REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014"

Transkript

1 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014

2 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø

3 INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør 6 De vigtigste elementer 8 Program: Rum for alle 10 Program: Mulighedernes Danmark 12 Program: Innovation i byggeriet 14 Program: Den levende bygningsarv 16 Program: Byer for mennesker 18 Hvem er Realdania? 19 Hent Realdanias app Fotos: Leif Tuxen Signe Find Larsen Bjarke Ørsted Jørgen Jørgensen Illustrationer: Bysted REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 3

4 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI Realdania er en forening, der arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Vi arbejder problemorienteret og dagsordensættende med filantropi og bidrager i samarbejde med andre til at løse komplekse samfundsudfordringer. Vi involverer os Realdania er en aktiv aktør i samfundet, der gennem ca. 14 års filantropisk arbejde og over projekter har en unik indsigt i og ekspertise inden for det byggede miljø. På baggrund af vores erfaringer og ud fra grundige analyser og tætte, vidensopbyggende samarbejder med relevante aktører, ønsker vi at agere fortalere for en bestemt udvikling. De projekter, som vi støtter, skal således bidrage til at løse markante og komplekse samfundsproblemer og skabe livskvalitet for alle danskere. I det filantropiske arbejde bygger vi videre på vores strategiske tilgang med et endnu stærkere fokus på at indkredse og løse vigtige samfundsudfordringer og problemer, der knytter sig til det byggede miljø. Det er vigtigt for os, at dette sker i samarbejde, dialog og netværk med andre relevante aktører. Sammen kan vi nemlig skabe løsninger, som vi ikke kan hver for sig. Vi arbejder problemorienteret Vores filantropiske strategi er udarbejdet på baggrund af et stort evaluerings- og analysearbejde og struktureret omkring fem programmer, der hver nu omfatter to initiativer. De i alt ti initiativer afspejler de fokusområder, vi primært prioriterer i vores arbejde i de kommende år. I denne folder kan du læse om de vigtigste elementer i vores filantropiske arbejde og om de fem programmer og de ti tilhørende initiativer, der danner basis for vores strategi. Du kan læse endnu mere på realdania.dk Jesper Nygård Administrerende direktør 4 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI

5 RUM FOR ALLE BYER FOR MENNESKER Rummelighed for alle Adgang for alle MULIGHEDERNES DANMARK Det åbne land som dobbelt ressource Yderområdernes potentialer INNOVATION I BYGGERIET En globaliseret byggesektor Et godt indeklima DEN LEVENDE BYGNINGSARV Bygningsarven i landdistrikterne Fremtidens herregård Udsatte boligområder i forstaden Klimatilpasning i byerne De fem programmer med underliggende initiativer REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 5

6 DE VIGTIGSTE ELEMENTER I REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI Problemdreven tænkning Realdania lægger stor vægt på at indkredse de samfundsudfordringer og -problemer, som vi søger at løse gennem det filantropiske arbejde. En skarpere afgrænsning af problemfeltet giver mulighed for en mere effektiv prioritering af vores filantropiske aktiviteter og dermed et bedre grundlag for at skabe positiv forandring. Indkredsningen af de samfundsudfordringer, der knytter sig til det byggede miljø, er sket på baggrund af et stort analysearbejde og i tæt dialog med samarbejdspartnere, ledende praktikere, eksterne forskere og eksperter. Programtænkning Igennem vores analysearbejde har vi udpeget fem overordnede problemfelter med relation til det byggede miljø. Disse er grundlaget for de fem programmer, som udgør den primære ramme for Realdanias filantropiske aktiviteter i de kommende år. Under hvert program har vi udvalgt to problemorienterede initiativer, der hver især skal være med til yderligere at fokusere vores indsats. Programtænkningen har til formål at sikre bedre sammenhæng og synergi mellem vores projekter og skal samtidig synliggøre, at vi arbejder problemorienteret og med langsigtede perspektiver. En grundlæggende idé i vores filantropiske strategi er, at vi i Realdania selv vil deltage i at initiere en større del af vores aktiviteter. Det sker på baggrund af indkredsningen af problemer inden for hvert program samt med input fra vores netværk og eksterne eksperter. Strategisk og katalytisk filantropi Realdania arbejder med strategisk filantropi, hvilket især betyder et fokus på at videreudvikle den rådgivningsmæssige support og andre ikkeøkonomiske filantropiske virkemidler. Derudover indtager vi en rolle som forandringsagent og katalysator. Som et særligt element i den katalytiske tænkning arbejder vi i højere grad med fortaleri. Det vil sige, at vi i tæt samarbejde med relevante aktører vil gøre os til talsmænd eller fortalere for en bestemt udvikling i det byggede miljø. Vi arbejder også fortsat med den mere klassiske filantropi, hvor der gives støtte til projekter baseret på relevante og kvalificerede ansøgninger fra eksterne parter. Netværk og kollektiv effekt Vi lægger i Realdania vægt på at indgå i og anvende netværk inden for det byggede miljø til at udvikle løsninger på de markante og ofte komplekse samfundsudfordringer og problemstillinger, som vi arbejder med. I særlig grad har vi fokus på mulighederne for at skabe koalitioner af aktører på tværs af sektorer, som koordineret og med hver deres styrker og virkemidler kan arbejde frem mod fælles mål og derved skabe kollektiv effekt og forandring. 6 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI

7 Risikovillighed Realdania er klar til i øget omfang at sætte dagsordener sammen med andre og i den sammenhæng at have den nødvendige risikovillighed i de filantropiske aktiviteter. I arbejdet med projekter og initiativer vil vi udnytte vores særlige muligheder og erfaringer til at tage kalkulerede risici for at sikre innovation og udvikling. Formidling Det er vores mål, at den viden og de erfaringer, som opbygges i Realdania, får en stor udbredelse og bliver gjort let tilgængelige for alle interesserede. Ikke mindst er det vigtigt for os, at relevante parter og interessenter løbende bliver involveret i det filantropiske arbejde. Evaluering og læring Vi sætter i stigende grad fokus på løbende opsamling af viden og erfaringer med sigte på at skabe og måle effekt og fortsat at kvalificere det filantropiske arbejde. Vores arbejdsfelt Realdanias overordnede arbejdsfelt er det byggede miljø, forstået som byen, byggeriet og bygningsarven. Nedenstående figur giver et overblik over de fem programmer med underliggende ti initiativer, der er vores helt centrale fokus i de kommende år, og hvor vi lægger vores primære ressourcer. Selvfølgelig er der dog også fortsat plads til den gode idé, der falder uden for programmernes ramme. PROGRAMMER RUM FOR ALLE MULIGHEDERNES DANMARK INNOVATION I BYGGERIET DEN LEVENDE BYGNINGSARV BYER FOR MENNESKER INITIATIVER Adgang for alle Yderområdernes potentialer Et godt indeklima Fremtidens herregård Klimatilpasning i byerne Rummelighed for alle Det åbne land som dobbelt ressource En globaliseret byggesektor Bygningsarven i landdistrikterne Udsatte boligområder i forstaden REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 7

8 PROGRAM RUM FOR ALLE Realdania vil bidrage til at styrke fremtidens velfærdssamfund gennem nye og tilpassede indretninger af vores fysiske omgivelser, der kan tilgodese alle befolkningsgruppers fysiske og mentale sundhed og fremme social inklusion. Hvad er problemet? Vores velfærdssamfund er under pres. Mange står uden for arbejdsmarkedet, livsstilssygdomme er i vækst, og udsatte og sårbare grupper er ofte ekskluderet fra at deltage i og bidrage til fællesskabet. At alle har adgang til og kan bevæge sig rundt i de fysiske omgivelser er en grundsten i et inkluderende samfund. Men byens fysiske rum er ikke altid indrettet med tanke på mennesker med særlige behov. Samtidig oplever forskellige udsatte grupper i stigende grad, at de isoleres og ikke har mulighed for at skabe meningsfulde relationer til andre samfundsgrupper. sårbare gruppers særlige behov imødekommes i indretningen af bygninger og byrum, og til at design af grænsefladerne mellem forskellige brugergrupper kan understøtte udveksling, sameksistens og inklusion. Hvad er målet? Gennem vores arbejde med at udvikle samfundets fysiske rammer vil vi bidrage til, at bygninger og udendørsarealer gennem deres form og funktion er med til at sikre og fremme et inkluderende, socialt og kulturelt mangfoldigt samfund, hvor der er plads til alle og fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed. Hvad vil vi gøre? Vi vil give det byggede miljø en mere aktiv rolle i at skabe et socialt bæredygtigt samfund gennem nytænkende indretninger af bymiljøer, kvarterer og bygninger, som kan rumme alle. Vi vil samtidig motivere til nye former for samarbejde, organisering og social innovation for at skabe fysisk og organisatorisk åbenhed og fleksibilitet i det byggede miljø. Vi vil bidrage til, at adgang for alle tænkes ind som en grundpræmis gennem hele byggeprocessen. Vi vil desuden bidrage til, at 8 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI

9 INITIATIV ADGANG FOR ALLE INITIATIV RUMMELIGHED FOR ALLE Udfordring: På trods af omfattende myndighedskrav om tilgængelighed er der fortsat en stor del af det byggede miljø, der ikke er tilgængeligt for mennesker med funktionsnedsættelse. Det gælder bl.a. for offentlige bygninger, byrum og trafikanlæg både i forbindelse med nybyggeri og med ombygning. Mål: Initiativet vil udfordre de praksisser, regelsæt, holdninger og barrierer, der i dag findes hos myndigheder, bygherrer, rådgivere, brugere og praktikere samt søge innovative løsninger på tilgængelighedsområdet til gavn for den enkelte borger med funktionsnedsættelse og for samfundet som helhed. Udfordring: Den sociale og sundhedsmæssige ulighed i Danmark har gennem adskillige år været stigende. Velfærdssamfundet er under pres i forhold til at tilbyde udsatte grupper den hjælp og behandling, de har behov for. Særligt ramte er de mennesker, der må leve med livstruende og kroniske sygdomme, og mennesker med andre særlige behov såsom handicappede, psykisk syge, hjemløse og misbrugere. Mål: Initiativet skal med afsæt i det byggede miljø og gennem flerstrengede virkemidler bidrage til, at livskvaliteten øges for de udsatte borgere, og til at de marginaliserede grupper generelt inkluderes bedre i samfundet og dermed får mulighed for aktivt at bidrage til dets udvikling. REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 9

10 PROGRAM MULIGHEDERNES DANMARK Realdania vil sætte fokus på, hvordan man kan imødegå udfordringerne i Danmarks yderområder og landdistrikter og skabe positiv udvikling med udgangspunkt i lokale potentialer. Hvad er problemet? Livet på landet er under forandring. Danmarks yderområder og landdistrikter er udfordret af tilbagegang i erhverv og en befolkning, der skrumper og bliver ældre. Samtidig står det åbne land foran en kæmpe omstilling som følge af en øget global efterspørgsel på fødevarer og energi. Udfordringen er at sikre en arealanvendelse, der kan tilgodese en effektiv og styrket produktion af fødevarer og af bæredygtig energi, samtidig med at naturressourcer styrkes og beskyttes, og de rekreative muligheder fastholdes og udvikles. Hvad vil vi gøre? Vi vil fremme en realistisk og nuanceret forståelse af yderområdernes og landdistrikternes betydning. Disse områder kan ikke sammenlignes med vækstcentrene, men bør derimod betragtes som de større byers forudsætning og som en uundværlig del af fremtidens Danmark. Når by og land således ses som gensidigt afhængige, bliver opgaven at gentænke og styrke rollefordelingen frem for at fastholde det ensidige fokus på udviklingen i vækstcentrene og på alt det negative i landområderne. potentialer, som eksisterer i de enkelte yderområder og landdistrikter. Vi vil samtidig støtte øget samarbejde mellem offentlige, private og civile aktører på tværs af sektorer, som ifølge vores erfaring er afgørende for en positiv omstilling. Hvad er målet? Vi ønsker at støtte og inspirere yderområderne og landdistrikterne i deres arbejde for at kombinere øget landbrugs- og grøn energiproduktion med øget livskvalitet for borgere og besøgende. Et fokus på de stedsspecifikke kvaliteter og en bæredygtig forvaltning af vores landskabs- og naturressourcer skal styrke bosætning, friluftsliv, turisme og miljø til gavn for alle. Vi vil igangsætte projekter, der tager udgangspunkt i og fremmer de stedsspecifikke produktionsmæssige, landskabelige og kulturelle 10 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI

11 INITIATIV YDEROMRÅDERNES POTENTIALER Udfordring: Danmarks yderområder og landdistrikter står over for store udfordringer som følge af urbanisering og industrialisering af landbrug og fiskeri. Fraflytning af arbejdspladser, faldende befolkningstal og en befolkningssammensætning, der forskyder sig, så der bliver færre børn og unge, færre i den erhvervsaktive alder og flere ældre, sætter yderområderne under pres. Udviklingen giver store kommunaløkonomiske udfordringer og sætter sig tydelige fysiske spor i form af tomme bygninger og landsbyer. Mål: Initiativet skal bidrage til at fastholde høj livskvalitet for borgere og besøgende i de berørte områder ved at igangsætte tiltag, der tager afsæt i en realistisk forståelse af de eksisterende udfordringer og samtidig udnytter de stedsspecifikke lokale potentialer som grundlag for positiv omstilling. INITIATIV DET ÅBNE LAND SOM DOBBELT RESSOURCE Udfordring: En uhensigtsmæssig arealanvendelse af det åbne land giver på den ene side kritiske tab af biodiversitet og rekreative og naturmæssige værdier og på den anden side et unødigt tab af arealer i forbindelse med øget bæredygtig produktion af fødevarer og grøn energi. Mål: Initiativet skal bidrage til at understøtte en hensigtsmæssig og bæredygtig ressourceudnyttelse i det åbne land. Målet er, at arealanvendelsen både kan tilgodese en bred og konkurrencedygtig landbrugssektor med en styrket produktion af fødevarer og vedvarende energi, samtidig med at naturressourcerne beskyttes og styrkes, og rekreative muligheder udvikles til gavn for miljø, friluftsliv, bosætning og turisme. REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 11

12 PROGRAM INNOVATION I BYGGERIET Realdania vil fremme innovation i byggesektoren med henblik på at styrke livskvaliteten for alle gennem de byggede omgivelser og for at sikre et bedre og mere bæredygtigt miljø. Hvad er problemet? Byggeerhvervets evne og vilje til innovation har brug for at blive understøttet, så byggeriet kan skabe konkrete forbedringer for byggeriets brugere og for miljøet. Der skal skabes større sammenhæng i vidensog innovationsaktiviteterne, så byggeriet ikke starter forfra hver gang. Eksisterende gode løsninger skal opskaleres, så de kan give et generelt løft til byggeriet og derved også blive interessante som kommercielle innovationsprodukter i ind- og udland. Det kræver samtidig, at byggeriet bliver bedre til at agere på baggrund af den konkurrence og inspiration, der kommer fra andre lande og brancher. Hvad er målet? Ved at styrke byggeriets innovationsevne vil vi sikre, at byggesektoren bidrager til en fremadrettet, helhedsorienteret og bæredygtig udvikling. Det vil betyde en øget livskvalitet for alle samt en højere og samtidig mere bæredygtig produktivitet i branchen, som vil være bedre rustet til at løse samfundets aktuelle og fremtidige udfordringer. Hvad vil vi gøre? Vi vil arbejde for, at byggeriets evne til innovation systematiseres og videreudvikles, samt fokusere på, hvordan vi kan skabe nye samarbejdsformer i byggeprocessen for at fremme en moderne og effektiv byggesektor. Vi vil især have fokus på innovation inden for det, man kan kalde byggeriets samlede livscyklus, dvs. ikke kun planlægnings- og byggefasen, men også tiden efter, at byggeriet står færdigt. Vi vil f.eks. igangsætte projekter, der udnytter de nyeste teknologier til at mindske det samlede ressourceforbrug både i byggefasen, og når byggeriet er taget i brug. 12 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI

13 INITIATIV ET GODT INDEKLIMA INITIATIV EN GLOBALISERET BYGGESEKTOR Udfordring: Vi tilbringer langt hovedparten af vores tid indendørs, og derfor spiller indeklimaet en vigtig rolle for vores livskvalitet. Dårligt indeklima fører hvert år til alvorlige sundhedsproblemer for mange danskere såsom astma og allergi, hjerte-karsygdomme og kræft. Dårligt indeklima har endvidere negative konsekvenser for indlæring, produktivitet og trivsel på arbejdspladser og i institutioner. Mål: Målsætningen med initiativet er at understøtte udviklingen af et godt indeklima bl.a. i forbindelse med de kommende års energirenovering og energioptimering af byggeriet samt at sætte fokus på sundhedsmæssige problemer i indeklimaet såsom f.eks. støj, forkert udnyttelse af dagslys, skimmelsvamp, afgasning fra materialer, radon og sundhedsskadelige partikler. Udfordring: Byggesektoren rummer et stort uudnyttet potentiale i form af ny teknologi og forskning, der kan omsættes til nye produkter, processer og ydelser, og som både kan forbedre det byggede miljø i Danmark samt opskaleres og afsættes på et internationalt marked. Som en naturlig del af den allerede igangsatte udvikling er der behov for øget formidling, videndeling, innovation og samfundsansvar på tværs af faggrupper, landegrænser og markeder. Mål: Målsætningen med initiativet er at bakke op om og styrke evnen og kapaciteten i byggeriet til at skabe innovation og fornyelse på højt internationalt niveau samt at sikre blandt andet et godt arbejdsmiljø og gode arbejdsvilkår. Dette skal primært ske gennem etablering af en globalt førende platform en innovations- og formidlingshub for videndeling og internationalisering inden for det byggede miljø i hele skalaen fra indretning og design over byggeri og arkitektur til byudvikling. REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 13

14 PROGRAM DEN LEVENDE BYGNINGSARV Realdania vil være med til at sikre og udvikle den danske bygningsarv, så den kan bevares som en nærværende fortælling om vores fælles historie og samtidig danne ramme om nye aktiviteter. Hvad er problemet? Samfundet er i konstant udvikling, og det betyder, at bygninger og bevaringsværdige miljøer mister deres oprindelige funktioner og skal tilpasses nye anvendelser for at overleve. Der ligger derfor en nødvendig men også kompleks opgave i at sikre bygningsarven, hvis vedligehold kræver særlige kompetencer og ofte er bekosteligt. Bygningsarven rummer store fælles samfundsmæssige ressourcer, som risikerer at gå tabt uden en forståelse for dens værdi, sårbarhed og potentiale. Sikring af bygningsarven kræver værdisætning, prioritering og viden om bevaring, og om hvordan man føjer nyt til gammelt. Der er derfor behov for en lang række håndværksmæssige og rådgiverfaglige kompetencer samt økonomisk bæredygtige løsninger for bygningsarvens vedligeholdelse og udvikling. Vi vil arbejde for, at ejere og bygherrer får forståelse for bygningsarvens værdi og sårbarhed, og vi vil være med til at sikre de nødvendige rådgivnings-, planlægnings- og håndværksmæssige kompetencer, der er en forudsætning for, at man kan vedligeholde og udvikle bygningsarven optimalt. Med de strategiske initiativer sætter vi desuden fokus på de særlige udfordringer for bygningsarven i landdistrikterne. Hvad er målet? Vi vil aktivere den bedste del af vores fælles bygningsarv, så den brugsmæssigt kan følge med tidens udvikling og øge borgernes livskvalitet. En levende bygningsarv med tidssvarende funktioner kan bidrage til at fastholde identitet og tilhørsforhold i et moderne samfund og samtidig være med til at skabe smukke og oplevelsesrige rammer for danskernes daglige liv. Hvad vil vi gøre? Vi vil være med til at bevare og udvikle bygningsarven på en måde, så bærende bevaringsværdier sikres, samtidig med at der skabes nutidig brugsværdi. For eksempel kan en smuk og bevaringsværdig lade på et nedlagt landbrug få ny funktion som samlingssted for lokalmiljøet, eller en industribygning, som i årevis har sikret arbejdspladser og identitet til et bysamfund, kan omdannes til et kreativt iværksættermiljø. 14 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI

15 INITIATIV FREMTIDENS HERREGÅRD Udfordring: Herregårdene fortæller med deres historiebærende bygninger og kulturmiljøer om vores fælles fortid og indeholder ypperlige arkitektoniske og håndværksmæssige kvaliteter. Dermed udgør de en ressource for liv og udvikling i landdistrikterne. Imidlertid er herregårdene udfordret af, at deres bygninger ikke er egnede til moderne landbrugsproduktion, og at både deres bygninger, parker og landskaber er investerings- og omkostningstunge at forvalte og vedligeholde. Mål: Initiativet vil i særlig grad understøtte nye anvendelser af herregårdenes funktionstømte bygninger med sigte på at sikre bygningsarven og skabe en positiv effekt i lokalsamfundet, økonomisk såvel som kulturel og social. INITIATIV BYGNINGSARVEN I LANDDISTRIKTERNE Udfordring: Omstillingen i Danmarks landdistrikter og provinsbyer sætter bygningsarven under pres. De demografiske ændringer, funktionstømning og nye anvendelseskrav til de fysiske rammer både i den private og offentlige sektor betyder, at mange fredede og bevaringsværdige bygninger og miljøer mister deres anvendelse og driftsgrundlag. Dette, sammenholdt med en manglende forståelse for bygningsarvens værdi og sårbarhed, betyder, at grundlæggende kulturværdier er truet. Når fredede og bevaringsværdige bygninger misligholdes eller funktionstømmes, forbliver et samfundsøkonomisk potentiale uudnyttet. Mål: Realdania vil med initiativet dels bidrage til at sikre den vigtigste del af bygningsarven for eftertiden, dels medvirke til at udløse bygningsarvens uudnyttede potentiale for at skabe samfundsmæssig værdi i landdistrikterne. REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 15

16 PROGRAM BYER FOR MENNESKER Realdania vil udnytte den aktuelle omstilling af byerne ud fra globaliseringen og klimaændringerne til at kombinere sociale, økonomiske og miljømæssige løsninger og derved skabe mangfoldige, oplevelsesrige og robuste byer for mennesker. Hvad er problemet? Byerne og deres forstæder skal hele tiden være omstillingsparate og løbende indrette sig efter nye behov, livsformer, demografiske ændringer og ikke mindst ændrede klimaforhold. Samtidig står byerne for størstedelen af den globale udledning af CO2 og er derfor ét af de vigtigste omdrejningspunkter for bæredygtig omstilling. Globaliseringen betyder, at nogle byer får en styrket rolle som vækstcentre, mens andre byer oplever, at stagnation eller tilbagegang sætter dagsordenen for omstilling. Byudvikling sker derfor på forskellige præmisser og kræver, at løsninger tilpasses de forskellige udfordringer og muligheder, der eksisterer i det enkelte byområde. enkelte by som del af en overordnet bymæssig kontekst. Vi vil involvere os i projekter, der skaber god eksempelværdi bl.a. ved brug af informationsteknologi og smarte løsninger som planredskaber. I forbindelse med udviklingen af innovative løsninger vil vi trække på internationale erfaringer og søge at bringe disse i spil i de danske byer. Hvad er målet? Vi vil arbejde for at styrke og udvikle de danske byer i bæredygtig retning med fokus på byen som en fælles, levende og oplevelsesrig ramme om menneskers liv og trivsel. Hvad vil vi gøre? Vores overordnede ambition er at være med til at sikre, at byernes nødvendige omstilling resulterer i merværdi. Det kan f.eks. ske ved, at løsninger på klimaudfordringerne kobles med en opkvalificering af byens rum. Vi ønsker desuden at modarbejde social ubalance og segregering, som er særligt udtalt i mange forstæder, gennem en stærk strategisk tilgang, hvor udsatte boligområder ses i sammenhæng med det omkringliggende samfund. Vores arbejde skal bidrage til, at der kommer øget fokus på bæredygtige planstrategier for den 16 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI

17 INITIATIV KLIMATILPASNING I BYERNE Udfordring: De klimamæssige følger af de globale temperaturstigninger risikerer at medføre massive økonomiske tab og menneskelige omkostninger, hvis ikke de håndteres. Der er behov for, at byer, bygninger og landskaber tilpasses et ændret klima med bl.a. øgede regnmængder og en generel havvandstandsstigning. Desuden vil klimaet fremover være præget af mere ekstreme vejrsituationer som eksempelvis skybrud, storme, tørker og stormfloder. En håndtering af disse udfordringer kræver en bredt forankret indsats fra såvel offentlige og private parter som civilsamfundet. Mål: Målet med initiativet er at vise vejen for, hvordan byerne bliver mere klimarobuste og samtidig opgraderes fysisk og udvikles bæredygtigt. Det handler om gennem nye partnerskaber at udvikle flerfunktionelle løsninger, som kombinerer klimatilpasningen med anden kvalitativ værdiskabelse i byerne, såvel æstetisk som rekreativ, erhvervsmæssig og social. INITIATIV UDSATTE BOLIGOMRÅDER I FORSTADEN Udfordring: Forstædernes særligt udsatte almene boligområder domineres af stor arbejdsløshed, bandekriminalitet og utryghed, og antallet af disse områder er steget i de seneste år. Øget fysisk og mental adskillelse fra den omkringliggende by giver de socialt vanskeligt stillede og monofunktionelle boligområder svære vilkår for det mangfoldige og levende byliv. På trods af massive investeringer i fysiske og sociale indsatser i områderne har effekterne hidtil været begrænsede. Mål: Initiativet skal vise nye veje til en bæredygtig udvikling i forstæderne med fokus på livskvalitet, social balance, styrkede sammenhænge og helhedsløsninger. Vi vil understøtte etablering af nye samarbejder og afprøve nye virkemidler og løsninger, der kan supplere de mere kendte tilgange til de særligt udsatte boligområders udfordringer. REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 17

18 HVEM ER REALDANIA? Realdania er en forening med medlemmer og foreningsdemokrati, der driver filantropisk virksomhed og støtter aktiviteter inden for det, vi samlet kalder det byggede miljø. Grundlaget for det filantropiske arbejde er vores investeringsvirksomhed. Realdania har to overordnede formål Vi støtter almennyttige og almenvelgørende formål inden for det byggede miljø bredt fordelt i Danmark samt i særlige tilfælde i udlandet. Vi investerer vores formue for at sikre det størst mulige afkast. Vores mission Realdania arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Realdanias filantropiske aktiviteter har fokus på livskvaliteten i husene, mellem husene, i by og på land og skal være til gavn for almenvellet. Realdanias aktiviteter skal være værdiskabende, skal gøre en forskel og komme en bred kreds af mennesker til gode. Målsætningen er, at projekterne er miljø- og ressourcemæssigt, socialt og økonomisk bæredygtige. Vores principper og arbejdsform Realdania opererer med en række grundlæggende principper, der definerer virksomheden og er ledetråde for ledelse og medarbejdere. Realdania vil udvikle og forandre: gennem partnerskaber og netværk baseret på dialog og viden gennem opsøgende og proaktive indsatser baseret på åbenhed og transparens Det betyder, at vi engagerer os fagligt og økonomisk i de projekter, vi går ind i, og vi tager medansvar for, at vores støtte giver gode, varige resultater. Desuden lægger vi vægt på at være drivkraft for et aktivt samspil mellem ildsjæle, kommuner, institutioner, erhverv og brancheorganisationer. Har du lyst til at være medlem af Realdania, så læs mere på realdania.dk om, hvordan du melder dig ind. 18 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI

19 Gå på opdagelse i det byggede miljø med din smartphone. Oplev de mange Realdaniastøttede projekter i hele Danmark med vores app. Bliv inspireret af moderne arkitektur og levende bygningsarv, aktive byrum og historiske haver. Du kan hente app en til din smartphone eller ipad ved at scanne nedenstående QR-kode. REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 19

20 LÆS MERE OM REALDANIAS STRATEGI PÅ REALDANIA.DK

Realdanias filantropiske strategi januar Filantropi

Realdanias filantropiske strategi januar Filantropi Realdanias filantropiske strategi 2014-2017 januar 2016 Filantropi ro ro Indhold 4 8 10 12 14 16 18 Realdanias filantropiske strategi Rum for alle Mulighedernes Danmark Innovation i byggeriet Den levende

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 2013-2016

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 2013-2016 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø Forsidebillede: Superkilen på Nørrebro i København Bagsidebillede: Bevægelseslandskabet

Læs mere

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI

REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI overblik og resumé Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø Forsidebillede: Superkilen på Nørrebro i København Bagsidebillede:

Læs mere

Virksomheden Realdania

Virksomheden Realdania Virksomheden Realdania Realdania er en forening med medlemsdemokrati, der driver en filantropisk virksomhed og støtter projekter inden for det byggede miljø. Grundlaget for det filantropiske arbejde er

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Realdania er en forening. Eksisteret siden 2000 støttet omkring end 3200 projekter over hele landet bidraget gennem årerne - ca mia.

Realdania er en forening. Eksisteret siden 2000 støttet omkring end 3200 projekter over hele landet bidraget gennem årerne - ca mia. Realdania Realdania er en forening Eksisteret siden 2000 støttet omkring end 3200 projekter over hele landet bidraget gennem årerne - ca. 16.5 mia. Vores mission Vi skaber livskvalitet for alle gennem

Læs mere

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen

At tage lederskab og udvikle en By. Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At tage lederskab og udvikle en By Indlæg 2. marts 2015 Århus Konference perspektivering v. Mette Lis Andersen At udvikle sin by Kræver Lederskab og retning Viden, vision og mål Mod, vilje og stålsathed

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Realdania er en forening. Eksisteret siden 2000 støttet mere end 3000 projekter over hele landet bidraget gennem årerne - ca mia.

Realdania er en forening. Eksisteret siden 2000 støttet mere end 3000 projekter over hele landet bidraget gennem årerne - ca mia. Realdania Realdania er en forening Eksisteret siden 2000 støttet mere end 3000 projekter over hele landet bidraget gennem årerne - ca. 16.5 mia. Vores mission Vi skaber livskvalitet for alle gennem det

Læs mere

Forslag til Landsplanredegørelse Sven Koefoed-Hansen, Vicedirektør, Naturstyrelsen

Forslag til Landsplanredegørelse Sven Koefoed-Hansen, Vicedirektør, Naturstyrelsen Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Sven Koefoed-Hansen, Vicedirektør, Naturstyrelsen Debatmøde om forslag til Landsplanredegørelse 2013 den 9. september 2013 En globaliseret verden Udefrakommende forhold

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Fondsoversigt. Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde

Fondsoversigt. Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde Fondsoversigt Et øjebliksbillede af få udvalgte større og/eller relevante fonde Mærsk fonden Mærsk fonden er kendt for at støtte forskning, kultur, bygningsværker og meget andet. Af stor relevans for Fredensborg

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer

Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer Velkommen til Klimakvarter En fortælling om samskabende processer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 En fortælling om samskabende processer med udgangspunkt i omdannelsen af et boligområde i København

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg Notat Den socialt bæredygtige by Strategioplæg I dette notat sættes den strategiske ramme for udviklingen af en plan for den socialt bæredygtige by. Notatet er struktureret på følgende måde: Først præsenteres

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015

Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Regional Vækst- og Udviklingsstrategi (REVUS) KKR-Nordjylland 24. april 2015 Udarbejdet pba af Forretningsudvalgets anbefaling til Regionsrådets møde 28/4-15 En ny regional vækst- og udviklingsstrategi

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

BYFOs bidrag til en ny arkitekturpolitik

BYFOs bidrag til en ny arkitekturpolitik Bygnings Frednings Foreningen Sammenslutningen af ejere, administratorer og brugere af fredede ejendomme Association of Owners of Historic Houses in Denmark BYFOs bidrag til en ny Bygnings Frednings Foreningen,

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Kan vi måle værdien? Et kommunalt perspektiv på effektmåling. når dét vi forsøger at måle, er hverdagens fællesskaber

Kan vi måle værdien? Et kommunalt perspektiv på effektmåling. når dét vi forsøger at måle, er hverdagens fællesskaber Kan vi måle værdien? Et kommunalt perspektiv på effektmåling når dét vi forsøger at måle, er hverdagens fællesskaber WORKSHOP?? Program for de næste 45 minutter: Præsentation Kort om Center for Civilsamfund

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

MÅNEDENS INTERVIEW FRA NEWS ØRESUND: BREDERE SAMFUNDSANSVAR OG FÆRRE STORE BYGGE PROJEKTER FOR REALDANIA JENNY ANDERSSON

MÅNEDENS INTERVIEW FRA NEWS ØRESUND: BREDERE SAMFUNDSANSVAR OG FÆRRE STORE BYGGE PROJEKTER FOR REALDANIA JENNY ANDERSSON MÅNEDENS INTERVIEW FRA NEWS ØRESUND: Reportage: JENNY ANDERSSON BREDERE SAMFUNDSANSVAR OG FÆRRE STORE BYGGE PROJEKTER FOR REALDANIA Royal Arena, Den Blå Planet og Kulturhavn Kronborg er nogle af de danske

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Realdania. Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne.

Realdania. Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne. Realdania Realdania er en forening som støtter projekter i det byggede miljø, for at øge livskvaliteten hos borgerne. Den filantropiske strategi er forankret i 5 programmer: Rum for alle Mulighedernes

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling

Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling Midlertidige aktiviteter som strategisk værktøj i byudvikling v/ Chefkonsulent Peder Lind Pedersen, Realdania By Projektsekretær Britt Lindy Knudsen, FredericiaC Norske arkitekters landsforbund Oslo, 20.

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Steddreven innovation og planlægning

Steddreven innovation og planlægning Nyborg-mødet 5.-6. februar 2016 Steddreven innovation og planlægning samarbejde mellem alle nordjyske kommuner, Region Nordjylland og AAU Carsten Jahn Hansen Center for Fysisk Planlægning, Aalborg Universitet

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler

Forstaden version 2.0. Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Direktør Hans Peter Svendler Forstaden version 2.0 Særligt indsatsområde i Realdania Realdanias 3 fokusområder: Byen Byggeriet Bygningsarven Realdanias særlige indsatsområder 2011-2012

Læs mere

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Birgitte Hoffmann 26. 2. 2013 Hvilke visioner skal planen styrke? Hvad skal Klimatilpasningsplanen lægge op til? Hvordan kan den bidrage til lokal

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere