Kaningård II. Af: Claudio Casati

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kaningård II. Af: Claudio Casati"

Transkript

1 Kaningård II Beretning over arkæologisk undersøgelse af cirka 7 m2 og detaljeret udgravning af cirka 2 m2. Fund af anlægsstrukturer og kulturlag fra maglemosekultur (og yngre stenalder). Gennemført i perioden fra d. 27. april til d. 3. august 200. NFHA296 Kaningård II, matr. nr. 20a, Gørløse By, Lynge , KUAS j.nr: /NFH-0003 Af: Claudio Casati Folkemuseet - Frederiksgade, 3400 Hillerød - Folkemuseet - Frederiksgade, 3400 Hillerød -

2 Figur. Udgravningens placering på 4cm kort og ortoforto, samt oversigtsplan over udgravningsfeltet. Folkemuseet - Frederiksgade, 3400 Hillerød - 2

3 Indholdsfortegnelse 3 Resumé 4 Indledning 5 Undersøgelsens Forhistorie 5 Administrative Data 5 Øvrige Data 6 Topografi, Terræn og Undergrund 6 Målesystem 6 Udgravningsmetode 7 Kulturhistorisk redegørelse samt undersøgelsens resultater 8 Strukturer 8 Flintmaterialet 9 Blokke Makro- og Mikroflækker 2 Skæl 4 Mikrolitter og Mikrostikler 5 Redskaber af Flint 7 Redskaber af Bjergart 7 Organisk Materiale 8 Keramik 8 Naturvidenskabelige Prøver 9 AMS-Datering 9 Sammenfatning 9 Fremtidigt Arbejde 2 Noter 22 Supplerende Litteratur 22 Folkemuseet - Frederiksgade, 3400 Hillerød - 3

4 Tidstavle 23 Bilag 24 Attributskema 24 Anlægsliste 26 Genstandsliste 28 Tegningsliste 43 Fotoliste 44 Kontaktark 47 Resumé I forbindelse med anlæggelsen af omfartsvejen omkring Gørløse i sommeren 200, undersøgtes en lille lokalitet fra maglemosekulturens fase 2 ( f.kr.), i udkanten af vejdirektoratets tracé. Der blev udgravet enkelte strukturer, gruber, små stolpehuller samt et ildsted som kan knyttes til aktiviteterne på lokaliteten. Fundmaterialet består hovedsageligt af flintredskaber og -affald men der er dog også fundet enkelte organiske rester i form af trækul og forkullede hasselnøddeskaller. Der er tale om en enkelt isoleret kortvarig bosættelse hvilket giver et unikt indblik i dynamikken på en sådan lokalitet. Flintredskaberne samt lokalitetens placering sandsynliggør at der er tale om en jagtstation, hvor en lille gruppe jægere har gjort ophold for at vedligeholde jagtredskaberne. Jagten har sandsynligvis fundet sted i umiddelbar nærhed af lokaliteten hvor de naturlige topografiske forhold har frembudt talrige mosehuller og tvangspassager. Et optimalt landskab for udførelsen af de jagtstrategier man benyttede i jægerstenalderen. Pladsen er ikke totaludgravet, da lokaliteten fortsatte ind under den tilstødende mark som ikke var en del af det nu etablerede vejtracé, men det skønnes at cirka 75 % er udgravet. Lokaliteten er den kun tredje undersøgte maglemoselokalitet i Nordsjælland. Folkemuseet - Frederiksgade, 3400 Hillerød - 4

5 Indledning. Undersøgelsens forhistorie. Allerede i 950 erne var omfartsvejen rundt om Gørløse på tankestadiet, men først i midten af 980 erne begyndte tankerne at blive krystalliserede og de første øvelser blev iværksat, heriblandt rekognosceringer. Der skulle dog gå yderligere 5 år inden de første regulære forundersøgelser og udgravninger blev gennemført. I 200 foretog museet forundersøgelser af vejtraceet, samt egentlige udgravninger på to arealer med henholdsvis en produktionsplads fra føromersk jernalder (NFHA039 Lystrupvej) og en gravplads fra romersk jernalder (NFHA0892 Egholm). På daværende tidspunkt var arbejdsarealerne ikke helt fastlagt, hvorfor disse måtte afvente den endelige realisering af vejen. Der skulle dog gå endnu otte år, inden der blev afsat de fornødne midler til anlægsarbejdet, og først i 200 kunne museet påbegynde forundersøgelserne af arbejdsarealerne som nu var fastlagte. Forundersøgelserne blev iværksat d. 5 marts og kom til at vare frem til slutningen af april. Der blev gravet søgegrøfter for hver 5. meter med en gravemaskine på bælter fra Brdr. Jørgensen I/S, Frederiksværksgade 68, 3400 Hillerød. Maskinen var påmonteret med en to-meter rabatskovl og blev ført af Lars Hansen fra samme firma. Søgegrøfterne blev udlagt nordøst-sydvest hvor dette lod sig gøre, og blev gravet til undergrund. Der blev foretaget ganske mange udvidelser og der kunne udpeges ni felter, hvoraf de syv blev indstillet til videre udgravning. De sidste to blev udgravet inden for forundersøgelsens rammer. I forbindelse med forundersøgelsen stødte Folkemuseet på genstandsfund og anlægsstrukturer der tydede på at der i det aktuelle område som denne beretning dækker var bopladsspor fra Maglemosekultur, ( f.kr.). Det var især fundet af nogle få flækker, afslag og koniske blokke der vakte opsigt, hvorimod de spredte anlæg var af mere usikker datering, dog alle hidhørende fra oldtiden. Loakliteten er benævnt NFHA296 Kaningård II efter den gård som lå i umiddelbar nærhed af udgravningsfeltet. Administrative data 200: 5.3-ultimo april: Forundersøgelse af alle arealer i tilknytning til omfartsvejen Indsendelse af budget for udgravning til Kulturarvsstyrelsen. 3.6: Kulturarvsstyrelsen godkender budget for udgravningen, og finansierer selv hele udgravningen, da arealet ligger indenfor det i 200 frigivne areal. 27.4: Opstart på udgravning på forventet bevilling meddelt mundtligt af Kulturarvsstyrelsen Udgravning afsluttet og arealet blev frigivet uden tildækning. 7.9: Indsendelse af regnskab for udgravningen til Kulturarvsstyrelsen. De godkender det uden følgeskrivelse og udbetaler midlerne. Folkemuseet - Frederiksgade, 3400 Hillerød - 5

6 Folkemuseet, Hillerød forestod forundersøgelsen samt den efterfølgende udgravning. Originaldokumentation samt oldsager opbevares på museet under NFHA296 Kaningård II. Øvrige data Udgravningsperioden varede fra 27/4 3/8 200, (periodevis). Udgravningen kørte simultant med udgravningen af A2968 Orebjerg Enge, A2967 Orebjerg agre, A0393 Rødkildegård II og A0392 Kaningård. Alle de førnævnte sager blev udgravet i det nu etablerede vejtraceé rundt om Gørløse, se figur. Museumsinspektør, Arkæolog, Mag. art. Esben Aarsleff var ansvarlig leder, arkæolog, Mag. art. Claudio Casati fungerede som daglig udgravningsleder. Endvidere deltog i selve udgravningen stud. cand. mag. Louise Melchior Rasmussen, stud. cand. mag. Anders Jon Nielsen, stud. cand. mag. Nilas Møller, stud. cand. mag. Anders Pihl, stud. cand. mag. Thomas Jørgensen, stud. cand. mag. Lene Hagedorn og museumsinspektør, Mag. art. Pernille D. Pantmann. Prøvegravningen blev foretaget af Esben Aarsleff og Lene Hagedorn i marts, 200. Der anvendtes en 2 tons gravemaskine på bælter med en 2 meter bred planerskovl, fra entreprenørfirmaet Brdr. Jørgensen I/S, Frederiksværksgade 68, 3400 Hillerød, ført af maskinfører Lars Hansen. Vejret i udgravningsperioden var meget omskifteligt. Det var præget af en hel del sol med efterfølgende udtørring af udgravningsfladen (foto 73-78), men sidst i perioden var vi plaget af en del styrtregn som oversvømmede udgravningsfeltet (foto 88-89). Topografi, terræn og undergrund Lokaliteten ligger på en leret, forhøjning på kote 22,0 DON, umiddelbart ud mod et fossilt moseområde som sandsynligvis har været forbundet med Attemosen mod nordøst og den nuværende Gørløse å mod sydvest. Umiddelbart sydøst for lokaliteten ligger de markante højdedrag/åse, Vildbjerg, som har top på 42 m DON, og Himmerigsbakker, 52 m DNN. Undergrunden består af en moræneaflejret let sandet ler. Mulden var cirka cm tyk og umiddelbart fremstod området som hårdt ramt af moderne dyrkning, hvorfor det kun var de nederste 2-0 cm af kulturlaget der var bevaret, samt de i undergrunden nedgravede anlæg. Cirka 00 meter mod nord udgravede Folkemuseet i samme periode en boplads, Kaningård (NFHA0392), fra jernalder, (-400 f.kr.), se figur. Målesystem Der etableredes et lokalt målesystem, med orientering nord/syd med et udgangspunkt i 500/500. Det viste sig siden hen ikke at være en god ide at benævne X- og Y-koordinatet med samme tal. Det gav meget store problemer både under og efter undersøgelsen da det har vist sig svært at adskille de enkelte koordinater. Derfor skal dette undlades i fremtiden. (Fremover kan man f.eks. starte med et punkt i 00/450). Hver hele kvadratmeter blev delt op i fire dele således at fladen blev udgravet i kvarte kvadratmeterfelter. De enkelte kvadrater benævntes med et x/y punkt ud fra det sydvestligste punkt og derefter med, 2, 3 og 4. Således at de ulige tal udgør den nederste halve kvadratmeter og de lige den øverste halve kvadratmeter. Folkemuseet - Frederiksgade, 3400 Hillerød - 6

7 2 4 3 Figur 2. Kvadratmeterfelterne blev udgravet i kvarte felter og f.eks. benævnt 502/50-3, hvor koordinatet findes i felt s sv-hjørne Nogle få af punkterne blev indledningsvis målt ind med GPS af museumsteknikker Jan Poulsen, Kroppedals Museum. Det drejer sig om x-50 samt y-503 linjen. (50/502 har UTM-X /UTM-Y , system 32). Udgravningsfladens niveauer blev løbende opmålt med nivellerapparat ud fra et lokalt fikspunkt på 64 i punkt 500/500. (se original plan 2). Der blev kun taget udvalgte topfix på udgravningsfladen hvorimod alle felter blev nivelleret i bundniveau. Udgravningsmetode. De fleste af anlæggene var allerede blevet snittet i forundersøgelsesfasen (marts 200), hvilket retrospektivt set var en smule uhensigtsmæssigt i forbindelse med en senere tolkning af deres tilhørsforhold til den mesolitiske brugsfase af pladsen. Selve det mesolitiske lag fremstod som en diffus mørk gråfarvning af det sydvestlige område af det aftrukne felt. Der var i alt blevet trukket 7m2 af hvoraf cirka 2 m2 blev udgravet i ¼ m2, se figur 3. Alle felter blev udgravet med ske og jorden blev fragtet i 0 l. malerspande til vandsoldestationen ved A2968 Orebjerg Enge. Vandsoldningen foregik igennem et 4mm sold. Redskaber, blokke etc. blev målt ind i felten i takt med at de blev fundet og erkendt. Anlæggene blev snittet med ske, tegnet og fotograferet hvorefter fyldet fra begge halvdele af anlæggene blev hjemtaget til flotering på Bjerggården for at finde eventuelle rester af makrofossiler. Observationer i forbindelse med de stratigrafiske iagttagelser blev løbende registreret, men en egentlig 3-dimmensionel udgravningsmetode blev fravalgt da det bevarede lag skønnedes at være så tyndt at en egentlig opdeling syntes uhensigtsmæssig. Der var dog enkelte steder hvor flintmaterialet viste sig at ligge så dybt (op til 80 cm, formodentlig i en dyregang), at en registrering i dybden gav mening. Der blev ligeledes løbende taget fotos og nivelleret i fladen. Figur 3. Udgravningsfeltet ved Kaningård II. Området der blev udgravet i kvarte kvadratmeter er markeret med grå signatur. Folkemuseet - Frederiksgade, 3400 Hillerød - 7

8 Kulturhistorisk redegørelse samt undersøgelsens resultater Strukturer Der blev i alt erkendt 6 anlægstrukturer i udgravningsfasen, se figur og 4. Der er tale om gruber, stolper, bunden af et ildsted og en enkelt kogestensgrube. Alle anlæggene stammer fra oldtiden, men kun få af disse kan med sikkerhed tilskrives maglemoseperioden. Alle anlæg er snittet og tømt. En stor del af anlæggene var allerede snittet i prøvegravningsfasen. Det drejer sig hovedsageligt om de anlæg der sandsynligvis kan tilskrives de senere perioder af oldtiden og som fandtes udenfor A, (A2, A4, A5, A6, A7, A,). De anlæg der udgår, er A3, A8, A5 (stenspor) og A9 (sandlomme). Figur 4. Kaningård II. Udgravningsfeltet med samtlige erkendte anlæg. A er det diffuse mørkegrå område som viste sig i udgravningsfeltets sydvestlige del. Der er tale om et diffust heterogent brungråt område som sandsynligvis er resultatet af nedtramp. Området dækker et 6 x 4 meter stort område. Det skal sandsynligvis tilskrives den mesolitiske bosættelsesfase. De anlæg der sandsynligvis skal henføres til maglemosekulturens tid er A2, 3, 4, 6 og 7. Her er A6 nok det vigtigste. Der er tale om bunden af et ildsted. Det gav sig til udtryk ved at være en meget trækulsholdig mørk sortgrå plet med en diameter på cirka 50 cm, og en bevaret dybde på cirka 0 cm. Anlægget indeholdt en del små hvidbrændte flintstykker samt enkelte forkullede hasselnøddeskaller. Umiddelbart 40 cm øst for dette anlæg var en mindre grube, A2 (cirka 25 cm dyb og 40 cm i diameter). Denne grube har formodentlig haft en funktion i sammenhæng med ildstedet. A4 og A7, som blev fundet henholdsvis vest og øst for ildstedet, gav sig til udtryk som lyse brungrå meget diffuse fyldskifter. De var begge små, cirka 5-20 cm i diameter og det var umiddelbart kun bunden af dem der var bevaret. Der er muligvis tale om rester efter en mindre stolpekonstruktion. A3 fandtes umiddelbart 40 cm syd for ildstedet og gav sig til udtryk ved at være en diffus rødbrun plamage iblandet en smule trækul. Anlægget viste sig at være mellem 5-9 cm dybt og der er sandsynligvis tale om et område som er resultatet af nedtramp syd for ildstedet og således ikke et egentlig anlæg. (Der er dog den mulighed at der er tale om bunden af en grube). Folkemuseet - Frederiksgade, 3400 Hillerød - 8

9 Flintmaterialet Der er i alt udgravet et flintmateriale på 6982 stykker. Flinttyperne som har været anvendt på lokaliteten er Senon (95%) og Mat Danien (5%).Al flinten er registreret i et Excel-ark med en lang række dynamiske attributter, (se bilag). For rent grafisk at kunne placere materialet i centrum af hvert af de udgravede felter var det nødvendigt at gå ind og angive centrumkoordinater på hvert af felterne som det ses på figur 5. (2) 500,25/500,75 (4) 500,75/500,75 () 500,25/500,25 (3) 500,75/500,25 Figur 5. Centrum koordinater for de kvarte kvadratmeterfelter I det følgende vil materialet blive gennemgået. Der er fundet flint i næsten alle udgravningsfeltets kvadratmeterfelter. Flintmængden tager generelt til fra nordvest mod syd/sydøst og er størst i området omkring ildstedet, A6, se figur 6. Der kan udskilles et primært aktivitetsområde og muligvis også et sekundært, hvilket kan indikere to flinthuggehændelser. Det primære område er umiddelbart omkring A6, ildstedet, Note. Et muligt knap så tydeligt område kan erkendes 0,5- meter mod nordvest for A6. Det passer også i overensstemmelse med spredningen af blokke som det fremgår af et senere afsnit, Note 2. I området umiddelbart længst mod sydvest, (500,75/497,75), kan det se ud som om at der er endnu en koncentration, men dette skyldes formodentlig at muldlaget her ikke var lige så afrømmet som resten af feltet, hvorfor området ikke var lige så forstyrret under udgravningen. Muldlaget var tykkere her pga. terrænets fald.spredningen af flintmaterialet indikerer kraftigt at pladsen ikke er totaludgravet. Man må ud fra flintspredningen formode at flintkoncentrationen fortsætter mod sydvest, syd og sydøst. Figur 6. Fordelingen af den totale mængde flint 034 af flintstykkerne, (4,8%), var i større eller mindre grad dækket af cortex (flintens naturlige kalkskorpe). Mængden af afslag dækket af cortex i kombination med andre diagnostiske stykker, (topafslag, ensidede rygflækker,) set i forhold til totalmængden af flint, kan være med til indikere om man har brugt hele råemner på pladsen eller om man Folkemuseet - Frederiksgade, 3400 Hillerød - 9

10 har medbragt allerede klargjorte blokke til pladsen. Hvis man har brugt allerede klargjorte blokke vil man ikke forvente at finde topafslag og kun få afslag med cortex. Mængden af diagnostiske stykker her på lokaliteten antyder at man har hugget hele råemner fra start hvorfor flinten med stor sandsynlighed er fundet i lokalområdet, figur 7.. Figur 7. Fordelingen af afslag med cortex 345 stk. (9,26%) var ildskørnede i større eller mindre grad. Som det ses af fig. 8, er der en større koncentration af ildskørnet flint i felterne umiddelbart omkring A6. Det stemmer umiddelbart godt overens med tolkningen af A6 som et ildsted. Figur 8. Spredningen af den ildskørnede flint. Folkemuseet - Frederiksgade, 3400 Hillerød - 0

11 Blokke Der blev fundet 45 blokke i alt. Der er tale om knuder (6), flække (9)- og mikroflækkeblokke (0), fig. 9a & 9b, samt foto. Figur 9a. Fordelingen af de forskellige bloktyper. Figur 9b. Fordelingen af blokkene Blokkene koncentrerer sig hovedsageligt i den sydvestlige del af det undersøgte område, (især omkring koordinaterne 500,25/499,25-500,75/499,75-50,25/499,75-50,25/499,25 - samt omkring 50,75/98,75 502,25/498,75 502,25/498,25). Der er dog en lille koncentration mod nordvest umiddelbart nord for A2, (502,75 504,25/500,75), figur 9a & 9b. Folkemuseet - Frederiksgade, 3400 Hillerød -

12 Der er foretaget en produktion af makro- og mikroflækker fra de cirkulære enpolede subkoniske blokke ved en dirkete hård og direkte blød teknik. Blokkene er som regel udnyttet ensidigt og har glatte platforme. Vinklen mellem front og platform er omkring 70 o. Pladsen tilhører derved den af Mikkel Sørensen definerede teknologigruppe 2. Denne gruppe henføres til maglemosekulturen fra sen fase 0, fase og 2, cirka f.kr. (Sørensen 2006) De forskellige bloktyper der optræder på Kaningård II Makro- og mikroflækker Der er udgravet 2 makroflækker og 77 mikroflækker. Makroflækkerne er koncentreret i 2 områder. Et område sydvest for ildstedet, (50-502/499)og et område nordøst for, ( /500), Note 3. Fig. 0a. Figur 0a. Fordelingen af makroflækker. For makroflækkernes vedkommende kan det konstateres at de er mellem 0-26 mm brede og mm lange. De fleste fordeler sig dog i området med en bredde på 0-7 mm og en længde på mellem cm, fig. 0b. Den altdominerende teknologi har ud fra de bevarede slagbuler været en blød direkte teknik. Folkemuseet - Frederiksgade, 3400 Hillerød - 2

13 Figur 0b. Grafen viser bredde/længde forholdet for makroflækkerne. Mikroflækkerne følger samme mønster inden for koncentrationen som makroflækkerne, der er dog en lille overvægt sydvest for ildstedet. Dette billede stemmer dog overens med fordelingen af mikroflækkeblokke. (50-502/ ). Nordøst for ildstedet er der en lille koncentration omkring 503/500,5 og 503,75/500,75, Note 4 samt figur a. Mikroflækkerne var mellem 4-9,5 mm brede og 9-65 mm lange. De fleste dog inden for en fordeling af 7-9 mm bredde og 4-30 mm længde, fig. b. Figur a. Fordelingen af mikroflækker. De fleste flækker har en lille slagbule og minimal læbe. På ventralsiden er der ofte kraftige bølgelinjer. Slagfladevinklen mellem slagfladeresten og flækkens ventralside er grader. Der forekommer slagbulear. Endvidere forekommer der splintrede proximalender og afsprængte slagbuler. Folkemuseet - Frederiksgade, 3400 Hillerød - 3

14 Figur b. Graf over længde/bredde forhold for mikroflækkerne Skæl Flintskæl, dvs. små afslag uden slagbule som er sprunget af blokken under flinthugningen kan indikere hvor flinthuggeren har siddet og hugget flint. Der er stor sandsynlighed for at disse små flintskæl er blevet liggende under en eventuel oprydning, hvorimod de større ting kan være blevet ryddet af vejen. Der er fundet flintskæl på store dele af udgravningsfladen med en klar koncentration syd/sydvest for ildstedet, Fig. 2, Note 5. Figur 2. Fordelingen af flintskæl Folkemuseet - Frederiksgade, 3400 Hillerød - 4

15 Mikrolitter og mikrostikler Der blev fundet 3 mikrolitter. Fig. 3. Som det ses var de dominerende mikrolittyper lancetter med fuldt retoucheret side samt brede trekantmikrolitter. Alle typer der peger mod en datering til maglemosekulturens fase 2. Mikrolitterne er hovedsageligt fundet i udgravningsfeltets sydøstlige del, med en klar koncentration i området umiddelbart syd for ildstedet, A6, Note 6. Udvalg af mikrolitter fra Kaningård II Mikrolitterne er fremstillet ved brug af mikrostikkelteknik hvilket de 62 mikrostikler beviser. Den dominerende mikrostikkeltype er den proximale (42 stk.), hvilket er forventet. De distale mikrostikler er som regel smallere og har derved nemmere ved at smutte igennem soldet hvorimod de proximale gerne er mere grove og tykke på grund af slagbulen. Endvidere er det ikke altid nødvendigt at lave en distal mikrostikkel da den distale ende gerne er tyndere og derved kan retoucheres væk uden at flækken knækker. Mikrostiklerne er koncentreret i udgravningsfeltets centrale del, vest og syd for ildstedet, A6, Note 7. Figur 4. Der er endvidere fundet 3 flækker med kærv i området øst for ildstedet, figur 6. Disse flækker er at opfatte som et forarbejde til pilespidsproduktion. Figur 3. Fordelingen af mikrolitter Folkemuseet - Frederiksgade, 3400 Hillerød - 5

16 Figur 4. Fordelingen af mikrostikler Figur 5. Fordeling af mikrolitter og mikrostikler Figur 6. Fordelingen af flækker med kærv. Folkemuseet - Frederiksgade, 3400 Hillerød - 6

17 Redskaber af flint Der er fundet 23 redskaber af flint. Spredningen af redskaber er hovedsageligt sydvest for ildstedet, med undtagelse af stiklerne der også er fundet øst/nordøst for dette anlæg. Det er skrabere, stikler og bor, figur. 7. Skraberne som udgør 6% af redskaberne er hovedsageligt blokafslag med en grov til medium lateral, dorsal retouche. Stiklerne (26%) er kantstikler med undtagelse af et eksemplar som er en midtstikkel. De 3 bor (3%), er lavet på små afslag med en bilateral retouche. Endvidere er der fundet tre flækker med retouche som dog ikke kan funktionsbestemmes. Redskaberne antyder, at de aktiviteter der har fundet sted på pladsen har forbindelse til reparation af andre redskaber, i træ, knogle eller tak, sandsynligvis er der tale om jagtredskaber, såsom pile og buer. Redskaber af bjergart Der er fundet 4 redskaber af bjergart. 2 slagsten (x5 og x65), og en sandsynlig slibesten ( x337). Endvidere blev der fundet kvadratisk amboltsten (x) som desværre blev fundet i en af bunkerne fra afrømningen og som derfor ikke kan stedfæstes nærmere end til udgravningsfeltet, figur 7. Figur 7. Fordelingen af redskaber Folkemuseet - Frederiksgade, 3400 Hillerød - 7

18 Organisk materiale Af organisk materiale er der under udgravningen fundet forkullede hasselnøddeskaller (5 fragmenter, x , X474 og x476) og trækul (under gram i hver af de 8 felter, X , X470-X473, X475 og X477). Tre af hasselnøddefragmenterne er blevet ams-dateret på Ångstrømslaboratoriet i Uppsala. Fig. 8 & 20. Figur 8. Fordeling af de forkullede hasselnøddeskaller Keramik Der er endvidere udgravet 6 fragmenter af sideskår, heraf var et ornamenteret med 2 horisontale rækker af huller tildannet vid indstik. Keramikken blev som det ses på figur 9 fundet i udgravningsfeltets vestlige del i de allerøverste 5 cm af laget. Keramikken hører til en senere bosættelse, neolitisk, som sandsynligvis er samtidig med de anlæg der blev fundet under udgravningen og som ikke tilskrevet den mesolitiske bosættelse. Figur 9 Foto af et sideskår hvor der anes ornamentik og fordeling af keramik Folkemuseet - Frederiksgade, 3400 Hillerød - 8

19 Naturvidenskabelige prøver Der er floteret materiale fra 5 anlæg. Anlæg, 2, 3, 6 og 7. De indeholdt ved et umiddelbart første kig, frø, trækul og for A6 vedkommende brændte hasselnøddeskaller som er blevet AMS dateret. Bilag XX. Prøveresterne er ikke sendt til videre analyser da det ikke forekommer nyttigt i denne sammenhæng. AMS-datering. Der er, som tidligere nævnt, indsendt 3 forkullede hasselnøddeskaller til AMS-datering ved Ångström Laboratoriet i Uppsala, Sverige. Det drejer sig om prøver fra X /499- bund, X /499-2 samt X478 A6 502/499-4 top. Følgende dateringer blev opnået: Lab.Nr. X-nr Materiale C4 CalBP CalBC C3 Ua4779 X468 Corylus Avelana 8249± ,9 Ua4780 X469 Corylus Avelana 825± , Ua478 X478 Corylus Avelana 876± ,2 Figur 20. Tabel med de opnåede dateringer på baggrund af de forkullede hasselnøddeskaller samt en repræsentation af data ved kurve De returnerede dateringer ligger i den senere del af den mellemste Maglemosekultur, fase 2. Sammenfatning Kaningård II udgravningen viste at området har været brugt i flere perioder af oldtiden. Keramikken tyder på en udnyttelse af området i neolitikum. De spredte stolpehuller og små gruber der ellers blev fundet kan sandsynligvis alle tilskrives denne periode uden dog at kunne sættes ind i en egentlig kontekst. Den mesolitiske bosættelse er i denne sammenhæng den mest interessante. Der er tale om en meget afgrænset lokalitet der giver indtryk af at have været brugt i en meget kort periode. Der er sandsynligvis tale om en enkelt kortvarig bosættelse. Den forholdsvis begrænsede mængde flint (6982 stk.), giver dog et ganske godt indblik i den dynamik der har været på pladsen. Ud fra blokkene, flækker/mikroflækker, skæl, mikrolitter, mikrostikler og redskabernes spredning kan vi ane at flinthuggeren sandsynligvis har siddet umiddelbart syd for ildstedet og arbejdet. På et andet tidspunkt har han også arbejdet umiddelbart nordøst for ildstedet, men her angiver stiklerne at det er en anden aktivitet der har fundet sted. Folkemuseet - Frederiksgade, 3400 Hillerød - 9

20 Mikrolittypologien, samt de teknologiske analyser af flintinventaret placerer lokaliteten i Maglemosekulturens fase 2. Det passer særdeles godt overens med de opnåede AMSdateringer fra ildstedet som giver en datering på omkring 8200 BP, cirka f.kr. Jæger/samlerne har anlagt et ildsted og repareret deres jagtredskaber, formodentlig efter en vellykket jagt hvorefter de har tilberedt byttet Figur 2. Tolkning af det primære aktivitetsområde omkring ildstedet og den lille grube. Ud fra spredningsanalyserne forekommer det sandsynligt at flinthuggeren har siddet umiddelbart syd for ildstedet og repareret jagtredskaberne. Folkemuseet - Frederiksgade, 3400 Hillerød

21 Fremtidigt arbejde Som det ses af figur 6 er pladsen ikke totaludgravet da vejtraceet ikke forstyrrede hele den mesolitiske lokalitets udstrækning. Man ville sandsynligvis forholdsvis hurtigt kunne udgrave den resterende del af lokaliteten som må antages at fortsætte ind under marken mod øst og syd. Umiddelbart skulle man, ud fra flintspredningen, tro at pladsen fortsætter nogle få meter, men dermed ikke sagt at der ikke kan forefindes mesolitiske strukturer i de flintfattige områder, som det blandt andet kendes fra udgravningerne ved Ålyst på Bornholm, BMR2092. Lokaliteten må anses for at være dyrkningstruet, til trods for at der er en spinkel chance for at bevaringstilstanden er bedre i den endnu ikke udgravede del, da det umiddelbart så ud som om, at muldlaget blev en anelse tykkere mod sydøst, (sandsynligvis på grund af nedpløjning fra de højere liggende områder mod nord og nordvest). En måske større trussel udgøres af de fritgående grise som går på markerne umiddelbart op til den mark hvorunder Kaningård II ligger. Det kunne ved selvsyn konstateres at grisene er i stand til at grave endog ganske store og ikke mindst dybe huller i deres jagt på mad og mudder og derved skabe en del ravage i området hvor de går. Hvis grisene får lov til at gå på marken hvorunder lokaliteten fortsætter kan det have endog store konsekvenser for pladsens bevaring. Kaningård II er allerede publiceret i populærvidenskabelig form i Nomus 20, nr. 4. En mere faglig/videnskablig publicering ville være ønskværdig, da pladsen ud over kun at være den tredje maglemoselokalitet der er udgravet i Nordsjælland, også er kronologisk ren og sandsynligvis repræsenterer en enkelt hændelse. Pladsen falder dermed ind under den gruppe af lokaliteter der er meget svære at erkende og som normalt allerede går tabt i prøvegravningsfasen. En publicering ville dog forudsætte at lokaliteten blev færdigudgravet. Claudio Casati Folkemuseet Januar 203 Folkemuseet - Frederiksgade, 3400 Hillerød - 2

22 Noter Note. Flintaktiviteter omkring A6, ildsted: (50,75/499,25 50,75/499,75-50,75/500,25 502,25/499,25 502,25/499,75 502,25/500,25 502,75/499,25 502,75/499,75 502,75/500,25 502,75/500,75 503,25/499,75 503,25/500,25). Note 2. Blokke: (502,75/500,75 502,75/50,25 503,25/500,25 503,25/500,75 503,25/50,25 503,75/499,75 503,75/500,25 503,75/500,75 504,25/499,75 504,25/500,25 504,25/500,75). Note 3. Makroflækker: (50,25/499,75 50,75/499,75 50,75/499,25 502,25/499,25 502,25/499,75 502,25/500,25 502,75/499,25 502,75/499,75), + (503/500,5 503,75/500,25 504,25/500,25). Note 4. Mikroflækker: (50,75/499,25 50,75/499,75 50,75/500,25 502,25/499,25 502,25/499,75 502,75/499,75) Note 5. Skæl: (50,25/499,75 50,75/499,25 50,75/499,75 50,75/500,25 502,25/498,75 502,25/499,25 502,25/499,75 502,75/498,75 502,75/499,25 502,75/499,75 502,75/500,25). Note 6. Mikrolitter: (502,75/499,75 502,75/499,25 502,75/498,75-502,25/499,25 50,75/499,25). Note 7. Mikrostikler: (50,25/499,75 50,75/499,25 50,75/499,75 50,75/500,25 50,75/500,75 502,25/499,25 502,25/499,75 502,25/500,25 502,25/500,75 502,75/499,25 502,75/499,75) Supplerende Litteratur Sørensen, Mikkel Teknologiske traditioner i Maglemosekulturen. En diakron analyse af maglemosekulturens flækkeindustri. I Stenalderstudier. Tidlig mesolitiske jægere og samlere i Sydskandinavien. B. V. Eriksen (ed). Århus, Jysk Arkæologisk Selskab: Casati, C. & S. Sørensen Ålyst - et bopladskompleks fra Maglemosekulturen på Bornholm. Foreløbige resultater baseret på ukonventionelle udgravningsmetoder. I Stenalderstudier. Tidlig mesolitiske jægere og samlere i Sydskandinavien. B. V. Eriksen (ed). Århus, Jysk Arkæologisk Selskab Casati, C. 20. Stenalderjægerne ved Gørløse. Nomus 4, Folkemuseet - Frederiksgade, 3400 Hillerød

23 Tidstavle Få spredte fund af keramik og strukturer, sandsynligvis fra bondestenalderen Kulturlag med flint fra maglemosekulturen Folkemuseet - Frederiksgade, 3400 Hillerød

24 NFHA296 FLINTATTRIBUTSKEMA KANINGÅRD II Flintinventaret blev registreret og analyseret med følgende attributter: Journalnr Genstandsnr Betegnelse Undertype Reel bestemmelse Beskrivelse x-koordinat y-koordinat Antal Kvadrat Materiale AnlægsId Anlægstype Defineret periode Specifik datering Ild Flinttype Længde Bredde Lokalitetens journalnummer Genstandens X-nr Betegnelse i henhold til Nomenklatur Betegnelse i henhold til Nomenklatur Egen mere finopdelt bestemmelse af genstandstype Kort beskrivelse af genstanden X-koordinat (Vest/Øst) Y-koordinat (Nord/Syd) Mængden af fund Angivelse af hvilken af de kvarte kvadratmeterfelter genstanden er fra (,2,3,4) Opdeles i råemne, Flint, Keramik, Bjergart etc. Anlægsnummer Definition af anlægstype, grube, stolpe etc. AÆM: maglemosekultur (9000 f.kr f.kr.) Her kan angives en mere specifik datering, f.eks. fase Her angives om genstanden er ildpåvirket/ildskørnet eller ej Her angives hvilken flinttype der er tale om, Senon, Mat Danien, Kristianstad etc. Her angives i mm længden af de målte genstande, Blokke, Flækker, Mikroflækker, Mikrolitter, Redskaber Her angives i mm bredden af de målte genstande, Blokke, Flækker, Mikroflækker, Mikrolitter, Redskaber 24

Birkedal. Af: Louise Thorndahl Christensen

Birkedal. Af: Louise Thorndahl Christensen Birkedal Beretning over arkæologisk forundersøgelse forud for anlæg af overløbsbassiner i Allerød vest. Gennemført fra d. 6. til d. 19. maj 2011. NFHA2993 Birkedal, matr. 25b, Lynge By Lynge, 010308-085.

Læs mere

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart.

OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. OBM 7225 Jyllandsvej Nord, i Middelfart. - Forundersøgelse forud for byggemodning Af Arkæolog Line Borre Lundø Arkæologisk Rapport nr. 509, 2016 Indledning... Udgravningens forhistorie. Udgravningens hovedresultater

Læs mere

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract

VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt , -320, 321 Abstract VSM10285, Rødding cykelsti, Rødding sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130812-318, -320, 321 Kulturstyrelsens j.nr.: 2015-7.24.02/VSM-0018 Rapport for prøvegravning forud for cykelsti. Udført af Ida Westh

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297.

HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr Sb.nr. 297. HAM5236 Nustrup I, Nustrup sogn, Gram herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 22.02.06. Sb.nr. 297. Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup til Gram (Haderslev

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr

SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr FF nr SJM 173 Kragelundvej 16, Hunderup, Kragelund by matr. nr. 4a, Hunderup sogn, Gørding Herred, Ribe Amt. Stednr. 190204. FF nr. 208628. Beretning for mindre forundersøgelse forud for anlæggelse af jordvarme.

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109.

VKH7309 Stensgård, Bredsten sogn, Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr Sb.nr. 109. , Tørrild herred, tidl. Vejle amt. Sted nr. 17.09.01. Sb.nr. 109. Kampagne: 31-01-01 KUAS nr. 011-7.4.0/VKH-0001 Indholdsfortegnelse Abstract Undersøgelsens forhistorie Administrative data Topografi, terræn

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

SOM1330 Motorvej st , Kirkeby sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr , Sunds herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.05.05. KUAS nr. 200-222-045 Beretning for forundersøgelse forud for anlæggelsen af motorvejen mellem Kværndrup og Svendborg etape 450. Udført af stud.mag

Læs mere

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.:

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.: 1 VSM 09260 Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130702-19, -16 KUAS j.nr.: 2003-2122-1606 Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Sidsel Wåhlin for

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport.

FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006. Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751. Bygherrerapport. FHM 4860 Søbyvej Nord, Lp 6006 Gylling sogn, Hads herred Odder kommune Stednr.: 15.02.05 KUAS J.nr.: 2003-2122-1751 Bygherrerapport Gylling Prøvegravningsområde Kirke og kirkegård Malskær bæk Resumé: I

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn - Forundersøgelse af mulige forhistoriske anlæg i form af stolpehuller og gruber. Anlæggene gav ikke anledning til yderligere undersøgelser. Af mag art Jakob Bonde

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97

UTM EUREF 89 X: ,26 / Y: ,97 Journal nr. Sogn Herred Amt HEM 3450 Birk Centerpark II Gjellerup. Hammerum. Ringkøbing. Sb. Nr. 72. UTM EUREF 89 X: 501541,26 / Y: 6220548,97 Beretning om udgravning af anlæg fra nyere tid. Undersøgt

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV 00244 Åmarken 4 KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0027 Matrikelnummer 13k Jersie by Jersie Sogn, Tune Herred, Tidl. København Amt. Stednummer 020503-36 Fig. 1. Undersøgelsesområde

Læs mere

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne:

HØM591 Ny Lavegård. Forundersøgelsesrapport. Indholdsfortegnelse. Kampagne: HØM591 Ny Lavegård Humlebæk sogn Lynge Kronborg herred tidl. Frederiksborg amt. Sted nr. 01.04.09 Sb.nr. 86 Forundersøgelsesrapport Kampagne: I forbindelse med planerne om at genopføre Lavegård på matr.nr.

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263.

Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 263. Beretning for arkæologisk forundersøgelse TAK1548 Skovtofte, Lyngby-Tårbæk sogn, Sokkelund herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.03.07. Sb.nr. 263. J.nr. TAK 1548 "Skovtofte" Matr.nr. 1ak og 1ba, Frederiksdal,

Læs mere

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1).

Der er registreret en del oldtidslevn i området, bl.a. jernalderlandsbyer og gravhøje fra bronzealderen i området (se fig. 1). Beretning FHM 4330 Højspændingsmaster Trige Nord, Hæst by matr. nr. 9e og 9c, Trige sogn, stednr. 15.06.07 og Spørring by matr. nr. 20a, 19i, 19h, 11a og 52, Spørring sogn, stednr. 15.06.05 begge i Vester

Læs mere

OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid

OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid OBM4912, Hasmark Strand Camping, Norup Sogn - Arkæologisk udgravning af kogegruber og kogestensgruber fra oldtid Af museumsinspektør Kirsten Prangsgaard og arkæolog Anne Katrine Thaastrup-Leth Undersøgelsesområdet,

Læs mere

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011

VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 VSM 09896 Hjordhøjgård Sydvest, Løvel sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130808-190 Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.24.02/VSM 0011 1 Rapport for udgravning forud for etablering af elkabel, Skagerrak 4 Udført

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57.

OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr Sb. Nr. 57. OBM5513 Fjernvarmen Nyborg-Ullerslev del 3, Ullerslev sogn, Vindinge herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.06.16. Sb. Nr. 57. KUAS nr. 2009-7.24.02/OBM-0038 Beretning for forundersøgelsen af fjernvarme

Læs mere

HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr

HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr HEM 5324 Næstholt IV, Snejbjerg Sogn SB-nr. 180314-127. Beretning for Museum Midtjyllands udgravning af aktivitetsspor fra oldtiden i forbindelse med forundersøgelse af motorvejen mellem Herning og Holstebro

Læs mere

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr

Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr Dybbøl matr. 1885, Dybbøl sogn, sb 341, Nybøl herred, Sønderborg amt, St. nr. 230302 J. nr. HAM 5229, sags nr. 12/3605-8.1.1 Ved prøvegravningen forud for udstykning til boligområde, blev der påvist spor

Læs mere

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport

Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR Prøvegravningsrapport Svingkærvej NÆM 2005:138 KUAS FOR 2003-2122-1036 Prøvegravningsrapport Næstved Museum 2005 Svingkærvej, Brøderup NÆM 2005:138 Prøvegravningsrapport Brøderup By, Snesere Sogn, Hammer Herred, Storstrøms

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.

Arkæologisk forundersøgelse Beretning. HOM897, Saaby, Østbirk. Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr. Arkæologisk forundersøgelse Beretning HOM897, Saaby, Østbirk Tidl. Skanderborg Amt, Voer Herred, Yding Sogn. Sted-SBnr.: 160515-230 Fig. 1. Den gule linje markerer kloakledningens forløb. Kort fra Gedved

Læs mere

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ

BYGHERRERAPPORT SMS 916A RØRGÅRDSVEJ Skive Museum, Arkæologisk Afdeling BYGHERRERAPPORT RØRGÅRDSVEJ RØRGÅRDSVEJ, SMOLLERUP SOGN, FJENDS HERRED, VIBORG AMT. STEDNR. 13.01.13. KURT GLINTBORG OVERGAARD * SKIVE MUSEUM AUD 2005 Rørgårdsvej 13.01.13

Læs mere

OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder

OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder OBM 2592 Hyllehøjskolen, Kavslunde sogn Arkæologisk udgravning af hus og gruber fra yngre bronzealder Af Museumsinspektør Mette Sejr Thomsen Arkæologisk rapport nr. 101, 2007 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt.

OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. OBM 7727, Vestre Hougvej, Middelfart sogn, Vends herred, tidl Odense amt. - Forundersøgelse i forbindelse med om og tilbygninger på Psykiatrisk afdeling, ved Middelfart Sygehus. Af Arkæolog Maria Elisabeth

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2 Forundersøgelsesrapport MOE 00388 Regionshospitalet Randers, etape 2 Af museumsinspektør cand. mag Thomas Guntzelnick Poulsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk

Læs mere

Prøvegravningsrapport

Prøvegravningsrapport Prøvegravningsrapport for SIM 35/2008, Motorvejen/Pankas, Tollund matr. 4f og 4i, Funder sogn, Hids Herred, Viborg Amt. Stednr. 13.03.03-203. KUAS j.nr: 2008-7.24.02/SIM-0013. Fig. 1. Det undersøgte område

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning.

Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. HEM 3732, Nøvlingholm II HEM 3732, Nøvlingholm II, Nøvling Sogn, Ringkøbing Amt. Beretning om undersøgelse af bopladsspor fra yngre romersk jernalder i et vejtracé over en 100meter lang strækning. Journalnummer:

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde ROM 2662 Stednr. 020410 LINDENBORGVEJ SYD ETAPE II Matr.nr. 32, Engmarken, Roskilde Jorder Roskilde sogn Sømme herred Københavns

Læs mere

ENGGÅRDEN. bygherrerapport. NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr.

ENGGÅRDEN. bygherrerapport. NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr. ENGGÅRDEN bygherrerapport NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) KUAS j.nr. 2003 2122-1550 1 Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse ved

Læs mere

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55.

TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr Sb.nr. 55. TAK1734 Måløv Naturpark, Måløv sogn, Smørum herred, tidl. København amt. Sted nr. 02.02.10. Sb.nr. 55. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af et areal forud for anlæggelse af cykelsti. Abstract Forud

Læs mere

NÆM 2008:151 Hammervej

NÆM 2008:151 Hammervej NÆM 2008:151 Hammervej Kampagne: 22-06- KUAS nr. -7.24.02/NÆM-0002 NÆM 2008:151 Hammervej, Hammer Sogn, Hammer Herred, tidl. Præstø Amt. Stednr. 05.04.01. Prøvegravning forud for boligbyggeri på Hammervej

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00899 Torkilstrupvej 21 Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00899 Torkilstrupvej 21 Udført af Marie Brinch for Museum Lolland Falster Museets j.nr.: MLF00899 KUAS j.nr.: - Stednavn: Torkilstrupvej 21 Stednr:

Læs mere

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelse fra jernalderen Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 255, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af byggemodningsareal ved Møllehaven, Rørbæk By, Sakskøbing. Udført for Museum Lolland-Falster af cand.mag. Bo Gyldenkærne d. 14.-17. april 2009 MLF 0014

Læs mere

HAM 5293 Fruermark, Kliplev sogn, Aabenraa Kommune, sb. 168

HAM 5293 Fruermark, Kliplev sogn, Aabenraa Kommune, sb. 168 HAM 5293 Fruermark, Kliplev sogn, Aabenraa Kommune, sb. 168 Arkæologisk forundersøgelse af 30 hektar med spredte kogestensgruber, fund af flint og rester af moderne aktivitet Af Frauke Witte 2013 Museum

Læs mere

Finérvej, Gadstrup sogn

Finérvej, Gadstrup sogn Arkæologisk undersøgelse af bebyggelse fra bronzealder og yngre førromersk jernalder Finérvej, Gadstrup sogn Bygherrerapport ROM 2394 Stednr. 020110 FINÉRVEJ Bebyggelse Matr.nr. 10a Brordrup By, Gadstrup

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

OBM 5868, Herluf Trolles Vej

OBM 5868, Herluf Trolles Vej OBM 5868, Herluf Trolles Vej - Forundersøgelse af spredte gruber og stolpehuller fra bronze jernalder Af Arkæolog Katrine Moberg Riis og Museumsinspektør Jakob Bonde Indsæt billede i den underliggende

Læs mere

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr.

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. Udgravningsberetning SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 214804 Beretning for større forundersøgelse af en erhvervsgrund under

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166.

HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr Sb.nr. 166. HAM 5337, Haderslev Idrætscenter, Haderslev sogn, Haderslev herred, tidl. Haderslev amt. Sted nr. 20.03.04. Sb.nr. 166. Arkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af et idrætsanlæg. Indenfor

Læs mere

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse Af Stud. Mag Line Borre og Museumsinspektør Mads Runge. Fraugde Fraugde Kærby Kærby Over Over Holluf Holluf Fraugde Fraugde Arkæologisk

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 100.

KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr Sb.nr. 100. KØM2671 Gl. Hastrup, Herfølge sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.04. Sb.nr. 100. Kampagne: 18-03-2011 KUAS nr. 2011-7.24.02/KØM-0003 I forbindel med anlæggelse af regnvandsbassin

Læs mere

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353

VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr Sb.nr. 353 Arkæologisk rapport VKH7456 Søndermarken Give, Give sogn,sted nr. 170804 Sb.nr. 353 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med byggemodning af et 11500 m2 stort areal i den sydlige del af Give, bestilt

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr

DKM Bukdal. Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr DKM 20.695 Bukdal Borbjerg sogn, Hjerm herred, tidl. Ringkøbing amt. Stednr. 180502-743 Abstract Arkæologisk forundersøgelse af matr. nr. 5br og 6a, Den mellemste del, Borbjerg forud for byggemodning.

Læs mere

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund...

VSM Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt Indholdsfortegnelse. Topografi, terræn og undergrund... VSM 09819 Jegstrupvej Vest 107, Ravnstrup sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130810-209 KUAS j.nr.: 2011-7.24.04/VSM-0001 Rapport for prøvegravning forud for skovrejsning med dybdepløjning Udført af Sanne

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1569 etape 3 Ålum

Kulturhistorisk Museum Randers. Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1569 etape 3 Ålum Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk Rapport for arkæologisk forundersøgelse KHM 1569 etape

Læs mere

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen

Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Rapport for arkæologisk forundersøgelse MOE 0025 Jordbærvangen Af arkæolog Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk Matr. 527de, Randers Markjorde Randers Sogn,

Læs mere

OBM4912 Hasmark Strand Camping, Norup sogn, Lunde herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 92 (KUAS /OBM-0018).

OBM4912 Hasmark Strand Camping, Norup sogn, Lunde herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr Sb.nr. 92 (KUAS /OBM-0018). OBM4912 Hasmark Strand Camping, Norup sogn, Lunde herred, Fyns amt, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.03.05. Sb.nr. 92 (KUAS 2008-7.24.02/OBM-0018). Beretning for udgravning af kogegruber og kogestensgruber

Læs mere

Sjelborg i ældre jernalder

Sjelborg i ældre jernalder 1 Sjelborg i ældre jernalder Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Kløvholm, 2011 Anders Olesen Abstract I det efterfølgende vil de væsentligste resultater af udgravningen ved Kløvholm, Sjelborg blive

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard

GEDSAGERGÅRD GIM UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard UDGRAVNINGSBERETNING v. cand. phil. Tim Grønnegaard Resumé Undersøgelsen gav en koncentration af 4 kogestensgruber, hvoraf en er C14-dateret til ældre

Læs mere

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr

SJM 170 SJM 170 Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr Højspændingsledning Kassø-Tjele, Billund Kommune. Sb-nr. 190601-18. Beretning for større forundersøgelse forud for opførsel af master til ny højspændingsledningsforbindelse. Fund af gravhøj fra oldtiden.

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udgravning af: Gretbjergvej Øst, Hedensted, Matr. nr.: 19 e og 4 b Ejerlav: Torup Journalnr.: HOM 2407 KUAS 20087.24.02/HOM-0017 År: 2008 Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt:

Læs mere

LMR15186 Søholmen, Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr

LMR15186 Søholmen, Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr LMR15186 Søholmen, Skrøbelev sogn, Langelands Nørre herred, tidl. Svendborg amt. Sted nr. 09.02.05. Kampagne: 26-10- KUAS nr. -7.24.02/LMR-0002 I forbindelse med udstykning til parceller umiddelbart øst

Læs mere

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen

SIM 50/2008 Motorvejen Pankas/Funder Peter Mohr Christensen Staderapport for etape 3 Perioden 18/5 til 15/6 2009 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Sb. nr. 13.03.03-204 KUAS j.nr.: 2008-7.24.02/SIM-0018 Sted: motorvejen Pankas-Funder Matr. nr.: 2s Funder

Læs mere

Arkæologisk forundersøgelse, Vitsø Nor Kabel, November 2007

Arkæologisk forundersøgelse, Vitsø Nor Kabel, November 2007 Rapport LMR journ. nr. 14880 lokalitet: Vitsø kabel sogn/farvand: Søby herred: Ærø amt: Svendborg stednr.-sb: 090705-45 marint nr.: dato for undersøgelsen: 19-27/11 2007 Arkæologisk forundersøgelse, Vitsø

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport HOM2867, Viborgvej 11 Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, matrikelnr.: 12i Sted-SBnr.: 160607-103 KUAS: 2011-7.24.02/HOM-0025 På den i alt 947 m2 afdækkede flade

Læs mere

HEM 3946, Nørregade. HEM 3946, Nørregade, Herning Sogn

HEM 3946, Nørregade. HEM 3946, Nørregade, Herning Sogn HEM 3946, Nørregade HEM 3946, Nørregade, Herning Sogn Beretning om undersøgelse af afgravet tracé med fund af brønd, gruber og stolpehuller fra henholdsvis Førromersk jernalder, ældre germansk jernalder

Læs mere

HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 49.

HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr Sb.nr. 49. HEM 3441 Rosenholmvej, Tjørring sogn, Hammerum herred, tidl. Ringkøbing amt. Sted nr. 18.03.18. Sb.nr. 49. Kampagne: 06-04-2011 KUAS nr. 2003-2122-1304 Beretning om udgravning af bopladsspor fra sen førromersk

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Journalnummer: SIM 7/2011 Sted: Kirkebjerggård II SB Stednummer: 13.03.03-217 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Matr. nr.: 3am og 7a

Læs mere

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding Udgravningsberetning RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding RSM 10.007. Undersøgelsesområdet set fra syd, med igangværende tildækning af søgegrøfter. Foto: Torben Egeberg.

Læs mere

TREKRONER ØST ETAPE VI OMRÅDE 27

TREKRONER ØST ETAPE VI OMRÅDE 27 Beretning for arkæologisk forundersøgelse af TREKRONER ØST ETAPE VI OMRÅDE 27, Fløng sogn ROM 2285 Stednr. 02.04.01. TREKRONER ØST ETAPE VI OMRÅDE 27 Grav og bopladsrest Yngre stenalder, tragtbægerkultur

Læs mere

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00198 Solcelleanlæg ved Væggerløse

Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af. MLF00198 Solcelleanlæg ved Væggerløse Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00198 Solcelleanlæg ved Væggerløse udført af Stine Jæger Hoff for, sommer Oversigtkort over anlægsarealet Kort- & matrikelstyrelsen Museets j.nr.: MLF00198

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

BERETNING Skjern-Egvad Museum. SKJ 95 Bækbogård. Arbejdsfoto, muldlaget fjernes med traktorsluffe. Beretning, udarbejdet af Torben Egeberg.

BERETNING Skjern-Egvad Museum. SKJ 95 Bækbogård. Arbejdsfoto, muldlaget fjernes med traktorsluffe. Beretning, udarbejdet af Torben Egeberg. BERETNING Skjern-Egvad Museum SKJ 95 Bækbogård Arbejdsfoto, muldlaget fjernes med traktorsluffe. Beretning, udarbejdet af Torben Egeberg. BERETNING Lokalitet Bækbogård Objekt Gruber Datering Ældre førromersk

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396

Udgravningsberetning. Åsebakken. Hørsholm Egns Museum. Juli J.nr. HØM 396 Udgravningsberetning Åsebakken Hørsholm Egns Museum Juli 2010 J.nr. HØM 396 1 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Forhistorie... 4 4. Administrative data... 5 5. Topografi... 5 6. Målesystem... 5 7. Metode...

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere