TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Frigivelse af planlagt vedligehold af kommunale bygninger Frigivelse af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne Renovering af daginstitutioner Gulv i gymnastikhal - Genopbygning Revidering af Børnepolitik EU-udbud af kommunens forsikringer Anbefalinger fra kontrolgruppen til forebyggelse af social dumping samt ændring af indførelsen af uddannelsesklausuler Forlængelse af samarbejdsaftale med Væksthus Hovedstadsregionen Køb af obligationer den 21. april LUKKET SAG Fastsættelse af pulje til lokal løndannelse LUKKET SAG Lønindplacering af skolechef - LUKKET SAG Anmodning om indledning af afskedigelsesprocedure - LUKKET SAG Fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt nattilladelse til 7- Eleven i lufthavnen - LUKKET SAG...26 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/1334 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/1334 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Ingen. 3

5 3. Frigivelse af planlagt vedligehold af kommunale bygninger 2015 Åben sag Sagsnr.: 14/26390 Sagsansvarlig: pgy.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning indstiller frigivelse af anlægsbevilling til prioriterede opgaver på kontoen for Ekstraordinære Ejendomsudgifter på Kommunale bygninger UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har revideret listen over registrerede udestående arbejder, som ikke kan dækkes indenfor det afsatte driftsbudget. Teknisk Forvaltning har prioriteret forslag til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse på tværs af udvalgsområderne. De enkelte opgaver er prioriteret fordelt til kategorierne A, B, C, hvor kategori A omfatter nødvendige påtrængende opgaver, B vigtige, men ikke så påtrængende opgaver og C-opgaver, som er lavere prioriterede, selvom de isoleret set kan være vigtige. Inden for hver kategori er opgaverne listet i prioriteret rækkefølge. Teknisk Forvaltning peger på 3 problemstillinger, som Økonomiudvalget bør overveje: 1. Bygningen, Ved Diget 28-30, Schæffergården, trænger til istandsættelse. Af praktiske årsager afsættes et begrænset beløb til nødtørftigt at sikre ladebygningen, tilhørende Schæffergården, mod sammenfald, idet der forudsættes en eventuel senere særlig bevilling til hovedistandsættelse af gården. 2. Der foreslås udbedring af klimaskærm på Brandstationen, ved Rotunden, hvor det regner ind. Såfremt denne renovering bliver overflødiggjort ved eventuel nødvendig om/tilbygning af brandstationen i forbindelse med opbygning af den nye organisation af beredskabet i Københavnsområdet, foreslås det, at midlerne bruges til næste prioriterede bygning på prioriteringslisten. 3. Renovering af lejligheder i Televænget efter fraflytning er i indeværende år begrænset til mindst muligt under hensyntagen til, at renoveringerne kun skal fungere indtil 2016, hvor en større totalrenovering af Televænget iværksættes. Teknisk Forvaltning indstiller, at midlerne, afsat til planlagt vedligehold, anvendes i henhold til den prioriterede liste. Teknisk Forvaltning har angivet på listen hvilke opgaver, der kan forventes afholdt indenfor budgettet. ØKONOMI Der er opgaver for 18 mio. kr. til planlagt vedligehold. I budget 2015 er der afsat 17,4 mio. kr. til Ekstraordinære Ejendomsudgifter på de kommunale bygninger, heraf er kr. reserveret til planlagt vedligehold. 4

6 Indenfor kontoen for Ekstraordinære ejendomsudgifter har Økonomiudvalget den 17. december 2014, efter anbefaling, frigivet kr. til akut vedligehold samt løbende vedligehold af børneinstitutioner og plejehjem af budget PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, /BGR 1. at prioritering af ekstraordinære planlagte arbejder godkendes, og at der hertil frigives kr. 2. at Teknisk Forvaltning bemyndiges til at udføre yderligere arbejder fra den prioriterede liste i det omfang, der er midler til at udføre dem i deres helhed, hvis listede arbejder bliver billigere eller bortfalder. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Oversigt over puljearbejder Endelig version 79082/15 2 Åben Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold - børneinstitutions- og plejehjemsområdet /14 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 4. Frigivelse af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/686 Sagsansvarlig: alo.tf RESUMÉ Der er i 2015 afsat kr. på investeringsoversigten til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse på skolerne. Skolerne har fremsendt deres ønsker, og Teknisk Forvaltning har efterfølgende udarbejdet et forslag med fordeling af puljebeløbet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning fremlægger forslag til fordeling af puljebeløbet for vedligeholdelse af kommunens skoler, Ungdomsskole og Heldagsinstitution. Skolerne har fremkommet med ønsker til skolepuljen, som Teknisk Forvaltning har prioriteret og sendt tilbage til skolerne i høring. HØRING Skolebestyrelsernes høringssvar er vedlagt som bilag. Der er ikke indkommet høringssvar fra Korsvejens skole, Kastrupgårdsskolen og Heldagsinstitutionen. ØKONOMI Anlægspuljen til ekstraordinær ejendomsvedligeholdelse på skolerne er i 2015 budgetlagt med kr. Teknisk Forvaltning indstiller prioriteret anvendelse af puljen. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at udvalget overfor Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget anbefaler, 1. at forslag til fordeling af puljebeløbet godkendes 2. at der til anlægsprojekt Ekstraordinære ejendomsudgifter på skoler frigives de afsatte kr. 6

8 /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Skolernes høringsvar 45693/15 2 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Løjtegårdsskolen.pdf 54833/15 3 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Korsvejens skole.pdf 54832/15 4 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Kastrupgårdsskolen.pdf 54831/15 5 Åben vedligeholdelsesarbejder for Heldagsinstitutionen.pdf 54830/15 6 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Ungdomsskolen.pdf 54828/15 7 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Tårnbygårdsskolen.pdf 54827/15 8 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Skottegårdsskolen.pdf 54826/15 9 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Skelgårdsskolen.pdf 54825/15 10 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Pilegårdsskolen.pdf 54824/15 11 Åben Vedligeholdelsesarbejder for Nordregårdsskolen.pdf 54823/15 12 Åben Økonomisk oversigt, fordeling af puljebeløb.pdf 54829/15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 5. Renovering af daginstitutioner 2015 Åben sag Sagsnr.: 15/8229 Sagsansvarlig: BHO.TF RESUMÉ Der er i investeringsoversigten for 2015 afsat 1,0 mio. kr. til renovering af bygninger på dagsinstitutioner. Teknisk Forvaltning indstiller prioritering af renoveringsmidlerne i UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er i budget 2015 afsat 1,0 mill. kr. til renovering af bygninger på daginstitutioner i Puljen er afsat til større renoveringsarbejder på daginstitutioner. Teknisk Forvaltning planlægger renoveringer på: 1. Stavlundvej 29, ny tagbelægning etape 2 af 2 2. Ugandavej 147, ny tagbelægning og efterisolering 3. Oliefabriksvej 180, ny tagbelægning og efterisolering 4. Stavlundvej 29, delvis udskiftning af plankeværk Arbejderne er prioriterede, men ikke endeligt budgetsat. Om alle arbejder kan udføres afhænger af licitationsresultaterne. ØKONOMI Der er i budget 2015 afsat 1,0 mill. kr. til renovering af bygninger på daginstitutioner i år PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Børne- og Skoleudvalget, at det over for Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget anbefales, 8

10 1. at puljen Renoveringer af bygninger på dagsinstitutioner på 1,0 mill. kr. frigives og anvendes som prioriteret af Teknisk Forvaltning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Proiritering af renoveringspulje /15 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Børne- og Skoleudvalget videresender sagen med anbefaling. BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt. Oversendes til Økonomiudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 6. Gulv i gymnastikhal - Genopbygning Åben sag Sagsnr.: 07/13050 Sagsansvarlig: mso.tf RESUMÉ Sagen om fejl i den nye gymnastikhal på Kamillevej er juridisk afsluttet. I forbindelse med udbedring af beton- og gulvkonstruktion har der været afholdt udbud. Efter priserne er kommet ind, står det klart, at udgiften til udbedring af beton- og gulvkonstruktion er noget højere end estimeret af både syn- og skønsmand og Atradius (garantistiller). Teknisk Forvaltning anbefaler, at merudgiften på kr. finansieres via anlægskontoen Ekstraordinære ejendomsudgifter for kommunale bygninger, planlagt vedligehold. For eksempel ved at bl.a. renovering af brandstationens tagkonstruktion udgår. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget godkendte den 13. april 2011 juridisk bistand til sagen om trægulvet i den nye gymnastikhal, hvor gulvet hæver sig i vinterhalvåret på grund af indtrængende fugt. Økonomiudvalget godkendte den 17. december 2014, at restsummen på garantien på ,66 blev brugt til udbedring af beton- og gulvkonstruktion i Der er herefter brugt kr. til ingeniørbistand for sikring af betonkonstruktionen. Der er indkommet tilbudspriser 29. april 2015, og CP Kloak Aps er kommet med den billigste pris med kr. Tilbudsprisen plus 10 % til uforudsigelige udgifter gør, at der mangler kr. til at kunne igangsætte opgaven. Udbedringen er tilpasset ind i KG66 s planer og skal gerne opstarte ultimo maj for at kunne være færdig ultimo juli. ØKONOMI Der meddeles en tillægsbevilling på kr. til anlægskonto Renovering af gulv i gymnastikhal Der meddeles en tillægsbevilling på kr. til anlægskonto Ekstraordinære ejendomsudgifter på kommunale bygninger

12 PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, /BGR 1. at merudgiften på kr. til udbedring af beton- og gulvkonstruktion i gymnastikhallen finansieres via anlægskonto Ekstraordinære ejendomsudgifter for kommunale bygninger, planlagt vedligehold. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Gulv i gymnastikhal - afslutning /14 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 11

13 7. Revidering af Børnepolitik Åben sag Sagsnr.: 14/26759 Sagsansvarlig: IRO.UK RESUMÉ Revidering af Børnepolitikken med henblik på godkendelse i Kommunalbestyrelsen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Børnepolitikken er tidligere vedtaget af Kommunalbestyrelsen, men skal revideres ved udgangen af Børne- og Kulturforvaltningen har revideret Børnepolitikken med mindre redaktionelle ændringer af den eksisterende Børnepolitik, da det menneskesyn, læringssyn og værdigrundlag, som blev lagt til grund for Børnepolitikken, stadig vurderes at være gældende i Tårnby Kommune. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, /MSV 1. at Børnepolitikken med de foreslåede redaktionelle godkendes og videresendes til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 2. at Børnepolitikken efter godkendelse i Økonomiudvalget sendes til høring i Handicaprådet. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Udkast til Børnepolitik pr /14 2 Åben Gamle reviderede Børnepolitik2010/ /14 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt. Udvalget fremsender indstillingen til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt sendes til høring i Handicaprådet. HØRING Børnepolitikken har været i høring i Handicaprådet via portalen med høringsfrist

14 Handicaprådet v/johnny Fredelund har meddelt at Rådet ikke har bemærkninger til Børnepolitikken. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget at anbefale overfor Kommunalbestyrelsen 1. At Børnepolitikken godkendes BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Børne- og Skoleudvalget fremsender børnepolitikken til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling. 13

15 8. EU-udbud af kommunens forsikringer Åben sag Sagsnr.: 15/3541 Sagsansvarlig: heh.of RESUMÉ Som følge af afholdt udbud, blev der i 2010 indgået en 5-årig kontrakt med Gjensidige Forsikring. Den nuværende kontrakt udløber således pr. 31. december UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forsikring er en udbudspligtig tjenesteydelse jf. Europa Parlamentet og Rådets direktiv 2004/18/EF. Kommunens forsikringsmægler har i samråd med forsikringsenheden udfærdiget kravspecifikation, generelle vilkår for forsikringsudbud samt særskilt bilag med kontraktvilkår. Med henblik på at vælge de leverandører, der kan fremkomme med de for kommunen mest fordelagtige tilbud, ønskes kontrakten sendt i begrænset udbud i henhold til Europa Parlamentet og Rådets direktiv 2004/18/EF. INDSTILLING Økonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget, at jse 1. kontrakt om forsikring udbydes som begrænset udbud, 2. godkende vedhæftede kravspecifikation, generelle vilkår for forsikringsudbud samt særskilt bilag om kontraktvilkår. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kontraktvilkår til forsikringsudbud 97301/15 2 Åben Kravspecifikation til forsikringsudbud 97297/15 3 Åben Generelle vilkår for forsikringsudbud 97295/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 14

16 9. Anbefalinger fra kontrolgruppen til forebyggelse af social dumping samt ændring af indførelsen af uddannelsesklausuler Åben sag Sagsnr.: 14/24812 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ Økonomiudvalget besluttede på møde den at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle fremkomme med oplæg til kontrol/forebyggelse af social dumpning ved større kommunale anlægsarbejder/leverancer. Arbejdsgruppen består af Allan Andersen (formand), Lars Brogård (arbejdstagerrepræsentant), Ole Larsen (arbejdsgiverrepræsentant), Betina Grimm (teknisk chef), Helena Barton (Deloitte) Kommunalbestyrelsens Sekretariat varetager sekretærfunktionen. Arbejdsgruppen har nu udarbejdet et oplæg. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Arbejdsgruppen har holdt 4 møder, hvor man har drøftet de mulige tiltag, som kommunen kan sætte i værk for at imødegå social dumpning. Der er blevet indhentet materiale fra andre kommuner, som allerede har fastsat en formel politik på området, arbejdsgruppen har været på virksomhedsbesøg hos ARC, som har udarbejdet et regelsæt på området, og som har stor praktisk erfaring med at håndtere arbejdsklausuler i praksis. På møderne har været drøftet anvendelse af både arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler. Arbejdsklausuler er de traditionelle bestemmelser, man benytter sig af for at sikre arbejdstageres ordnede forhold i form af løn og arbejdsvilkår svarende til, hvad der er gældende for det pågældende overenskomstområde i Danmark. Uddannelsesklausuler kan bruges i forbindelse med indgåelse af kontrakter med leverandører, og som forpligter disse til i et nærmere angivet omfang at ansætte elever og lærlinge i forbindelse med deres projekter. Arbejdsgruppen er enige om, at arbejdsklausuler skal implementeres fuldt ud ved byggeog anlægsarbejder og tjenesteydelser. Arbejdsgruppen har tiltrådt følgende tekst til en arbejdsklausul: Leverandøren/entreprenøren skal sikre, at ansatte hos leverandør/entreprenør og underleverandør/underentreprenør, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår herunder arbejdsmiljø, som 15

17 ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, jf. ILO konventionen nr. 94 om brug af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter. Leverandøren/entreprenøren skal sikre, at ansatte hos leverandøren/entreprenøren og underleverandør/underentreprenør orienterer de ansatte om de pågældende arbejdsvilkår. Kædeansvar bliver en del af udmøntningen af klausulen. Vedr. uddannelsesklausuler Arbejdsgruppen er enige om, at der skal stilles krav til leverandører om ved kontraktværdier på 10 millioner eller derover at antage elever og praktikanter. Det overlades til den projektansvarlige i kommunen at vurdere, hvorvidt der er tale om relevante udbud rent fagligt, således at elever/praktikanter kan bruge opholdet i deres uddannelse. Endvidere skal vurderingen af om der skal stilles krav til antagelse af elever/praktikanter lægges op til politisk godkendelse ved projektets opstart. Der gøres opmærksom på, at en del entreprenører sjældent har enkelte projekter med en værdi på 10 millioner, men kan have mange enkelt projekter på omkring 1-2 millioner årligt. Vedrørende kontrol Gruppen er enige om, at der skal foretages stikprøvekontrol ud fra en konkret risikovurdering, og at leverandører skal underskrive tro og love erklæring ved kontraktsindgåelse, jf. bilag 1 Leverandører skal have information ved aftalens indgåelse om omfanget og indholdet af arbejdsklausulen, med særlig fokus på udenlandske leverandører. Deloitte har udarbejdet et checkpunktsskema, som kan anvendes som kontrolværktøj, jf. bilag 2 Gruppen er desuden enige om at anbefale, at der bliver nedsat et dialogforum, som løbende udveksler erfaringer med, hvordan implementeringen af arbejdsklausulerne foregår. I forummet skal der være repræsentanter både fra arbejdstager og arbejdsgiversiden. Forummet tænkes at holde 2 møder årligt. Kontrollen skal foretages både for arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler. Vedrørende sanktioner Gruppen anbefaler, at der vedrørende arbejdsklausuler kan ske tilbageholdelse af vederlag og evt. ophævelse af kontrakten i de tilfælde, hvor arbejdsklausulen ikke bliver overholdt. Der kan gives en bod på indtil 10 % af entreprisesummen, dog med et varsel på 10 dage for leverandøren til at berigtige forholdene. Hvad angår uddannelsesklausuler anbefaler gruppen at der kan gives en bod på indtil 5 % af entreprisesummen og eventuelt tilbageholdelse af vederlag/ophævelse af kontrakten. 16

18 LOVGRUNDLAG ILO konventionen nr. 94 ØKONOMI Deloitte har udarbejdet en pris indikation vedr. kontrol af overholdelse af de sociale klausuler. Eksempel 1: 4 skrivebordskontroller med 4 leverandører a kr.= kr. (2015 priser) Eksempel 2: 2 udgående stikprøvekontroller med 2 leverandører a kr. = kr. Priser er eks. moms. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller på vegne af arbejdsgruppen til forebyggelse af social dumping til Økonomiudvalget, 1)at godkende at den anførte arbejdsklausul indføres i alle kontraktsforhold om bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser uanset kontraktens størrelse, 2)at godkende at der foretages stikprøvekontrol ud fra en konkret risiko vurdering ved de enkelte projekter, 3) at godkende udkast til tro og love erklæring, jf. bilag 1, 4) at godkende at leverandører skal have information ved aftalens indgåelse om omfanget og indholdet af arbejdsklausulen, med særlig fokus på udenlandske leverandører, 5) at godkende det af Deloitte udarbejdede checkpunktsskema som kontrol værktøj, jf. bilag 2, 6) at godkende, at der bliver nedsat et dialogforum, som 2 gange årligt udveksler erfaringer med hvordan implementeringen af arbejdsklausulerne og uddannelsesklausulerne foregår. I forummet skal der være repræsentanter både fra arbejdstager og arbejdsgiversiden, 7)at godkende, at der ved misligholdelse af arbejdsklausulen kan ske tilbageholdelse af vederlag, eventuelt ophævelse af kontrakten, 8)at godkende, at der ved misligholdelse af arbejdsklausulen kan udstedes en bod på optil 10 % af entreprisesummen med varsel på 10 dage, 17

19 9) at godkende, at der ved entreprisearbejder på og derover skal indføres uddannelsesklausuler ved relevante udbud, vurderingen foretages af den projektansvarlige og godkendes politisk i Økonomiudvalget, 10) at godkende, at der ved misligholdelse af uddannelsesklausuler kan ske tilbageholdelse af vederlag/ophævelse af kontrakten, 11) at godkende, at der ved misligholdelse af uddannelsesklausuler kan udstedes en bod på op til 5 % af entreprisesummen, og 12) at godkende, at kontrollen med arbejdsklausulerne og med uddannelsesklausulerne foretages af et revisionsfirma. jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilag 1. Tro og Love Erklæring 14497/15 2 Åben bilag 2 checkliste 73771/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. Det anbefales endvidere, at kontrolgruppen mødes i 1. kvartal 2016 og foretager en evaluering af de godkendte tiltag som følge af ovennævnte. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt, jf. Økonomiudvalgets beslutning. 18

20 10. Forlængelse af samarbejdsaftale med Væksthus Hovedstadsregionen Åben sag Sagsnr.: 13/6068 Sagsansvarlig: cas.of RESUMÉ Væksthus Hovedstadsregionen har fremsendt forslag til allonge til samarbejdsaftalen om endnu en forlængelse af aftalen gældende for UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Formålet med samarbejdsaftalen er at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og etablerede virksomheder i Tårnby Kommune i form af vejledning, problemafklaring, målrettet vækst og overblik over relevante muligheder for kurser, rådgivning og videreudvikling. Det er afgørende, at iværksættere og virksomheder i kommunen oplever sammenhængende erhvervsservice. Kommunens iværksættere og virksomheder skal, uanset om de henvender sig direkte til kommunen eller Væksthuset, henvises til de services og ydelser, som passer bedst til deres udfordringer og behov. I 2015 arbejdes der bl.a. videre med: Vejledning og motivering af virksomheder til vækst i Tårnby Kommune. Information via nyhedsbreve, mails og lokal annoncering til virksomhederne i Tårnby Kommune om relevante væksthusprojekter. Synliggørelse af Væksthuset og dets aktiviteter på Tårnby Kommunes deltagelse i koordineringsmøder mv. i Væksthusets regi. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse af lov om erhvervsfremme nr af 16. december

21 ØKONOMI Tårnby Kommunes udgift til Væksthus Hovedstadsregionen udgør for 2015 i alt kr. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at godkende forslag til allonge 2015 til samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Tårnby Kommune. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Allonge /15 2 Åben væksthusets årsrapport 2014.pdf 86391/15 3 Åben Task Force rapport - Tårnby.pdf 86264/15 4 Åben væksthus rapport tårnby.pdf 86262/15 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Udsættes. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER På Økonomiudvalgets møde den 15. april 2015 blev det besluttet at udsætte godkendelsen af Allonge 2015 Forlængelse af samarbejdsaftalen mellem Væksthus Hovedstaden og Tårnby Kommune. Udvalget ønskede uddybende oplysninger om, hvor mange Tårnby-virksomheder der har haft gavn af Væksthusets tilbud samt Væksthusets konkrete tiltag i Tårnby Kommune. Disse oplysninger fremlægges opsummeret herunder. Som bilag er vedlagt de af Væksthuset fremsendte oplysninger, herunder årsrapporten I 2014 har 8 virksomheder fra Tårnby gennemgået et vækstforløb 8 virksomheder har deltaget i events i Væksthusregi 19 virksomheder deltog i projektforløb. De 19 projektforløb fordeler sig således: 2 deltog i Vækst via Ledelse (Udviklingsprogram til ledere i vækstvirksomheder) 1 deltog i OPALL (Offentlige Private Alliancer) 1 deltog i Lev Vel (Projekt om det aldrende samfund) 2 deltog i Ejerskifte Danmark (Køb og salg af virksomheder) 6 deltog i Early Warning (For virksomheder i krise) 1 deltog i Det Grønne Iværksætterhus (Bæredygtige forretningsmodeller) 5 deltog i HIP (Hovedstadens Iværksætterprogram) 20

22 1 deltog i Iværksætterhuset (Sparring i Væksthusets eget regi) I 2015 har 1 virksomhed indtil nu gennemgået et vækstforløb, mens 3 lige nu er i pipeline. 26. marts 2015 afholdte Væksthuset HIP (Hovedstadens Iværksætterprogram) workshop om sociale medier på Tårnby Rådhus - workshoppen havde 30 deltagere, hvoraf 6 var fra Tårnby. Ser man på antallet af Tårnby-virksomheder, som i 2014 gennemgik et vækstforløb i Væksthusets regi, viser det sig, at antallet omtrent svarer til antallet i sammenlignelige kommuner i hovedstadsområdet. Tårnby 8 Albertslund 7 Brøndby 10 Ballerup 8 Glostrup 10 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, jse 1. at Allonge 2015 forlængelse af samarbejdsaftalen mellem Tårnby Kommune og Væksthus Hovedstadsregionen godkendes, og 2. at de uddybende oplysninger vedrørende Væksthusets aktiviteter i Tårnby og de uddybende oplysninger om Tårnby-virksomheders benyttelse af Væksthusets tilbud tages til efterretning. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 21

23 11. Køb af obligationer den 21. april LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/298 Sagsansvarlig: lel.of 22

24 12. Fastsættelse af pulje til lokal løndannelse LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/7326 Sagsansvarlig: hpo.of 23

25 13. Lønindplacering af skolechef - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/11218 Sagsansvarlig: mes.of 24

26 14. Anmodning om indledning af afskedigelsesprocedure - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/2998 Sagsansvarlig: TPE.OF 25

27 15. Fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt nattilladelse til 7-Eleven i lufthavnen - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/12094 Sagsansvarlig: cel.of 26

28 Bilagsoversigt 3. Frigivelse af planlagt vedligehold af kommunale bygninger Oversigt over puljearbejder Endelig version (79082/15) 2. Frigivelse af midler til akut vedligehold, samt løbende vedligehold - børneinstitutionsog plejehjemsområdet (229567/14) 4. Frigivelse af puljen til ekstraordinær vedligeholdelse på skolerne Skolernes høringsvar (45693/15) 2. Vedligeholdelsesarbejder for Løjtegårdsskolen.pdf (54833/15) 3. Vedligeholdelsesarbejder for Korsvejens skole.pdf (54832/15) 4. Vedligeholdelsesarbejder for Kastrupgårdsskolen.pdf (54831/15) 5. vedligeholdelsesarbejder for Heldagsinstitutionen.pdf (54830/15) 6. Vedligeholdelsesarbejder for Ungdomsskolen.pdf (54828/15) 7. Vedligeholdelsesarbejder for Tårnbygårdsskolen.pdf (54827/15) 8. Vedligeholdelsesarbejder for Skottegårdsskolen.pdf (54826/15) 9. Vedligeholdelsesarbejder for Skelgårdsskolen.pdf (54825/15) 10. Vedligeholdelsesarbejder for Pilegårdsskolen.pdf (54824/15) 11. Vedligeholdelsesarbejder for Nordregårdsskolen.pdf (54823/15) 12. Økonomisk oversigt, fordeling af puljebeløb.pdf (54829/15) 5. Renovering af daginstitutioner Proiritering af renoveringspulje 2015 (60702/15) 6. Gulv i gymnastikhal - Genopbygning 1. Gulv i gymnastikhal - afslutning (229553/14) 7. Revidering af Børnepolitik 1. Udkast til Børnepolitik pr (154037/14) 2. Gamle reviderede Børnepolitik2010/14 (206772/14) 8. EU-udbud af kommunens forsikringer 1. Kontraktvilkår til forsikringsudbud (97301/15) 2. Kravspecifikation til forsikringsudbud (97297/15) 3. Generelle vilkår for forsikringsudbud (97295/15) 9. Anbefalinger fra kontrolgruppen til forebyggelse af social dumping samt ændring af indførelsen af uddannelsesklausuler 1. Bilag 1. Tro og Love Erklæring (14497/15) 2. bilag 2 checkliste (73771/15) 10. Forlængelse af samarbejdsaftale med Væksthus Hovedstadsregionen 1. Allonge 2015 (66604/15) 2. væksthusets årsrapport 2014.pdf (86391/15) 3. Task Force rapport - Tårnby.pdf (86264/15) 4. væksthus rapport tårnby.pdf (86262/15) 27

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. maj 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 6. januar 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. september 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 20. november 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. februar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. november 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. december 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. marts 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. maj 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Administrativ forskrift nr. 28

Administrativ forskrift nr. 28 Arbejdsklausul ved indhentning af tilbud på bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelser Administrativ forskrift nr. 28 Ved udbud af bygge- og anlægsarbejder samt tjenesteydelser i Aalborg Kommune skal der

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. marts 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 29. maj 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 23. august 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 8. september 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen, Louis

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 22. august 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Elise Andersen, Allan S. Andersen, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. august 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

Referat. til Kultur- og Fritidsudvalget Referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: 209, Mødelokale Medlemmer: Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe, Jannie Meiltoft,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere