Indhold. Forretningsgrundlag for C.W. Obel Koncernen 1. Koncernens hoved- og nøgletal 2. Bestyrelsens og direktionens beretning 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Forretningsgrundlag for C.W. Obel Koncernen 1. Koncernens hoved- og nøgletal 2. Bestyrelsens og direktionens beretning 3"

Transkript

1 Indhold Forretningsgrundlag for C.W. Obel Koncernen 1 Koncernens hoved- og nøgletal 2 Bestyrelsens og direktionens beretning 3 Bestyrelse og koncernledelse 9 Nyt ansigt og ny koncernstruktur 10 Semco Danmark 12 Semco Sverige 16 Semco Tyskland 18 Semco Maritime 20 C.W. Obel Industriteknik 24 C.W. Obel Produktion 28 C.W. Obel Ejendomme 30 Associerede virksomheder 32 Aktionærforhold 34 Anvendt regnskabspraksis 35 Ledelses- og revisionspåtegning 38 Regnskab, koncern og moderselskab 39 Pengestrømsopgørelse 42 Noter 43 Oversigt over udlejningsejendomme 48 Selskaber i koncernen 49 Adresser i C.W. Obel Koncernen 50

2 Forretningsgrundlag C.W. Obel Koncernen C.W. Obel Koncernen driver industri-, ingeniør- og installationsvirksomhed. Desuden har koncernen væsentlige aktiviteter inden for ejendomme samt investeringer i associerede virksomheder. Inden for disse områder er det C.W. Obel Koncernens ambition at styrke og udvikle sin position som en betydende aktør med hovedvægt på de nordeuropæiske markeder. Hensigten er at skabe en kontinuerlig lønsom, langsigtet og holdbar vækst gennem styrkelse af koncernens viden- og færdighedskompetencer. Nøgleordene er troværdighed, professionalisme og fleksibilitet. Medarbejdernes dygtighed og engagement er afgørende for opnåelsen af målsætningerne. C.W. Obel Koncernen skal derfor være en attraktiv arbejdsplads, som byder på alsidige udviklingsmuligheder. C.W. Obel Koncernen vil via koncernens aktiviteter sikre en fortsat stabil og konkurrencedygtig forrentning af koncernens finansielle grundlag. 1

3 Hovedtal (tkr.) Nettoomsætning ekskl. lejeindtægter Lejeindtægter Afskrivninger ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Resultat af primær drift ( ) Finansielle poster, netto ( ) ( ) ( ) Resultat af ordinær drift eksklusive associerede virksomheder ( ) Resultatandele fra associerede virksomheder Resultat af ordinær drift Ekstraordinære poster, netto Koncernens resultat før skat og minoriteter Årets resultat Årets investeringer i materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Koncernens egenkapital Nøgletal Egenkapitalandel % (A) 26,4 30,5 89,1 79,0 79,6 Egenkapitalforrentning % (B) 10,7 20,6 9,9 11,6 13,4 Indtjening pr. 100 kr. aktie (EPS) i kr. (C) 49,1 118,5 64,5 69,5 72,8 Udbytte pr. 100 kr. aktie i kr Regnskabsmæssig indre værdi pr. 100 kr. aktie i kr. (D) Gns. antal ansatte (A) (B) (C) (D) Egenkapital ultimo* 100% Samlede aktiver ultimo Resultat korrigeret for ekstraordinære poster* 100% Gns. egenkapital Resultat korrigeret for ekstraordinære poster Gns. antal aktier korrigeret for emissioner Egenkapital ultimo Antal aktier korrigeret for emissioner 2

4 Bestyrelsens og direktionens beretning I begyndelsen af 1997 blev strategien om vækst og internationalisering med blandt andet køb af virksomheder i Norge og Sverige fortsat. Samtidig blev den planlagte fusion af C.W. Obel A/S med SN Holding A/S foretaget med virkning fra 1. januar 1997, og efter grundige analyser blev en divisionalisering af koncernen gennemført med virkning fra 1. juli Sidste del af året blev imidlertid præget af uventede, enkeltstående, markant dårlige resultater i to selskaber i henholdsvis Sverige og Tyskland samt i et større projekt i Malaysia. I forbindelse med aflæggelsen af årsregnskabet har det vist sig at være nødvendigt at afsætte til yderligere reorganisering af det tyske selskab samt til det franske selskab i Skandinavisk Industries. Koncernens resultat for 1997 lever således ikke op til forventningerne, og resultatet må i sin helhed betragtes som meget utilfredsstillende. Efter kraftige indgreb over for situationen i Sverige og Tyskland og efter at have standset projektet i Malaysia, er koncernen nu i gang med at konsolidere og videreudvikle de eksisterende aktiviteter. Når resultaterne af konsolideringen er konstateret, vil strategien om vækst og internationalisering blive videreført. Året 1997 Koncernens omsætning i 1997 blev 3.901,3 mio. kr. mod 2.612,6 mio. kr. i Stigningen i omsætningen skyldes først og fremmest, at det pr. 1. april 1996 tilkøbte SN Holding nu er med i et helt regnskabsår samt omsætning fra tilkøbte virksomheder. Af omsætningen er 57% opnået i Danmark. Koncernens ordinære driftsresultat før skat faldt fra 350,9 mio. kr. i 1996 til 175,7 mio. kr. i Årets resultat blev på 101,8 mio. kr. mod 245,9 mio. kr. året før. Den kraftige nedgang i resultatet skyldes svag indtjening i flere divisioner, herunder væsentlige tab, omstruktureringsomkostninger og hensættelser til tab i nogle af de internationale aktiviteter. Koncernens samlede aktiver udgør 3.496,3 mio. kr. mod 3.232,3 mio. kr. i Stigningen skyldes primært opkøb af virksomheder samt investering i obligationer. Ultimo 1997 er egenkapitalen 921,6 mio. kr., der svarer til en soliditet på 26,4%. Egenkapitalen, som primo året var på 985,9 mio. kr., er i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis påvirket af nedskrivninger af merværdi i forbindelse med årets opkøb af virksomheder, herunder også de associerede virksomheders opkøb. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som i 1996, bortset fra praksis for afsættelse af selskabsskat og udskudt skat i danske sambeskattede selskaber. Ændringen er sket af administrative årsager og har ikke påvirket moderselskabets eller koncernens egenkapital eller resultat for I fondsbørsmeddelelse i november 1997 blev forventningerne til C.W. Obel Koncernens driftsresultat før skat nedjusteret til ca. 250 mio. kr. Med et resultat på 175,7 mio. kr. blev forventningerne langt fra nået, hvilket hovedsageligt skyldes, at problemerne i Semco Tyskland og i projektet i Malaysia har vist sig væsentligt større end antaget ved aflæggelsen af regnskabet for 3. kvartal. Der er endvidere nu afsat et væsentligt beløb til restrukturering i Skandinavisk Industries franske selskab Vinco, som stadig har store problemer. Et år med udfordringer Efter at C.W. Obel havde overtaget SN Holding A/S i april 1996 og tvangsindløst de sidste aktier, blev det, for at opnå en fladere struktur, besluttet at fusionere SN Holding A/S op i C.W. Obel A/S. Dette gennemførtes pr. 1. januar I årets løb er der blevet arbejdet med en ny organisationsstruktur, og pr. 1. juli trådte denne struktur i kraft, hvilket medførte, at forretningsområdet Industri-, ingeniør- og installationsaktiviteter blev opdelt i seks divisioner med hver sin ansvarlige divisionsdirektør. Formålet med denne divisionalisering var at gøre organisationen fladere og gruppere den eksisterende forretning i sammenhørende aktiviteter. Opdelingen skabte større gennemsigtighed i virksomheden og medførte større fokus på enkeltområderne og deres indtjening. 3

5 Bestyrelsens og direktionens beretning I forlængelse af den divisionalisering, der har fundet sted efter overtagelsen af SN Holding A/S, er der påbegyndt opbygning af en egentlig koncernstab inden for økonomi, finans, IT og Human Resources, idet der lægges afgørende vægt på koordinering af koncernens aktiviteter og koncernens styring. Derudover er det hensigten, at der skal drages nytte af koncernfællesskabet samt fokuseres på medarbejderne og deres udviklingsmuligheder. De utilfredsstillende resultater i 1997 i visse divisioner har medført, at der i begyndelsen af 1998 er foretaget flere personudskiftninger i divisionsledelserne. For yderligere at fremme koncerntanken og fællesskabet introduceres et koncernidentitets program i foråret Investeringsaktiviteter Den 1. marts 1997 erhvervedes selskabet Fjeldstad AS i Norge og 75% af aktiekapitalen i Widholm Industri AB i Sverige. Selskaberne supplerer Skandinavisk Industriservice inden for området industriservice. I marts måned blev der ligeledes opkøbt de sidste 40% af selskabet Scan-Isolering AS i Norge. Den 1. januar 1997 blev ventilationsselskabet Totalinstallatören i Malmø overtaget. Selskabet er en vigtig brik i udbygningen af de svenske installationsaktiviteter. Den 1. juli købtes aktiviteterne i VVS virksomheden Oskar Hansen A/S i Aabenraa, hvilket betyder en styrkelse af Semco Danmark i dette geografiske område. I november frasolgtes det norske selskab, Semco Industri AS, et mindre selskab, som fremstiller kabinetter til eltavler. Endvidere frasolgtes de svenske aktiviteter i selskabet El-Marin Service AB, således at dette selskab alene beskæftiger sig med et større projekt i Malaysia. Der blev i årets løb i forretningsområdet Industri-, ingeniør- og installationsaktiviteter investeret 79,5 mio. kr. i bygninger, maskiner, materiel og inventar. I C.W. Obels ejendomsdivision blev der frasolgt en mindre ejendom, og på Christianshavn i København købtes Brøstes Gaard, som er en kontorejendom på i alt kvm. Endvidere er der investeret 33,9 mio. kr. i vedligeholdelse og modernisering af ejendomsdivisionens ejendomme. Strategi C.W. Obel Koncernen vil videreudvikle sine forretningsområder især inden for Industri-, ingeniør- og installationsaktiviteterne. Her skal der ske en kontrolleret vækst og dermed en forøget indtjening. På grund af de utilfredsstillende resultater i 1997 og de svagheder, som den gennemførte divisionalisering afdækkede, arbejdes der målrettet på at forbedre lønsomheden. Væksten skal ske dels via organisk vækst, hvor der især fokuseres på serviceområderne, dels via opkøb af virksomheder fortrinsvis på de nære markeder (Skandinavien). Ledelse og medarbejdere På selskabets generalforsamling den 12. maj 1997 fratrådte bestyrelsesmedlem og tidligere formand for C.W. Obel i en årrække, Povl Heegaard samt direktør N.O. Liisberg, begge på grund af alder. Som nye bestyrelsesmedlemmer tiltrådte direktør Steen Engel og management konsulent Anders Obel. I juni måned meddelte direktør O.C. Mellentin, at han trak sig fra C.W. Obels bestyrelse. Ved divisionaliseringen pr. 1. juli 1997 trådte Semco A/S adm. direktør Børge Nordgaard Hansen ind i koncernledelsen, og samtidig udnævntes Jens Otto Daugaard og Lars Christiansen til divisionsdirektører. Den 15. januar 1998 blev der foretaget ændringer i organisationen, som medførte, at direktør Lars Christiansen også fik ansvar for C.W. Obel Industriteknik divisionen, og direktør Poul Nørby blev ansat som direktør for divisionen Semco Maritime. Gennemsnitligt havde koncernen i alt medarbejdere mod i Stigningen skyldes blandt andet de tilkøbte virksomheder samt større aktiviteter. Antal medarbejdere ved årsskiftet i Danmark var 3.968, og uden for landets grænser beskæftigedes medarbejdere. Udviklingen i forretningsområderne og herunder divisionerne C.W. Obels aktiviteter er opdelt i tre forretningsområder: Industri-, ingeniør- og installationsaktiviteterne, som er delt op i seks divisioner samt Ejendomme og Associerede virksomheder. 4

6 Forretningsområdet Industri-, ingeniør- og installationsaktiviteterne Den samlede omsætning i forretningsområdet blev på 3.901,3 mio. kr., og resultatet af primær drift blev et tab på 73,7 mio. kr. Semco Danmark Semco Danmark er Danmarks største installationsvirksomhed, som dækker både el-, rørinstallationer, ventilation og køl. Semco Danmark fik en omsætning på 1.506,3 mio. kr. Divisionen har haft en tilfredsstillende udvikling i de tre landsdækkende regioner, som i alt har 45 afdelinger, der udfører el-, rør-, ventilations- og køleinstallationer. De mere specialiserede enheder petroteknik, telecom, services og brandsikring udviklede sig som forventet. Semco Contracting afleverede planmæssigt alle de landbaserede installationer samt både de elektriske og mekaniske installationer i Storebæltstunnelen i begyndelsen af Arbejdet på de elektriske og mekaniske installationer på Østbroen forventes afleveret i 1. halvår Semco Danmarks udenlandske aktiviteter, som først og fremmest er projekter i samarbejde med Danida og tilsvarende organisationer, fik ikke det forventede omfang. Afdelingen er under reorganisering. Semco Sverige Divisionen har indtil videre virksomheder i Malmø og Stockholm og fik en omsætning på 447,4 mio. kr. Malmø virksomhederne udviklede sig som forventet, hvorimod Stockholm selskabet, Backlunds Elservice AB, fik betydelige tab ved gennemførelsen af flere store projekter. Priserne i Stockholmområdet var pressede samtidig med, at projektstyringen svigtede. Der er foretaget ændringer i selskabets ledelse, og organisationen er blevet tilpasset. Ligeledes er styringssystemerne blevet forbedrede. Semco Tyskland Divisionen havde en omsætning på 302,5 mio. kr. og består af Brockmeyer AG koncernen, som fortrinsvis er en elinstallationsvirksomhed med hovedsæde i Duisburg og med fem afdelinger rundt om i Tyskland. Priserne på det tyske marked for installationsopgaver er voldsomt pressede, og det gælder især for divisionens væsentligste marked, elektroinstallationer ved større anlægsarbejder. Det har derfor været nødvendigt at gennemføre væsentlige strukturelle og organisatoriske ændringer, hvilket har været ganske kostbart. Resultatet for 1997 er stærkt utilfredsstillende. Der er i 1997 lukket en afdeling, og medarbejderstaben er blevet reduceret med 89 medarbejdere. Der er yderligere vedtaget en ny plan for divisionen for 1998, hvorefter forretningsomfanget drosles yderligere ned, og ledelsen i både divisionen og i Brockmeyer er ændret i begyndelsen af Semco Maritime Divisionen opnåede en omsætning på 705,3 mio. kr. Også divisionen Semco Maritimes resultat blev helt utilfredsstillende i 1997, hvilket især skyldes et telekommunikationsprojekt i Malaysia. Projektet er udført af divisionens svenske selskab El-Marin Service AB. Projektet omfatter installation af telekommunikationsudstyr på seks krydstogtsskibe og er kommet i vanskeligheder specielt på grund af tekniske problemer med nogle avancerede italienske antenner. Det har ikke været muligt at opnå enighed med kunden om projektets aflevering, og projektet er nu stoppet. Divisionen har hensat et betydeligt beløb til projektet. I Marine afdelingen har værftsservice udviklet sig tilfredsstillende, hvorimod det har været kostbart at opnå typegodkendelsescertifikat på et vandtågebrandslukningsanlæg, SEM-SAFE, som forventes at have et stort potentiale. Semco Offshore, det tidligere Semco Energi, udviklede sig tilfredsstillende i Danmark. De norske aktiviteter blev i årets løb restruktureret, herunder blev Semco Industri AS frasolgt, og Semco Teknologi fik ny ledelse. De norske telekommunikationsaktiviteter, som foregår i selskabet Norse Electronics AS, udviklede sig tilfredsstillende. I slutningen af 1997 etableredes en afdeling i Qatar for at være tæt på de store kunder, som deltager i den voksende olie- og gasindustri i området. 5

7 Bestyrelsens og direktionens beretning C.W. Obel Industriteknik Divisionen omsatte for 710,4 mio. kr. Industriservice tilkøbte det svenske selskab Widholm Industri AB (WIAB) og det norske Fjeldstad AS. Sammen med det danske selskab Skandinavisk Industriservice A/S (SIS) dækker industriserviceaktiviteterne således hele Skandinavien, og de tre selskaber supplerer hinanden godt og kan tilsammen påtage sig større opgaver over for procesindustrien. Isoleringsaktiviteten, som har selskaber i de tre skandinaviske lande, havde problemer både med afsætningen på grund af et svagt marked og med et par større kraftværksprojekter. Skandinavisk Miljøservice A/S (SMS) fortsatte den gode udvikling fra årene før. SMS påbegyndte i samarbejde med det tyske firma SHL et større projekt på et afsvovlingsanlæg på Dolna Odra kraftværket i Polen. C.W. Obel Produktion Omsætningen i divisionen blev på 248,0 mio. kr. DGT-Volmatic A/S har klaret sig fint, idet selskabet fik en markant omsætningsfremgang på de oversøiske markeder. Resultatet blev næsten fordoblet og må betegnes som meget tilfredsstillende. Også Semco Vakuumteknik havde et godt år og indgik den til dato største ordre på komplette toiletkabiner. Derimod havde stilladsgruppen SGD- Bera igen indtjeningsproblemer. Virksomheden er under omstrukturering, og der er sat ekstra fokus på afsætningsfunktionen. Forretningsområdet Ejendomme Den samlede omsætning/lejeindtægt i forretningsområdet blev på 111,6 mio. kr., og resultatet af primær drift blev 59,5 mio. kr. C.W. Obel Ejendomme C.W. Obel Ejendomme består af C.W. Obel Ejendomsdivision, som står for udlejning og drift af koncernens udlejningsejendomme samt af Semco Ejendomsselskab ApS, som ejer en del af koncernens domicilejendomme. C.W. Obel Ejendomsdivision har haft fremgang i lejeindtægterne og nåede 94,5 mio. kr. Udlejningsmarkedet er gunstigt, og divisionen har lav tomgang. Udover et enkelt frasalg og et enkelt tilkøb af ejendomme har der i 1997 igen været brugt væsentlige ressourcer på at gennemføre ombygninger og moderniseringsarbejder på divisionens ejendomme. De fleste ejendomme har efterhånden opnået det høje kvalitetsniveau, som divisionen tilstræber. Forretningsområdet Associerede virksomheder De associerede virksomheder er i C.W. Obels regnskab optaget med en resultatandel før skat på i alt 244,0 mio. kr. Skandinavisk Holding Koncernen C.W. Obel A/S ejer 35% af aktiekapitalen i Skandinavisk Holding A/S. Selskabet har regnskabsperiode fra 1. juli til 30. juni. Det er resultatet for denne regnskabsperiode, som medtages i C.W. Obels regnskab, det vil sige et halvt år faseforskudt. Skandinavisk Holding Koncernen havde i nævnte periode en omsætning på 11,1 mia. kr. en stigning i forhold til året før. Resultat før skat og minoritetsaktionærers andel blev på 1.198,2 mio. kr. mod 1.192,8 mio. kr. året før. Skandinavisk Tobakskompagni Koncernen har igen haft et godt år med stigende omsætning og indtjening. Skandinavisk Industries Koncernen har efter et mindre overskud i 1995/96 igen et betydeligt underskud, idet det franske datterselskab Vinco stadig har dårlige resultater til trods for en gennemgribende rekonstruktion. I C.W. Obels resultatandel for Associerede virksomheder før skat indgår Skandinavisk Holdings resultat med 232 mio. kr. A/S Motortramp C.W. Obel A/S ejer 27,2% af aktiekapitalen i A/S Motortramp. Selskabet, som driver sin hovedaktivitet rederidrift via D/S NORDEN A/S, fik en omsætning på 583,9 mio. kr. mod 474,0 mio. kr. i Resultatet før skat og efter minoritetsaktionærers andel blev på 30,7 mio. kr. mod 18,9 mio. kr. i Stigningen i resultatet skyldes, at D/S NORDEN udover et bedre driftsresultat har haft væsentlige avancer i forbindelse med afhændelse af skibe. I C.W. Obels resultatandele for Associerede virksomheder før skat indgår A/S Motortramps resultat med 8,3 mio. kr. 6

8 C.W. Obel Finans Resultatet af aktiviteterne har været tilfredsstillende blandt andet som følge af et pænt afkast på porteføljen af aktier og obligationer samt det fortsatte lave renteniveau, som har medført lavere renteudgifter på koncernens gæld. Endvidere er der udnyttet en række synergier i forbindelse med koordination og udnyttelse af koncernens finansielle styrke. Det er koncernens overordnede strategi at afdække valutarisici. Afdækningen foretages ved indgåelse af terminsforretninger i de få selskaber, som har handel med udlandet. Ved køb af udenlandske aktiviteter samt yderligere investeringer i eksisterende udenlandske aktiviteter begrænses koncernens valutarisici ved matching af investerings- og finansieringsvaluta. Det er tilsvarende koncernens overordnede strategi at begrænse tabsrisikoen som følge af renteændringer. Den fornødne finansiering i de enkelte aktivitetsområder etableres med udgangspunkt i en vurdering af aktivitetens rentefølsomhed. Koncernens gæld samt obligationsportefølje bliver tæt overvåget for yderligere forbedrende tiltag. Det kommende år Der forventes for 1998 for Industri-, ingeniør- og installationsaktiviteterne et væsentligt forbedret resultat. Ordrebeholdningen var ved indgangen til 1998 på mio. kr. mod mio. kr. året før. Der er sat yderligere fokus på projektstyringen. Der er hensat til usikre projekter, og der er ændret og tilført nye kræfter på væsentlige ledelsesposter. Endvidere er de væsentligste problemområder blandt andet i Sverige og Tyskland under rekonstruktion og under ny ledelse. Både Backlunds Elservice i Sverige og Brockmeyer i Tyskland forventer et forbedret resultat i 1998 i forhold til Resultaterne vil dog stadig ikke være tilfredsstillende. Ejendomsdivisionen forventer en mindre fremgang, og for de Associerede virksomheder forventes fremgang, specielt for Skandinavisk Tobakskompagni og A/S Motortramp. For C.W. Obel Koncernen som helhed forventes derfor et resultat før skat, som er væsentligt forbedret i forhold til resultatet for Regnskabsberetning Koncernens og moderselskabets årsregnskab for 1997 er aflagt efter bestemmelserne i årsregnskabsloven og de af Københavns Fondsbørs fastlagte retningslinier for børsnoterede selskabers regnskabsaflæggelse. De anvendte regnskabsprincipper er uændrede i forhold til sidste år, bortset fra praksis for afsættelse af selskabsskat og udskudt skat i danske sambeskattede selskaber. Som følge af udvidelse af sambeskatningskredsen i C.W. Obel Koncernen i 1997 har koncernen af administrative årsager valgt at ændre anvendt regnskabspraksis, således at såvel aktuel som udskudt dansk selskabsskat for de sambeskattede selskaber i modsætning til tidligere år alene afsættes i moderselskabets regnskab. Ændringen har ikke påvirket moderselskabets eller koncernens egenkapital eller resultat for Som følge af C.W. Obel A/S overtagelse af SN Holding A/S pr. 1. april 1996 omfatter sammenligningstallene i resultatopgørelsen for 1996 for koncernen kun 9 måneders tal for SN Holding koncernen. C.W. Obel A/S og SN Holding A/S fusionerede pr. 1. januar 1997 med C.W. Obel A/S som det fortsættende selskab. Sammenligningstallene for 1996 for moderselskabets balance er som følge heraf fusionsbalancen pr. 1. januar Koncernens omsætning steg fra 2.612,6 mio. kr. i 1996 til 3.901,3 mio. kr. i Stigningen i omsætningen skyldes primært effekten af, at SN Holding koncernen kun er medtaget for 9 måneder i 1996 samt tilkøb af virksomheder i foråret

9 Bestyrelsens og direktionens beretning I C.W. Obel A/S er der i 1997 hensat til omkostninger vedrørende en planlagt omstrukturering af koncernens aktiviteter i Tyskland i Endvidere er der hensat til forventede tab i forbindelse med den planlagte restrukturering af Skandinavisk Industries franske dattervirksomhed Vinco. Resultatet af ordinær drift eksklusive Associerede virksomheder er faldet fra 66,3 mio. kr. i 1996 til -68,3 mio. kr. i Ændringen kan primært henføres til aktiviteterne i Tyskland, Sverige og det fejlslagne projekt i Malaysia. Resultatandele fra Associerede virksomheder er i forhold til 1996 faldet med 30,9 mio. kr., der består af et fald i Skandinavisk Holding A/S på 39,8 mio. kr. og en stigning i A/S Motortramp på 3,2 mio. kr. Herudover er der en positiv afvigelse på 5,7 mio. kr. fra koncernens øvrige mindre associerede virksomheder. Resultatet for Skandinavisk Holding A/S er reduceret med hensættelsen vedrørende det franske møbelselskab, Vinco. Den effektive skattesats er i 1997 steget til 42% mod 30% i Dette hænger sammen med realiserede underskud i de udenlandske datterselskaber, som ikke kan benyttes i den danske sambeskatning. Årets resultat bliver herefter 101,8 mio. kr. mod 245,9 mio. kr. i Den samlede balancesum udgør pr. 31. december ,3 mio. kr. mod 3.232,3 mio. kr. pr. 31. december Anlægsaktiver udgør 53,3%, og omsætningsaktiver udgør 46,7%. I 1996 udgjorde de henholdsvis 57,7% og 42,3%. Med en egenkapital på 921,6 mio. kr. er egenkapitalandelen faldet fra 30,5% i 1996 til 26,4% i Udviklingen i egenkapitalen er påvirket af nedskrivninger af merværdi i forbindelse med virksomhedskøb på i alt 135,5 mio.kr., hvoraf 91,4 mio. kr. kommer fra Skandinavisk Holding A/S. Koncernens aktiviteter i 1997 har resulteret i en pengestrøm fra driften på -79,8 mio. kr. mod -12,4 mio. kr. i Faldet i resultat før afskrivninger fra 133,9 mio. kr. i 1996 til 46,4 mio. kr. i 1997 er således ikke fuldt ud slået igennem på koncernens pengestrøm fra driften. Investeringsaktiviteterne har i 1997 netto resulteret i en pengestrøm på -38,0 mio. kr. mod -796,0 mio. kr. i 1996, hvor det især er køb og salg af virksomheder, der er faldet markant. Pengestrømmen fra finansieringsaktiviteterne er faldet fra 758,2 mio. kr. i 1996 til 319,0 mio. kr. i Faldet kan forklares med låneoptagelsen i 1996 på 800 mio. kr. til finansiering af købet af SN Holding A/S. Samlet har koncernens aktiviteter i 1997 givet en positiv pengestrøm på 201,0 mio. kr. mod -50,2 mio. kr. i Bestyrelse Direktør Hans Werdelin, formand (Medlem af bestyrelsen siden 1993) Adm. direktør og bestyrelsesmedlem i Sophus Berendsen A/S og Ratin A/S. Formand for bestyrelsen i Danske Trælast A/S. Næstformand for bestyrelsen i Skandinavisk Holding A/S, Skandinavisk Industries A/S og Skandinavisk Tobakskompagni A/S. Medlem af bestyrelsen i Novo Nordisk A/S. Direktør Frederik Chr. Obel, næstformand (Medlem af bestyrelsen siden 1991) Formand for bestyrelsen i Obelhus A/S. Næstformand for bestyrelsen i Danske Obligationer A/S, Danske Obligationer II A/S, A/S Forsikringsselskabet Codan, Torsana A/S og Carli Gry International A/S. Medlem af bestyrelsen i H. Hoffmann & Sønner A/S, A/S Det Alm. Danske Ejendoms Selskab og A/S Commodore Boligselskab. Rektor, professor Morten Balling (Medlem af bestyrelsen siden 1991) Medlem af bestyrelsen i Uni-Invest Management A/S, Investeringsforeningen Uni-Invest og A/S Chr. Fabers Fabriker. Direktør Steen Engel (Medlem af bestyrelsen siden 1997) Medlem af bestyrelsen i Chr. Hansen Holding A/S, A/S Forenede Factors, Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Administration A/S. Montør Erik Højby Hansen (Medarbejdervalgt repræsentant siden 1997) Overingeniør Hans Chr. Mølau (Medarbejdervalgt repræsentant siden 1997) Managementkonsulent Anders Obel (Medlem af bestyrelsen siden 1997) Rørsmed Finn Sørensen (Medarbejdervalgt repræsentant siden 1997) Direktion Administrerende direktør Mogens Hugo Jørgensen Formand for bestyrelsen i A/S Motortramp og D/S NORDEN A/S. Medlem af bestyrelsen i Skandinavisk Holding A/S, Skandinavisk Tobakskompagni A/S, Skandinavisk Industries A/S, GN Store Nord as og Unidanmark A/S. Koncerndirektør Henning O. Jensen Formand for bestyrelsen i EDB Gruppen A/S. Medlem af bestyrelsen i Tulip International A/S. 8

10 Bestyrelse/koncernledelse Direktør Hans Werdelin formand Rektor, professor Morten Balling Direktør Steen Engel Direktør Frederik Chr. Obel næstformand Montør Erik Højby Hansen Overingeniør Hans Chr. Mølau Managementkonsulent Anders Obel Rørsmed Finn Sørensen Øverste række fra venstre Koncerndirektør Henning O. Jensen Divisionsdirektør Søren Hofman Laursen Divisionsdirektør Lars Christiansen Divisionsdirektør Poul Nørby Nederste række fra venstre Koncerndirektør Børge Nordgaard Hansen Divisionsdirektør Jens Otto Daugaard Administrerende direktør Mogens Hugo Jørgensen 9

11 Nyt ansigt...og ny koncernstruktur C.W. Obel Koncernen har udviklet sig markant de senere år. Ikke mindst har selskabet styrket aktiviteterne inden for de industrielle og servicemæssige områder, og mange nye virksomheder, forretningsenheder og medarbejdere er kommet til. Derfor har C.W. Obel etableret en ny ledelsesmæssig og organisatorisk struktur, der passer til og afspejler både koncernen og de udfordringer, den står overfor. I den forbindelse indføres der også en ny visuel identitet. Formålet er, at det nye design skal skabe en klar, entydig og sammenhængende visuel profil for hele koncernen både for omverdenen og internt i koncernen. Samtidig skifter C.W. Obel navn i daglig tale. Fremover vil koncernen blive omtalt som CWO Koncernen, og CWO vil både i logo og al skriftlig og mundtlig kommunikation være en integreret del af de enkelte divisioners og forretningsenheders navne. Enkelte forretningsenheder får desuden tilpasset deres navn, så det bedst muligt passer ind i den nye sammenhæng. Det nye design består grundlæggende af to elementer et nyt logo og et nyt navnetræk. Logoet er en ellipse med bogstaverne CWO. Formålet har været at skabe et mærke, der har et enkelt og markant udtryk, og hvor det er let at læse bogstaverne. CWO bliver fremover en del af forretningsenhedernes navne. Logoet er placeret i tæt sammenhæng med navnetrækket på den enkelte forretningsenheds eller divisions navn. Navnetrækket består af specialtegnede bogstaver, der, udover at være enkle at læse også er karakteristiske og signalerer tyngde og kvalitet. I praksis er der tale om, at der er tegnet et helt alfabet specielt til CWO Koncernen, som skal bruges til at skrive navnene på selskabets divisioner og forretningsenheder. Samlet set har det desuden været vigtigt, at designet er enkelt at bruge i praksis. Kun ved konsekvent og rigtig brug af designet skabes der en visuel identitet, der sender de rigtige signaler og som hurtigt får genkendelsesværdi. Overgangen fra det nuværende til det nye design vil ske gradvist, således at den nye identitet er gennemført på alle områder i koncernen inden årsskiftet 1998/99. 10

12 Koncernledelse Industri-, ingeniør- og installationsaktiviteter Ejendomme Associerede virksomheder Semco Danmark Semco Sverige Semco Tyskland Semco Maritime C. W. Obel Industriteknik C. W. Obel Produktion C. W. Obel Ejendomsdivision Semco Ejendomsselskab Skandinavisk Holding Motortramp 11

13 Industri-, ingeniør- og installationsaktiviteter Semco Danmark De enkelte forretningsenheder Semco Øst Semco Syd Semco Nord Dansk Olie-Måler Service A/S Semco Contracting 12

14 Forretningsgrundlag, markeder, kompetencer og kunder Semco Danmark er Danmarks største leverandør af tekniske installationer. Kerneforretningsområderne er elinstallationer, røranlæg og ventilation. Semco Danmark driver også forretning inden for tele- og datakommunikation, brand & sikring, petroteknik, køling, kraft/varme, automation og udvikling af servicekoncepter til drift og vedligeholdelse af bygninger samt produktionsanlæg. Semco Danmark bistår sine kunder helt fra projekteringsfasen til levering og servicering af den færdige løsning. Semco Danmarks hovedmarked er Danmark, hvor divisionen er repræsenteret ved 45 afdelinger rundt om i landet. Semco Danmarks styrke er udstrakt tværfaglig ekspertise, lokal tilstedeværelse samt en fleksibel organisation og medarbejderstab, der sikrer en hurtig og smidig overførsel af viden og kompetence på tværs af fag- og funktionsgrænser. Dette sikrer, at både store og små opgaver løses på et højt professionelt niveau. Semco Danmarks primære kunder er slutbrugere på det professionelle marked, både private og offentlige virksomheder, institutioner og boligforeninger. Mange opgaver gennemføres i et tæt samarbejde med arkitekter og rådgivende ingeniører. Divisionen ledes af divisionsdirektør Jens Otto Daugaard. De enkelte forretningsenheder Regionerne forestår med enkelte undtagelser divisionens salg, installation og service samt den overordnede styring af en række helejede selskaber. Der er tre regioner: Semco Øst (Sjælland), Semco Syd (Fyn, Sønderjylland samt den sydlige del af Midtjylland) og Semco Nord (resten af Jylland). Dansk Olie-Måler Service A/S (DOMS) forretningsområde er udstyr til forpladsstyring og kontrol på benzinstationer samt teknisk service og installationsarbejde på olie- og benzinanlæg (petroteknik). DOMS er førende i Danmark og har en stigende eksport af elektroniksystemer til forpladsstyring. Semco Contracting er ansvarlig for salg og projektledelse af store komplekse opgaver både i Danmark og udlandet, herunder styring af SSB kontrakterne på henholdsvis Storebælts- og Øresundsforbindelsen. Semco Telecom har ansvaret for den overordnede forretningsudvikling af divisionens landbaserede aktiviteter inden for tele- og datakommunikation, herunder strategi og product management samt for koordineringen af tværgående aktiviteter mellem regionerne. Semco Brand & Sikring er ansvarlig for den overordnede udvikling af forretningen inden for de landbaserede brand- og sikringsanlæg, herunder strategi og product management samt for koordinering af tværgående aktiviteter mellem regionerne. Semco Services har til opgave at etablere en landsdækkende serviceorganisation, der i første omgang er rettet mod drift og vedligeholdelse af tekniske installationer i ejendomme og facility management. Den faktiske service udføres af regionernes lokale servicecentre i tilbageblik Semco Danmark omsatte i 1997 for mio. kr. Ordrebeholdningen var ved årets slutning på i alt 965 mio. kr. mod 940 mio. kr. året før. Ved udgangen af 1997 havde divisionen ansatte. Mere end af divisionens medarbejdere deltog i forbindelse med Semco s Frontlinieprojekt i medarbejderudviklingsaktiviteter, herunder kurser arrangeret i tæt samarbejde med AMU. Her blev medarbejdere med kundekontakt trænet i at sætte sig i kundernes sted og i at yde den bedst mulige service. Et af resultaterne har været en række forslag fra medarbejderne til forbedring af kundebetjeningen, hvoraf mange allerede er indarbejdet. Den intensiverede markedsføringsindsats, der startede i 1996, blev videreført i 1997 med dagbladsannoncering, udstillinger, seminarer og lokale aktiviteter. Der er i samarbejde med Semco Maritime udviklet en hjemmeside til internettet, hvor nuværende og kommende kunder, leverandører og samarbejdspartnere på adressen kan finde relevante oplysninger om virksomheden og dens forretning. Der er endvidere blevet udviklet et nyt salgsstøttesystem til styrkelse af planlægningen og styringen af salget. En ny projektstyringshåndbog så dagens lys i efteråret Den vil blive et effektivt og tidsbesparende værktøj for samtlige af divisionens projektledere og sikre, at Semco til stadighed lever op til kundernes krav, hvad angår aftalt kvalitet, tid og økonomi. Semco Telecom Semco Brand & Sikring Semco Services 13

15 Semco Danmark Regionerne opnåede en tilfredsstillende fremgang i både omsætning og resultat. Aktiviteterne i Semco Telecom, Semco Brand & Sikring og Semco Services har i 1997 været en integreret del af regionerne. Følgende større projekter afsluttedes i løbet af året: El, sikring, data-installationer, røranlæg og ventilation til Århus-hallens nye biografkompleks Cine-City, i dag landets mest avancerede El, røranlæg og ventilation til udvidelsen af Rosengårdscenteret i Odense, et af landets absolut største butikscentre De tekniske entrepriser omfattende el, ventilation og gasalarmering på Skærbækværket. Følgende nye ordrer blev sikret: Aftale med Telia om etablering af ca. 400 antenner og basisstationer til det nye GSM 1800 mobiltelefonnet Installation af miljø- og energibesparende foranstaltninger på et børnehospital i Riga Aftale med DANIDA om opførelse af syv små dieselkraftværker i Burkina Faso Fagentrepriserne på køl, el og CTSanlæg, kobberinddækningsentreprisen (gennem datterselskabet A/S Brdr. Jeppesen VVS-entreprise) samt en række installationsopgaver i underentreprise på Unibanks nye hovedsæde på Christiansbro. Andre væsentlige begivenheder: Aktiviteterne i VVS firmaet Oskar Hansen A/S i Aabenraa blev overtaget pr. 1. juli 1997, hvorved Semco styrkede sin position i Sønderjylland, idet overtagelsen gav mulighed for at tilbyde totalinstallationer og service inden for el, røranlæg og ventilation Aktiviteterne i el-installationsfirmaet Povl Lager I/S i Holstebro blev overtaget i efteråret 1997 Arbejderne på de tekniske entrepriser på Stationsterminalen i Københavns Lufthavn forløb planmæssigt, og arbejderne forventes afsluttet i løbet af Dansk Olie-Måler Service A/S (DOMS) fusionerede i 1997 med DOMS af 1984 A/S med det sidstnævnte selskab som det fortsættende, dog således, at dette selskab ændrede navn til Dansk Olie-Måler Service A/S. Selskabet havde i 1997 en mindre omsætningstilbagegang grundet en udskydelse af projekter hos to væsentlige kunder. Eksporten af elektroniksystemer til forpladsstyring udgjorde mere end 30% af omsætningen med en tilfredsstillende indtjening. I januar måned 1998 opnåede selskabet Erhvervsfremmestyrelsens bemyndigelse til at verificere volumenmålere til alle andre væsker end vand, hvilket betød afslutningen på årtiers monopol på dette område. Semco Contracting afleverede planmæssigt alle elektriske og mekaniske installationer på Storebæltsforbindelsen til DSB i februar Størstedelen af entreprisen på signalanlæggene blev udført i 1997 og afleveret til A/S Storebæltsforbindelsen i februar Arbejderne på de elektriske og mekaniske installationer på Østbroen forventes afleveret i første halvår af På Øresundsforbindelsen er entreprisen på de elektriske og mekaniske installationer påbegyndt, og installationen af tunnelelementerne på land er forløbet planmæssigt, ligesom offshore installationerne er påbegyndt i januar Semco Contractings øvrige aktiviteter, som primært er udlandsrelaterede, var præget af store tilbudsomkostninger, manglende ordreindgang samt en række tabsgivende projekter. Forretningsenheden realiserede som følge heraf en omsætning og et resultat væsentligt lavere end forventet. Semco Telecom indgik i marts måned en aftale om et integreret tele- og datakommunikationsnet med Holstebro Kommune. I dag er kommunens forvaltning, skoler og institutioner forbundet med et net, hvorigennem der kan føres telefonsamtaler og transmitteres data. Semco har sammen med den belgiske telekoncern SAIT-Devlonics vundet ordren på design, projektering og installation af den samlede tele-, data- og radiokommunikation til Øresundsforbindelsen. Semco Telecom er i dag Danmarks næststørste leverandør af teleog datakommunikationsløsninger og beskæftiger i sin landsdækkende organisation mere end 300 medarbejdere. 14

16 Semco Brand & Sikring har i årets løb leveret brandalarmeringsanlæg til blandt andet ATP Huset, Aalborg Slot og Spøttrup Borg, brandalarmeringsanlæg og adgangskontrol til Det Kgl. Bibliotek, gasalarmeringsanlæg til Kommunekemi samt et TV-overvågningsanlæg til Novo Nordisk A/S. Brand & Sikring er i færd med at revurdere den samlede forretningsstrategi, herunder et konkurrencedygtigt totalkoncept for sikrings- og alarmydelser. Semco Services blev pr. 1. juli 1997 etableret som en selvstændig forretningsenhed i en erkendelse af, at service fremover bliver et stedse mere strategisk vigtigt marked, som vil få større og større betydning for virksomhedens kerneforretninger. Det er målet at blive Danmarks førende leverandør af service i forbindelse med drift og vedligeholdelse af de tekniske installationer i ejendomme og facility management. Allerede i det første år blev der indgået landsdækkende serviceaftaler med FDB og Scandic Hotels indtil nu Årets første måneder er forløbet planmæssigt. Inden for tele- og datakommunikationsløsninger og sikringsanlæg forventes en uændret vækst i markedet. Der forventes fortsat vækst for så vidt angår serviceydelser til energi- og miljøforhold og inden for bygningsservice. Markedet for petroteknik i 1998 forventes at være uændret sammenlignet med Semco Danmark vil i 1998 fortsætte den igangværende konsolidering af divisionen med henblik på øget lønsomhed. Divisionen forventer som helhed en omsætning på niveau med 1997 samt et forbedret resultat. Der vil i 1998 blive gennemført en optimering af de administrative forretningsgange, udviklet nye og mere effektive IT-systemer til styring af projekter, serviceopgaver og interne forretningsgange, ligesom et uddannelsesprogram til fortsat udvikling af divisionens mellemledere vil blive iværksat. Regionerne budgetterer under ét med en uændret omsætning og med et uændret resultat. Semco Telecom påregner en væsentlig stigning i omsætningen og et forbedret resultat. For Semco Brand & Sikring forventes sammenlignet med 1997 en uændret omsætning, men et bedre resultat. Dansk Olie-Måler Service A/S påregner en stigning i såvel omsætning som resultat. Semco Contracting vil opleve en reduktion i omsætningen, da de sidste store projekter på Storebæltsforbindelsen nu er afsluttet. Udlandsafdelingen (Semco International), som har varetaget de væsentligste udlandsaktiviteter i Semco Contracting, er overflyttet til Semco Øst. Tiltag, der sikrer en bedre projektstyring samt en tilpasning af omkostningsniveauet, er ligeledes iværksat. På den baggrund forventes der en væsentlig forbedring af resultatet i Semco Contracting. Semco Services vil også i 1998 befinde sig i en investeringsfase. Forventninger til hele året 1998 De positive konjunkturer på det danske marked forventes at fortsætte også i 1998, omend med en aftagende vækstrate. Aktiviteten i 1998 inden for erhvervsbyggeriet forventes at blive på samme niveau som i 1997, medens der må påregnes et fald i både det støttede byggeri og institutionsbyggeriet. De samlede anlægsinvesteringer forventes at falde med undtagelse af anlægsinvesteringerne inden for el-fordelingsanlæg. 15

17 Industri-, ingeniør- og installationsaktiviteter Semco Sverige De enkelte forretningsenheder Prenad AB Totalinstallatören AB Backlunds Elservice AB Prenad International AB 16

18 Forretningsgrundlag, markeder, kompetencer og kunder Semco Sveriges hovedforretningsområde er levering og service af tekniske installationer inden for el, ventilation, køl og vvs. Målet er at blive markedsledende inden for forretningsområdet i de geografiske områder, hvor divisionen er repræsenteret. Semco Sveriges væsentligste markeder ligger i det sydlige Sverige og Stockholmsregionen. Divisionen har tillige en mindre aktivitet i Warszawa i Polen. Inden for Semco Sveriges kernekompetencer er der også opbygget en betydelig ekspertise inden for telekommunikation, netværkskabling, brandsikringsanlæg, projektering og udvikling af servicekoncepter. De væsentligste kunder er svensk byggeindustri samt offentlige som private bygherrer i forbindelse med nybygning/reparation/ombygning. Divisionen ledes af koncerndirektør Børge Nordgaard Hansen i tilbageblik Semco Sverige nåede i 1997 en omsætning på 447 mio. kr., og ved årsskiftet lå selskaberne inde med en ordrebeholdning på 117 mio. kr. Divisionen havde pr. 31. december 563 ansatte. Divisionens resultat lå væsentligt under det forventede, hvilket hovedsageligt skyldtes tab på nogle større anlægsopgaver i Backlunds Elservice AB. Som konsekvens heraf er der blevet iværksat en større restrukturering af organisationen, hvilket omkostningsmæssigt har været med til at bidrage til det dårlige resultat. Det svenske byggemarked var også i 1997 presset, hvilket betød mindre nybyggeri og et deraf følgende fald i efterspørgslen efter tekniske installationer. Derudover har divisionen i 1997 måttet bruge mange kræfter på integration af tilkøbte virksomheder. Her tænkes specielt på Backlunds Elservice. Et generelt prispres i Stockholmsregionen samt på røraktiviteterne i Sydsverige har bidraget negativt til det samlede resultat. Prenad AB 1997 har været præget af et lavt aktivitetsniveau i årets første halvdel. Derudover har der været et generelt pres på priserne inden for rørbranchen gennem hele året. Aktiviteterne inden for servicearbejde, specielt rettet mod skoler og kommuner i Sydsverige har dog haft en betydelig fremgang. Totalinstallatören AB Året har været kendetegnet ved høj aktivitet. Blandt store projekter kan det nævnes, at selskabet har installeret et miljøventilationsanlæg i Malmøs kvm. store posthus, en af byens mest markante bygninger. Derudover har selskabet i årets løb fået opbygget en væsentlig kompetence inden for CAD (Computer Aided Design). Backlunds Elservice AB I Stockholmsregionen har priserne på selskabets produkter og ydelser været under hårdt pres, ligesom selskabet har måttet bruge betydelige ressourcer på omstruktureringer og tilpasninger af organisationen. Ledelsen er blevet styrket med en ny økonomichef. I forbindelse med Stockholms rolle som EU s kulturby i 1998 opnåede Backlunds Elservice store ordrer på installation og udskiftning af blandt andet el-tavler, sikringsanlæg m.v. til Stockholms Moderne Museum, Armé Museet og Arkitekt Museet. Prenad International AB Selskabet har i 1997 i overensstemmelse med sin forretningsstrategi leveret komplette tekniske installationer til hotellerne Forum og Victoria i Warszawa, Polen indtil nu Divisionen har i de første måneder af 1998 vundet flere ordrer på henholdsvis et komplet ventilations- og køleanlæg til Højskolen i Malmø (Totalinstallatören) og udskiftning af el-tavler og installationer i Operahuset i Stockholm (Backlunds Elservice). Forventninger til hele året 1998 Effekten af restruktureringen af organisationen ventes at slå igennem i løbet af året. Men i årets første halvdel vil det fortsat være nødvendigt at ofre betydelige ressourcer på at konsolidere og integrere de i de senere år tilkøbte virksomheder. I den forbindelse vil der blive sat mange kræfter ind på at forbedre de enkelte selskabers lønsomhed. Semco Sverige vil med udgangspunkt i de eksisterende forretningsområder videreudvikle sine kompetencer inden for såvel kerne- som specialområderne, idet aktiviteterne fortsat forventes at ville være koncentreret omkring Øresundsregionen, Stockholm og Warszawa. Semco Sverige forventer på denne baggrund for året som helhed en vækst i omsætningen samt en markant forbedring i resultatet i alle forretningsenhederne. I årene fremover forventes de væsentlige aktiviteter i Øresundsregionen at ville få en positiv effekt for selskaberne, der er placeret i Malmø-området. 17

19 Industri-, ingeniør- og installationsaktiviteter Semco Tyskland Brockmeyer AG Duisburg Erfurt Schwerin Frohburg Kirchheim 18

20 Forretningsgrundlag, markeder, kompetencer og kunder Semco Tyskland består af driftsselskabet Brockmeyer AG med datterselskaber i Duisburg, Erfurt, Schwerin, Frohburg og Kirchheim. Divisionens forretningsområde er levering af el-installationer til større anlægsarbejder samt lokale serviceog vedligeholdelsesopgaver. Semco Tysklands væsentligste kompetencer ligger inden for traditionelle el-installationer og sikkerhedsteknik samt dertil hørende service. Blandt Brockmeyers kunder findes såvel enkelte af Tysklands større industrikoncerner samt en række mindre offentlige og private virksomheder. Primo 1998 overtog divisionsdirektør Poul Nørby ansvaret for Semco Tyskland i tilbageblik Semco Tyskland fik i 1997 en omsætning på 302 mio. kr., hvilket er betydeligt under omsætningen i Det tyske marked for installationsopgaver har også i 1997 været præget af skærpet konkurrence, hvilket har medført lave priser og tab på debitorer. Endvidere har Brockmeyer ikke været i stand til at gennemføre en række projekter inden for de beregnede kalkuler, hvilket har bidraget væsentligt til det utilfredsstillende resultat. Set i dette lys har det været nødvendigt at gennemføre strukturtilpasninger, hvilket blandt andet har medført lukning af selskabets Berlin afdeling. Tilpasningerne har betydet, at medarbejderstaben er blevet reduceret med næsten 100 ansatte, således at der ved årsskiftet 1997/98 var 457 ansatte. Derudover er der fra divisionens side blevet anvendt betydelige ressourcer på såvel strukturelle som organisatoriske ændringer. Et af tiltagene har været indførelsen af projektstyringsværktøjer. Resultatet for 1997 blev således stærkt utilfredsstillende, og der vil i 1998 blive ofret betydelige ledelsesressourcer på at vende udviklingen. I 1997 fik Brockmeyer til opgave at udføre elektroinstallationerne samt at installere et kommunikationsanlæg til administrationsbygningen for politiet i delstaten Hessen (Polizeipräsidium Kassel). Arbejdet forventes færdigt i løbet af Ligeledes fik Brockmeyer en ordre på installationerne til en produktionslinie i Motorolas nye produktionshal i Flensborg. Denne ordre forventes også afsluttet i Ved årsskiftet var ordrebeholdningen på 162 mio. kr indtil nu Siden årsafslutningen er det blevet besluttet at foretage en yderligere markedstilpasning af selskabets forretningsgrundlag samt en simplificering af organisationsstrukturen. Endvidere er både divisionens og selskabets ledelse blevet udskiftet. Forventninger til hele året 1998 De i 1997 og begyndelsen af 1998 gennemførte strukturelle og organisatoriske ændringer forventes at bidrage til en forbedring af 1998 resultatet. Omsætningen forventes væsentligt reduceret, og der vil ligeledes ske en reduktion af medarbejderstaben. Resultatet vil blive bedre i 1998, men dog stadigt negativt. Det tyske installationsmarked forventes også i 1998 og de efterfølgende år at være konkurrencemæssigt presset. Semco Tyskland skal fremover bruge væsentlige ressourcer på opfølgning af igangsatte tiltag, herunder en drejning af forretningsområdet mod et højere kompetenceniveau samt bedre service over for de faste kunder i lokalområderne. Dette skal være med til at kompensere for den svigtende indtjening fra det stagnerende, traditionelle installationsmarked. 19

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter:

Bestyrelsen for SP Group A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2006. Delårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2006 26. oktober 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 3. kvartal 2006 Resumé: SP Group realiserede i 3. kvartal et

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere