VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE"

Transkript

1 VEJLEDNING 1 FOR VALGSTYRERE OG TILFORORDNEDE VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG FOLKEAFSTEMNING OM EN FÆLLES PATENTDOMSTOL M.V. DEN 25. MAJ 2014

2 Indhold 1. VALGHANDLINGER VALGKORT STEMMEAFGIVNING OMBYTNING AF STEMMESEDLER SVAGELIGE VÆLGERE OG HJÆLP TIL STEMMEAFGIVNINGEN... 5 Afstemning uden for valglokalet/valgbordet foregår således: VALGHANDLINGENS AFSLUTNING OPGØRELSE AF VALGET/AFSTEMNINGEN SAMMENPAKNING AF MATERIALET ØVRIGE BEMÆRKNINGER... 8 Vejledning 1 til Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning 2

3 Afstemningsstedet du skal møde på, fremgår af den mail du har modtaget. Du har også modtaget særskilte oplysninger om dine primære opgaver ved valget/afstemningen. Valglistefører og valgkortmodtager har fået udsendt en speciel vejledning om generelle praktiske oplysninger. Herudover også denne vejledning, idet denne er udsendt til samtlige deltagere i valget/afstemningen. 1. VALGHANDLINGER Der skal afvikles 2 valghandlinger med 2 selvstændige valglister: Valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet Folkeafstemning om en fælles patentdomstol m.v. 2. VALGKORT Der er udsendt 2 valgkort til vælgerne: ét valgkort for valg til Europa-Parlamentet og ét valgkort for Folkeafstemning om en fælles patentdomstol m.v. Det er derfor af afstemningshensyn nødvendigt, at der for hver enkelt vælger, der henvender sig uden valgkort, udfærdiges et sådant. Afvisning af vælgere uden valgkort må ikke finde sted, såfremt vælgeren i øvrigt er opført på valglisten. På afstemningsstederne i Skive og Højslev skal alle vælgere uden valgkort henvises til valgkontoret. På øvrige valgsteder udsteder enten valglistefører eller valgkortmodtager valgkort. 3. STEMMEAFGIVNING Valget udøves ved personligt fremmøde på valgstedet. Vælgeren skal inden stemmeafgivningen aflevere sit valgkort til valglisteføreren ved valgbordet med valglisten for Valg til Europa-Parlamentet. Hvis en vælger ikke har modtaget et valgkort, udskrives et valgkort på valgkontoret/ved valgadministrationen. Vejledning 1 til Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning 3

4 Alle vælgere skal spørges om deres fødselsdato (ikke cpr.nr.), når de skal have udleveret stemmesedler. Vælgeren skal på forespørgsel give oplysning om navn og bopæl. Hvis der er tvivl om en vælgers identitet, skal denne fastslås ved fremlæggelse af dokumentation herfor. Derefter afkrydser valglisteføreren vælgerens navn på valglisten og overgiver valgkortet til valgkortmodtageren, der udleverer én stemmeseddel og derefter lægger valgkortet i den dertil indrettede kasse. Stemmesedlen må ved udlevering ikke være sammenfoldet. Dernæst går vælgeren videre til valgbordet med valglisten for Folkeafstemning om en fælles patentdomstol m.v.. Her gælder samme procedure med hensyn til manglende valgkort og vælgerens identitet. Derefter afkrydser valglisteføreren vælgerens navn på valglisten og overgiver valgkortet til valgkortmodtageren, der udleverer én stemmeseddel og derefter lægger valgkortet i den dertil indrettede kasse. En vælger, der har afgivet en brevstemme, der er taget i betragtning, kan ikke stemme ved personligt møde på valgdagen/afstemningsdagen. Der stemmes i samme stemmerum for begge valghandlinger. Stemmemodtagerne skal påse, at forhæng til stemmerum er trukket for så længe der opholder sig vælgere i rummet. Efter at have udfyldt og sammenfoldet stemmesedlerne nedlægger vælgeren selv stemmesedlerne i de 2 stemmekasser én for stemmesedler vedrørende Valg til Europa-Parlamentet og én for stemmesedler vedrørende Folkeafstemning om en fælles patentdomstol m.v.. Stemmemodtageren må under ingen omstændigheder gøre sig bekendt med, hvordan vælgeren har stemt. Stemmemodtageren skal nøje overvåge, at ingen vælger forlader stemmelokalet uden at have afleveret de udleverede stemmesedler. Stemmemodtageren skal i løbet af dagen kontrollere, at blyanter i stemmerummet er i brugbar stand. Vejledning 1 til Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning 4

5 4. OMBYTNING AF STEMMESEDLER En stemmeseddel, der efter udlevering til vælgeren, men inden nedlægning i stemmekassen, findes ubrugelig eller bliver ubrugeliggjort, kan vælgeren få ombyttet. De ombyttede stemmesedler skal opbevares til endelig opgørelse af valget i særlige omslag. 5. SVAGELIGE VÆLGERE OG HJÆLP TIL STEMMEAFGIVNINGEN Vælgere, der på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende ikke kan bevæge sig ind i stemmelokalet eller stemmerummet, kan afgive deres stemme umiddelbart uden for valglokalet ved hjælp af to af de tilforordnede vælgere eller valgstyrere eller af én tilforordnet vælger og én person, vælgeren selv har udpeget. Sådanne vælgere kan forlange fornøden hjælp til stemmeafgivningen, såfremt vælgeren umiddelbart over for dem, der yder hjælp, utvetydigt kan tilkendegive, på hvilket parti eller på hvilken kandidat vælgeren ønsker at stemme. De tilforordnede vælgere, som varetager stemmeafgivningen uden for valglokalet, skal være udpeget af forskellige grupper i byrådet. Den ene kan også være en person fra administrationen eller en person, vælgeren selv har udpeget. De 2 personer skal altid gå sammen to og to, såvel på vej fra stemmelokalet/stemmebordet, som på vej til stemmelokalet/stemmebordet og med de dertil indrettede stemmekasser. Der er til hvert stemmelokale/-bord udleveret stemmekasse til brug for sedler fra vælgere, der afgiver stemmesedler uden for valglokalet. Afstemning uden for valglokalet/valgbordet foregår således: Vælgerens valgkort modtages (begge valgkort hvis der skal stemmes til begge valghandlinger), der afkrydses i begge valglister, og de to personer medtager en stemmeseddel (2 stemmesedler hvis der vil stemmes til begge valghandlinger) fra stemmelokalet. Stemmesedlerne medbringes til vælgeren, der så vidt muligt selv nedlægger disse i stemmekasserne efter afkrydsning. Derefter bringer de tilforordnede vælgere stemmekasserne tilbage til stemmelokalet/stemmebordet. Når valghandlingen slutter kl tømmes indholdet i stemmekasserne samtidig med indholdet i stemmeurnerne, der er i stemmelokalet. Retten til at forlange hjælp gælder alle vælgere, herunder fysisk og psykisk handicappede, der kan have brug for hjælp til at få forklaret stemmesedlens indhold og vejledning i fremgangsmåden. Hvis en vælger skal have hjælp til at stemme, skal 2 valgstyrere eller tilforordnede vælgere give vælgeren den fornødne hjælp. Enhver vælger, der har ret til hjælp, har ret til at forlange, at hjælpen i stedet for den ene valgstyrer eller tilforordnet vælger ydes af en person, vælgeren selv har udpeget, således at hjælpen bliver ydet af 1 valgstyrer/tilforordnet vælger, og af 1 person vælgeren selv har udpeget. Reglen/retten gælder også for blinde og svagtsynende. Vejledning 1 til Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning 5

6 6. VALGHANDLINGENS AFSLUTNING Valghandlingen afsluttes kl Formanden for valgstyrerne opfordrer alle, som måtte være til stede, til at afgive deres stemme. Først når ingen vælgere melder sig for at afgive stemme, er valghandlingen helt slut. Ingen vælger må således nægtes adgang til at stemme heller ikke efter kl Det gælder både, hvis vælgeren har indfundet sig for at stemme, inden afstemningen rent faktisk er sluttet, og det gælder også, hvis vælgeren har indfundet sig for at stemme efter kl Når ingen efter kl , uanset opfordring, melder sig for at stemme, erklærer formanden for valgstyrerne stemmeafgivningen for sluttet. Optællingen påbegyndes herefter. Der må ikke udleveres eller fjernes stemmesedler fra stemmelokalet. 7. OPGØRELSE AF VALGET/AFSTEMNINGEN Der er offentlig adgang til at overvære optællingen, men personer, der ikke er udpeget som valgstyrer, tilforordnet vælger eller administrativ medhjælp må under ingen omstændigheder deltage i optællingen. Valgkortmodtageren leder optællingen, idet valglisteføreren skal forestå afstemningen af valgliste og modtagne valgkort. Først optælles stemmesedlerne vedrørende Folkeafstemning om en fælles patentdomstol m.v. De tilforordnede vælgere tømmer i fællesskab stemmekasserne (efter at eventuelle brevstemmer er nedlagt i kasserne) og stemmekasserne med stemmesedler, der er afhentet udenfor stemmelokalet. Stemmesedlerne sorteres i: 1 bunke for JA-stemmer 1 bunke for NEJ-stemmer 1 bunke for blanke stemmesedler 1 bunke for blanke brevstemmer 1 bunke for stemmesedler, der er ugyldige af andre grunde end blanke 1 bunke for brevstemmer, der er ugyldige af andre grunde end blanke. Tvivlsomme stemmesedler erklæres for ugyldige og vil blive vurderet af valgbestyrelsen den 26. maj Vejledning 1 til Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning 6

7 Derefter optælles bunkerne og resultatet noteres på den udleverede optællingsliste i 2 eksemplarer og afleveres til valgadministrationen, der indtelefonerer resultatet. Dernæst optælles stemmesedlerne vedrørende Valg af danske repræsentanter til Europa- Parlamentet. De tilforordnede vælgere tømmer i fællesskab stemmekasserne (efter at eventuelle brevstemmer er nedlagt i kasserne) og stemmekasserne med stemmer, der er afhentet udenfor stemmelokalet. Stemmesedlerne sorteres i: bunker for hver kandidatliste 1 bunke for blanke stemmesedler 1 bunke for blanke brevstemmer 1 bunke for stemmesedler, der er ugyldige af andre grunde end blanke 1 bunke for brevstemmer, der er ugyldige af andre grunde end blanke. Alle afgivne stemmer, uanset om der er stemt personligt, optælles som listestemmer, hver liste for sig. Tvivlsomme stemmesedler erklæres for ugyldige og vil blive vurderet af valgbestyrelsen den 26. maj Derefter optælles bunkerne og resultatet noteres på den udleverede optællingsliste i 2 eksemplarer og afleveres til valgadministrationen, der indtelefonerer resultatet. 8. SAMMENPAKNING AF MATERIALET Når optællingslisterne er godkendt af formanden for valgstyrerne, henholdsvis af valgadministrationen, sammenpakkes materialet således, at stemmesedlerne pakkes ind: Vedrørende Folkeafstemningen om en fælles patentdomstol m.v.: JA-stemmer for sig NEJ-stemmer for sig Blanke stemmesedler for sig Blanke brevstemmer for sig Stemmesedler, der er ugyldige af andre grunde end blanke for sig Brevstemmer, der er ugyldige af andre grund end blanke for sig. Endvidere pakkes valglisten og de modtagne valgkort. Vejledning 1 til Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning 7

8 Sammenpakningerne må ikke foretages, før resultatet er godkendt. Et eksemplar af optællingsblanketten lægges øverst i de kasser, der udleveres til sammenpakning af materialet. Der skal på kasserne skrives valgsted og eventuelt lokalenummer. Vedrørende Valget til Europa-Parlamentet: Hver liste for sig Blanke stemmesedler for sig Blanke brevstemmer for sig Stemmesedler, der er ugyldige af andre grunde end blanke for sig Brevstemmer, der er ugyldige af andre grund end blanke for sig. Endvidere pakkes valglisten og de modtagne valgkort. Sammenpakningerne må ikke foretages, før resultatet er godkendt. Et eksemplar af optællingsblanketten lægges øverst i de kasser, der udleveres til sammenpakning af materialet. Der skal på kasserne skrives valgsted og eventuelt lokalenummer. Indtil valgmaterialet er afleveret til valgstyrerne eller til administrationen, skal der være vagt ved det. 9. ØVRIGE BEMÆRKNINGER Afstemningen foregår fra kl til kl uden afbrydelse. Det er strafbart, hvis valgstyrerne, de tilforordnede eller administrative under valghandlingen: giver råd, anvisning eller opfordring om, hvad en vælger skal stemme fortæller om en vælger har været til stede, fået udleveret eller afleveret stemmeseddel fortæller, hvad han/hun eventuelt har set eller hørt om, hvad en vælger har stemt. Hvis der opstår uro, skal politiet tilkaldes. Ved mistanke om valgsvindel skal valgadministrationen i Aakjærhallen kontaktes. Valgstyrere, tilforordnede og administrative må ikke forlade valgstedet, før optællingen er godkendt og afsluttet. De tilforordnede vælgere må ikke bære emblemer eller lignende, der angiver en bestemt holdning til valget eller tilknytning til et bestemt parti eller politisk bevægelse. Vejledning 1 til Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning 8

9 Vælgerne må heller ikke udsættes for påvirkning gennem agitation, uddeling af materiale, ophængning af plakater etc. i valglokalerne eller de umiddelbare adgangsveje dertil. Det er forbudt på nogen måde at føre kontrol med, at vælgere møder frem og afgiver deres stemme. Valgstyrere, de tilforordnede vælgere og de administrative medhjælpere har tavshedspligt om, hvad de måtte erfare under afstemningen om en persons stemmeafgivning. Skive Kommune sørger for fornøden forplejning. Forplejningen består af formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe og aftensmad. Der serveres ikke natmad. Til hver valgstyrer eller tilforordnet vælger, der deltager hele dagen, udbetales et diætbeløb på 1.200,00 kr. For dem, der alene deltager en del af tiden, betales der diæter på 800 kr., når de deltager mere end 4 timer og for øvrige 400 kr. Beløbet vil blive indsat på den pågældendes Nem-konto. Diætbeløbet er B- indkomst, hvorfor der ikke er trukket kildeskat. Der kan ikke udbetales erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det henstilles, at deltagerne i valget er til stede i valglokalet/valglokalerne/ved valgbordene undtagen når der holdes de aftalte pauser. Såfremt deltagere i valget skal stemme på et andet afstemningssted henstilles det, at det sker på tidspunkter, hvor øvrige deltagere ikke holder pauser og hvor der erfaringsvis ikke er så travlt på valgstederne. Opmærksomheden henledes endvidere på at være behjælpelig overfor handicappede og kørestolsbrugere. Vejledning 1 til Europa-Parlamentsvalg og folkeafstemning 9

Elektronisk Afstemning

Elektronisk Afstemning Speciale ved IT-Universitetet, november 2004 Softwareudvikling Christian Landbo Frederiksen landbo@itu.dk Kristian Rønn-Nielsen ronn@itu.dk Vejleder: Professor Peter Sestoft, sestoft@dina.kvl.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015

Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Oversigt over tidsfrister til folketingsvalget torsdag den 18. juni 2015 Forberedelsen, gennemførelsen og opgørelsen af folketingsvalg skal ske inden for de tidsfrister, der er fastsat i eller i henhold

Læs mere

Begreber vedrørende valg

Begreber vedrørende valg Begreber vedrørende valg Afstemningsområde Afstemningssted Brevstemmer Afstemningsområdet er den mindste enhed i valgkredsstrukturen. Det er kommunalbestyrelsen, der opretter, ændrer eller nedlægger afstemningsområderne.

Læs mere

VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE

VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE VEJLEDNING TIL DEN VALGANSVARLIGE UNDERVISNINGSFORLØB 12.-29. JANUAR 2015 Fotograf: Ehrbahn Jacob/Polfoto Velkommen som valgansvarlig til Skolevalg 2015! Skolevalg er en valghandling, der foregår torsdag

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 21. december 2010 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3499-618/PH 1/30 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Detentionslokalerne... 2 3. Rapportgennemgang... 5

Læs mere

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S

VALGREGULATIV. for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S VALGREGULATIV for forbrugerrepræsentation i bestyrelsen for Vejle Spildevand A/S 1. Formål og baggrund 1.1 Nærværende regulativ fastsætter reglerne for valg af forbrugerrepræsentant i bestyrelsen for Vejle

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Enhed Valgenheden Sagsbehandler NNM Koordineret med Sagsnr. 2013-07910 Doknr. 197506 Dato 31-01-2014 Oversigt over tidsfristerne ved Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Forberedelse, gennemførelse

Læs mere

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk.

Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. Handelsbetingelser Nedenstående handelsbetingelser er gældende for alle ordrer foretaget på optimera.dk. optimera.dk ejes og opdateres af: Saint Gobain Distribution Denmark A/S Park Allé 370 2605 Brøndby

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015

Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Vejledning til terminsprøver, eksamener og årsprøver 2015 Version 27/4 2015 Datoer, tider, steder m.m. for prøverne findes på lectio. På skolens hjemmeside: www.gribskovgymnasium.dk. under "Om skolen -

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal 28. februar 2008 Ændret den 18. februar 2009 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal. 1

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Festregulativ. Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005

Festregulativ. Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005 Festregulativ Regulativ nr. 8 af 13.11.1990 Sidst revideret d. 7. december 2005 1. Formål... 2 2. Planlægning af en kollegiefest... 2 2.1 Planlægning af et hall-arrangement... 3 3. Budgetgodkendelse...

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF

KONFLIKTKATALOG. for overenskomsterne. under Fødevareforbundet NNF KONFLIKTKATALOG for overenskomsterne under Fødevareforbundet NNF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Hvilke virksomheder og personer er omfattet af konflikten?... 4 1.1 Konflikt er begge parters redskab... 4 1.2

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet)

Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Auktionsbetingelser for onlineauktion (ingen fysisk auktion på stedet) Alle varer sælges som beset uden nogen form for garanti og reklamationsret. Reklamationer tages ikke til følge. Der kan ikke gøres

Læs mere