21. august 2015 EM 2015/161. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "21. august 2015 EM 2015/161. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget"

Transkript

1 21. august 2015 EM 2015/161 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har det været muligt at yde boligsikring til lejere i private lejemål. Formålet med forslaget til en ny Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger er at begrænse mulighederne for spekulation i boligsikringsreglerne ved at indføre et ekstra kriterium om boligen og dens indretning således, at der kan tages hensyn hertil i bekendtgørelsen om beløbsgrænser mv. Derudover skal lovforslaget ses som den politiske udmøntning af Naalakkersuisuts visioner om opdatering det sociale regelsæt. Dette sker blandt andet ved at der ændres i beregningsgrundlaget for ydelsen af boligsikring ved at erstatte det hidtidige beregningsgrundlag skattepligtig indkomst med begrebet aktuel skattepligtig indkomst uden ligningsmæssige fradrag. Herved sikres, at beregningen for boligsikring er i bedre overensstemmelse med borgerens aktuelle indkomstsituation. Det foreslås herudover, at der med lovforslaget indføres en kontrolpligt for forvaltningen til at føre tilsyn med udbetaling af boligsikring, således det udbetalte beløb er svarende til det beløb, som borgeren er berettiget til. 2. Hovedpunkter i forslaget I forhold til gældende ret skal følgende i det fremlagte forslag fremhæves: 2.1 Aktuelle skattepligtige indkomst uden ligningsmæssige fradrag Gældende Landstingsforordning beregner boligsikringsydelsen på grundlag af husstandsmedlemmernes samlede skattepligtige indkomster fra det nærmest forudgående slutlignede år. Der kan imidlertid være stor forskel på husstandens samlede økonomiske forhold på ansøgningstidspunktet set i forhold til den senest kendte skattepligtige indkomst. Ved at ændre beregningsgrundlaget til aktuel skattepligtig indkomst uden ligningsmæssige fradrag på ansøgningstidspunktet vil udbetalingen af boligsikring være i bedre overensstemmelse med husstandens reelle indtægtsforhold. Beregning af boligsikringsydelsen på baggrund af aktuel skattepligtig indkomst uden ligningsmæssige fradrag forventes at blive mere retvisende end beregning ud fra husstandsmedlemmernes indkomster fra det nærmest forudgående slutlignede år. Indkomsten opgøres som den samlede aktuelle skattepligtige indkomst uden ligningsmæssige fradrag. EM 2015/161 ININ sagsnr.:

2 I forhold til det gældende begreb hvor der tages udgangspunkt i den (slutlignede) skattepligtige indkomst, altså den historiske indkomst fra det seneste slutlignede skatteår, adskiller det ny begreb aktuel indkomst sig altså ved, at være baseret på den faktiske skattepligtige bruttoindkomst på ansøgningstidspunktet uden at indkomsten nedsættes af ligningsmæssige fradrag, herunder negativ kapitalindkomst, hvorved alle ansøgere behandles mere ensartet. Med ændringen af beregningsgrundlaget i lovgivningen fra skattepligtig indkomst (det nærmest forudgående slutlignede skatteår) til aktuel indkomst (det indeværende skatteår), forventes en mere retvisende opgørelse af husstandens aktuelle indkomstforhold på ansøgningstidspunktet. 2.2 Kriterium om boligen og dens indretning Efter hidtil gældende lovgivning har boligsikringsbeløbet været fastsat på baggrund af antal børn i boligen og den samlede skattepligtige indtægt. Kriterierne for tildeling af boligsikring er med lovforslaget udvidet med begrebet boligen og dens indretning. Kriteriet indgår herefter på lige vilkår med de øvrige krav fastsat i Inatsisartutloven. Med det nye kriterium boligen og dens indretning vil det være muligt i bekendtgørelsesform nærmere at fastsætte beløbsgrænser for, hvor stort et boligsikringsbeløb der kan ydes til bestemte boligtyper. Begrebet boligen og dens indretning indføres for at give hjemmel til at differentiere i boligsikringsbeløbet alt efter det enkelte lejemål. Bestemmelsen indføres på baggrund af politisk ønske om at begrænse spekulation i boligsikringsreglerne, idet der efter gældende forordning ikke er fornøden mulighed herfor. Den nærmere præcisering af bekendtgørelsens tiltænkte anvendelsesområde og indhold fremgår af bemærkningerne til 5, stk. 1 og 8, stk Kontrolpligt Med lovforslaget indføres en lovbestemt kontrolforpligtelse for kommunen til at føre kontrol med tilkendelsen og udbetalingen af boligsikring. Efter bestemmelsens ordlyd forpligtes kommunen til løbende at undersøge, om den udbetalte boligsikring er korrekt og i overensstemmelse med borgerens indkomstforhold. 2.4 Generelle ændringer i lovbemærkningerne Derudover er der foretaget ændringer i lovforslagets struktur, ligesom bemærkningerne til de enkelte bestemmelser er uddybet set i forhold til gældende lovgivning. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 3.1. De økonomiske konsekvenser for det offentlige 2

