Tillæg til miljøgodkendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillæg til miljøgodkendelse"

Transkript

1 Billund Lufthavn A/S Postboks Billund Tillæg til miljøgodkendelse Dato: Godkendelse af: Vask og tankning af fly ved Hangar 02 på Billund Lufthavn Passagerterminalen 10, 7190 Billund CVR-nummer: Listepunkt: H101 Lufthavne, flyvestationer og flyvepladser Teknisk Forvaltning Natur & Miljøafdelingen Jorden Rundt Grindsted Tlf Journalnr.: 08/1026 Sagsbehandler: Dorit Tyrre Pedersen Tlf Godkendelsen omfatter: Vask og tankning af fly på forpladsen ved Hangar 02. Godkendelsen er et tillæg til miljøgodkendelse af 6. juni 2012 Nye hangarer på Billund Lufthavn. Side 1/13

2 Miljøgodkendelse Billund Kommune meddeler hermed godkendelse til vask og tankning af fly på forpladsen ved Hangar 02 på Billund Lufthavn. Godkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens 33 med forudsætninger, som angivet i afsnit 2, og vilkår for anlæg, drift og kontrol, som angivet i afsnit 6. Godkendelsen meddeles som et tillæg til miljøgodkendelse af 6. juni 2012 Nye hangarer på Billund Lufthavn. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for sagen Godkendelsens omfang og forudsætninger Indhentede udtalelser og kommunens bemærkninger hertil Planlægningsmæssige forudsætninger Kommuneplan Lokalplaner Spildevandsplan Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) Internationale naturbeskyttelsesområder Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen Indretning og drift Støj Luft Spildevand Jord og grundvand Affald Bedste tilgængelige teknik Ophør af virksomhedens drift Vilkår Godkendelsens varighed m.m Klagevejledning Offentliggørelse Side 2/13

3 1. Baggrund for sagen Billund Kommune har den 6. juni 2012 meddelt miljøgodkendelse til etablering af 3 nye hangarer på Billund Lufthavn, jf. placeringen angivet på nedenstående kort. I afgørelsen er det forudsat, at vask af fly kun finder sted på lufthavnens vaskeplads eller i hangarerne, og at tankning af fly finder sted på et nærmere afgrænset område af lufthavnens forplads. Der ønskes nu mulighed for at foretage vask og tankning på forpladsen ved hangar 02. Billund Lufthavn har derfor den 29. oktober 2013 indsendt ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Supplerende oplysninger i sagen er modtaget den 6. november Godkendelsens omfang og forudsætninger Godkendelsen meddeles som et tillæg til miljøgodkendelse af 6. juni 2012 Nye hangarer på Billund Lufthavn. Tillægget giver mulighed for at foretage vask og tankning på pladsen ved hangar 02. Det forudsættes, at det ansøgte gennemføres i overensstemmelse med de foreliggende beskrivelser heraf i modsat fald skal der forudgående indhentes accept / godkendelse hos kommunen. Tillægget er baseret på de oplysninger og forudsætninger, der fremgår af miljøgodkendelse af 6. juni 2012 Nye hangarer på Billund Lufthavn, og de ændringer og suppleringer, der fremgår af nærværende afgørelse. Side 3/13

4 3. Indhentede udtalelser og kommunens bemærkninger hertil Et udkast til miljøgodkendelse har, i overensstemmelse med 46, stk. 1 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 20. december 2012 om godkendelse af listevirksomhed, været forelagt Billund Lufthavn A/S og Billund Vand A/S til kommentering. Billund Vand A/S har ved af 26. november 2013 fremsendt følgende bemærkninger: Der er både interesse i at der ikke kommer olie/brændstof i recipienten og i vores spildevandssystem. Altså er 2 modeller i spil: 1. Regn-, vaske- og tankvandet ledes igennem den samme olieudskiller inden vandet kommer til separatorbrønden for at blive ledt på sin rigtige vej. 2. Regnvand ledes til sin egen olieudskiller efter seperatorbrønden på overfladevandssystemet. Vaske- og tankvand ledes til sin egen olieudskiller på spildevandssystemet efter seperatorbrønden. Model 1 har den ulempe at overfladevandet altid skal igennem samme olieudskiller som det beskidte spildevand har været tidligere. Det kan give lettere forurening af overfladevandet hvis der sidder sæbe/olierester i udskilleren. Model 2 betyder til gengæld at der skal etableres 2 udskillere, medmindre de leder overfladevandet over i et eksisterende system før en eksisterende olieudskiller. Hvilken metode I vil stille af krav vil vi lade være op til Billund Kommune at bestemme, bare der kommer en olieudskiller på foran spildevandssystemet. Kommunens vurdering I overensstemmelse med reguleringen af tilsvarende vaske- og tankningspladser på lufthavnen i gældende godkendelser er det ikke hensigten, at der i nærværende sag skal stilles krav om, at vand fra forpladsen, som ledes til overfladevandssystemet, skal ledes gennem en olieudskiller. Kommunen finder, at der ved vilkår 2A 2D er stillet krav, som sikrer, at overfaldevandssystemet ikke forurenes fra vaske- og tankningsaktiviteter på forpladsen. Kravet om afledning gennem olieudskiller vedrører således alene afledningen til spildevandssystemet under udførelsen af disse aktiviteter. For at tydeliggøre disse forhold, er der foretaget en mindre tilretning af vilkår 2A. Det er kommunens vurdering, at denne præcisering af vilkåret ikke er i modstrid med Billund Vands interesser, herunder de fremsendte bemærkninger i af 26. november Det er endvidere kommunens vurdering, at præciseringen er i overensstemmelse med oplysningerne i Billund Lufthavns ansøgning. På den baggrund finder kommunen ikke, at der skal foretages fornyet høring af et udkast til miljøgodkendelse. Side 4/13

5 4. Planlægningsmæssige forudsætninger 4.1. Kommuneplan De planmæssige forudsætninger vedrørende kommuneplanlægningen for området er uændrede i forhold det i miljøgodkendelse af 6. juni 2012 redegjorte Lokalplaner De planmæssige forudsætninger vedrørende lokalplanlægningen for området er uændrede i forhold det i miljøgodkendelse af 6. juni 2012 redegjorte Spildevandsplan De planmæssige forudsætninger vedrørende spildevandsplanlægningen for området er uændrede i forhold det i miljøgodkendelse af 6. juni 2012 redegjorte Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) Lufthavne med en start- og landingsbane på mindst meter (hvilket er gældende for Billund Lufthavn) er omfattet af bilag 1, pkt. 7a) i miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15. december 2010 (VVMbekendtgørelsen). Ved nyanlæg og væsentlige ændringer af bestående anlæg, der kan sidestilles med nyanlæg, skal der i henhold til bekendtgørelsens 3 stk.1 offentliggøres et forslag til kommuneplanretningslinier med tilhørende VVM-redegørelse for anlægget. Billund Kommune har vurderet, at den anmeldte vask og tankning af fly på forpladsen ved Hangar 02 ikke er en væsentlig ændring af lufthavnen, som kan sidestilles med nyanlæg heraf. Det aktuelle projekt er derfor ikke omfattet af VVM-pligt efter reglerne i VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 1. VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 14 omfatter ændringer eller udvidelser af anlæg i bilag 1 eller bilag 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan være til skade for miljøet. I overensstemmelse med bekendtgørelsens 3, stk. 2 har Billund Kommune foretaget en vurdering af, hvorvidt det aktuelle projekt er omfattet af planlovens regler om udarbejdelse af VVM-redegørelse. Vurderingen er foretaget som en screening i henhold til kriterierne i VVM-bekendtgørelsens bilag 3. På baggrund af den foretagne screening har kommunen truffet afgørelse om, at vask og tankning af fly på forpladsen ved Hangar 02 ikke er VVM-pligtigt Internationale naturbeskyttelsesområder I miljøgodkendelse af 6. juni 2012 er der redegjort for internationale naturbeskyttelsesområder i området, og det er vurderet, at etablering og drift af de ansøgte hangarer med tilhørende faciliteter ikke vil medføre væsentlig påvirkning af naturforhold, som er beskyttet af Habitatbekendtgørelsen 1. Det er Billund Kommunes vurdering, at den ansøgte anvendelse af forpladsen ved Hangar 02 til vask og tankning af fly ikke ændrer denne vurdering. 1 Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter Side 5/13

6 5. Miljømæssig beskrivelse og begrundelse for afgørelsen 5.1. Indretning og drift Vask af fly kan i henhold til vilkår 2 i miljøgodkendelse af 6. juni 2012 foregå i de tre hangarer og på lufthavnens vaskepladser i nord og syd. Det er forudsat i afsnit 5.2 i godkendelsen, at tankning af fly foregår på de lokaliteter på lufthavnen, der er godkendt til disse formål. Der ønskes med det ansøgte mulighed for, at der supplerende kan foregå vask og tankning på forpladsen ved Hangar 02. Hangar 02 vil blive udlejet til flyselskabet Sunair, og Sunair har til lufthavnen oplyst, at aktiviteterne på forpladsen vil få følgende omfang: Vask uden for hangaren vil kun være nødvendigt undtagelsesvis (ca. 1 gang pr måned). Estimeret vandforbrug pr. flyvask er 400 liter. Produktet Aerop 3 vil blive brugt til vask af fly. Der forventes tankning af fly 1-2 gange pr. måned. Der vil ikke ske aftankning af fly. Forpladsens areal er 40 x 42 m = m 2. Pladsen udføres med belægning af asfalt med kuvertfald mod midten af pladsen, som forsynes med afvandingspipes/-rør. Forpladsen ved hangar 02 afvander til lufthavnens overfladevandssystem. Om sommeren ledes vandet via forsinkelsesbassin til Billund Bæk, mens vandet, som udgangspunkt, nedsiver i forsinkelsesbassinet om vinteren. Lufthavnen oplyser i ansøgningen, at når der vaskes fly på forpladsen, vil vaskevandet indeholde bl.a. sæberester. Disse stoffer ønskes ikke udledt direkte til overfladevandssystemet, og skal derfor afledes til det offentlige spildevandssystem. Når der tankes på forpladsen, skal pladsen ligeledes afvande til spildevandssystemet via en olieudskiller, for at et eventuelt spild af brændstof ikke skal ende i recipienten. Det er ikke muligt at afvande pladsen til spildevandssystemet konstant, da det vil give meget store mængder regnvand i spildevandssystemet, hvilket ikke er ønskeligt. Det er altså nødvendigt at kunne skifte mellem, om vandet afledes til spildevandssystemet eller til overfladevandssystemet. Dette kan praktisk gøres ved, at montere en separatorbrønd med et spjæld, hvorved det vil være muligt at skifte mellem, hvilket af de to systemer vandet afledes til. Det er vigtigt at sikre, at der bliver skiftet om til spildevandssystemet, inden flyvask påbegyndes. For at sikre dette vil der blive lavet en løsning, så det ikke er muligt at tappe vand til vask, medmindre spjældet står korrekt. For at undgå regnvand i spildevandssystemet vil der blive lavet en fysisk omstilling af spjældet, og dermed aflukning for vandtilførsel, efter en given tid. Det vil sige, efter f.eks. en time vil spjældet automatisk skifte om til overfaldevandssystemet, og vandtilførslen vil dermed lukke. For at fortsætte flyvask skal spjældet ændres til at udlede til spildevandssystemet, før det igen vil være muligt at tappe vand. Efter endt flyvask skal forpladsen spules ren for sæberester. Side 6/13

7 Kommunens vurdering Ud over de særskilte vilkår for tankning af mindre fly på Shell Statoils brændstofdepot er tankning og vask af fly på lufthavnen reguleret ved vilkår i afgørelse af 8. april 2011 om revurdering af lufthavnens miljøgodkendelse, idet vilkår 45 og 47 efterfølgende er ændret ved afgørelse af 10. januar Vilkårene fremstår på den baggrund således: Side 7/13

8 Som tidligere nævnt kan vask af fly endvidere foregå i de nye hangarer, idet godkendelsen af 6. april 2012 i vilkår 2 fastlægger, at: Det er kommunens vurdering, at vask og tankning på forpladsen til Hangar 02 med den ansøgte indretning og drift ikke vil indebære større miljømæssige påvirkninger eller større risiko for påvirkninger, end vask og tankning på de øvrige godkendte, udendørs lokaliteter på lufthavnen. Endvidere er det kommunens vurdering, at det ansøgte ikke vil kunne medføre væsentlig påvirkning af spildevandssystem eller overfladevandssystem, eller af jord, grundvand og overfladevand. Der fastsættes vilkår til at sikre, at den ansøgte indretning og drift implementeres. Endvidere stilles i overensstemmelse med kravene til de øvrige pladser vilkår om, at olie- og benzinudskilleren, som etableres i spildevandssystemet, af hensyn til udskillelseseffekten overfor sæbeopløst brændstof skal være en koalescensudskiller, og der stilles vilkår om udarbejdelse af instruks for vask og tankning, samt tilhørende betjening af afløbsspjældet, om at kun instrueret personale må vaske og tanke på pladsen, og om opsamling af evt. brændstofspild. Da der er tale om nyanlæg, finder kommunen, at anlægget bør sikres etableret med de bedst mulige miljømæssige løsninger. Der stilles derfor vilkår om, at pladsens skal udføres med tæt belægning uden fuger, jf. det ansøgte Støj Aktiviteterne frembringer dysestøj fra vaskestråle, samt motor- og pumpestøj fra tankbil i forbindelse med tankning. Det er kommunens vurdering, at aktiviteterne ikke vil kunne medføre, at støjgrænserne for terminalaktiviteter, som er fastsat i lufthavnens miljøgodkendelse af 4. juli 2007, overskrides Luft De ansøgte aktiviteter frembringer ikke væsentlig luftforurening. Side 8/13

9 5.4. Spildevand Vaskevand fra pladsen Lufthavnens afledning af sanitært spildevand og processpildevand til det offentlige spildevandssystem er omfattet af en af kommunen meddelt tilladelse af 21. juni Spildevandet afledes via 5 tilslutningssteder, som i tilladelsen er benævnt NT1, ST1, ST2, ST3 og ST4. Afledning af vaskevand fra forpladsen ved Hangar 02 vil ske til NT1. Vaskevandet afledes til offentligt spildevandssystem og renseanlæg, som drives af Billund Vand A/S. Til vask anvendes Aerop 3, som er et almindeligt anvendt flyvaskemiddel, der også anvendes til flyvask indendørs i de nye hangarer. Vaskemidlet vil sammen med vaskevand fra forpladsen blive tilledt spildevandssystemet, mens vaskemidlet ikke vil blive tilledt overfladvandssystemet. Afledningen af vaskevand fra forpladsen kræver, at Billund Kommune forinden meddeler et tillæg til den eksisterende tilslutningstilladelse. Billund Kommune har derfor udarbejdet et tillæg til tilslutningstilladesen parallelt med udarbejdelsen af nærværende afgørelse. Overfladevand fra pladsen Overfladevand fra forpladsen ved Hangar 02 afledes via eksisterende bassiner ved Båstlundvej og udløb U2A til Billund Bæk. Der er taget stilling til afledning af tag- og overfladevand fra de nye hangarer og tilknyttede arealer - herunder forpladsen ved Hangar 02 i godkendelsen af 6. juni 2012, og vilkår for overfaldevand er fastsat i godkendelsens vilkår 7 og 8. Vask og tankning på forpladsen ved Hangar 02 indebærer ikke øget afledning til overfladevandssystemet, og det er kommunens vurdering, at de oplyste indretnings- og driftsmæssige foranstaltninger sikrer, at der ikke sker øget afledning af forurening til overfaldevandssystemet. Det er således kommunens vurdering, at nærværende godkendelse af vask og tankning på pladsen ikke medfører ændringer i de vurderinger, der er foretaget i godkendelsen af 6. juni 2012, og at de fastsatte vilkår for overfladevand ikke skal ændres eller suppleres Jord og grundvand Der er taget stilling til jord og grundvand i relation til de nye hangarer og tilknyttede arealer i godkendelsen af 6. juni 2012, og der er i vilkår 3 stillet krav om årlig inspektion af gulvbelægninger i hangarerne, og i vilkår 9 er stillet vilkår om journalføring af inspektionerne. Som følge af de ønskede muligheder for vask og tankning af fly på forpladsen udvides inspektionskravet i vilkår 3 og journalføringen i vilkår 9 til at omfatte forpladsen. Side 9/13

10 5.6. Affald Der er taget stilling til affald fra de nye hangarer og tilknyttede arealer i godkendelsen af 6. juni Det er kommunens vurdering, at nærværende godkendelse af vask og tankning på pladsen ikke medfører ændringer i disse vurderinger Bedste tilgængelige teknik Der er i orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2/2006 om referencer til BAT-vurderinger alene angivet retningslinjer vedrørende støj for listepunkt H101 (nu H202) Lufthavne, flyvestationer og flyvepladser. Kommunen har i sammenhæng med de gennemførte revurderinger af lufthavnens miljøgodkendelser vurderet bedste tilgængelige teknik i relation til lufthavnens indretning og drift, herunder anvendelsen af afisningsmidler og tankning og vask af fly m.m.. Det er kommunens vurdering, at det ansøgte, i kombination med den eksisterende indretning og drift af lufthavnen, modsvarer BAT på området Ophør af virksomhedens drift I vilkår 10 i godkendelsen af 6. juni 2012 er der stillet krav til foranstaltninger i forbindelse med ophør af driften af hangarerne. Da forpladsens indretning og brug omfatter håndtering og opsamling af forurenende stoffer udvides vilkår 10 til at omfatte tilhørende forplads til Hangar Vilkår Afgørelsen meddeles på vilkår anført i miljøgodkendelse af 6. juni 2012 Nye hangarer på Billund Lufthavn, som disse herved ændres og suppleres jf. det nedenstående: Vilkår 2 ændres til følgende affatning: Vask af fly må kun finde sted på lufthavnens vaskeplads eller i hangarerne, hvorfra vaskevandet afledes til spildevandssystemet via koalescensudskiller, jf. dog vilkår 2A. Som vilkår 2A tilføjes: Vask og tankning af fly på forpladsen ved Hangar 02 kan finde sted på et nærmere afgrænset område, der er forsynet med tæt, fast belægning, bestående af materialer sammenbundet af et bindemiddel (f.eks. asfalt eller beton) og med rette faldforhold til opsamlingsriste. Pladsen skal under vask og tankning afvande til det offentlige spildevandssystem via en koalescensolieudskiller med et opsamlingsvolumen på min l. Olieudskilleren skal være forsynet med automatisk flydelukke. Kontrol og tømning af udskilleren skal finde sted i overensstemmelse med vilkår 26 i lufthavnens miljøgodkendelse 8. april Vask- og tankningsarealets afgrænsning skal være tydeligt markeret på belægningen. Som vilkår 2B tilføjes: I afløbet fra vask- og tankningsarealet på forpladsen ved hangar 02 skal der etableres et spjældsystem med omkoblingsfunktioner og timerstyring sammenkoblet med tapsted for vaskevand, som begrænser vaskeaktiviteter til maksimalt 1 time pr. aktivering af omkoblingen, jf. beskrivelsen af indretning og drift i Afsnit 5.1 i nærværende afgørelse. Funktionen skal udføres således, at spjældet kan omkobles manuelt til overfladevandssystemet, hvis en vask afsluttes før timerens udløb. Side 10/13

11 Som vilkår 2C tilføjes: Vask- og tankningsarealet skal efter vask spules rent for vaskevand, inden afløbsspjældet omkobles til overfladevandssystemet. Efter tankning skal evt. spildt brændstof opsamles med egnet opsamlingsmateriale, inden afløbsspjældet omkobles til overfladevandssystemet. Det skal så vidt muligt undgås at vaske eller tanke i regnvejr. Som vilkår 2D tilføjes: Inden der udføres vask og tankning på arealet, skal der foreligge en instruks, som sikrer, at vaskog tankningsopgaver udføres i overensstemmelse med hensigten med spjældsystemet. Kun personale, som er bekendt med instruksen, må udføre vaske- og tankningsopgaver på forpladsen. En kopi af instruksen skal tilsendes tilsynsmyndigheden, inden pladsen tages i brug til vask eller tankning. Vilkår 3 ændres til følgende affatning: Gulvbelægningen i hangarerne og belægningen på vask- og tankningsarealet på forpladsen ved hangar 02 skal mindst én gang årligt inspiceres for beskadigelser. Eventuelle beskadigelser skal straks udbedres. Vilkår 9 ændres til følgende affatning: Der skal føres driftsjournal med angivelse af tidspunkter for: kontrol og tømning af olie- og benzinudskiller i tilknytning til overfladevandssystemet kontrol af gulvbelægninger i hangarer og belægninger på pladser, der anvendes til tankning og vask af fly, jf. vilkår 3 Journalen skal opbevares i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Vilkår 10 ændres til følgende affatning: Ved ophør af driften af hangarerne eller vask og tankning på forpladsen ved Hangar 02 skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. Foranstaltningerne skal drøftes med og accepteres af tilsynsmyndigheden, og en redegørelse herfor skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører helt eller delvist. 7. Godkendelsens varighed m.m. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra den er endeligt meddelt. Hvis afgørelsen påklages, bortfalder godkendelsen, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter, at klagemyndigheden har truffet en afgørelse. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens 78 a. Efter 8 år kan tilsynsmyndigheden tage godkendelsen op til revurdering og kan i den forbindelse ændre vilkårene, hvis det findes nødvendigt. I retsbekyttelsesperioden kan der kun meddeles påbud eller forbud såfremt: Der er kommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning. Side 11/13

12 Forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse. Forureningen går ud over det, som blev lagt til grund for godkendelsen. Anlæggets indretning og drift må i henhold til miljøbeskyttelseslovens 33 ikke udvides eller ændres på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt. 8. Klagevejledning Godkendelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af de klageberettigede, der fremgår af 98, 99 og 100 i miljøbeskyttelsesloven. Eventuel klage stiles til Natur- og Miljøklagenævnet, men sendes til Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted. Klagen skal være kommunen i hænde senest den 7. januar 2014 Kommunen sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr, hvis størrelse er fastsat til 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende klageren en opkrævning på gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen før gebyret er modtaget. Vejledningen om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Såfremt afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder eller hvis sagen påklages inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger. Der gøres opmærksom på, at klage over godkendelsen som udgangspunkt ikke har opsættende virkning. Dette betyder, at samtlige krav i godkendelsen skal efterkommes, såfremt godkendelsen udnyttes. 9. Offentliggørelse Godkendelsen vil blive annonceret i Billund Ugeavis og Midtjysk Ugeavis den 10. december 2013 Godkendelsen vil samtidig blive offentliggjort på Billund Kommunes hjemmeside Godkendelsen er sendt til: Billund Vand A/S, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Trafikstyrelsen, Gammel Mønt 4, 1117 København K, Friluftsrådet, Danmarks Fiskeriforening Ferskvandsfiskeriforeningen Danmarks Sportsfiskerforbund Dansk Ornitologisk Forening, og Side 12/13

13 Henvendelse om godkendelsen kan ske til Dorit Tyrre Pedersen tlf Dorit Tyrre Pedersen Civilingeniør Side 13/13

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Tillæg til miljøgodkendelse Dato: 21. juni. 2016 Godkendelse af: Tankanlæg til Adblue Billund Lufthavn, Passagerterminalen 10, 7190 Billund CVR-nummer: 23343118

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende vask og tankning af fly ved hangar 02 på Billund Lufthavn Billund Kommune har den 6. juni 2012 meddelt miljøgodkendelse til etablering af 3 nye hangarer på Billund Lufthavn,

Læs mere

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund

KIRKBI Invest A/S Koldingvej Billund. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund KIRKBI Invest A/S Koldingvej 2 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 19.08 2016 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny hangar for KIRKBI Invest A/S i tilknytning til Billund

Læs mere

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Att.: Susanne Røndbjerg

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Att.: Susanne Røndbjerg Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Att.: Susanne Røndbjerg srb@billund.dk Miljøgodkendelse af udledning fra Bassin 6 til Billund Bæk tillæg til Miljøgodkendelsen af 8. april 2011 Den 29. marts

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund

Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Dato: 14. september 2015 Ikke VVM-pligt for etablering af en ny materielhal på Billund Lufthavn på Eksportvej 16, 7190 Billund Billund Lufthavn A/S har den

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse KIRKBI Invest A/S Koldingvej 2 7190 Billund Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Tillæg til miljøgodkendelse Dato: 19.08. 2016 Godkendelse af: Hangar 6 for KIRKBI Invest A/S i tilknytning til

Læs mere

Miljøgodkendelse. FK Trådindustri Industrikrogen 7 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Anlæg til affedtning af emner i rustfrit stål

Miljøgodkendelse. FK Trådindustri Industrikrogen 7 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Anlæg til affedtning af emner i rustfrit stål FK Trådindustri Industrikrogen 7 7200 Grindsted Dato: 4. november 2014 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse af: Anlæg til affedtning af emner i rustfrit stål Virksomheden drives af: FK Trådindustri Industrikrogen

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendelse af:

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendelse af: Miljøgodkendelse Dato: 19. juni 2014 Miljøgodkendelse af: Helikopterbase på Billund Lufthavn Passagerterminalen 10, 7190 Billund CVR-nummer: 23343118 Listepunkt: H202 Lufthavne, flyvestationer og flyvepladser

Læs mere

VVM-screening for etablering af nye hangarer og ny GA-terminal på Billund Lufthavn

VVM-screening for etablering af nye hangarer og ny GA-terminal på Billund Lufthavn Notat Billund Kommune Natur og Miljø VVM-screening for etablering af nye hangarer og ny GA-terminal på Billund Lufthavn Den 17. marts 2011 Billund Lufthavn A/S har ved brev modtaget af Billund Kommune

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Nedre Nesgård Nesgårdsvej 39, 9460 Brovst Godkendelsesdato / offentliggørelse: 8/11 2013 Indhold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Jammerbugt Kommunes afgørelse...

Læs mere

UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse:

UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Fjerritslev Godkendelsesdato / offentliggørelse: UDKAST TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget, Løvhøjsvej 28, 9690 Godkendelsesdato / offentliggørelse: 16.12 2014. Indhold Indhold... 2 Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 Vilkår for tillæg til miljøgodkendelsen...

Læs mere

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af:

Miljøgodkendelse. Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted. Miljøgodkendelse af: Skovs Maskinstation Kolstrupvej 77 7200 Grindsted Miljøgodkendelse Dato: 13. juni 2014 Miljøgodkendelse af: Anlæg for modtagelse, sortering og midlertidig oplagring af ikke-farligt affald Dalsvej 13b og

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende etablering af hangar for Bestseller A/S på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende etablering af hangar for Bestseller A/S på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende etablering af hangar for Bestseller A/S på Billund Lufthavn Cowi A/S har på vegne af Bestseller A/S den 30. november 2011 indsendt ansøgning om miljøgodkendelse til etablering

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014.

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014. TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Kvægbruget Solbakken agro Tranumvej 180, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 18. august 2014. Indhold Indhold... 2 Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 Vilkår for

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM- Pligt

Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM- Pligt Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Att.: Susanne Røndbjerg Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM- Pligt Miljøgodkendelse af: Nye P-arealer på Billund Lufthavn Passagerterminalen 10, 7190

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende etablering af hangarer på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende etablering af hangarer på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende etablering af hangarer på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har den 30. marts 2012 indsendt ansøgning om miljøgodkendelse til etablering af 3 hangarer med tilhørende faciliteter

Læs mere

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig

Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Afgørelse vedr. 28 anmeldelse af etablering af plansilo på ejendommen beliggende Refshøjvej 59, 7250 Hejnsvig Billund Kommune har den 16. juni 2015 modtaget anmeldelse om etablering af plansilo iht. 28

Læs mere

LEGO System A/S Åstvej Billund. Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund

LEGO System A/S Åstvej Billund. Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund LEGO System A/S Åstvej 1 7190 Billund 18. maj 2016 Tilslutningstilladelse Overfladevand fra trailerplads på adressen Kornmarken 44, 7190 Billund Billund Kommune har den 9. maj 2016 med henvendelse fra

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 10 7870 Roslev - 29 anmeldeordningen - Afgørelse - Vaskeplads - Uden nabo høring Skive Kommune har den

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone

Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone Endelig afgørelse til dispensation til etablering af ekstensivt dyrehold indenfor byzone Billund Kommune har den 3. juli 2013 via Niels Danielsen, Skala Arkitekter A/S, modtaget anmeldelse om tilladelse

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 17. juni 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 17. juni 2013 Viborgvej 123 7800 Skive - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 22. april & 21. maj 2013 modtaget

Læs mere

Miljøgodkendelse. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Bestseller A/S Fredskovvej Brande. Miljøgodkendelse for:

Miljøgodkendelse. Billund Lufthavn A/S Postboks Billund. Bestseller A/S Fredskovvej Brande. Miljøgodkendelse for: Billund Lufthavn A/S Postboks 10 7190 Billund Bestseller A/S Fredskovvej 5 7330 Brande Miljøgodkendelse Dato: 03-02-2012 Miljøgodkendelse for: Ny hangar og terminalbygning for Bestseller A/S på Billund

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr

I/S Pejstrupgård. Kirkevej Hejnsvig. Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr I/S Pejstrupgård c/o Sten Jensen Kirkevej 51 7250 Hejnsvig Sendt til virksomhedens e-boks i CVR nr. 3300 0057 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved etablering af støbt plads på husdyrbruget Kirkevej

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg

Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Tillæg 2 til 12 MILJØGODKENDELSE af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Registreringsblad Titel: Tillæg 2 til 12 miljøgodkendelse af kvægbedrift Silkeborgvej 63, 8800 Viborg Dato for ikrafttrædelse:

Læs mere

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013

John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev Den 20. marts 2013 John Kristensen Fiskbækvej 16 Nørre Ørum 7840 Højslev hkkristensen@jubii.dk Den 20. marts 2013 Fiskbækvej 16 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype - 2013 Skive Kommune har den 20. februar

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them

MILJØGODKENDELSE. For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them 10-09-2014 MILJØGODKENDELSE For: Silkeborg Genbrug og Affald A/S, Them Genbrugsplads, Ansøvej 1A, 8653 Them Matrikel nr.: 4g, Lindegårde, Them CVR-nummer: 31 85 77 91 P-nummer: 1.017.468.851 Listepunkt

Læs mere

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor.

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor. Jonna Gerner Meyer Nielsen Engvejen 61 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013

Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev. Den 11. marts 2013 Frank Jessen Sejstrupvej 13 Nr. Ørum 7840 Højslev Den 11. marts 2013 Sejstrupvej 13 7840 Højslev - Afgørelse - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune har den 28. januar 2013 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

UKF (DENMARK) A/S Viborgvej Holstebro. Afgørelse om ikke-godkendelsespligt i forbindelse med udskiftning af

UKF (DENMARK) A/S Viborgvej Holstebro. Afgørelse om ikke-godkendelsespligt i forbindelse med udskiftning af UKF (DENMARK) A/S Viborgvej 265 7500 Holstebro Afgørelse om ikke-godkendelsespligt i forbindelse med udskiftning af minkhaller på minkfarmen på Omme Landevej 37, 7200 Grindsted Billund Kommune har den

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014

Jan Have Rettrup Kærvej Skive Den 28. oktober 2014 Jan Have Rettrup Kærvej 21 7800 Skive have@post5.tele.dk Den 28. oktober 2014 Næsbækvej 4 7860 Spøttrup - Anmeldelse 31 - Skift i dyretype - Afgørelse - uden nabo høring. Skive Kommune har den 23. oktober

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring

Lovliggørelse af udledning af overfladevand til Juelstrup sø - Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Truck & Parts Center Støvring ApS Hjedsbækvej 24 9530 Støvring Mail: mail@tpc24.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.00.00-P19-3-14

Læs mere

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S

Ændring af vilkår i miljøgodkendelser for Dansk Affald A/S Dansk Affald A/S Tingvejen 1 6500 Vojens Att. Bjørn Stender, mail:bls@danskaffald.dk og post@danskaffald.dk Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014

Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk. Den 9. oktober 2014 Gårdejer Jens Gudiksen Vestergaard Andrupvej 9 Oddense 7860 Spøttrup gudiksen@fiberpost.dk Den 9. oktober 2014 Andrupvej 9, 7860 Spøttrup - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - Uden

Læs mere

Torben Svenningsen Dalstrupvej Roslev. Den 30. juni 2016

Torben Svenningsen Dalstrupvej Roslev. Den 30. juni 2016 Torben Svenningsen Dalstrupvej 6 7870 Roslev svenningsen@energimail.dk Den 30. juni 2016 Dalstrupvej 6 7870 Roslev - 29 anmeldelse af en fortank til gylle - uden nabohøring. Skive Kommune har den 30. juni

Læs mere

Dispensation fra afstandskrav til nabobeboelse for hundepensionen

Dispensation fra afstandskrav til nabobeboelse for hundepensionen Erik og Minna Bang Clausen Stratvej 11 6740 Bramming Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. november 2012 Sagsbehandler Lars Waldemar Telefon direkte 76 16 51 39 Sags id 2012-13916 Dispensation fra afstandskrav

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE. Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Svinebruget Gårdkærsvej 27, 9440 Aabybro Godkendelsesdato / offentliggørelse: 10.4.2015 Indhold Indhold... 2 1.1. Jammerbugt Kommunes afgørelse... 3 1.2. Vilkår for tillæg til

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering Ingolf Elvin Moff Vinding Bækgårdsvej 4 7200 Grindsted Endelig afgørelse vedr. anmeldt skift i dyretype på ejendommen beliggende Bækgårdsvej 4, 7200 Grindsted Billund Kommune har den 17. juni 2014 modtaget

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså

Afgørelse om ikke-godkendelsespligt til ændret placering af ungdyrstald på husdyrbruget Hesteløkken 5, 6340 Kruså Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Kultur, Miljø & Erhverv Miljø og landbrug Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Dato: 12-07-2013 Sagsnr.: 13/22799 Dok.løbenr.: 197345/13 Kontakt: Susanne

Læs mere

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013

Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk. Den 26. februar 2013 Kaj Bugge Bærsholmvej 23 Bærsholm 7800 Skive sdr.bersholm@mail.tele.dk Den 26. februar 2013 Bærsholmvej 23 7800 Skive - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 19 f. Skive Kommune har den

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Laurits Lund Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev Den 30. juni 2014

Laurits Lund Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev Den 30. juni 2014 Laurits Lund Roslevvej 38 Gamstrup 7870 Roslev roslevvej@hotmail.com Den 30. juni 2014 Roslevvej 38 7870 Roslev - Afgørelse - Anmeldeordningen 29 - Etablering af gyllebeholder Uden nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Ejer Hestkærvej 21. Teknik & Miljøforvaltning. Dato: 7. januar 2014. Natur og Miljø Jorden Rundt 1. 7200 Grindsted. Tlf. 7972 7200 www.billund.

Ejer Hestkærvej 21. Teknik & Miljøforvaltning. Dato: 7. januar 2014. Natur og Miljø Jorden Rundt 1. 7200 Grindsted. Tlf. 7972 7200 www.billund. Ejer Hestkærvej 21 7200 Grindsted Afgørelse om ikke-miljøgodkendelsespligt efter 12 stk. 2 i Husdyrloven ved etablering af støbt plads på Hestkærvej 21, 7200 Grindsted Dato: 7. januar 2014 Billund Kommune

Læs mere

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014

Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com. Den 3. februar 2014 Henning Vroue Vinkelvej 37 7840 Højslev Vinkelvej37@gmail.com Den 3. februar 2014 Vinkelvej 37, 7840 Højslev - Anmeldeordning - 30 - Etablering af betonplads til 5 kalvehytter - Uden nabohøring Skive Kommune

Læs mere

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk

Tilladelse til midlertidig ændring af udledning af opspædet spildevand fra PU07.01 ved Jennum til Køllebæk Randers Spildevand A/S E-mail: mail@randersspildevand.dk Miljø og Teknik Natur og Miljø Laksetorvet 1 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89 15 16 81 jakob.aarup@randers.dk www.randers.dk 11-05-2016

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012.

på virksomheden til også at kunne modtage deponeringsegnet affald. Der er tale om tillægsvilkår til miljøgodkendelse af 8. november 2012. Civica Thomas B. Thriges Gade 24 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512410 Fax 65919681

Læs mere

Forudgående høring Der er foretaget 14 dages forudgående høring hos naboer i nærområdet. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger.

Forudgående høring Der er foretaget 14 dages forudgående høring hos naboer i nærområdet. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger. BM KILDEDAL HOLDING ApS Kildedalen 13 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013

Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive Den 20. september 2013 Jørgen Johannesen Hvidemosevej 2 Gl. Rønbjerg 7800 Skive mosegaarden7800@gmail.com Den 20. september 2013 Hvidemosevej 2 7800 Skive - Afgørelse - Anmeldeordning - 19 d - Skift i dyretype. Skive Kommune

Læs mere

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning.

Tilladelser efter 19 kan til enhver tid ændres eller tilbagekaldes uden erstatning. Podek ApS Torvegade 89 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.: 766-000376

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 A 7870 Roslev - Afgørelse uden nabohøring - Anmeldeordning 27 - Maskinhus Skive Kommune har den 29.

Læs mere

Billund Lufthavn Passagerterminalen Billund. Att.: Susanne Røndbjerg

Billund Lufthavn Passagerterminalen Billund. Att.: Susanne Røndbjerg Billund Lufthavn Passagerterminalen 10 7190 Billund Att.: Susanne Røndbjerg Afgørelse om ikke-vvm pligt for etablering af Multihus BLL (Screening) Dato: 18-01-2017 Billund Lufthavn har anmeldt et projekt

Læs mere

Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering

Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted. Billund Kommunes vurdering Endelig afgørelse vedr. anmeldelse af velfærdsudvidelse på minkfarm beliggende Mosegårdsvej 3B, 7200 Grindsted Dato: 30-09-2015 Billund Kommune har den 21. august 2015, via Elna Mortensen, Kopenhagen Fur,

Læs mere

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby

Tilladelser til afledning af spildevand fra Arwos Landsby Teknik og Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Arwos Service A/S Tlf. : 73 76 76 76 Trondhjemsvej 6 6230 Rødekro Dato: 28-10-2011 Sagsnr.: 11/2512 Dok.nr.: 19 Kontakt: Mogens Søndergaard Nielsen Direkte

Læs mere

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 26. september 2014

Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk. Den 26. september 2014 Michael Bisgård Furvej 31 7800 Skive bisgard@live.dk Den 26. september 2014 Furvej 31 7800 Skive - Afgørelse uden nabohøring - Anmeldeordning 27 - Malkeanlæg Skive Kommune har den 2. juli 2014 modtaget

Læs mere

Jens Jepsen Jørgensen Viumvej 21 Vium 7870 Roslev Den 26. juni 2013

Jens Jepsen Jørgensen Viumvej 21 Vium 7870 Roslev Den 26. juni 2013 Jens Jepsen Jørgensen Viumvej 21 Vium 7870 Roslev jens@jepsen-jørgensen.dk Den 26. juni 2013 Viumvej 21 7870 Roslev - Afgørelse - Anmeldelse - Kornsilo 19 Skive Kommune har optil den 7. juni 2013 modtaget

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014

I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev Den 3. december 2014 I/S Skovgaard Yttrupvej 9 Yttrup 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 3. december 2014 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Afgørelse om udvidelse af dyrehold - Anmeldeordningen 32 - uden nabohøring Skive Kommune har

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Dato: 25.1. 2016 Tilladelse til udledning af drænvand via eksisterende regnvandsudløb til Kanalen i Kanalbyen med udløb til Grindsted Engsø Orbicon

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger der ligger til grund for afgørelsen i bilag 2: Miljøteknisk beskrivelse og vurdering. Henning Holm Christensen Ølufgårdsvej 51 6715 Esbjerg N Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2012 Sagsbehandler Thomas Løkkebø Telefon direkte 76 16 51 23 Sags id 2012-7898 Afgørelse om at maskinhus

Læs mere

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013

Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk. Den 27. september 2013 Ivan Skov Viborgvej 123 Dommerby 7800 Skive calinaskov@fiberpost.dk Den 27. september 2013 Viborgvej 123 - Anmeldelse 19 A - Afgørelse - Frit stående kalvehytter på beton plads. Skive Kommune har den 19.

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Aabenraa Kommune imødekommer ansøgningen om forlængelse af udnyttelsesfristen.

Aabenraa Kommune imødekommer ansøgningen om forlængelse af udnyttelsesfristen. Teknik og Miljø Miljø og Landbrug Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Digital annoncering Tlf. : 73 76 76 76 Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 31-05-2012 Sagsnr.: 12/26040 Dok.nr.: 8 Kontakt: Susanne Niman

Læs mere

Alfred Nielsen Grundvadvej 10 Rødding 7860 Spøttrup langhoejskotter@live.dk. Den 30. juli 2013

Alfred Nielsen Grundvadvej 10 Rødding 7860 Spøttrup langhoejskotter@live.dk. Den 30. juli 2013 Alfred Nielsen Grundvadvej 10 Rødding 7860 Spøttrup langhoejskotter@live.dk Den 30. juli 2013 Grundvadvej 10 - Anmeldelse - Maskinhus 19 - Afgørelse Skive Kommune har optil den 28. juni og 9. juli 2013

Læs mere

Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø

Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø Tilladelse til udledning af tagvand til privat sø Tilladelse i medfør af: 28 i Lov om miljøbeskyttelse Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. Jacob Bjerre Balling Glyngørevej 36 Trustrup 7800 Skive

Læs mere

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å

Tilladelse til udledning af overfladevand fra rørbassin ved Kornerup Landevej 29 i Kornerup til Langvad Å Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Dato: 30. april 2014

Læs mere

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Nordic Seaplanes Invest ApS Kvægdriften 13 8330 Beder CVR-nr. 36448849 Vilkårsændring: ændret periode for tilladelse 05-11-2015

Læs mere

Postboks 509 Rådhuspladsen 2 1 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug nr af

Postboks 509 Rådhuspladsen 2 1 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug nr af Henrik Haahr Andersen Bærsholmvej 20 Bærs 7800 Skive Den 15. januar 2013 Bærsholmvej 20 - Afgørelse - Anmeldelse - Maskinhus 19 Skive Kommune har optil den 10. december 2012 modtaget anmeldelse efter 19

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015

Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk. Den 11. marts 2015 Casper Kabel Rasmussen Vejlgårdvej 9 Vejlgårde 7800 Skive casperkabel@fiberpost.dk Den 11. marts 2015 Vejlgårdvej 14 7800 Skive - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - Afgørelse Skive Kommune har den 14. januar

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

I/S Skovgård v/ib Skovgaard Rohde Yttrupvej 9 7870 Roslev. leneogib@gmail.com. Den 30. november 2015

I/S Skovgård v/ib Skovgaard Rohde Yttrupvej 9 7870 Roslev. leneogib@gmail.com. Den 30. november 2015 I/S Skovgård v/ib Skovgaard Rohde Yttrupvej 9 7870 Roslev leneogib@gmail.com Den 30. november 2015 Yttrupvej 9 7870 Roslev - Anmeldeordning 27 ændret anvendelse af kvægstald - uden nabohøring Skive Kommune

Læs mere

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015

Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev. henrik@havbakke2a.dk. Den 25. august 2015 Salling produktion v. Helle Jensen Havbakkervej 2 A 7870 Roslev henrik@havbakke2a.dk Den 25. august 2015 Havbakkervej 2 A 7870 Roslev - Anmeldelse 31 Skift i dyretype - ingen nabohøring. Skive Kommune

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinje til udhus mv. Dato:

Dispensation fra åbeskyttelseslinje til udhus mv. Dato: Billund Kommune Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Att.: René Brinch Andersen Dispensation fra åbeskyttelseslinje til udhus mv. Dato: 23-05-2014 Du har den 22. maj 2014 søgt om dispensation fra åbeskyttelseslinje

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Tillæg af d. 28. juni 2016 til Miljøgodkendelse af d. 9 juli 2015 Tillæg til miljøgodkendelse Stakroge Jern og Metalopkøb ApS Slagterivej 14, 7200 Grindsted af d. 9. juli 2015 - For godkendelse af placering

Læs mere

Jesper Bundgaard Larsen Nautrupvej 52 7870 Roslev larsenjesper@hotmail.dk. Den 6. august 2015

Jesper Bundgaard Larsen Nautrupvej 52 7870 Roslev larsenjesper@hotmail.dk. Den 6. august 2015 Jesper Bundgaard Larsen Nautrupvej 52 7870 Roslev larsenjesper@hotmail.dk Den 6. august 2015 Nautrupvej 52 7870 Roslev - Anmeldeordningen 27 - Afgørelse - maskinhus - uden nabohøring. Skive Kommune har

Læs mere

Tilladelse til udledning af processpildevand i forbindelse med udsyring af boring , tilhørende Lolland Forsyning

Tilladelse til udledning af processpildevand i forbindelse med udsyring af boring , tilhørende Lolland Forsyning Brøndboringsfirmaet Brøker A/S Spånnebæk 7 4300 Holbæk 20. december 2016 Brevid: 3890181 Sagsnr.: 347049 Lolland Kommune Teknik- og Miljømyndighed Postadresse Jernbanegade 7 4930 Maribo Tlf.: 54 67 67

Læs mere

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål.

VVM-screening af anlæg til bejdsning af rustfrit stål hos Aqua System A/S. Aqua System har den 1. december 2014 anmeldt bejdsning af rustfrit stål. TEKNIK OG MILJØ Aqua System A/S Avnvej 14 7400 Herning Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8085 mikht@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 01.16.04-P00-2-15 VVM-screening

Læs mere