Årsrapport 2010/2011. Ledelsesberetning / 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010/2011. Ledelsesberetning / 1"

Transkript

1 Årsrapport 2010/2011 Ledelsesberetning / 1

2 Roblons vækst på væsentlige markeder i 2010/11 + 5% + 50% Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resumé 6 Kursen er sat 8 Ledelsesberetning 12 Globalt fokus: Dét er Roblon! 18 Roblon bringer sikkerhed til industrierne 22 Energirigtig og effektiv belysning 24 Produktudvikling i Roblon 28 Medarbejdere og organisation 30 Risikofaktorer 31 Selskabsledelse 32 Rapportering om interne kontrol- og risikostyringssystemer 33 Aktionærforhold 34 Bestyrelse og direktion 35 Regnskabsberetning 36 Ledelsespåtegning 37 Den uafhængige revisors påtegning 38 Pengestrømsopgørelse 39 Totalindkomstopgørelse 40 Balance 42 Egenkapital og udbytte 43 Noter FREMGANG I omsætning 22,1 mio. resultat før skat 36,9 mio. fremgang i driftsresultat 30,9% 2 / Ledelsesberetning

3 + 2,5% + 60% + 70% Roblon er kendt verden over for sin pålidelighed, høje kvalitet og serviceniveau. Kombineret med Roblons kvalitetsprodukter og en høj grad af innovation og effektivitet har det gjort virksomheden til en ledende producent inden for dens forretningsområder. Med fokus på vækst og markedsudvikling bliver Roblon ved med at se fremad. udbyttebetaling 70% overskudsgrad 16,3% EKSPORTANDEL 89,1% Ledelsesberetning // 3

4 Roblon i tal Hovedtal (mio. kr.) * ) 2006/ / / / /11 Resultatopgørelse Nettoomsætning 234,0 251,9 185,9 201,7 223,8 Heraf eksport 216,5 234,3 174,4 183,7 199,4 Driftsresultat 32,1 32,8 12,0 27,8 36,4 Finansiering m.v. (netto) 0,2 1,7 1,8 3,4 0,5 Resultat før skat 32,3 34,5 13,8 31,2 36,9 Årets resultat 24,6 26,5 10,2 23,5 27,6 Balance Samlede aktiver 216,1 226,2 209,2 224,9 242,0 Aktiekapital 35,4 35,7 35,7 35,8 35,8 Egenkapital 176,8 185,5 178,3 190,5 200,7 Selskabets børsværdi 350,0 282,1 213,6 221,4 213,9 Pengestrømme Pengestrømme fra drift 26,1 27,4 33,6 24,9 34,8 Pengestrøm fra investering -8,2-6,7-17,7-36,6 15,5 Heraf køb af materielle anlægsaktiver (brutto) -5,5-6,3-4,3-2,2-1,4 Pengestrøm fra finansiering -17,7-17,6-17,8-10,7-17,9 Ændring i likviditet 0,1 3,1-1,9-22,4 32,5 Nøgletal Overskudsgrad (%) 13,7 13,0 6,4 13,8 16,3 ROIC/afkast af gennemsnitlig investeret kapital (%) 24,6 24,3 9,4 22,8 29,3 Soliditetsgrad (%) 81,8 82,0 85,2 84,7 82,9 Egenkapitalens forrentning (%) 14,2 14,6 5,6 12,7 14,1 Resultat pr. 100 kr. aktie (EPS) 68,9 74,5 28,6 65,8 77,3 Pris pr. overskudskrone (PE) 14,2 10,6 20,9 9,4 7,7 Payout ratio (%) Pengestrømme pr. 100 kr. aktie fra driften 72,9 76,6 94,1 69,6 97,4 Udbytte (% af pålydende værdi) Aktiernes indre værdi Børskurs noteret ultimo Gns. antal fuldtidsansatte medarbejdere *) Hoved- og nøgletal for 2008/09, 2009/10 og 2010/11 er udarbejdet på grundlag af årsrapportens tal opgjort efter IFRS, mens de tidligere år er opgjort efter årsregnskabslovens regler. Egenkapitalen er i år 2006/07 således ikke reguleret for dagsværdiregulering af finansielle instrumenter indgået til sikring af fremtidige pengestrømme. Denne regulering er foretaget i 2007/08. Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. De oplyste aktie-baserede nøgletal er relateret til B-aktierne. Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis. 4 / Ledelsesberetning

5 Resumé Roblon A/S realiserede for regnskabsåret 2010/11 en omsætning og et resultat, som blev bedre end det forventede ved årets start. Under indtryk af den globale finansielle uro, som præger mange markeder, anser bestyrelsen for Roblon A/S årets resultat som meget tilfredsstillende. Resultatet før skat blev på 36,9 mio. kr., 5,7 mio. kr. mere end sidste års resultat på 31,2 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 18,3 %. Resultatet efter skat steg med 4,1 mio. kr. til 27,6 mio. kr. mod 23,5 mio. kr. sidste år. Forslag om udbyttebetaling på 70 % svarende til 25,0 mio. kr. Roblon A/S har fra årets start gennemført en omfattende organisationsændring, bl.a. for at effektivisere og smidiggøre beslutningsprocesser samt gøre organisationen mere kundeorienteret. Driftsresultatet blev med 36,4 mio. kr., 8,6 mio. kr. højere end sidste år, hvilket svarer til en stigning på 30,9 %. Omsætningen steg med 11,0 % til 223,8 mio. kr. mod 201,7 mio. kr. sidste år. Med afsæt i et stærkt strategisk fokus blev andet halvår af 2010/11 meget tilfredsstillende for Roblon, specielt inden for maskiner til tovværks- og kabelindustrien og inden for fiberbaserede emner til producenter af lyslederkabler har udviklingen været positiv. Fra at arbejde og være struktureret i tre selvstændige enheder, arbejdes der på tværs af organisationen, som nu virker og fungerer som én enhed og virksomhed. Ny forretningsstruktur betyder, at Roblon A/S fra 2010/11 afrapporterer alle forhold og oplysninger i årsrapporten under ét og som én virksomhed. I henhold til IFRS gives der i år oplysninger på to segmenter for omsætning og DB1. For regnskabsåret 2011/12 forventes en omsætning i størrelsesordenen 230 mio. kr., og et resultat før skat i størrelsesordenen 30 mio. kr. resultat før skat (mio.kr.) passiver (mio.kr.) 40 RESULTAT FØR SKAT 250 EGENKAPITAL GÆLD OG HENSÆTTELSER / / / / / / / / / /11 Ledelsesberetning / 5

6 Kursen er sat Målsætningerne med hensyn til indtjening og omsætning blev indfriet. Det er sket på baggrund af udfordrende og stærkt svingende internationale forretningsbetingelser, der især mod slutningen af året har haft karakter af turbulens. Året 2010/11 blev på mange måder et ganske usædvanligt år for Roblon A/S. Året begyndte som forventet med en træg udvikling på markederne og i verdensøkonomien. Hen over sommeren bredte der sig en positiv markedsstemning inden for alle Roblons produktområder, som imidlertid sidst på året blev påvirket af en generel usikkerhed på de finansielle markeder, primært relateret til den alvorlige situation i eurozonen. Uroen præger stadig de primære markeder for produktområdet belysning i negativ retning. Det samme gælder i nogen grad for maskinområdet, hvor bankernes tilbageholdenhed og krav om omfattende dokumentation forlænger procestiden. Roblon har lanceret en ny, ekspansiv vækststrategi, der bl.a. medfører et vedholdende salgs- og markedsføringsmæssigt fokus på de forretningsområder, segmenter og geografiske områder, hvor forventningerne til potentiel vækst er størst. Det strategiske fokus og de relaterede aktiviteter har båret frugt, og Roblon har således i andet halvår, og særligt i fjerde kvartal, oplevet en meget tilfredsstillende udvikling inden for produkter til den fiberoptiske kabelindustri samt maskiner til tovværksindustrien. Markederne har hele året været præget af meget hård konkurrence, der har stillet store krav til vores salgsmæssige aktiviteter og processer. Roblon har dog blandt andet modvirket effekten af de stigende råvarepriser med en stærk og fokuseret indsats i den nye, fælles produktionsfunktion, hvor løbende effektivisering, rationalisering og forenkling i alle produktionsleddene har påvirket lønsomheden positivt. Sammen med implementeringen af selskabets nye vækststrategi gennemførte Roblon i begyndelsen af året en omfattende organisationsændring. For at forberede organisationen til de fremtidige udfordringer og gøre den endnu mere effektiv og kundeorienteret, har Roblon sammenlagt de tre tidligere selvstændige divisioner og fungerer nu som én enhed og virksomhed, hvor medarbejderne arbejder på tværs af organisationen. Ansvaret for den fortsatte forretningsmæssige udvikling er organiseret i to forretningsenheder, som har det globale ansvar for forretningsudvikling, salg og marketing samt produktporteføljen. Til at understøtte forretningsudviklingen er selskabet nu organiseret med én fælles produktionsfunktion, én fælles indkøbsfunktion og én fælles teknologi- og udviklingsfunktion. Den nye forretningsmæssige organisering og struktur betyder, at Roblon fra og med regnskabsåret 2010/11 behandler selskabets forhold og oplysninger under ét og aflægger årsrapport som én virksomhed, men med to segmenter i henhold til IFRS, hvor der oplyses om omsætning og DB1. Dertil kommer, at Roblon gennem regnskabsåret har oplevet en meget udfordrende og til tider dramatisk stigning i råvarepriserne. På grund af energikrævende fremstillingsprocesser har stigningen i råvarepriserne været særligt udtalt for råmaterialer, som indgår i Roblons produkter til offshoreindustrien og den fiberoptiske kabelindustri. Omstillingsevne og forandringsparathed er afgørende konkurrenceparametre i vores globaliserede verden, hvor markedsbetingelserne ændrer sig med stigende hastighed. Det har Roblons medarbejdere stor forståelse for. Selskabets nylige organisationsændring har styrket selskabets fleksibilitet og gjort det muligt at flytte medarbejdere på tværs af funktioner og afdelinger alt efter behov. 6 / Ledelsesberetning

7 FOTO: Roblon Vi må konstatere, at den globale finansielle og økonomiske turbulens fortsætter, og at der igen ligger et spændende og meget udfordrende år foran os. Vi er imidlertid meget fortrøstningsfulde med hensyn til selskabets fremtidige udvikling, bl.a. set i lyset af vores strategiske tiltag og den effektive og positive implementering af vores nye, dynamiske organisationsstruktur. Vi er kommet godt fra start, og kursen mod Roblons 2015-mål er sat. Vi vil rette en varm og stor tak til Roblons medarbejdere for indsatsen i det forløbne år og ser frem til udfordringerne i 2011/12. Vi vil samtidig takke alle for interessen for vores virksomhed. Klaus Kalstrup Bestyrelsesformand Jens-Ole Sørensen Administrerende direktør Ledelsesberetning / 7

8 Ledelsesberetning Med introduktionen af en ekspansiv vækststrategi og ny strategiproces med målsætningen om at nå en omsætning på 300 mio. kr. senest i 2015 og en gennemsnitlig årlig EBT på 10 % i perioden, startede året med implementering af et af de væsentligste punkter fra planen. For at smidiggøre beslutningsveje og -processer, effektivisere organisationen yderligere og samtidig gøre den endnu mere kundeorienteret, fokuseret og dynamisk, gennemførte vi en omfattende organisationsændring. Vi gik fra at arbejde og være struktureret i tre selvstændige enheder til at arbejde på tværs af organisationen og virke og fungere som én enhed. Dette har medført betydelig synergieffekt og effektivisering på tværs af afdelinger og funktioner, hvorved fremdrift og hastighed for mange forretningsmæssige processer er øget væsentligt. Roblon er nu organiseret i en mere matrixlignende struktur, hvor vi har placeret det forretningsmæssige ansvar i foreløbig to forretningsenheder, som har det globale ansvar for forretningsudvikling, salg og marketing samt produktporteføljen for det respektive område. områder, for igen at blive sat tilbage i efteråret, bl.a. på grund af gældskriseproblematikken i Sydeuropa. Med afsæt i et stærkt strategisk fokus blev andet halvår og specielt fjerde kvartal imidlertid meget tilfredsstillende for vores produktgrupper: Maskiner til tovværksindustrien samt produkter til den fiberoptiske kabelindustri. Dette resulterede i, at omsætningen for 2010/11 blev på 223,8 mio. kr., hvilket er betydeligt bedre end forventet ved årets start. Omsætningen forøgedes med 22,1 mio. kr. i forhold til sidste års omsætning på 201,7 mio. kr., hvilket svarer til en omsætningsstigning på 11,0 %. Driftsresultatet (EBIT) blev forbedret med 30,9 % svarende til 8,6 mio. kr. og blev på 36,4 mio. kr. imod 27,8 mio. kr. sidste år. Fælles produktion, indkøb og produktudvikling Til at understøtte vores forretningsudvikling er Roblon nu organiseret med én fælles produktionsfunktion, én fælles indkøbsfunktion og én fælles udviklingsfunktion. Denne nye organisations- og forretningsstruktur betyder, at Roblon fra indeværende år afrapporterer alle forhold og oplysninger i årsrapporten under ét og som én virksomhed, men med to segmenter i henhold til IFRS vedr. oplysninger om omsætning og DB1. Nettoomsætning (mio.kr.) EKSPORT HJEMMEMARKEDET Forretningsåret startede som forventet med en betydelig træghed i omsætningsudviklingen med baggrund i den fortsatte skrøbelige økonomiske udvikling på verdensmarkederne. Udviklingen vendte imidlertid til en tilfredsstillende positiv udvikling hen over foråret og sommeren, gældende for alle Roblons produkt / / / / /11 8 / Ledelsesberetning

9 Resultatet før skat blev med 36,9 mio. kr. bedre end forventet ved årets start og udgør en stigning på 18,3 % i forhold til sidste år, hvor resultatet før skat blev på 31,2 mio. kr. Nyt belysningsprodukt Vi lancerede et nyudviklet innovativt produkt inden for belysningssystemer, en trendsættende lysgiver baseret på energioptimeret LED-teknologi, hvorved produktet for samme lysstyrke kun anvender ca. 25 % energi i forhold til en standard halogenlysgiver. Vækst inden for produktområderne tovværksmaskiner og fiberoptiske kabler De fokuserede strategiske forretningsmæssige tiltag, som i året blev rettet mod geografiske potentielle vækstmarkeder som BRIK(S)* og andre regioner i Asien samt Sydamerika, resulterede i en tilfredsstillende udvikling for vores produktgrupper: Maskiner til tovværksindustrien samt produkter til den fiberoptiske kabelindustri inklusive kabelmaskiner til samme industri. Aktiviteterne blev understøttet af flere tiltag fra vores teknologi- og udviklingsfunktion, som nu er samlet i teknologicentret i Sæby. Der blev lanceret nye fiberprodukter til kunder inden for kabelbranchen, relanceret opdaterede produkter med nye mekaniske og styringsteknologiske løsninger for maskiner til tovværksindustrien. Den forretningsmæssige udvikling for vores produkter inden for belysningssegmentet har ikke været tilfredsstillende. Området er delvist påvirket af samme markedsmekanismer, som er gældende for byggebranchen. Vi må konstatere, at den usikkerhed, der ligger i kølvandet fra finanskrisen og nu gældskrisen i eurozonen, udskyder beslutningerne vedrørende nye investeringer i nybygninger af eksempelvis museer og butikskomplekser. Dermed er projektudbuddet af en begrænset størrelse i forhold til tidligere og påvirket af meget stærke konkurrenceforhold. Endvidere er forretningsområdets primære markeder i Europa og USA stadig meget påvirket af krisen og dens følgevirkninger. Stabil udvikling i offshore Omsætningsudviklingen inden for offshoreområdet blev for året som helhed acceptabelt. Der er udviklet og introduceret nye kundeorienterede produkter, som anvendelsesmæssigt sigter mod et bredt globalt marked og indeholder et attraktivt potentiale på længere sigt. Globaliseret forretningsudvikling er af afgørende betydning for Roblon og er et af de væsentligste fokusområder. Vi vil i den kommende periode øge investeringer og satsning betragteligt på nye vækstmarkeder som BRIK(S), de asiatiske, mellem- og sydamerikanske samt udvalgte østeuropæiske markeder. * BRIK(S) består af Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika. Ledelsesberetning / 9

10 Årsresultat Årsresultatet svarer til den seneste udmelding fra den 29. november 2011, hvor Roblon opjusterede forventningerne til omsætningen til 223 mio. kr. mod tidligere mio. kr., og med et resultat før skat i størrelsesordenen 36 mio. kr. mod tidligere udmelding på mio. kr. Der vil blive investeret i markeder og salg, innovativ produktudvikling, udvikling af organisation og medarbejdere, produktionseffektivisering og produktionskapacitet, således at virksomhedens fortsatte udvikling fremtidssikres, og så vi har kompetencerne og kapaciteten til at udvikle nye markeder og tiltrække nye kunder. Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet yderligere og væsentlige forhold og begivenheder, som indvirker på Roblons finansielle stilling. Forventninger til fremtiden Det må forventes, at den globale økonomiske vækst også for det nye år vil være meget beskeden, idet den stadig vil være påvirket af efterdønningerne fra finanskrisen og af gældsproblematikken i eurozonen. Trods de vanskelige globale økonomiske vilkår er der stadig forretningsmæssige udviklingsmuligheder på verdensmarkederne. Det er vigtigt for Roblon, også under vanskelige og udfordrende markedsforhold, at fastholde og udbygge konkurrenceevnen. Målsætningen for 2015 samt fortsat udvikling af vores strategiske platforme understøttes af investeringer i såvel organisk som akkvisitiv vækst, afbalanceret efter de økonomiske forhold med en stadig koncentreret og stærk styring af omkostningsudviklingen. Af den kommende periodes aktiviteter, som vil få høj prioritet og fokus, kan flere grupperes under følgende hovedoverskrifter: Globalisering Sikkerhed Energi og miljø Medarbejdere og organisation Akkvisitioner og partnerskaber Derfor lægger vi vægt på at fastholde betydelige investeringer i aktiviteter til at støtte de ekspansive forretningsudviklingsstrategier. Globaliseret forretningsudvikling er af afgørende betydning for Roblon og er et af de væsentligste fokusområder. Vi vil i den kommende periode øge investeringer og satsning betragteligt på nye vækstmarkeder som BRIK(S), de asiatiske, mellem- og sydamerikanske samt udvalgte østeuropæiske markeder. Samtidig arbejdes der med at få en permanent Roblon repræsentation etableret på et eller flere af vækstmarkederne i det nye år. salgsfordeling til brik KINA 13 % BRASILIEN 21 % Sikkerhed bliver et tema, som Roblon vil forstærke med henblik på markeds- og forretningsudvikling. For eksempel vil der blive introduceret nye netprodukter til offshoreindustrien, som ikke kun sikrer fortsat løbende produktion på olieplatforme ved service og brug af Roblons FOG-net, men nu også net til personsikring på platformene. RUSLAND 61 % INDIEN 5 % Energi og miljø er et væsentligt element indeholdt i Roblons innovative produktudvikling. Vi vil udvikle og lancere banebrydende energioptimerede produkter, som f.eks. den nye LED-lysgiver, som vi forventer os meget af i det nye år. Dette produkt vil være en af hjørnestenene i revitaliseringen af hele vores produktsegment for lysprodukter. Endvidere fortsættes indsatsen på at nedsætte energiforbruget i virksomhedens fabrikker, og der implementeres nye procedurer 10 / Ledelsesberetning

11 i forbindelse med genbrug af eksempelvis glasrester fra den løbende produktion af kabelprodukter. Opkøb af produktprogrammer til supplering af eksisterende produktområder undersøges ligeledes. Medarbejdere og organisation er en væsentlig grundpille for Roblon som en global og innovativ virksomhed. Det er vigtigt med fortsat uddannelse samtidig med, at medarbejderne motiveres, blandt andet gennem involvering. I produktionen modtager medarbejderne mere information end tidligere, de får mere ansvar og involveres i processerne, hvilket betyder mere tilfredse medarbejdere. Det er vigtigt for Roblon at motivere medarbejderne til at udnytte deres fulde potentiale og medvirke til, at de overordnede mål realiseres. Akkvisitioner og partnerskaber er et vigtigt element for Roblons strategiske udvikling. Der arbejdes struktureret med at afsøge markedet for at identificere attraktive opkøbsmuligheder eller udnytte partnerskaber til at supplere Roblons portefølje af produkter inden for vores respektive kerneområder. Den turbulente situation på de finansielle markeder vil også have indflydelse på Roblon det kommende år. Det netop afsluttede forretningsår har levet op til forventningerne fra årets start, og udviklingen i forhold til forrige år betragtes som meget tilfredsstillende ikke mindst under indtryk af den globale finansielle uro, som præger mange markeder. Med afsæt i vores strategier og de betydelige investeringer i det nye år forventer vi, at den positive udvikling kan fortsætte. Roblon forventer derfor en samlet omsætning i 2011/12 i størrelsesordenen 230 mio. kr., og et resultat før skat i størrelsesordenen 30 mio. kr. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar. Selskabet har ikke udarbejdet en selvstændig politik på området, men Roblon A/S tilstræber gennem hele sin ageren at være en attraktiv og miljøvenlig arbejdsplads. Forretningsudvikling og konkurrenceevne er vigtige at fastholde og udbygge for Roblon, også under vanskelige og udfordrende markedsforhold. Derfor vil vi lægge vægt på at fastholde betydelige investeringer i aktiviteter til støtte af ekspansive forretningsudviklingsstrategier. Ledelsesberetning / 11

12 Globalt fokus: Dét er Roblon! Roblon er en global virksomhed med aktiviteter i op mod 80 lande. Fra USA til Fjernøsten og fra Grønland til Sydafrika. Den globale tilstedeværelse giver nye muligheder. Men den stiller også krav til innovativ tankegang, effektive processer, fleksible medarbejdere og frem for alt produkter, der ikke bare følger med tiden, men er trendsættende. Fokus Rusland Fokus Sydamerika Fokus Indien fokus Sydøstasien 12 / Ledelsesberetning

13 Intens konkurrence og mættede markeder flere steder i den vestlige verden gør, at der i øjeblikket er særligt behov for at se ud over de traditionelle markeder. Vi lever i en verden i forandring og med en stigende global konkurrence, som øger behovet for at se mod nye vækstmarkeder, heriblandt BRIK(S) landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika). Kundefokus og relationer Overalt i verden stiller Roblons kunder store krav om konkurrencedygtige produkter og services. Roblon møder udfordringerne med kundefokuseret produktudvikling og markedstilpasning. Hos Roblon lægger vi vægt på at være opsøgende over for nuværende og potentielle kunder. Vi ønsker at skabe og vedligeholde relationer, for det er vores erfaring, at det er de stærke relationer mellem os og kunderne, der giver det bedste samarbejde på langt sigt. Samtidig arbejder vi internt i Roblon på at skabe én global virksomhed, hvor medarbejdere og forretningsenheder tænker og handler globalt og har kunderne i fokus. Vi skal være åbne, tolerante og parate til at bryde med trygge vaner og rutiner. Vi er allerede nået et godt stykke ad vejen, og vi arbejder målrettet på at holde kursen. Resultatet er et stærkere Roblon, der arbejder dynamisk og vækstorienteret. I dag er det næsten kun fantasien, der sætter grænser for, hvor de næste produkter skal sendes hen. Er der efterspørgsel, så er vi klar til at udforske potentialet. Både med geografisk udvidelse af forretningen og med nye produkter. Globalt fokus: Dét er Roblon! / Ledelsesberetning / 13

14 Roblon Multi straps anvendt ifm. tre forskellige kunders produkter. foto: aker solutions Hvert marked sit behov Roblons forretninger, der tilsammen har en bred vifte af produkter, har kunder over det meste af verden. Hvert marked kræver ofte individuel tilpasning, for at vi bedst muligt kan servicere den enkelte kunde. Derfor følger vi markedernes udvikling tæt og forsøger løbende at sikre, at vi har den optimale opsætning på hvert enkelt marked. Forstærket fokus i Sydøstasien Roblon har gennem en årrække udvidet sine aktiviteter i Sydøstasien, og i 2010/11 har vi øget vores indsats yderligere for at styrke Roblons position. Der er store forventninger til, at prioriteringen og den øgede mængde af ressourcer vil give resultat. Det er bl.a. markedet for tovværksmaskiner, der viser fremgang. I lande som Vietnam og Kina er der stadig et stort behov for maskiner til tovværksproduktion. Markedsføringsaktiviteter rettet mod sydøstasiatiske tovværkskunder har bekræftet, at Roblon har et stærkt brand, ikke mindst i Indonesien, hvor fem millioner mennesker er fiskere. Siden leveringen af de første tovværksmaskiner er salget steget betydeligt, og i dag står der Roblon på mange maskiner i hele Asien. Det er vores vurdering, at et fortsat øget fokus og en stærk markedsposition kombineret med års erfaringer vil være med til at sikre Roblons fortsatte succes i Sydøstasien. Egen repræsentation i Indien Indien er et af de nye vækstlande, som Roblon har sat fokus på. Efter godt fire års samarbejde med en indisk distributør, har vi besluttet at forstærke indsatsen og har påbegyndt etablering af egen Roblon repræsentation. Roblons nye medarbejder i Indien skal understøtte en mere fokuseret markedsføring af vores produkter med særligt fokus på Delhi og Mumbai. I de store byer, hvor den indiske middelklasse vokser eksplosivt i disse år, er der et potentiale for mange af Roblons produkter. Indien er midt i en rivende økonomisk udvikling, der tilsyneladende kun lige er begyndt. Derfor har vi i Roblon store forventninger til de resultater, vi kan opnå ved at etablere vores egen repræsentation i landet. 14 / Ledelsesberetning / Globalt fokus: Dét er Roblon!

15 Lysinstallation med Roblon fiberoptik udstillet af firmaet vis-á-vis på Design Boulevard Index Fair i Mumbai. transition af kapil surlakar Et udsnit af de 80 windere, der blev sendt til en kunde i Sydøstasien ved udgangen af 2010/11. foto: roblon Offshore i Brasilien Brasilien er ved at udvikle sig til et væsentligt marked for olie- og gasindustrien. Landet har betydelige naturressourcer, og der bliver foretaget store investeringer i området. De store havnebyer Rio de Janeiro og Macaé vokser, mens nye byer kommer til. Den altoverskyggende aktør er det nationale olieselskab Petrobras. Potentialet medfører, at mange udenlandske virksomheder viser interesse i Brasilien, og landet har brug for virksomhedernes viden og teknologi. Roblon fungerer primært som underleverandør af straps og tapes til virksomheder, der etablerer sig i Brasilien. Der er dog udfordringer forbundet med at skabe solidt fodfæste på det brasilianske marked. Kulturforskellene mellem Danmark og Brasilien er betydelige, og frem for alt kræver det vedholdenhed og tid at bearbejde markedet. Som leverandør må man arbejde målrettet på at skabe en god og holdbar relation. Roblon arbejder i øjeblikket på at finde den rette, lokale agent. Det er vores vurdering, at en lokal agent vil være afgørende, særligt med henblik på at bygge relationer til større kunder. Her har vi især fokus på Petrobras, som vi med tiden håber bl.a. at kunne afsætte vores produkter til. Sammen med vores forretningspartnere er Roblon meget fokuseret på at udbygge tilstedeværelsen i Brasilien i de kommende år. Rusland er et interessant marked at befinde sig på, og relationer er en vigtig del af den russiske forretningskultur. En stærk relation er i Rusland ofte lige så vigtig som prisen og kvaliteten af en vare. Det er derfor vores vurdering, at Roblons tradition for at opbygge stærke, vedvarende relationer til kunderne vil være en konkurrencemæssig fordel på det russiske marked. Globalt fokus: Dét er Roblon! / Ledelsesberetning / 15

16 Større belysningsaktiviteter geografisk Rusland ruller fiberkablerne ud Roblon startede på det russiske marked i 2005, og markedet for fiberkabler har siden vist stort vækstpotentiale. Rusland har som andre vækstlande et udtalt behov for udvikling og investering i kommunikationslinier og infrastruktur, både for at optimere virksomhedernes vilkår og for at give befolkningerne bedre muligheder for at kommunikere. Derfor har Roblon styrket sin afsætning til markedet igennem etablering af en fast distributør. Roblons succes på markedet skyldes bl.a., at vi har været på forkant med den teknologiske udvikling på styrkeelementer til data- og kommunikationskabler. Roblons produkter lever op til de højeste teknologiske standarder, og det russiske marked udgør nu en betydelig del af Roblons omsætning inden for fibre til lyslederkabler. Oplysning kloden rundt Roblon leverer belysning fra det arktiske kontinent til Australien. Med fiberoptik og LED bevæger Roblon sig inden for to komplementære teknologier. Vores belysningsprodukter, hvad enten det er standardprodukter eller skræddersyede løsninger, er altid minutiøst designede med tanke på kundernes ejendomme og kundernes kunder i hele verden. I mange af Roblons projekter værner vores belysning om både fortiden og fremtiden samt om verdenskultur og lokalkultur. På et af verdens mest kendte biblioteker, The Morgan Library & Museum i New York, er belysning fra Roblon med til at sikre offentligheden indblik i verdens kulturarv og bevare den bedst muligt for fremtiden. Originale notater af Napoleon, Galileo og Voltaire belyses ekstra forsigtigt med fiberoptik, mens manuskripter af Twain, Dickens og Austen belyses med LED. Til trods for, at der er forholdsvis mange kabelproducenter i Rusland, er overgangen til nye kabeldesigns først for nylig begyndt at accellerere. Roblon har de nødvendige erfaringer og produkter, og det tegner ikke til, at efterspørgslen falder foreløbig. På de hjemlige breddegrader, på kommunebiblioteket i fiskerbyen Skagen, belyses turistbrochurer og bøger med LED-lys fra Roblon. Herfra kan gæsterne tage på en virtuel tur til The Morgan Library & Museum, hvor en unik kulturarv ligger tilgængelig. Omgivet af lokal viden henter de global viden. Begge dele belyst af Roblon. 16 / Ledelsesberetning / Globalt fokus: Dét er Roblon!

17 Morgan Library & Museum i New York oplyst af LED og fiberoptisk lys fra Roblon. foto: morgan library & museum Ledelsesberetning / 17

18 Roblons sikkerhedsnet FOG monteret på BP Valhal boreplatform. foto: bp 18 / Ledelsesberetning

19 Roblon bringer sikkerhed til industrierne Roblons produktudvikling foregår i tæt samarbejde med kunderne, med henblik på at opfylde konkrete behov. Dermed er Roblon med til at skabe værdi for kunderne, samtidig med at medarbejderne oplever, at arbejdet er meningsfuldt og har et klart formål. ROBLON kunder udvikling af løsninger samarbejde Roblon har i 2010/11 produceret, samlet og leveret mere end 250 kabel- og tovværksmaskiner I 2010/11 er der solgt ca km forstærkningstape til offshoreprojekter. Det vil kunne nå fire gange rundt om jorden Roblon bringer sikkerhed til industrierne / Ledelsesberetning / 19

20 Roblons små sikkerhedsnet monteret på boreplatformen Mærsk Reacher. foto: mærsk Når det drejer sig om virksomheder og menneskers sikkerhed, er arbejdet naturligvis særligt meningsfuldt. Roblons aktiviteter på sikkerhedsområdet omfatter sikkerhedsnet til boreplatforme og det nyudviklede High Voltage Pulling Rope (HVPR) et højisolerende tovværk, som kan modstå volt og bl.a. anvendes under udskiftning og service af højspændingsledninger med fuld elektrisk spænding. Tovværket er godkendt i henhold til de nyeste IEC normer. Øget sikkerhed betyder færre uheld og dermed også færre afbrydelser i produktionen. På den måde er kundernes investeringer i sikkerhed med til at optimere driften på længere sigt. Sikkerhed til vands Boreplatforme er travle arbejdspladser for mange mennesker. Olieindustrien stiller store krav til sikkerhed, både over og under havoverfladen, og Roblon har igennem de senere år udviklet flere former for sikkerhedsnet til boreplatforme. Roblon har eksempelvis udviklet et stærkt og multifunktionelt sikkerhedsnet lavet af et miks mellem aramidfiber og termoplastisk polyuretan, som kan sættes op i gelændere og store åbninger. Disse net er med til at forhindre, at objekter tabes mellem etagerne, hvor niveauforskellene ofte er store. Dermed mindskes risikoen for alvorlige skader på mennesker eller vigtige installationer pga. faldende objekter. Sikkerhed er også central i forbindelse med risikofyldte løft og installationer ved platformens oliebrønde. Normalt stopper boreplatformens aktiviteter, når risikoen bliver for stor, men det er en omkostnings- og tidskrævende proces. Som alternativ har Roblon i samarbejde med en kunde udviklet Roblon Composite Net, der fungerer som en falling object guide, når der installeres juletræer * og højtryksrør. Det sammenklappelige net blokerer ikke for sikkerhedssystemerne, og der spares både tid, plads og penge. Sikkerhed i luften I år er Roblon High Voltage Pulling Rope (HVPR), som det første produkt af sin art, blevet godkendt af IECs Ropes for Live Working standard og er blevet certificeret til Human External Cargo work. Der findes kun ét, ældre produkt af samme art på verdensplan. HVPR er blevet udviklet i et spændende samarbejde med Storbritanniens energiselskab National Grid. National Grid anvender helikopteres adgangsteknikker til at få adgang til højspændingsnettet. Det involverer servicefolk svævende i en kurv, når der skal udføres service og reparationer på de spændingsførende ledere. På den måde kan servicefolkene nå hurtigt ud til selv svært tilgængelige områder, og med Roblons HVPR kan arbejdet udføres uden at slukke for strømmen. HVPR vil blive anvendt til at løfte kurven med to National Grid servicearbejdere fra helikopteren. HVPRs isolerende egenskaber giver sikkerhed for, at der ikke ledes strøm mellem ledningernes faser eller til helikopteren. * Et juletræ er en samling ventiler, målere og drosselspoler, der kontrollerer olie- og gastrykket i en afsluttet brønd. 20 / Ledelsesberetning / Roblon bringer sikkerhed til industrierne

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2010/11 (01.11.2010 31.10.2011).

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2010/11 (01.11.2010 31.10.2011). Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2012 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport for perioden 1. november 2011-30. april 2012.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede delårsrapport for perioden 1. november 2011-30. april 2012. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2012 CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 1.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr juni Til Københavns Fondsbørs via Stock Wise. +DOYnUVUDSSRUW

Fondsbørsmeddelelse nr juni Til Københavns Fondsbørs via Stock Wise. +DOYnUVUDSSRUW Roblon A/S Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2006 22. juni 2006 Til Københavns Fondsbørs via Stock Wise +DOYnUVUDSSRUW Bestyrelsen for ROBLON har på sit møde den

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsens beretning for Roblon A/S regnskabsåret 2013/14 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen

Bestyrelsens beretning for Roblon A/S regnskabsåret 2013/14 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen Bestyrelsens beretning for Roblon A/S regnskabsåret 2013/14 v/bestyrelsesformand Jørgen Kjær Jacobsen Bestyrelsens beretning handler om regnskabsåret 2013/14, som det forløb i Roblon i perioden 1. november

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (01.11.2003 31.10.2004).

Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (01.11.2003 31.10.2004). Roblon A/S Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2005 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise. Årsregnskabsmeddelelse 2003/04 Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Solidt resultat i Roblon giver plads til øget udbytte

Solidt resultat i Roblon giver plads til øget udbytte Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2015 Årsregnskabsmeddelelse 2013/14 Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2013/14 (01.11.2013 31.10.2014). Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse

Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse Årsrapport 2012/2013 Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resume 6 Ledelsens beretning 15 Kundefokus 16 Showroom og dialogcenter 18 Leverandør og strategisk rådgiver 20 Akkvisitioner og partnerskaber 22

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007)

Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007) 9. maj 2007 Rapport for 2. kvartal 2006/07 (1. januar - 31. marts 2007) InterMail har i 2. kvartal 2006/07 haft fokus på integrationen af den svensk/finske virksomhed OP Kuvert, som blev overtaget den

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsrapport 2011/2012

Årsrapport 2011/2012 Årsrapport 2011/2012 Roblons vækst på væsentlige markeder i 2011/12 + 43% + 38% Indholdsfortegnelse 4 Roblon i tal 5 Resumé 6 På vej 8 Ledelsens beretning 17 Et større globalt aftryk 19 Høj vækst i Indonesien

Læs mere

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007.

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007. FONDSBØRSMEDDELELSE Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2007 Fremgang i forhold til 1. halvår 2006 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab

Læs mere

30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011

30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011 30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011 1 INDKALDELSE Indkaldelse til den ordinære generalforsamling er foregået: Gennem annonce indrykket i Berlingske Tidende Ved selskabsmeddelelse til NASDAQ OMX Gennem

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K

21. maj 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2003 7 sider i alt. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2009 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere