TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Frigivelse af planlagt vedligehold af kommunale bygninger Frigivelse af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne Renovering af daginstitutioner Gulv i gymnastikhal - Genopbygning Revidering af Børnepolitik EU-udbud af kommunens forsikringer Anbefalinger fra kontrolgruppen til forebyggelse af social dumping samt ændring af indførelsen af uddannelsesklausuler Forlængelse af samarbejdsaftale med Væksthus Hovedstadsregionen Køb af obligationer den 21. april LUKKET SAG Fastsættelse af pulje til lokal løndannelse LUKKET SAG Lønindplacering af skolechef - LUKKET SAG Anmodning om indledning af afskedigelsesprocedure - LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt nattilladelse til 7- Eleven i lufthavnen - LUKKET SAG...26 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1334 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1334 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Frigivelse af planlagt vedligehold af kommunale bygninger 2015 Åben sag Sagsnr.: 14/26390 Sagsansvarlig: pgy.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller frigivelse af anlægsbevilling til prioriterede opgaver på kontoen for Ekstraordinære Ejendomsudgifter på Kommunale bygninger UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har revideret listen over registrerede udestående arbejder, som ikke kan dækkes indenfor det afsatte driftsbudget. Teknisk Forvaltning har prioriteret forslag til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse på tværs af udvalgsområderne. De enkelte opgaver er prioriteret fordelt til kategorierne A, B, C, hvor kategori A omfatter nødvendige påtrængende opgaver, B vigtige, men ikke så påtrængende opgaver og C-opgaver, som er lavere prioriterede, selvom de isoleret set kan være vigtige. Inden for hver kategori er opgaverne listet i prioriteret rækkefølge. Teknisk Forvaltning peger på 3 problemstillinger, som Økonomiudvalget bør overveje: 1. Bygningen, Ved Diget 28-30, Schæffergården, trænger til istandsættelse. Af praktiske årsager afsættes et begrænset beløb til nødtørftigt at sikre ladebygningen, tilhørende Schæffergården, mod sammenfald, idet der forudsættes en eventuel senere særlig bevilling til hovedistandsættelse af gården. 2. Der foreslås udbedring af klimaskærm på Brandstationen, ved Rotunden, hvor det regner ind. Såfremt denne renovering bliver overflødiggjort ved eventuel nødvendig om/tilbygning af brandstationen i forbindelse med opbygning af den nye organisation af beredskabet i Københavnsområdet, foreslås det, at midlerne bruges til næste prioriterede bygning på prioriteringslisten. 3. Renovering af lejligheder i Televænget efter fraflytning er i indeværende år begrænset til mindst muligt under hensyntagen til, at renoveringerne kun skal fungere indtil 2016, hvor en større totalrenovering af Televænget iværksættes. Teknisk Forvaltning indstiller, at midlerne, afsat til planlagt vedligehold, anvendes i henhold til den prioriterede liste. Teknisk Forvaltning har angivet på listen hvilke opgaver, der kan forventes afholdt indenfor budgettet. ØKONOMI Der er opgaver for 18 mio. kr. til planlagt vedligehold. I budget 2015 er der afsat 17,4 mio. kr. til Ekstraordinære Ejendomsudgifter på de kommunale bygninger, heraf er kr. reserveret til planlagt vedligehold. 4

6 Indenfor kontoen for Ekstraordinære ejendomsudgifter har Økonomiudvalget den 17. december 2014, efter anbefaling, frigivet kr. til akut vedligehold samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem af budget PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, /BGR 1. at prioritering af ekstraordinære planlagte arbejder godkendes, og at der hertil frigives kr. 2. at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at udføre yderligere arbejder fra den prioriterede liste i det omfang, der er midler til at udføre dem i deres helhed, hvis listede arbejder bliver billigere eller bortfalder. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over puljearbejder Endelig version 79082/15 2 Åben Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold - børneinstitutions- og plejehjemsområdet /14 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 4. Frigivelse af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/686 Sagsansvarlig: alo.tf RESUMÉ Der er i 2015 afsat kr. på investeringsoversigten til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse på skolerne. Skolerne har fremsendt deres ønsker, og Teknisk Forvaltning har efterfølgende udarbejdet et forslag med fordeling af puljebeløbet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til fordeling af puljebeløbet for vedligeholdelse af kommunens skoler, Ungdomsskole og Heldagsinstitution. Skolerne har fremkommet med ønsker til skolepuljen, som Teknisk Forvaltning har prioriteret og sendt tilbage til skolerne i høring. HØRING Skolebestyrelsernes høringssvar er vedlagt som bilag. Der er ikke indkommet høringssvar fra Korsvejens skole, Kastrupgårdsskolen og Heldagsinstitutionen. ØKONOMI Anlægspuljen til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse på skolerne er i 2015 budgetlagt med kr. Teknisk Forvaltning indstiller prioriteret anvendelse af puljen. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, 1. at forslag til fordeling af puljebeløbet godkendes 2. at der til anlægsprojekt Ekstraordinære ejendomsudgifter på skoler frigives de afsatte kr. 6

8 /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Skolernes høringsvar 45693/15 2 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Løjtegårdsskolen.pdf 54833/15 3 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Korsvejens skole.pdf 54832/15 4 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Kastrupgårdsskolen.pdf 54831/15 5 Åben vedligeholdelsesarbejder for Heldagsinstitutionen.pdf 54830/15 6 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Ungdomsskolen.pdf 54828/15 7 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Tårnbygårdsskolen.pdf 54827/15 8 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Skottegårdsskolen.pdf 54826/15 9 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Skelgårdsskolen.pdf 54825/15 10 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Pilegårdsskolen.pdf 54824/15 11 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Nordregårdsskolen.pdf 54823/15 12 Åben Økonomisk oversigt, fordeling af puljebeløb.pdf 54829/15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 5. Renovering af daginstitutioner 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/8229 Sagsansvarlig: BHO.TF RESUMÉ Der er i investeringsoversigten for 2015 afsat 1,0 mio. kr. til renovering af bygninger på dagsinstitutioner. Teknisk Forvaltning indstiller prioritering af renoveringsmidlerne i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er i budget 2015 afsat 1,0 mill. kr. til renovering af bygninger på daginstitutioner i Puljen er afsat til større renoveringsarbejder på daginstitutioner. Teknisk Forvaltning planlægger renoveringer på: 1. Stavlundvej 29, ny tagbelægning etape 2 af 2 2. Ugandavej 147, ny tagbelægning og efterisolering 3. Oliefabriksvej 180, ny tagbelægning og efterisolering 4. Stavlundvej 29, delvis udskiftning af plankeværk Arbejderne er prioriterede, men ikke endeligt budgetsat. Om alle arbejder kan udføres afhænger af licitationsresultaterne. ØKONOMI Der er i budget 2015 afsat 1,0 mill. kr. til renovering af bygninger på daginstitutioner i år PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at det over for Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget anbefales, 8

10 1. at puljen Renoveringer af bygninger på dagsinstitutioner på 1,0 mill. kr. frigives og anvendes som prioriteret af Teknisk Forvaltning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Proiritering af renoveringspulje /15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Børne- og Skoleudvalget videresender sagen med anbefaling. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 6. Gulv i gymnastikhal - Genopbygning Åben sag Sagsnr.: 07/13050 Sagsansvarlig: mso.tf RESUMÉ Sagen om fejl i den nye gymnastikhal på Kamillevej er juridisk afsluttet. I forbindelse med udbedring af beton- og gulvkonstruktion har der været afholdt udbud. Efter priserne er kommet ind, står det klart, at udgiften til udbedring af beton- og gulvkonstruktion er noget højere end estimeret af både syn- og skønsmand og Atradius (garantistiller). Teknisk Forvaltning anbefaler, at merudgiften på kr. finansieres via anlægskontoen Ekstraordinære ejendomsudgifter for kommunale bygninger, planlagt vedligehold. For eksempel ved at bl.a. renovering af brandstationens tagkonstruktion udgår. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget godkendte den 13. april 2011 juridisk bistand til sagen om trægulvet i den nye gymnastikhal, hvor gulvet hæver sig i vinterhalvåret på grund af indtrængende fugt. Økonomiudvalget godkendte den 17. december 2014, at restsummen på garantien på ,66 blev brugt til udbedring af beton- og gulvkonstruktion i Der er herefter brugt kr. til ingeniørbistand for sikring af betonkonstruktionen. Der er indkommet tilbudspriser 29. april 2015, og CP Kloak Aps er kommet med den billigste pris med kr. Tilbudsprisen plus 10 % til uforudsigelige udgifter gør, at der mangler kr. til at kunne igangsætte opgaven. Udbedringen er tilpasset ind i KG66 s planer og skal gerne opstarte ultimo maj for at kunne være færdig ultimo juli. ØKONOMI Der meddeles en tillægsbevilling på kr. til anlægskonto Renovering af gulv i gymnastikhal Der meddeles en tillægsbevilling på kr. til anlægskonto Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger

12 PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at merudgiften på kr. til udbedring af beton- og gulvkonstruktion i gymnastikhallen finansieres via anlægskonto Ekstraordinære ejendomsudgifter for kommunale bygninger, planlagt vedligehold. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Gulv i gymnastikhal - afslutning /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 7. Revidering af Børnepolitik Åben sag Sagsnr.: 14/26759 Sagsansvarlig: IRO.UK RESUMÉ Revidering af Børnepolitikken med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børnepolitikken er tidligere vedtaget af Kommunalbestyrelsen, men skal revideres ved udgangen af Børne- og Kulturforvaltningen har revideret Børnepolitikken med mindre redaktionelle ændringer af den eksisterende Børnepolitik, da det menneskesyn, læringssyn og værdigrundlag, som blev lagt til grund for Børnepolitikken, stadig vurderes at være gældende i Tårnby Kommune. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, /MSV 1. at Børnepolitikken med de foreslåede redaktionelle godkendes og videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 2. at Børnepolitikken efter godkendelse i Økonomiudvalget sendes til høring i Handicaprådet. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udkast til Børnepolitik pr /14 2 Åben Gamle reviderede Børnepolitik2010/ /14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Udvalget fremsender indstillingen til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt sendes til høring i Handicaprådet. HØRING Børnepolitikken har været i høring i Handicaprådet via portalen med høringsfrist

14 Handicaprådet v/johnny Fredelund har meddelt at Rådet ikke har bemærkninger til Børnepolitikken. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen 1. At Børnepolitikken godkendes BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Børne- og Skoleudvalget fremsender børnepolitikken til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. 13

15 8. EU-udbud af kommunens forsikringer Åben sag Sagsnr.: 15/3541 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Som følge af afholdt udbud, blev der i 2010 indgået en 5-årig kontrakt med Gjensidige Forsikring. Den nuværende kontrakt udløber således pr. 31. december UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forsikring er en udbudspligtig tjenesteydelse jf. Europa Parlamentet og Rådets direktiv 2004/18/EF. Kommunens forsikringsmægler har i samråd med forsikringsenheden udfærdiget kravspecifikation, generelle vilkår for forsikringsudbud samt særskilt bilag med kontraktvilkår. Med henblik på at vælge de leverandører, der kan fremkomme med de for kommunen mest fordelagtige tilbud, ønskes kontrakten sendt i begrænset udbud i henhold til Europa Parlamentet og Rådets direktiv 2004/18/EF. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at jse 1. kontrakt om forsikring udbydes som begrænset udbud, 2. godkende vedhæftede kravspecifikation, generelle vilkår for forsikringsudbud samt særskilt bilag om kontraktvilkår. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kontraktvilkår til forsikringsudbud 97301/15 2 Åben Kravspecifikation til forsikringsudbud 97297/15 3 Åben Generelle vilkår for forsikringsudbud 97295/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 9. Anbefalinger fra kontrolgruppen til forebyggelse af social dumping samt ændring af indførelsen af uddannelsesklausuler Åben sag Sagsnr.: 14/24812 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ Økonomiudvalget besluttede på møde den at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle fremkomme med oplæg til kontrol/forebyggelse af social dumpning ved større kommunale anlægsarbejder/leverancer. Arbejdsgruppen består af Allan Andersen (formand), Lars Brogård (arbejdstagerrepræsentant), Ole Larsen (arbejdsgiverrepræsentant), Betina Grimm (teknisk chef), Helena Barton (Deloitte) Kommunalbestyrelsens Sekretariat varetager sekretærfunktionen. Arbejdsgruppen har nu udarbejdet et oplæg. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arbejdsgruppen har holdt 4 møder, hvor man har drøftet de mulige tiltag, som kommunen kan sætte i værk for at imødegå social dumpning. Der er blevet indhentet materiale fra andre kommuner, som allerede har fastsat en formel politik på området, arbejdsgruppen har været på virksomhedsbesøg hos ARC, som har udarbejdet et regelsæt på området, og som har stor praktisk erfaring med at håndtere arbejdsklausuler i praksis. På møderne har været drøftet anvendelse af både arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler. Arbejdsklausuler er de traditionelle bestemmelser, man benytter sig af for at sikre arbejdstageres ordnede forhold i form af løn og arbejdsvilkår svarende til, hvad der er gældende for det pågældende overenskomstområde i Danmark. Uddannelsesklausuler kan bruges i forbindelse med indgåelse af kontrakter med leverandører, og som forpligter disse til i et nærmere angivet omfang at ansætte elever og lærlinge i forbindelse med deres projekter. Arbejdsgruppen er enige om, at arbejdsklausuler skal implementeres fuldt ud ved byggeog anlægsarbejder og tjenesteydelser. Arbejdsgruppen har tiltrådt følgende tekst til en arbejdsklausul: Leverandøren/entreprenøren skal sikre, at ansatte hos leverandør/entreprenør og underleverandør/underentreprenør, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår herunder arbejdsmiljø, som 15

17 ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, jf. ILO konventionen nr. 94 om brug af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Leverandøren/entreprenøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren/entreprenøren og underleverandør/underentreprenør orienterer de ansatte om de pågældende arbejdsvilkår. Kædeansvar bliver en del af udmøntningen af klausulen. Vedr. uddannelsesklausuler Arbejdsgruppen er enige om, at der skal stilles krav til leverandører om ved kontraktværdier på 10 millioner eller derover at antage elever og praktikanter. Det overlades til den projektansvarlige i kommunen at vurdere, hvorvidt der er tale om relevante udbud rent fagligt, således at elever/praktikanter kan bruge opholdet i deres uddannelse. Endvidere skal vurderingen af om der skal stilles krav til antagelse af elever/praktikanter lægges op til politisk godkendelse ved projektets opstart. Der gøres opmærksom på, at en del entreprenører sjældent har enkelte projekter med en værdi på 10 millioner, men kan have mange enkelt projekter på omkring 1-2 millioner årligt. Vedrørende kontrol Gruppen er enige om, at der skal foretages stikprøvekontrol ud fra en konkret risikovurdering, og at leverandører skal underskrive tro og love erklæring ved kontraktsindgåelse, jf. bilag 1 Leverandører skal have information ved aftalens indgåelse om omfanget og indholdet af arbejdsklausulen, med særlig fokus på udenlandske leverandører. Deloitte har udarbejdet et checkpunktsskema, som kan anvendes som kontrolværktøj, jf. bilag 2 Gruppen er desuden enige om at anbefale, at der bliver nedsat et dialogforum, som løbende udveksler erfaringer med, hvordan implementeringen af arbejdsklausulerne foregår. I forummet skal der være repræsentanter både fra arbejdstager og arbejdsgiversiden. Forummet tænkes at holde 2 møder årligt. Kontrollen skal foretages både for arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler. Vedrørende sanktioner Gruppen anbefaler, at der vedrørende arbejdsklausuler kan ske tilbageholdelse af vederlag og evt. ophævelse af kontrakten i de tilfælde, hvor arbejdsklausulen ikke bliver overholdt. Der kan gives en bod på indtil 10 % af entreprisesummen, dog med et varsel på 10 dage for leverandøren til at berigtige forholdene. Hvad angår uddannelsesklausuler anbefaler gruppen at der kan gives en bod på indtil 5 % af entreprisesummen og eventuelt tilbageholdelse af vederlag/ophævelse af kontrakten. 16

18 LOVGRUNDLAG ILO konventionen nr. 94 ØKONOMI Deloitte har udarbejdet en pris indikation vedr. kontrol af overholdelse af de sociale klausuler. Eksempel 1: 4 skrivebordskontroller med 4 leverandører a kr.= kr. (2015 priser) Eksempel 2: 2 udgående stikprøvekontroller med 2 leverandører a kr. = kr. Priser er eks. moms. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller på vegne af arbejdsgruppen til forebyggelse af social dumping til Økonomiudvalget, 1)at godkende at den anførte arbejdsklausul indføres i alle kontraktsforhold om bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser uanset kontraktens størrelse, 2)at godkende at der foretages stikprøvekontrol ud fra en konkret risiko vurdering ved de enkelte projekter, 3) at godkende udkast til tro og love erklæring, jf. bilag 1, 4) at godkende at leverandører skal have information ved aftalens indgåelse om omfanget og indholdet af arbejdsklausulen, med særlig fokus på udenlandske leverandører, 5) at godkende det af Deloitte udarbejdede checkpunktsskema som kontrol værktøj, jf. bilag 2, 6) at godkende, at der bliver nedsat et dialogforum, som 2 gange årligt udveksler erfaringer med hvordan implementeringen af arbejdsklausulerne og uddannelsesklausulerne foregår. I forummet skal der være repræsentanter både fra arbejdstager og arbejdsgiversiden, 7)at godkende, at der ved misligholdelse af arbejdsklausulen kan ske tilbageholdelse af vederlag, eventuelt ophævelse af kontrakten, 8)at godkende, at der ved misligholdelse af arbejdsklausulen kan udstedes en bod på optil 10 % af entreprisesummen med varsel på 10 dage, 17

19 9) at godkende, at der ved entreprisearbejder på og derover skal indføres uddannelsesklausuler ved relevante udbud, vurderingen foretages af den projektansvarlige og godkendes politisk i Økonomiudvalget, 10) at godkende, at der ved misligholdelse af uddannelsesklausuler kan ske tilbageholdelse af vederlag/ophævelse af kontrakten, 11) at godkende, at der ved misligholdelse af uddannelsesklausuler kan udstedes en bod på op til 5 % af entreprisesummen, og 12) at godkende, at kontrollen med arbejdsklausulerne og med uddannelsesklausulerne foretages af et revisionsfirma. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag 1. Tro og Love Erklæring 14497/15 2 Åben bilag 2 checkliste 73771/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. Det anbefales endvidere, at kontrolgruppen mødes i 1. kvartal 2016 og foretager en evaluering af de godkendte tiltag som følge af ovennævnte. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt, jf. Økonomiudvalgets beslutning. 18

20 10. Forlængelse af samarbejdsaftale med Væksthus Hovedstadsregionen Åben sag Sagsnr.: 13/6068 Sagsansvarlig: cas.of RESUMÉ Væksthus Hovedstadsregionen har fremsendt forslag til allonge til samarbejdsaftalen om endnu en forlængelse af aftalen gældende for UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Formålet med samarbejdsaftalen er at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og etablerede virksomheder i Tårnby Kommune i form af vejledning, problemafklaring, målrettet vækst og overblik over relevante muligheder for kurser, rådgivning og videreudvikling. Det er afgørende, at iværksættere og virksomheder i kommunen oplever sammenhængende erhvervsservice. Kommunens iværksættere og virksomheder skal, uanset om de henvender sig direkte til kommunen eller Væksthuset, henvises til de services og ydelser, som passer bedst til deres udfordringer og behov. I 2015 arbejdes der bl.a. videre med: Vejledning og motivering af virksomheder til vækst i Tårnby Kommune. Information via nyhedsbreve, mails og lokal annoncering til virksomhederne i Tårnby Kommune om relevante væksthusprojekter. Synliggørelse af Væksthuset og dets aktiviteter på Tårnby Kommunes deltagelse i koordineringsmøder mv. i Væksthusets regi. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme nr af 16. december

21 ØKONOMI Tårnby Kommunes udgift til Væksthus Hovedstadsregionen udgør for 2015 i alt kr. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at godkende forslag til allonge 2015 til samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Tårnby Kommune. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Allonge /15 2 Åben væksthusets årsrapport 2014.pdf 86391/15 3 Åben Task Force rapport - Tårnby.pdf 86264/15 4 Åben væksthus rapport tårnby.pdf 86262/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Udsættes. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På Økonomiudvalgets møde den 15. april 2015 blev det besluttet at udsætte godkendelsen af Allonge 2015 Forlængelse af samarbejdsaftalen mellem Væksthus Hovedstaden og Tårnby Kommune. Udvalget ønskede uddybende oplysninger om, hvor mange Tårnby-virksomheder der har haft gavn af Væksthusets tilbud samt Væksthusets konkrete tiltag i Tårnby Kommune. Disse oplysninger fremlægges opsummeret herunder. Som bilag er vedlagt de af Væksthuset fremsendte oplysninger, herunder årsrapporten I 2014 har 8 virksomheder fra Tårnby gennemgået et vækstforløb 8 virksomheder har deltaget i events i Væksthusregi 19 virksomheder deltog i projektforløb. De 19 projektforløb fordeler sig således: 2 deltog i Vækst via Ledelse (Udviklingsprogram til ledere i vækstvirksomheder) 1 deltog i OPALL (Offentlige Private Alliancer) 1 deltog i Lev Vel (Projekt om det aldrende samfund) 2 deltog i Ejerskifte Danmark (Køb og salg af virksomheder) 6 deltog i Early Warning (For virksomheder i krise) 1 deltog i Det Grønne Iværksætterhus (Bæredygtige forretningsmodeller) 5 deltog i HIP (Hovedstadens Iværksætterprogram) 20

22 1 deltog i Iværksætterhuset (Sparring i Væksthusets eget regi) I 2015 har 1 virksomhed indtil nu gennemgået et vækstforløb, mens 3 lige nu er i pipeline. 26. marts 2015 afholdte Væksthuset HIP (Hovedstadens Iværksætterprogram) workshop om sociale medier på Tårnby Rådhus - workshoppen havde 30 deltagere, hvoraf 6 var fra Tårnby. Ser man på antallet af Tårnby-virksomheder, som i 2014 gennemgik et vækstforløb i Væksthusets regi, viser det sig, at antallet omtrent svarer til antallet i sammenlignelige kommuner i hovedstadsområdet. Tårnby 8 Albertslund 7 Brøndby 10 Ballerup 8 Glostrup 10 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at Allonge 2015 forlængelse af samarbejdsaftalen mellem Tårnby Kommune og Væksthus Hovedstadsregionen godkendes, og 2. at de uddybende oplysninger vedrørende Væksthusets aktiviteter i Tårnby og de uddybende oplysninger om Tårnby-virksomheders benyttelse af Væksthusets tilbud tages til efterretning. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 21

23 11. Køb af obligationer den 21. april LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/298 Sagsansvarlig: lel.of 22

24 12. Fastsættelse af pulje til lokal løndannelse LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/7326 Sagsansvarlig: hpo.of 23

25 13. Lønindplacering af skolechef - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/11218 Sagsansvarlig: mes.of 24

26 14. Anmodning om indledning af afskedigelsesprocedure - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/2998 Sagsansvarlig: TPE.OF 25

27 15. Fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt nattilladelse til 7-Eleven i lufthavnen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/12094 Sagsansvarlig: cel.of 26

28 Bilagsoversigt 3. Frigivelse af planlagt vedligehold af kommunale bygninger Oversigt over puljearbejder Endelig version (79082/15) 2. Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold - børneinstitutionsog plejehjemsområdet (229567/14) 4. Frigivelse af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne Skolernes høringsvar (45693/15) 2. Vedligeholdelsesarbejder for Løjtegårdsskolen.pdf (54833/15) 3. Vedligeholdelsesarbejder for Korsvejens skole.pdf (54832/15) 4. Vedligeholdelsesarbejder for Kastrupgårdsskolen.pdf (54831/15) 5. vedligeholdelsesarbejder for Heldagsinstitutionen.pdf (54830/15) 6. Vedligeholdelsesarbejder for Ungdomsskolen.pdf (54828/15) 7. Vedligeholdelsesarbejder for Tårnbygårdsskolen.pdf (54827/15) 8. Vedligeholdelsesarbejder for Skottegårdsskolen.pdf (54826/15) 9. Vedligeholdelsesarbejder for Skelgårdsskolen.pdf (54825/15) 10. Vedligeholdelsesarbejder for Pilegårdsskolen.pdf (54824/15) 11. Vedligeholdelsesarbejder for Nordregårdsskolen.pdf (54823/15) 12. Økonomisk oversigt, fordeling af puljebeløb.pdf (54829/15) 5. Renovering af daginstitutioner Proiritering af renoveringspulje 2015 (60702/15) 6. Gulv i gymnastikhal - Genopbygning 1. Gulv i gymnastikhal - afslutning (229553/14) 7. Revidering af Børnepolitik 1. Udkast til Børnepolitik pr (154037/14) 2. Gamle reviderede Børnepolitik2010/14 (206772/14) 8. EU-udbud af kommunens forsikringer 1. Kontraktvilkår til forsikringsudbud (97301/15) 2. Kravspecifikation til forsikringsudbud (97297/15) 3. Generelle vilkår for forsikringsudbud (97295/15) 9. Anbefalinger fra kontrolgruppen til forebyggelse af social dumping samt ændring af indførelsen af uddannelsesklausuler 1. Bilag 1. Tro og Love Erklæring (14497/15) 2. bilag 2 checkliste (73771/15) 10. Forlængelse af samarbejdsaftale med Væksthus Hovedstadsregionen 1. Allonge 2015 (66604/15) 2. væksthusets årsrapport 2014.pdf (86391/15) 3. Task Force rapport - Tårnby.pdf (86264/15) 4. væksthus rapport tårnby.pdf (86262/15) 27

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. juli 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17. december 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. juni 2013 Mødelokale: 213, Mødelokale Medlemmer: Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw Karslund Afbud:

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1

Dansk Forening For Udbudsret. Sociale Klausuler. Oplæg ved Sune Troels Poulsen. Advokat, partner, Andersen Partners. Side 1 Dansk Forening For Udbudsret Sociale Klausuler Oplæg ved Sune Troels Poulsen Advokat, partner, Andersen Partners 1 Sociale Klausuler og Arbejdsklausuler Arbejdsklausuler søger at sikre mod social dumping

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat

Egebjerg Kommune. Kulturudvalget. Referat Egebjerg Kommune Kulturudvalget Referat Dato: Starttidspunkt for møde: Kl. 14.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.00 Tirsdag den 14-august-2001 Mødested: Udvalgsværelse 2 Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde

TÅRNBY KOMMUNE. Referat af Handicaprådsmøde TÅRNBY KOMMUNE Referat af Handicaprådsmøde Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 16.00 Sted: Mødelokale 209 Deltagere: Johnny Fredelund, Camilla Schwalbe, Jan Jakobsen, Lars-Peter Brogaard Nielsen, Lis Noltensmeier,

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 30. april 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor

Referat for: Frederikssund Provstiudvalg. PU møde 3. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Referat for: Frederikssund Provstiudvalg PU møde 3. december 2014. Kl. 15.00 Mødested: Frederikssund provstikontor Mødedeltagere: Inge Bastkær Rasmussen, Frode Skjold, Jens Larsen, Paw Jønsson, Edith Harriet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation

FÆLLES BEREDSKAB. Implementerings- organisation FÆLLES BEREDSKAB Implementerings- organisation Indholdsfortegnelse 1. FÆLLES AFSÆT... 3 1.1. Baggrund og formål... 3 1.2. Organisering... 3 1.3. Overordnet tids- og procesplan... 4 1.3.1. Fase I: 1. marts

Læs mere

Bygherrens ansvar og kontrol

Bygherrens ansvar og kontrol Bygherrens ansvar og kontrol Direktør Gyrithe Saltorp // Københavns Ejendomme 1 Udgangspunktet Lige konkurrence Alle der løser opgaver for kommunen skal have ordentlige løn- og arbejdsvilkår uanset om

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. marts 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 3. december 2013 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup

Referat. fra mødet den 09-10-2009 kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Referat fra mødet den kl. 08:00 i Lokale 1, Hurup Medlemmer: Arne Hyldahl, Bjarne Holm, Jens Vestergaard, Søren Bo Pedersen, Tina Marie Thomsen, Viggo Iversen Afbud: Ole Christensen Mødet hævet kl.: 9:00

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere