7. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 7. december 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er et større reformarbejde, hvori der indgår et ønske om implementering af mere incitamentsprægede strukturer i uddannelsesstøttereglerne. Med forslaget ændres tidspunktet for indtræden af rentetilskrivning på studielån, således at rentetilskrivningen indtræder ved udbetalingen. Efter gældende regler indtræder forrentning først med virkning fra dagen efter uddannelsesstøttens ophør, når den uddannelsessøgende ikke længere retmæssigt modtager uddannelsesstøtte. Desuden sker der med forslaget en ændring af reglerne om hjælp til afvikling af studielån. Dette gælder for så vidt angår betingelserne for at kunne få hjælp til afvikling samt størrelsen af tilskudsbeløbet. Det skal bl.a. sikres, at tilskuddet forudsætter, at man havde den fornødne tilknytning til Grønland, mens lånet blev optaget. Tilskud til afvikling af studiegæld kan efter gældende regler ydes til personer, der har fast bopæl i Grønland, når uddannelsen er afsluttet eller afbrudt, medmindre studielånet skyldes uretmæssigt modtaget uddannelsesstøtte. Med forslaget vil omfanget af tilskud til afvikling af studiegæld bero på, om man har gennemført uddannelsen og om dette er sket inden for normeret tid eller ikke eller om man opfylder visse alderskriterier i relation til gennemførelse af de enkelte uddannelsestyper. Det er i forslagets ikrafttrædelses- overgangs- og ophævelsesbestemmelser fastsat, at forslaget finder anvendelse i forhold til uddannelsessøgende, som påbegynder en uddannelse efter forslagets ikrafttrædelse. Efter gældende regler udgør tilskuddet det beløb, som ansøgeren har indbetalt i indbetalingsåret. Med forslaget vil tilskuddet som minimum udgøre halvdelen af det beløb, som ansøgeren har indbetalt i indbetalingsåret. Herudover vil tilskuddets størrelse afhænge af, om ansøgeren har gennemført sin uddannelse inden for normeret tid eller over normeret tid. For førstnævnte gruppe øges tilskuddet med yderligere 50 procent af det indbetalte beløb i indbetalingsåret. Hvis den uddannelsessøgende derimod ikke er berettiget til det yderligere tilskud på 50%, fordi den pågældende har gennemført uddannelsen over normere studietid, vil den uddannelsessøgende dog alligevel kunne kvalificere sig til tilskuddet. Dette vil være tilfældet, hvis den uddannelsessøgende enten har gennemført en erhvervsmæssig grunduddannelse, en kortere videregående uddannelse, en professionsbachelor eller en bacheloruddannelse inden det fyldte 26. år eller har gennemført en kandidatuddannelse inden det fyldte 28. år. Dette er de målsæt- FM 2016/ IKIIN Sagsnr

2 ninger, som fremgår af Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi. Forslaget præciserer desuden, at tilskud til tilbagebetaling af studielån alene kan ydes i forhold til uddannelsessøgende, som har tilknytning til Grønland. Dette sker ved en tilføjelse om, at der skal være tale om studielån, som er optaget samtidig med modtagelse af uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre. Dette forudsætter således blandt andet opfyldelsen af de såkaldte tilknytningsbestemmelser. 2. Hovedpunkter i lovforslaget a) Gældende ret Gældende ret består af inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 uddannelsesstøtte og Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2015 om uddannelsesstøtte. Vedrørende forrentning: Det fremgår af lovens 16, stk. 1, at når den uddannelsessøgende ikke længere retmæssigt modtager uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre eller Undervisningsministeriet, indtræder forretningen med virkning fra dagen efter uddannelsesstøttens ophør af den til enhver tid værende gæld på låntagerens studielån med en årlig effektiv rente, der svarer til den til enhver tid værende officielle diskonto med et tillæg på 1. procent. Endvidere fremgår det af bestemmelsens 2. pkt., at rentetilskrivningen sker hvert år den 31. december eller på tidspunktet for indfrielse. For så vidt angår diskontoen forstås den rentesats, som løbende fastsættes af Nationalbanken. Ændringer i diskontoen får virkning fra den 1. i måneden efter ændringen. Hvis Nationalbanken eksempelvis ændrer diskontoret den 27. april, vil den nye renteprocent gælde fra den 1. maj. Det kan samtidig tilføjes, at den gældende regel om, at der ikke sker rentetilskrivning så længe den uddannelsessøgende retmæssigt modtager uddannelsesstøtte, jf. uddannelsesstøttelovens 16, stk. 1, blev indført ved landstingsforordning nr. 5 af 14. november 2004 om uddannelsesstøtte. Det fremgår herudover af 16, stk. 2, at Naalakkersuisut kan dispensere fra indtrædelse af forrentning, jf. stk. 1, når særlige omstændigheder taler herfor. Det fremgår endvidere af lovens 17, stk. 1, at ved midlertidig afbrydelse af uddannelsesstøtten som følge af manglende praktikplads, orlov, herunder barselsorlov, og dokumenteret sygdom indtræder der ikke forrentning efter 16, stk. 1. Det fremgår ligeledes af 17, stk. 2, at hvis den midlertidige afbrydelse af uddannelsesstøtte, jf. stk. 1, varer mere end 1 år, forrentes den til enhver tid værende gæld på den pågældendes studielån efter bestemmelsen i 16, stk. 1, med virkning fra det tidspunkt, hvor afbrydelsen har varet i 1 år. 2

3 Desuden fremgår det af lovens 18, stk. 1, at rentetilskrivningen på ny stilles i bero, hvis den uddannelsessøgende efter afbrudt eller afsluttet uddannelse genoptager eller påbegynder ny støtteberettigende uddannelse og igen retmæssigt modtager uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre eller Undervisningsministeriet. Det fremgår samtidig af bestemmelsens stk. 2, at forrentningen af den til enhver tid værende gæld på det pågældende studielån genoptages på den i 16, stk. 1 angivne vis med virkning fra dagen efter tidspunktet for uddannelsens afbrydelse eller afslutning. Derudover fremgår det af lovens 19, at Naalakkersuisut, når særlige omstændigheder taler herfor, ved skriftlig meddelelse til låntager kan meddele hel eller delvis afkald på rentetilskrivninger eller hel eller delvis eftergivelse af allerede tilskrevne renter. Hjælp til afvikling af studielån: Grønlands Selvstyre yder på baggrund af ansøgning herom tilskud til tilbagebetaling af studielån til personer, der har fast bopæl i Grønland, når uddannelsen er afsluttet eller afbrudt, medmindre studielånet skyldes uretmæssigt modtaget uddannelsesstøtte, jf. uddannelsesstøttelovens 29, stk. 1. Den gældende bestemmelse kan give anledning til tvivl om, hvorvidt personer, som ikke under deres uddannelsesforløb har haft nogen tilknytning til Grønland, også kan være berettiget til tilskud til tilbagebetaling af eksempelvis studielån optaget hos Statens Uddannelsesstøtte, hvis de efter uddannelsesforløbet får fast bopæl i Grønland. Herudover fremgår det af lovens 30, at det er en betingelse for modtagelse af tilskud, at den samlede indbetaling i det foregående kalenderår, herefter benævnt indbetalingsåret, udgør mindst kr. 6000, indbetalingen overstiger den tilskrevne rente i indbetalingsåret, ansøgning om tilskud er modtaget hos Naalakkersuisut inden den 1. september året efter indbetalingsåret og den uddannelsessøgende kan dokumentere at have haft fast bopæl i Grønland i mindst 3 måneder umiddelbart forud for ansøgningens indgivelse til Naalakkersuisut. Endelig fremgår det af lovens 31, at tilskud udgør det beløb, som ansøgeren indbetalte i indbetalingsåret, at tilskud er uafhængigt af, om det indbetalte beløb er afdrag på gæld eller renter, at tilskuddet ikke kan overstige den samlede restgæld pr. 1. december i tilskudsåret og at tilskuddet udbetales pr. 1. december året efter indbetalingsåret. Endelig fremgår det af lovens 32, at Naalakkersuisut i forhold til en låntager, der er særligt vanskeligt stillet, efter ansøgning herom kan eftergive studielån helt eller delvist, ligesom det fremgår af lovens 33, at Naalakkersuisut i forbindelse med ansøgning om hjælp til afvikling af studielån kan afkræve låntageren oplysninger, som Naalakkersuisut finder er nødvendige til beregning af modtagelse af tilskud til afvikling af studielån og til vurdering af behovet for hel eller delvis eftergivelse af studielån. 3

4 b) Forslaget Der henvises til beskrivelsen heraf under afsnittet Indledning ovenfor. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov 1 Kapitel 4 Forrentning af studielån I Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte foretages følgende ændringer: 1. Kapitel 4 ophæves. 16. Når den uddannelsessøgende ikke længere retmæssigt modtager uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre eller Undervisningsministeriet, indtræder forrentningen med virkning fra dagen efter uddannelsesstøttens ophør af den til enhver tid værende gæld på låntagerens studielån med en årlig effektiv rente, der svarer til den til enhver tid værende officielle diskonto med et tillæg på 1 procent. Rentetilskrivningen sker hvert år den 31. december eller på tidspunktet for indfrielse. Stk. 2. Naalakkersuisut kan dispensere fra indtrædelse af forrentning, jf. stk. 1, når særlige omstændigheder taler herfor. 17. Ved midlertidig afbrydelse af uddannelsesstøtten som følge af manglende praktikplads, orlov, herunder barselsorlov, og dokumenteret sygdom indtræder der ikke forrentning efter 16, stk. 1. Stk. 2. Hvis den midlertidige afbrydelse af uddannelsesstøtten, jf. stk. 1, varer mere end 1 år, forrentes den til enhver tid værende gæld på den pågældendes studielån efter bestemmelsen i 16, stk. 1, med virkning fra det tidspunkt, hvor afbrydelsen har varet 1 år. 4

5 18. Hvis den uddannelsessøgende efter afbrudt eller afsluttet uddannelse genoptager uddannelsen eller påbegynder en ny støtteberettigende uddannelse og igen retmæssigt modtager uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre eller Undervisningsministeriet, stilles forrentningen af den til enhver tid værende gæld på den pågældendes studielån i bero med virkning fra dagen for genoptagelse eller påbegyndelse af den uddannelse, der ydes uddannelsesstøtte på grundlag af. Stk. 2. Med virkning fra dagen efter tidspunktet for uddannelsens afbrydelse eller afslutning genoptages forretningen af den til enhver tid værende gæld på den pågældendes studielån på den i 16, stk. 1, angivne vis. Stk. 3. Naalakkersuisut kan dispensere fra stk. 2, når særlige omstændigheder, herunder forhold som nævnt i 17, stk. 1, taler herfor. 19. Naalakkersuisut kan, når særlige omstændigheder taler herfor, ved skriftlig meddelelse til låntager meddele 1) hel eller delvis afkald på rentetilskrivninger eller 2) hel eller delvis eftergivelse af allerede tilskrevne renter. Stk. 2. Forrentning og tilbagebetaling af 2. Overskriften til 20 affattes således: Forrentning og tilbagebetaling af studielån 3. Efter 20 indsættes: 20a. Forrentning af studielån indtræder med virkning fra udbetalingstidspunktet. Stk. 2. Forrentning sker af den til enhver tid værende gæld på studielånet. Stk. 3. Forrentning sker med en effektiv rente, der svarer til den til enhver tid værende officielle diskonto med et tillæg på 1 procent. Stk. 4. Rentetilskrivningen sker hvert år den 31. december eller på tidspunktet for indfrielse. I 25, stk. 2 ændres til 22a-22. 5

6 uddannelsesstøtte, som er konverteret til studielån, sker efter reglerne om forrentning og tilbagebetaling af studielån, jf Grønlands Selvstyre yder på baggrund af ansøgning herom tilskud til tilbagebetaling af studielån til personer, der har fast bopæl i Grønland, når uddannelsen er afsluttet eller afbrudt, medmindre studielånet skyldes uretmæssigt modtaget uddannelsesstøtte. Stk. 2. Forrentning og tilbagebetaling af uddannelsesstøtte, som er konverteret til studielån, sker efter reglerne om forrentning og tilbagebetaling af studielån, jf. 22a , stk. 1 affattes således: 29. Grønlands Selvstyre yder på baggrund af ansøgning herom tilskud til tilbagebetaling af studielån, som er optaget samtidig med modtagelse af uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre, hvis låntager opfylder betingelserne i 30. Der kan dog ikke ydes tilskud til afvikling af studielån, der er etableret som følge af uretmæssigt modtaget uddannelsesstøtte, jf Tilskud udgør det beløb, som ansøgeren har indbetalt i indbetalingsåret. Stk. 2. Tilskud er uafhængigt af, om det indbetalte beløb er afdrag på gæld eller renter. Stk. 3. Tilskuddet kan ikke overstige den samlede restgæld pr. 1. december i tilskudsåret. Stk. 54. Tilskuddet udbetales pr. 1. december året efter indbetalingsåret. 31. Tilskud udgør 50 procent af det beløb, som ansøgeren har indbetalt i indbetalingsåret og er uafhængigt af, om det indbetalt beløb er afdrag på gæld eller renter. Stk. 2. Udover det i stk. 1 nævnte beløb kan der ydes et tilskud på yderligere 50 procent, hvis 1) den uddannelsessøgende har gennemført uddannelsen på normeret studietid, eller 2) den uddannelsessøgende har gennemført enten en a) erhvervsmæssig grunduddannelse inden det fyldte 26 år, b) kortere videregående uddannelse, professionsbachelor eller bacheloruddannelse inden det fyldte 26 år, eller c) kandidatuddannelse inden det fyldte 28 år. Stk. 3. Tilskud til uddannelsesgæld til Grønlands Selvstyre sker ved nedskrivning af det meddelte tilskudsbeløb i gælden. Stk. 4. Tilskud til uddannelsesgæld til den danske stat sker ved indbetaling af tilskuddet til den danske stat. 2 Inatsisartutloven træder i kraft den 1. august 2016 og har virkning for uddannelsessøgende, der påbegynder uddannelsen efter ikraft- 6

7 trædelsestidspunktet. Stk. 2. Landskassefinansierede studielån, der er tildelt inden den 1. august 2016, forrentes efter de herom hidtil gældende regler. Stk. 3. For uddannelsessøgende, der har påbegyndt uddannelsen inden den 1. august 2016, ydes tilskud til afvikling af studielån efter de herom hidtil gældende regler. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Beregnet ud fra diskontoen i september 2015 på 0% og vurderet ud fra antallet af lån og lånesatser som i 2014, antages det, at renteindtægterne for landskassen årligt vil stige 5 år frem ud fra en forventet gennemsnitlig studietid på 5 år, således at man vil nå et indtægtsniveau på kr årligt. Præciseringen af tilknytningskravet i forhold til adgangen til tilskud til tilbagebetaling af studielån antages ikke at få økonomiske konsekvenser, idet der alene er tale om en præcisering af gældende ret. Derimod forventes de foreslåede ændringer i reglerne om tilskud til afvikling af studielån, herunder i form af den foreslåede graduering af tilskuddet at medføre en besparelse. I 2015 er den potentielle omkostning ved den nuværende ordning (100 % match af lånindbetaling) 8 mio. kr. årligt. Den realiserede omkostning er væsentlig mindre, men har været stærkt stigende i de seneste år, hvorfor det med rimelighed kan antages, at ordningen på et tidspunkt vil nærme sig fuld benyttelse blandt de potentielle ansøgere. Beregninger viser, at det gennemsnitlige match af lånindbetaling, forudsat uændret uddannelsesprogressionsmønster blandt ansøgerne, vil være cirka 75 %. Ordningen medfører dermed en besparelse på cirka 25 % af den nuværende omkostning. Denne 25 % besparelse har en potentiel værdi på cirka 2 mio. kr. Det skal dertil bemærkes, at intentionen med den ændrede ordning er at skabe incitament til tidligere og rettidig gennemførelse af uddannelser. I det omfang denne effekt realiseres, vil initiativet have et væsentligt samfundsøkonomisk positivt afkast, herunder øgede skatteindtægter og reduktion af borgere på offentlige ydelser. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget antages ikke at medføre økonomiske konsekvenser for erhvervslivet. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Lovforslaget indebærer ingen konsekvenser for miljøet, naturen eller folkesundheden. 7

8 6. Konsekvenser for borgerne Forslaget er ensbetydende med, at udgifterne i forbindelse med optagelse af studielån vil blive noget højere for den uddannelsessøgende, som benytter sig af lånemulighederne. Studielån vil dog fortsat være underlagt særdeles lempelige rentevilkår, hvilket gælder både under uddannelsen og efter uddannelsen. Forslaget antages samtidig at være motiverende i forhold til at gennemføre studiet og gennemføre studiet inden for normeret tid. Til gengæld vil forslaget være til ugunst for de uddannelsessøgende, som ikke gennemfører på normeret tid eller som ikke gennemfører uddannelsen. Tilsvarende vil forslaget være til ugunst for uddannelsessøgende, som ikke opfylder forslagets aldersmæssige kriterier for så vidt angår de enkelte uddannelsestyper. 7. Andre væsentlige konsekvenser Lovforslaget har ingen konsekvenser i forhold til Rigsfællesskabet eller for den fortsatte implementering af selvstyret. 8. Høring af myndigheder og organisationer Lovforslaget har i perioden xx. xxx 2015 til xx. xxx 2015 været til høring hos følgende høringsparter: Formandens Departement Finansdepartementet Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet Departementet for Sundhed Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Råstofdepartementet Grønlands Erhverv (GE) SIK KANUKOKA NUSUKA IMAK AK ASG Knud Rasmussenip Højskolia Sulisartut Højskoliat Ilisimatusarfik Avannaani Ilinniarnertuungorniarfik/Nordgrønlands Gymnasium Qeqqani Ilinniarnertuungorniarfik/Midtgrønlands Gymnasium Campus Kujalleq 8

9 Kalaallit Nunaanni Teknikimik Ilinniarfik (KTI) INUILI Søfartsskolen NI-Nuuk Center for Sundhed Perorsaanermik Ilinniarfik Fåreholderskolen Fisker- og Fangerskolen Kunstskolen Det Grønlandske Hus i Aahus Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i København Kommuneqarfik Sermersooq Kommune Kujalleq Qeqqatta Kommunia Qaasuitsup Avalak Kisaq KIK Center for National Vejledning MIO Der var ved høringsfristens udløb modtaget svar fra følgende høringsparter: Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Bestemmelsen er en konsekvens af hovedformålet med lovforslaget. Dette er ensbetydende med, at de detaljerede regler om rentetilskrivning i form af hovedregel og forskellige undtagelse udgår. Bestemmelsen medfører også, at den gældende lovs 19 om Naalakkersuisuts adgang til under særlige omstændigheder at meddele en låntager hel eller delvis afkald på rentetilskrivninger eller hel eller delvis afkald på allerede tilskrevne renter udgår. Som nævnt under de almindelige bemærkninger har bestemmelsen ikke fundet anvendelse i praksis. 9

10 Til nr. 2 Der er tale om en konsekvensrettelse, som skyldes, at rentetilskrivningsbestemmelsen foreslås indsat i lovens kapital 5. Til nr. 3 Der er tale om lovforslagets centrale bestemmelse, som angiver, hvornår og hvorledes rentetilskrivningen indtræder i forhold til optagne studielån, jf. ligeledes de almindelige bemærkninger.. Bestemmelsen er affattet med udgangspunkt i den gældende lovs 16, stk. 1, som nu er affattet i 3 stykker. Stk. 1 angiver forrentningstidspunktet, mens stk. 2 angiver, hvad der forrentes og stk. 3 angiver, hvad renten er. Til nr. 4 Der er tale om en konsekvensrettelse. Til nr. 5 Bestemmelsen ændrer den gældende lovs 29, stk. 1, hvorefter det nu udtrykkeligt fremgår, at der alene vil kunne ydes tilskud til tilbagebetaling af studielån, hvis lånet blev optaget, mens ansøgeren modtog en eller anden form for uddannelsesstøtte fra Grønlands Selvstyre. Det kan dreje sig om grønlandske uddannelsessøgende, som modtog uddannelsesstøtte i form af en frirejse til uddannelsesbyen, uanset at de måske ikke i øvrigt modtog stipendium fra Selvstyret. Bestemmelsen forudsætter således, at man skal have opfyldt betingelserne om tilknytning til Grønland, jf. uddannelsesstøttelovens 3 og 4, da lånet blev optaget, for at komme i betragtning til tilskud. Det skal endvidere bemærkes, at bopælskravet er udgået af den foreslåede affattelse. Dette skyldes, at denne betingelse allerede fremgår af lovens 30, som bestemmelsen henviser til. Endvidere fremgår det, at forbeholdet vedrørende lån, som blev etableret som følge af uretmæssigt modtaget uddannelsesstøtte, foreslås fastsat i en ny sætning i form af bestemmelsens 2. pkt., ligesom der indsættes en henvisnings til lovens 25 om konvertering af uretmæssigt modtaget uddannelsesstøtte til studielån. Til nr. 6 Bestemmelsen angiver omfanget af tilskuddet. Bestemmelsen er ensbetydende med, at tilskuddet gradueres afhængigt af, om den uddannelsessøgende har gennemført uddannelsen inden for eller over normeret tid. I førstnævnte til- 10

11 fælde, jf. bestemmelsens stk. 1, kan tilskuddet bortset fra tilskuddets omfang ligne den nugældende ordning, idet også personer, som har afbrudt uddannelsen, kan modtage tilskud i henhold til stk. 1. Det tilskud efter stk. 1, vil imidlertid alene være på 50 % af det indbetalte beløb. I forhold til bestemmelsens stk. 2 fremgår det, at den uddannelsessøgende kan kvalificere sig til endnu et tilskud på endnu yderligere 50 % af det indbetalte beløb, hvis den uddannelsessøgende har gennemført uddannelsen inden for normeret tid eller falder inden for de uddannelsestyper og alderskriterier, som er angivet i bestemmelsens nr. 2. Ved normeret tid forstås den tid, den pågældende uddannelse er fastsat til at skulle vare i antal måneder. Som det fremgår af bestemmelsen, kan den uddannelsessøgende i alt opnå et tilskud på 100% af det beløb, som den uddannelsessøgende selv har indbetalt i indbetalingsåret. Bestemmelsen kan både ses som en tilskyndelse til at gennemføre uddannelsen på normeret tid og som udtryk for en belønning for alene at have gennemført uddannelsen på den forudsatte tid. Til 2 Det foreslås, at inatsisartutloven træder i kraft i den 1. august 2016, ligesom bestemmelsen tager hensyn til de forudsætninger, som var gældende for de uddannelsessøgende, som påbegyndte uddannelse før ikrafttrædelsestidspunktet. 11

4. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

4. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 4. december 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at der efter ikrafttrædelse af den gældende inatsisartutlov på området, som

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområdet

Kapitel 1 Anvendelsesområdet Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte Kapitel 1 Anvendelsesområdet 1. Denne Inatsisartutlov finder anvendelse på uddannelsesstøtte, der ydes af Grønlands Selvstyre som hjælp

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

29. marts 2016 FM 2016/114. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

29. marts 2016 FM 2016/114. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29. marts 2016 FM 2016/114 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er et større reformarbejde, hvori der indgår et ønske om implementering af mere

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

[Adresse 1] [Adresse 2] [Postnr.]

[Adresse 1] [Adresse 2] [Postnr.] Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut, Ilisimatusarnermut Ilaageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Høringsparter jf. forsendelsesliste [Adresse 1]

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 15. maj 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

19. maj 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

19. maj 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 19. maj 2015 EM 2015/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er motiveret af den grundlæggende anskuelse, at en landsdækkende offentligt finansieret medievirksomhed

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. 24/5 2016 FM 2016/21 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut. Til 2 1. I 2 indsættes

Læs mere

22. februar 2012 FM 2012/32. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

22. februar 2012 FM 2012/32. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 22. februar 2012 FM 2012/32 1. Indledning FM 2012/32 IIN Sagsnr. 2012-060099 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget udspringer af et ønske fra Den Centrale Regnskabsafdeling (DCR)

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om elevstøtte på de kommunale job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om elevstøtte på de kommunale job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. XX af XX 2016 om elevstøtte på de kommunale job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre I medfør af 5, 14, stk. 4, 28, stk. 2, 34, stk. 5 og 35, stk. 2 i Inatsisartutlov

Læs mere

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/147 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut planlægger at oprette en landsdækkende jobportal til registrering og administration af arbejdssøgende

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

21. august 2015 EM 2015/161. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

21. august 2015 EM 2015/161. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. august 2015 EM 2015/161 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62 1. Baggrunden for forordningsforslaget Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget lægger vægt på at skabe mulighed for i videre

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2013 indledtes på forsøgsbasis makrelfiskeri i Grønland. Den samlede fangst udgjorde 51.337 tons i 2013. Med

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 12. april 2012 FM 2012/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra Udvalget

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde

22. november 2016 FM 2017/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post. Kapitel 1 Anvendelsesområde 22. november 2016 FM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxxx 201x om Offentlig Digital Post Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Offentlig Digital Post er betegnelsen for den af Naalakkersuisut

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Kapitel 1 Ansøgning og ansøgningsfrist Kapitel 2 Betingelser for rentetilskud Kapitel 3 Beregning af rentetilskud Kapitel

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 19. marts 2014 FM 2014/120 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2011 indledtes makrelfiskeri på forsøgsbasis i Grønland. I 2011, hvor fiskeindustrien

Læs mere

SKAT Teknisk gennemgang

SKAT Teknisk gennemgang Skatteudvalget 2008-09 L 20 Bilag 7 Offentligt SKAT Studiegæld - eftergivelse Hvilke slags studielån findes? Statsgaranterede studielån (banklån) SU-lån (statslån) Side 2 28. april 2010 Hvilke myndigheder

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

13. august 2012 EM 2012/85. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst. Kapitel 1 Anvendelsesområde

13. august 2012 EM 2012/85. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst. Kapitel 1 Anvendelsesområde 13. august 2012 EM 2012/85 Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af yy. måned 2012 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Denne inatsisartutlov har til formål at fremme et effektivt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/101 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af de berørte rederiers ønske om at gøre op med de svagheder, som den

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Formål

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

27. januar 2015 FM 2015/150. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

27. januar 2015 FM 2015/150. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 27. januar 2015 FM 2015/150 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Hensigten med ændringsforslaget er at forenkle orlovsreglerne for Inatsisartut s medlemmer i vederlagslovens

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Reglerne om tilbagebetaling af studielån og krav om for meget udbetalt SU er beskrevet i SUbekendtgørelsen (bkg. Nr. 792 af

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

9. august 2016 EM2016/133. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. august 2016 EM2016/133. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. august 2016 EM2016/133 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er et led i en modernisering af arbejdsmarkedslovgivningen. Formålet er at sikre, at jobs i Grønland

Læs mere

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2 Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 Begrundelse På grund af sent indkommet lovteknisk høringssvar, er det fundet nødvendigt at fremsende et nyt rettelsesblad

Læs mere

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

EM 2017/95. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt 16-08-2017 EM 2017/95 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 22. september 2009 EM 2009/91 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Forslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Det daværende landsråd vedtog i 1978 landsrådsvedtægt af 4. april 1978 om uddannelsesstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld

Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Rentetilskud i tilfælde af misligholdelse af tilbagebetalingsordning vedr. studiegæld Udtalt, at der i mangel af en i bekendtgørelsesform fastsat og kundgjort frist for indgivelse af ansøgning om rentetilskud

Læs mere

Overgang fra. Grønlandsk uddannelsesstøtte. til. Statens Uddannelsesstøtte. 1. Januar 2013

Overgang fra. Grønlandsk uddannelsesstøtte. til. Statens Uddannelsesstøtte. 1. Januar 2013 Ilinniartitaanermut Ilisimatusarnermut Nunanullu Avannarlernut suleqateqarnermut Naalakkersuisunut Ilaasortaq Medlem af Naalakkersuisut for Uddannelse, Forskning og Nordisk samarbejde Pressemøde 27. september

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark. Kapitel 1. Tilskudsformer og understøttende aktiviteter

Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark. Kapitel 1. Tilskudsformer og understøttende aktiviteter Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2013 om tilskud til efterskoleophold i Danmark I medfør af 20, stk. 2 i Landstingslov nr. 13 af 5. december 2008 om efterskoler som ændret ved Inatsisartutlov nr.

Læs mere

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2013. Det blev besluttet,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt Inatsisartutlov nr. 46 af 23. november 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal virksomheder og personer med kvoter, licenser eller

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. september 2011 EM 2011/110 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund Almindelige bemærkninger Det foreslås, at der indføres et nyt indeks til beregning af rejeafgiften, i situationer hvor

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af x. xxxxxxxx 2013 om tilskud til udvekslingsophold

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af x. xxxxxxxx 2013 om tilskud til udvekslingsophold Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. x af x. xxxxxxxx 2013 om tilskud til udvekslingsophold I medfør af 20a, stk. 2 i landstingslov nr. 13 af 15. december 2008 om efterskoler som ændret ved Inatsisartutlov

Læs mere

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til

05. november 2015 EM 2015/21. Ændringsforslag. til 05. november 2015 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2015 om ændring af inatsisartutlov om afgift på hellefisk og makrel i det havgående fiskeri Fremsat af Naalakkersuisut

Læs mere

4. august 2016 EM 2016/126. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

4. august 2016 EM 2016/126. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 4. august 2016 EM 2016/126 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Efter vedtagelsen af Inatsisartutlov om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens under forårssamlingen 2016,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

19. august 2015 EM 2015/22. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

19. august 2015 EM 2015/22. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 19. august 2015 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslagets baggrund Ved landstinglov nr. 11 af 29. oktober 1999 om Grønlands Statistik blev datasikkerheden i forbindelse

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14. februar 2006 VM 2006/8 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. blev vedtaget under EM

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

1. april 2016 FM2016/27. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. april 2016 FM2016/27. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. april 2016 FM2016/27 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. juli 2011 EM 2011/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landsstyret nedsatte i 1993 Landbrugsrådet med det formål, at rådet skulle være rådgivende for Landsstyret

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 3. august 2015 EM 2015/126 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den overordnede baggrund for forslaget er, at skabe lempelser i forhold til de vilkår, der stilles i forbindelse

Læs mere

7. april 2016 FM 2016/18. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. april 2016 FM 2016/18. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. april 2016 FM 2016/18 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er, at der skabes en bedre balance mellem indtægter og udgifter ved at skabe et større

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere