DUN Dansk Uddannelses-Nomenklatur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DUN 2001. Dansk Uddannelses-Nomenklatur"

Transkript

1 DUN 2001 Dansk Uddannelses-Nomenklatur

2 DUN 2001 Dansk Uddannelses-Nomenklatur Udgivet af: Danmarks Statistik Undervisningsministeriet Danmarks Statistiks trykkeri Juni 2002 Oplag 700 stk ISBN ISSN Pris: 137,00 kr. incl. moms Adresser: Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf Fax e-post: Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 D 1220 København K Tlf Fax e-post Danmarks Statistik 2002 Enhver form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik er forbudt efter gældende lov om ophavsret. Undtaget herfra er citatretten, der giver ret til at citere med angivelse af denne publikation som kilde, i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.

3 Forord Systematisk beskrivelse af uddannelsessystemet For at imødekomme behovet for en systematisk beskrivelse af det danske uddannelsessystem udgiver Danmarks Statistik i samarbejde med Undervisningsministeriet en Dansk Uddannelses-Nomenklatur (DUN). Denne publikation afløser Dansk Uddannelses-Nomenklatur af Udgivelsen består af en oversigt på numre og en alfabetisk oversigt. DUN-koderne er 5-cifrede koder, der entydigt angiver eksisterende og nedlagte uddannelser. Salg af publikation Ajourført udtræk Henvendelse DUN-publikationen kan bestilles ved henvendelse til Danmarks Statistiks Abonnementsafdeling, tlf Et ajourført udtræk af alle DUN-koder elektronisk eller på papir kan bestilles ved henvendelse til Danmarks Statistik, tlf Prisen er 2000,00 kr. ekskl. moms Alle spørgsmål vedrørende DUN bedes rettet til: Danmarks Statistik, Uddannelsesstatistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø, tlf Maj 2002 Danmarks Statistik Undervisningsministeriet

4

5 DUN - 5 Indledning Formål Hvad er en uddannelse Fagligt indhold Formålet med Dansk Uddannelses-Nomenklatur (DUN) er, på grundlag af en registrering af alle danske uddannelser af en varighed på mindst 80 timer, at inddele de enkelte uddannelser i homogene grupper. Det giver mulighed for en systematisk oversigt over det danske uddannelsessystem. Anvendelsen af en ensartet uddannelsesklassifikation på de enkelte områder åbner mulighed for at sammenholde oplysninger fra forskellige kilder om befolkningens uddannelsesmæssige status. Ordet uddannelse bruges i daglig tale dels i betydningen kundskabsformidling (en uddannelses- eller undervisningsproces inden for en organisatorisk ramme), dels som betegnelse for afslutningen på et uddannelsesforløb. DUN klassificerer afslutningen af et uddannelsesforløb. Den kan i vidt omfang også anvendes til en systematisk gruppering af igangværende uddannelsesforløb. DUN indeholder alle afslutninger på uddannelsesforløb fra det primære uddannelsessystem og fra voksen- og efteruddannelserne. Hvis en voksen/efteruddannelsesaktivitet ikke kan relateres til et afsluttende uddannelsesforløb, er der dannet en kode for en gruppe af kurser, fx i AMU er det efteruddannelsesudvalgets navn. DUN indeholder alle afsluttende uddannelsesforløb i Danmark siden 1970, men opdateres kun med afsluttende uddannelsesforløb som Danmarks Statistik registrerer. Det drejer sig stort set om alle uddannelsesaktiviter, der er dækket af love og bekendtgørelser. DUN er baseret på en gruppering af uddannelserne efter fagligt indhold. Ofte vil de enkelte uddannelser dog have tilknytning til flere forskellige fagområder. Fx har nogle videregående uddannelser relationer til flere faglige emner. Et eksempel er sprog og økonomi. I sådanne tilfælde er der foretaget et valg, hvor uddannelsen er placeret inden for det fagområde, der tidsmæssigt har vejet tungest i uddannelsesforløbet. Det faglige indhold i DUN-klassifikationssystemet er angivet ved hjælp af et hierarkisk system med tre trin: 1. ciffer angiver fagligt hovedområde 2. ciffer angiver faglig mellemgruppe 3. ciffer angiver faglig undergruppe 4. og 5. ciffer angiver løbenummer inden for uddannelsesgruppen

6 6 - DUN Fagligt hovedområde De 10 faglige hovedområder er defineret på følgende måde: Side 0 Ikke erhvervsrettede uddannelser Pædagogiske uddannelser Humanistiske, religiøse og æstetiske uddannelser Samfunds-, kontor- og handelsuddannelser Naturvidenskabelige uddannelser Industri- og håndværkstekniske uddannelser Jordbrugs-, fiskeri- og levnedsmiddeluddannelser Transport- og kommunikationstekniske uddannelser Sundhedsuddannelser Uddannelser vedrørende offentlig sikkerhed mv Afsluttende uddannelser klassificeres også efter niveau. En uddannelses niveaumæssige indplacering ændres hyppigere end dens faglige område. Derfor er den 5-cifrede DUN-kode baseret på det faglige indhold, mens klassifikationen af uddannelsesniveau er indeholdt i et uafhængigt supplerende 6. ciffer. Uddannelsens niveau fastsættes som den samlede uddannelsestid, der er nødvendig til at fuldføre den pågældende uddannelse (længden på den korteste adgangsgivende uddannelse samt længden på selve uddannelsen). I praksis knytter der sig imidlertid betydeligt flere problemer til en klassificering af uddannelser efter uddannelsesniveau end efter fagligt indhold. Det er ikke muligt helt objektivt at lægge retningslinier for, hvorledes et niveau for en uddannelse bør fastlægges, men Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet følger nedenstående retningslinier, som i praksis har vist sig at føre til acceptable resultater i langt de fleste tilfælde. Principielt fastlægges en uddannelses niveau efter en vurdering af uddannelsens slutniveau. I de fleste tilfælde fastlægges niveauet ved at længden på den adgangsgivende uddannelse lægges sammen med selve uddannelsens længde. Der tages altid udgangspunkt i den adgangsgivende uddannelse, der er kortest. Ved indplaceringen tages der hensyn til niveauet på andre sammenlignelige uddannelser, idet der lægges vægt på, at uddannelser, der giver samme kompetence, placeres på samme uddannelsesniveau. På den baggrund kan uddannelserne indplaceres på følgende 10 uddannelsesniveauer: Rækkefølgen af uddannelserne er i denne publikation anført med følgende prioritering: Uddannelsesniveau Uddannelsesniveau Rækkefølge (Følger umiddelbart efter den 5-cifrede kode) 0 Folkeskoleniveau... børnehaveklasse 1 Grundskoleniveau I klasse 2 Grundskoleniveau II klasse/årgang 3 Gymnasialt niveau I uddannelsesår 4 Gymnasialt niveau II uddannelsesår 5 Korte videregående uddannelser uddannelsesår 6 Mellemlange videregående uddannelser/bachelorudd uddannelsesår 7 Lange videregående uddannelser uddannelsesår 8 Forskerniveau uddannelsesår 9 Uden for niveauplacering 1) Fagligt hovedområde (DUN-kodens 1. ciffer) 2) Faglig mellem- og undergruppe (DUN-kodens 2. og 3. ciffer) 3) Løbenummer (DUN-kodens 4. og 5. ciffer)

7 DUN - 7 Uddannelsesregister Danmarks Statistik administrerer et uddannelsesregister, som foruden oplysninger om uddannelsens navn, DUN-kode og uddannelsesniveau også indeholder en række supplerende oplysninger om uddannelsens art, indhold og varighed samt indplacering i UNESCO's internationale uddannelsesklassificeringssystem ISCED og angivelse af, i hvilket omfang vedkommende uddannelse er omfattet af Danmarks Statistiks løbende uddannelsesstatistik. Registret føres løbende ajour med ændringer på ovennævnte områder og danner bl.a. grundlag for denne ajourførte DUN-kodeudgave. Mest anvendte forkortelser AAU Afg. AMU Arb. Bach. DPU Eks. Euu FIF Fors. Gen. Gl. Hf Indv. Int. ml.lang Off. Omr. Pæd. RUC Spec. Tx Udd. Udv. U.n.a. Vid. Vidg. Aalborg Universitet Afgang Arbejdsmarkedsuddannelser Arbejde/arbejder Bachelor Damnarks Pædagogiske Universitet Eksamen Efteruddannelsesudvalg Forberedelseskursus for indvandrer og flygtninge Forsøg Generelt Gammel Højere forberedelseseksamen Indvandrer International Mellemlang Offentlig Området Pædagogisk/pædagogik Roskilde Universitetscenter Special/speciale Teknisk eksamen Uddannelse Udvalg Uden nærmere angivelse Videnskab/videnskabelig Videregående

8

9 DUN Ikke erhvervsrettede uddannelser 01 Førskoleuddannelser 012 Børnehaveklasse Børnehaveklasse 02 Almene skole-, kursus- og enkeltfagsuddannelser 021 Almene skoleuddannelser klasse klasse klasse klasse klasse klasse år Indv.udd klasse klasse år Indv.udd klasse år Indv.udd klasse Grundskolen real real real Realen år international studentereksamen år international studentereksamen år international studentereksamen International studentereksamen Studentereksamen e.l. Indv. udd. 022 Almene kursusuddannelser Efterskole u.n.a klasse, efterskole klasse, efterskole klasse, efterskole klasse, efterskole Efterskoler Tx-enkeltfag (adgang til Htx) hf hf hf Hf 2-årig Hf-eksamen kombineret af enkeltfag FUU den fri ungdomsuddannelse 023 Almene enkeltfagsuddannelser Folkeskolens afgangsprøver, enkeltfag Forberende voksenudd., enkeltfag Folkeskole udvid. afg.prøve, enkeltfag Almen voksenuddannelse, enkeltfag Hf-/studenterfag, enkeltfag Adgangskursus (FIF) pæd., enkeltfag 03 Almene skole-/kursusudd. med hovedvægt på humanistiske fag 031 Almene skoleuddannelser med hovedvægt på humanistiske fag g sproglig g sproglig g sproglig Sproglig gymnasium 032 Almene kursusuddannelser med hovedvægt på humanistiske fag Studenterkursus 1. år sproglig Studenterkursus 2. år sproglig Sproglig studenterkursus 04 Almene skole-/kursusudd. med hovedvægt på naturvidensk. fag 041 Almene skoleuddannelser med hovedvægt på naturvidensk. fag g matematisk g matematisk g matematisk Matematisk gymnasium 042 Almene kursusuddannelser med hovedvægt på naturvidensk. fag Studenterkursus 1. år matematisk Studenterkursus 2. år matematisk Adgangseksamen, teknika 1.5 år Adgangseksamen, teknika 1 år Matematisk studenterkursus 05 Ikke kompetencegivende kursusuddannelser 051 Ikke kompetencegivende kurser Ungdomshøjskolekursus Ungdomshøjskolekursus andre Folkehøjskolekursus Folkehøjskolekursus, gymnastik/idræt Folkehøjskolekursus, forkursus sygepl Folkehøjskolekursus for handicappede Folkehøjskolekursus andre Folkehøjskolekursus, håndarb. og sløjd Folkehøjskolekursus for pensionister Daghøjskoler Kurser for unge, AMU erhv.intro Kurser langtidsledige, AMU erhv.intro Kurser for kvinder, AMU erhv.intro Erhv.intro.unge/ledige, AMU erhv.intro Indvandrere erhv.dansk, AMU erhv.intro Kurser for 10. klasser, AMU erhv.intro Specialklasser, AMU erhv.intro Inspirationskurser, AMU erhv.intro.

10 10 - DUN 09 Uoplyst uddannelse 090 Uoplyst uddannelse Uoplyst uddannelse 1 Pædagogiske uddannelser 10 Rent pædagogiske uddannelser 100 Pædagogiske uddannelser generelt Pædagogik (DPU), cand.pæd Pædagogik (DPU), eksamineret Pædagogik (DPU), lic.pæd Pædagogik, supplering Pædagogik, bachelor Pædagogik (RUC), overbygning Pædagogik, grunduddannelse (kandidat) Pædagogik, cand.phil Pædagogik, cand.mag Pædagogik, mag.art Pædagogisk-faglig (DPU), cand.pæd Pædagogik, sidefag Pædagogik, bifag Ulandspædagogik, cand.phil Ulandspædagogik, cand.mag Gymnasiepædagogik, master Folkeskolelærer, årskursus Voksenpædagogik, cand.phil Voksenpædagogik, cand.mag. 102 Pædagogiske uddannelser for lærere i humanistiske fag Pædagogikum i historie Pædagogikum i oltidskundskab Pædagogikum i latin Pædagogikum i græsk Pædagogikum i dansk Pædagogikum i engelsk Pædagogikum i tysk Pædagogikum i fransk Pædagogikum i italiensk Pædagogikum i spansk Pædagogikum i russisk Pædagogikum i religion 103 Pædagogiske uddannelser for lærere i æstetiske fag Pædagogikum i kunsthistorie Pædagogikum i musik Pædagogikum i dramatik Pædagogikum i filmkundskab Læreprocesser, master 105 Pædagogiske uddannelser for lærere i naturvidenskabelige fag Pædagogikum i matematik Pædagogikum i datalogi Pædagogikum i fysik Pædagogikum i kemi Pædagogikum i biologi Pædagogikum i geografi Pædagogikum i legemsøvelser 106 Pædagogiske uddannelser for lærere ved tekniske udd.områder Pæd. grundkursus, lærere tekn. skoler Pæd. uddannelse, lærere ved teknika Pæd. uddannelse, lærere ingeniørakad. 107 Pædagogiske uddannelser for lærere indenfor handel/kontor Pæd. grundkursus, lærere handelshøjsk Handelsfaglærereksamen 11 Pædagoguddannelser 111 Pædagoguddannelser Barneplejerske Pædagogik, grunduddannelse Småbørnslærerinde Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr Socialpædagogik, videregående udd Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen Omsorgspers., fortsætterudd. 10 mdr Pædagog Pædagogisk euu, AMU pæd./soc Pædagogisk arbejde, diplomuddannelse Pædagogik Indv.udd. efterudd Pædagogik Indv.udd. ml.lang vidg Pædagogik Indv.udd. lang vidg. 12 Læreruddannelser uden hovedvægt på et enkelt fag 120 Almene læreruddannelser Folkeskolelærer Dansk andetsprog for voksne 18 Læreruddannelser i interessefag 181 Læreruddannelser i enkelte fag Håndarbejdslærer Kørelærer 104 Pædagogiske uddannelser for lærere i samfundsfaglige fag Pædagogikum i samfundsfag Pædagogikum i psykologi

11 DUN Humanistiske, religiøse og æstetiske uddannelser 20 Humanistiske, religiøse og æstetiske uddannelser generelt 201 Humanistiske og æstetiske uddannelser generelt Humanistisk (RUC), basis 2-årig Humanistisk (AAU), indl. fællessem Humanistisk, sidefag Humanistisk, supplering Musisk-æstetisk (AAU), basis 1-årig Pædagogik-human. (DPU), cand.hum.pæd Humanistisk, supplering 2-årig Bachelor 1/2 år u.n.a. (RUC) Sproglig-pæd. (AAU), basis 1-årig Bachelor 1 år u.n.a. (RUC) Humanistisk kombination, mellemniveau Filosofi, lic.phil Æstetisk kulturarbejde, cand.phil Æstetisk kulturarbejde, cand.mag Sprog og int. forhold, cand.mag Humanistisk kombination, cand.mag Kultur, supplering Cand.phil. u.n.a Humanistiske fag, bachelor Cand.mag. u.n.a Humanistisk bachelor, grunduddannelse Kultur-sprogmødestud. (RUC), overbygn Kulturel, grunduddannelse Mag.art. u.n.a Kultur, sidefag 1.5 år Universitetsuddannelse u.n.a Kultur, bifag Humanistisk informatik, bachelor Humanistisk kandidat, grunduddannelse Humanistisk, bifag Dr.phil Sprog og int. forhold, overbygning Informatik, overbygning Pædagogik-human. (DPU), eksamineret Datalingvistik, overbygning Datalogi-humanistisk, cand.phil Datalogi-humanistisk, cand.mag Kultur og formidling, cand.phil Kultur og formidling, cand.mag Humanistisk (AAU), bachelor fællessem Musisk-æstet. (AAU), bach.basis 1-årig Sproglig-pæd. (AAU), bach.basis 1-årig Humanistisk (RUC), bach.basis 2-årig Humanist./teol. Indv.udd. lang vidg Kunstnerisk Indv.udd. kort vidg Kunstnerisk Indv.udd. ml.lang vidg Kunstnerisk Indv.udd. lang vidg. 21 Historiske og arkæologiske uddannelser 211 Historieuddannelser Historie, bachelor Historie, overbygning Historie, cand.phil Historie, cand.mag Historie, mag.art. 212 Uddannelser i historiske specialer Kunsthistorie, bachelor Kunsthistorie, cand.phil Kunsthistorie, overbygning Kunsthistorie, cand.mag Kunsthistorie, mag.art Oldtidskundskab, overbygning Oldtidskundskab, cand.phil Oldtidskundskab, cand.mag Kinesisk kultur, cand.phil Kinesisk kultur, cand.mag Kinesisk kultur, mag.art. 213 Arkæologiuddannelser Arkæologi klassisk, bachelor Arkæologi klassisk, cand.phil Arkæologi klassisk, cand.mag Arkæologi klassisk, mag.art Arkæologi forhistorisk, bachelor Arkæologi forhistorisk, cand.phil Arkæologi forhistorisk, cand.mag Arkæologi forhistorisk, mag.art Arkæologi middelalder, bachelor Arkæologi middelalder, cand.phil Arkæologi middelalder, cand.mag Arkæologi middelalder, mag.art Arkæologi nærorientalsk, mag.art Oldtidskultur nærorientalsk, bachelor Oldtidskultur nærorient., cand.phil Oldtidskultur nærorient., cand.mag. 22 Litterære og sproglige uddannelser 220 Uddannelser i sammenlignende litteratur Litteraturvidenskab, bachelor Litteraturvidenskab, cand.phil Litteraturvidenskab, cand.mag Litteraturvidenskab, mag.art Litteraturvidenskab, overbygning Nordisk litteratur, mag.art. 221 Uddannelser i klassiske sprog Latin, overbygning Latin, cand.phil Latin, cand.mag Nylatin, cand.phil Nylatin, cand.mag Græsk, cand.phil.

12 12 - DUN Græsk, overbygning Græsk, cand.mag Græsk middelald. (byzant.), cand.phil Græsk middelald. (byzant.), cand.mag Nygræsk, cand.phil Nygræsk, bachelor Nygræsk, cand.mag Græsk-romersk kulturhist., cand.phil Græsk-romersk kulturhist., cand.mag. 222 Uddannelser i nordiske sprog Dansk-nordisk, bachelor Dansk, cand.phil Dansk, overbygning Dansk, cand.mag Nyere dansk sprog, mag.art Nordisk, mag.art. 223 Uddannelser i andre germanske sprog Engelsk, bachelor Engelsk, overbygning Engelsk, cand.phil Engelsk, cand.mag Engelsk, mag.art Amerikansk samfundsstudie, cand.phil Tysk, bachelor Tysk, overbygning Tysk, cand.phil Tysk, cand.mag Nederlandsk, cand.phil Nederlandsk, bachelor Nederlandsk, cand.mag. 224 Uddannelser i romanske sprog Fransk, bachelor Fransk, overbygning Fransk, cand.phil Fransk, cand.mag Fransk samf.-kulturdokum., cand.phil Fransk samf.-kulturdokum., cand.mag Italiensk, bachelor Italiensk, overbygning Italiensk, cand.phil Italiensk, cand.mag Spansk, bachelor Spansk, overbygning Spansk, cand.phil Spansk, cand.mag Rumænsk, bachelor Rumænsk, cand.phil Rumænsk, cand.mag Portugisisk, bachelor Portugisisk, cand.phil Portugisisk, cand.mag. 225 Uddannelser i slaviske sprog Russisk m. sovjetkund./øko., cand.mag Slavisk sprog og kultur, bachelor Russisk, overbygning Russisk, cand.phil Russisk, cand.mag Russisk m.sovjetkund./øko., cand.phil Russisk, mag.art Serbokroatisk, cand.phil Serbokroatisk, cand.mag Serbokroatisk, mag.art Polsk, cand.phil Polsk, cand.mag Polsk, mag.art Tjekkisk, cand.phil Tjekkisk, cand.mag Tjekkisk, mag.art Bulgarsk, cand.phil Bulgarsk, cand.mag Bulgarsk, mag.art Balkanistik, cand.phil Balkanistik, cand.mag Øststatskundskab, cand.phil Øststatskundskab, cand.mag Øststatskundskab, mag.art. 226 Uddannelser i semitiske sprog Arabisk, cand.phil Arabisk, cand.mag Arabisk som hovedsprog, mag.art Hebraisk, cand.phil Hebraisk, cand.mag Hebraisk som hovedsprog, mag.art Assyriologi, mag.art Sumerologi, mag.art Ægyptologi, cand.phil Ægyptologi, cand.mag Ægyptologi-realia, mag.art. 227 Uddannelser i andre indoeuropæiske sprog Indologi-indisk, bachelor Iransk, bachelor Indologi-indisk, cand.phil Indologi-indisk, cand.mag Nyindisk, cand.phil Nyindisk, cand.mag Sanskrit, cand.phil Sanskrit, cand.mag Iransk, cand.phil Iransk, cand.mag. 228 Uddannelser i ikke-indoeuropæiske sprog Finsk, bachelor Finsk, cand.phil Finsk, cand.mag Ungarsk, bachelor Ungarsk, cand.phil Ungarsk, cand.mag Indiansk sprog og kultur, bachelor

13 DUN Indiansk sprog og kultur, mag.art Indiansk sprog og kultur, cand.phil Indiansk sprog og kultur, cand.mag Kinesisk, cand.phil Kinesisk, cand.mag Japansk-kinesisk, cand.mag Koreansk, mag.art Koreansk, cand.phil Koreansk, cand.mag Japansk, overbygning Japansk, cand.phil Japansk, cand.mag Japansk, mag.art Thai, cand.phil Thai, cand.mag Tibetansk, cand.phil Tibetansk, cand.mag Tibetansk, mag.art Østasiatisk sprog og kultur, bachelor Østasiatisk sprog-kultur, cand.phil Østasiatisk sprog og kultur, cand.mag. 23 Sprogvidenskabelige uddannelser 230 Uddannelser i sprogvidenskab generelt Sprogvidenskab, bachelor Datalingvistik, cand.mag Audiologopædi, bachelor Retorik, bachelor Retorik, cand.mag Retorik, cand.phil Audiologopædi, cand.phil Lingvistik almen, cand.phil Audiologopædi, cand.mag Lingvistik, cand.mag Eskimologi lingv. retning, cand.phil Eskimologi lingv. retning, mag.art Lingvistik sammenlignende, mag.art. 231 Uddannelser i sprogvidenskab, klassiske sprog Filologi klassisk, bachelor Filologi klassisk, cand.phil Latin, mag.art Filologi klassisk, cand.mag Filologi klassisk, mag.art Datalingv. klass. filologi, cand.mag Latin middelalder, cand.phil Latin middelalder, cand.mag. 232 Uddannelser i sprogvidenskab, nordiske sprog Norrøn filologi, cand.phil Norrøn filologi, cand.mag Nordisk filologi, cand.phil Nordisk filologi, cand.mag Nordisk filologi, mag.art Nordisk litteratur, cand.phil Nordisk litteratur, cand.mag Nordisk sprog og litteratur, mag.art. 233 Uddannelser i sprogvidenskab, germanske sprog Germansk, mag.art. 234 Uddannelser i sprogvidenskab, romanske sprog Italiensk, mag.art Spansk, mag.art Rumænsk, mag.art Portugisisk, mag.art Fransk, mag.art Datalingvistik italiensk, cand.mag Datalingvistik spansk, cand.mag. 236 Uddannelser i sprogvidenskab, semitiske sprog Semitisk, bachelor 237 Uddannelser i sprogvidenskab, andre indoeuropæiske sprog Lingvistik indoeuropæisk, cand.phil Lingvistik indoeuropæisk, cand.mag Lingv. indoeurop. komparativ, mag.art Indisk, mag.art Iransk, mag.art. 238 Uddannelser i sprogvidenskab, ikkeindoeuropæiske sprog Sinologi, mag.art Grønlandsk, cand.phil Grønlandsk, cand.mag. 24 Erhvervssproglige uddannelser 240 Erhvervssproglige uddannelser generelt Form./erhv.sprog Indv.udd. kort vidg Form./erh.spr. Indv.udd. ml.lang vidg 241 Erhvervssproglige uddannelser, et sprog Erhv.sprog. begynderprøve, italiensk Tegnsprog-/mundhåndsystem, basisudd Tolkning, overbygning Erhv.sprog. begynderprøve, russisk Erhv.sprog. begynderprøve, spansk Erhv.sprog. grundstudium sprog uoplyst Erhv.sprog. grundstudium, engelsk Erhv.sprog. korrespondent, fransk Erhv.sprog. grundstudium, italiensk Erhv.sprog. korrespondent, russisk Erhv.sprog. grundstudium, spansk Erhv.sprog. korrespondent, tysk Korrespondent Erhvervssprog administrativ, grundudd Erhv.sprog. diplomprøve ED u.n.a Engelsk, erhv.sprog. diplomprøve ED

14 14 - DUN Fransk, erhv.sprog. diplomprøve ED Russisk, erhv.sprog. diplomprøve ED Spansk, erhv.sprog. diplomprøve ED Tysk, erhv.sprog. diplomprøve ED Tysk sprog og markedsforh., supplering Italiensk, erhv.sprog. diplomprøve ED Engelsk, cand.negot Fransk, cand.negot Spansk, cand.negot Tysk, cand.negot Arabisk, cand.negot Engelsk, bach.negot Fransk, bach.negot Tysk, bach.negot Spansk, bach.negot Arabisk, bach.negot Polsk, bach.negot Polsk, cand.negot Kommunikation, cand.ling.merc Cand.ling.merc. u.n.a Engelsk, cand.ling.merc Fransk, cand.ling.merc Italiensk, cand.ling.merc Russisk, cand.ling.merc Spansk, cand.ling.merc Tysk, cand.ling.merc Datalingvistik, cand.ling.merc Sproglig informatik, cand.ling.merc Engelsk, cand.interpret Fransk, cand.interpret Spansk, cand.interpret Tysk, cand.interpret Translatør Russisk, vidg. erhvervssproglig udd. 242 Erhvervssproglige uddannelser, flere sprog Erhv.spr. 2-spr. grundstudium, engelsk Erhv.spr. 2-spr. grundstudium, fransk Erhv.spr. 2-spr. grundstudium, ital Erhv.spr. 2-spr. grundstudium, russisk Erhv.spr. 2-spr. grundstudium, spansk Erhv.spr. 2-spr. grundstudium, tysk Tegnsprogstolk Tresproglig korrespondent Erhv.spr. grundstudium, engelsk-fransk Erhv.spr. grundstudium, engelsk-ital Erhv.spr. grundstudium, eng.-portugi Erhv.spr. grundstudium, eng.-russisk Erhv.spr. grundstudium, engelsk-spansk Erhv.spr. grundstudium, engelsk-tysk Erhv.spr. grundstudium, fransk-ital Erhv.spr. grundstud., fransk-portugi Erhv.spr. grundstudium, fransk-russisk Erhv.spr. grundstudium, fransk-spansk Erhv.spr. grundstudium, fransk-tysk Erhv.spr. grundstudium, ital.-portugi Erhv.spr. grundstudium, ital.-russisk Erhv.spr. grundstudium, ital.-spansk Erhv.spr. grundstudium, italiensk-tysk Erhv.spr. grundstud., portugi.-russisk Erhv.spr. grundstud., portugi.-spansk Erhv.spr. grundstudium, portugi.-tysk Erhv.spr. grundstudium, russisk-spansk Erhv.spr. grundstudium, russisk-tysk Erhv.spr. grundstudium, spansk-tysk Engelsk-fransk, erhv.spr. korrespond Engelsk-ital., erhv.spr. korrespondent Engelsk-russisk, erhv.spr. korrespond Engelsk-spansk, erhv.spr. korrespond Engelsk-tysk, erhv.spr. korrespondent Fransk-ital., erhv.spr. korrespondent Fransk-tysk, erhv.spr. korrespondent Fransk-spansk, erhv.spr. korrespondent Tysk-spansk, erhv.spr. korrespondent Engelsk, erhv.sprog. afgangseksamen EA Fransk, erhv.sprog. afgangseksamen EA Italiensk, erhv.sprog. afg.eksamen EA Sprog-pædagogik, erhv.spr. bachelor Erhv.sprog u.n.a., erhv.spr. bachelor Spansk, erhv.sprog. afgangseksamen EA Tysk, erhv.sprog. afgangseksamen EA Tysk-italiensk, erhv.spr. korrespond Tysk-russisk, erhv.spr. korrespondent Erhv.sprog. afgangseksamen EA u.n.a Engelsk-fransk, erhv.spr. afg.eks. EA Engelsk-spansk, erhv.spr. afg.eks. EA Engelsk-tysk, erhv.spr. afg.eks. EA Fransk-spansk, erhv.spr. afg.eks. EA Fransk-tysk, erhv.spr. afg.eks. EA Spansk-tysk, erhv.spr. afg.eks. EA Engelsk-italiensk, erhv.spr. bachelor Sprog europ. stud., erhv.spr. bachelor Int. marketing, erhv.spr. bachelor Kommunikation, erhv.spr. bachelor Russisk-spansk, erhv.spr. bachelor Engelsk-fransk, erhv.spr. bachelor Engelsk-italiensk, erhv.spr. bachelor Engelsk-russisk, erhv.spr. bachelor Engelsk-spansk, erhv.spr. bachelor Engelsk-tysk, erhv.spr. bachelor Fransk-italiensk, erhv.spr. bachelor Fransk-tysk, erhv.spr. bachelor Fransk-spansk, erhv.spr. bachelor Tysk-spansk, erhv.spr. bachelor Tysk-italiensk, erhv.spr. bachelor Tysk-russisk, erhv.spr. bachelor Konferencetolk Erhvervssprog, lic.ling.merc Dr.ling.merc.

15 DUN Uddannelser i religion og religionskundskab 250 Uddannelser i religionskundskab generelt Religionshistorie, bachelor Religionshistorie, overbygning Religionshistorie, cand.phil Religionshistorie, cand.mag Religionshistorie, mag.art Religionssociologi, cand.phil Religionssociologi, cand.mag Religionssociologi, mag.art Religion, bachelor Religion, cand.phil Religion, overbygning Religion, cand.mag. 251 Uddannelser i kristendomskundskab Kristendomshistorie, cand.phil Kristendomskundskab, cand.mag Kristendomskundskab, mag.art. 253 Præsteuddannelser Teologi, cand.theol Teologi, ph.d Teologi, bachelor Præsteuddannelse af lærere 254 Andre religions- og kirkeuddannelser Kordegn 26 Uddannelser i filosofi 260 Filosofiuddannelser Filosofi, bachelor Filosofi, overbygning Filosofi (RUC), overbygning Filosofi, cand.phil Filosofi, cand.mag Filosofi, mag.art Idehistorie, bachelor Idehistorie, cand.phil Idehistorie, cand.mag Idehistorie, mag.art. 27 Sceniske og musiske uddannelser 271 Sceniske uddannelser generelt Teatervidenskab, bachelor Teatervidenskab, cand.phil Teatervidenskab, cand.mag Teatervidenskab, mag.art Teatervidenskab, overbygning Dramaturgi, bachelor Dramaturgi, overbygning Dramaturgi, cand.phil Dramaturgi, cand.mag Dramaturgi, mag.art Danser 272 Skuespiluddannelser Skuespiller Scenografi Regi Teaterteknik lys, grunduddannelse Teaterteknik lyd, grunduddannelse Teaterteknik scene, grunduddannelse Teaterteknik, AMU handel/kt Teaterinstruktør 274 Opera/sang uddannelser Operaakademiuddannelse 275 Uddannelser i musik generelt Musik, bachelor Musik, overbygning Musik, cand.phil Musik, cand.mag Musik, mag.art Rytmisk musik, musikpædagog Rytmisk musik, musikpædagog diplomeks Musikpædagogik almen, musikpædagog Musikpædagog 2-årig Musikledelse, musikpædagog Tonemester 276 Uddannelser for udøvende musikere, dirigenter og komponister Forskole Klassisk musik, musikpædagog Folkemusik Tidlig musik Musikprofil Klassisk musik udøvende, diplomeksamen Rytmisk musik udøvende Rytmisk musik solistklasse Solistklasse Rytmisk musik udøvende, diplomeksamen Komponistklasse Dirigentklasse Solist-/komponist-/dirigentklasse Præliminær orgelprøve Musikpædagogisk kursus, organist 28 Uddannelser i bildende kunst, arkitektur og kunsthåndværk 280 Uddannelser i bildende kunst og kunsthåndværk generelt Kunsthåndværker u.n.a Kunstakademiuddannelse u.n.a Kunstformidling, cand.phil.

16 16 - DUN 281 Uddannelser i tegning og grafik Kunsthåndværker, illustration/grafik Grafik, grunduddannelse Grafik, videregående uddannelse 282 Uddannelser i maleri Maleri, grunduddannelse Maleri, videregående uddannelse 283 Uddannelser i skulptur Skulptur, grunduddannelse Skulptur, videregående uddannelse Mur- og rumkunst, grunduddannelse Mur- og rumkunst, videregående udd Mediekunst, videregående uddannelse 284 Uddannelser i formgivning af metal, keramik og træ Kunsthåndværker, guld-/sølvformgivning Kunsthåndværker, keramik og glas Kunsthåndværker, ædelmetal design Kunsthåndværker, møbel og redskab 285 Uddannelser i vævning og batik Kunsthåndværker, tekstil og beklædning Kunsthåndværker, beklædningsformgivn. 286 Uddannelser i indretning/dekoration Kunsthåndværker, indretning Kunsthåndværker, rumdesign 287 Filmuddannelser Filmvidenskab, cand.phil Filmvidenskab, cand.mag Filmvidenskab, mag.art Filmvidenskab, overbygning Film fotografering, grunduddannelse Film lydteknik, grunduddannelse Film instruktion/manus, grundudd Film klip, grunduddannelse Film-/medieoperatør. euu, AMU transp Film manuskriptskrivning, grundudd Film produktion, grunduddannelse Tegnefilmsinstruktør (animation) Tv-producer Tv-tilrettelægger og -instruktør Filmskoleuddannelse u.n.a. 288 Arkitektuddannelser Arkitekt, cand.arch Arkitekt, ph.d. 289 Andre uddannelser i bildende kunst/arkitektur/kunsthåndværk Kunsthåndværker, kommunikationsdesign Kunsthåndværker, unika design Kunsthåndværker, industriel design 29 Andre humanistiske og æstetiske uddannelser 291 Bibliotekaruddannelser Bibliotekar ved forsknings-/fagbibl Bibliotekar Forskningsbibliotekar, ph.d Bibliotekar, bachelor Bibliotekar, cand.scient.bibl Biblioteks-inform.videnskab, kandidat 292 Museumsuddannelser Konservator, kunst Konservator, kulturhistorisk Konserveringstekniker, monumental Konservator, grafisk restaurering Konservator, monumental Konservator u.n.a Konserveringstekniker, naturhistorisk Konservator, naturhistorisk Konservator, ph.d Restaureringstekniker Konserveringstekniker, bachelor Konserveringstekniker, kunst Konserveringstekniker, kulturhistorisk Konserveringstekniker, grafisk 293 Medieuddannelser Journalist Billedjournalist Journalistik (RUC), overbygning Journalistik, bachelor Mediekundskab (RUC), overbygning Medievidenskab, cand.mag Multimedia arts, kandidat Engelsk teknisk kommunik.(mtc), master Film- og medievidenskab, bachelor Multimedia, bachelor Kommunikation, cand.phil Kommunikation, cand.mag IT design/kommunik./medie, kandidat Language administration (MLA), master Multimedia arts (MMA), master 3 Samfunds-, kontor- og handelsuddannelser 30 Samfunds-, kontor- og handelsuddannelser generelt 301 Handels- og kontoruddannelser generelt Merkantile grundfag Merkantile område- og specialefag Hhx højere handelseksamen 1-årig Hi, handel introduktionskursus Det merkantile område

17 DUN Korte kurser ved erhvervsskoler Særligt tilrettelagte forløb Åben udd. - sektoroverskridende Hhx højere handelseksamen Hhx højere handelseksamen 1. år Hhx højere handelseksamen 2. år Handel, AMU faglærte Pc-bruger Handel/kontorfag. euu, AMU handel/adm Handel og kontor, indgangsår (gl) Fagspecifikke kurser Kontor andet, AMU faglærte Iværksætteruddannelse Kontorteknik, AMU faglærte Organisation, AMU faglærte Handel og service, AMU andre grup Handel/service lederudv, AMU handel/kt Lederuddannelsesudvalg, AMU handel/adm Handel/kontor Indv.udd. efterudd Handel/kontor Indv.udd. erhv.fagl. 302 Samfundsvidenskabelige basisuddannelser Samfundsvidenskab (AAU), basis 1-årig Samfundsvidenskab (RUC), basis 2-årig Samfundsvidenskab, supplering Samfundsvid. (AAU), bach.basis 1-årig Samfundsvid. (RUC), bach.basis 2-årig 31 Almene administrative og kontorfaglige uddannelser 311 Uddannelser i offentlig forvaltning generelt Forvaltning, almen adm. eksamen Off. driftsøkonomi (RUC), overbygning Public administration (MPA), master Samfundsvidenskab (AAU), cand.samf Forvaltning, cand.scient.adm Forvalt. og datalogi, cand.scient.adm Samfundsvid. kombination, mellemniveau Samfundsvid. kombination, kandidat Socialrådgiver (socionom) Socialrådgiver (socionom), årskursus Forvaltningsfagligt grundkursus Forvaltningsfagligt specialkursus Forvaltningsfaglig afg.eksamen.u.n.a. 312 Uddannelser i statsforvaltning Forvaltningsfagl. diplomkursus staten Forvaltningshøjskole staten Kontor, stat Statsligt udd. euu, AMU handel/adm. 313 Uddannelser i kommunal og amtskommunal forvaltning Kontor, kommune og amtskommune Kontor, administration Dansk kommunalkursus Forvaltn.fagl. diplomkursus kommunalt Forvaltn.fagl. diplomkursus sygehuse Socialforvaltning Socialforvaltning Socialformidleruddannelse Skatteforvaltning Skatteforvaltning Forvaltningsfagl. afg.eksamen kommunal 314 Uddannelser i etaternes forvaltning Postelev Teleelev Postassistent Toldassistent Toldfaglig, grunduddannelse Toldbetjent Toldsekretær Toldfuldmægtig 315 Uddannelser i den private sektors administration Kontor all round Kontor, korrespondance Kontor, regnskab Lægesekretær Handelseksamen Advokatsekretær 316 Uddannelser i finanssektorens administration Bank Realkredit Finanssektoren, AMU faglærte Finanssektorens euu, AMU handel/adm Finansiel videreuddannelse 317 Uddannelser i forsikringsselskabernes administration Forsikring 319 Andre almene administrativ-kontortekniske uddannelser Spedition og shipping Akademiøkonom, transport Merkonom, transport Kontor, rejsebranche Administration, AMU faglærte Serviceøkonom Akademiøkonom, turisme Akademiøkonom, hotel/restaurantledelse Akademiøkonom, servicesektor managem Hotel-og restaurationstekniker Rejselivstekniker 32 Uddannelser i administrative specialer 321 Uddannelser i organisation Merkonom, organisation Organisation, HD-2.del

18 18 - DUN 322 Uddannelser i personaleledelse Merkonom, personaleadministration 323 Uddannelser i regnskabsvæsen og revision Merkonom, revision Merkonom, regnskabsvæsen Regnskabsvæsen, HD-2.del Registreret revisor Miljø/revision, HD-2.del Revisorkandidat, cand.merc.aud Statsautoriseret revisor Revisor Ejendomsmægler Økonomi og regnskab, AMU faglærte Business administration (MBA), master 324 Edb-tekniske uddannelser Edb-assistent Informatikassistent Handel edb-teknik, AMU faglærte Datamatiker Visualizer Mikroinstruktør Datanom IT-administrator 33 Uddannelser i detail- og engroshandel 330 Detail- og engroshandelsuddannelser generelt Merkonom, butiksledelse Akademiøkonom, detailhandel Salgsassistent Detailhandel, AMU faglærte Salg og markedsføring, AMU faglærte Reklamevirksomhed, AMU faglærte Engrosvirksomhed, AMU faglærte 331 Uddannelser i detailhandel, papir, bog og foto Bøger Foto Papir 332 Uddannelser i detailhandel, fødevarer Bageri Kolonial (detailhandel) Nærbutik Viktualie Frugt og grønt Fisk Vin og tobak 333 Uddannelser i detailhandel, beklædning Tekstil Babyudstyr og børnekonfektion Dameekvipering Herreekvipering Sko og læder 334 Uddannelser i detailhandel, farve, tapet og parfumeri Farve og tapet Materialist Sæbe og parfume 335 Uddannelser i detailhandel, pynte- og brugsting Isenkram, værktøj Isenkram, glas og porcelæn El-installation Guld og sølv Sport og camping Legetøj og hobby Tv og radio Musik/video/software Boligtekstil og montering Møbler og boligudstyr Hvidevarer og sengeudstyr Hårde hvidevarer 336 Uddannelser i detailhandel, andet Blomster Automobiler Kædebutik Byggemarked Servicestation og kiosk 337 Uddannelser i engroshandel Kolonial (engroshandel) Korn og foderstof Manufaktur Isenkram El-artikler Vvs branchen Værktøj og maskiner Automobiler og reservedele Landbrugsmaskiner Jern og stål Trælast Engroshandel med detail Engroshandel med kontor Logistikassistent Indkøbsassistent Handelsassistent, salg Handelsassistent, service 339 Andre butiksuddannelser Dekoratør 34 Erhvervsøkonomiske uddannelser 340 Erhvervsøkonomiske uddannelser generelt Merkonom u.n.a Merkonom, driftsledelse Erhvervsdiplom for merkonomer

19 DUN Merkonom, informatik Erhvervsdiplom, human res. development Lederuddannelse, diplom Akademiøkonom u.n.a HD-1.del HD-2.del HA, bachelor HA informatik, bachelor Erhvervsanalytiker, forsøg Erhvervsøkonomi, cand.merc HA turisme, bachelor HA filosofi, bachelor HA international business, bachelor Erhvervsøkonomi, ph.d.merc Virksomhedsstudier (RUC), overbygning HA datalogi, bachelor HA matematik, bachelor Datalogi, cand.merc Matematik, cand.merc HA sprog, bachelor Interpret, cand.merc HA japansk, bachelor Japansk, cand.merc.interpret Filosofi, cand.merc Informatik, HD-2.del Akademiøkonom, designmanagement Akademiøkonom, sprog og økonomi IT elektronisk handel 341 Uddannelser i finansiering Finansiering og kreditvæsen, HD-2.del Merkonom, finansiering Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del Finansøkonom 342 Uddannelser vedrørende indkøb Merkonom, indkøb Indkøbs-/transportøkonomi, HD-2.del 343 Uddannelser i afsætning og markedsføring Afsætningsøkonomi, HD-2.del Merkonom, markedsføring Akademiøkonom, afsætning/økonomistyr Akademiøkonom, indenl. afsætn./service Akademiøkonom, markedsføring/service Akademiøkonom, kommunikation/reklame Akademiøkonom, salgskonsulent Akademiøkonom, handel med fast ejendom Akademiøkonom, økonomi og informatik Markedsøkonom Akademiøkonom, int. markedsføring Merkonom, turisme Akademiøko., bilbranch. salg/markedsf Afsætningsøkonomi/udenrigsh., HD-2.del Akademiøkonom, grafisk kommunikation Multimediedesigner Mediekoordinator Innovation og entrepreneurship Akademiøkonom, kommunikation/formidl Handelsøkonom Markedsføringsøkonom Merkonom, innovation Mediegrafisk udd.udv., AMU handel/adm. 344 Uddannelser i udenrigshandel Akademiøkonom, international handel Akademiøkonom, int. erhvervsinform Akademiøkonom, østeuropæisk handel Akademiøkonom, markedskommunikation Udenrigshandel, HD-2.del Akademiøkonom, int. telekommunikation Akademiøkonom, eksport Eksportkonsulent Eksporttekniker Akademiøkonom, logistik/int.transport Akademiøkonom, udenrigshandel Eksportør, eksamineret Akademiøkonom, indkøb og import Akademiøkonom, internationalt salg Merkonom, int. marketing/engelsk Merkonom, int. marketing/fransk Merkonom, international marketing/tysk Merkonom, eksport Transportlogistiker 349 Sports-/fritids uddannelser Akademiøkonom, sport og fritid 35 Samfundsøkonomiske uddannelser 351 Statsvidenskabelige uddannelser Statsvidenskab, cand.polit Public management (MPM), master Statsvidenskab, ph.d.polit Public policy (MPP), master Dr.polit. 352 Økonomiske uddannelser Økonomi, cand.oecon Økonomi, bachelor Økonomi, ph.d.oecon Dr.oecon. 36 Juridiske uddannelser 360 Juridiske uddannelser generelt Jura, cand.jur Jura, bachelor Jura, ph.d.jur Dr.jur. 361 Erhvervsretlige uddannelser HA erhvervsret, bachelor Erhvervsret, cand.merc.

20 20 - DUN 37 Samfundsfaglige uddannelser 371 Politologiske uddannelser Samfundsfag, overbygning Samfundsvidenskab, grunduddannelse Samfundsfag, cand.phil Samfundsvidenskab, bachelor Samfundsfag, cand.mag Statskundskab, bachelor Statskundskab, cand.scient.pol Samfundsfag og forvaltning, cand.mag Statskundskab, ph.d.scient.pol. 372 Sociologiske uddannelser Sociologi, cand.scient.soc Sociologi, mag.scient.soc Sociologi, bachelor Sociologi, ph.d.scient.soc. 373 Kultursociologiske uddannelser Kultursociologi, cand.phil Kultursociologi, cand.mag Kultursociologi, mag.art Kultursociologi, ph.d Int. udviklingsstudier(ruc), overbygn. 374 Antropologiske uddannelser Etnografi/antropologi, bachelor Etnografi/antropologi, cand.phil Etnografi/antropologi, cand.mag Etnografi/antropologi, mag.art Antropologi, ph.d Etnologi europæisk, bachelor Etnologi europæisk, cand.phil Etnologi europæisk, cand.mag Etnologi europæisk, mag.art Eskimologi, bachelor Eskimologi, cand.phil Eskimologi etnolog. retn., cand.phil Eskimologi, cand.mag Eskimologi, mag.art Nordisk folkemindevidenskab, bachelor Nordisk folkemindevid., cand.phil Nordisk folkemindevidenskab, cand.mag Nordisk folkemindevidenskab, mag.art. 375 Socialvidenskabelige uddannelser Socialvidenskab, cand.rer.soc. 376 Psykologiske og pædagogiske uddannelser Psykologi, cand.psych Psykologi, bachelor Psykologi (RUC), overbygning Psykologi (RUC), cand.mag Psykologi, mag.art.psych Psykologi, ph.d.psych Psykologi-pæd. (DPU), exam.psyk.pæd Psykologi-pæd. (DPU), cand.psyk.pæd Musik og musikterapi (AAU), fællessem Musikterapi (AAU), kandidat Musikterapi, bachelor Musikterapi (AAU), overbygning Musik/-terapi (AAU), bach.fællessem. 377 Uddannelser i forsikring Forsikring, HD-2.del Forsikringsvidenskab, ph.d.act. 379 Andre samfundsfaglige uddannelser Tekno./samf.planlægn., cand.techn.soc Samfundsvidenskab, sidefag Samfundsvidenskab, grunduddannelse Teknisk/samf. planlægning, overbygning Samfundsvidenskab, bifag Samfundsfaglig Indv.udd. kort vidg Samfundsvid. Indv.udd. ml.lang vidg Samfundsvid. Indv.udd. lang vidg. 4 Naturvidenskabelige uddannelser 40 Naturvidenskabelige uddannelser generelt 400 Tværgående naturvidenskabelige uddannelser Naturvidenskab, grunduddannelse Naturvidenskab, supplering Naturvidenskab, sidefag Naturvidenskab (RUC), basis 2-årig Naturvidenskab, bifag Teknik-naturvid. (AAU), basis 1-årig Naturvid. kombination, mellemniveau Naturvid. kombination, cand.nat.komb Naturvidenskab, cand.scient Naturvidenskab, bachelor Naturvidenskab, overbygning Mag.scient. u.n.a Naturvidenskab, ph.d.scient Dr.scient Naturvidenskab(RUC), bach.basis 2-årig Teknik-naturv.(AAU), bach.basis 1-årig Naturvidenskab Indv.udd. lang vidg. 401 Naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige uddannelser Videnskabshistorie, hovedfag Videnskabshistorie, cand.scient. 41 Udd. i matematik, datalogi, statistik, forsikringsvidenskab 411 Matematikuddannelser Matematik, bachelor

Tabellen kan bruges af f.eks. unge mennesker, som ønsker at sammenligne de uddannelser, de måtte have i tankerne.

Tabellen kan bruges af f.eks. unge mennesker, som ønsker at sammenligne de uddannelser, de måtte have i tankerne. sgevinst Der kan være mange gode grunde til at søge ind på en uddannelse. Det kan f.eks. dreje sig om interesser, sociale relationer (venner), familietraditioner og ønsket om en god indtjening. I den forbindelse

Læs mere

Notat // 11/03/09 ØKONOMISK GEVINST VED 15 FORSKELLIGE UDDANNELSER

Notat // 11/03/09 ØKONOMISK GEVINST VED 15 FORSKELLIGE UDDANNELSER ØKONOMISK GEVINST VED 15 FORSKELLIGE UDDANNELSER Dette notat indeholder en liste over de økonomiske gevinster og beskæftigelsesmuligheder for 15 forskellige uddannelser. For uddannelserne beregnes den

Læs mere

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn

Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Bestand ved Københavns Universitet 2010 fordelt på uddannelsesniveau og køn Fakultet/Faggruppe/Studieretning Uddannelsesniveau Kvinder Mænd Hovedtotal Det Teologiske Fakultet 455 308 763 Afrikaområdestudier

Læs mere

V. Eksaminer. 12. De humanistiske eksaminer (cand.mag., cand. phil., exam. art., cand. psyk.); 1. Teologisk kandidateksamen (cand.teol.

V. Eksaminer. 12. De humanistiske eksaminer (cand.mag., cand. phil., exam. art., cand. psyk.); 1. Teologisk kandidateksamen (cand.teol. V. Eksaminer. Teologisk kandidateksamen (cand.teol.): Vinteren 98-8: (97-ordningen): kandidater. (975-ordningen): kandidater. Sommeren 98: (97-ordningen): 8 kandidater. (975-ordningen): kandidater.. Juridisk

Læs mere

Alfabetisk liste over DUN-koder

Alfabetisk liste over DUN-koder DUN - 33 Alfabetisk liste over DUN-koder 04101 3 1. g matematisk 03101 3 1. g sproglig 02240 4 1. hf 02100 1 1. klasse 02123 2 1. real 02137 3 1. år international studentereksamen 02118 2 10. klasse 02206

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 2014 Sammenfatningsrapport Monday, August 25, 2014 Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 10 (N=506)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 38% Roskilde Universitet

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 214 Sammenfatningsrapport Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 1% (N=56)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 Roskilde Universitet 47 Aarhus Universitet

Læs mere

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A

Ikke krav om dansk A ved engelsksprogede uddannelser. Uddannelsesspecifikke adgangskrav. fag/tilvalg/kombinationsfag, kræves: Engelsk A BILAG 1 Specifikke adgangskrav ved de enkelte bacheloruddannelser fra 2011: Uddannelserne er placeret inden for et af områderne: humaniora, teologi, samfundsvidenskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Forventninger Undervisning med udfordringer Aarhus Universitet-HIH Leadership Eksamensbevis med muligheder

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.

KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns. KU BESTAND ORDINÆRE STUDERENDE Kvinder Kvinder Mænd Mænd M/K M/K OPGØRELSE 01-10-2011 Gns.alder Antal Stud. Gns.alder Antal Stud. Total Gns.alder Total Antal Stud. Biovidenskabelige Fakultet 25,6 2.462

Læs mere

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi.

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. B I L A G l. UDDANNELSE / STUDIUM INGENIØRUDDANNELSER ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB B I L A G 1. UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering

Læs mere

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor

KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet Københavns Universitet - bachelor KU Bestand Heltidsstuderende 2016 Kvinder Mænd Total Københavns Universitet 23.475 15.255 38.730 Københavns Universitet - bachelor 13.024 8.773 21.797 Københavns Universitet - kandidat 10.451 6.482 16.933

Læs mere

Optagelsesstatistik 2012

Optagelsesstatistik 2012 Optagelsesstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 6.602 personer der har fået

Læs mere

PRÆMIEN VED UDDANNELSE I DANMARK

PRÆMIEN VED UDDANNELSE I DANMARK Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 16. december 2009 Dette notat omhandler den økonomiske gevinst ved at uddanne sig på baggrund af de seneste tal fra Danmarks Statistik og IDA

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan Pkt. 3c. Bilag 3. Direktøren. Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen. Kære Ralf Hemmingsen

Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan Pkt. 3c. Bilag 3. Direktøren. Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen. Kære Ralf Hemmingsen Direktøren Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan. 2014 Pkt. 3c. Bilag 3 Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen Kære Ralf Hemmingsen Tak for indberetning af dimensionering. Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Optagelsesstatistik 2014

Optagelsesstatistik 2014 Optagelsesstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.226 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_081214 under fane Pivot_Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2014 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal År Bachelor AR Institut for Kultur

Læs mere

STATISTIK OVER STUDERENDE

STATISTIK OVER STUDERENDE STATISTIK OVER STUDERENDE OPTAGET 2002 Opgjort i studieenheder blev der i sommeren 2003 (opgjort pr. 1. oktober 2003) optaget 5348. Heraf blev 2184 studerende immatrikuleret via den koordinerede tilmelding

Læs mere

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal

Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til Sum af Antal Bestand af ordinære bachelor- og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2016 DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab (Emdrup), bachelor AR Pædagogik og Uddannelse bachelor - - - - - 284 263-21

Læs mere

STATISTIK OVER STUDERENDE

STATISTIK OVER STUDERENDE STATISTIK OVER STUDERENDE OPTAGET 2002 Opgjort i studieenheder blev der i sommeren 2002 (opgjort pr. 1. Oktober 2002) optaget 5328, heraf blev 2164 studerende immatrikuleret via den koordinerede tilmelding

Læs mere

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende Bestand 01.10.2012 Antal indskrevne ordinære studerende Antal STUDIENR 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Difference Difference AE_HO AE_Institut AE_Fagområde AE_Tekst STUDIERETNING

Læs mere

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende

Bestand Antal indskrevne ordinære studerende Bestand 01.10.2012 Antal indskrevne ordinære studerende Antal STUDIENR 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 Difference Difference AE_HO AE_Institut AE_Fagområde AE_Tekst STUDIERETNING

Læs mere

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010 Optaget via KOT2012 fra Svendborg Gymnasium og HF I alt er 409 fra Svendborg Gymnasium og HF optaget via KOT 2012. Heraf: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Total optaget 67 150 100 44 14 18

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 222 af 08/03/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag

OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag OKTOBERTAL. Færdiguddannede kandidater og bachelorer pr. 1. oktober 2009 og 2010 fordelt på fag 2009 2010 Antal 2009 2009 Total 2010 2010 Total FAKULTET GRAD FAGTEXT Kvinder Mænd Kvinder Mænd ASB Bachelor

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Opgjort d. 29. juli 2009

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Opgjort d. 29. juli 2009 Humaniora Nordisk sprog og litteratur 249 105 94 11 0 105 4 nej 5,0 4,0 Engelsk 259 105 94 11 0 105 4 nej 5,6 4,4 Fransk sprog, litteratur og kultur 30 25 12 0 0 12 ja Italiensk sprog, litteratur og kultur

Læs mere

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Torben Pilegaard Jensen, Vibeke Tornhøj Christensen & Britt Østergaard Larsen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Bilagsrapport Publikationen

Læs mere

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab

Udvikling 2012 til Udvikling 2015 til UddNiveau FakultetNavn AE_Institut AE Uddannelsesvidenskab O:\FA_REGIST\Statistik\Oktobertal\\Bestand\Bestand_0110_2010 201016_rev1412 under fane Pivot_2010 Full_Degree Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til (Studerende

Læs mere

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd.

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag 1 - Uddannelseser fordelt på uddannelseskategorier Tabel

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2013

Ansøgningsstatistik 2013 Ansøgningsstatistik 2013 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 25.368 ansøgninger, fordelt på 15.752 individuelle

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK)

Bestand af Full Degree ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Bestand af Full Degree ordinære og studerende pr. 1. oktober 2012 til 2015 (Studerende med andet statsborgerskab end DK) Full_Degree Full Degree Sum af Antal DPU - Danmarks institut for Uddannelsesvidenskab

Læs mere

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE

ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE ANTAL STUDERENDE NR/FAKULTET FAKULTETSRÅD/ FAGRÅD Det Teologiske Fagråd (Det Teologiske Fakultet, TEOL) 1 Teologisk Fagråd 612 Teologi, BA/KA Religious Roots of Europe, KA 2 Fagrådet for Afrikastudier 141 Afrikastudier,

Læs mere

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i %

Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i % AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2012 Tabel 1: til Aarhus Universitet Årstal Udvikling i 2011-2012 Udvikling i 2010-2012 Antal ansøgninger i alt* 2054 23.867 24.009 1 14 - Heraf antal sansøgninger på AU* 9.065

Læs mere

STATISTIK OVER STUDERENDE

STATISTIK OVER STUDERENDE STATISTIK OVER STUDERENDE Optag fordelt på fakulteter, ordinære studier 2004 heraf Optag Kvinder Samlet opgørelse via den Koordinerede Tilmelding (KOT) Sundhedsvidenskab i alt 427 253 Naturvidenskab og

Læs mere

Udvikling i Udvikling i Fakulteter Institut ADMENHED Studieretning

Udvikling i Udvikling i Fakulteter Institut ADMENHED Studieretning Kandidatoptag 01.10.2016 Opgjort 1. oktober 2016 AR Institut for Kultur og Samfund Antropologi, kandidat Antropologi 65 68 67 55 65 0,0% 0 18,2% 10 General Anthropology 2 2 - - - - - - - Asienstudier (indien-

Læs mere

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007

Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Liste over erhvervsuddannelser, der er berettigede til voksenlærlingetilskud i Beskæftigelsesregion Midtjylland i 2007 Bygge og anlæg Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Ejendomsservicetekniker

Læs mere

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS

Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Der kan søges om genindskrivning på følgende uddannelser med sommerstart 2017: ARTS Anthropology - General Anthropology Anthropology - Global Studies and Development Anthropology - Visual Anthropology

Læs mere

Ansøgningsstatistik 2012

Ansøgningsstatistik 2012 Ansøgningsstatistik 2012 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Ansøgningskvote Kønsfordeling Tal for Ingeniørhøjskolen i Aarhus er ikke inkluderet. Statistikken omfatter 22.536 ansøgninger, fordelt

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Notat // 11/03/09. Præmien ved uddannelse i Danmark

Notat // 11/03/09. Præmien ved uddannelse i Danmark Præmien ved uddannelse i Danmark Der er mange grunde til at tage en uddannelse, heriblandt interesser, familietraditioner, sociale relationer og økonomi. Betydningen af den økonomiske gevinst ved at uddanne

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Produktion_2014\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2014_ under fane Pivot alle

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Produktion_2014\Produktion_Færdiguddannede_2010_til_2014_ under fane Pivot alle Produktion af færdiguddannede bachelorer og kandidater pr. 1. oktober i perioden Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor som samlede

Læs mere

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016

Lovtidende A. 2016 Udgivet den 30. januar 2016 Lovtidende A 2016 Udgivet den 30. januar 2016 27. januar 2016. Nr. 97. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Læs mere

Optagelsesstatistik 2013

Optagelsesstatistik 2013 Optagelsesstatistik 2013 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 7.276 personer der har fået et tilbud om

Læs mere

Undersøgelse om uddannelseskvalitet. Sammenfatningsrapport

Undersøgelse om uddannelseskvalitet. Sammenfatningsrapport Undersøgelse om uddannelseskvalitet Sammenfatningsrapport Hvor har du læst? Vælg gerne mere end et sted. Svarprocent: 1% (N=587)Spørgsmålstype: Vælg flere Aarhus Universitet 192 Københavns Universitet

Læs mere

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen

Design, formgivning og grafisk arbejde Grafisk tekniker Grafisk tekniker 31. december 2014 Guld- og sølvsmedeuddannelsen Hovedforløb Speciale Gældende til Bygge og anlæg Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger Anlægsstruktør 30. juni 2015 Brolægger 30. juni 2015 Bygningsstruktør 30. juni 2015 Kloakrørlægger 30. juni

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Side 1 af 6

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Side 1 af 6 Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer 01.10.2015-30.09.2016 Side 1 af 6 Arts Antropologi, kandidat 0 0 3 4 10 25 22 64 9,5 2 7 10 12 12 12 12 Didaktik (dansk), kandidat 0 0 0 3 10

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) BEK nr 97 af 27/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

6 Afsætningsøkonomi, HD-2.del 6 Afsætningsøkonomi/udenrigshandel, HD-2.del 4 Agrarøkonom 7 Agricultural development, kand. 5 Akademigastronom 5

6 Afsætningsøkonomi, HD-2.del 6 Afsætningsøkonomi/udenrigshandel, HD-2.del 4 Agrarøkonom 7 Agricultural development, kand. 5 Akademigastronom 5 Skriv navnet på din uddannelse i Acrobats søgefelt så finder du hurtigere din uddannelse. Hvis tallet ud for din uddannelse er højst 4 skal du blot betale den lave deltagerbetaling, hvorimod du skal betale

Læs mere

2. I 19, stk. 1, indsættes efter»jf. 3, stk. 1«:», og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. 3, stk. 3«.

2. I 19, stk. 1, indsættes efter»jf. 3, stk. 1«:», og bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del), jf. 3, stk. 3«. UDKAST af 5. november 2015 Bekendtgørelse om adgang til ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område 1 I bekendtgørelse nr. 253 af 13. marts

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Østdanmark kan søge tilskud til ansættelser af voksenlærlinge Sorteret efter uddannelser Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker Karrosseriuddannelsen Lastvognsmekaniker Personvognsmekaniker

Læs mere

Størrelsen af fuld deltagerbetaling for kursister med videregående uddannelse

Størrelsen af fuld deltagerbetaling for kursister med videregående uddannelse Størrelsen af fuld deltagerbetaling for kursister med videregående uddannelse Den nøjagtige pris kan du finde ved at følge nedenstående link og vælge AVU eller hfe i boksen øverst. Når du så klikker på

Læs mere

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT

KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT 20. marts 2015 KVOTE 2-ANSØGNINGER - FAGOPDELT Tabel 1: Kvote 2-ansøgninger på Aarhus Universitet 2012-2015: Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal kvote

Læs mere

Studie- og Karrieredag 27. og 28. januar 2016

Studie- og Karrieredag 27. og 28. januar 2016 Studie- og Karrieredag 27. og 28. januar 2016 49 oplæg om brede uddannelsesområder, erhverv samt sabbat og studieliv Messe med mange videregående Uddannelser fra hele Danmark Det praktiske Dato: Onsdag

Læs mere

Tilskud til voksenlærling

Tilskud til voksenlærling Cykel- og motorcykelmekaniker-uddannelsen Cykelmekaniker 30.06.2009 Motorcykelmekaniker 30.06.2009 Cykelmontør 30.06.2009 Knallertmekaniker 30.06.2009 Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Entreprenørmaskinmekaniker

Læs mere

Korte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser

Korte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser 40xxxxxx 50xxxxxx 60xxxxxx 65xxxxxx 70xxxxxx Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Bachelor Lange videregående uddannelser Forskeruddannelser 65392610 Administration, kand.

Læs mere

Korte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser

Korte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser 40xxxxxx 50xxxxxx 60xxxxxx 65xxxxxx 70xxxxxx Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Bachelor Lange videregående uddannelser Forskeruddannelser 40201010 Småbørnslærerinde 40201012

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Liste over samtlige erhvervsuddannelser Hovedforløb Speciale Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Flymekaniker

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 121 Offentligt O:\Universitets- og\bekendtgørelser\556767\dokumenter\556767.fm 20-02-07 13:27 k03 SJ Bekendtgørelse nr. 151 af 19. februar 2007

Læs mere

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker:

AU Statistik: KOT-ansøgninger juli Ansøgningsstatistik Statistikker: Ansøgningsstatistik 2014 Statistikker: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling Statistikken omfatter 23.869 ansøgninger, fordelt på 15.300 individuelle

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Karakterstatistik for December 2013

Karakterstatistik for December 2013 nasievej 10 December 2013 Udskrevet klokken 10:22:36 Side 1/7 nasievej 10 Januar 2014 Arabisk, niveau A - Mundtlig Arabisk, niveau A - Skriftlig Arabisk, niveau B - Mundtlig Biologi, niveau C - Mundtlig

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) UDKAST af 5. november 2015 Sagsnr. 15/030054 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til ved universiteterne (bacheloradgangsbekendtgørelsen) 1 I bekendtgørelse nr. 257 af 18. marts 2015

Læs mere

2. Grønlands befolknings uddannelsesprofil

2. Grønlands befolknings uddannelsesprofil 1. Indledning 2. Grønlands befolknings uddannelsesprofil 6 Forskeruddannelser 5B Videreg. erhvervsudd. 5A Videreg. akademiske udd. 4 Suppleringskurser 3C Erhvervsuddannelser 3A Studieforberedende udd.

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Årstal Udvikling i % ARTS

Årstal Udvikling i % ARTS AU 9. KOT-ANSØGNINGER juli 2013 Tabel 1: Ansøgninger til Aarhus Universitet Årstal 2011 2012 2013 Udvikling i 2012-2013 Udvikling i 2011-2013 Antal ansøgninger i alt* 23.867 24.009 25.368 5,7 6,3 - Heraf

Læs mere

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Uddannelsen - antal ansøgere i 2012 antal ansøgere i 2013 - universitetet Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Medicin 2048 2185 (SDU) Erhvervsøkonomi, HA 2388

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_ under fane Pivot_Bestand

T:\Statistik\Oktobertal\2014\Bestand_2014\Bestand_2010_til_2014_ under fane Pivot_Bestand Bestand af ordinære bachelor og kandidatstuderende pr. 1. oktober 2010 til 2014 Data fra AU Herning STADS og IHA STADS blev indkonverteret i AU STADS efter 1. oktober 2013 og indgår derfor som samlede

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt Givne er og gennemsnit for bachelorprojekter 01.10.2013 30.09.2014 Side 1 af 7 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste 25% Median 75% 90% 95% Højeste Antropologi 0 1 1 8 26 15 14 65 8,2 0 7 7 10 12 12 12 Arabisk

Læs mere

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt

Arts. Givne karakterer og karaktergennemsnit for bachelorprojekter Side 1 af 7. 90% fraktil. Antal i alt Givne er og gennemsnit for bachelorprojekter 01.10.2014-30.09.2015 Side 1 af 7 Arts Antal i alt Gennemsnit Laveste 25% Median 75% 90% 95% Højeste Antropologi, bachelor 0 3 3 6 24 20 10 66 7,8 0 7 7 10

Læs mere

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer

Givne karakterer og karaktergennemsnit for kandidatspecialer Det Humanistiske Fakultet Givne er og gennemsnit for kandidatspecialer Dramaturgi 0 0 0 0 5 6 6 17 9,8 7,0 7,0 10,0 12,0 12,0 Engelsk 0 0 5 7 16 16 11 55 8,0 2,0 7,0 7,0 10,0 12,0 Etnografi og socialantropologi

Læs mere

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg

Bil, fly og andre transportmidler. Bygge og anlæg Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2015 Senest revideret 10. december 2014 Bil, fly og andre

Læs mere

Optag kandidat KUA 2015

Optag kandidat KUA 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Optag kandidat KUA 0 Profil af de studerende Sommer- og vinteroptag -0-0 Forord Data på kandidatoptag er trukket fra STADS ultimo oktober 0. Der ses bort fra studerende,

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav

Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Vejledende minimumsbetingelser i 2016 for dispensation fra formelle adgangskrav Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen men mener, du har andre tilsvarende kvalifikationer, kan du søge universitetet

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2012 31. december 2013 Bådassistent 1. juli 2012 31. december 2013 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2012

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Midtjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2013 31. december 2014 Bådassistent 1. juli 2013 31. december 2014 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2013

Læs mere

Optagelsesstatistik 2016

Optagelsesstatistik 2016 Optagelsesstatistik 2016 GENERELT: HVAD: 1.prioriteter og samlet antal Aldersfordeling Adgangsgivende eksamen Ansøgningskvote Kønsfordeling 1. prioriteter: Opgjort efter registreringerne ved ansøgningen

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2013 (Placering af uddannelser på voksenlærlingelister

Læs mere

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl

Studieretninger 2013-16. Udbud af. 22. januar 2013. 22.01.2013 1:33 bl Udbud af Studieretninger 2013-16 22. januar 2013 1:33 bl 2 Studieretninger 2013-16 Naturvidenskabelige studieretninger BIOTEK A + MATEMATIK A + Fysik B BIOLOGI A + Matematik B + Idræt B FYSIK A + MATEMATIK

Læs mere

Uddannelse Specialer og trin Gældende til

Uddannelse Specialer og trin Gældende til Erhvervsuddannelser hvor der i Østjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015

ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 ADGANGSKRAV TIL BACHELORUDDANNELSER 2015 Sammen med kravet om, at du har bestået en gymnasial eksamen, skal du have bestået bestemte gymnasiale fag på bestemte niveauer. Disse krav gælder uanset om du

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1.

Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. Erhvervsuddannelser hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne. Gældende fra 1. januar 2016 Senest revideret 17. december 2015 Uddannelse Specialer

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2015 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning* Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

Kompetencegivende uddannelser 2009 Side 3

Kompetencegivende uddannelser 2009 Side 3 Side 1 Erhvervsgrunduddannelser og gymnasiale uddannelser 2012 Side 2 Erhvervsgrunduddannelser og gymnasiale uddannelser 2012 Kompetencegivende uddannelser 2009 Side 3 1. Indledning Side 4 Erhvervsgrunduddannelser

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Ansøgninger og tilbud om optagelse

Ansøgninger og tilbud om optagelse og tilbud om 2011-2013 Opgjort 29. juli 2013 2011 2012 2013 Hovedområde / sområde Arts 22205 Arabisk og islamstudier (sommer- og vinterstart) 98 35 107 35 156 46 31.4 31.4 22210 Brasilianske studier 54

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne.

Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Erhvervsuddannelser, hvor der i Syddanmark kan gives tilskud* til arbejdsgivere, der indgår uddannelsesaftale med voksne. Denne version gælder fra den 1. juli 2009 (Placering af uddannelser på positivlister

Læs mere

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016

Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016 Oversigt over bachelortilvalg på Aarhus Universitet 2016 Bachelortilvalg på ARTS Fag Niveaukrav Adgangsbegrænsning Udvælgelseskriterier Krav om bestået ECTS på det centrale fag (propædeutik indgår ikke

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

KOT TILBUD OM OPTAGELSE

KOT TILBUD OM OPTAGELSE 29. KOT TILBUD OM OPTAGELSE juli 2015 Tabel 1: og pladstilbud på Aarhus Universitet Udvikling i 2012-2015 Udvikling i 2014-2015 2012 2013 2014 2015 Pct Antal Pct Antal Antal ansøgninger i alt 24.009 25.368

Læs mere