REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI. 2013-2016 august 2014"

Transkript

1 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI august 2014

2 Vores mission er at skabe livskvalitet for alle i Danmark gennem det byggede miljø

3 INDHOLD 4 Realdanias filantropiske strategi - v/jesper Nygård, adm. direktør 6 De vigtigste elementer 8 Program: Rum for alle 10 Program: Mulighedernes Danmark 12 Program: Innovation i byggeriet 14 Program: Den levende bygningsarv 16 Program: Byer for mennesker 18 Hvem er Realdania? 19 Hent Realdanias app Fotos: Leif Tuxen Signe Find Larsen Bjarke Ørsted Jørgen Jørgensen Illustrationer: Bysted REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 3

4 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI Realdania er en forening, der arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Vi arbejder problemorienteret og dagsordensættende med filantropi og bidrager i samarbejde med andre til at løse komplekse samfundsudfordringer. Vi involverer os Realdania er en aktiv aktør i samfundet, der gennem ca. 14 års filantropisk arbejde og over projekter har en unik indsigt i og ekspertise inden for det byggede miljø. På baggrund af vores erfaringer og ud fra grundige analyser og tætte, vidensopbyggende samarbejder med relevante aktører, ønsker vi at agere fortalere for en bestemt udvikling. De projekter, som vi støtter, skal således bidrage til at løse markante og komplekse samfundsproblemer og skabe livskvalitet for alle danskere. I det filantropiske arbejde bygger vi videre på vores strategiske tilgang med et endnu stærkere fokus på at indkredse og løse vigtige samfundsudfordringer og problemer, der knytter sig til det byggede miljø. Det er vigtigt for os, at dette sker i samarbejde, dialog og netværk med andre relevante aktører. Sammen kan vi nemlig skabe løsninger, som vi ikke kan hver for sig. Vi arbejder problemorienteret Vores filantropiske strategi er udarbejdet på baggrund af et stort evaluerings- og analysearbejde og struktureret omkring fem programmer, der hver nu omfatter to initiativer. De i alt ti initiativer afspejler de fokusområder, vi primært prioriterer i vores arbejde i de kommende år. I denne folder kan du læse om de vigtigste elementer i vores filantropiske arbejde og om de fem programmer og de ti tilhørende initiativer, der danner basis for vores strategi. Du kan læse endnu mere på realdania.dk Jesper Nygård Administrerende direktør 4 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI

5 RUM FOR ALLE BYER FOR MENNESKER Rummelighed for alle Adgang for alle MULIGHEDERNES DANMARK Det åbne land som dobbelt ressource Yderområdernes potentialer INNOVATION I BYGGERIET En globaliseret byggesektor Et godt indeklima DEN LEVENDE BYGNINGSARV Bygningsarven i landdistrikterne Fremtidens herregård Udsatte boligområder i forstaden Klimatilpasning i byerne De fem programmer med underliggende initiativer REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 5

6 DE VIGTIGSTE ELEMENTER I REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI Problemdreven tænkning Realdania lægger stor vægt på at indkredse de samfundsudfordringer og -problemer, som vi søger at løse gennem det filantropiske arbejde. En skarpere afgrænsning af problemfeltet giver mulighed for en mere effektiv prioritering af vores filantropiske aktiviteter og dermed et bedre grundlag for at skabe positiv forandring. Indkredsningen af de samfundsudfordringer, der knytter sig til det byggede miljø, er sket på baggrund af et stort analysearbejde og i tæt dialog med samarbejdspartnere, ledende praktikere, eksterne forskere og eksperter. Programtænkning Igennem vores analysearbejde har vi udpeget fem overordnede problemfelter med relation til det byggede miljø. Disse er grundlaget for de fem programmer, som udgør den primære ramme for Realdanias filantropiske aktiviteter i de kommende år. Under hvert program har vi udvalgt to problemorienterede initiativer, der hver især skal være med til yderligere at fokusere vores indsats. Programtænkningen har til formål at sikre bedre sammenhæng og synergi mellem vores projekter og skal samtidig synliggøre, at vi arbejder problemorienteret og med langsigtede perspektiver. En grundlæggende idé i vores filantropiske strategi er, at vi i Realdania selv vil deltage i at initiere en større del af vores aktiviteter. Det sker på baggrund af indkredsningen af problemer inden for hvert program samt med input fra vores netværk og eksterne eksperter. Strategisk og katalytisk filantropi Realdania arbejder med strategisk filantropi, hvilket især betyder et fokus på at videreudvikle den rådgivningsmæssige support og andre ikkeøkonomiske filantropiske virkemidler. Derudover indtager vi en rolle som forandringsagent og katalysator. Som et særligt element i den katalytiske tænkning arbejder vi i højere grad med fortaleri. Det vil sige, at vi i tæt samarbejde med relevante aktører vil gøre os til talsmænd eller fortalere for en bestemt udvikling i det byggede miljø. Vi arbejder også fortsat med den mere klassiske filantropi, hvor der gives støtte til projekter baseret på relevante og kvalificerede ansøgninger fra eksterne parter. Netværk og kollektiv effekt Vi lægger i Realdania vægt på at indgå i og anvende netværk inden for det byggede miljø til at udvikle løsninger på de markante og ofte komplekse samfundsudfordringer og problemstillinger, som vi arbejder med. I særlig grad har vi fokus på mulighederne for at skabe koalitioner af aktører på tværs af sektorer, som koordineret og med hver deres styrker og virkemidler kan arbejde frem mod fælles mål og derved skabe kollektiv effekt og forandring. 6 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI

7 Risikovillighed Realdania er klar til i øget omfang at sætte dagsordener sammen med andre og i den sammenhæng at have den nødvendige risikovillighed i de filantropiske aktiviteter. I arbejdet med projekter og initiativer vil vi udnytte vores særlige muligheder og erfaringer til at tage kalkulerede risici for at sikre innovation og udvikling. Formidling Det er vores mål, at den viden og de erfaringer, som opbygges i Realdania, får en stor udbredelse og bliver gjort let tilgængelige for alle interesserede. Ikke mindst er det vigtigt for os, at relevante parter og interessenter løbende bliver involveret i det filantropiske arbejde. Evaluering og læring Vi sætter i stigende grad fokus på løbende opsamling af viden og erfaringer med sigte på at skabe og måle effekt og fortsat at kvalificere det filantropiske arbejde. Vores arbejdsfelt Realdanias overordnede arbejdsfelt er det byggede miljø, forstået som byen, byggeriet og bygningsarven. Nedenstående figur giver et overblik over de fem programmer med underliggende ti initiativer, der er vores helt centrale fokus i de kommende år, og hvor vi lægger vores primære ressourcer. Selvfølgelig er der dog også fortsat plads til den gode idé, der falder uden for programmernes ramme. PROGRAMMER RUM FOR ALLE MULIGHEDERNES DANMARK INNOVATION I BYGGERIET DEN LEVENDE BYGNINGSARV BYER FOR MENNESKER INITIATIVER Adgang for alle Yderområdernes potentialer Et godt indeklima Fremtidens herregård Klimatilpasning i byerne Rummelighed for alle Det åbne land som dobbelt ressource En globaliseret byggesektor Bygningsarven i landdistrikterne Udsatte boligområder i forstaden REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 7

8 PROGRAM RUM FOR ALLE Realdania vil bidrage til at styrke fremtidens velfærdssamfund gennem nye og tilpassede indretninger af vores fysiske omgivelser, der kan tilgodese alle befolkningsgruppers fysiske og mentale sundhed og fremme social inklusion. Hvad er problemet? Vores velfærdssamfund er under pres. Mange står uden for arbejdsmarkedet, livsstilssygdomme er i vækst, og udsatte og sårbare grupper er ofte ekskluderet fra at deltage i og bidrage til fællesskabet. At alle har adgang til og kan bevæge sig rundt i de fysiske omgivelser er en grundsten i et inkluderende samfund. Men byens fysiske rum er ikke altid indrettet med tanke på mennesker med særlige behov. Samtidig oplever forskellige udsatte grupper i stigende grad, at de isoleres og ikke har mulighed for at skabe meningsfulde relationer til andre samfundsgrupper. sårbare gruppers særlige behov imødekommes i indretningen af bygninger og byrum, og til at design af grænsefladerne mellem forskellige brugergrupper kan understøtte udveksling, sameksistens og inklusion. Hvad er målet? Gennem vores arbejde med at udvikle samfundets fysiske rammer vil vi bidrage til, at bygninger og udendørsarealer gennem deres form og funktion er med til at sikre og fremme et inkluderende, socialt og kulturelt mangfoldigt samfund, hvor der er plads til alle og fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed. Hvad vil vi gøre? Vi vil give det byggede miljø en mere aktiv rolle i at skabe et socialt bæredygtigt samfund gennem nytænkende indretninger af bymiljøer, kvarterer og bygninger, som kan rumme alle. Vi vil samtidig motivere til nye former for samarbejde, organisering og social innovation for at skabe fysisk og organisatorisk åbenhed og fleksibilitet i det byggede miljø. Vi vil bidrage til, at adgang for alle tænkes ind som en grundpræmis gennem hele byggeprocessen. Vi vil desuden bidrage til, at 8 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI

9 INITIATIV ADGANG FOR ALLE INITIATIV RUMMELIGHED FOR ALLE Udfordring: På trods af omfattende myndighedskrav om tilgængelighed er der fortsat en stor del af det byggede miljø, der ikke er tilgængeligt for mennesker med funktionsnedsættelse. Det gælder bl.a. for offentlige bygninger, byrum og trafikanlæg både i forbindelse med nybyggeri og med ombygning. Mål: Initiativet vil udfordre de praksisser, regelsæt, holdninger og barrierer, der i dag findes hos myndigheder, bygherrer, rådgivere, brugere og praktikere samt søge innovative løsninger på tilgængelighedsområdet til gavn for den enkelte borger med funktionsnedsættelse og for samfundet som helhed. Udfordring: Den sociale og sundhedsmæssige ulighed i Danmark har gennem adskillige år været stigende. Velfærdssamfundet er under pres i forhold til at tilbyde udsatte grupper den hjælp og behandling, de har behov for. Særligt ramte er de mennesker, der må leve med livstruende og kroniske sygdomme, og mennesker med andre særlige behov såsom handicappede, psykisk syge, hjemløse og misbrugere. Mål: Initiativet skal med afsæt i det byggede miljø og gennem flerstrengede virkemidler bidrage til, at livskvaliteten øges for de udsatte borgere, og til at de marginaliserede grupper generelt inkluderes bedre i samfundet og dermed får mulighed for aktivt at bidrage til dets udvikling. REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 9

10 PROGRAM MULIGHEDERNES DANMARK Realdania vil sætte fokus på, hvordan man kan imødegå udfordringerne i Danmarks yderområder og landdistrikter og skabe positiv udvikling med udgangspunkt i lokale potentialer. Hvad er problemet? Livet på landet er under forandring. Danmarks yderområder og landdistrikter er udfordret af tilbagegang i erhverv og en befolkning, der skrumper og bliver ældre. Samtidig står det åbne land foran en kæmpe omstilling som følge af en øget global efterspørgsel på fødevarer og energi. Udfordringen er at sikre en arealanvendelse, der kan tilgodese en effektiv og styrket produktion af fødevarer og af bæredygtig energi, samtidig med at naturressourcer styrkes og beskyttes, og de rekreative muligheder fastholdes og udvikles. Hvad vil vi gøre? Vi vil fremme en realistisk og nuanceret forståelse af yderområdernes og landdistrikternes betydning. Disse områder kan ikke sammenlignes med vækstcentrene, men bør derimod betragtes som de større byers forudsætning og som en uundværlig del af fremtidens Danmark. Når by og land således ses som gensidigt afhængige, bliver opgaven at gentænke og styrke rollefordelingen frem for at fastholde det ensidige fokus på udviklingen i vækstcentrene og på alt det negative i landområderne. potentialer, som eksisterer i de enkelte yderområder og landdistrikter. Vi vil samtidig støtte øget samarbejde mellem offentlige, private og civile aktører på tværs af sektorer, som ifølge vores erfaring er afgørende for en positiv omstilling. Hvad er målet? Vi ønsker at støtte og inspirere yderområderne og landdistrikterne i deres arbejde for at kombinere øget landbrugs- og grøn energiproduktion med øget livskvalitet for borgere og besøgende. Et fokus på de stedsspecifikke kvaliteter og en bæredygtig forvaltning af vores landskabs- og naturressourcer skal styrke bosætning, friluftsliv, turisme og miljø til gavn for alle. Vi vil igangsætte projekter, der tager udgangspunkt i og fremmer de stedsspecifikke produktionsmæssige, landskabelige og kulturelle 10 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI

11 INITIATIV YDEROMRÅDERNES POTENTIALER Udfordring: Danmarks yderområder og landdistrikter står over for store udfordringer som følge af urbanisering og industrialisering af landbrug og fiskeri. Fraflytning af arbejdspladser, faldende befolkningstal og en befolkningssammensætning, der forskyder sig, så der bliver færre børn og unge, færre i den erhvervsaktive alder og flere ældre, sætter yderområderne under pres. Udviklingen giver store kommunaløkonomiske udfordringer og sætter sig tydelige fysiske spor i form af tomme bygninger og landsbyer. Mål: Initiativet skal bidrage til at fastholde høj livskvalitet for borgere og besøgende i de berørte områder ved at igangsætte tiltag, der tager afsæt i en realistisk forståelse af de eksisterende udfordringer og samtidig udnytter de stedsspecifikke lokale potentialer som grundlag for positiv omstilling. INITIATIV DET ÅBNE LAND SOM DOBBELT RESSOURCE Udfordring: En uhensigtsmæssig arealanvendelse af det åbne land giver på den ene side kritiske tab af biodiversitet og rekreative og naturmæssige værdier og på den anden side et unødigt tab af arealer i forbindelse med øget bæredygtig produktion af fødevarer og grøn energi. Mål: Initiativet skal bidrage til at understøtte en hensigtsmæssig og bæredygtig ressourceudnyttelse i det åbne land. Målet er, at arealanvendelsen både kan tilgodese en bred og konkurrencedygtig landbrugssektor med en styrket produktion af fødevarer og vedvarende energi, samtidig med at naturressourcerne beskyttes og styrkes, og rekreative muligheder udvikles til gavn for miljø, friluftsliv, bosætning og turisme. REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 11

12 PROGRAM INNOVATION I BYGGERIET Realdania vil fremme innovation i byggesektoren med henblik på at styrke livskvaliteten for alle gennem de byggede omgivelser og for at sikre et bedre og mere bæredygtigt miljø. Hvad er problemet? Byggeerhvervets evne og vilje til innovation har brug for at blive understøttet, så byggeriet kan skabe konkrete forbedringer for byggeriets brugere og for miljøet. Der skal skabes større sammenhæng i vidensog innovationsaktiviteterne, så byggeriet ikke starter forfra hver gang. Eksisterende gode løsninger skal opskaleres, så de kan give et generelt løft til byggeriet og derved også blive interessante som kommercielle innovationsprodukter i ind- og udland. Det kræver samtidig, at byggeriet bliver bedre til at agere på baggrund af den konkurrence og inspiration, der kommer fra andre lande og brancher. Hvad er målet? Ved at styrke byggeriets innovationsevne vil vi sikre, at byggesektoren bidrager til en fremadrettet, helhedsorienteret og bæredygtig udvikling. Det vil betyde en øget livskvalitet for alle samt en højere og samtidig mere bæredygtig produktivitet i branchen, som vil være bedre rustet til at løse samfundets aktuelle og fremtidige udfordringer. Hvad vil vi gøre? Vi vil arbejde for, at byggeriets evne til innovation systematiseres og videreudvikles, samt fokusere på, hvordan vi kan skabe nye samarbejdsformer i byggeprocessen for at fremme en moderne og effektiv byggesektor. Vi vil især have fokus på innovation inden for det, man kan kalde byggeriets samlede livscyklus, dvs. ikke kun planlægnings- og byggefasen, men også tiden efter, at byggeriet står færdigt. Vi vil f.eks. igangsætte projekter, der udnytter de nyeste teknologier til at mindske det samlede ressourceforbrug både i byggefasen, og når byggeriet er taget i brug. 12 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI

13 INITIATIV ET GODT INDEKLIMA INITIATIV EN GLOBALISERET BYGGESEKTOR Udfordring: Vi tilbringer langt hovedparten af vores tid indendørs, og derfor spiller indeklimaet en vigtig rolle for vores livskvalitet. Dårligt indeklima fører hvert år til alvorlige sundhedsproblemer for mange danskere såsom astma og allergi, hjerte-karsygdomme og kræft. Dårligt indeklima har endvidere negative konsekvenser for indlæring, produktivitet og trivsel på arbejdspladser og i institutioner. Mål: Målsætningen med initiativet er at understøtte udviklingen af et godt indeklima bl.a. i forbindelse med de kommende års energirenovering og energioptimering af byggeriet samt at sætte fokus på sundhedsmæssige problemer i indeklimaet såsom f.eks. støj, forkert udnyttelse af dagslys, skimmelsvamp, afgasning fra materialer, radon og sundhedsskadelige partikler. Udfordring: Byggesektoren rummer et stort uudnyttet potentiale i form af ny teknologi og forskning, der kan omsættes til nye produkter, processer og ydelser, og som både kan forbedre det byggede miljø i Danmark samt opskaleres og afsættes på et internationalt marked. Som en naturlig del af den allerede igangsatte udvikling er der behov for øget formidling, videndeling, innovation og samfundsansvar på tværs af faggrupper, landegrænser og markeder. Mål: Målsætningen med initiativet er at bakke op om og styrke evnen og kapaciteten i byggeriet til at skabe innovation og fornyelse på højt internationalt niveau samt at sikre blandt andet et godt arbejdsmiljø og gode arbejdsvilkår. Dette skal primært ske gennem etablering af en globalt førende platform en innovations- og formidlingshub for videndeling og internationalisering inden for det byggede miljø i hele skalaen fra indretning og design over byggeri og arkitektur til byudvikling. REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 13

14 PROGRAM DEN LEVENDE BYGNINGSARV Realdania vil være med til at sikre og udvikle den danske bygningsarv, så den kan bevares som en nærværende fortælling om vores fælles historie og samtidig danne ramme om nye aktiviteter. Hvad er problemet? Samfundet er i konstant udvikling, og det betyder, at bygninger og bevaringsværdige miljøer mister deres oprindelige funktioner og skal tilpasses nye anvendelser for at overleve. Der ligger derfor en nødvendig men også kompleks opgave i at sikre bygningsarven, hvis vedligehold kræver særlige kompetencer og ofte er bekosteligt. Bygningsarven rummer store fælles samfundsmæssige ressourcer, som risikerer at gå tabt uden en forståelse for dens værdi, sårbarhed og potentiale. Sikring af bygningsarven kræver værdisætning, prioritering og viden om bevaring, og om hvordan man føjer nyt til gammelt. Der er derfor behov for en lang række håndværksmæssige og rådgiverfaglige kompetencer samt økonomisk bæredygtige løsninger for bygningsarvens vedligeholdelse og udvikling. Vi vil arbejde for, at ejere og bygherrer får forståelse for bygningsarvens værdi og sårbarhed, og vi vil være med til at sikre de nødvendige rådgivnings-, planlægnings- og håndværksmæssige kompetencer, der er en forudsætning for, at man kan vedligeholde og udvikle bygningsarven optimalt. Med de strategiske initiativer sætter vi desuden fokus på de særlige udfordringer for bygningsarven i landdistrikterne. Hvad er målet? Vi vil aktivere den bedste del af vores fælles bygningsarv, så den brugsmæssigt kan følge med tidens udvikling og øge borgernes livskvalitet. En levende bygningsarv med tidssvarende funktioner kan bidrage til at fastholde identitet og tilhørsforhold i et moderne samfund og samtidig være med til at skabe smukke og oplevelsesrige rammer for danskernes daglige liv. Hvad vil vi gøre? Vi vil være med til at bevare og udvikle bygningsarven på en måde, så bærende bevaringsværdier sikres, samtidig med at der skabes nutidig brugsværdi. For eksempel kan en smuk og bevaringsværdig lade på et nedlagt landbrug få ny funktion som samlingssted for lokalmiljøet, eller en industribygning, som i årevis har sikret arbejdspladser og identitet til et bysamfund, kan omdannes til et kreativt iværksættermiljø. 14 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI

15 INITIATIV FREMTIDENS HERREGÅRD Udfordring: Herregårdene fortæller med deres historiebærende bygninger og kulturmiljøer om vores fælles fortid og indeholder ypperlige arkitektoniske og håndværksmæssige kvaliteter. Dermed udgør de en ressource for liv og udvikling i landdistrikterne. Imidlertid er herregårdene udfordret af, at deres bygninger ikke er egnede til moderne landbrugsproduktion, og at både deres bygninger, parker og landskaber er investerings- og omkostningstunge at forvalte og vedligeholde. Mål: Initiativet vil i særlig grad understøtte nye anvendelser af herregårdenes funktionstømte bygninger med sigte på at sikre bygningsarven og skabe en positiv effekt i lokalsamfundet, økonomisk såvel som kulturel og social. INITIATIV BYGNINGSARVEN I LANDDISTRIKTERNE Udfordring: Omstillingen i Danmarks landdistrikter og provinsbyer sætter bygningsarven under pres. De demografiske ændringer, funktionstømning og nye anvendelseskrav til de fysiske rammer både i den private og offentlige sektor betyder, at mange fredede og bevaringsværdige bygninger og miljøer mister deres anvendelse og driftsgrundlag. Dette, sammenholdt med en manglende forståelse for bygningsarvens værdi og sårbarhed, betyder, at grundlæggende kulturværdier er truet. Når fredede og bevaringsværdige bygninger misligholdes eller funktionstømmes, forbliver et samfundsøkonomisk potentiale uudnyttet. Mål: Realdania vil med initiativet dels bidrage til at sikre den vigtigste del af bygningsarven for eftertiden, dels medvirke til at udløse bygningsarvens uudnyttede potentiale for at skabe samfundsmæssig værdi i landdistrikterne. REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 15

16 PROGRAM BYER FOR MENNESKER Realdania vil udnytte den aktuelle omstilling af byerne ud fra globaliseringen og klimaændringerne til at kombinere sociale, økonomiske og miljømæssige løsninger og derved skabe mangfoldige, oplevelsesrige og robuste byer for mennesker. Hvad er problemet? Byerne og deres forstæder skal hele tiden være omstillingsparate og løbende indrette sig efter nye behov, livsformer, demografiske ændringer og ikke mindst ændrede klimaforhold. Samtidig står byerne for størstedelen af den globale udledning af CO2 og er derfor ét af de vigtigste omdrejningspunkter for bæredygtig omstilling. Globaliseringen betyder, at nogle byer får en styrket rolle som vækstcentre, mens andre byer oplever, at stagnation eller tilbagegang sætter dagsordenen for omstilling. Byudvikling sker derfor på forskellige præmisser og kræver, at løsninger tilpasses de forskellige udfordringer og muligheder, der eksisterer i det enkelte byområde. enkelte by som del af en overordnet bymæssig kontekst. Vi vil involvere os i projekter, der skaber god eksempelværdi bl.a. ved brug af informationsteknologi og smarte løsninger som planredskaber. I forbindelse med udviklingen af innovative løsninger vil vi trække på internationale erfaringer og søge at bringe disse i spil i de danske byer. Hvad er målet? Vi vil arbejde for at styrke og udvikle de danske byer i bæredygtig retning med fokus på byen som en fælles, levende og oplevelsesrig ramme om menneskers liv og trivsel. Hvad vil vi gøre? Vores overordnede ambition er at være med til at sikre, at byernes nødvendige omstilling resulterer i merværdi. Det kan f.eks. ske ved, at løsninger på klimaudfordringerne kobles med en opkvalificering af byens rum. Vi ønsker desuden at modarbejde social ubalance og segregering, som er særligt udtalt i mange forstæder, gennem en stærk strategisk tilgang, hvor udsatte boligområder ses i sammenhæng med det omkringliggende samfund. Vores arbejde skal bidrage til, at der kommer øget fokus på bæredygtige planstrategier for den 16 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI

17 INITIATIV KLIMATILPASNING I BYERNE Udfordring: De klimamæssige følger af de globale temperaturstigninger risikerer at medføre massive økonomiske tab og menneskelige omkostninger, hvis ikke de håndteres. Der er behov for, at byer, bygninger og landskaber tilpasses et ændret klima med bl.a. øgede regnmængder og en generel havvandstandsstigning. Desuden vil klimaet fremover være præget af mere ekstreme vejrsituationer som eksempelvis skybrud, storme, tørker og stormfloder. En håndtering af disse udfordringer kræver en bredt forankret indsats fra såvel offentlige og private parter som civilsamfundet. Mål: Målet med initiativet er at vise vejen for, hvordan byerne bliver mere klimarobuste og samtidig opgraderes fysisk og udvikles bæredygtigt. Det handler om gennem nye partnerskaber at udvikle flerfunktionelle løsninger, som kombinerer klimatilpasningen med anden kvalitativ værdiskabelse i byerne, såvel æstetisk som rekreativ, erhvervsmæssig og social. INITIATIV UDSATTE BOLIGOMRÅDER I FORSTADEN Udfordring: Forstædernes særligt udsatte almene boligområder domineres af stor arbejdsløshed, bandekriminalitet og utryghed, og antallet af disse områder er steget i de seneste år. Øget fysisk og mental adskillelse fra den omkringliggende by giver de socialt vanskeligt stillede og monofunktionelle boligområder svære vilkår for det mangfoldige og levende byliv. På trods af massive investeringer i fysiske og sociale indsatser i områderne har effekterne hidtil været begrænsede. Mål: Initiativet skal vise nye veje til en bæredygtig udvikling i forstæderne med fokus på livskvalitet, social balance, styrkede sammenhænge og helhedsløsninger. Vi vil understøtte etablering af nye samarbejder og afprøve nye virkemidler og løsninger, der kan supplere de mere kendte tilgange til de særligt udsatte boligområders udfordringer. REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 17

18 HVEM ER REALDANIA? Realdania er en forening med medlemmer og foreningsdemokrati, der driver filantropisk virksomhed og støtter aktiviteter inden for det, vi samlet kalder det byggede miljø. Grundlaget for det filantropiske arbejde er vores investeringsvirksomhed. Realdania har to overordnede formål Vi støtter almennyttige og almenvelgørende formål inden for det byggede miljø bredt fordelt i Danmark samt i særlige tilfælde i udlandet. Vi investerer vores formue for at sikre det størst mulige afkast. Vores mission Realdania arbejder for at skabe livskvalitet for alle gennem det byggede miljø. Realdanias filantropiske aktiviteter har fokus på livskvaliteten i husene, mellem husene, i by og på land og skal være til gavn for almenvellet. Realdanias aktiviteter skal være værdiskabende, skal gøre en forskel og komme en bred kreds af mennesker til gode. Målsætningen er, at projekterne er miljø- og ressourcemæssigt, socialt og økonomisk bæredygtige. Vores principper og arbejdsform Realdania opererer med en række grundlæggende principper, der definerer virksomheden og er ledetråde for ledelse og medarbejdere. Realdania vil udvikle og forandre: gennem partnerskaber og netværk baseret på dialog og viden gennem opsøgende og proaktive indsatser baseret på åbenhed og transparens Det betyder, at vi engagerer os fagligt og økonomisk i de projekter, vi går ind i, og vi tager medansvar for, at vores støtte giver gode, varige resultater. Desuden lægger vi vægt på at være drivkraft for et aktivt samspil mellem ildsjæle, kommuner, institutioner, erhverv og brancheorganisationer. Har du lyst til at være medlem af Realdania, så læs mere på realdania.dk om, hvordan du melder dig ind. 18 REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI

19 Gå på opdagelse i det byggede miljø med din smartphone. Oplev de mange Realdaniastøttede projekter i hele Danmark med vores app. Bliv inspireret af moderne arkitektur og levende bygningsarv, aktive byrum og historiske haver. Du kan hente app en til din smartphone eller ipad ved at scanne nedenstående QR-kode. REALDANIAS FILANTROPISKE STRATEGI 19

20 LÆS MERE OM REALDANIAS STRATEGI PÅ REALDANIA.DK

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003

Fonden for det byggede miljø. Årsrapport 2003 Fonden for det byggede miljø Årsrapport 2003 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Hovedtal og sektorregnskab Forord Realdania - 2003 i korte træk 1 Beretning 2003 Baggrund og formål 5 Fondsvirksomheden

Læs mere

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF

Fremtidens Vollsmose. Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose. November 2012 BMF Fremtidens Vollsmose Spor 1 Udredningsrapport og faktakatalog om Vollsmose November 2012 BMF 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 3 Metode 5 Ny tilgang til indsatser i Vollsmose 7 De fysiske rammer 15 Normskred

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark

Mini-guide til DGNB. Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Mini-guide til DGNB Certificering af bæredygtige byområder i Danmark Nordhavn - DGNB præcertifikat, Guld DK-GBC juli 2014 3 Introduktion Green Building Council Denmark (GBC) er en nonprofit organisation,

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds

international inspiration til danske YdEromrÅdEr trods darlige odds International inspiration til danske yderområder rods darlige odds trods dårlige odds international inspiration til danske yderområder Trods dårlige odds. International inspiration til danske yderområder

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Vækst, velfærd og værdier. Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015

Vækst, velfærd og værdier. Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 Vækst, velfærd og værdier Program for Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2015 2 vækst, velfærd Møns og værdier Klint, Østersøen, 2015 Danmark * T RY K S A G N R. 541-618 Vækst, velfærd og værdier

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Mad mellem mennesker

Mad mellem mennesker Mad mellem mennesker En motor for vækst og velfærd i offentlige måltider og lokale fødevareerhverv Kommunepartnerskabet Kommunerne Hjørring, Holbæk, Holstebro, Hvidovre, Ringkøbing-Skjern, Roskilde samt

Læs mere