Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights"

Transkript

1 Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Fax nr Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv resultatudvikling med en vækst i resultatet før skat på 44% sammenlignet med året før. Resultatet før skat for første halvår 1999 udgør t.kr. sammenlignet med t.kr. i samme periode året før. Tomgangen i selskabets erhvervsejendomme er reduceret yderligere og udgør pr. 30. juni ,5% excl. uudviklet del af Holmen. Der er i første halvår investeret ca. 134 mio. kr. i nye ejendomme - herunder ejendomme i Malmø. Investeringsaktiviteten ventes at ligge på et højere niveau i andet halvår. Resultatet for hele 1999 ventes fortsat at udgøre 190 mio. kr. før skat svarende til en fremgang på 23% i forhold til Den gennemførte emission har tilført selskabet et provenu på 608 mio. kr. og muliggør investeringer i Øresundsregionen på mio. kr. ved en soliditet på 40%. Side 1 af 11

2 Hoved- og nøgletal for halvåret *) Resultatopgørelse (mio.kr.) Huslejeindtægter 176,5 165,1 135,7 119,8 98,5 Driftsomkostninger -71,8-69,2-51,9-48,4-42,0 Overskud ved udlejning af ejendomme 104,7 95,9 83,8 71,4 56,5 Avance ved salg af ejerlejligheder og ejendomme 35,9 20,7 12,9 15,5 5,2 Ejendommenes resultat 140,6 116,6 96,7 86,9 61,7 Adm.omkostninger og afskrivninger -11,1-10,5-9,5-8,9-9,2 Resultat før kapitalinteresser i associeret virksomhed 129,5 106,1 87,2 78,0 52,5 Resultat af kapitalinteresser i associeret virksomhed 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 Resultat før finansiering 129,5 106,1 93,9 78,0 52,5 Finansieringsomkostninger -62,1-60,1-57,8-55,0-40,9 Resultat før kurs- og værdireguleringer 67,4 46,0 36,1 23,0 11,6 Kursregulering af værdipapirer 0,0 0,6 0,0-0,3 3,2 Værdiregulering af ejendomme 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før skat og ekstraordinære poster 67,4 46,6 36,1 22,7 14,8 Skat af ordinært resultat -20,3-9,3-12,2-7,7-5,0 Ordinært resultat efter skat 47,1 37,3 23,9 15,0 9,8 Ekstraordinært resultat efter skat 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 Periodens resultat 47,1 37,3 23,9 15,0 13,3 Balance Aktiver Erhvervsejendomme 2.590, , , , ,4 Boligejendomme 570,3 541,6 388,7 337,2 267,5 Boligejendomme Malmø 39,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Ejerlejligheder 531,1 555,8 464,7 480,8 539,9 Ejendomme i alt 3.731, , , , ,8 Andre aktiver 140,6 82,2 221,2 111,3 100,2 Likvider og fonds 266,2 462,5 119,3 124,6 246,4 Andre aktiver 406,8 544,7 340,5 235,9 346,6 Aktiver i alt 4.138, , , , ,4 Passiver Egenkapital 1.698, , , ,3 980,1 Gæld og hensættelser 2.440, , , , ,3 Passiver i alt 4.138, , , , ,4 *) Den anvendte regnskabspraksis er i forhold til foregående år ændret således, at der afsættes fuld udskudt skat. Hoved- og nøgletal er tilpasset praksisændringen. Side 2 af 11

3 Ejendomsporteføljen: Ejendomme, stk. Erhvervsejendomme Boligejendomme Boligejendomme Malmø Ejerlejligheder Antal m2 Erhvervsejendomme Boligejendomme Boligejendomme Malmø Ejerlejligheder Total Bogført værdi pr. m2 i kr. Erhvervsejendomme Boligejendomme Boligejendomme Malmø Ejerlejligheder Total Nøgletal: Aktiekapital, t.kr Forrentning af egenkapital p.a. (%) 5,8 4,6 3,4 2,7 2,7 Soliditetsgrad (%) 41,0 41,0 42,3 38,4 40,1 Resultat pr. aktie (kr.) 8,8 7,0 5,7 4,2 4,2 Indre værdi pr. aktie (kr.) Direkte afkast, ejendomme 7,4 7,1 7,1 7,3 6,0 Omkostningsprocent 8,2 9,0 9,9 10,2 14,9 *) Nøgletal er beregnet i henhold til Dansk Finansanalytikerforenings Vejledning Side 3 af 11

4 Bestyrelsens beretning for 1. halvår Resultat for 1. halvår 1999 Resultatet før skat for første halvår 1999 udgør t.kr. Resultatet afspejler en fortsat positiv udvikling i udlejningssituationen både inden for bolig og erhvervsejendomme samt fortsat stigende priser på ejerlejligheder. Ejendommenes resultat udgør t.kr. sammenlignet med t.kr. i Fremgangen er positivt påvirket af salg af 3 ejendomme, som meddelt Fondsbørsen den 31. maj 1999 med en samlet avance på ca. 9 mio. kr. Herudover kan fremgangen i det væsentligste henføres til en fortsat faldende tomgang i erhvervsejendomme og stigende priser på ejerlejligheder samt indtjening i tilkøbte ejendomme. Tomgangen i erhvervsejendomme udgør pr. 30. juni ,5% sammenlignet med 5% ultimo 1998 (excl. uudviklet del af Holmen). I 1. halvår er der således indgået 54 lejekontrakter omfattende m 2 med en samlet årsleje på 11,7 mio. kr., mens der i samme periode er der opsagt 51 lejemål omfattende m 2 med en samlet årsleje på 5,8 mio. kr. Nettoudlejningen påvirker således selskabets resultat af udlejning positivt med 5,9 mio. kr. og vil slå fuldt igennem inden for de næste 12 måneder. Selskabet har genudlejet 162 boliglejemål med en forøgelse af årslejen på t.kr.; primært som følge af moderniseringer. Salgsprisen på ejerlejligheder har fortsat den positive udvikling, der kan konstateres gennem de senere år. Salgsprisen pr. m 2 (brutto) udgør i 1. halvår kr. sammenlignet med kr./m 2 i 1. halvår Stigningen på 18% i salgsprisen har resulteret i en øget avance ved salg af ejerlejligheder. I 1. halvår 1999 er afhændet 65 stk. ejerlejligheder omfattende m 2 med en samlet avance på t.kr. EjendomsSelskabet Nordens nettofinansieringsomkostninger udgør t.kr. sammenlignet med t.kr. i 1. halvår Stigningen målt i procent er mindre end stigningen i den rentebærende gæld, hvilket kan henføres til omlægning af gæld til lavere rente. Side 4 af 11

5 I første halvår er omlagt realkreditgæld for ca. 500 mio. kr. Låneomlægningerne kan henføres til 20 årige 6% s lån, der er omlagt til 20 årige 5% s lån. Låneomlægningerne træder i kraft pr. 1. juli 1999 og resulterer i årlige besparelser på godt 3 mio. kr. Siden låneomlægningerne blev gennemført og kursen fastlåst, er kursen på de underliggende obligationer faldet væsentligt. Investeringer De samlede investeringer i ejendomme udgør pr. 30. juni t.kr. I forhold til ultimo 1998 er der tale om en stigning på t.kr. Ændringen kan henføres til på den ene side salg af ejendommene Købmagergade 19, København, Søndergade 3, Århus og Bredegade 21, Slagelse og ejerlejligheder med en bogført værdi på t.kr. og på den anden side investeringer i forbedringer i eksisterende ejendomme på t.kr. samt erhvervelse af nye ejendomme for kr t.kr. Som tilgang indgår nu også de erhvervede arealer på Holmen med en anskaffelsessum på 63 mio. kr. Selskabet har på nuværende tidspunkt erhvervet følgende ejendomme i 1999: Adresse Areal (m 2 ) Anvendelse Ny Østergade 32 København K Erhverv og bolig Hausergade 34 København K 853 Erhverv og bolig Lundavägen 13 m.fl. Malmø Bolig Närkesgatan 2 m.fl. Malmø Bolig Ystadvägen 13 m.fl. Malmø Bolig Nobelvägen 42 A-B Malmø Bolig Som meddelt Fondsbørsen den 31. maj 1999 havde EjendomsSelskabet Norden A/S ligeledes erhvervet 3 boligejendomme i København. Desværre gjaldt det for alle tre, at lejerne har overtaget dem på andelsbasis. Emission Den gennemførte fortegningsemission blev som meddelt Fondsbørsen den 9. juli 1999 fuldtegnet og tilførte selskabet et nettoprovenu på 608 mio. kr. i begyndelsen af juli Aktiekapitalen udgør efter emissionen kr. omfattende stk. aktier á kr Side 5 af 11

6 Med en fastholdelse af et soliditetsmål på minimum 40% tilfører emissionen EjendomsSelskabet Norden en investeringskapacitet på 1,5 mia. kr. Investeringer vil blive gennemført med henblik på at udbygge ejendomsporteføljen i København både inden for bolig- og erhvervsejendomme. Ligeledes vil investeringer blive foretaget med henblik på at opbygge en portefølje af ejendomme i Malmø, således at der inden for en kortere årrække kan etableres egen organisation i Malmø. Investeringerne forventes hovedsageligt at omfatte boligejendomme. Forventninger til hele 1999 Investeringsaktiviteten ventes at være højere i andet halvår af Der pågår forhandlinger om køb af ejendomme både i København og Malmø. Hertil kommer, at selskabet har afgivet bud på Københavns Kommunehospital, som meddelt Fondsbørsen den 3. juni For hele 1999 ventes et resultat før skat på ca. 190 mio. kr. sammenlignet med 154,4 mio. kr. i 1998 som meddelt Fondsbørsen 31. maj Resultatet sammensætter sig som et resultat før kurs- og værdireguleringer i niveauet 130 mio. kr. sammenlignet med 104 mio. kr. i 1998 og værdireguleringer på ca. 60 mio. kr. sammenlignet med 50,1 mio. kr. i Resultatet er en opjustering på 20 mio. kr. i forhold til årsregnskabsmeddelelsen for Opjusteringen kan henføres til forrentning af emissionsprovenuet på ca. 10 mio. kr. samt salg af de 3 anlægsejendomme. De estimerede værdier for ejendommene er baseret på de aktuelle markedsforhold, og er opgjort på basis af uændrede afkastkrav. Den estimerede værdiregulering kan i det væsentligste henføres til selskabets udlejede ejerlejligheder, hvilket afspejler den aktuelt meget gunstige markedssituation for ejerlejligheder. De estimerede værdireguleringer af selskabets erhvervs- og boligejendomme ligger på niveau med reguleringerne i Fremgangen i resultatet før værdireguleringer i forhold til 1998 kan henføres til en vækst i overskud ved udlejning, som følge af en bedre drift. Endvidere indgår avancen ved salg af de 3 anlægsejendomme og en budgetteret avance ved salg af ejerlejligheder, der ligger på niveau med Fastholdes det aktuelle salg af ejerlejligheder ved uændrede priser vil dette resultere i en moderat positiv afvigelse i forhold til estimatet for Side 6 af 11

7 Administrationsomkostningerne ventes at ligge på samme niveau i 1999, idet en mindre organisatorisk styrkelse gradvist vil erstatte eksterne administrationshonorarer, der bortfaldt i Resultatforventningerne er baseret på en uændret tomgang i selskabets erhvervsejendomme og et moderniseringsforløb i selskabets boligejendomme på niveau med udviklingen i de forløbne år. Endelig er forventningerne baseret på en uændret finansieringsstruktur og en forrentning af emissionsprovenuet på 3% p.a. Stigninger i det danske renteniveau vil kun have begrænset (negativ) indflydelse på 1999-resultatet, da selskabets gæld er fastforrentet med løbetider, der rækker ud over 31. december Omvendt vil selskabets likvide beholdninger forrentes bedre ved stigende rente. Med venlig hilsen EjendomsSelskabet Norden A/S P.b.v. Peter Zobel Jens Steglich-Petersen Formand Adm. direktør Bilag I. Resultatopgørelse og balance for 1. halvår 1999 Bilag II. Egenkapitalens udvikling 1. halvår 1999 Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Steglich- Petersen på telefon nr Side 7 af 11

8 BILAG I Resultatopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 1. halvår 1. halvår (t.kr.) (t.kr.) Huslejeindtægter Driftsomkostninger Overskud ved udlejning af ejendomme Salgssummer ejerlejligheder og ejendomme Omkostninger ved salg Avance ved salg af ejerlejligheder og ejendomme Ejendommenes resultat Afskrivninger Administrationsomkostninger Resultat før kapitalinteresser i associeret virksomhed Resultat før skat af kapitalinteresser i associeret virksomhed 0-72 Resultat før finansiering Finansieringsomkostninger Resultat før kurs- og værdireguleringer Kursregulering af værdipapirer Værdiregulering af ejendomme 0 0 Resultat før skat og ekstraordinære poster Skat af ordinært resultat Ordinært resultat efter skat Ekstraordinært resultat efter skat 0 0 Periodens resultat Side 8 af 11

9 BILAG I Balance pr. 30. juni 1999 Saldo Saldo Saldo Aktiver (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) Materielle anlægsaktiver: Erhvervsejendomme Boligejendomme Boligejendomme i Malmø Ejerlejligheder Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver: Kapitalinteresser i associeret virksomhed Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Omsætningsejendomme: Ejerlejligheder til salg Omsætningsejendomme Tilgodehavender m.v.: Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender m.v Værdipapirer: Pantebreve Obligationer Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 9 af 11

10 BILAG I Balance pr. 30. juni 1999 Saldo Saldo Saldo Passiver (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) Egenkapital: Selskabskapital Overkurs emission Opskrivningshenlæggelser Overført resultat Egenkapital i alt Hensættelser: Udskudt skat Hensættelser i alt Langfristet gæld: Prioritetsgæld Hensættelse til vedligeholdelse Forudbetalt leje og deposita Kreditinstitutter Langfristet gæld Kortfristet gæld: Prioritetsgæld Prioritetsgæld (ejerlejligheder, omsætning) Kreditinstitutter Gæld vedr. køb af ejendomme Andre kreditorer Udbytte Kortfristet gæld Gæld i alt Passiver i alt Side 10 af 11

11 BILAG II Udvikling i egenkapitalen Saldo Saldo Saldo (t.kr.) (t.kr.) (t.kr.) Egenkapital 1. januar Fusionsomkostninger i tilknyttede virksomheder Periodens resultat Udlodning af udbytte Egenkapital 30. juni Side 11 af 11

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 25. januar 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Årsregnskabsmeddelelse 1999 for perioden 1. januar 31. december 1999 Det

Læs mere

Begrebsforklaringer... 4 Ledelsens årsberetning... 5 Investeringer i 1998... 5 A/S Kalkværksgrundene... 7 Holmen... 7 Investeringer i den

Begrebsforklaringer... 4 Ledelsens årsberetning... 5 Investeringer i 1998... 5 A/S Kalkværksgrundene... 7 Holmen... 7 Investeringer i den I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Begrebsforklaringer............................... 4 Ledelsens årsberetning............................. 5 Investeringer i 1998............................. 5 A/S

Læs mere

U DBUD AF 2.682.706 STK.

U DBUD AF 2.682.706 STK. Dette prospekt findes i engelsk oversættelse. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser er den danske ordlyd gældende. U DBUD AF 2.682.706 STK. NYE AKTIER Á NOMINELT KR. 10 0 TIL KURS 235 Dette prospekt

Læs mere

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen

Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen Københavns Fondsbørs Fax 3312 8613 København K, 27. august 1999 Fondsbørsmeddelelse nr. 35 Side 1 af i alt 22 Vedr.:Halvårsregnskab 1999 viser kraftig vækst/sammenlægning med jeudan-koncernen 1. halvår

Læs mere

Resumé for 1. halvår 2015

Resumé for 1. halvår 2015 27. AUGUST 2015 1. HALVÅR 2015 Svanevej 12 2400 København NV CVR-nr.: 12 93 25 02 Telefon: + 45 33 33 93 03 Kontaktperson: Ole Steensbro, administrerende direktør E-mail: nordicom@nordicom.dk Telefon:

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S

Jensen & Møller Invest A/S Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Telefon 35 27 09 02 Årsrapport 2001 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om selskabet... 1 PÅTEGNING Ledelsens regnskabspåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2

21. august 2015 Copenhagen Capital A/S Direktør Lisbeth Bak 2 Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Copenhagen Capital A/S Nasdaq OMX : CPHCAP CVR-nr. : 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 21. august 2015 Copenhagen

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2002

Årsregnskabsmeddelelse 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2002 BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S Rørvang 3 2620 Albertslund Tlf. 70 28 00 00 Fax 70 28 01 01 CVR-nr. 58 21 06 17 side 1/16 5-årsoversigt Hovedtal: (Beløb i hele mio. kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Investeringsselskabet

Investeringsselskabet Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 5 Nikolaj Plads 6 side 1 af 18 Postboks

Læs mere

Årsrapport 2014. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2014. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2014 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15 Lyngby Hovedgade 4 2800 Lyngby Tlf. 4596 7000 Fax. 4587 3544 Direktionen Pr. Telefax 3. april 1998 Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998 Nikolaj Plads 6 1007 København K Side 1 af 15 - Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER

ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER Investeringsselskabet LUXOR A S Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 ÅRSRAPPORT 1. OKTOBER 2004 30. SEPTEMBER 2005 (Selskabets 32. regnskabsår)

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45

JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 JEUDAN A/S CVR-nr. 14 24 60 45 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 5 Til aktionærerne 6 Hoved- og nøgletal 8 Jeudan i 2014 12 Regnskabsberetning 20 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

NTR Holding har godt 100 mio. kr. til investering i nye aktiviteter

NTR Holding har godt 100 mio. kr. til investering i nye aktiviteter Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 3 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Jens Hørup,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001

Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Telefax nr. 33 12 86 13 Københavns Fondsbørs A/S Nicolai Plads 6 1067 København K Søborg, den 28. september 2001 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/01 Årsregnskabsmeddelelse 2000/2001 Bestyrelsen for Akademisk

Læs mere

Nordicom A/S. Delårsrapport for koncernen 1. halvår 2009

Nordicom A/S. Delårsrapport for koncernen 1. halvår 2009 Nordicom A/S CVR. nr. 12 93 25 02 Delårsrapport for koncernen 1. halvår 2009 (perioden 1. januar til 30. juni 2009) Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår 2009... 3 Selskabsoplysninger...

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008 Delårsrapport - side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. november 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 23/2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september

Læs mere

Halvårsrapport 2008. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/08 19. august 2008 1 / 16

Halvårsrapport 2008. Fondsbørsmeddelelse nr. 7/08 19. august 2008 1 / 16 Halvårsrapport 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/08 19. august 2008 1 / 16 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Ledelsesberetning Hovedtal 4 Selskabets profil 5 Beretning 6 Ledelsespåtegning 8 Regnskab Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00

Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011. Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Meddelelse 2011 nr. 27 Aalborg, den 25. august 2011 Kontaktperson: Adm. direktør Christian B. Lund Tlf. 96 30 60 00 Sanistål A/S Håndværkervej 14 DK-9000 Aalborg Tel.: +45 96 30 60 00 Fax: +45 98 13 28

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011. Tomgangen er reduceret til 4,4 % mod 5,9 % i 2010/2011.

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011. Tomgangen er reduceret til 4,4 % mod 5,9 % i 2010/2011. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr.91 / 2012 Aarhus, 28. februar 2012 CVR. nr. 29 14 98 60 www.berlin4.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin IV A/S, perioden 1. juli 31. december 2011

Læs mere

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning

Direktionen Bestyrelsen Revisionen Koncern- og årsregnskab Ledelsesberetning Årsrapport 2004 04 Dan-Ejendomme Holding as Tuborg Boulevard 12 DK-2900 Hellerup Direktionen Margit Birk Andersen, adm. direktør Henrik Dahl Jeppesen, direktør Bestyrelsen Jens Otte Veile, direktør (formand)

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30. september 2009 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 12. november 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 for perioden 1. januar 2009-30.

Læs mere