FM 2017/141. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FM 2017/141. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 FM 2017/141 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at Inatsisartut i efteråret 2016 vedtog beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut til FM 2017 pålægges at fremsætte forslag til ændring af landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, således at lejere, der i de seneste 5 år har beboet deres personalebolig, får ret til at overtage pågældende bolig, som en almindelig udlejningsbolig. Inatsisartut ønskede med forslaget at øge mobiliteten på arbejdsmarkedet, idet ansatte med personaleboliger, som overtager deres bolig som almindelig lejebolig, formentlig lettere ville kunne skifte job. Der er i landstingsforordning om leje af boliger mulighed for, at en lejer, der i de seneste 7 år har beboet en personalebolig, har ret til at overtage sin nuværende personalebolig som en almindelig udlejningsbolig. Med dette ændringsforslag er det hensigten, at lejere i personaleboliger hurtigere kan overtage deres bolig som en almindelig udlejningsbolig, og dermed sikre en større frihed til at skifte arbejde. Det er dog hovedsageligt ansatte ved kommunerne og Selvstyret, som har adgang til offentlige personaleboliger. Andre borgere, som ikke har mulighed for at opnå ansættelse med adgang til offentlig personalebolig, er henvist til at blive skrevet op til en almindelig udlejningsbolig. Ventetiden til en almindelig udlejningsbolig er meget varierende fra sted til sted. A/S Boligselskabet INI oplyser således (november 2016), at ventetiden på en almindelig udlejningsbolig i Qaqortoq er lidt under 1 år, i Nuuk er ventetiden lidt over 5 år, i Sisimiut er ventetiden lidt under 2 år, og i Ilulissat er ventetiden lidt over 4 år. Perioden, hvorefter personaleboligen kan konverteres til en almindelig udlejningsbolig, skal ses i forhold til ventetiden på en almindelig udlejningsbolig. Hvis der er for stor forskel, vil det blive opfattet som en særlig begunstigelse af en gruppe borgere på de andres bekostning, idet de ikke får en almindelig udlejningsbolig tilbudt. Derfor skal perioden ses i forhold til ventetiden på almindelige udlejningsboliger. FM 2017/141 KNIAIN sagsnr

2 2. Hovedpunkter i lovforslaget a) Gældende ret Gældende ret fremgår af Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, som ændret ved Landstingsforordning nr. 14 af 20. november 2006 og Landstingsforordning nr. 9 af 5. december Som det fremgår af forordningens 21, stk. 2, har en lejer, der i de seneste 7 år har beboet en personalebolig, ret til at overtage sin nuværende personalebolig som en almindelig udlejningsbolig. b) Forslaget Forslaget medfører, at lejere der bor i en personalebolig 2 år tidligere end før, kan søge om at overtage personaleboligen som almindelig udlejningsbolig. Som beskrevet under punktet indledning, kan det i visse byer være hurtigere at lade sig skrive op til en almindelig udlejningsbolig end at vente med at overtage sin personalebolig som almindelig udlejningsbolig. De lejere, der er tilfredse med deres personaleboliger, kan således hurtigere overtage deres personaleboliger, som almindelige udlejningsboliger. Lejere der ikke står opnoteret til en almindelig udlejningsbolig, men bebor en personalebolig har således alt andet lige, bedre mulighed for at skifte arbejdsplads uden at risikere at skulle finde et andet sted at bo. Stk. 2. En lejer, der i de seneste 7 år har beboet en personalebolig, har ret til at overtage sin nuværende personalebolig som en almindelig udlejningsbolig, jf. dog stk. 4. 1) Anviste boliger til ansatte ved statens institutioner, jf. 11. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 1 I Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger som ændret ved Landstingsforordning nr. 14 af 20. november 2006 og Landstingsforordning nr. 9 af 5. december 2008 foretages følgende ændringer: 1. Stk. 2. En lejer, der i de seneste 5 år har beboet en personalebolig, har ret til at overtage sin nuværende personalebolig som en almindelig udlejningsbolig, jf. dog stk , stk. 4, nr. 1, ophæves. Nr. 2-4 bliver herefter Inatsisartutloven træder i kraft den 1. august

3 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Muligheden for at overtage sin personalebolig som almindelig udlejningsbolig eksisterer allerede. Der forventes ikke øgede økonomiske eller administrative konsekvenser på baggrund af ændringen. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget forventes ikke at medføre konsekvenser for erhvervslivet. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Forslaget forventes ikke at medføre miljø- eller naturmæssige konsekvenser. 6. Konsekvenser for borgerne Borgerne kan forvente bedre muligheder for at overtage deres personaleboliger som almindelige lejeboliger, idet kravet er reduceret fra 7 til 5 år. Dette kan bidrage til, at en borger frit kan søge ansættelse uden derved at miste sin nuværende lejebolig. Det forventes ikke, at ændringsforslaget kommer til at have negative konsekvenser for andre borgere, der ikke har mulighed for at komme i betragtning til en personalebolig, da det generelt stadig vil være mere attraktivt at lade sig skrive op som almindelig lejer. Som beskrevet i indledningen vil det typisk være hurtigere at lade sig skrive op til en almindelig lejebolig, hvor ventetiden for at få tildelt en lejebolig generelt er kortere, med undtagelse af visse større byer. 7. Andre væsentlige konsekvenser Forslaget forventes ikke at medføre andre væsentlige konsekvenser. 8. Høring af myndigheder og organisationer Lovforslaget har været i høring i perioden 19. december februar Forslaget har været til høring hos følgende høringsparter: Formandens Departement Departementet for Finanser og Skatter Råstofdepartementet Departementet for Fiskeri og Fangst Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked, Handel og Energi og Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen Departementet for Sundhed Departementet for Uddannelse, Forskning, Kultur og Kirke Departementet for Selvstændighed, Natur, Miljø og Landbrug A/S Boligselskabet INI Iserit A/S 3

4 Agerskov Consulting ApS KANUKOKA Qaasuitsup Kommunia Kommuneqarfik Sermersooq Qeqqata Kommunia Kommune Kujalleq KANUNUPE SIK (Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat) Grønlands Erhverv Peqqinnissaq Pillugu Kattuffiit (PPK) Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat (NPK) Atorfillit Kattuffiat (AK) IMAK (Ilinniartitsisut Meeqqat Atuarfianeersut Kattuffiat) Akademikernes Sammenslutning I Grønland (ASG) Siumut Atassut Demokraterne Partii Naleraq Inuit Ataqatigiit Mittarfeqarfiit A/S Katuaq I/S Nukissiorfiit A/S Asiaq A/S Rigsombudsmanden i Grønland Politimesterembedet i Grønland Grønlands Landsret, herunder Domsstolsstyrelsen, HR-Centeret og Dommeren ved Retten i Grønland Der var ved høringsfristens udløb modtaget svar fra følgende høringsparter, kommentarer til høringssvarene er kursiveret: Mittarfeqarfiit A/S, Grønlands Erhverv, Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Grønlands Politi og Råstofdepartementet har ikke bemærkninger til forslaget. Rigsombudsmanden i Grønland har ingen kommentarer til den foreslåede lovændring andet end, at begrænsningen for statens ansatte bør ændres for i hvert fald de hjemmehørende ansatte, der bebor en personalebolig. Dette har tidligere været lovet at blive ændret i forbindelse med kommende ændringer af lejeloven, hvilket dog stadig ikke ses at være sket. Landsdommeren i Grønland påpeger, at der er en uforståelig forskelsbehandling, idet ikke alle statsinstitutioner ses at være omfattet af bestemmelsen. Endvidere vil en ændring, således at ansatte ved statens institutioner kan overtage lejemålet, kun kunne omfatte boliger anvist i den 4

5 almindelige boligmasse og ikke statens egne boliger, herunder statens lejemål hos Selvstyret/Illuut A/S. Disse lejemål vil under alle omstændigheder falde udenfor bestemmelsens område. Domstolsstyrelsen forudsætter, at lov om leje af boliger ikke omfatter tjenesteboliger, hvorfor Domstolsstyrelsen intet har at bemærke til den pågældende høring. Høringssvaret fra Rigsombudsmanden i Grønland og Landsdommeren i Grønland har givet anledning til en ændring i forslaget, som medfører at 21, stk. 4, nr. 1 udgår af loven. Øremærkede tjenesteboliger er ikke omfattet af ændringsforslaget. Boligklagenævnets sekretariat, IMAK og SIK støtter forslaget. SIK anser det for vigtigt, at forslaget ikke ses at indebære en skævvridning i forhold til den almindelige ventetid på en lejebolig, såfremt man ikke har en personalebolig i kraft af sit ansættelsesforhold. Kommuneqarfik Sermersooq foreslår en aktiv handling fra udlejer, hvor boligselskaberne aktivt skal kontakte udlejerne efter 5 eller 7 år for at tilbyde/meddele dem, at lejerne kan overtage boligen som almindelig udlejningsbolig. Dette kan sikre en større grad af forudsigelighed omkring personaleboligpuljen. Kommuneqarfik Sermersooq mener heller ikke, at landstingsforordningen i sin nuværende form forholder sig til tildeling af bolig ud fra husstandens størrelse, når der er tale om ligeligt fordelt forældremyndighed i tilfælde af skilsmisse. Afslutningsvis undrer Kommuneqarfik Sermersooq sig over beregningen af venteliste til almindelige udlejningsboliger og udtrykker bekymring om, at borgerne dermed stilles dårligere end tidligere. KANUKOKA støtter forslaget, men mener, at lovforslagets ikrafttræden uden en overgangsbestemmelse betyder, at en række ansatte, som ellers skulle vente et til to år på at kunne overtage deres personalebolig, umiddelbart bliver berettiget straks ved lovens ikrafttræden. For at sikre at disse borgere, kan indstille sig på denne mulighed efter lovens ikrafttræden som alternativ til eksempelvis at overtage boligen som ejerbolig eller til at erhverve privat udlejnings-, andels- eller ejerbolig, kunne det eventuelt overvejes at udskyde ikrafttrædelsen med en eller to måneder, idet loven ellers forventeligt vil blive vedtaget kortere tid inden sommerferieperiodens start. En lejer, der bebor en personalebolig, må selv tage stilling til, om vedkommende ønsker at overtage denne som almindelig udlejningsbolig, ændringsforslaget tvinger ikke lejeren til at overtage sin personalebolig som almindelig udlejningsbolig. 5

6 Oplysningerne for den gennemsnitlige ventetid til den almindelige udlejningsbolig er indhentet hos A/S Boligselskabet INI. Der forventes ikke at ske en skævvridning i forhold til ventelisten til den almindelige udlejningsbolig, da der er tale om lejere, der allerede bor i boligen. 6

7 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Bestemmelsen er i det hele videreført fra den gældende bestemmelse, dog med den ændring, at en lejer i en personalebolig har ret til at overtage sin personalebolig som almindelig udlejningsbolig efter 5 år i stedet for 7 år. Det er underordnet, om lejeren har haft personaleboligen i kraft af flere forskellige jobs hos forskellige arbejdsgivere, når blot lejeren har boet i den samme personalebolig i de seneste 5 år. Undtagelserne til retten til at overtage en personalebolig findes i stk. 4. Ønsker en lejer at overtage sin personalebolig som almindelig udlejningsbolig, skal lejeren henvende sig til udlejer eller til udlejers administrator, hvis en sådan er antaget. Til nr. 2 Bestemmelsen udgår, da det i forvejen i 21, stk. 4, nr. 4, er reguleret, at boliger, der er reserveret til bestemte formål eller øremærket til bestemte stillinger, jf. 5, stk. 3, er undtaget. Ansatte ved en af statens institutioner har ikke tidligere haft muligheden for at overtage deres personalebolig som almindelig udlejningsbolig, da de nævnte personaleboliger er reserverede boliger, som normalt ikke indgår i den almindelige personaleboligpulje. Dette har medført, at ansatte hjemmehørende i Grønland ikke havde samme mulighed som ansatte i f.eks. Selvstyret eller kommunerne. Til 2 Bestemmelsen angiver forslagets ikrafttrædelsestidspunkt. 7

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 11. juni 2018 EM2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at der ved vedtagelse af Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering

Læs mere

21. august 2018 EM2018/215. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

21. august 2018 EM2018/215. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 21. august 2018 EM2018/215 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at der ved vedtagelse af inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering

Læs mere

29. marts 2019 EM2019/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

29. marts 2019 EM2019/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 29. marts 2019 EM2019/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning På efterårssamlingen 2018 blev der stillet et beslutningsforslag om, at ordensreglerne i bilag 4 til landstingsforordning

Læs mere

17. august 2017 EM 2017/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

17. august 2017 EM 2017/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 17. august 2017 EM 2017/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at Inatsisartut i efteråret 2016 vedtog Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx. xxx 2017 EM 2017/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre, at husstande hvor den ene ægtefælle eller samlever afgår ved døden, eller

Læs mere

10. maj 2017 FM 2017/132 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

10. maj 2017 FM 2017/132 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 10. maj 2017 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om Handicaptalsmand. (Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender, Familie,

Læs mere

19. marts 2014 FM2014/128. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

19. marts 2014 FM2014/128. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 19. marts 2014 FM2014/128 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervs- og Råstofudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervs- og Råstofudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Erhvervs- og Råstofudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2017 om ændring af landstingsforordning om revalidering (Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked,

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. februar 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning På efterårssamlingen 2017 vedtog Inatsisartut Inatsisartutlov om beskatning af afkast af visse pensionskapitaler

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/147 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut planlægger at oprette en landsdækkende jobportal til registrering og administration af arbejdssøgende

Læs mere

12. marts 2017 FM 2017/119. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

12. marts 2017 FM 2017/119. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 12. marts 2017 FM 2017/119 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

FM 2019/19. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

FM 2019/19. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 30-01-2019 FM 2019/19 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har dels til formål at bringe den grønlandske og den danske version af Inatsisartutlovens 6 i overensstemmelse

Læs mere

11. august 2016 EM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

11. august 2016 EM 2016/23. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 11. august 2016 EM 2016/23 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af det forslag til Inatsisartutbeslutning, der blev 1. behandlet af Inatsisartut

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger xx.xx.2017 EM2017/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er en opfølgning på Inatsisartut beslutning i maj 2016 om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en

Læs mere

EM 2017/18. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

EM 2017/18. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 14-08-2017 EM 2017/18 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til formål at sikre, at husstande hvor den ene ægtefælle eller samlever afgår ved døden, eller der

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

10. februar 2014 FM 2014/143. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

10. februar 2014 FM 2014/143. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 10. februar 2014 FM 2014/143 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende 14. november 2016 FM2016/18 BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag Inatsisartutlov nr. xx xx. xxx 2016 om 'T"U""... Selvstyres budgetter og regnskaber (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 15. maj 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

10. november 2017 EM2017/105 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

10. november 2017 EM2017/105 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 10. november 2017 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om boligfinansiering. (Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

21. august 2015 EM 2015/161. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

21. august 2015 EM 2015/161. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. august 2015 EM 2015/161 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

4. november 2015 EM2015/161 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. november 2015 EM2015/161 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om boligsikring i lejeboliger (Fremsat af Naalakkersuisoq for Familier,

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

[Adresse 1] [Adresse 2] [Postnr.]

[Adresse 1] [Adresse 2] [Postnr.] Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilaageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Høringsparter jf. forsendelsesliste [Adresse 1]

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

6. november 2017 FM 2018/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

6. november 2017 FM 2018/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 6. november 2017 FM 2018/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Den overordnede baggrund for forslaget Den overordnede baggrund for ændringsforslaget er et ønske fra

Læs mere

8. januar 2015 FM 2015/89. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

8. januar 2015 FM 2015/89. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. januar 2015 FM 2015/89 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Nærværende forslag blev fremsat i forbindelse med efterårssamlingen 2014, men på grund af udskrivelse af

Læs mere

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland om ændringer til CPR-lov. Afgivet til

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/101 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af de berørte rederiers ønske om at gøre op med de svagheder, som den

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

TILLÆGSBETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 1. juni 2017 FM20171127 TILLÆGSBETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af Inatsisartutlov om

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 12. april 2012 FM 2012/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra Udvalget

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 9. maj 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxx 2016 om udnyttelse afgenetiske ressourcer og aktiviteter i forbindelse dermed (Naalakkersuisoq

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

11. april 2016 FM 2016/109. Bemærkninger til lovforslaget. De almindelige bemærkninger

11. april 2016 FM 2016/109. Bemærkninger til lovforslaget. De almindelige bemærkninger 11. april 2016 FM 2016/109 Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Baggrund Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender har under tilsyn med kommunernes

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for at fremlægge et ændringsforslag til lejeforordningen er Landstingets vedtagelse af Atassut s beslutningsforslag,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 10. november 2017 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om andelsboliger. (Naalakkersuisoq for Kommuner, Bygder, Yderdistrikter, Infrastruktur

Læs mere

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende

29. marts 2007 EM07/21 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur og Boligudvalg vedrørende Forslag til Landstingsforordning om boligfinansiering Afgivet til forordningsforslagets 2. behandling Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

4. august 2008 EM 2008/73

4. august 2008 EM 2008/73 4. august 2008 EM 2008/73 Forslag til landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling og mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

8. august 2017 EM2017/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2017 EM2017/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2017 EM2017/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er en opfølgning på Inatsisartut beslutning under punkt FM2016/53 om at pålægge Naalakkersuisut at

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger xx. august 2016 EM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2015. Det blev ved

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger xx.xx.2016 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger 1. Indledning Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender har under tilsyn med kommunernes forvaltning

Læs mere

23.august 2018 EM 2018/213. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

23.august 2018 EM 2018/213. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 23.august 2018 EM 2018/213 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Som konsekvens af vedtagelsen af Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi

Læs mere

9. maj 2015 FM2015/89 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende

9. maj 2015 FM2015/89 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 ændring af Landstinglov om fiskeri. (Ændringer om udstedelse og opretholdelse

Læs mere

6. juli 2018 EM 2018/xx. Naalakkersuisut fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 33 i forretningsordenen for Inatsisartut:

6. juli 2018 EM 2018/xx. Naalakkersuisut fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 33 i forretningsordenen for Inatsisartut: 6. juli 2018 EM 2018/xx Naalakkersuisut fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til 33 i forretningsordenen for Inatsisartut: Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

4. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

4. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 4. december 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at der efter ikrafttrædelse af den gældende inatsisartutlov på området, som

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Fiskebestanden udgør en del af det grønlandske samfunds naturkapital og har stor værdi for samfundet.

Læs mere

EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 18-06-2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber (budget- og regnskabsloven) trådte

Læs mere

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer.

De nyeste statistikker over antal anbringelser uden for hjemmet er fra april og september 2014. Tallene fordelt på kommuner og anbringelsesformer. Ilaqutariinnermut, Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Medlem af Inatsisartut, Anthon Frederiksen (Partii Naleraq) Svar

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Skatter Medlem af Inatsisartut Vivan Motzfeldt, Siumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 22. september 2009 EM 2009/91 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Forslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Det daværende landsråd vedtog i 1978 landsrådsvedtægt af 4. april 1978 om uddannelsesstøtte

Læs mere

9. august 2016 EM2016/133. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. august 2016 EM2016/133. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. august 2016 EM2016/133 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er et led i en modernisering af arbejdsmarkedslovgivningen. Formålet er at sikre, at jobs i Grønland

Læs mere

Inatsisartuts efterårssamling 2017

Inatsisartuts efterårssamling 2017 Brødtekst klik her! Brødtekst klik her! Inatsisartuts efterårssamling 2017 Pressemøde Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen Fredag den 18. august 2017 Naalakkersuisuts punkter til Inatsisartuts efterårssamling

Læs mere

19. maj 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

19. maj 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 19. maj 2015 EM 2015/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er motiveret af den grundlæggende anskuelse, at en landsdækkende offentligt finansieret medievirksomhed

Læs mere

22. februar 2012 FM 2012/32. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

22. februar 2012 FM 2012/32. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 22. februar 2012 FM 2012/32 1. Indledning FM 2012/32 IIN Sagsnr. 2012-060099 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget udspringer af et ønske fra Den Centrale Regnskabsafdeling (DCR)

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

16. august 2017 EM 2017/104. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

16. august 2017 EM 2017/104. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 16. august 2017 EM 2017/104 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Den overordnede baggrund for forslaget Dette forslag til inatsisartutlov erstatter Landstingsforordning

Læs mere

Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende. Afgivet til forslagets 2. behandling

Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende. Afgivet til forslagets 2. behandling BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx a/xx. xxx 2017 0/11 bortfjernelse et/skibe og vrag i havne Fremsat af (Naalakkersuisoqfor Kommuner, Bygder, Yderdistrikter,!J?[rastruktur

Læs mere

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2 Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 Begrundelse På grund af sent indkommet lovteknisk høringssvar, er det fundet nødvendigt at fremsende et nyt rettelsesblad

Læs mere

7. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. december 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er et større reformarbejde, hvori der indgår et ønske om implementering af mere

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 2012 om ændring af Inatsisartutlov om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. september 2011 EM 2011/110 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund Almindelige bemærkninger Det foreslås, at der indføres et nyt indeks til beregning af rejeafgiften, i situationer hvor

Læs mere

8. juni 2018 EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. juni 2018 EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. juni 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Den overordnede baggrund for forslaget Forslaget har overordnet til formål at tilpasse den gældende Inatsisartutlov

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

18. december 2018 FM2019/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

18. december 2018 FM2019/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den nugældende Inatsisartutlov nr. 35 af 23. november 2017 om alkohol har det seneste år, været genstand for diskussion. Nærværende forslag

Læs mere

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om slædehunde samt hunde og kattehold (Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug)

Læs mere

4.november 2011 EM 2011/104 BETÆNKNING. Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug

4.november 2011 EM 2011/104 BETÆNKNING. Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Fiskeri, Fangst og Landbrug vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om ændring af landstinglov om fiskerifinansieringspulje (Ændring af tilskudsgrundlag)

Læs mere

9. august 2017 EM2017/86. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

9. august 2017 EM2017/86. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 9. august 2017 EM2017/86 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Job-, vejlednings- og opkvalificeringscentrene reguleres i inatsisartutlov nr. 28 af 9. december 2015 om job-,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2007 FM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Med nærværende forslag tages der højde for de ændringer af lovtitler med videre, som er sket

Læs mere

4. august 2016 EM 2016/126. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

4. august 2016 EM 2016/126. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 4. august 2016 EM 2016/126 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Efter vedtagelsen af Inatsisartutlov om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens under forårssamlingen 2016,

Læs mere

1. april 2016 FM2016/27. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. april 2016 FM2016/27. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. april 2016 FM2016/27 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

Høringsnotat Sags nr. Postboks Nuuk Tlf. (+299) Fax (+299)

Høringsnotat Sags nr. Postboks Nuuk Tlf. (+299) Fax (+299) Inuussutissarsiornermut, Suliffeqarnermut Niuernermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Høringsnotat Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til

Læs mere