DUN Dansk Uddannelses-Nomenklatur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DUN 2001. Dansk Uddannelses-Nomenklatur"

Transkript

1 DUN 2001 Dansk Uddannelses-Nomenklatur

2 DUN 2001 Dansk Uddannelses-Nomenklatur Udgivet af: Danmarks Statistik Undervisningsministeriet Danmarks Statistiks trykkeri Juni 2002 Oplag 700 stk ISBN ISSN Pris: 137,00 kr. incl. moms Adresser: Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf Fax e-post: Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 D 1220 København K Tlf Fax e-post Danmarks Statistik 2002 Enhver form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik er forbudt efter gældende lov om ophavsret. Undtaget herfra er citatretten, der giver ret til at citere med angivelse af denne publikation som kilde, i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.

3 Forord Systematisk beskrivelse af uddannelsessystemet For at imødekomme behovet for en systematisk beskrivelse af det danske uddannelsessystem udgiver Danmarks Statistik i samarbejde med Undervisningsministeriet en Dansk Uddannelses-Nomenklatur (DUN). Denne publikation afløser Dansk Uddannelses-Nomenklatur af Udgivelsen består af en oversigt på numre og en alfabetisk oversigt. DUN-koderne er 5-cifrede koder, der entydigt angiver eksisterende og nedlagte uddannelser. Salg af publikation Ajourført udtræk Henvendelse DUN-publikationen kan bestilles ved henvendelse til Danmarks Statistiks Abonnementsafdeling, tlf Et ajourført udtræk af alle DUN-koder elektronisk eller på papir kan bestilles ved henvendelse til Danmarks Statistik, tlf Prisen er 2000,00 kr. ekskl. moms Alle spørgsmål vedrørende DUN bedes rettet til: Danmarks Statistik, Uddannelsesstatistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø, tlf Maj 2002 Danmarks Statistik Undervisningsministeriet

4

5 DUN - 5 Indledning Formål Hvad er en uddannelse Fagligt indhold Formålet med Dansk Uddannelses-Nomenklatur (DUN) er, på grundlag af en registrering af alle danske uddannelser af en varighed på mindst 80 timer, at inddele de enkelte uddannelser i homogene grupper. Det giver mulighed for en systematisk oversigt over det danske uddannelsessystem. Anvendelsen af en ensartet uddannelsesklassifikation på de enkelte områder åbner mulighed for at sammenholde oplysninger fra forskellige kilder om befolkningens uddannelsesmæssige status. Ordet uddannelse bruges i daglig tale dels i betydningen kundskabsformidling (en uddannelses- eller undervisningsproces inden for en organisatorisk ramme), dels som betegnelse for afslutningen på et uddannelsesforløb. DUN klassificerer afslutningen af et uddannelsesforløb. Den kan i vidt omfang også anvendes til en systematisk gruppering af igangværende uddannelsesforløb. DUN indeholder alle afslutninger på uddannelsesforløb fra det primære uddannelsessystem og fra voksen- og efteruddannelserne. Hvis en voksen/efteruddannelsesaktivitet ikke kan relateres til et afsluttende uddannelsesforløb, er der dannet en kode for en gruppe af kurser, fx i AMU er det efteruddannelsesudvalgets navn. DUN indeholder alle afsluttende uddannelsesforløb i Danmark siden 1970, men opdateres kun med afsluttende uddannelsesforløb som Danmarks Statistik registrerer. Det drejer sig stort set om alle uddannelsesaktiviter, der er dækket af love og bekendtgørelser. DUN er baseret på en gruppering af uddannelserne efter fagligt indhold. Ofte vil de enkelte uddannelser dog have tilknytning til flere forskellige fagområder. Fx har nogle videregående uddannelser relationer til flere faglige emner. Et eksempel er sprog og økonomi. I sådanne tilfælde er der foretaget et valg, hvor uddannelsen er placeret inden for det fagområde, der tidsmæssigt har vejet tungest i uddannelsesforløbet. Det faglige indhold i DUN-klassifikationssystemet er angivet ved hjælp af et hierarkisk system med tre trin: 1. ciffer angiver fagligt hovedområde 2. ciffer angiver faglig mellemgruppe 3. ciffer angiver faglig undergruppe 4. og 5. ciffer angiver løbenummer inden for uddannelsesgruppen

6 6 - DUN Fagligt hovedområde De 10 faglige hovedområder er defineret på følgende måde: Side 0 Ikke erhvervsrettede uddannelser Pædagogiske uddannelser Humanistiske, religiøse og æstetiske uddannelser Samfunds-, kontor- og handelsuddannelser Naturvidenskabelige uddannelser Industri- og håndværkstekniske uddannelser Jordbrugs-, fiskeri- og levnedsmiddeluddannelser Transport- og kommunikationstekniske uddannelser Sundhedsuddannelser Uddannelser vedrørende offentlig sikkerhed mv Afsluttende uddannelser klassificeres også efter niveau. En uddannelses niveaumæssige indplacering ændres hyppigere end dens faglige område. Derfor er den 5-cifrede DUN-kode baseret på det faglige indhold, mens klassifikationen af uddannelsesniveau er indeholdt i et uafhængigt supplerende 6. ciffer. Uddannelsens niveau fastsættes som den samlede uddannelsestid, der er nødvendig til at fuldføre den pågældende uddannelse (længden på den korteste adgangsgivende uddannelse samt længden på selve uddannelsen). I praksis knytter der sig imidlertid betydeligt flere problemer til en klassificering af uddannelser efter uddannelsesniveau end efter fagligt indhold. Det er ikke muligt helt objektivt at lægge retningslinier for, hvorledes et niveau for en uddannelse bør fastlægges, men Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet følger nedenstående retningslinier, som i praksis har vist sig at føre til acceptable resultater i langt de fleste tilfælde. Principielt fastlægges en uddannelses niveau efter en vurdering af uddannelsens slutniveau. I de fleste tilfælde fastlægges niveauet ved at længden på den adgangsgivende uddannelse lægges sammen med selve uddannelsens længde. Der tages altid udgangspunkt i den adgangsgivende uddannelse, der er kortest. Ved indplaceringen tages der hensyn til niveauet på andre sammenlignelige uddannelser, idet der lægges vægt på, at uddannelser, der giver samme kompetence, placeres på samme uddannelsesniveau. På den baggrund kan uddannelserne indplaceres på følgende 10 uddannelsesniveauer: Rækkefølgen af uddannelserne er i denne publikation anført med følgende prioritering: Uddannelsesniveau Uddannelsesniveau Rækkefølge (Følger umiddelbart efter den 5-cifrede kode) 0 Folkeskoleniveau... børnehaveklasse 1 Grundskoleniveau I klasse 2 Grundskoleniveau II klasse/årgang 3 Gymnasialt niveau I uddannelsesår 4 Gymnasialt niveau II uddannelsesår 5 Korte videregående uddannelser uddannelsesår 6 Mellemlange videregående uddannelser/bachelorudd uddannelsesår 7 Lange videregående uddannelser uddannelsesår 8 Forskerniveau uddannelsesår 9 Uden for niveauplacering 1) Fagligt hovedområde (DUN-kodens 1. ciffer) 2) Faglig mellem- og undergruppe (DUN-kodens 2. og 3. ciffer) 3) Løbenummer (DUN-kodens 4. og 5. ciffer)

7 DUN - 7 Uddannelsesregister Danmarks Statistik administrerer et uddannelsesregister, som foruden oplysninger om uddannelsens navn, DUN-kode og uddannelsesniveau også indeholder en række supplerende oplysninger om uddannelsens art, indhold og varighed samt indplacering i UNESCO's internationale uddannelsesklassificeringssystem ISCED og angivelse af, i hvilket omfang vedkommende uddannelse er omfattet af Danmarks Statistiks løbende uddannelsesstatistik. Registret føres løbende ajour med ændringer på ovennævnte områder og danner bl.a. grundlag for denne ajourførte DUN-kodeudgave. Mest anvendte forkortelser AAU Afg. AMU Arb. Bach. DPU Eks. Euu FIF Fors. Gen. Gl. Hf Indv. Int. ml.lang Off. Omr. Pæd. RUC Spec. Tx Udd. Udv. U.n.a. Vid. Vidg. Aalborg Universitet Afgang Arbejdsmarkedsuddannelser Arbejde/arbejder Bachelor Damnarks Pædagogiske Universitet Eksamen Efteruddannelsesudvalg Forberedelseskursus for indvandrer og flygtninge Forsøg Generelt Gammel Højere forberedelseseksamen Indvandrer International Mellemlang Offentlig Området Pædagogisk/pædagogik Roskilde Universitetscenter Special/speciale Teknisk eksamen Uddannelse Udvalg Uden nærmere angivelse Videnskab/videnskabelig Videregående

8

9 DUN Ikke erhvervsrettede uddannelser 01 Førskoleuddannelser 012 Børnehaveklasse Børnehaveklasse 02 Almene skole-, kursus- og enkeltfagsuddannelser 021 Almene skoleuddannelser klasse klasse klasse klasse klasse klasse år Indv.udd klasse klasse år Indv.udd klasse år Indv.udd klasse Grundskolen real real real Realen år international studentereksamen år international studentereksamen år international studentereksamen International studentereksamen Studentereksamen e.l. Indv. udd. 022 Almene kursusuddannelser Efterskole u.n.a klasse, efterskole klasse, efterskole klasse, efterskole klasse, efterskole Efterskoler Tx-enkeltfag (adgang til Htx) hf hf hf Hf 2-årig Hf-eksamen kombineret af enkeltfag FUU den fri ungdomsuddannelse 023 Almene enkeltfagsuddannelser Folkeskolens afgangsprøver, enkeltfag Forberende voksenudd., enkeltfag Folkeskole udvid. afg.prøve, enkeltfag Almen voksenuddannelse, enkeltfag Hf-/studenterfag, enkeltfag Adgangskursus (FIF) pæd., enkeltfag 03 Almene skole-/kursusudd. med hovedvægt på humanistiske fag 031 Almene skoleuddannelser med hovedvægt på humanistiske fag g sproglig g sproglig g sproglig Sproglig gymnasium 032 Almene kursusuddannelser med hovedvægt på humanistiske fag Studenterkursus 1. år sproglig Studenterkursus 2. år sproglig Sproglig studenterkursus 04 Almene skole-/kursusudd. med hovedvægt på naturvidensk. fag 041 Almene skoleuddannelser med hovedvægt på naturvidensk. fag g matematisk g matematisk g matematisk Matematisk gymnasium 042 Almene kursusuddannelser med hovedvægt på naturvidensk. fag Studenterkursus 1. år matematisk Studenterkursus 2. år matematisk Adgangseksamen, teknika 1.5 år Adgangseksamen, teknika 1 år Matematisk studenterkursus 05 Ikke kompetencegivende kursusuddannelser 051 Ikke kompetencegivende kurser Ungdomshøjskolekursus Ungdomshøjskolekursus andre Folkehøjskolekursus Folkehøjskolekursus, gymnastik/idræt Folkehøjskolekursus, forkursus sygepl Folkehøjskolekursus for handicappede Folkehøjskolekursus andre Folkehøjskolekursus, håndarb. og sløjd Folkehøjskolekursus for pensionister Daghøjskoler Kurser for unge, AMU erhv.intro Kurser langtidsledige, AMU erhv.intro Kurser for kvinder, AMU erhv.intro Erhv.intro.unge/ledige, AMU erhv.intro Indvandrere erhv.dansk, AMU erhv.intro Kurser for 10. klasser, AMU erhv.intro Specialklasser, AMU erhv.intro Inspirationskurser, AMU erhv.intro.

10 10 - DUN 09 Uoplyst uddannelse 090 Uoplyst uddannelse Uoplyst uddannelse 1 Pædagogiske uddannelser 10 Rent pædagogiske uddannelser 100 Pædagogiske uddannelser generelt Pædagogik (DPU), cand.pæd Pædagogik (DPU), eksamineret Pædagogik (DPU), lic.pæd Pædagogik, supplering Pædagogik, bachelor Pædagogik (RUC), overbygning Pædagogik, grunduddannelse (kandidat) Pædagogik, cand.phil Pædagogik, cand.mag Pædagogik, mag.art Pædagogisk-faglig (DPU), cand.pæd Pædagogik, sidefag Pædagogik, bifag Ulandspædagogik, cand.phil Ulandspædagogik, cand.mag Gymnasiepædagogik, master Folkeskolelærer, årskursus Voksenpædagogik, cand.phil Voksenpædagogik, cand.mag. 102 Pædagogiske uddannelser for lærere i humanistiske fag Pædagogikum i historie Pædagogikum i oltidskundskab Pædagogikum i latin Pædagogikum i græsk Pædagogikum i dansk Pædagogikum i engelsk Pædagogikum i tysk Pædagogikum i fransk Pædagogikum i italiensk Pædagogikum i spansk Pædagogikum i russisk Pædagogikum i religion 103 Pædagogiske uddannelser for lærere i æstetiske fag Pædagogikum i kunsthistorie Pædagogikum i musik Pædagogikum i dramatik Pædagogikum i filmkundskab Læreprocesser, master 105 Pædagogiske uddannelser for lærere i naturvidenskabelige fag Pædagogikum i matematik Pædagogikum i datalogi Pædagogikum i fysik Pædagogikum i kemi Pædagogikum i biologi Pædagogikum i geografi Pædagogikum i legemsøvelser 106 Pædagogiske uddannelser for lærere ved tekniske udd.områder Pæd. grundkursus, lærere tekn. skoler Pæd. uddannelse, lærere ved teknika Pæd. uddannelse, lærere ingeniørakad. 107 Pædagogiske uddannelser for lærere indenfor handel/kontor Pæd. grundkursus, lærere handelshøjsk Handelsfaglærereksamen 11 Pædagoguddannelser 111 Pædagoguddannelser Barneplejerske Pædagogik, grunduddannelse Småbørnslærerinde Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr Socialpædagogik, videregående udd Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen Omsorgspers., fortsætterudd. 10 mdr Pædagog Pædagogisk euu, AMU pæd./soc Pædagogisk arbejde, diplomuddannelse Pædagogik Indv.udd. efterudd Pædagogik Indv.udd. ml.lang vidg Pædagogik Indv.udd. lang vidg. 12 Læreruddannelser uden hovedvægt på et enkelt fag 120 Almene læreruddannelser Folkeskolelærer Dansk andetsprog for voksne 18 Læreruddannelser i interessefag 181 Læreruddannelser i enkelte fag Håndarbejdslærer Kørelærer 104 Pædagogiske uddannelser for lærere i samfundsfaglige fag Pædagogikum i samfundsfag Pædagogikum i psykologi

11 DUN Humanistiske, religiøse og æstetiske uddannelser 20 Humanistiske, religiøse og æstetiske uddannelser generelt 201 Humanistiske og æstetiske uddannelser generelt Humanistisk (RUC), basis 2-årig Humanistisk (AAU), indl. fællessem Humanistisk, sidefag Humanistisk, supplering Musisk-æstetisk (AAU), basis 1-årig Pædagogik-human. (DPU), cand.hum.pæd Humanistisk, supplering 2-årig Bachelor 1/2 år u.n.a. (RUC) Sproglig-pæd. (AAU), basis 1-årig Bachelor 1 år u.n.a. (RUC) Humanistisk kombination, mellemniveau Filosofi, lic.phil Æstetisk kulturarbejde, cand.phil Æstetisk kulturarbejde, cand.mag Sprog og int. forhold, cand.mag Humanistisk kombination, cand.mag Kultur, supplering Cand.phil. u.n.a Humanistiske fag, bachelor Cand.mag. u.n.a Humanistisk bachelor, grunduddannelse Kultur-sprogmødestud. (RUC), overbygn Kulturel, grunduddannelse Mag.art. u.n.a Kultur, sidefag 1.5 år Universitetsuddannelse u.n.a Kultur, bifag Humanistisk informatik, bachelor Humanistisk kandidat, grunduddannelse Humanistisk, bifag Dr.phil Sprog og int. forhold, overbygning Informatik, overbygning Pædagogik-human. (DPU), eksamineret Datalingvistik, overbygning Datalogi-humanistisk, cand.phil Datalogi-humanistisk, cand.mag Kultur og formidling, cand.phil Kultur og formidling, cand.mag Humanistisk (AAU), bachelor fællessem Musisk-æstet. (AAU), bach.basis 1-årig Sproglig-pæd. (AAU), bach.basis 1-årig Humanistisk (RUC), bach.basis 2-årig Humanist./teol. Indv.udd. lang vidg Kunstnerisk Indv.udd. kort vidg Kunstnerisk Indv.udd. ml.lang vidg Kunstnerisk Indv.udd. lang vidg. 21 Historiske og arkæologiske uddannelser 211 Historieuddannelser Historie, bachelor Historie, overbygning Historie, cand.phil Historie, cand.mag Historie, mag.art. 212 Uddannelser i historiske specialer Kunsthistorie, bachelor Kunsthistorie, cand.phil Kunsthistorie, overbygning Kunsthistorie, cand.mag Kunsthistorie, mag.art Oldtidskundskab, overbygning Oldtidskundskab, cand.phil Oldtidskundskab, cand.mag Kinesisk kultur, cand.phil Kinesisk kultur, cand.mag Kinesisk kultur, mag.art. 213 Arkæologiuddannelser Arkæologi klassisk, bachelor Arkæologi klassisk, cand.phil Arkæologi klassisk, cand.mag Arkæologi klassisk, mag.art Arkæologi forhistorisk, bachelor Arkæologi forhistorisk, cand.phil Arkæologi forhistorisk, cand.mag Arkæologi forhistorisk, mag.art Arkæologi middelalder, bachelor Arkæologi middelalder, cand.phil Arkæologi middelalder, cand.mag Arkæologi middelalder, mag.art Arkæologi nærorientalsk, mag.art Oldtidskultur nærorientalsk, bachelor Oldtidskultur nærorient., cand.phil Oldtidskultur nærorient., cand.mag. 22 Litterære og sproglige uddannelser 220 Uddannelser i sammenlignende litteratur Litteraturvidenskab, bachelor Litteraturvidenskab, cand.phil Litteraturvidenskab, cand.mag Litteraturvidenskab, mag.art Litteraturvidenskab, overbygning Nordisk litteratur, mag.art. 221 Uddannelser i klassiske sprog Latin, overbygning Latin, cand.phil Latin, cand.mag Nylatin, cand.phil Nylatin, cand.mag Græsk, cand.phil.

12 12 - DUN Græsk, overbygning Græsk, cand.mag Græsk middelald. (byzant.), cand.phil Græsk middelald. (byzant.), cand.mag Nygræsk, cand.phil Nygræsk, bachelor Nygræsk, cand.mag Græsk-romersk kulturhist., cand.phil Græsk-romersk kulturhist., cand.mag. 222 Uddannelser i nordiske sprog Dansk-nordisk, bachelor Dansk, cand.phil Dansk, overbygning Dansk, cand.mag Nyere dansk sprog, mag.art Nordisk, mag.art. 223 Uddannelser i andre germanske sprog Engelsk, bachelor Engelsk, overbygning Engelsk, cand.phil Engelsk, cand.mag Engelsk, mag.art Amerikansk samfundsstudie, cand.phil Tysk, bachelor Tysk, overbygning Tysk, cand.phil Tysk, cand.mag Nederlandsk, cand.phil Nederlandsk, bachelor Nederlandsk, cand.mag. 224 Uddannelser i romanske sprog Fransk, bachelor Fransk, overbygning Fransk, cand.phil Fransk, cand.mag Fransk samf.-kulturdokum., cand.phil Fransk samf.-kulturdokum., cand.mag Italiensk, bachelor Italiensk, overbygning Italiensk, cand.phil Italiensk, cand.mag Spansk, bachelor Spansk, overbygning Spansk, cand.phil Spansk, cand.mag Rumænsk, bachelor Rumænsk, cand.phil Rumænsk, cand.mag Portugisisk, bachelor Portugisisk, cand.phil Portugisisk, cand.mag. 225 Uddannelser i slaviske sprog Russisk m. sovjetkund./øko., cand.mag Slavisk sprog og kultur, bachelor Russisk, overbygning Russisk, cand.phil Russisk, cand.mag Russisk m.sovjetkund./øko., cand.phil Russisk, mag.art Serbokroatisk, cand.phil Serbokroatisk, cand.mag Serbokroatisk, mag.art Polsk, cand.phil Polsk, cand.mag Polsk, mag.art Tjekkisk, cand.phil Tjekkisk, cand.mag Tjekkisk, mag.art Bulgarsk, cand.phil Bulgarsk, cand.mag Bulgarsk, mag.art Balkanistik, cand.phil Balkanistik, cand.mag Øststatskundskab, cand.phil Øststatskundskab, cand.mag Øststatskundskab, mag.art. 226 Uddannelser i semitiske sprog Arabisk, cand.phil Arabisk, cand.mag Arabisk som hovedsprog, mag.art Hebraisk, cand.phil Hebraisk, cand.mag Hebraisk som hovedsprog, mag.art Assyriologi, mag.art Sumerologi, mag.art Ægyptologi, cand.phil Ægyptologi, cand.mag Ægyptologi-realia, mag.art. 227 Uddannelser i andre indoeuropæiske sprog Indologi-indisk, bachelor Iransk, bachelor Indologi-indisk, cand.phil Indologi-indisk, cand.mag Nyindisk, cand.phil Nyindisk, cand.mag Sanskrit, cand.phil Sanskrit, cand.mag Iransk, cand.phil Iransk, cand.mag. 228 Uddannelser i ikke-indoeuropæiske sprog Finsk, bachelor Finsk, cand.phil Finsk, cand.mag Ungarsk, bachelor Ungarsk, cand.phil Ungarsk, cand.mag Indiansk sprog og kultur, bachelor

13 DUN Indiansk sprog og kultur, mag.art Indiansk sprog og kultur, cand.phil Indiansk sprog og kultur, cand.mag Kinesisk, cand.phil Kinesisk, cand.mag Japansk-kinesisk, cand.mag Koreansk, mag.art Koreansk, cand.phil Koreansk, cand.mag Japansk, overbygning Japansk, cand.phil Japansk, cand.mag Japansk, mag.art Thai, cand.phil Thai, cand.mag Tibetansk, cand.phil Tibetansk, cand.mag Tibetansk, mag.art Østasiatisk sprog og kultur, bachelor Østasiatisk sprog-kultur, cand.phil Østasiatisk sprog og kultur, cand.mag. 23 Sprogvidenskabelige uddannelser 230 Uddannelser i sprogvidenskab generelt Sprogvidenskab, bachelor Datalingvistik, cand.mag Audiologopædi, bachelor Retorik, bachelor Retorik, cand.mag Retorik, cand.phil Audiologopædi, cand.phil Lingvistik almen, cand.phil Audiologopædi, cand.mag Lingvistik, cand.mag Eskimologi lingv. retning, cand.phil Eskimologi lingv. retning, mag.art Lingvistik sammenlignende, mag.art. 231 Uddannelser i sprogvidenskab, klassiske sprog Filologi klassisk, bachelor Filologi klassisk, cand.phil Latin, mag.art Filologi klassisk, cand.mag Filologi klassisk, mag.art Datalingv. klass. filologi, cand.mag Latin middelalder, cand.phil Latin middelalder, cand.mag. 232 Uddannelser i sprogvidenskab, nordiske sprog Norrøn filologi, cand.phil Norrøn filologi, cand.mag Nordisk filologi, cand.phil Nordisk filologi, cand.mag Nordisk filologi, mag.art Nordisk litteratur, cand.phil Nordisk litteratur, cand.mag Nordisk sprog og litteratur, mag.art. 233 Uddannelser i sprogvidenskab, germanske sprog Germansk, mag.art. 234 Uddannelser i sprogvidenskab, romanske sprog Italiensk, mag.art Spansk, mag.art Rumænsk, mag.art Portugisisk, mag.art Fransk, mag.art Datalingvistik italiensk, cand.mag Datalingvistik spansk, cand.mag. 236 Uddannelser i sprogvidenskab, semitiske sprog Semitisk, bachelor 237 Uddannelser i sprogvidenskab, andre indoeuropæiske sprog Lingvistik indoeuropæisk, cand.phil Lingvistik indoeuropæisk, cand.mag Lingv. indoeurop. komparativ, mag.art Indisk, mag.art Iransk, mag.art. 238 Uddannelser i sprogvidenskab, ikkeindoeuropæiske sprog Sinologi, mag.art Grønlandsk, cand.phil Grønlandsk, cand.mag. 24 Erhvervssproglige uddannelser 240 Erhvervssproglige uddannelser generelt Form./erhv.sprog Indv.udd. kort vidg Form./erh.spr. Indv.udd. ml.lang vidg 241 Erhvervssproglige uddannelser, et sprog Erhv.sprog. begynderprøve, italiensk Tegnsprog-/mundhåndsystem, basisudd Tolkning, overbygning Erhv.sprog. begynderprøve, russisk Erhv.sprog. begynderprøve, spansk Erhv.sprog. grundstudium sprog uoplyst Erhv.sprog. grundstudium, engelsk Erhv.sprog. korrespondent, fransk Erhv.sprog. grundstudium, italiensk Erhv.sprog. korrespondent, russisk Erhv.sprog. grundstudium, spansk Erhv.sprog. korrespondent, tysk Korrespondent Erhvervssprog administrativ, grundudd Erhv.sprog. diplomprøve ED u.n.a Engelsk, erhv.sprog. diplomprøve ED

14 14 - DUN Fransk, erhv.sprog. diplomprøve ED Russisk, erhv.sprog. diplomprøve ED Spansk, erhv.sprog. diplomprøve ED Tysk, erhv.sprog. diplomprøve ED Tysk sprog og markedsforh., supplering Italiensk, erhv.sprog. diplomprøve ED Engelsk, cand.negot Fransk, cand.negot Spansk, cand.negot Tysk, cand.negot Arabisk, cand.negot Engelsk, bach.negot Fransk, bach.negot Tysk, bach.negot Spansk, bach.negot Arabisk, bach.negot Polsk, bach.negot Polsk, cand.negot Kommunikation, cand.ling.merc Cand.ling.merc. u.n.a Engelsk, cand.ling.merc Fransk, cand.ling.merc Italiensk, cand.ling.merc Russisk, cand.ling.merc Spansk, cand.ling.merc Tysk, cand.ling.merc Datalingvistik, cand.ling.merc Sproglig informatik, cand.ling.merc Engelsk, cand.interpret Fransk, cand.interpret Spansk, cand.interpret Tysk, cand.interpret Translatør Russisk, vidg. erhvervssproglig udd. 242 Erhvervssproglige uddannelser, flere sprog Erhv.spr. 2-spr. grundstudium, engelsk Erhv.spr. 2-spr. grundstudium, fransk Erhv.spr. 2-spr. grundstudium, ital Erhv.spr. 2-spr. grundstudium, russisk Erhv.spr. 2-spr. grundstudium, spansk Erhv.spr. 2-spr. grundstudium, tysk Tegnsprogstolk Tresproglig korrespondent Erhv.spr. grundstudium, engelsk-fransk Erhv.spr. grundstudium, engelsk-ital Erhv.spr. grundstudium, eng.-portugi Erhv.spr. grundstudium, eng.-russisk Erhv.spr. grundstudium, engelsk-spansk Erhv.spr. grundstudium, engelsk-tysk Erhv.spr. grundstudium, fransk-ital Erhv.spr. grundstud., fransk-portugi Erhv.spr. grundstudium, fransk-russisk Erhv.spr. grundstudium, fransk-spansk Erhv.spr. grundstudium, fransk-tysk Erhv.spr. grundstudium, ital.-portugi Erhv.spr. grundstudium, ital.-russisk Erhv.spr. grundstudium, ital.-spansk Erhv.spr. grundstudium, italiensk-tysk Erhv.spr. grundstud., portugi.-russisk Erhv.spr. grundstud., portugi.-spansk Erhv.spr. grundstudium, portugi.-tysk Erhv.spr. grundstudium, russisk-spansk Erhv.spr. grundstudium, russisk-tysk Erhv.spr. grundstudium, spansk-tysk Engelsk-fransk, erhv.spr. korrespond Engelsk-ital., erhv.spr. korrespondent Engelsk-russisk, erhv.spr. korrespond Engelsk-spansk, erhv.spr. korrespond Engelsk-tysk, erhv.spr. korrespondent Fransk-ital., erhv.spr. korrespondent Fransk-tysk, erhv.spr. korrespondent Fransk-spansk, erhv.spr. korrespondent Tysk-spansk, erhv.spr. korrespondent Engelsk, erhv.sprog. afgangseksamen EA Fransk, erhv.sprog. afgangseksamen EA Italiensk, erhv.sprog. afg.eksamen EA Sprog-pædagogik, erhv.spr. bachelor Erhv.sprog u.n.a., erhv.spr. bachelor Spansk, erhv.sprog. afgangseksamen EA Tysk, erhv.sprog. afgangseksamen EA Tysk-italiensk, erhv.spr. korrespond Tysk-russisk, erhv.spr. korrespondent Erhv.sprog. afgangseksamen EA u.n.a Engelsk-fransk, erhv.spr. afg.eks. EA Engelsk-spansk, erhv.spr. afg.eks. EA Engelsk-tysk, erhv.spr. afg.eks. EA Fransk-spansk, erhv.spr. afg.eks. EA Fransk-tysk, erhv.spr. afg.eks. EA Spansk-tysk, erhv.spr. afg.eks. EA Engelsk-italiensk, erhv.spr. bachelor Sprog europ. stud., erhv.spr. bachelor Int. marketing, erhv.spr. bachelor Kommunikation, erhv.spr. bachelor Russisk-spansk, erhv.spr. bachelor Engelsk-fransk, erhv.spr. bachelor Engelsk-italiensk, erhv.spr. bachelor Engelsk-russisk, erhv.spr. bachelor Engelsk-spansk, erhv.spr. bachelor Engelsk-tysk, erhv.spr. bachelor Fransk-italiensk, erhv.spr. bachelor Fransk-tysk, erhv.spr. bachelor Fransk-spansk, erhv.spr. bachelor Tysk-spansk, erhv.spr. bachelor Tysk-italiensk, erhv.spr. bachelor Tysk-russisk, erhv.spr. bachelor Konferencetolk Erhvervssprog, lic.ling.merc Dr.ling.merc.

15 DUN Uddannelser i religion og religionskundskab 250 Uddannelser i religionskundskab generelt Religionshistorie, bachelor Religionshistorie, overbygning Religionshistorie, cand.phil Religionshistorie, cand.mag Religionshistorie, mag.art Religionssociologi, cand.phil Religionssociologi, cand.mag Religionssociologi, mag.art Religion, bachelor Religion, cand.phil Religion, overbygning Religion, cand.mag. 251 Uddannelser i kristendomskundskab Kristendomshistorie, cand.phil Kristendomskundskab, cand.mag Kristendomskundskab, mag.art. 253 Præsteuddannelser Teologi, cand.theol Teologi, ph.d Teologi, bachelor Præsteuddannelse af lærere 254 Andre religions- og kirkeuddannelser Kordegn 26 Uddannelser i filosofi 260 Filosofiuddannelser Filosofi, bachelor Filosofi, overbygning Filosofi (RUC), overbygning Filosofi, cand.phil Filosofi, cand.mag Filosofi, mag.art Idehistorie, bachelor Idehistorie, cand.phil Idehistorie, cand.mag Idehistorie, mag.art. 27 Sceniske og musiske uddannelser 271 Sceniske uddannelser generelt Teatervidenskab, bachelor Teatervidenskab, cand.phil Teatervidenskab, cand.mag Teatervidenskab, mag.art Teatervidenskab, overbygning Dramaturgi, bachelor Dramaturgi, overbygning Dramaturgi, cand.phil Dramaturgi, cand.mag Dramaturgi, mag.art Danser 272 Skuespiluddannelser Skuespiller Scenografi Regi Teaterteknik lys, grunduddannelse Teaterteknik lyd, grunduddannelse Teaterteknik scene, grunduddannelse Teaterteknik, AMU handel/kt Teaterinstruktør 274 Opera/sang uddannelser Operaakademiuddannelse 275 Uddannelser i musik generelt Musik, bachelor Musik, overbygning Musik, cand.phil Musik, cand.mag Musik, mag.art Rytmisk musik, musikpædagog Rytmisk musik, musikpædagog diplomeks Musikpædagogik almen, musikpædagog Musikpædagog 2-årig Musikledelse, musikpædagog Tonemester 276 Uddannelser for udøvende musikere, dirigenter og komponister Forskole Klassisk musik, musikpædagog Folkemusik Tidlig musik Musikprofil Klassisk musik udøvende, diplomeksamen Rytmisk musik udøvende Rytmisk musik solistklasse Solistklasse Rytmisk musik udøvende, diplomeksamen Komponistklasse Dirigentklasse Solist-/komponist-/dirigentklasse Præliminær orgelprøve Musikpædagogisk kursus, organist 28 Uddannelser i bildende kunst, arkitektur og kunsthåndværk 280 Uddannelser i bildende kunst og kunsthåndværk generelt Kunsthåndværker u.n.a Kunstakademiuddannelse u.n.a Kunstformidling, cand.phil.

16 16 - DUN 281 Uddannelser i tegning og grafik Kunsthåndværker, illustration/grafik Grafik, grunduddannelse Grafik, videregående uddannelse 282 Uddannelser i maleri Maleri, grunduddannelse Maleri, videregående uddannelse 283 Uddannelser i skulptur Skulptur, grunduddannelse Skulptur, videregående uddannelse Mur- og rumkunst, grunduddannelse Mur- og rumkunst, videregående udd Mediekunst, videregående uddannelse 284 Uddannelser i formgivning af metal, keramik og træ Kunsthåndværker, guld-/sølvformgivning Kunsthåndværker, keramik og glas Kunsthåndværker, ædelmetal design Kunsthåndværker, møbel og redskab 285 Uddannelser i vævning og batik Kunsthåndværker, tekstil og beklædning Kunsthåndværker, beklædningsformgivn. 286 Uddannelser i indretning/dekoration Kunsthåndværker, indretning Kunsthåndværker, rumdesign 287 Filmuddannelser Filmvidenskab, cand.phil Filmvidenskab, cand.mag Filmvidenskab, mag.art Filmvidenskab, overbygning Film fotografering, grunduddannelse Film lydteknik, grunduddannelse Film instruktion/manus, grundudd Film klip, grunduddannelse Film-/medieoperatør. euu, AMU transp Film manuskriptskrivning, grundudd Film produktion, grunduddannelse Tegnefilmsinstruktør (animation) Tv-producer Tv-tilrettelægger og -instruktør Filmskoleuddannelse u.n.a. 288 Arkitektuddannelser Arkitekt, cand.arch Arkitekt, ph.d. 289 Andre uddannelser i bildende kunst/arkitektur/kunsthåndværk Kunsthåndværker, kommunikationsdesign Kunsthåndværker, unika design Kunsthåndværker, industriel design 29 Andre humanistiske og æstetiske uddannelser 291 Bibliotekaruddannelser Bibliotekar ved forsknings-/fagbibl Bibliotekar Forskningsbibliotekar, ph.d Bibliotekar, bachelor Bibliotekar, cand.scient.bibl Biblioteks-inform.videnskab, kandidat 292 Museumsuddannelser Konservator, kunst Konservator, kulturhistorisk Konserveringstekniker, monumental Konservator, grafisk restaurering Konservator, monumental Konservator u.n.a Konserveringstekniker, naturhistorisk Konservator, naturhistorisk Konservator, ph.d Restaureringstekniker Konserveringstekniker, bachelor Konserveringstekniker, kunst Konserveringstekniker, kulturhistorisk Konserveringstekniker, grafisk 293 Medieuddannelser Journalist Billedjournalist Journalistik (RUC), overbygning Journalistik, bachelor Mediekundskab (RUC), overbygning Medievidenskab, cand.mag Multimedia arts, kandidat Engelsk teknisk kommunik.(mtc), master Film- og medievidenskab, bachelor Multimedia, bachelor Kommunikation, cand.phil Kommunikation, cand.mag IT design/kommunik./medie, kandidat Language administration (MLA), master Multimedia arts (MMA), master 3 Samfunds-, kontor- og handelsuddannelser 30 Samfunds-, kontor- og handelsuddannelser generelt 301 Handels- og kontoruddannelser generelt Merkantile grundfag Merkantile område- og specialefag Hhx højere handelseksamen 1-årig Hi, handel introduktionskursus Det merkantile område

17 DUN Korte kurser ved erhvervsskoler Særligt tilrettelagte forløb Åben udd. - sektoroverskridende Hhx højere handelseksamen Hhx højere handelseksamen 1. år Hhx højere handelseksamen 2. år Handel, AMU faglærte Pc-bruger Handel/kontorfag. euu, AMU handel/adm Handel og kontor, indgangsår (gl) Fagspecifikke kurser Kontor andet, AMU faglærte Iværksætteruddannelse Kontorteknik, AMU faglærte Organisation, AMU faglærte Handel og service, AMU andre grup Handel/service lederudv, AMU handel/kt Lederuddannelsesudvalg, AMU handel/adm Handel/kontor Indv.udd. efterudd Handel/kontor Indv.udd. erhv.fagl. 302 Samfundsvidenskabelige basisuddannelser Samfundsvidenskab (AAU), basis 1-årig Samfundsvidenskab (RUC), basis 2-årig Samfundsvidenskab, supplering Samfundsvid. (AAU), bach.basis 1-årig Samfundsvid. (RUC), bach.basis 2-årig 31 Almene administrative og kontorfaglige uddannelser 311 Uddannelser i offentlig forvaltning generelt Forvaltning, almen adm. eksamen Off. driftsøkonomi (RUC), overbygning Public administration (MPA), master Samfundsvidenskab (AAU), cand.samf Forvaltning, cand.scient.adm Forvalt. og datalogi, cand.scient.adm Samfundsvid. kombination, mellemniveau Samfundsvid. kombination, kandidat Socialrådgiver (socionom) Socialrådgiver (socionom), årskursus Forvaltningsfagligt grundkursus Forvaltningsfagligt specialkursus Forvaltningsfaglig afg.eksamen.u.n.a. 312 Uddannelser i statsforvaltning Forvaltningsfagl. diplomkursus staten Forvaltningshøjskole staten Kontor, stat Statsligt udd. euu, AMU handel/adm. 313 Uddannelser i kommunal og amtskommunal forvaltning Kontor, kommune og amtskommune Kontor, administration Dansk kommunalkursus Forvaltn.fagl. diplomkursus kommunalt Forvaltn.fagl. diplomkursus sygehuse Socialforvaltning Socialforvaltning Socialformidleruddannelse Skatteforvaltning Skatteforvaltning Forvaltningsfagl. afg.eksamen kommunal 314 Uddannelser i etaternes forvaltning Postelev Teleelev Postassistent Toldassistent Toldfaglig, grunduddannelse Toldbetjent Toldsekretær Toldfuldmægtig 315 Uddannelser i den private sektors administration Kontor all round Kontor, korrespondance Kontor, regnskab Lægesekretær Handelseksamen Advokatsekretær 316 Uddannelser i finanssektorens administration Bank Realkredit Finanssektoren, AMU faglærte Finanssektorens euu, AMU handel/adm Finansiel videreuddannelse 317 Uddannelser i forsikringsselskabernes administration Forsikring 319 Andre almene administrativ-kontortekniske uddannelser Spedition og shipping Akademiøkonom, transport Merkonom, transport Kontor, rejsebranche Administration, AMU faglærte Serviceøkonom Akademiøkonom, turisme Akademiøkonom, hotel/restaurantledelse Akademiøkonom, servicesektor managem Hotel-og restaurationstekniker Rejselivstekniker 32 Uddannelser i administrative specialer 321 Uddannelser i organisation Merkonom, organisation Organisation, HD-2.del

18 18 - DUN 322 Uddannelser i personaleledelse Merkonom, personaleadministration 323 Uddannelser i regnskabsvæsen og revision Merkonom, revision Merkonom, regnskabsvæsen Regnskabsvæsen, HD-2.del Registreret revisor Miljø/revision, HD-2.del Revisorkandidat, cand.merc.aud Statsautoriseret revisor Revisor Ejendomsmægler Økonomi og regnskab, AMU faglærte Business administration (MBA), master 324 Edb-tekniske uddannelser Edb-assistent Informatikassistent Handel edb-teknik, AMU faglærte Datamatiker Visualizer Mikroinstruktør Datanom IT-administrator 33 Uddannelser i detail- og engroshandel 330 Detail- og engroshandelsuddannelser generelt Merkonom, butiksledelse Akademiøkonom, detailhandel Salgsassistent Detailhandel, AMU faglærte Salg og markedsføring, AMU faglærte Reklamevirksomhed, AMU faglærte Engrosvirksomhed, AMU faglærte 331 Uddannelser i detailhandel, papir, bog og foto Bøger Foto Papir 332 Uddannelser i detailhandel, fødevarer Bageri Kolonial (detailhandel) Nærbutik Viktualie Frugt og grønt Fisk Vin og tobak 333 Uddannelser i detailhandel, beklædning Tekstil Babyudstyr og børnekonfektion Dameekvipering Herreekvipering Sko og læder 334 Uddannelser i detailhandel, farve, tapet og parfumeri Farve og tapet Materialist Sæbe og parfume 335 Uddannelser i detailhandel, pynte- og brugsting Isenkram, værktøj Isenkram, glas og porcelæn El-installation Guld og sølv Sport og camping Legetøj og hobby Tv og radio Musik/video/software Boligtekstil og montering Møbler og boligudstyr Hvidevarer og sengeudstyr Hårde hvidevarer 336 Uddannelser i detailhandel, andet Blomster Automobiler Kædebutik Byggemarked Servicestation og kiosk 337 Uddannelser i engroshandel Kolonial (engroshandel) Korn og foderstof Manufaktur Isenkram El-artikler Vvs branchen Værktøj og maskiner Automobiler og reservedele Landbrugsmaskiner Jern og stål Trælast Engroshandel med detail Engroshandel med kontor Logistikassistent Indkøbsassistent Handelsassistent, salg Handelsassistent, service 339 Andre butiksuddannelser Dekoratør 34 Erhvervsøkonomiske uddannelser 340 Erhvervsøkonomiske uddannelser generelt Merkonom u.n.a Merkonom, driftsledelse Erhvervsdiplom for merkonomer

19 DUN Merkonom, informatik Erhvervsdiplom, human res. development Lederuddannelse, diplom Akademiøkonom u.n.a HD-1.del HD-2.del HA, bachelor HA informatik, bachelor Erhvervsanalytiker, forsøg Erhvervsøkonomi, cand.merc HA turisme, bachelor HA filosofi, bachelor HA international business, bachelor Erhvervsøkonomi, ph.d.merc Virksomhedsstudier (RUC), overbygning HA datalogi, bachelor HA matematik, bachelor Datalogi, cand.merc Matematik, cand.merc HA sprog, bachelor Interpret, cand.merc HA japansk, bachelor Japansk, cand.merc.interpret Filosofi, cand.merc Informatik, HD-2.del Akademiøkonom, designmanagement Akademiøkonom, sprog og økonomi IT elektronisk handel 341 Uddannelser i finansiering Finansiering og kreditvæsen, HD-2.del Merkonom, finansiering Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del Finansøkonom 342 Uddannelser vedrørende indkøb Merkonom, indkøb Indkøbs-/transportøkonomi, HD-2.del 343 Uddannelser i afsætning og markedsføring Afsætningsøkonomi, HD-2.del Merkonom, markedsføring Akademiøkonom, afsætning/økonomistyr Akademiøkonom, indenl. afsætn./service Akademiøkonom, markedsføring/service Akademiøkonom, kommunikation/reklame Akademiøkonom, salgskonsulent Akademiøkonom, handel med fast ejendom Akademiøkonom, økonomi og informatik Markedsøkonom Akademiøkonom, int. markedsføring Merkonom, turisme Akademiøko., bilbranch. salg/markedsf Afsætningsøkonomi/udenrigsh., HD-2.del Akademiøkonom, grafisk kommunikation Multimediedesigner Mediekoordinator Innovation og entrepreneurship Akademiøkonom, kommunikation/formidl Handelsøkonom Markedsføringsøkonom Merkonom, innovation Mediegrafisk udd.udv., AMU handel/adm. 344 Uddannelser i udenrigshandel Akademiøkonom, international handel Akademiøkonom, int. erhvervsinform Akademiøkonom, østeuropæisk handel Akademiøkonom, markedskommunikation Udenrigshandel, HD-2.del Akademiøkonom, int. telekommunikation Akademiøkonom, eksport Eksportkonsulent Eksporttekniker Akademiøkonom, logistik/int.transport Akademiøkonom, udenrigshandel Eksportør, eksamineret Akademiøkonom, indkøb og import Akademiøkonom, internationalt salg Merkonom, int. marketing/engelsk Merkonom, int. marketing/fransk Merkonom, international marketing/tysk Merkonom, eksport Transportlogistiker 349 Sports-/fritids uddannelser Akademiøkonom, sport og fritid 35 Samfundsøkonomiske uddannelser 351 Statsvidenskabelige uddannelser Statsvidenskab, cand.polit Public management (MPM), master Statsvidenskab, ph.d.polit Public policy (MPP), master Dr.polit. 352 Økonomiske uddannelser Økonomi, cand.oecon Økonomi, bachelor Økonomi, ph.d.oecon Dr.oecon. 36 Juridiske uddannelser 360 Juridiske uddannelser generelt Jura, cand.jur Jura, bachelor Jura, ph.d.jur Dr.jur. 361 Erhvervsretlige uddannelser HA erhvervsret, bachelor Erhvervsret, cand.merc.

20 20 - DUN 37 Samfundsfaglige uddannelser 371 Politologiske uddannelser Samfundsfag, overbygning Samfundsvidenskab, grunduddannelse Samfundsfag, cand.phil Samfundsvidenskab, bachelor Samfundsfag, cand.mag Statskundskab, bachelor Statskundskab, cand.scient.pol Samfundsfag og forvaltning, cand.mag Statskundskab, ph.d.scient.pol. 372 Sociologiske uddannelser Sociologi, cand.scient.soc Sociologi, mag.scient.soc Sociologi, bachelor Sociologi, ph.d.scient.soc. 373 Kultursociologiske uddannelser Kultursociologi, cand.phil Kultursociologi, cand.mag Kultursociologi, mag.art Kultursociologi, ph.d Int. udviklingsstudier(ruc), overbygn. 374 Antropologiske uddannelser Etnografi/antropologi, bachelor Etnografi/antropologi, cand.phil Etnografi/antropologi, cand.mag Etnografi/antropologi, mag.art Antropologi, ph.d Etnologi europæisk, bachelor Etnologi europæisk, cand.phil Etnologi europæisk, cand.mag Etnologi europæisk, mag.art Eskimologi, bachelor Eskimologi, cand.phil Eskimologi etnolog. retn., cand.phil Eskimologi, cand.mag Eskimologi, mag.art Nordisk folkemindevidenskab, bachelor Nordisk folkemindevid., cand.phil Nordisk folkemindevidenskab, cand.mag Nordisk folkemindevidenskab, mag.art. 375 Socialvidenskabelige uddannelser Socialvidenskab, cand.rer.soc. 376 Psykologiske og pædagogiske uddannelser Psykologi, cand.psych Psykologi, bachelor Psykologi (RUC), overbygning Psykologi (RUC), cand.mag Psykologi, mag.art.psych Psykologi, ph.d.psych Psykologi-pæd. (DPU), exam.psyk.pæd Psykologi-pæd. (DPU), cand.psyk.pæd Musik og musikterapi (AAU), fællessem Musikterapi (AAU), kandidat Musikterapi, bachelor Musikterapi (AAU), overbygning Musik/-terapi (AAU), bach.fællessem. 377 Uddannelser i forsikring Forsikring, HD-2.del Forsikringsvidenskab, ph.d.act. 379 Andre samfundsfaglige uddannelser Tekno./samf.planlægn., cand.techn.soc Samfundsvidenskab, sidefag Samfundsvidenskab, grunduddannelse Teknisk/samf. planlægning, overbygning Samfundsvidenskab, bifag Samfundsfaglig Indv.udd. kort vidg Samfundsvid. Indv.udd. ml.lang vidg Samfundsvid. Indv.udd. lang vidg. 4 Naturvidenskabelige uddannelser 40 Naturvidenskabelige uddannelser generelt 400 Tværgående naturvidenskabelige uddannelser Naturvidenskab, grunduddannelse Naturvidenskab, supplering Naturvidenskab, sidefag Naturvidenskab (RUC), basis 2-årig Naturvidenskab, bifag Teknik-naturvid. (AAU), basis 1-årig Naturvid. kombination, mellemniveau Naturvid. kombination, cand.nat.komb Naturvidenskab, cand.scient Naturvidenskab, bachelor Naturvidenskab, overbygning Mag.scient. u.n.a Naturvidenskab, ph.d.scient Dr.scient Naturvidenskab(RUC), bach.basis 2-årig Teknik-naturv.(AAU), bach.basis 1-årig Naturvidenskab Indv.udd. lang vidg. 401 Naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige uddannelser Videnskabshistorie, hovedfag Videnskabshistorie, cand.scient. 41 Udd. i matematik, datalogi, statistik, forsikringsvidenskab 411 Matematikuddannelser Matematik, bachelor

PRÆMIEN VED UDDANNELSE I DANMARK

PRÆMIEN VED UDDANNELSE I DANMARK Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 16. december 2009 Dette notat omhandler den økonomiske gevinst ved at uddanne sig på baggrund af de seneste tal fra Danmarks Statistik og IDA

Læs mere

Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005

Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005 Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005 Formålet med at vise den officielle uddannelsesnomenklatur på Grønlands Statistiks hjemmeside er, at give interesserede et overblik over

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet i København 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000.

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000. KOT HOVEDTAL 2010 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 optagne 20.000 afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet 48

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere.

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere. KOT HOVEDTAL 2009 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 20.000 optagne afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Læs mere

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund

Uddannelser. på Bornholm. Uden vand intet liv Uden viden intet samfund Uddannelser på Bornholm Uden vand intet liv Uden viden intet samfund 2 0 1 3 Indhold Uddannelse og vejledning på Bornholm Uddannelsessystemet 4 Om optagelse og økonomi 5 Gode links 6 Vejledning hos Ungdommens

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi

Læs mere

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc...

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc... Page 1 of 17 Antal optagne Antal ansøgere Adgangskvotient Optagelsesområder stand- 1. prio- kvote 1 standby optagne by total ritet kvotient kvotient Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023

Læs mere

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi (tandlæge) 99 20 755 342 9,4 9,2 Veterinærmedicin

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 10 Københavns Universitet 20 10110 Lægevidenskab 554 75 2494 1646 10,7 10,1 30 10115 Folkesundhedsvidenskab 70 15 329 153 9,7 9,1 40 10117 Farmaceut 245

Læs mere

VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012

VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012 VEDTÆGTER FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2012 Disse vedtægter er gældende for tidspunktet for udlevering. Vedtægterne bliver fra tid til anden ændret, men vil altid kunne

Læs mere

TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION

TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION TAG EN UDDANNELSE INDEN FOR TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION UDDANNELSESMAGASIN TEKNISK LANDSFORBUND // KREATIVE SPECIALISTER 02-03 indhold Uddannelsesbeskrivelse med jobprofiler TEKNISK LANDSFORBUND Nørre

Læs mere

Bilag til: Evaluering af Kompetencefonden november 2004

Bilag til: Evaluering af Kompetencefonden november 2004 Bilag til: Evaluering af Kompetencefonden november 2004 Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling BILAG A INSTITUTIONERNES ANGIVELSER AF, HVILKE FORLØB MIDLERNE FRA FONDEN ER BLEVET ANVENDT

Læs mere

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark

Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark Forældreinformation om erhvervsuddannelser i Danmark en god fremtid En erhvervsuddannelse er et godt valg Alle forældre ønsker, at deres børn får et godt arbejde. Men hvilken uddannelse skal de unge vælge?

Læs mere

VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE

VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE M E TA L A - K A S S E VEDTÆGT FOR METAL A-KASSE Vedtaget på delegeretmøde den 12. september 2003 Indholdsfortegnelse Afsnit 1. FORMÅL OG HJEMSTED 1. Formål og hjemsted 4 Afsnit 2. ANERKENDELSE 2. De til

Læs mere

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse frem til august 2014. Tallene viser, at knap hver 5.

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

Undersøgelse af uddannelses- og kompetencebehov blandt cleantechvirksomheder

Undersøgelse af uddannelses- og kompetencebehov blandt cleantechvirksomheder Undersøgelse af uddannelses- og kompetencebehov blandt cleantechvirksomheder Fokus på match mellem efterspørgsel og udbud af uddannelser og kompetencer Klima- og Energiministeriet og Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

De universitetsuddannede og deres arbejdsmarked

De universitetsuddannede og deres arbejdsmarked De universitetsuddannede og deres arbejdsmarked Materiale om de universitetetsuddannedes arbejdsmarked udarbejdet af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Netpublikation 2. udgave September

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

UDDANNELSESSYSTEMET I ISLAND

UDDANNELSESSYSTEMET I ISLAND UDDANNELSESSYSTEMET I ISLAND Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet : Monografi 7 Udgivet af: Islands Undervisnings-, forsknings- og kulturministeriet Sölvhólsgata 4, IS-150 Reykjavík, Island

Læs mere

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre

Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Magistrenes beskæftigelses- og ledighedsmønstre Analyse af magistre i Østdanmark Januar 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000

Læs mere

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse blandt scienter. Sammenfatningsrapport Undersøgelse blandt scienter Sammenfatningsrapport Er du: Svarprocent: 96% (N=829)Spørgsmålstype: Vælg en Mand 342 Kvinde 487 Svar i alt 829 6 Er du: 5 4 3 2 1 342 487 Mand Kvinde Hvor gammel er du? Svarprocent:

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere