anlæg af dæmninger, anlæg af spunsvægge, udgravning af drængrøft i beskyttede arealer samt oplag af græsaffald i det beskyttede område Silkeborg Kommune vurderer, at der ikke kan gives efterfølgende dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 (beskyttet natur) til det udførte. Det er kommunens vurdering at det ikke er muligt at finde egnede steder og etablere tilsvarende naturområder som erstatningsnatur, indenfor en rimelig afstand af de eksisterende moseområder. De sjældne planter vil kun kunne spredes fra det eksisterende moseområde, og kun over kort afstand. Silkeborg Kommune finder at det bør være en skærpende omstændighed, at der i forbindelse med Århus Amts afgørelse fra 2003 er foretaget endelig udpegning af arealet med beskyttet natur. For at modvirke tilgroning som følge af den forøgede tilførsel af næringsstoffer, der gennem en årrække er sket til området, skal Silkeborg Golfklub pleje området ved at fjerne opvækst af vedplanter fra moseområdet. En plan herfor skal forelægges og godkendes af Silkeborg Kommune, før plejen igangsættes. Varsel af påbud om retablering af området Silkeborg Kommune er efter naturbeskyttelseslovens 73 forpligtet til at reagere med påbud om lovliggørelse, når vi bliver opmærksomme på ulovlige forhold. Da der ikke kan gives dispensation til det foretagne, varsler Silkeborg Kommune påbud om; Side 6

7 At to spunsvægge etableret ved green øst 8 og green 3 syd fjernes, At de dele af golfbanerne der er anlagt på beskyttet natur fjernes, ved at påfyldt materiale fjernes og arealerne retableres som mose og hedemose i oprindeligt niveau, At den gravede grøft i mosen tilkastes, At alle dræn anlagt i beskyttet natur sløjfes og alle dræn der tilleder drænvand til mosen afbrydes, således at vandet bortledes uden om Skærbækken og moseområdet, At to dæmninger anlagt i mosen efter 2003 fjernes, og området retableres til oprindelig moseflade, At der ikke må ske henkastning af græsafklip på de beskyttede naturarealer. Det pålægges Silkeborg Golfklub at fremlægge en plan for retablering af området. Retablering og pleje skal ske for ejers regning. De retablerede arealer må efterfølgende ikke gødskes eller sprøjtes, men skal i en årrække plejes med slåning og fjernelse af det afslåede materiale. Plejeplanen og al retablering skal godkendes af Silkeborg Kommune Natur og Miljø inden gennemførelse. Påbuddet udstedes i henhold til naturbeskyttelseslovens 73, stk. 5, jf. 74, og det vil i medfør af samme lovs 89, stk. 1, nr. 1 og 6 være strafbart, hvis I ikke efterkommer påbuddet. Det endelige påbud vil være ledsaget af en tidsfrist for gennemførelse af retableringen af mosen. Lovgrundlag Formålet med naturbeskyttelseslovens 3 (beskyttet naturtype) er at sikre ferske enge, moser, overdrev, heder, vandløb, strandenge og søer mod tilstandsændringer. Bestemmelsen administreres restriktivt, og der meddeles normalt kun dispensation til helt underordnede eller naturforbedrende foranstaltninger. Den hidtidige driftsform af et 3-beskyttet område, dvs. med hensyn til f.eks. omlæg, gødskning, sprøjtning og vedligeholdelse af dræn og grøfter, kan fortsætte i samme omfang og med samme intervaller som tidligere. Hvis man ønsker at ændre driften af arealet, kræver det dispensation fra kommunen. Opførelse af byggeri, etablering/fjernelse af beplantning, terrænregulering og andre ændringer af arealets tilstand må ligeledes ikke ske uden forudgående dispensation fra kommunen. Side 7

8 Retssikkerhed Det er kommunens vurdering, at der kan være tale om en lovovertrædelse, der kan medføre straf. I henhold til reglerne i retssikkerhedslovens 10 (lov nr. 442 af 9. juni 2004) skal kommunen derfor gøre dig opmærksom på, at du ikke har pligt til at give oplysninger, som kan have betydning under en eventuel straffesag. Det er således frivilligt, om du vil benytte dig af din ret til at komme med bemærkninger til sagen. Hvis du vælger at udtale dig, vil dine oplysninger kunne blive anvendt senere. Silkeborg Kommune beder hermed om jeres bemærkninger til kommunens foreløbige vurdering af sagen inden fire uger fra d.d. Med venlig hilsen Søren Peter Sørensen Teknik- og Miljøchef Morten Horsfeldt Jespersen Sektionsleder Kopi til: Naturbeskyttelse.dk v. Peder Størup (anmelder) Naturstyrelsen Søhøjlandet att.: Ole Juul Andersen Side 8

9 Bilagsliste: 1. Kort over gældende grænse og historisk grænse (regionplan 2001) for beskyttet natur langs Skærbækken. 2. Luftfoto fra 2006, med spor efter nedgravning af dræn. 3. Luftfoto fra 2010 med omtrentlig angivelse af de i afgørelsen omtalte dæmninger, spunsvægge og områder, hvor der er anlagt golfbane på beskyttet natur. 4. Luftfoto fra 2008, hvor drængrøft tydeligt ses. 5. Kort over konstaterede drænudløb i mosen. 6. Kort med angivelse af beskyttet natur fra Århus amts afgørelse fra Artsliste fra besigtigelse Side 9

10 Bilag 1: Beskyttet natur omkring Skærbækken. Gældende grænse for 3 natur er angivet med lilla (mose), rød (hede) og blå (vandhul). Med gul streg er angivet afgrænsningen som den så ud i 2001 jf. Århus Amt (regionplan 2001, Århus Amt). Side 10

11 Bilag 2: Luftfoto fra 2006, med spor efter nedgravning af dræn: Spor efter nedgravning af dræn Side 11

12 Bilag 3: Luftfoto fra 2010 med omtrentlig angivelse af de i afgørelsen omtalte dæmninger (rød), spunsvægge (blå) og områder, hvor der er anlagt golfbane på beskyttet natur (gul markering): Side 12

13 Bilag 4: Luftfoto fra 2008, hvor drængrøft tydeligt ses: Side 13

14 Bilag 5: Kort over konstaterede drænudløb (rød prik) i mosen. Side 14

15 Bilag 6. Scannet udsnit af kort fra Århus Amts afgørelse fra 2003, med angivelse af beskyttet natur mv. Side 15

16 Bilag 7. Artsliste sydlige del (fra vandhullet syd for maskinhuset og nordpå til træbro) benbræk blåtop bølget bunke mose-bunke fløjlsgræs skov-fyr hedelyng sump-kællingetand smalbladet kæruld tue-kæruld hvid næbfrø revling børste-siv liden siv lyse-siv rundbladet soldug almindelig star grå star næb-star tagrør kær-tidsel tormentil tranebær tørvemosslægten tyttebær mangeløvslægten almindeligt firben ene vestlig kær-tuekogleaks Artsliste mellemdel (ca. ml. de to træbroer) : liden andemad krybende baldrian benbræk blåtop bølget bunke mose-bunke bredbladet dunhammer Side 16

17 fløjlsgræs eng-forglemmigej mangeblomstret frytle skov-fyr Vellugtende gulaks hedelyng hjertegræs kragefod sump-kællingetand smalbladet kæruld tue-kæruld leverurt almindelig mjødurt grå-pil almindelig rapgræs revling sideskærm lyse-siv vand-skræppe rundbladet soldug grå star hirse-star næb-star stjerne-star top-star toradet star almindelig sumpstrå almindelig syre tagrør kær-tidsel tormentil tranebær kær-trehage trævlekrone tykbladet ærenpris rød-gran tørvemosslægten dun-birk ene glat dueurt vandranunkelslægten Side 17

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat BILAG 3 Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat 4.12.2014 Lokalitet 1 Lokalitet 1 består af et moseområde på 3,8 ha, som ligger i ådalen langs vandløbet Skinderup Bæk vest for Skinderup

Læs mere

Fattigkær. Beskyttelse. Fattigkær i Tinning Mose. Foto: Århus Amt.

Fattigkær. Beskyttelse. Fattigkær i Tinning Mose. Foto: Århus Amt. ene er karakteriseret ved en græs-, star- og sivdomineret vegetation på vandmættede, moderat sure levesteder med en lav tilgængelighed af næringsstoffer. Man kan sige, at fattigkærene udgør en restgruppe

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Natur og Miljø. Dato: 29. september 2014

Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Natur og Miljø. Dato: 29. september 2014 Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att. Natur og Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at afgræsse og rydde enge, moser og heder ved Ansager Å Billund Kommune har på vegne af lodsejere

Læs mere

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE

BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE BOTANISK BESKRIVELSE LANDSKAB, NATURTYPER OG VILDE PLANTER I FORENINGENS OMRÅDE GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG 1 Forord. Igennem årene har der i foreningen været flere forslag om, at det kunne være interessant

Læs mere

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE

OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE OVERBLIK OVER NATURENS TILSTAND BESIGTIGELSER I VEJEN KOMMUNE Bettina Nygaard, Afd. for Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Aarhus Universitet BESIGTIGELSER AF 3-OMRÅDER Vejen kommune Basis Udvidet Fersk

Læs mere

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Områderne er besigtiget af Peter Lange og Bente Sørensen d. 30. oktober

Læs mere

Skov 43 Vilsbøl Plantage

Skov 43 Vilsbøl Plantage Skov 43 Vilsbøl Plantage Det store engområde Tuekær ved vestenden af Nors Sø behandles i den særlige plejeplan for Hanstholmreservatet. 1. 674bef (HED 4.9 ha, SØ 0.2 ha, MOS 0.7 ha) i alt 5.8 ha. Oprindelig,

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 3

Naturbeskyttelseslovens 3 Naturbeskyttelseslovens 3 Heder Overdrev Enge Moser Søer Vandløb Naturbeskyttelseslovens 3 3. Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af 1) heder, 2) moser og lignende, 3) strandenge og strandsumpe

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Våd hede. Den våde hede har sin hovedudbredelse i Vest- og Midtjylland.

Våd hede. Den våde hede har sin hovedudbredelse i Vest- og Midtjylland. Våde hede findes typisk som større eller mindre flader i lavninger på heder eller som fugtige bælter mellem mose og hede på indlandsheder og klitheder og i kanten af højmoser. Typen omfatter således både

Læs mere

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig

Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig side 1 af 6 Bilag II. Ellenberg værdier og eksempler på plus og minus arter på områder inden for Dynamo naturplansområdet Sdr. Lem Vig Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Indledning De forskellige

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for projekt om hævning af vandstanden i Stenholt Mose

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for projekt om hævning af vandstanden i Stenholt Mose Silkeborg Kommune Natur- og Miljøsektionen Sendt med mail til: natur@silkeborg.dk 17. juni 2015 Afgørelse om ikke-vvm-pligt for projekt om hævning af vandstanden i Stenholt Mose Silkeborg Kommune, Natur

Læs mere

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund

Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Naturgradienter i enge på tørveholdig bund Til landmænd og deres konsulenter. Af Naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet på enge?

Læs mere

Til Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks 151 6950 Ringkøbing Århus den 13 februar 2012

Til Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks 151 6950 Ringkøbing Århus den 13 februar 2012 Til Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks 151 6950 Ringkøbing Århus den 13 februar 2012 Vedr: Afregistrering af beskyttet natur på matrikel Barde By, Vorgod 3c samt matrikel Barde

Læs mere

Håndhævelsessager efter naturbeskyttelseslovens 3

Håndhævelsessager efter naturbeskyttelseslovens 3 Håndhævelsessager efter naturbeskyttelseslovens 3 EnviNa kursus den 20. november 2014 Ida Søkilde Jelnes, Assens Kommune som fremlagt af Karin Gennemgang af håndhævelsessag med alle trin Sagen kom ind

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Reinar Sandager Pedersen Egebjerg Landevej 25 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning af sammenhængende eng og mose Du har søgt om tilladelse til, at afgræsse et naturareal

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Afgørelse om registrering af 3 eng med aske/ellesump og dispensation til erstatningsområde

Afgørelse om registrering af 3 eng med aske/ellesump og dispensation til erstatningsområde Bjarne Thor Christensen Thomas Barslund Hans Zøllner Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282504 amo55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 17.09.2015 Sagsnr.

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Jens Christian Simonsen Saturnvej 6800 Varde Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Du har søgt om dispensation til at rydde træer og buske på matr. nr. 3

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Golfbaner og vand Søer og vand

Golfbaner og vand Søer og vand Golfbaner og vand Søer og vand Naturbeskyttelsesloven 3 beskyttede naturtyper Vandhuller 29a EU s arter Vejledningen til Loven (erstatningsbiotoper) Landzoneloven Vandplaner Naturplaner Golfbaner i Allerød

Læs mere

Skov 62 Østerild Plantage

Skov 62 Østerild Plantage Skov 62 Østerild Plantage 1. Abildkær 1006ab (ENG 65.2 ha, SØ 0.2 ha) i alt 65.4 ha. Kreaturgræsset eng med præg af hedekær og afvekslende fugtige og tørre dele. Flere store bestande af Plettet Gøgeurt.

Læs mere

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 27. juni 2016 Tilladelse

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013 BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013 BYGGERI OG NATUR Frederikssund Golf Klub Sendt pr. e-mail til Bestyrelsesmedlem Henrik Helt hhelt@mail.dk og greeenkeeper Karl Andersen greenkeeper@fgkgolf.dk Dato Sagsbehandler J.nr. 30. september 2013 klars 010589-2013

Læs mere

1. Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet.

1. Det forudsættes, at det ansøgte udføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet. Steffen Schmidt Hammelev Bygade 89 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 naturogvand@haderslev.dk www.haderslev.dk Dato:

Læs mere

Kristian Hundebøl Jacobsen Tingvejen Grindsted

Kristian Hundebøl Jacobsen Tingvejen Grindsted Kristian Hundebøl Jacobsen Tingvejen 278 7200 Grindsted Naturcenteret Bytoften 2, 6800 Varde 79946800 Afslag på dispensation og påbud efter naturbeskyttelsesloven om retablering af eng og ulovligt gravet

Læs mere

Moser og enge. Højtstående grundvand

Moser og enge. Højtstående grundvand Moser og enge Enge kan være meget artsrige biotoper, mens moser ofte er fattigkær og har få forskellige arter. Her er tale om biotoper i tilbagegang på grund af bl.a. dræning. Moser og enge kan underinddeles,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Kim Rask Hansen Engmosevej 4A 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Du har ansøgt om dispensation til at oprense en ca. 1531 m² stor beskyttet sø beliggende på matrikel

Læs mere

Højmose. Højmose i Holmegårds Mose. Foto: Miljøcenter Nykøbing.

Højmose. Højmose i Holmegårds Mose. Foto: Miljøcenter Nykøbing. fladen er ekstremt næringsfattig, idet den er hævet over grundvandet og modtager sit vand som nedbør. vegetationen er lysåben og består af tuer, som er højereliggende partier med dværgbuske, og høljer,

Læs mere

Jakob Walther Snebang Nørgårdsvej 100, 9970 Strandby 9970

Jakob Walther Snebang Nørgårdsvej 100, 9970 Strandby 9970 Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Jakob Walther Snebang Nørgårdsvej 100, 9970 Strandby 9970 Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 6. juli

Læs mere

Erstatningsnatur i kommunerne hvordan håndterer vi det i sagsbehandlingen.

Erstatningsnatur i kommunerne hvordan håndterer vi det i sagsbehandlingen. Erstatningsnatur i kommunerne hvordan håndterer vi det i sagsbehandlingen Kort om Silkeborgmotorvejen Ca. 24 km i Silkeborg Kommune Ca. 22 beskyttede naturområder ( 3) berøres Ca. 20 ha. erstatningsnatur

Læs mere

Jakob Olsen Plejeltvej Hornbæk. Mail: Dispensation til etablering af sø i kanten af mose/eng.

Jakob Olsen Plejeltvej Hornbæk. Mail: Dispensation til etablering af sø i kanten af mose/eng. Jakob Olsen Plejeltvej 22 3100 Hornbæk Mail: ravnegaard@hotmail.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato

Læs mere

Dispensation til etablering af udsigtstårn. Ejendommen matr.nr. 1h Gurrevang, Tikøb, Gurrevej 502. Kære Ole Andersen

Dispensation til etablering af udsigtstårn. Ejendommen matr.nr. 1h Gurrevang, Tikøb, Gurrevej 502. Kære Ole Andersen Naturstyrelsen Nordsjælland Att.: Jens Ole Andersen joa@nst.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/14856 Sagsbeh. Andreas Jarløv

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og planlovens 35 til etablering af vandhul på matr. nr. 16d Gjerrild By, Gjerrild

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 og planlovens 35 til etablering af vandhul på matr. nr. 16d Gjerrild By, Gjerrild Jens Mark Arnung Annavej 19 8500 Grenå TEKNIK OG MILJØ Dato: 7. november 2013 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pec@norddjurs.dk Journalnr.: 13/18758 Dispensation fra

Læs mere

Dispensation 3 natur til oprensning af Illeris Bæk

Dispensation 3 natur til oprensning af Illeris Bæk Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Niels Henrik Jensen Illerisørevej 38 C Hvalpsund 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt på

Læs mere

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø.

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø. Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk

Læs mere

Ansøgning om lovliggørelse af bådebro, matr. nr. 2d, Stubbe By, Dråby

Ansøgning om lovliggørelse af bådebro, matr. nr. 2d, Stubbe By, Dråby 1 of 6 Fredningsnævnet for Midtjylland Østlig del 04-12-2015 Retten i Randers Sagsnr.: 15/621 Nørregade 1 Sagsbehandler: 8900 Randers Hanne Henriksen Tlf.: 87 53 54 10 natur.miljoe@syddjurs.dk Ansøgning

Læs mere

Området er registeret som hhv. eng og sø i kommunens vejledende registrering af beskyttet natur.

Området er registeret som hhv. eng og sø i kommunens vejledende registrering af beskyttet natur. Rune Jeppesen Hansen Branebjerg 21 5471 Søndersø 30. maj 2016 Sagsnummer 480-2016-19379 Lovliggørende dispensation til oprensning og udvidelse af sø på ejendommen matr.nr. 1 St. Trolddal, Hårslev. Tilladelse

Læs mere

Dispensation til 3 sø

Dispensation til 3 sø Grundejerforeningen Eldrup v/formand Per B. Frederiksen Losvej 3, Ertebølle 9640 Farsø Sendt på e-mail: per@yde-frederiksen.dk Dato: 2. februar 2016 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX s Plads 1 9640

Læs mere

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk FBE-MMS23@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. tkoee 002794-2013 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb. Mail: Dispensation til etablering af sø i mose.

Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb. Mail: Dispensation til etablering af sø i mose. Jette Thelin Ravnebakkevej 4A 3490 Tikøb Mail: jet@bibbo.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 15.01.2016

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. april 2007 J.nr.: NKN-131-00055 mgi Afgørelse i sagen om

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af tilgroet mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af tilgroet mose Villy Nielsen Kolstrupvej 64 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af tilgroet mose Du har søgt om tilladelse til, at rydde træopvækst på matr. nr. 5ac og 5o Sønderby By,

Læs mere

Samtidig ophæves den tidligere registrering af to mindre søer på ejendommen, med lok. nr og Høng.

Samtidig ophæves den tidligere registrering af to mindre søer på ejendommen, med lok. nr og Høng. Returadresse:, 4400 Kalundborg Dorte Lyngholm Solbjergvej 28 Solbjerg 4270 Høng DATO 2. juni 2016 SAGS NR. 326-2016-3118 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk 1. Beskyttet sø på din ejendom I forbindelse

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 30-03- 2011 TILSYNET Beskyttede naturområder i Girafmosen Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs har den 2. december 2009 rettet henvendelse til

Læs mere

Grundvand og terrestriske økosystemer

Grundvand og terrestriske økosystemer Grundvand og terrestriske økosystemer Rasmus Ejrnæs & Bettina Nygaard D A N M A R K S M i L J Ø U N D E R S Ø G E L S E R A A R H U S U N I V E R S I T E T Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet Kildevæld

Læs mere

Hængesæk. Hængesæk med kærmysse ved dystrof sø nord for Salten Langsø. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus.

Hængesæk. Hængesæk med kærmysse ved dystrof sø nord for Salten Langsø. Foto: Henriette Bjerregaard, Miljøcenter Århus. kenes fællestræk er, at de er dannet flydende i vandskorpen af søer og vandhuller. Efterhånden danner hængesækken et tykt tørvelag, der kun gynger eller skælver lidt, når man går på den. Langt de fleste

Læs mere

3 beskyttede naturarealer. Temadag: Natur og miljøudfordringer i planteavl, Koldkærgaard d. 19.8. 2010 Heidi Buur Holbeck Videncentret for Landbrug

3 beskyttede naturarealer. Temadag: Natur og miljøudfordringer i planteavl, Koldkærgaard d. 19.8. 2010 Heidi Buur Holbeck Videncentret for Landbrug 3 beskyttede naturarealer Temadag: Natur og miljøudfordringer i planteavl, Koldkærgaard d. 19.8. 2010 Heidi Buur Holbeck Videncentret for Landbrug Meget fokus på 3 arealer hvorfor nu det? Visse 3 arealer

Læs mere

14. juli 2014 Tkarl Rådhuset Torvet Frederikssund

14. juli 2014 Tkarl Rådhuset Torvet Frederikssund Lars Peter Nielsen Venslevleddet 11 4050 Skibby Helle & Knud Fischer Venslevleddet 9 4050 Skibby Dato Sagsbehandler J.nr. BYGGERI OG 1. NATUR juli 14. juli 2014 Tkarl 004399-2014 Rådhuset Torvet 2 3600

Læs mere

Dispensation til del af fjernet dige nr

Dispensation til del af fjernet dige nr Benny Berge Gunderstedvej 26 Ll Ajstrup 9240 Nibe Dispensation til del af fjernet dige nr. 45.639 Dato: 27. februar 2017 Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2017-9169

Læs mere

Trærammen/spunsen skal rage mindst muligt op over jordoverfladen under hensyntagen til funktionen, så den syner mindst muligt set fra stien.

Trærammen/spunsen skal rage mindst muligt op over jordoverfladen under hensyntagen til funktionen, så den syner mindst muligt set fra stien. Fra den 1. november sender Helsingør Kommune posten digitalt! Gå ikke glip af vigtig post, husk derfor at tjekke din postkasse jævnligt på www.borger.dk. For at få adgang til din digitale postkasse skal

Læs mere

Skov 14 Hvidbjerg Plantage

Skov 14 Hvidbjerg Plantage Skov 14 Hvidbjerg Plantage De store, åbne klitheder i Hvidbjerg Plantages nordlige og vestlige del er omfattet af særlige plejeplaner for hhv. Stenbjerg-Hvidbjerg Hede og Lyngby-Lodbjerg Hede. Her omtales

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Odder Ådal - besigtigelsesnotat

Odder Ådal - besigtigelsesnotat Odder Ådal - besigtigelsesnotat Delområde 1: Område 1, traceet langs det gamle åløb, hvor der skal skrabes jord ned i åen fra området umiddelbart sydvest for det nuværende åløb. Området langs åløbet i

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk. Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande

TEKNIK OG MILJØ. Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk. Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande TEKNIK OG MILJØ Kaj Nielsen Sdr. Ommevej 25 7330 Brande Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning Tlf. 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Dato: 18. april 2013 Udtalelse om arealer beliggende i

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Ejendommen matr.nr. 65b Helsingør Overdrev, adresse. Gurrevej 166 3000 Helsingør.

Ejendommen matr.nr. 65b Helsingør Overdrev, adresse. Gurrevej 166 3000 Helsingør. Fra den 1. november sender Helsingør Kommune posten digitalt! Gå ikke glip af vigtig post, husk derfor at tjekke din postkasse jævnligt på www.borger.dk. For at få adgang til din digitale postkasse skal

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

BREVEKSEMPLER BILAG TIL VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN. Maj 2007

BREVEKSEMPLER BILAG TIL VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN. Maj 2007 BREVEKSEMPLER BILAG TIL VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN Maj 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE BREVEKSEMPEL 1: VARSEL AF PÅBUD ULOVLIG TILBYGNING I LANDZONE 3 BREVEKSEMPEL

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning og rydning af beskyttet hede

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning og rydning af beskyttet hede Jens Eskildsen Stenbæksvej 9 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til afgræsning og rydning af beskyttet hede Du har søgt om tilladelse til afgræsning og rydning af et beskyttet hedeareal

Læs mere

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Teknik og Miljø 2014 Plejeplan Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Forsidefoto af 20. maj 2014 Parti af kystoverdrevet med røde tjærenelliker Baggrund Slagelse Kommune har som

Læs mere

Lovliggørende dispensation til opfyldning af mose mod etablering af erstatningsnatur

Lovliggørende dispensation til opfyldning af mose mod etablering af erstatningsnatur HANS HELLE, SDR. OMME EJENDOMSSELSKAB ApS Hovedgaden 5 7260 Sønder Omme Att.: Søren Helle Lovliggørende dispensation til opfyldning af mose mod etablering af erstatningsnatur Billund Kommune har ved besigtigelse

Læs mere

Opførsel af transformerstation

Opførsel af transformerstation POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK att. Lars Hansen Thy Mors Energi Elsøvej 107 7900 Nykøbing Mors Opførsel af transformerstation Struer

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at anlægge flisebelagt hundetræningsbane på overdrev

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at anlægge flisebelagt hundetræningsbane på overdrev DcH Vojens civile Hundeføreforening V/ Frede Pedersen fp1499@bbsyd.dk Dato: 30-6-2014 Sagsident: 14/6189 Sagsbehandler: Søren Karmark Obel Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Med dispensationen gives samtidig landzonetilladelse efter planlovens 35.

Med dispensationen gives samtidig landzonetilladelse efter planlovens 35. TEKNIK OG MILJØ Søren Kastbjerg Langbovej 5 7490 Aulum Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8154 ngors@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 01.05.00-P00-100-14

Læs mere

Tidvis våd eng. Tidvis våd eng med klokkeensian, klokkelyng og hirse-star. Foto: Peter Wind, DMU.

Tidvis våd eng. Tidvis våd eng med klokkeensian, klokkelyng og hirse-star. Foto: Peter Wind, DMU. Den tidvis våde eng finder man typisk i lavninger i hedeområder, ved kanten af søer og vandløb, hvor vandstanden er høj i dele af året, i kanten af moser og på landsiden af strandenge. Plantesamfundet

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer I Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune Redaktion: Tage Burholt og Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København V Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 09-10400 - 7 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

Våd eng. Våd eng, er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 som eng eller mose, dog forudsættes det, at arealet omlægges sjældnere end hvert

Våd eng. Våd eng, er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 som eng eller mose, dog forudsættes det, at arealet omlægges sjældnere end hvert Plantesamfundet våd eng dækker over uomlagte naturenge, der kun er drænede og gødskede i et begrænset omfang. De våde enge vil sammenlignet med rigkær og tidvis våd eng have en højere tilgængelighed af

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at afgræsse og rydde mose Dato: 12. november 2014

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at afgræsse og rydde mose Dato: 12. november 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at afgræsse og rydde mose Dato: 12. november 2014 Du har søgt om dispensation til at afgræsse og rydde på din ejendom matr. nr. 12e, Fugdal By, Hejnsvig. Ejendommen

Læs mere

Sanne Kolman Taskebjergvej Kjellerup. 7. juli 2016 Ejd Tilladelse til anlæg af vandhul

Sanne Kolman Taskebjergvej Kjellerup. 7. juli 2016 Ejd Tilladelse til anlæg af vandhul Sanne Kolman Taskebjergvej 25 8620 Kjellerup 7. juli 2016 Ejd-2016-02898 Tilladelse til anlæg af vandhul Silkeborg Kommune meddeler hermed tilladelse efter planlovens 1 35 (landzonebestemmelserne) til

Læs mere

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af træer og oprykning af rødder i mose

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af træer og oprykning af rødder i mose Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 til rydning af træer og oprykning af rødder i mose Du har søgt om tilladelse til rydning af træer og oprykning af rødder på matr. nr. 1e og 1ab, Møbjerg, Sdr.

Læs mere

Bemærkninger til klage over modernisering af Resendal

Bemærkninger til klage over modernisering af Resendal Natur- og Miljøklagenævnet E-mail: nmkn@nmkn.dk Att. Kurt Bjerre Pedersen, kbp@nmkn.dk 22. september 2014 Bemærkninger til klage over modernisering af Resendal Natur- og Miljøklagenævnet har 4. september

Læs mere

Dato: 1. september 2014. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at fortsætte opdyrkning af tidligere moseareal

Dato: 1. september 2014. Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at fortsætte opdyrkning af tidligere moseareal Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til at fortsætte opdyrkning af tidligere moseareal Du har søgt om dispensation til at fortsætte opdyrkning af tidligere moseareal på din ejendom matr. nr. 1 t,

Læs mere

Skov 51 Tved Plantage

Skov 51 Tved Plantage Skov 51 Tved Plantage Afgrænsning mod Hanstholm Vildtreservat, oversigtskort 1. Kalkskrænt ved Sårup mm. 750abc (HED 10.5 ha, ENG 8.4 ha, ORE 2.4 ha) i alt 21.3 ha. Kreaturgræsset klithede, eng og stejl,

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Jens Christian Bay Rifbjergvej 20 5900 Rudkøbing. Sendt pr. e-mail til foxhill@post11.tele.dk

Jens Christian Bay Rifbjergvej 20 5900 Rudkøbing. Sendt pr. e-mail til foxhill@post11.tele.dk Jens Christian Bay Rifbjergvej 20 5900 Rudkøbing Sendt pr. e-mail til foxhill@post11.tele.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 Fax. mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Henrik Sønderris Sønderrisvej Græsted. Dispensation til at fjerne træer og opvækst i 3 beskyttet mose

Henrik Sønderris Sønderrisvej Græsted. Dispensation til at fjerne træer og opvækst i 3 beskyttet mose Henrik Sønderris Sønderrisvej 4 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282504 amo55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 08.01.2016 Sagsnr. 15/25592

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000-område nr. 40 Karup Å, Kongenshus og Hessellund Heder Titel: Natura 2000-plejeplan for Naturstyrelsens arealer i Natura 2000- område nr.

Læs mere

Dispensation til regulering af sø og mose og tilladelse til to nye sø på ejendommen Holbækvej 148, Nr. Jernløse.

Dispensation til regulering af sø og mose og tilladelse til to nye sø på ejendommen Holbækvej 148, Nr. Jernløse. AMPHI CONSULT V. MARTIN HESSELSØE ApS Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst HOLBÆK KOMMUNE Dato: 7. marts 2016 Sagsb.: Morten Holme Sagsnr.: 16 / 6554 Dir.tlf.: 72366291 E-mail: moho@holb.dk Dispensation

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren:

Naturbeskyttelseslovens 7 forskellige ordninger for biotopbeskyttelse med forskellige retsvirkninger virkning for ejeren: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet

Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Smag på Landskabet - arealernes plantebestand som grundlag for vurdering af kødkvalitet Anna Bodil Hald og Lisbeth Nielsen Natur & Landbrug ApS www.natlan.dk - mail@natlan.dk August 2014 Smag på Landskabet

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019

Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019 Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019 Plejeplan for Bagholt Mose 2014-2019. Plejeplan udarbejdet for Faxe kommune 2014 Feltarbejde, foto og afrapportering: Eigil Plöger Fotos AGLAJA AGLAJA v. Eigil Plöger

Læs mere

Kultureng. Kultureng er vidt udbredt i hele landet og gives lav prioritet i forvaltningen.

Kultureng. Kultureng er vidt udbredt i hele landet og gives lav prioritet i forvaltningen. e er intensivt udnyttede, fugtige græsmarker, der jævnligt drænes og gødskes og er domineret af udsåede kulturgræsser og kløver. findes på intensivt udnyttede lavbundsjorder i hele landet. Arterne i kultureng

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen By- Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Park og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Projektgruppen for vådområdeprojektet Natur og Miljø Frederikssund Kommune Torvet 2 3600 Frederikssund Dato 18. juli 2017 Sagsnr. 01.05.08-P25-5-17 BY OG LANDSKAB Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15

Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Arsenalvej 55 9800 Hjørring Dato 15. januar 2016 Sagsnr. 01.05.08-K08-19-15 BY OG LANDSKAB Torvet 2 3600 Frederikssund Dispensation fra 3 i naturbeskyttelsesloven

Læs mere

Grave- og efterbehandlingsplan for Pindstrups arealer i Store Vildmose INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Indvindingsmetode 2

Grave- og efterbehandlingsplan for Pindstrups arealer i Store Vildmose INDHOLD BILAG. 1 Indledning 2. 2 Indvindingsmetode 2 Grave- og efterbehandlingsplan for Pindstrups arealer i Store Vildmose ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk GRAVE- EFTERBEHANDLINGSPLAN

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere