REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014"

Transkript

1 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014

2 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø

3 INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør 6 De vigtigste elementer 8 Program: Rum for alle 10 Program: Mulighedernes Danmark 12 Program: Innovation i byggeriet 14 Program: Den levende bygningsarv 16 Program: Byer for mennesker 18 Hvem er Realdania? 19 Hent Realdanias app Fotos: Leif Tuxen Signe Find Larsen Bjarke Ørsted Jørgen Jørgensen Illustrationer: Bysted REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 3

4 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI Realdania er en forening, der arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Vi arbejder problemorienteret og dagsordensættende med filantropi og bidrager i samarbejde med andre til at løse komplekse samfundsudfordringer. Vi involverer os Realdania er en aktiv aktør i samfundet, der gennem ca. 14 års filantropisk arbejde og over projekter har en unik indsigt i og ekspertise inden for det byggede miljø. På baggrund af vores erfaringer og ud fra grundige analyser og tætte, vidensopbyggende samarbejder med relevante aktører, ønsker vi at agere fortalere for en bestemt udvikling. De projekter, som vi støtter, skal således bidrage til at løse markante og komplekse samfundsproblemer og skabe livskvalitet for alle danskere. I det filantropiske arbejde bygger vi videre på vores strategiske tilgang med et endnu stærkere fokus på at indkredse og løse vigtige samfundsudfordringer og problemer, der knytter sig til det byggede miljø. Det er vigtigt for os, at dette sker i samarbejde, dialog og netværk med andre relevante aktører. Sammen kan vi nemlig skabe løsninger, som vi ikke kan hver for sig. Vi arbejder problemorienteret Vores filantropiske strategi er udarbejdet på baggrund af et stort evaluerings- og analysearbejde og struktureret omkring fem programmer, der hver nu omfatter to initiativer. De i alt ti initiativer afspejler de fokusområder, vi primært prioriterer i vores arbejde i de kommende år. I denne folder kan du læse om de vigtigste elementer i vores filantropiske arbejde og om de fem programmer og de ti tilhørende initiativer, der danner basis for vores strategi. Du kan læse endnu mere på realdania.dk Jesper Nygård Administrerende direktør 4 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI

5 RUM FOR ALLE BYER FOR MENNESKER Rummelighed for alle Adgang for alle MULIGHEDERNES DANMARK Det åbne land som dobbelt ressource Yderområdernes potentialer INNOVATION I BYGGERIET En globaliseret byggesektor Et godt indeklima DEN LEVENDE BYGNINGSARV Bygningsarven i landdistrikterne Fremtidens herregård Udsatte boligområder i forstaden Klimatilpasning i byerne De fem programmer med underliggende initiativer REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 5

6 DE VIGTIGSTE ELEMENTER I REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI Problemdreven tænkning Realdania lægger stor vægt på at indkredse de samfundsudfordringer og -problemer, som vi søger at løse gennem det filantropiske arbejde. En skarpere afgrænsning af problemfeltet giver mulighed for en mere effektiv prioritering af vores filantropiske aktiviteter og dermed et bedre grundlag for at skabe positiv forandring. Indkredsningen af de samfundsudfordringer, der knytter sig til det byggede miljø, er sket på baggrund af et stort analysearbejde og i tæt dialog med samarbejdspartnere, ledende praktikere, eksterne forskere og eksperter. Programtænkning Igennem vores analysearbejde har vi udpeget fem overordnede problemfelter med relation til det byggede miljø. Disse er grundlaget for de fem programmer, som udgør den primære ramme for Realdanias filantropiske aktiviteter i de kommende år. Under hvert program har vi udvalgt to problemorienterede initiativer, der hver især skal være med til yderligere at fokusere vores indsats. Programtænkningen har til formål at sikre bedre sammenhæng og synergi mellem vores projekter og skal samtidig synliggøre, at vi arbejder problemorienteret og med langsigtede perspektiver. En grundlæggende idé i vores filantropiske strategi er, at vi i Realdania selv vil deltage i at initiere en større del af vores aktiviteter. Det sker på baggrund af indkredsningen af problemer inden for hvert program samt med input fra vores netværk og eksterne eksperter. Strategisk og katalytisk filantropi Realdania arbejder med strategisk filantropi, hvilket især betyder et fokus på at videreudvikle den rådgivningsmæssige support og andre ikkeøkonomiske filantropiske virkemidler. Derudover indtager vi en rolle som forandringsagent og katalysator. Som et særligt element i den katalytiske tænkning arbejder vi i højere grad med fortaleri. Det vil sige, at vi i tæt samarbejde med relevante aktører vil gøre os til talsmænd eller fortalere for en bestemt udvikling i det byggede miljø. Vi arbejder også fortsat med den mere klassiske filantropi, hvor der gives støtte til projekter baseret på relevante og kvalificerede ansøgninger fra eksterne parter. Netværk og kollektiv effekt Vi lægger i Realdania vægt på at indgå i og anvende netværk inden for det byggede miljø til at udvikle løsninger på de markante og ofte komplekse samfundsudfordringer og problemstillinger, som vi arbejder med. I særlig grad har vi fokus på mulighederne for at skabe koalitioner af aktører på tværs af sektorer, som koordineret og med hver deres styrker og virkemidler kan arbejde frem mod fælles mål og derved skabe kollektiv effekt og forandring. 6 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI

7 Risikovillighed Realdania er klar til i øget omfang at sætte dagsordener sammen med andre og i den sammenhæng at have den nødvendige risikovillighed i de filantropiske aktiviteter. I arbejdet med projekter og initiativer vil vi udnytte vores særlige muligheder og erfaringer til at tage kalkulerede risici for at sikre innovation og udvikling. Formidling Det er vores mål, at den viden og de erfaringer, som opbygges i Realdania, får en stor udbredelse og bliver gjort let tilgængelige for alle interesserede. Ikke mindst er det vigtigt for os, at relevante parter og interessenter løbende bliver involveret i det filantropiske arbejde. Evaluering og læring Vi sætter i stigende grad fokus på løbende opsamling af viden og erfaringer med sigte på at skabe og måle effekt og fortsat at kvalificere det filantropiske arbejde. Vores arbejdsfelt Realdanias overordnede arbejdsfelt er det byggede miljø, forstået som byen, byggeriet og bygningsarven. Nedenstående figur giver et overblik over de fem programmer med underliggende ti initiativer, der er vores helt centrale fokus i de kommende år, og hvor vi lægger vores primære ressourcer. Selvfølgelig er der dog også fortsat plads til den gode idé, der falder uden for programmernes ramme. PROGRAMMER RUM FOR ALLE MULIGHEDERNES DANMARK INNOVATION I BYGGERIET DEN LEVENDE BYGNINGSARV BYER FOR MENNESKER INITIATIVER Adgang for alle Yderområdernes potentialer Et godt indeklima Fremtidens herregård Klimatilpasning i byerne Rummelighed for alle Det åbne land som dobbelt ressource En globaliseret byggesektor Bygningsarven i landdistrikterne Udsatte boligområder i forstaden REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 7

8 PROGRAM RUM FOR ALLE Realdania vil bidrage til at styrke fremtidens velfærdssamfund gennem nye og tilpassede indretninger af vores fysiske omgivelser, der kan tilgodese alle befolkningsgruppers fysiske og mentale sundhed og fremme social inklusion. Hvad er problemet? Vores velfærdssamfund er under pres. Mange står uden for arbejdsmarkedet, livsstilssygdomme er i vækst, og udsatte og sårbare grupper er ofte ekskluderet fra at deltage i og bidrage til fællesskabet. At alle har adgang til og kan bevæge sig rundt i de fysiske omgivelser er en grundsten i et inkluderende samfund. Men byens fysiske rum er ikke altid indrettet med tanke på mennesker med særlige behov. Samtidig oplever forskellige udsatte grupper i stigende grad, at de isoleres og ikke har mulighed for at skabe meningsfulde relationer til andre samfundsgrupper. sårbare gruppers særlige behov imødekommes i indretningen af bygninger og byrum, og til at design af grænsefladerne mellem forskellige brugergrupper kan understøtte udveksling, sameksistens og inklusion. Hvad er målet? Gennem vores arbejde med at udvikle samfundets fysiske rammer vil vi bidrage til, at bygninger og udendørsarealer gennem deres form og funktion er med til at sikre og fremme et inkluderende, socialt og kulturelt mangfoldigt samfund, hvor der er plads til alle og fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed. Hvad vil vi gøre? Vi vil give det byggede miljø en mere aktiv rolle i at skabe et socialt bæredygtigt samfund gennem nytænkende indretninger af bymiljøer, kvarterer og bygninger, som kan rumme alle. Vi vil samtidig motivere til nye former for samarbejde, organisering og social innovation for at skabe fysisk og organisatorisk åbenhed og fleksibilitet i det byggede miljø. Vi vil bidrage til, at adgang for alle tænkes ind som en grundpræmis gennem hele byggeprocessen. Vi vil desuden bidrage til, at 8 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI

9 INITIATIV ADGANG FOR ALLE INITIATIV RUMMELIGHED FOR ALLE Udfordring: På trods af omfattende myndighedskrav om tilgængelighed er der fortsat en stor del af det byggede miljø, der ikke er tilgængeligt for mennesker med funktionsnedsættelse. Det gælder bl.a. for offentlige bygninger, byrum og trafikanlæg både i forbindelse med nybyggeri og med ombygning. Mål: Initiativet vil udfordre de praksisser, regelsæt, holdninger og barrierer, der i dag findes hos myndigheder, bygherrer, rådgivere, brugere og praktikere samt søge innovative løsninger på tilgængelighedsområdet til gavn for den enkelte borger med funktionsnedsættelse og for samfundet som helhed. Udfordring: Den sociale og sundhedsmæssige ulighed i Danmark har gennem adskillige år været stigende. Velfærdssamfundet er under pres i forhold til at tilbyde udsatte grupper den hjælp og behandling, de har behov for. Særligt ramte er de mennesker, der må leve med livstruende og kroniske sygdomme, og mennesker med andre særlige behov såsom handicappede, psykisk syge, hjemløse og misbrugere. Mål: Initiativet skal med afsæt i det byggede miljø og gennem flerstrengede virkemidler bidrage til, at livskvaliteten øges for de udsatte borgere, og til at de marginaliserede grupper generelt inkluderes bedre i samfundet og dermed får mulighed for aktivt at bidrage til dets udvikling. REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 9

10 PROGRAM MULIGHEDERNES DANMARK Realdania vil sætte fokus på, hvordan man kan imødegå udfordringerne i Danmarks yderområder og landdistrikter og skabe positiv udvikling med udgangspunkt i lokale potentialer. Hvad er problemet? Livet på landet er under forandring. Danmarks yderområder og landdistrikter er udfordret af tilbagegang i erhverv og en befolkning, der skrumper og bliver ældre. Samtidig står det åbne land foran en kæmpe omstilling som følge af en øget global efterspørgsel på fødevarer og energi. Udfordringen er at sikre en arealanvendelse, der kan tilgodese en effektiv og styrket produktion af fødevarer og af bæredygtig energi, samtidig med at naturressourcer styrkes og beskyttes, og de rekreative muligheder fastholdes og udvikles. Hvad vil vi gøre? Vi vil fremme en realistisk og nuanceret forståelse af yderområdernes og landdistrikternes betydning. Disse områder kan ikke sammenlignes med vækstcentrene, men bør derimod betragtes som de større byers forudsætning og som en uundværlig del af fremtidens Danmark. Når by og land således ses som gensidigt afhængige, bliver opgaven at gentænke og styrke rollefordelingen frem for at fastholde det ensidige fokus på udviklingen i vækstcentrene og på alt det negative i landområderne. potentialer, som eksisterer i de enkelte yderområder og landdistrikter. Vi vil samtidig støtte øget samarbejde mellem offentlige, private og civile aktører på tværs af sektorer, som ifølge vores erfaring er afgørende for en positiv omstilling. Hvad er målet? Vi ønsker at støtte og inspirere yderområderne og landdistrikterne i deres arbejde for at kombinere øget landbrugs- og grøn energiproduktion med øget livskvalitet for borgere og besøgende. Et fokus på de stedsspecifikke kvaliteter og en bæredygtig forvaltning af vores landskabs- og naturressourcer skal styrke bosætning, friluftsliv, turisme og miljø til gavn for alle. Vi vil igangsætte projekter, der tager udgangspunkt i og fremmer de stedsspecifikke produktionsmæssige, landskabelige og kulturelle 10 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI

11 INITIATIV YDEROMRÅDERNES POTENTIALER Udfordring: Danmarks yderområder og landdistrikter står over for store udfordringer som følge af urbanisering og industrialisering af landbrug og fiskeri. Fraflytning af arbejdspladser, faldende befolkningstal og en befolkningssammensætning, der forskyder sig, så der bliver færre børn og unge, færre i den erhvervsaktive alder og flere ældre, sætter yderområderne under pres. Udviklingen giver store kommunaløkonomiske udfordringer og sætter sig tydelige fysiske spor i form af tomme bygninger og landsbyer. Mål: Initiativet skal bidrage til at fastholde høj livskvalitet for borgere og besøgende i de berørte områder ved at igangsætte tiltag, der tager afsæt i en realistisk forståelse af de eksisterende udfordringer og samtidig udnytter de stedsspecifikke lokale potentialer som grundlag for positiv omstilling. INITIATIV DET ÅBNE LAND SOM DOBBELT RESSOURCE Udfordring: En uhensigtsmæssig arealanvendelse af det åbne land giver på den ene side kritiske tab af biodiversitet og rekreative og naturmæssige værdier og på den anden side et unødigt tab af arealer i forbindelse med øget bæredygtig produktion af fødevarer og grøn energi. Mål: Initiativet skal bidrage til at understøtte en hensigtsmæssig og bæredygtig ressourceudnyttelse i det åbne land. Målet er, at arealanvendelsen både kan tilgodese en bred og konkurrencedygtig landbrugssektor med en styrket produktion af fødevarer og vedvarende energi, samtidig med at naturressourcerne beskyttes og styrkes, og rekreative muligheder udvikles til gavn for miljø, friluftsliv, bosætning og turisme. REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 11

12 PROGRAM INNOVATION I BYGGERIET Realdania vil fremme innovation i byggesektoren med henblik på at styrke livskvaliteten for alle gennem de byggede omgivelser og for at sikre et bedre og mere bæredygtigt miljø. Hvad er problemet? Byggeerhvervets evne og vilje til innovation har brug for at blive understøttet, så byggeriet kan skabe konkrete forbedringer for byggeriets brugere og for miljøet. Der skal skabes større sammenhæng i vidensog innovationsaktiviteterne, så byggeriet ikke starter forfra hver gang. Eksisterende gode løsninger skal opskaleres, så de kan give et generelt løft til byggeriet og derved også blive interessante som kommercielle innovationsprodukter i ind- og udland. Det kræver samtidig, at byggeriet bliver bedre til at agere på baggrund af den konkurrence og inspiration, der kommer fra andre lande og brancher. Hvad er målet? Ved at styrke byggeriets innovationsevne vil vi sikre, at byggesektoren bidrager til en fremadrettet, helhedsorienteret og bæredygtig udvikling. Det vil betyde en øget livskvalitet for alle samt en højere og samtidig mere bæredygtig produktivitet i branchen, som vil være bedre rustet til at løse samfundets aktuelle og fremtidige udfordringer. Hvad vil vi gøre? Vi vil arbejde for, at byggeriets evne til innovation systematiseres og videreudvikles, samt fokusere på, hvordan vi kan skabe nye samarbejdsformer i byggeprocessen for at fremme en moderne og effektiv byggesektor. Vi vil især have fokus på innovation inden for det, man kan kalde byggeriets samlede livscyklus, dvs. ikke kun planlægnings- og byggefasen, men også tiden efter, at byggeriet står færdigt. Vi vil f.eks. igangsætte projekter, der udnytter de nyeste teknologier til at mindske det samlede ressourceforbrug både i byggefasen, og når byggeriet er taget i brug. 12 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI

13 INITIATIV ET GODT INDEKLIMA INITIATIV EN GLOBALISERET BYGGESEKTOR Udfordring: Vi tilbringer langt hovedparten af vores tid indendørs, og derfor spiller indeklimaet en vigtig rolle for vores livskvalitet. Dårligt indeklima fører hvert år til alvorlige sundhedsproblemer for mange danskere såsom astma og allergi, hjerte-karsygdomme og kræft. Dårligt indeklima har endvidere negative konsekvenser for indlæring, produktivitet og trivsel på arbejdspladser og i institutioner. Mål: Målsætningen med initiativet er at understøtte udviklingen af et godt indeklima bl.a. i forbindelse med de kommende års energirenovering og energioptimering af byggeriet samt at sætte fokus på sundhedsmæssige problemer i indeklimaet såsom f.eks. støj, forkert udnyttelse af dagslys, skimmelsvamp, afgasning fra materialer, radon og sundhedsskadelige partikler. Udfordring: Byggesektoren rummer et stort uudnyttet potentiale i form af ny teknologi og forskning, der kan omsættes til nye produkter, processer og ydelser, og som både kan forbedre det byggede miljø i Danmark samt opskaleres og afsættes på et internationalt marked. Som en naturlig del af den allerede igangsatte udvikling er der behov for øget formidling, videndeling, innovation og samfundsansvar på tværs af faggrupper, landegrænser og markeder. Mål: Målsætningen med initiativet er at bakke op om og styrke evnen og kapaciteten i byggeriet til at skabe innovation og fornyelse på højt internationalt niveau samt at sikre blandt andet et godt arbejdsmiljø og gode arbejdsvilkår. Dette skal primært ske gennem etablering af en globalt førende platform en innovations- og formidlingshub for videndeling og internationalisering inden for det byggede miljø i hele skalaen fra indretning og design over byggeri og arkitektur til byudvikling. REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 13

14 PROGRAM DEN LEVENDE BYGNINGSARV Realdania vil være med til at sikre og udvikle den danske bygningsarv, så den kan bevares som en nærværende fortælling om vores fælles historie og samtidig danne ramme om nye aktiviteter. Hvad er problemet? Samfundet er i konstant udvikling, og det betyder, at bygninger og bevaringsværdige miljøer mister deres oprindelige funktioner og skal tilpasses nye anvendelser for at overleve. Der ligger derfor en nødvendig men også kompleks opgave i at sikre bygningsarven, hvis vedligehold kræver særlige kompetencer og ofte er bekosteligt. Bygningsarven rummer store fælles samfundsmæssige ressourcer, som risikerer at gå tabt uden en forståelse for dens værdi, sårbarhed og potentiale. Sikring af bygningsarven kræver værdisætning, prioritering og viden om bevaring, og om hvordan man føjer nyt til gammelt. Der er derfor behov for en lang række håndværksmæssige og rådgiverfaglige kompetencer samt økonomisk bæredygtige løsninger for bygningsarvens vedligeholdelse og udvikling. Vi vil arbejde for, at ejere og bygherrer får forståelse for bygningsarvens værdi og sårbarhed, og vi vil være med til at sikre de nødvendige rådgivnings-, planlægnings- og håndværksmæssige kompetencer, der er en forudsætning for, at man kan vedligeholde og udvikle bygningsarven optimalt. Med de strategiske initiativer sætter vi desuden fokus på de særlige udfordringer for bygningsarven i landdistrikterne. Hvad er målet? Vi vil aktivere den bedste del af vores fælles bygningsarv, så den brugsmæssigt kan følge med tidens udvikling og øge borgernes livskvalitet. En levende bygningsarv med tidssvarende funktioner kan bidrage til at fastholde identitet og tilhørsforhold i et moderne samfund og samtidig være med til at skabe smukke og oplevelsesrige rammer for danskernes daglige liv. Hvad vil vi gøre? Vi vil være med til at bevare og udvikle bygningsarven på en måde, så bærende bevaringsværdier sikres, samtidig med at der skabes nutidig brugsværdi. For eksempel kan en smuk og bevaringsværdig lade på et nedlagt landbrug få ny funktion som samlingssted for lokalmiljøet, eller en industribygning, som i årevis har sikret arbejdspladser og identitet til et bysamfund, kan omdannes til et kreativt iværksættermiljø. 14 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI

15 INITIATIV FREMTIDENS HERREGÅRD Udfordring: Herregårdene fortæller med deres historiebærende bygninger og kulturmiljøer om vores fælles fortid og indeholder ypperlige arkitektoniske og håndværksmæssige kvaliteter. Dermed udgør de en ressource for liv og udvikling i landdistrikterne. Imidlertid er herregårdene udfordret af, at deres bygninger ikke er egnede til moderne landbrugsproduktion, og at både deres bygninger, parker og landskaber er investerings- og omkostningstunge at forvalte og vedligeholde. Mål: Initiativet vil i særlig grad understøtte nye anvendelser af herregårdenes funktionstømte bygninger med sigte på at sikre bygningsarven og skabe en positiv effekt i lokalsamfundet, økonomisk såvel som kulturel og social. INITIATIV BYGNINGSARVEN I LANDDISTRIKTERNE Udfordring: Omstillingen i Danmarks landdistrikter og provinsbyer sætter bygningsarven under pres. De demografiske ændringer, funktionstømning og nye anvendelseskrav til de fysiske rammer både i den private og offentlige sektor betyder, at mange fredede og bevaringsværdige bygninger og miljøer mister deres anvendelse og driftsgrundlag. Dette, sammenholdt med en manglende forståelse for bygningsarvens værdi og sårbarhed, betyder, at grundlæggende kulturværdier er truet. Når fredede og bevaringsværdige bygninger misligholdes eller funktionstømmes, forbliver et samfundsøkonomisk potentiale uudnyttet. Mål: Realdania vil med initiativet dels bidrage til at sikre den vigtigste del af bygningsarven for eftertiden, dels medvirke til at udløse bygningsarvens uudnyttede potentiale for at skabe samfundsmæssig værdi i landdistrikterne. REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 15

16 PROGRAM BYER FOR MENNESKER Realdania vil udnytte den aktuelle omstilling af byerne ud fra globaliseringen og klimaændringerne til at kombinere sociale, økonomiske og miljømæssige løsninger og derved skabe mangfoldige, oplevelsesrige og robuste byer for mennesker. Hvad er problemet? Byerne og deres forstæder skal hele tiden være omstillingsparate og løbende indrette sig efter nye behov, livsformer, demografiske ændringer og ikke mindst ændrede klimaforhold. Samtidig står byerne for størstedelen af den globale udledning af CO2 og er derfor ét af de vigtigste omdrejningspunkter for bæredygtig omstilling. Globaliseringen betyder, at nogle byer får en styrket rolle som vækstcentre, mens andre byer oplever, at stagnation eller tilbagegang sætter dagsordenen for omstilling. Byudvikling sker derfor på forskellige præmisser og kræver, at løsninger tilpasses de forskellige udfordringer og muligheder, der eksisterer i det enkelte byområde. enkelte by som del af en overordnet bymæssig kontekst. Vi vil involvere os i projekter, der skaber god eksempelværdi bl.a. ved brug af informationsteknologi og smarte løsninger som planredskaber. I forbindelse med udviklingen af innovative løsninger vil vi trække på internationale erfaringer og søge at bringe disse i spil i de danske byer. Hvad er målet? Vi vil arbejde for at styrke og udvikle de danske byer i bæredygtig retning med fokus på byen som en fælles, levende og oplevelsesrig ramme om menneskers liv og trivsel. Hvad vil vi gøre? Vores overordnede ambition er at være med til at sikre, at byernes nødvendige omstilling resulterer i merværdi. Det kan f.eks. ske ved, at løsninger på klimaudfordringerne kobles med en opkvalificering af byens rum. Vi ønsker desuden at modarbejde social ubalance og segregering, som er særligt udtalt i mange forstæder, gennem en stærk strategisk tilgang, hvor udsatte boligområder ses i sammenhæng med det omkringliggende samfund. Vores arbejde skal bidrage til, at der kommer øget fokus på bæredygtige planstrategier for den 16 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI

17 INITIATIV KLIMATILPASNING I BYERNE Udfordring: De klimamæssige følger af de globale temperaturstigninger risikerer at medføre massive økonomiske tab og menneskelige omkostninger, hvis ikke de håndteres. Der er behov for, at byer, bygninger og landskaber tilpasses et ændret klima med bl.a. øgede regnmængder og en generel havvandstandsstigning. Desuden vil klimaet fremover være præget af mere ekstreme vejrsituationer som eksempelvis skybrud, storme, tørker og stormfloder. En håndtering af disse udfordringer kræver en bredt forankret indsats fra såvel offentlige og private parter som civilsamfundet. Mål: Målet med initiativet er at vise vejen for, hvordan byerne bliver mere klimarobuste og samtidig opgraderes fysisk og udvikles bæredygtigt. Det handler om gennem nye partnerskaber at udvikle flerfunktionelle løsninger, som kombinerer klimatilpasningen med anden kvalitativ værdiskabelse i byerne, såvel æstetisk som rekreativ, erhvervsmæssig og social. INITIATIV UDSATTE BOLIGOMRÅDER I FORSTADEN Udfordring: Forstædernes særligt udsatte almene boligområder domineres af stor arbejdsløshed, bandekriminalitet og utryghed, og antallet af disse områder er steget i de seneste år. Øget fysisk og mental adskillelse fra den omkringliggende by giver de socialt vanskeligt stillede og monofunktionelle boligområder svære vilkår for det mangfoldige og levende byliv. På trods af massive investeringer i fysiske og sociale indsatser i områderne har effekterne hidtil været begrænsede. Mål: Initiativet skal vise nye veje til en bæredygtig udvikling i forstæderne med fokus på livskvalitet, social balance, styrkede sammenhænge og helhedsløsninger. Vi vil understøtte etablering af nye samarbejder og afprøve nye virkemidler og løsninger, der kan supplere de mere kendte tilgange til de særligt udsatte boligområders udfordringer. REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 17

18 HVEM ER REALDANIA? Realdania er en forening med medlemmer og foreningsdemokrati, der driver filantropisk virksomhed og støtter aktiviteter inden for det, vi samlet kalder det byggede miljø. Grundlaget for det filantropiske arbejde er vores investeringsvirksomhed. Realdania har to overordnede formål Vi støtter almennyttige og almenvelgørende formål inden for det byggede miljø bredt fordelt i Danmark samt i særlige tilfælde i udlandet. Vi investerer vores formue for at sikre det størst mulige afkast. Vores mission Realdania arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Realdanias filantropiske aktiviteter har fokus på livskvaliteten i husene, mellem husene, i by og på land og skal være til gavn for almenvellet. Realdanias aktiviteter skal være værdiskabende, skal gøre en forskel og komme en bred kreds af mennesker til gode. Målsætningen er, at projekterne er miljø- og ressourcemæssigt, socialt og økonomisk bæredygtige. Vores principper og arbejdsform Realdania opererer med en række grundlæggende principper, der definerer virksomheden og er ledetråde for ledelse og medarbejdere. Realdania vil udvikle og forandre: gennem partnerskaber og netværk baseret på dialog og viden gennem opsøgende og proaktive indsatser baseret på åbenhed og transparens Det betyder, at vi engagerer os fagligt og økonomisk i de projekter, vi går ind i, og vi tager medansvar for, at vores støtte giver gode, varige resultater. Desuden lægger vi vægt på at være drivkraft for et aktivt samspil mellem ildsjæle, kommuner, institutioner, erhverv og brancheorganisationer. Har du lyst til at være medlem af Realdania, så læs mere på realdania.dk om, hvordan du melder dig ind. 18 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI

19 Gå på opdagelse i det byggede miljø med din smartphone. Oplev de mange Realdaniastøttede projekter i hele Danmark med vores app. Bliv inspireret af moderne arkitektur og levende bygningsarv, aktive byrum og historiske haver. Du kan hente app en til din smartphone eller ipad ved at scanne nedenstående QR-kode. REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 19

20 LÆS MERE OM REALDANIAS STRATEGI PÅ REALDANIA.DK

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder.

Arkitema. For Arkitema er dac RE-THINK en fælles proces, der skal føre til nye erkendelser af den danske byggebranches styrker og svagheder. Drømmen om at et byggeprojekt kan overskues, styres og kontrolleres af én aktør er urealistisk. Det er på tide at gøre op med denne forældede tankegang, der i sidste ende fører til dårligt byggeri uden

Læs mere

Idéoplæg til Ny Arkitekturpolitik

Idéoplæg til Ny Arkitekturpolitik 10. april 2013 Idéoplæg til Ny Arkitekturpolitik Arkitekturpolitik Regeringen vil udvikle en ny national arkitekturpolitik, som skal sætte mennesket i centrum og have fokus på kvalitet, bæredygtighed,

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT

KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT KICKSTART FORSTADEN KONFERENCE MED INSPIRATION & DEBAT FILIP ZIBRANDTSEN CHEFKONSULENT I REALDANIA BY 24. NOVEMBER 2014 Indhold Kort om RealdaniaBy Udfordring Parkering kan skabe værdi Aspekterne Case

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013

Projektleder til. Realdania Debat. Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere. v. Grethe Munk Februar 2013 1 Projektleder til Realdania Debat Job- og kravprofil Uddybende information til potentielle ansøgere v. Grethe Munk Februar 2013 2 Indledning En af Realdania Debats projektledere har efter 7 års ansættelse

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer

Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Stedet Tæller Yderområdernes potentialer Projektleder Karen Skou, Realdania Filantropiske strategiområder Byen Byggeriet Bygningsarven Særlige indsatsområder Yderområdernes potentialer Hvad er yderområdernes

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

N OTAT. Fremtidens kommunestyre

N OTAT. Fremtidens kommunestyre N OTAT Fremtidens kommunestyre Debattens første fase og nyt udviklingsprojekt Vilkårene for kommunalpolitik har ændret sig markant over de seneste år. Danmark er midt i en økonomisk tilpasning, og det

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen

DK 2050. Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050. Tag med på rejsen DK 2050 Fem byer. Fem veje til grøn omstilling. DK 2050 Tag med på rejsen DK 2050 : Partnerskab DK 2050 lanceres af Dansk Arkitektur Center (DAC) og DAC s partnerskab : DK 2050 er det officielle danske

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg Den globale By Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg MØDET MED AALBORG - 2010 Landsplanredegørelse 2006 STRATEGI FOR

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Lederskabelse i Børn og Unge 2014

Lederskabelse i Børn og Unge 2014 Lederskabelse i Børn og Unge 2014 Et fælles ledelsesgrundlag I Varde Kommune har vi store forventninger til lederne. Vi skal som ledere kunne arbejde relationelt, strategisk og kunne skabe resultater for

Læs mere

Nordic Urban Forum. Sharing the Nordic City

Nordic Urban Forum. Sharing the Nordic City Nordic Urban Forum Sharing the Nordic City Fælles projektoplæg September 2013 1 Smallish countries are often in the vanguard when it comes to reforming government. In the 1980s Britain was out in the lead,

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik

A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik Temaer til workshoppen: Fra udfordring til social inovation Vælg efter interesse! A - Klimaforandringer B - Energi C - Ufaglært arbejdskraft D - Uddannelse E - Arbejdsmarked F - Trafik A - Ekstremt vejr

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING

16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING 16. januar 2015 BESLUTNINGSTAGERKONFERENCE & UDSTILLINGSÅBNING SKYBRUD OVERSVØMMELSER FÆLLES UDFORDRING MERE FOR PENGENE REKREATIV MERVÆRDI SUND FORNUFT Beslutningstagerkonference og udstillingsåbning

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo

UDKAST Frederikshavn Kommune. - et godt sted at bo UDKAST Frederikshavn Kommune - et godt sted at bo Boligpolitik juni 2014 2 Indhold Frederikshavn Kommune -et godt sted at bo 4 Eksisterende boliger og boligområder 8 Nye boligområder 12 Almene boliger

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne!

KONFERENCE VIBORG KONFERENCE GLADSAXE INVITATION & INDHOLD VANDPLUS. Glæd dig til en inspirerende dag om klimatilpasning i øjenhøjde med aktørerne! I l l us t r a t i on: Ka ppe rfi l mpr oduc t i ons INVITATION & INDHOLD VANDPLUS Når vi går sammen om vandet, kan vi skabe mere værdi for færre penge. Det viser erfaringerne fra de fire VANDPLUSprojekter.

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund

New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management / BUM under pres? Birgitte Vølund New Public Management Markedsbaseret Konkurrence Udbud Frit valg BUM Ledelsesformer fra den private sektor Styrket ledelse Lydhørhed overfor borgerne

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere