DUN Dansk Uddannelses-Nomenklatur

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DUN 2001. Dansk Uddannelses-Nomenklatur"

Transkript

1 DUN 2001 Dansk Uddannelses-Nomenklatur

2 DUN 2001 Dansk Uddannelses-Nomenklatur Udgivet af: Danmarks Statistik Undervisningsministeriet Danmarks Statistiks trykkeri Juni 2002 Oplag 700 stk ISBN ISSN Pris: 137,00 kr. incl. moms Adresser: Danmarks Statistik Sejrøgade København Ø Tlf Fax e-post: Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 25 D 1220 København K Tlf Fax e-post Danmarks Statistik 2002 Enhver form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik er forbudt efter gældende lov om ophavsret. Undtaget herfra er citatretten, der giver ret til at citere med angivelse af denne publikation som kilde, i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.

3 Forord Systematisk beskrivelse af uddannelsessystemet For at imødekomme behovet for en systematisk beskrivelse af det danske uddannelsessystem udgiver Danmarks Statistik i samarbejde med Undervisningsministeriet en Dansk Uddannelses-Nomenklatur (DUN). Denne publikation afløser Dansk Uddannelses-Nomenklatur af Udgivelsen består af en oversigt på numre og en alfabetisk oversigt. DUN-koderne er 5-cifrede koder, der entydigt angiver eksisterende og nedlagte uddannelser. Salg af publikation Ajourført udtræk Henvendelse DUN-publikationen kan bestilles ved henvendelse til Danmarks Statistiks Abonnementsafdeling, tlf Et ajourført udtræk af alle DUN-koder elektronisk eller på papir kan bestilles ved henvendelse til Danmarks Statistik, tlf Prisen er 2000,00 kr. ekskl. moms Alle spørgsmål vedrørende DUN bedes rettet til: Danmarks Statistik, Uddannelsesstatistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø, tlf Maj 2002 Danmarks Statistik Undervisningsministeriet

4

5 DUN - 5 Indledning Formål Hvad er en uddannelse Fagligt indhold Formålet med Dansk Uddannelses-Nomenklatur (DUN) er, på grundlag af en registrering af alle danske uddannelser af en varighed på mindst 80 timer, at inddele de enkelte uddannelser i homogene grupper. Det giver mulighed for en systematisk oversigt over det danske uddannelsessystem. Anvendelsen af en ensartet uddannelsesklassifikation på de enkelte områder åbner mulighed for at sammenholde oplysninger fra forskellige kilder om befolkningens uddannelsesmæssige status. Ordet uddannelse bruges i daglig tale dels i betydningen kundskabsformidling (en uddannelses- eller undervisningsproces inden for en organisatorisk ramme), dels som betegnelse for afslutningen på et uddannelsesforløb. DUN klassificerer afslutningen af et uddannelsesforløb. Den kan i vidt omfang også anvendes til en systematisk gruppering af igangværende uddannelsesforløb. DUN indeholder alle afslutninger på uddannelsesforløb fra det primære uddannelsessystem og fra voksen- og efteruddannelserne. Hvis en voksen/efteruddannelsesaktivitet ikke kan relateres til et afsluttende uddannelsesforløb, er der dannet en kode for en gruppe af kurser, fx i AMU er det efteruddannelsesudvalgets navn. DUN indeholder alle afsluttende uddannelsesforløb i Danmark siden 1970, men opdateres kun med afsluttende uddannelsesforløb som Danmarks Statistik registrerer. Det drejer sig stort set om alle uddannelsesaktiviter, der er dækket af love og bekendtgørelser. DUN er baseret på en gruppering af uddannelserne efter fagligt indhold. Ofte vil de enkelte uddannelser dog have tilknytning til flere forskellige fagområder. Fx har nogle videregående uddannelser relationer til flere faglige emner. Et eksempel er sprog og økonomi. I sådanne tilfælde er der foretaget et valg, hvor uddannelsen er placeret inden for det fagområde, der tidsmæssigt har vejet tungest i uddannelsesforløbet. Det faglige indhold i DUN-klassifikationssystemet er angivet ved hjælp af et hierarkisk system med tre trin: 1. ciffer angiver fagligt hovedområde 2. ciffer angiver faglig mellemgruppe 3. ciffer angiver faglig undergruppe 4. og 5. ciffer angiver løbenummer inden for uddannelsesgruppen

6 6 - DUN Fagligt hovedområde De 10 faglige hovedområder er defineret på følgende måde: Side 0 Ikke erhvervsrettede uddannelser Pædagogiske uddannelser Humanistiske, religiøse og æstetiske uddannelser Samfunds-, kontor- og handelsuddannelser Naturvidenskabelige uddannelser Industri- og håndværkstekniske uddannelser Jordbrugs-, fiskeri- og levnedsmiddeluddannelser Transport- og kommunikationstekniske uddannelser Sundhedsuddannelser Uddannelser vedrørende offentlig sikkerhed mv Afsluttende uddannelser klassificeres også efter niveau. En uddannelses niveaumæssige indplacering ændres hyppigere end dens faglige område. Derfor er den 5-cifrede DUN-kode baseret på det faglige indhold, mens klassifikationen af uddannelsesniveau er indeholdt i et uafhængigt supplerende 6. ciffer. Uddannelsens niveau fastsættes som den samlede uddannelsestid, der er nødvendig til at fuldføre den pågældende uddannelse (længden på den korteste adgangsgivende uddannelse samt længden på selve uddannelsen). I praksis knytter der sig imidlertid betydeligt flere problemer til en klassificering af uddannelser efter uddannelsesniveau end efter fagligt indhold. Det er ikke muligt helt objektivt at lægge retningslinier for, hvorledes et niveau for en uddannelse bør fastlægges, men Danmarks Statistik og Undervisningsministeriet følger nedenstående retningslinier, som i praksis har vist sig at føre til acceptable resultater i langt de fleste tilfælde. Principielt fastlægges en uddannelses niveau efter en vurdering af uddannelsens slutniveau. I de fleste tilfælde fastlægges niveauet ved at længden på den adgangsgivende uddannelse lægges sammen med selve uddannelsens længde. Der tages altid udgangspunkt i den adgangsgivende uddannelse, der er kortest. Ved indplaceringen tages der hensyn til niveauet på andre sammenlignelige uddannelser, idet der lægges vægt på, at uddannelser, der giver samme kompetence, placeres på samme uddannelsesniveau. På den baggrund kan uddannelserne indplaceres på følgende 10 uddannelsesniveauer: Rækkefølgen af uddannelserne er i denne publikation anført med følgende prioritering: Uddannelsesniveau Uddannelsesniveau Rækkefølge (Følger umiddelbart efter den 5-cifrede kode) 0 Folkeskoleniveau... børnehaveklasse 1 Grundskoleniveau I klasse 2 Grundskoleniveau II klasse/årgang 3 Gymnasialt niveau I uddannelsesår 4 Gymnasialt niveau II uddannelsesår 5 Korte videregående uddannelser uddannelsesår 6 Mellemlange videregående uddannelser/bachelorudd uddannelsesår 7 Lange videregående uddannelser uddannelsesår 8 Forskerniveau uddannelsesår 9 Uden for niveauplacering 1) Fagligt hovedområde (DUN-kodens 1. ciffer) 2) Faglig mellem- og undergruppe (DUN-kodens 2. og 3. ciffer) 3) Løbenummer (DUN-kodens 4. og 5. ciffer)

7 DUN - 7 Uddannelsesregister Danmarks Statistik administrerer et uddannelsesregister, som foruden oplysninger om uddannelsens navn, DUN-kode og uddannelsesniveau også indeholder en række supplerende oplysninger om uddannelsens art, indhold og varighed samt indplacering i UNESCO's internationale uddannelsesklassificeringssystem ISCED og angivelse af, i hvilket omfang vedkommende uddannelse er omfattet af Danmarks Statistiks løbende uddannelsesstatistik. Registret føres løbende ajour med ændringer på ovennævnte områder og danner bl.a. grundlag for denne ajourførte DUN-kodeudgave. Mest anvendte forkortelser AAU Afg. AMU Arb. Bach. DPU Eks. Euu FIF Fors. Gen. Gl. Hf Indv. Int. ml.lang Off. Omr. Pæd. RUC Spec. Tx Udd. Udv. U.n.a. Vid. Vidg. Aalborg Universitet Afgang Arbejdsmarkedsuddannelser Arbejde/arbejder Bachelor Damnarks Pædagogiske Universitet Eksamen Efteruddannelsesudvalg Forberedelseskursus for indvandrer og flygtninge Forsøg Generelt Gammel Højere forberedelseseksamen Indvandrer International Mellemlang Offentlig Området Pædagogisk/pædagogik Roskilde Universitetscenter Special/speciale Teknisk eksamen Uddannelse Udvalg Uden nærmere angivelse Videnskab/videnskabelig Videregående

8

9 DUN Ikke erhvervsrettede uddannelser 01 Førskoleuddannelser 012 Børnehaveklasse Børnehaveklasse 02 Almene skole-, kursus- og enkeltfagsuddannelser 021 Almene skoleuddannelser klasse klasse klasse klasse klasse klasse år Indv.udd klasse klasse år Indv.udd klasse år Indv.udd klasse Grundskolen real real real Realen år international studentereksamen år international studentereksamen år international studentereksamen International studentereksamen Studentereksamen e.l. Indv. udd. 022 Almene kursusuddannelser Efterskole u.n.a klasse, efterskole klasse, efterskole klasse, efterskole klasse, efterskole Efterskoler Tx-enkeltfag (adgang til Htx) hf hf hf Hf 2-årig Hf-eksamen kombineret af enkeltfag FUU den fri ungdomsuddannelse 023 Almene enkeltfagsuddannelser Folkeskolens afgangsprøver, enkeltfag Forberende voksenudd., enkeltfag Folkeskole udvid. afg.prøve, enkeltfag Almen voksenuddannelse, enkeltfag Hf-/studenterfag, enkeltfag Adgangskursus (FIF) pæd., enkeltfag 03 Almene skole-/kursusudd. med hovedvægt på humanistiske fag 031 Almene skoleuddannelser med hovedvægt på humanistiske fag g sproglig g sproglig g sproglig Sproglig gymnasium 032 Almene kursusuddannelser med hovedvægt på humanistiske fag Studenterkursus 1. år sproglig Studenterkursus 2. år sproglig Sproglig studenterkursus 04 Almene skole-/kursusudd. med hovedvægt på naturvidensk. fag 041 Almene skoleuddannelser med hovedvægt på naturvidensk. fag g matematisk g matematisk g matematisk Matematisk gymnasium 042 Almene kursusuddannelser med hovedvægt på naturvidensk. fag Studenterkursus 1. år matematisk Studenterkursus 2. år matematisk Adgangseksamen, teknika 1.5 år Adgangseksamen, teknika 1 år Matematisk studenterkursus 05 Ikke kompetencegivende kursusuddannelser 051 Ikke kompetencegivende kurser Ungdomshøjskolekursus Ungdomshøjskolekursus andre Folkehøjskolekursus Folkehøjskolekursus, gymnastik/idræt Folkehøjskolekursus, forkursus sygepl Folkehøjskolekursus for handicappede Folkehøjskolekursus andre Folkehøjskolekursus, håndarb. og sløjd Folkehøjskolekursus for pensionister Daghøjskoler Kurser for unge, AMU erhv.intro Kurser langtidsledige, AMU erhv.intro Kurser for kvinder, AMU erhv.intro Erhv.intro.unge/ledige, AMU erhv.intro Indvandrere erhv.dansk, AMU erhv.intro Kurser for 10. klasser, AMU erhv.intro Specialklasser, AMU erhv.intro Inspirationskurser, AMU erhv.intro.

10 10 - DUN 09 Uoplyst uddannelse 090 Uoplyst uddannelse Uoplyst uddannelse 1 Pædagogiske uddannelser 10 Rent pædagogiske uddannelser 100 Pædagogiske uddannelser generelt Pædagogik (DPU), cand.pæd Pædagogik (DPU), eksamineret Pædagogik (DPU), lic.pæd Pædagogik, supplering Pædagogik, bachelor Pædagogik (RUC), overbygning Pædagogik, grunduddannelse (kandidat) Pædagogik, cand.phil Pædagogik, cand.mag Pædagogik, mag.art Pædagogisk-faglig (DPU), cand.pæd Pædagogik, sidefag Pædagogik, bifag Ulandspædagogik, cand.phil Ulandspædagogik, cand.mag Gymnasiepædagogik, master Folkeskolelærer, årskursus Voksenpædagogik, cand.phil Voksenpædagogik, cand.mag. 102 Pædagogiske uddannelser for lærere i humanistiske fag Pædagogikum i historie Pædagogikum i oltidskundskab Pædagogikum i latin Pædagogikum i græsk Pædagogikum i dansk Pædagogikum i engelsk Pædagogikum i tysk Pædagogikum i fransk Pædagogikum i italiensk Pædagogikum i spansk Pædagogikum i russisk Pædagogikum i religion 103 Pædagogiske uddannelser for lærere i æstetiske fag Pædagogikum i kunsthistorie Pædagogikum i musik Pædagogikum i dramatik Pædagogikum i filmkundskab Læreprocesser, master 105 Pædagogiske uddannelser for lærere i naturvidenskabelige fag Pædagogikum i matematik Pædagogikum i datalogi Pædagogikum i fysik Pædagogikum i kemi Pædagogikum i biologi Pædagogikum i geografi Pædagogikum i legemsøvelser 106 Pædagogiske uddannelser for lærere ved tekniske udd.områder Pæd. grundkursus, lærere tekn. skoler Pæd. uddannelse, lærere ved teknika Pæd. uddannelse, lærere ingeniørakad. 107 Pædagogiske uddannelser for lærere indenfor handel/kontor Pæd. grundkursus, lærere handelshøjsk Handelsfaglærereksamen 11 Pædagoguddannelser 111 Pædagoguddannelser Barneplejerske Pædagogik, grunduddannelse Småbørnslærerinde Børneforsorgspædagog, kursus 4 mdr Socialpædagogik, videregående udd Omsorgsassistent ved åndsvageforsorgen Omsorgspers., fortsætterudd. 10 mdr Pædagog Pædagogisk euu, AMU pæd./soc Pædagogisk arbejde, diplomuddannelse Pædagogik Indv.udd. efterudd Pædagogik Indv.udd. ml.lang vidg Pædagogik Indv.udd. lang vidg. 12 Læreruddannelser uden hovedvægt på et enkelt fag 120 Almene læreruddannelser Folkeskolelærer Dansk andetsprog for voksne 18 Læreruddannelser i interessefag 181 Læreruddannelser i enkelte fag Håndarbejdslærer Kørelærer 104 Pædagogiske uddannelser for lærere i samfundsfaglige fag Pædagogikum i samfundsfag Pædagogikum i psykologi

11 DUN Humanistiske, religiøse og æstetiske uddannelser 20 Humanistiske, religiøse og æstetiske uddannelser generelt 201 Humanistiske og æstetiske uddannelser generelt Humanistisk (RUC), basis 2-årig Humanistisk (AAU), indl. fællessem Humanistisk, sidefag Humanistisk, supplering Musisk-æstetisk (AAU), basis 1-årig Pædagogik-human. (DPU), cand.hum.pæd Humanistisk, supplering 2-årig Bachelor 1/2 år u.n.a. (RUC) Sproglig-pæd. (AAU), basis 1-årig Bachelor 1 år u.n.a. (RUC) Humanistisk kombination, mellemniveau Filosofi, lic.phil Æstetisk kulturarbejde, cand.phil Æstetisk kulturarbejde, cand.mag Sprog og int. forhold, cand.mag Humanistisk kombination, cand.mag Kultur, supplering Cand.phil. u.n.a Humanistiske fag, bachelor Cand.mag. u.n.a Humanistisk bachelor, grunduddannelse Kultur-sprogmødestud. (RUC), overbygn Kulturel, grunduddannelse Mag.art. u.n.a Kultur, sidefag 1.5 år Universitetsuddannelse u.n.a Kultur, bifag Humanistisk informatik, bachelor Humanistisk kandidat, grunduddannelse Humanistisk, bifag Dr.phil Sprog og int. forhold, overbygning Informatik, overbygning Pædagogik-human. (DPU), eksamineret Datalingvistik, overbygning Datalogi-humanistisk, cand.phil Datalogi-humanistisk, cand.mag Kultur og formidling, cand.phil Kultur og formidling, cand.mag Humanistisk (AAU), bachelor fællessem Musisk-æstet. (AAU), bach.basis 1-årig Sproglig-pæd. (AAU), bach.basis 1-årig Humanistisk (RUC), bach.basis 2-årig Humanist./teol. Indv.udd. lang vidg Kunstnerisk Indv.udd. kort vidg Kunstnerisk Indv.udd. ml.lang vidg Kunstnerisk Indv.udd. lang vidg. 21 Historiske og arkæologiske uddannelser 211 Historieuddannelser Historie, bachelor Historie, overbygning Historie, cand.phil Historie, cand.mag Historie, mag.art. 212 Uddannelser i historiske specialer Kunsthistorie, bachelor Kunsthistorie, cand.phil Kunsthistorie, overbygning Kunsthistorie, cand.mag Kunsthistorie, mag.art Oldtidskundskab, overbygning Oldtidskundskab, cand.phil Oldtidskundskab, cand.mag Kinesisk kultur, cand.phil Kinesisk kultur, cand.mag Kinesisk kultur, mag.art. 213 Arkæologiuddannelser Arkæologi klassisk, bachelor Arkæologi klassisk, cand.phil Arkæologi klassisk, cand.mag Arkæologi klassisk, mag.art Arkæologi forhistorisk, bachelor Arkæologi forhistorisk, cand.phil Arkæologi forhistorisk, cand.mag Arkæologi forhistorisk, mag.art Arkæologi middelalder, bachelor Arkæologi middelalder, cand.phil Arkæologi middelalder, cand.mag Arkæologi middelalder, mag.art Arkæologi nærorientalsk, mag.art Oldtidskultur nærorientalsk, bachelor Oldtidskultur nærorient., cand.phil Oldtidskultur nærorient., cand.mag. 22 Litterære og sproglige uddannelser 220 Uddannelser i sammenlignende litteratur Litteraturvidenskab, bachelor Litteraturvidenskab, cand.phil Litteraturvidenskab, cand.mag Litteraturvidenskab, mag.art Litteraturvidenskab, overbygning Nordisk litteratur, mag.art. 221 Uddannelser i klassiske sprog Latin, overbygning Latin, cand.phil Latin, cand.mag Nylatin, cand.phil Nylatin, cand.mag Græsk, cand.phil.

12 12 - DUN Græsk, overbygning Græsk, cand.mag Græsk middelald. (byzant.), cand.phil Græsk middelald. (byzant.), cand.mag Nygræsk, cand.phil Nygræsk, bachelor Nygræsk, cand.mag Græsk-romersk kulturhist., cand.phil Græsk-romersk kulturhist., cand.mag. 222 Uddannelser i nordiske sprog Dansk-nordisk, bachelor Dansk, cand.phil Dansk, overbygning Dansk, cand.mag Nyere dansk sprog, mag.art Nordisk, mag.art. 223 Uddannelser i andre germanske sprog Engelsk, bachelor Engelsk, overbygning Engelsk, cand.phil Engelsk, cand.mag Engelsk, mag.art Amerikansk samfundsstudie, cand.phil Tysk, bachelor Tysk, overbygning Tysk, cand.phil Tysk, cand.mag Nederlandsk, cand.phil Nederlandsk, bachelor Nederlandsk, cand.mag. 224 Uddannelser i romanske sprog Fransk, bachelor Fransk, overbygning Fransk, cand.phil Fransk, cand.mag Fransk samf.-kulturdokum., cand.phil Fransk samf.-kulturdokum., cand.mag Italiensk, bachelor Italiensk, overbygning Italiensk, cand.phil Italiensk, cand.mag Spansk, bachelor Spansk, overbygning Spansk, cand.phil Spansk, cand.mag Rumænsk, bachelor Rumænsk, cand.phil Rumænsk, cand.mag Portugisisk, bachelor Portugisisk, cand.phil Portugisisk, cand.mag. 225 Uddannelser i slaviske sprog Russisk m. sovjetkund./øko., cand.mag Slavisk sprog og kultur, bachelor Russisk, overbygning Russisk, cand.phil Russisk, cand.mag Russisk m.sovjetkund./øko., cand.phil Russisk, mag.art Serbokroatisk, cand.phil Serbokroatisk, cand.mag Serbokroatisk, mag.art Polsk, cand.phil Polsk, cand.mag Polsk, mag.art Tjekkisk, cand.phil Tjekkisk, cand.mag Tjekkisk, mag.art Bulgarsk, cand.phil Bulgarsk, cand.mag Bulgarsk, mag.art Balkanistik, cand.phil Balkanistik, cand.mag Øststatskundskab, cand.phil Øststatskundskab, cand.mag Øststatskundskab, mag.art. 226 Uddannelser i semitiske sprog Arabisk, cand.phil Arabisk, cand.mag Arabisk som hovedsprog, mag.art Hebraisk, cand.phil Hebraisk, cand.mag Hebraisk som hovedsprog, mag.art Assyriologi, mag.art Sumerologi, mag.art Ægyptologi, cand.phil Ægyptologi, cand.mag Ægyptologi-realia, mag.art. 227 Uddannelser i andre indoeuropæiske sprog Indologi-indisk, bachelor Iransk, bachelor Indologi-indisk, cand.phil Indologi-indisk, cand.mag Nyindisk, cand.phil Nyindisk, cand.mag Sanskrit, cand.phil Sanskrit, cand.mag Iransk, cand.phil Iransk, cand.mag. 228 Uddannelser i ikke-indoeuropæiske sprog Finsk, bachelor Finsk, cand.phil Finsk, cand.mag Ungarsk, bachelor Ungarsk, cand.phil Ungarsk, cand.mag Indiansk sprog og kultur, bachelor

13 DUN Indiansk sprog og kultur, mag.art Indiansk sprog og kultur, cand.phil Indiansk sprog og kultur, cand.mag Kinesisk, cand.phil Kinesisk, cand.mag Japansk-kinesisk, cand.mag Koreansk, mag.art Koreansk, cand.phil Koreansk, cand.mag Japansk, overbygning Japansk, cand.phil Japansk, cand.mag Japansk, mag.art Thai, cand.phil Thai, cand.mag Tibetansk, cand.phil Tibetansk, cand.mag Tibetansk, mag.art Østasiatisk sprog og kultur, bachelor Østasiatisk sprog-kultur, cand.phil Østasiatisk sprog og kultur, cand.mag. 23 Sprogvidenskabelige uddannelser 230 Uddannelser i sprogvidenskab generelt Sprogvidenskab, bachelor Datalingvistik, cand.mag Audiologopædi, bachelor Retorik, bachelor Retorik, cand.mag Retorik, cand.phil Audiologopædi, cand.phil Lingvistik almen, cand.phil Audiologopædi, cand.mag Lingvistik, cand.mag Eskimologi lingv. retning, cand.phil Eskimologi lingv. retning, mag.art Lingvistik sammenlignende, mag.art. 231 Uddannelser i sprogvidenskab, klassiske sprog Filologi klassisk, bachelor Filologi klassisk, cand.phil Latin, mag.art Filologi klassisk, cand.mag Filologi klassisk, mag.art Datalingv. klass. filologi, cand.mag Latin middelalder, cand.phil Latin middelalder, cand.mag. 232 Uddannelser i sprogvidenskab, nordiske sprog Norrøn filologi, cand.phil Norrøn filologi, cand.mag Nordisk filologi, cand.phil Nordisk filologi, cand.mag Nordisk filologi, mag.art Nordisk litteratur, cand.phil Nordisk litteratur, cand.mag Nordisk sprog og litteratur, mag.art. 233 Uddannelser i sprogvidenskab, germanske sprog Germansk, mag.art. 234 Uddannelser i sprogvidenskab, romanske sprog Italiensk, mag.art Spansk, mag.art Rumænsk, mag.art Portugisisk, mag.art Fransk, mag.art Datalingvistik italiensk, cand.mag Datalingvistik spansk, cand.mag. 236 Uddannelser i sprogvidenskab, semitiske sprog Semitisk, bachelor 237 Uddannelser i sprogvidenskab, andre indoeuropæiske sprog Lingvistik indoeuropæisk, cand.phil Lingvistik indoeuropæisk, cand.mag Lingv. indoeurop. komparativ, mag.art Indisk, mag.art Iransk, mag.art. 238 Uddannelser i sprogvidenskab, ikkeindoeuropæiske sprog Sinologi, mag.art Grønlandsk, cand.phil Grønlandsk, cand.mag. 24 Erhvervssproglige uddannelser 240 Erhvervssproglige uddannelser generelt Form./erhv.sprog Indv.udd. kort vidg Form./erh.spr. Indv.udd. ml.lang vidg 241 Erhvervssproglige uddannelser, et sprog Erhv.sprog. begynderprøve, italiensk Tegnsprog-/mundhåndsystem, basisudd Tolkning, overbygning Erhv.sprog. begynderprøve, russisk Erhv.sprog. begynderprøve, spansk Erhv.sprog. grundstudium sprog uoplyst Erhv.sprog. grundstudium, engelsk Erhv.sprog. korrespondent, fransk Erhv.sprog. grundstudium, italiensk Erhv.sprog. korrespondent, russisk Erhv.sprog. grundstudium, spansk Erhv.sprog. korrespondent, tysk Korrespondent Erhvervssprog administrativ, grundudd Erhv.sprog. diplomprøve ED u.n.a Engelsk, erhv.sprog. diplomprøve ED

14 14 - DUN Fransk, erhv.sprog. diplomprøve ED Russisk, erhv.sprog. diplomprøve ED Spansk, erhv.sprog. diplomprøve ED Tysk, erhv.sprog. diplomprøve ED Tysk sprog og markedsforh., supplering Italiensk, erhv.sprog. diplomprøve ED Engelsk, cand.negot Fransk, cand.negot Spansk, cand.negot Tysk, cand.negot Arabisk, cand.negot Engelsk, bach.negot Fransk, bach.negot Tysk, bach.negot Spansk, bach.negot Arabisk, bach.negot Polsk, bach.negot Polsk, cand.negot Kommunikation, cand.ling.merc Cand.ling.merc. u.n.a Engelsk, cand.ling.merc Fransk, cand.ling.merc Italiensk, cand.ling.merc Russisk, cand.ling.merc Spansk, cand.ling.merc Tysk, cand.ling.merc Datalingvistik, cand.ling.merc Sproglig informatik, cand.ling.merc Engelsk, cand.interpret Fransk, cand.interpret Spansk, cand.interpret Tysk, cand.interpret Translatør Russisk, vidg. erhvervssproglig udd. 242 Erhvervssproglige uddannelser, flere sprog Erhv.spr. 2-spr. grundstudium, engelsk Erhv.spr. 2-spr. grundstudium, fransk Erhv.spr. 2-spr. grundstudium, ital Erhv.spr. 2-spr. grundstudium, russisk Erhv.spr. 2-spr. grundstudium, spansk Erhv.spr. 2-spr. grundstudium, tysk Tegnsprogstolk Tresproglig korrespondent Erhv.spr. grundstudium, engelsk-fransk Erhv.spr. grundstudium, engelsk-ital Erhv.spr. grundstudium, eng.-portugi Erhv.spr. grundstudium, eng.-russisk Erhv.spr. grundstudium, engelsk-spansk Erhv.spr. grundstudium, engelsk-tysk Erhv.spr. grundstudium, fransk-ital Erhv.spr. grundstud., fransk-portugi Erhv.spr. grundstudium, fransk-russisk Erhv.spr. grundstudium, fransk-spansk Erhv.spr. grundstudium, fransk-tysk Erhv.spr. grundstudium, ital.-portugi Erhv.spr. grundstudium, ital.-russisk Erhv.spr. grundstudium, ital.-spansk Erhv.spr. grundstudium, italiensk-tysk Erhv.spr. grundstud., portugi.-russisk Erhv.spr. grundstud., portugi.-spansk Erhv.spr. grundstudium, portugi.-tysk Erhv.spr. grundstudium, russisk-spansk Erhv.spr. grundstudium, russisk-tysk Erhv.spr. grundstudium, spansk-tysk Engelsk-fransk, erhv.spr. korrespond Engelsk-ital., erhv.spr. korrespondent Engelsk-russisk, erhv.spr. korrespond Engelsk-spansk, erhv.spr. korrespond Engelsk-tysk, erhv.spr. korrespondent Fransk-ital., erhv.spr. korrespondent Fransk-tysk, erhv.spr. korrespondent Fransk-spansk, erhv.spr. korrespondent Tysk-spansk, erhv.spr. korrespondent Engelsk, erhv.sprog. afgangseksamen EA Fransk, erhv.sprog. afgangseksamen EA Italiensk, erhv.sprog. afg.eksamen EA Sprog-pædagogik, erhv.spr. bachelor Erhv.sprog u.n.a., erhv.spr. bachelor Spansk, erhv.sprog. afgangseksamen EA Tysk, erhv.sprog. afgangseksamen EA Tysk-italiensk, erhv.spr. korrespond Tysk-russisk, erhv.spr. korrespondent Erhv.sprog. afgangseksamen EA u.n.a Engelsk-fransk, erhv.spr. afg.eks. EA Engelsk-spansk, erhv.spr. afg.eks. EA Engelsk-tysk, erhv.spr. afg.eks. EA Fransk-spansk, erhv.spr. afg.eks. EA Fransk-tysk, erhv.spr. afg.eks. EA Spansk-tysk, erhv.spr. afg.eks. EA Engelsk-italiensk, erhv.spr. bachelor Sprog europ. stud., erhv.spr. bachelor Int. marketing, erhv.spr. bachelor Kommunikation, erhv.spr. bachelor Russisk-spansk, erhv.spr. bachelor Engelsk-fransk, erhv.spr. bachelor Engelsk-italiensk, erhv.spr. bachelor Engelsk-russisk, erhv.spr. bachelor Engelsk-spansk, erhv.spr. bachelor Engelsk-tysk, erhv.spr. bachelor Fransk-italiensk, erhv.spr. bachelor Fransk-tysk, erhv.spr. bachelor Fransk-spansk, erhv.spr. bachelor Tysk-spansk, erhv.spr. bachelor Tysk-italiensk, erhv.spr. bachelor Tysk-russisk, erhv.spr. bachelor Konferencetolk Erhvervssprog, lic.ling.merc Dr.ling.merc.

15 DUN Uddannelser i religion og religionskundskab 250 Uddannelser i religionskundskab generelt Religionshistorie, bachelor Religionshistorie, overbygning Religionshistorie, cand.phil Religionshistorie, cand.mag Religionshistorie, mag.art Religionssociologi, cand.phil Religionssociologi, cand.mag Religionssociologi, mag.art Religion, bachelor Religion, cand.phil Religion, overbygning Religion, cand.mag. 251 Uddannelser i kristendomskundskab Kristendomshistorie, cand.phil Kristendomskundskab, cand.mag Kristendomskundskab, mag.art. 253 Præsteuddannelser Teologi, cand.theol Teologi, ph.d Teologi, bachelor Præsteuddannelse af lærere 254 Andre religions- og kirkeuddannelser Kordegn 26 Uddannelser i filosofi 260 Filosofiuddannelser Filosofi, bachelor Filosofi, overbygning Filosofi (RUC), overbygning Filosofi, cand.phil Filosofi, cand.mag Filosofi, mag.art Idehistorie, bachelor Idehistorie, cand.phil Idehistorie, cand.mag Idehistorie, mag.art. 27 Sceniske og musiske uddannelser 271 Sceniske uddannelser generelt Teatervidenskab, bachelor Teatervidenskab, cand.phil Teatervidenskab, cand.mag Teatervidenskab, mag.art Teatervidenskab, overbygning Dramaturgi, bachelor Dramaturgi, overbygning Dramaturgi, cand.phil Dramaturgi, cand.mag Dramaturgi, mag.art Danser 272 Skuespiluddannelser Skuespiller Scenografi Regi Teaterteknik lys, grunduddannelse Teaterteknik lyd, grunduddannelse Teaterteknik scene, grunduddannelse Teaterteknik, AMU handel/kt Teaterinstruktør 274 Opera/sang uddannelser Operaakademiuddannelse 275 Uddannelser i musik generelt Musik, bachelor Musik, overbygning Musik, cand.phil Musik, cand.mag Musik, mag.art Rytmisk musik, musikpædagog Rytmisk musik, musikpædagog diplomeks Musikpædagogik almen, musikpædagog Musikpædagog 2-årig Musikledelse, musikpædagog Tonemester 276 Uddannelser for udøvende musikere, dirigenter og komponister Forskole Klassisk musik, musikpædagog Folkemusik Tidlig musik Musikprofil Klassisk musik udøvende, diplomeksamen Rytmisk musik udøvende Rytmisk musik solistklasse Solistklasse Rytmisk musik udøvende, diplomeksamen Komponistklasse Dirigentklasse Solist-/komponist-/dirigentklasse Præliminær orgelprøve Musikpædagogisk kursus, organist 28 Uddannelser i bildende kunst, arkitektur og kunsthåndværk 280 Uddannelser i bildende kunst og kunsthåndværk generelt Kunsthåndværker u.n.a Kunstakademiuddannelse u.n.a Kunstformidling, cand.phil.

16 16 - DUN 281 Uddannelser i tegning og grafik Kunsthåndværker, illustration/grafik Grafik, grunduddannelse Grafik, videregående uddannelse 282 Uddannelser i maleri Maleri, grunduddannelse Maleri, videregående uddannelse 283 Uddannelser i skulptur Skulptur, grunduddannelse Skulptur, videregående uddannelse Mur- og rumkunst, grunduddannelse Mur- og rumkunst, videregående udd Mediekunst, videregående uddannelse 284 Uddannelser i formgivning af metal, keramik og træ Kunsthåndværker, guld-/sølvformgivning Kunsthåndværker, keramik og glas Kunsthåndværker, ædelmetal design Kunsthåndværker, møbel og redskab 285 Uddannelser i vævning og batik Kunsthåndværker, tekstil og beklædning Kunsthåndværker, beklædningsformgivn. 286 Uddannelser i indretning/dekoration Kunsthåndværker, indretning Kunsthåndværker, rumdesign 287 Filmuddannelser Filmvidenskab, cand.phil Filmvidenskab, cand.mag Filmvidenskab, mag.art Filmvidenskab, overbygning Film fotografering, grunduddannelse Film lydteknik, grunduddannelse Film instruktion/manus, grundudd Film klip, grunduddannelse Film-/medieoperatør. euu, AMU transp Film manuskriptskrivning, grundudd Film produktion, grunduddannelse Tegnefilmsinstruktør (animation) Tv-producer Tv-tilrettelægger og -instruktør Filmskoleuddannelse u.n.a. 288 Arkitektuddannelser Arkitekt, cand.arch Arkitekt, ph.d. 289 Andre uddannelser i bildende kunst/arkitektur/kunsthåndværk Kunsthåndværker, kommunikationsdesign Kunsthåndværker, unika design Kunsthåndværker, industriel design 29 Andre humanistiske og æstetiske uddannelser 291 Bibliotekaruddannelser Bibliotekar ved forsknings-/fagbibl Bibliotekar Forskningsbibliotekar, ph.d Bibliotekar, bachelor Bibliotekar, cand.scient.bibl Biblioteks-inform.videnskab, kandidat 292 Museumsuddannelser Konservator, kunst Konservator, kulturhistorisk Konserveringstekniker, monumental Konservator, grafisk restaurering Konservator, monumental Konservator u.n.a Konserveringstekniker, naturhistorisk Konservator, naturhistorisk Konservator, ph.d Restaureringstekniker Konserveringstekniker, bachelor Konserveringstekniker, kunst Konserveringstekniker, kulturhistorisk Konserveringstekniker, grafisk 293 Medieuddannelser Journalist Billedjournalist Journalistik (RUC), overbygning Journalistik, bachelor Mediekundskab (RUC), overbygning Medievidenskab, cand.mag Multimedia arts, kandidat Engelsk teknisk kommunik.(mtc), master Film- og medievidenskab, bachelor Multimedia, bachelor Kommunikation, cand.phil Kommunikation, cand.mag IT design/kommunik./medie, kandidat Language administration (MLA), master Multimedia arts (MMA), master 3 Samfunds-, kontor- og handelsuddannelser 30 Samfunds-, kontor- og handelsuddannelser generelt 301 Handels- og kontoruddannelser generelt Merkantile grundfag Merkantile område- og specialefag Hhx højere handelseksamen 1-årig Hi, handel introduktionskursus Det merkantile område

17 DUN Korte kurser ved erhvervsskoler Særligt tilrettelagte forløb Åben udd. - sektoroverskridende Hhx højere handelseksamen Hhx højere handelseksamen 1. år Hhx højere handelseksamen 2. år Handel, AMU faglærte Pc-bruger Handel/kontorfag. euu, AMU handel/adm Handel og kontor, indgangsår (gl) Fagspecifikke kurser Kontor andet, AMU faglærte Iværksætteruddannelse Kontorteknik, AMU faglærte Organisation, AMU faglærte Handel og service, AMU andre grup Handel/service lederudv, AMU handel/kt Lederuddannelsesudvalg, AMU handel/adm Handel/kontor Indv.udd. efterudd Handel/kontor Indv.udd. erhv.fagl. 302 Samfundsvidenskabelige basisuddannelser Samfundsvidenskab (AAU), basis 1-årig Samfundsvidenskab (RUC), basis 2-årig Samfundsvidenskab, supplering Samfundsvid. (AAU), bach.basis 1-årig Samfundsvid. (RUC), bach.basis 2-årig 31 Almene administrative og kontorfaglige uddannelser 311 Uddannelser i offentlig forvaltning generelt Forvaltning, almen adm. eksamen Off. driftsøkonomi (RUC), overbygning Public administration (MPA), master Samfundsvidenskab (AAU), cand.samf Forvaltning, cand.scient.adm Forvalt. og datalogi, cand.scient.adm Samfundsvid. kombination, mellemniveau Samfundsvid. kombination, kandidat Socialrådgiver (socionom) Socialrådgiver (socionom), årskursus Forvaltningsfagligt grundkursus Forvaltningsfagligt specialkursus Forvaltningsfaglig afg.eksamen.u.n.a. 312 Uddannelser i statsforvaltning Forvaltningsfagl. diplomkursus staten Forvaltningshøjskole staten Kontor, stat Statsligt udd. euu, AMU handel/adm. 313 Uddannelser i kommunal og amtskommunal forvaltning Kontor, kommune og amtskommune Kontor, administration Dansk kommunalkursus Forvaltn.fagl. diplomkursus kommunalt Forvaltn.fagl. diplomkursus sygehuse Socialforvaltning Socialforvaltning Socialformidleruddannelse Skatteforvaltning Skatteforvaltning Forvaltningsfagl. afg.eksamen kommunal 314 Uddannelser i etaternes forvaltning Postelev Teleelev Postassistent Toldassistent Toldfaglig, grunduddannelse Toldbetjent Toldsekretær Toldfuldmægtig 315 Uddannelser i den private sektors administration Kontor all round Kontor, korrespondance Kontor, regnskab Lægesekretær Handelseksamen Advokatsekretær 316 Uddannelser i finanssektorens administration Bank Realkredit Finanssektoren, AMU faglærte Finanssektorens euu, AMU handel/adm Finansiel videreuddannelse 317 Uddannelser i forsikringsselskabernes administration Forsikring 319 Andre almene administrativ-kontortekniske uddannelser Spedition og shipping Akademiøkonom, transport Merkonom, transport Kontor, rejsebranche Administration, AMU faglærte Serviceøkonom Akademiøkonom, turisme Akademiøkonom, hotel/restaurantledelse Akademiøkonom, servicesektor managem Hotel-og restaurationstekniker Rejselivstekniker 32 Uddannelser i administrative specialer 321 Uddannelser i organisation Merkonom, organisation Organisation, HD-2.del

18 18 - DUN 322 Uddannelser i personaleledelse Merkonom, personaleadministration 323 Uddannelser i regnskabsvæsen og revision Merkonom, revision Merkonom, regnskabsvæsen Regnskabsvæsen, HD-2.del Registreret revisor Miljø/revision, HD-2.del Revisorkandidat, cand.merc.aud Statsautoriseret revisor Revisor Ejendomsmægler Økonomi og regnskab, AMU faglærte Business administration (MBA), master 324 Edb-tekniske uddannelser Edb-assistent Informatikassistent Handel edb-teknik, AMU faglærte Datamatiker Visualizer Mikroinstruktør Datanom IT-administrator 33 Uddannelser i detail- og engroshandel 330 Detail- og engroshandelsuddannelser generelt Merkonom, butiksledelse Akademiøkonom, detailhandel Salgsassistent Detailhandel, AMU faglærte Salg og markedsføring, AMU faglærte Reklamevirksomhed, AMU faglærte Engrosvirksomhed, AMU faglærte 331 Uddannelser i detailhandel, papir, bog og foto Bøger Foto Papir 332 Uddannelser i detailhandel, fødevarer Bageri Kolonial (detailhandel) Nærbutik Viktualie Frugt og grønt Fisk Vin og tobak 333 Uddannelser i detailhandel, beklædning Tekstil Babyudstyr og børnekonfektion Dameekvipering Herreekvipering Sko og læder 334 Uddannelser i detailhandel, farve, tapet og parfumeri Farve og tapet Materialist Sæbe og parfume 335 Uddannelser i detailhandel, pynte- og brugsting Isenkram, værktøj Isenkram, glas og porcelæn El-installation Guld og sølv Sport og camping Legetøj og hobby Tv og radio Musik/video/software Boligtekstil og montering Møbler og boligudstyr Hvidevarer og sengeudstyr Hårde hvidevarer 336 Uddannelser i detailhandel, andet Blomster Automobiler Kædebutik Byggemarked Servicestation og kiosk 337 Uddannelser i engroshandel Kolonial (engroshandel) Korn og foderstof Manufaktur Isenkram El-artikler Vvs branchen Værktøj og maskiner Automobiler og reservedele Landbrugsmaskiner Jern og stål Trælast Engroshandel med detail Engroshandel med kontor Logistikassistent Indkøbsassistent Handelsassistent, salg Handelsassistent, service 339 Andre butiksuddannelser Dekoratør 34 Erhvervsøkonomiske uddannelser 340 Erhvervsøkonomiske uddannelser generelt Merkonom u.n.a Merkonom, driftsledelse Erhvervsdiplom for merkonomer

19 DUN Merkonom, informatik Erhvervsdiplom, human res. development Lederuddannelse, diplom Akademiøkonom u.n.a HD-1.del HD-2.del HA, bachelor HA informatik, bachelor Erhvervsanalytiker, forsøg Erhvervsøkonomi, cand.merc HA turisme, bachelor HA filosofi, bachelor HA international business, bachelor Erhvervsøkonomi, ph.d.merc Virksomhedsstudier (RUC), overbygning HA datalogi, bachelor HA matematik, bachelor Datalogi, cand.merc Matematik, cand.merc HA sprog, bachelor Interpret, cand.merc HA japansk, bachelor Japansk, cand.merc.interpret Filosofi, cand.merc Informatik, HD-2.del Akademiøkonom, designmanagement Akademiøkonom, sprog og økonomi IT elektronisk handel 341 Uddannelser i finansiering Finansiering og kreditvæsen, HD-2.del Merkonom, finansiering Offentlig virksomhedsøkonomi, HD-2.del Finansøkonom 342 Uddannelser vedrørende indkøb Merkonom, indkøb Indkøbs-/transportøkonomi, HD-2.del 343 Uddannelser i afsætning og markedsføring Afsætningsøkonomi, HD-2.del Merkonom, markedsføring Akademiøkonom, afsætning/økonomistyr Akademiøkonom, indenl. afsætn./service Akademiøkonom, markedsføring/service Akademiøkonom, kommunikation/reklame Akademiøkonom, salgskonsulent Akademiøkonom, handel med fast ejendom Akademiøkonom, økonomi og informatik Markedsøkonom Akademiøkonom, int. markedsføring Merkonom, turisme Akademiøko., bilbranch. salg/markedsf Afsætningsøkonomi/udenrigsh., HD-2.del Akademiøkonom, grafisk kommunikation Multimediedesigner Mediekoordinator Innovation og entrepreneurship Akademiøkonom, kommunikation/formidl Handelsøkonom Markedsføringsøkonom Merkonom, innovation Mediegrafisk udd.udv., AMU handel/adm. 344 Uddannelser i udenrigshandel Akademiøkonom, international handel Akademiøkonom, int. erhvervsinform Akademiøkonom, østeuropæisk handel Akademiøkonom, markedskommunikation Udenrigshandel, HD-2.del Akademiøkonom, int. telekommunikation Akademiøkonom, eksport Eksportkonsulent Eksporttekniker Akademiøkonom, logistik/int.transport Akademiøkonom, udenrigshandel Eksportør, eksamineret Akademiøkonom, indkøb og import Akademiøkonom, internationalt salg Merkonom, int. marketing/engelsk Merkonom, int. marketing/fransk Merkonom, international marketing/tysk Merkonom, eksport Transportlogistiker 349 Sports-/fritids uddannelser Akademiøkonom, sport og fritid 35 Samfundsøkonomiske uddannelser 351 Statsvidenskabelige uddannelser Statsvidenskab, cand.polit Public management (MPM), master Statsvidenskab, ph.d.polit Public policy (MPP), master Dr.polit. 352 Økonomiske uddannelser Økonomi, cand.oecon Økonomi, bachelor Økonomi, ph.d.oecon Dr.oecon. 36 Juridiske uddannelser 360 Juridiske uddannelser generelt Jura, cand.jur Jura, bachelor Jura, ph.d.jur Dr.jur. 361 Erhvervsretlige uddannelser HA erhvervsret, bachelor Erhvervsret, cand.merc.

20 20 - DUN 37 Samfundsfaglige uddannelser 371 Politologiske uddannelser Samfundsfag, overbygning Samfundsvidenskab, grunduddannelse Samfundsfag, cand.phil Samfundsvidenskab, bachelor Samfundsfag, cand.mag Statskundskab, bachelor Statskundskab, cand.scient.pol Samfundsfag og forvaltning, cand.mag Statskundskab, ph.d.scient.pol. 372 Sociologiske uddannelser Sociologi, cand.scient.soc Sociologi, mag.scient.soc Sociologi, bachelor Sociologi, ph.d.scient.soc. 373 Kultursociologiske uddannelser Kultursociologi, cand.phil Kultursociologi, cand.mag Kultursociologi, mag.art Kultursociologi, ph.d Int. udviklingsstudier(ruc), overbygn. 374 Antropologiske uddannelser Etnografi/antropologi, bachelor Etnografi/antropologi, cand.phil Etnografi/antropologi, cand.mag Etnografi/antropologi, mag.art Antropologi, ph.d Etnologi europæisk, bachelor Etnologi europæisk, cand.phil Etnologi europæisk, cand.mag Etnologi europæisk, mag.art Eskimologi, bachelor Eskimologi, cand.phil Eskimologi etnolog. retn., cand.phil Eskimologi, cand.mag Eskimologi, mag.art Nordisk folkemindevidenskab, bachelor Nordisk folkemindevid., cand.phil Nordisk folkemindevidenskab, cand.mag Nordisk folkemindevidenskab, mag.art. 375 Socialvidenskabelige uddannelser Socialvidenskab, cand.rer.soc. 376 Psykologiske og pædagogiske uddannelser Psykologi, cand.psych Psykologi, bachelor Psykologi (RUC), overbygning Psykologi (RUC), cand.mag Psykologi, mag.art.psych Psykologi, ph.d.psych Psykologi-pæd. (DPU), exam.psyk.pæd Psykologi-pæd. (DPU), cand.psyk.pæd Musik og musikterapi (AAU), fællessem Musikterapi (AAU), kandidat Musikterapi, bachelor Musikterapi (AAU), overbygning Musik/-terapi (AAU), bach.fællessem. 377 Uddannelser i forsikring Forsikring, HD-2.del Forsikringsvidenskab, ph.d.act. 379 Andre samfundsfaglige uddannelser Tekno./samf.planlægn., cand.techn.soc Samfundsvidenskab, sidefag Samfundsvidenskab, grunduddannelse Teknisk/samf. planlægning, overbygning Samfundsvidenskab, bifag Samfundsfaglig Indv.udd. kort vidg Samfundsvid. Indv.udd. ml.lang vidg Samfundsvid. Indv.udd. lang vidg. 4 Naturvidenskabelige uddannelser 40 Naturvidenskabelige uddannelser generelt 400 Tværgående naturvidenskabelige uddannelser Naturvidenskab, grunduddannelse Naturvidenskab, supplering Naturvidenskab, sidefag Naturvidenskab (RUC), basis 2-årig Naturvidenskab, bifag Teknik-naturvid. (AAU), basis 1-årig Naturvid. kombination, mellemniveau Naturvid. kombination, cand.nat.komb Naturvidenskab, cand.scient Naturvidenskab, bachelor Naturvidenskab, overbygning Mag.scient. u.n.a Naturvidenskab, ph.d.scient Dr.scient Naturvidenskab(RUC), bach.basis 2-årig Teknik-naturv.(AAU), bach.basis 1-årig Naturvidenskab Indv.udd. lang vidg. 401 Naturvidenskabelige og samfundsvidenskabelige uddannelser Videnskabshistorie, hovedfag Videnskabshistorie, cand.scient. 41 Udd. i matematik, datalogi, statistik, forsikringsvidenskab 411 Matematikuddannelser Matematik, bachelor

Tabellen kan bruges af f.eks. unge mennesker, som ønsker at sammenligne de uddannelser, de måtte have i tankerne.

Tabellen kan bruges af f.eks. unge mennesker, som ønsker at sammenligne de uddannelser, de måtte have i tankerne. sgevinst Der kan være mange gode grunde til at søge ind på en uddannelse. Det kan f.eks. dreje sig om interesser, sociale relationer (venner), familietraditioner og ønsket om en god indtjening. I den forbindelse

Læs mere

Notat // 11/03/09 ØKONOMISK GEVINST VED 15 FORSKELLIGE UDDANNELSER

Notat // 11/03/09 ØKONOMISK GEVINST VED 15 FORSKELLIGE UDDANNELSER ØKONOMISK GEVINST VED 15 FORSKELLIGE UDDANNELSER Dette notat indeholder en liste over de økonomiske gevinster og beskæftigelsesmuligheder for 15 forskellige uddannelser. For uddannelserne beregnes den

Læs mere

Alfabetisk liste over DUN-koder

Alfabetisk liste over DUN-koder DUN - 33 Alfabetisk liste over DUN-koder 04101 3 1. g matematisk 03101 3 1. g sproglig 02240 4 1. hf 02100 1 1. klasse 02123 2 1. real 02137 3 1. år international studentereksamen 02118 2 10. klasse 02206

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

PRÆMIEN VED UDDANNELSE I DANMARK

PRÆMIEN VED UDDANNELSE I DANMARK Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 16. december 2009 Dette notat omhandler den økonomiske gevinst ved at uddanne sig på baggrund af de seneste tal fra Danmarks Statistik og IDA

Læs mere

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E

Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium P R Æ S E N T A T I O N A F U D D A N N E L S E R N E Forventninger Undervisning med udfordringer Aarhus Universitet-HIH Leadership Eksamensbevis med muligheder

Læs mere

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi.

Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering til A-niveau i matematik og B-niveau i kemi. B I L A G l. UDDANNELSE / STUDIUM INGENIØRUDDANNELSER ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Teknisk-naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik

Læs mere

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB

ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB B I L A G 1. UDDANNELSE / STUDIUM NATURVIDENSKAB ADGANGSKRAV PÅ TILVALGSNIVEAU SUPPLERING INDEN STUDIESTART SAMT ANDRE NØDVENDIGE FORUDSÆTNINGER Naturvidenskabelig basisuddannelse Matematik og fysik Supplering

Læs mere

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd.

Udgift pr. Elev/STÅ/Årselev 10) Udgift normeret forløb Udgift til udd. omr. 2004 (mio. kr.) Taxameter. Samlet offentlig udd. DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag 1 - Uddannelseser fordelt på uddannelseskategorier Tabel

Læs mere

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Torben Pilegaard Jensen, Vibeke Tornhøj Christensen & Britt Østergaard Larsen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Bilagsrapport Publikationen

Læs mere

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen

Side 1 af 5. Bil, fly og andre transportmidler. Hovedforløb Trin/speciale Gældende til Cykel- og motorcykeluddannelsen Side 1 af 5 Tilskud til voksenlærling Erhvervsuddannelser, hvor der i Nordjylland kan gives tilskud til arbejdsgivere, som indgår uddannelsesaftale med voksne Gældende fra 1. januar 2008. Senest revideret

Læs mere

Notat // 11/03/09. Præmien ved uddannelse i Danmark

Notat // 11/03/09. Præmien ved uddannelse i Danmark Præmien ved uddannelse i Danmark Der er mange grunde til at tage en uddannelse, heriblandt interesser, familietraditioner, sociale relationer og økonomi. Betydningen af den økonomiske gevinst ved at uddanne

Læs mere

6 Afsætningsøkonomi, HD-2.del 6 Afsætningsøkonomi/udenrigshandel, HD-2.del 4 Agrarøkonom 7 Agricultural development, kand. 5 Akademigastronom 5

6 Afsætningsøkonomi, HD-2.del 6 Afsætningsøkonomi/udenrigshandel, HD-2.del 4 Agrarøkonom 7 Agricultural development, kand. 5 Akademigastronom 5 Skriv navnet på din uddannelse i Acrobats søgefelt så finder du hurtigere din uddannelse. Hvis tallet ud for din uddannelse er højst 4 skal du blot betale den lave deltagerbetaling, hvorimod du skal betale

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang m.v. ved bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (adgangsbekendtgørelsen) Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 121 Offentligt O:\Universitets- og\bekendtgørelser\556767\dokumenter\556767.fm 20-02-07 13:27 k03 SJ Bekendtgørelse nr. 151 af 19. februar 2007

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

Korte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser

Korte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser 40xxxxxx 50xxxxxx 60xxxxxx 65xxxxxx 70xxxxxx Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Bachelor Lange videregående uddannelser Forskeruddannelser 40201010 Småbørnslærerinde 40201012

Læs mere

Korte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser

Korte videregående uddannelser Lange videregående uddannelser 40xxxxxx 50xxxxxx 60xxxxxx 65xxxxxx 70xxxxxx Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Bachelor Lange videregående uddannelser Forskeruddannelser 65392610 Administration, kand.

Læs mere

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet

Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Uddannelsen - antal ansøgere i 2012 antal ansøgere i 2013 - universitetet Medicin 2.598 2.494 Københavns Universitet Jura 2441 2491 Københavns Universitet Medicin 2048 2185 (SDU) Erhvervsøkonomi, HA 2388

Læs mere

Transportuddannelser - En statistisk analyse

Transportuddannelser - En statistisk analyse Transportuddannelser - En statistisk analyse September 2003 Forord Transporterhvervet har traditionelt været kendetegnet ved et relativt begrænset uddannelsesniveau dog med variationer mellem de enkelte

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge

Erhvervsuddannelser, hvortil virksomheder i Vestjylland kan søge om tilskud til ansættelse af voksenlærlinge Bil, fly og andre transportmidler Bådmekaniker Bådmekaniker 1. juli 2014 31. december 2015 Bådassistent 1. juli 2014 31. december 2015 Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen Cykelmekaniker 1. juli 2014

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Dansk Metal. Januar kvartal2009. Lønstatistik Økonomiske kommentarer Nøgletal ISSN 1604-2360

Dansk Metal. Januar kvartal2009. Lønstatistik Økonomiske kommentarer Nøgletal ISSN 1604-2360 Dansk Metal Januar kvartal2009 Lønstatistik Økonomiske kommentarer Nøgletal ISSN 1604-2360 Januar kvartal 2009 Denne lønoversigt, der omfatter Dansk Metals lønninger fra 1. januar til 31. marts 2009, er

Læs mere

05 : Førskoleuddannelser. 0501 : Børnehaveklasse. 050100 : Børnehaveklasse. 05010010 : Børnehaveklasse. 10 : Grundskole

05 : Førskoleuddannelser. 0501 : Børnehaveklasse. 050100 : Børnehaveklasse. 05010010 : Børnehaveklasse. 10 : Grundskole 05 : Førskoleuddannelser 0501 : Børnehaveklasse 050100 : Børnehaveklasse 05010010 : Børnehaveklasse 10 : Grundskole 1001 : Ingen uddannelse Indv.udd. 100110 : Ingen uddannelse Indv.udd. 10011010 : Ingen

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed.

Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed. Hovedoversigt over erhvervspraktiks områder og mulighed. erfor følgende oversigt: : Muligt i næsten alle tilfælde : egrænsede muligheder : Meget begrænsede muligheder : Ingen muligheder ygge og nlæg: rbejdsdreng

Læs mere

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller

Dansk A, Engelsk B og Matematik B. Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller Aalborg Universitet Datalogi Datalogi (bachelor og kandidat) Bachelor: Bestået adgangsgivende eksamen (stx, eux, hf, hhx, htx, adgangskursus eller tilsvarende) samt Dansk A, Engelsk B og Matematik A. Datalogi

Læs mere

Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere

Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere Faglig og økonomisk mobilitet blandt nyuddannede akademikere AE har undersøgt den faglige og økonomiske mobilitet for nyuddannede akademikere. Alle nyuddannede akademikere, der færdiggjorde deres uddannelse

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

15101070: Folkehøjskolekursus for handicappede 15101080: Folkehøjskolekursus for pensionister 15101090: Folkehøjskolekursus, andre 15102010:

15101070: Folkehøjskolekursus for handicappede 15101080: Folkehøjskolekursus for pensionister 15101090: Folkehøjskolekursus, andre 15102010: Skriv navnet på din uddannelse i Acrobats søgefelt så finder du hurtigere din uddannelse. Hvis tallet ud for din uddannelse er mindre end 40xxxxxx skal du blot betale den lave deltagerbetaling, hvorimod

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Energiteknologuddannelsen

Energiteknologuddannelsen Erhvervsakademiuddannelser til Lindø-medarbejdere Udlagt til Syddansk Erhvervsskole af Erhvervsakademiet Lillebælt 8. juni 2011 NB! Alle priser er bergnet ud fra Undervisningsministeriets takstkatalog

Læs mere

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering

www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering www.gsdanmark.dk 2009 / 2010 Gymnasial Supplering Gymnasial Supplering Mangler du ét eller flere fag på bestemte niveauer for at komme ind på ønskestudiet, eller skal du have forbedret karakteren i et

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk

www.gsdanmark.dk Gymnasial Supplering 2011 / 2012 GYMNASIAL SUPPLERING Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk GYMNASIAL SUPPLERING Vejledning og optagelse GS-koordinatorer www.gsdanmark.dk Information Regionale Studievalgcentre www.studievalg.dk www.gsdanmark.dk Nørresundby Gymnasium og HF Studievej 14, 9400 Nørresundby

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17

ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 FÅ INSPIRATION TIL DIT STUDIEVALG PROGRAM ÅBENT HUS 5. MARTS KL. 10-17 AALBORG ESBJERG KØBENHAVN TEKNISK-, NATUR- OG SUNDHEDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSESOPLÆG FREDRIK BAJERS VEJ 7 LOKALE BLÅT RØDT LILLA

Læs mere

Videre i uddannelsessystemet

Videre i uddannelsessystemet Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Mette Skak-Nielsen Nuri Peker Videre i uddannelsessystemet - fra de gymnasiale uddannelser Udgivet af Danmarks Statistik Juni 25 Oplag: 5 Danmarks

Læs mere

COSA_FORMAL BETEGNELSE 34 Ernæringsteknolog AK 83 Suppleringsuddannelsen 100 Håndarbejdslærer 102 Ernærings- og husholdningsøkonom 109 Kaospilot 119

COSA_FORMAL BETEGNELSE 34 Ernæringsteknolog AK 83 Suppleringsuddannelsen 100 Håndarbejdslærer 102 Ernærings- og husholdningsøkonom 109 Kaospilot 119 COSA_FORMAL BETEGNELSE 34 Ernæringsteknolog AK 83 Suppleringsuddannelsen 100 Håndarbejdslærer 102 Ernærings- og husholdningsøkonom 109 Kaospilot 119 Grafisk kommunikation 191 Skovtekniker 210 Grafisk teknologi

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning:

Produktion og udvikling www.cphwest.dk Vejledning: CPH WEST Ishøj 33 88 07 42 Københavns. www.kts.dk Vejledning: Produktion og udvikling Tekniske 35 86 34 00 TEC Frederiksberg 25 45 30 41 25 45 30 41 Beklædningshåndværker a Beslagsmed tekniske skole Cnc-teknikuddannelse tekniske skole Elektronikoperatør AMU Nordjylland

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015.

95% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse inden år 2015. P R O G R A M Hvorfor uddannelse? Optagelse og muligheder på EUD Optagelse og muligheder på gymnasiet Optagelse på 10. klasse Forældrestøtte under uddannelse Økonomi under uddannelse Vejledning på ungdomsuddannelserne

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg August 2011 Side 1 af 9 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005

Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005 Grønlands Statistiks uddannelsesnomenklatur pr. 7. oktober 2005 Formålet med at vise den officielle uddannelsesnomenklatur på Grønlands Statistiks hjemmeside er, at give interesserede et overblik over

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

Lærlinge lønstatistik

Lærlinge lønstatistik 2013 Lærlinge lønstatistik Se her, hvad lærlinge tjener over hele landet. Du kan bruge lønstatistikken til at tjekke, hvor din løn ligger i forhold til gennemsnittet. Det kan være et godt redskab i lønforhandlinger.

Læs mere

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse frem til august 2014. Tallene viser, at knap hver 5.

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET

LTERN TIVER TIL PSYKOLOGISTUDIET V LTERN TIVER TIL V PSYKOLOGISTUDIET sfortegnelse PSYKOLOGI... 3... 3... 3 Afklaring... 3 Professionsbacheloruddannelser (3½-4 år)... 4 Afspændingspædagog... 4 Ergoterapeut... 4 Folkeskolelærer... 4 Fysioterapeut...

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

Optagelsesberettigede studieretninger

Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesberettigede studieretninger Optagelsesområder Københavns Universitet Biokemi - Bioteknologi Farmaci Forsikringsmatematik Fysiske fag (astronomi, biofysik, fysik, geofysik, meteorologi) Fødevarer

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Obligatoriske fag og niveauer

Obligatoriske fag og niveauer Obligatoriske fag og niveauer Hver elev skal mindst have 4 fag på A-niveau samt normalt 3 fag på B- niveau og normalt 7 fag på C-niveau. Kravet opfyldes gennem obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Læs mere

Forældremøde 9.kl. 2015

Forældremøde 9.kl. 2015 Forældremøde 9.kl. 2015 Program Vejledningsaktiviteter Kort om uddannelsessystemet Uddannelsesparathed og krav til optag Tilmelding: optagelse.dk (procedure og ansvar) Almen information og nyttige links

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

HR/Personalerekruttering

HR/Personalerekruttering HR/Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler et udvalg September 2012 Side 1 af 10 Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark?

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere

DISCED-15 Danmarks Statistiks uddannelsesklassifikation

DISCED-15 Danmarks Statistiks uddannelsesklassifikation DISCED-15 Danmarks Statistiks uddannelsesklassifikation 15. januar 2015 Danmark Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø DISCED-15 Danmarks Statistik Januar 2015 Forord Dette dokument beskriver Danmarks

Læs mere

Mekaniker Teamet har erhvervsuddannelse til fx. at:

Mekaniker Teamet har erhvervsuddannelse til fx. at: Mekaniker Teamet har erhvervsuddannelse til fx. at: Reparere biler og motorcykler. Godkende biler til syn. Være selvstændig automekaniker. Mekaniker Teamet har nu videregående uddannelse som: Autoteknolog

Læs mere

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser

Grundskolens 9.-10. klasse. Erhvervs uddannelser Grundskolens 9.-10. klasse Erhvervs uddannelser Silkeborg Kommune 2015 Når du skal vælge ungdomsuddannelse, er det vigtigt, at du vælger den uddannelse, der passer til dig... 3 Indholdsfortegnelse 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg

Voksenlærling. Virksomhed Jan. 2012. Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Jobcenter Aalborg Job - og virksomhedscentret Vestre Havnepromenade 15 9000 Aalborg Tlf.: 99 31 90 00 E-mail: jobcenter@aalborg.dk Åbningstider: Mandag-onsdag: 9.00-15.00 Torsdag: 9.00-17.00 Fredag: 9.00-15.00

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg April 2011 Side 1 af 5 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler et udvalg Oktober 2012 Side 1 af 8 Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark? VI

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Optagne eksklusiv standby pr. 30. juli 2008

Den Koordinerede Tilmelding Optagne eksklusiv standby pr. 30. juli 2008 Den Koordinerede Tilmelding Optagne eksklusiv standby pr. 30. juli 2008 Rapport nr. 15 adgangsgrundlag Kodeforklaring for top af tabellen: 1 Matematisk studentereksamen 2 Sproglig studentereksamen 3 Anden

Læs mere

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium

Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium. Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Eksamensbevis Afsluttet 9. / 10. klasse Hvad skal du så?? HG HHX Praktik 4. år Praktik 3. år HH 3.år HG 2. år HH 2. år HG1. år HH 1. år HG uddannelsen HG HG 2.

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2015. 1. udgave

KOT HOVEDTAL 2015. 1. udgave KOT HOVEDTAL 2015 1. udgave Uddannelses- og Forskningsministeriet 2015 INDHOLD side 2 Københavns Universitet Copenhagen Business School Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Student GRUNDUDDANNELSEN

Student GRUNDUDDANNELSEN GRUNDUDDANNELSEN Grunduddannelsen på Skive Handelsskole Hvis du ønsker en spændende fremtid inden for butik, handel eller kontor, så er Grunduddannelsen på Skive Handelsskole det rigtige valg. Handelsskolens

Læs mere

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE. VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Voksen VEJEN TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILVOKSEN MERKANTIL HG VOKSEN HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR VOKSNE LYNGVEJ 19 4600 KØGE

Læs mere

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster

Portræt. Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster Portræt Center for erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster CELF Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland Falster er en stor og bredspektret uddannelsesinstitution, der spænder over ungdomsuddannelser,

Læs mere

Analyse af Uddannelsesaktivering

Analyse af Uddannelsesaktivering Analyse af Uddannelsesaktivering 19. februar 28 Arbejdspapir 19. februar 28 Sekretariatet Analyse af uddannelsesaktivering Dette notat beskriver uddannelsesaktiveringsindsatsen for forsikrede ledige og

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse

Folkeuniversitetet i København. Kundeundersøgelse Folkeuniversitetet i København Kundeundersøgelse Overordnet konklusion Stor tilfredshed i en relativt smal målgruppe Folkeuniversitetets kundeundersøgelse tegner et meget klart billede af en organisation,

Læs mere

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen

Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen Nye tiltag på De Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Aalborg Universitet v/prodekan Lars Døvling Andersen 2 Ingeniør-, Natur og Sundhedsvidenskab Program Aftagerpaneler Ny school-struktur

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse

Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Tema: Uddannelse og jobmuligheder Klassetrin 4., 5. og 6. klasse Elevopgaver: 1. Job og uddannelse Gruppeopgave: Find billeder af mennesker på job. Lim billedmaterialet op på karton. Undersøg jobtitlen.

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg Juni 2011 Side 1 af 7 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland

Læs mere