3 Med indførelse af aktuel indkomst forventes på sigt offentlige besparelser på udbetaling af boligsikring. Størrelsen på de beregnede besparelser på offentlige udgifter til boligsikring skal primært ses ud fra et skøn over antallet af udbetalinger af boligsikring, der foretages på baggrund af en ikke-opdateret indkomstopgørelse. Med kriteriet boligen og dens indretning, bliver der hjemmel til at Naalakkersuisut i bekendtgørelsen, der udarbejdes i henhold til 8, stk. 2, kan fastsætte nærmere regler for krav til boligen og dens indretning set i forhold til boligsikringens størrelse mv. De økonomiske konsekvenser er beregnet ud fra skatte- og indkomstdata samt boligsikringsdata fra Beregningerne er foretaget ud fra bruttoindkomsten, hvor der er fratrukket kr De økonomiske konsekvenser for det offentlige er beregnet til at være en besparelse på 12,8 millioner kroner pr. år. Den fulde besparelse opnås, når den tilhørende bekendtgørelse træder i kraft De administrative konsekvenser for det offentlige For den offentlige administration forventes lovforslaget at medføre øgede administrative byrder, idet kommunerne med lovforslaget skal føre kontrol med, at den udbetalte boligsikring stemmer overens med det beløb, som borgeren er berettiget til. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Med lovforslaget gives der mulighed for, at der i bekendtgørelsesform kan fastsættes beløbsgrænser for maksimal boligsikring. Det maksimale beløb vil blandt andet afhænge af boligens indretning. Med kriteriet boligen og dens indretning forventes dette kriterium at kunne motivere udlejerne til enten at nedsætte huslejen eller at forbedre lejemålets indretning og standard for at undgå tomme lejemål. Lovforslaget forventes ikke at have nævneværdige administrative konsekvenser for erhvervslivet. Den enkelte udlejer skal være opmærksom på de i loven og i den tilhørende bekendtgørelse fastsatte krav for modtagelse af boligsikring. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for miljø, natur eller folkesundheden. 6. Konsekvenser for borgerne 6.1 Aktuel indkomst Med indførelse af aktuel indkomst som beregningsgrundlag for boligsikring vil størrelsen på boligsikringsbeløbet være i bedre overensstemmelse med borgerens aktuelle økonomiske si- 3

4 tuation. Derved sikres bedre overensstemmelse mellem de udbetalte beløb og det beløb, som borgeren reelt er berettiget til. 6.2 Kriterium om boligen og dens indretning. Med kriteriet boligen og dens indretning, bliver der hjemmel til at Naalakkersuisut i bekendtgørelsen, der udarbejdes i henhold til 8, stk. 2, kan fastsætte nærmere regler for krav til boligen og dens indretning set i forhold til boligsikringens størrelse mv. Med det ny kriterium forventes det, at udlejerne motiveres til enten at nedsætte huslejen eller forbedre lejemålets indretning. Dette vil for en del lejere kunne betyde enten forbedrede boligforhold eller en lavere husleje. Såfremt boligsikringsbeløbet nedsættes grundet boligen og dens indretning, og udlejer hverken ændrer lejemålets stand eller nedsætter huslejen, kan dette medføre, at lejeren må søge et lejemål med en husleje, der svarer til lejerens indkomstforhold. 7. Andre væsentlige konsekvenser Forslaget forventes ikke at have andre væsentlige konsekvenser 8. Høring af myndigheder og organisationer mv. Forslaget blev sendt i høring i perioden 15. maj 2015 til 19. juni 2015 hos: Formandens Departement, Departementet for Sundhed, Finansdepartementet, Råstofdepartementet, Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke, Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet, Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur,KANUKOKA, Det Sociale Ankenævn, Kommunernes Revision, Kattuffik Utoqqaat Nipaat, Grønlands Råd for Menneskerettigheder, Dansk Institut for Menneskerettigheder, Inooqat, MIO, IMAK, AK, NUSUKA, SIK, PIP, Grønlands Erhverv, ASG, PPK, KNAPK, Agerskov Consulting, GrønlandsBanken, BankNordik, Grønlands Revisionskontor A/S, EY Grønland, INI, Iserit, Qaasuitsup Kommunia, Qeqqata kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq, Kommune Kujalleq. Der er modtaget høringssvar fra følgende: Institut for Menneskerettigheder, BDO, Det Sociale Ankenævn, Inooqat, SIK, KANUKOKA, MIO, IMAK, PPK. Departementet for Boliger, Byggeri og Infrastruktur, Qeqqata Kommunia, Qaasuitsup Kommunia, Følgende havde ingen bemærkninger: Institut for Menneskerettigheder, IMAK. Nedenfor følger en gennemgang af det væsentligste indhold i de høringssvar, som er indgivet til Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender. Der er tale om en redige- 4

5 ret gengivelse af høringssvarene, hvortil departementets kommentarer til høringssvaret er skrevet i kursiv. Inooqat Inooqat anfører, at handicappede, der bor i en beskyttet bolig eller anden form for særlige bolig og betaler husleje til kommunen, ikke kan opnå boligsikring. Inooqat ønsker, at denne gruppe af borgere bør være berettiget til boligsikring. Der er med lovforslaget ikke tiltænkt at udvide målgruppen af berettigede til at modtage boligsikring. Boligsikring ydes aktuelt efter 1 til boligformer omfattet af Landstingsforordningen om leje af boliger. Det Sociale Ankenævn Det Sociale Ankenævn anfører i sit høringssvar kommentarer til, hvordan det sikres i praksis, at lovforslaget kommer til at virke efter hensigten. Disse kommentarer vil indgå som et hensyn i det videre forløb. Det Sociale Ankenævn foreslår, at 12 bliver ændret, således det ikke er tidspunktet for ansøgningens imødekommelse, der er afgørende for, hvornår boligsikring kan blive udbetalt. Bemærkningen tages til efterretning, og lovens ordlyd er ændret, således borgeren er berettiget til boligsikring, når ansøgning er indgivet og betingelserne er opfyldt. BDO BDO foreslår, at begrebet aktuel indkomst erstattes af akutelle skattepligtige indkomst uden ligningsmæssige fradrag. Bemærkningen tages til efterretning, og ordlyden er ændret i overensstemmelse hermed. BDO foreslår, at kommunens kontrolpligt efter 7 nærmere beskrives i en læsevenlig vejledning. Bemærkningerne tages til efterretning, og vil blive nærmere uddybet i en vejledning udarbejdet af departementet. SIK SIK foreslår, at der i lovforslaget indarbejdes brugerbetaling, idet der ikke i alle lejligheder er separate målere af forbrug. SIK anfører, at beboere betaler for varmeforbruget i boliger, som 5

6 står tomme. Derfor ønsker SIK, at 50 % af forbruget skal inkluderes i boligsikringen. SIK anfører yderligere, at lejere i nogle tilfælde betaler tilnærmelsesvist det samme i husleje som i forbrug. Bemærkningen tages ikke til efterretning. Det følger af lovforslagets 4, stk. 1, at boligsikring ydes til huslejen. Af 4, stk. 2 fremgår det, at boligsikring ikke ydes til udgifter til forbrug og forbrugsudgifter. Der er med lovforslaget ikke tiltænkt ændringer af gældende regler. KANUKOKA KANUKOKA anfører, at lovforslaget ses at have administrative og økonomiske konsekvenser for kommunerne, og KANUKOKA anbefaler, at dette tydeliggøres i bemærkningerne. Lovbemærkningerne er tilpasset, således at det nu fremgår af lovbemærkningerne, at kommunerne pålægges øgede administrative byrder, idet kommunerne med lovforslaget skal føre kontrol med den udbetalte boligsikring, for at sikre at det udbetalte beløb svarer til det beløb, som borgeren er berettiget til. Kommunen har allerede i dag en forpligtelse til at sikre sig, at sociale ydelser ikke udbetales til borgere, som ikke er berettiget hertil. For at fremhæve dette fremgår det direkte af lovteksten. MIO MIO forespørger til udbetaling af boligsikring, når et barn bor hos begge forældre, og forældrene lever adskilt. Registrering af børn i folkeregisteret, som bor skiftevis hos moderen og faderen, følger af CPR-lovgivningen. Der vil i departementets vejledning om boligsikring blive uddybet herom. MIO foreslår, at de almindelige bemærkninger til lovforslag ændres, så der fremadrettet i de almindelige bemærkninger findes et afsnit om Konsekvenser for børn og unge. Udformningen af lovforslag følger de lovtekniske retningslinjer for Grønlands Selvstyre, hvori der fastsættes bestemte krav til lovforslagets udformning. PPK PPK forespørger til begrebet fast bopæl. Fast bopæl skal forstås som det sted (bolig), hvor man regelmæssigt sover, når man ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor man har sine ejendele. PPK forespørger til aktuel indkomst, og hvorledes dette udregnes. 6

7 Aktuel indkomst opgøres som den samlede aktuelle skattepligtige indkomst uden ligningsmæssige fradrag. Aktuel indkomst er baseret på den faktiske skattepligtige bruttoindkomst på ansøgningstidspunktet, uden at indkomsten nedsættes af ligningsmæssige fradrag. Aktuel indkomst tager udgangspunkt i det indeværende skatteår. PPK savner en præcisering af boligen og dens indretning. Bemærkningen tages til efterretning, og lovbemærkningerne er tilpasset i overensstemmelse hermed. Lovforslaget skaber hjemmel til, at der i den bekendtgørelse, som vil blive udstedt i medfør af loven, vil være mulighed for at beregne boligsikring på baggrund af boligen og dens indretning. PPK forespørger til problemstillingen om tilbagebetaling, hvis lejer afgiver forkerte oplysninger. Det følger af 11, stk. 3, at boligsikring udbetales direkte til udlejer. 13, stk. 1, anfører, at tilbagebetaling sker, når modtageren har tilsidesat sin oplysningspligt. Departementet for Boliger, Byggeri og Infrastruktur For så vidt angår formuleringen af lovforslagets 10 foreslår Departementet for Boliger, Byggeri og Infrastruktur, at der i 10 henvises til 5 for at udelukke enhver tvivl. Bemærkningen tages ikke til efterretning, idet dokumentationsbehovet efter 10 kan være bredere end efter 5. Qeqqata Kommunia Qeqqata Kommunia pointerer, at kontrolpligten samt 5, stk. 1 vil medføre ekstra arbejdsbyrder i borgerservice. Kommunen har allerede i dag en forpligtelse til at sikre sig, at sociale ydelser ikke udbetales til borgere, som ikke er berettiget hertil. For at fremhæve dette fremgår dette direkte af lovteksten. Qeqqata Kommunia forespørger, om kommunen skal vente på at borgeren selv henvender sig til Borgerservice i relation til 5, stk. 3. Bemærkningen tages til efterretningen, og lovbemærkningerne er ændret, så kommunen også kan foretage udtræk fra CPR-Register eller andet register af egen drift. 7

8 Qeqqata Kommunia havde derudover en forespørgsel til håndtering af arbejdsløse. Forespørgslen tages til efterretning, således at fremgangsmåden for arbejdsløse vil blive yderligere beskrevet og uddybet i vejledning om boligsikring, som departementet udarbejder. Qaasuitsup Kommunia Generelle kommentarer om lovforslagets implementering: Qaasuitsup Kommunia anfører i sit høringssvar en række overvejelser om, hvorledes lovforslaget kan komme til at fungere i praksis. Disse overvejelser stemmer overens med de overvejelser som departementet har foretaget sig, og Qaasuitsup Kommunias bemærkninger vil indgå i den videre proces med implementering af lovforslaget. Konkrete kommentarer: Qaasuitsup Kommunia savner en præcisering af begrebet boligen og dens indretning. Bemærkningen tages til efterretning, og lovbemærkningerne er tilpasset i overensstemmelse hermed. Lovforslaget skaber hjemmel til, at der i den bekendtgørelse, som vil blive udstedt i medfør af loven, vil være mulighed for at beregne boligsikring på baggrund af boligen og dens indretning. Qaasuitsup Kommunia bemærker, at den kommunale kontrolforpligtelse bør konkretiseres. Bemærkningerne tages til efterretning, og en yderligere uddybning af omfanget af kontrolforpligtelsen vil blive nærmere uddybet i en vejledning udarbejdet af departementet. Qaasuitsup Kommunia anfører, at ordet ansøger i 13, stk. 1, bør udgå, idet en ansøger ikke har modtaget boligsikring. Bemærkningen tages til efterretning, og lovtekstens ordlyd er tilpasset i overensstemmelse hermed. Qaasuitsup Kommunia anfører, at dokumentationsforpligtelsen i 13, stk. 2 er for vidtgående og bør udgå. Bemærkningen tages til efterretning, og lovteksten er tilpasset i overensstemmelse hermed. Qaasuitsup Kommunia anfører om 14, stk. 1, at kravet om kommunalbestyrelsens afgørelse om frakendelse begrænser automatikken i forbindelse med sagsbehandling af boligsikringens ophør. På baggrund heraf bør den passus udgå af bestemmelsen. Bemærkningen tages til efterretning, og lovteksten er tilpasset i overensstemmelse hermed. 8

9 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen videreføres med en sproglig ændring, da forordning er erstattet af Inatsisartutlov. Der er ikke tilsigtet realitetsændringer. Bestemmelsen fastsætter, at boligsikring ydes til en lejebolig, der er omfattet af den til enhver tid gældende lovgivning på lejeområdet. Til 2 Der er tale om en ændring af de hidtil gældende regler. Ved bolig forstås det sted, som lejeaftalen giver lejeren beboelsesret til. Hvis lejeaftalen kun omfatter beboelsesret til en mindre boligenhed af en større bolighelhed, f.eks. ved at lejeaftalen omfatter et værelse i et større hus, vil boligen i lejeaftalen være at forstå som det værelse lejeren igennem lejeaftalen opnår beboelsesret til. Dette skyldes at et større hus kan indeholde flere værelser, der udlejes. Ved husstand forstås samtlige personer, der har fast bopæl i den bolig, som lejeaftalen giver lejeren beboelsesret til. Bestemmelsen anfører, at alle voksne og børn, der har bopæl i boligen, indgår i husstanden. Fast bopæl forstås som det sted (bolig), hvor man regelmæssigt sover, når man ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende, og hvor man har sine ejendele. Bestemmelsen medfører også at hjemmeboende børn over 18 år og deres eventuelle samlevere samt børn under 18 år med flere vil blive medregnet i husstanden. Til 3 Der er tale om en videreførelse af de hidtil gældende regler, hvor bemærkningerne til bestemmelsen er præciseret. Bestemmelsen anfører, at der ikke kan ydes boligsikring, såfremt antallet af beboelsesrum overstiger antallet af beboere med mere end én. Hvis boligen har et rum mere, samme eller færre rum end antal beboere, vil der kunne ydes boligsikring. 9

10 Bestemmelsen er en undtagelse til hovedreglen om, at der ikke kan gives boligsikring, såfremt antallet af beboelsesrum overstiger antallet af beboere med mere end én. Bestemmelsen giver kommunalbestyrelsen mulighed for at se bort fra stk. 1, såfremt særlige omstændigheder taler herfor. Særlige forhold skal ses i forhold til borgerens nuværende situation. Som særlige omstændigheder kan eksempelvis nævnes, at der pludselig er sket ændringer i husstandssammensætningen. For eksempel i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald i familien, hvor der i en periode er behov for at skabe sikkerhed for den efterladte. Særlige omstændigheder kan også foreligge, hvis et barn bliver anbragt udenfor hjemmet, hvor det skønnes hensigtsmæssigt at bevare børnenes værelser til evt. hjemgivelse. Bestemmelsen giver plads til, at der kan vises menneskelige og fornuftige hensyn, såfremt situationen viser et behov herfor. Til 4 Der er tale om en videreførelse af de hidtil gældende regler. Bestemmelsen anfører, at boligsikring alene kan ydes til selve huslejen. Der er således ikke mulighed for at yde boligsikring til forbrug og forbrugsafgifter. Udgifter til forbrug omfatter el, vand og varme på nuværende tidspunkt, men kan senere omfatte andre udgifter, hvis der indføres betaling for sådanne. I private ejendomme må der sondres mellem egentlig husleje og forbrugsudgifter. Til stk. 3 Bestemmelsen anfører, at huslejen i lejeboliger defineres efter den til enhver tid gældende lejelovgivning. Til 5 Der er tale om en ændring af de hidtil gældende regler. Bestemmelsen anfører på hvilket grundlag boligsikring beregnes. Beregningsgrundlaget er huslejen, husstandens samlede aktuelle skattepligtige indkomst uden ligningsmæssige fradrag, boligen og dens indretning, samt antallet af hjemmeboende børn under 18 år. 10

11 Den samlede aktuelle skattepligtige indkomst uden ligningsmæssige fradrag er baseret på den faktiske skattepligtige bruttoindkomst på ansøgningstidspunktet uden at indkomsten nedsættes af ligningsmæssige fradrag, herunder negativ kapitalindkomst. Ved opgørelsen af den samlede aktuelle skattepligtige indkomst indgår A-indkomst og B-indkomst uden at de ligningsmæssige fradrag er fratrukket. Husstandens aktuelle skattepligtige indkomst opgøres på ansøgningstidspunkt, hvor der tages udgangspunkt i den indkomst, som husstanden har haft i indeværende kalenderår samt den forventede indtægt, som husstanden forventer at have i den resterende del af kalenderåret. Med begrebet boligen og dens indretning vil boligsikringsbeløbet foruden boligsikringsmodtagerens familiære og økonomiske forhold også afhænge af boligsikringsmodtagerens lejemål og lejemålets indretning. Med det nye kriterium boligen og dens indretning vil det være muligt at fastsætte beløbsgrænser for, hvor stort et boligsikringsbeløb der kan ydes til bestemte boligtyper. Beløbet vil blandt andet kunne afhænge af lejemålets sanitære installationer, om der i lejemålet er indlagt vand mv., og om der er eksklusiv adgang hertil. Betingelserne, der skal opfyldes for at kunne modtage maksimal boligsikring, fremgår af bekendtgørelsen, der udstedes i medfør af lovens 8, stk. 2. Størrelsen på boligsikringsbeløbet vil afhænge af, hvorvidt lejemålet opfylder de krav, som der fastsættes i bekendtgørelsen. Såfremt lejemålet ikke opfylder kravene for modtagelse af maksimal boligsikring, vil et mindre boligsikringsbeløb evt. kunne blive udbetalt. Bestemmelsen medfører, at der skal foretages en genberegning, hvis der siden beregningen i henhold til stk. 1 er sket en væsentlig ændring i husstandens samlede husleje, husstandens samlede aktuelle skattepligtige indkomst uden ligningsmæssige fradrag, boligen og dens indretning, eller antallet af hjemmeboende børn under 18 år. Til stk. 3 Bestemmelsen anfører, at ændringer i antallet af hjemmeboende børn under 18 år medregnes fra den 1. i måneden efter meddelelse til kommunen. Bestemmelsen skal forstås således, at kommunen kan modtage meddelelse fra borgeren, ligesom kommunen kan foretage udtræk fra CPR-register eller andet register af egen drift, som kommunen har adgang til og beføjelser til at tilgå. Beregningen af boligsikringen tager hensyn til husstandens børn under 18 år. Der forudsættes en automatik i beregningen af boligsikringen, så den automatisk nedsættes fra den 1. i måneden efter, at et barn i husstanden fylder 18 år. Til 6 Bestemmelsen finder anvendelse ved ansøgning om boligsikring. 11

12 Forslaget indebærer, at ansøgere af boligsikring er forpligtet til loyalt at oplyse kommunalbestyrelsen om forhold, såfremt der er sket ændringer der har betydning for personens ret til boligsikring, herunder oplysninger om husstandens størrelse, sammensætning og indkomstforhold samt boligen og dens indretning. Oplysningspligten gør sig også gældende om forhold, der har betydning for kommunalbestyrelsens beregning af boligsikring. Bestemmelsen finder anvendelse, når borgeren i forvejen modtager boligsikring. Boligsikringsmodtageren har pligt til at loyalt at oplyse om væsentlige ændringer i modtagerens forhold, der kan have betydning for retten til boligsikring og kommunens beregning af boligsikring. Til stk. 3 Bestemmelsen anfører, at i de tilfælde, hvor en ansøger eller modtager af boligsikring ikke indsender de i stk. 1-2 nævnte oplysninger, kan kommunalbestyrelsen foretage en skønsmæssig fastsættelse af de nødvendige oplysninger. Til 7 Bestemmelsen er ny, og fastslår, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til løbende at føre kontrol med, at der ikke sker udbetaling af boligsikring til personer, som ikke er berettiget til at modtage boligsikring. Og om det udbetalte beløb svarer til det beløb, som borgeren er berettiget til. Det tydeliggøres med bestemmelsen, at kommunalbestyrelsen har en forpligtelse til løbende at iagttage boligsikringsudbetalingen, herunder tage stilling til nye oplysninger, der kan rejse tvivl om beløbets størrelse eller berettigelse. Såfremt kommunalbestyrelsen på baggrund af den løbende kontrol eller øvrige oplysninger får mistanke om, at boligsikring udbetales i andet omfang end hjemlet, skal kommunen iværksætte foranstaltninger med henblik på at undersøge, om boligsikring skal frakendes eller ændres. Til 8 Bestemmelsen er ændret, idet der tages udgangspunkt i indkomsten opgjort efter 5. Bestemmelsen bemyndiger Naalakkersuisut til i bekendtgørelsesform at fastsætte regler om grænsebeløb, egenandel og minimums- og maksimumsbeløb for årlig boligsikring. 12

13 Med henvisningen til lovens 5 indebærer det, at Naalakkersuisut fastsætter beløbsgrænser ud fra antal hjemmeboende børn under 18 år, boligen og dens indretning, huslejen og husstandens samlede aktuelle skattepligtige indkomst uden ligningsmæssige fradrag. Naalakkersuisut kan fastsætte beløbsgrænser for, hvor stor en indkomst en boligsikringsansøger kan have, alt efter om ansøgeren har børn eller ej. Derudover kan Naalakkersuisut fastsætte nærmere regler for boligsikringsmodtagerens egenandel. Med indførelse af kriteriet boligen og dens indretning kan Naalakkersuisut i bekendtgørelsesform fastsætte kriterier for, hvilke krav boligen skal opfylde for at kunne modtage det maksimale boligsikringsbeløb. Herunder kan der fastsættes krav til lejemålets indretning, så som sanitære installationer, om der i lejemålet er indlagt vand mv., og om der er eksklusiv adgang hertil. Til 9 Bestemmelsen anfører, at boligsikring for lejeboliger reguleres ved regnskabsårets afslutning. Derudover sikrer bestemmelsen, at boligsikringen reguleres i henhold til 5. Bestemmelsen anfører, at boligsikring for lejeboliger følger boligsikringsåret den enkelte boligafdelings regnskabsår, når lejeboligen er tilknyttet en boligafdeling. Herved sikres der mulighed for, at de enkelte boligafdelinger har mulighed for selv at beslutte tidspunkt for aflevering af årsregnskab. Til stk. 3 Boligsikringsåret følger kalenderåret i de tilfælde, hvor en lejebolig ikke er tilknyttet en boligafdeling. Til 10 Der er tale om en ændring af gældende regler, idet der fremadrettet i lovteksten er krav om, at der ved ansøgningen skal vedlægges fornøden dokumentation. Bestemmelsen anfører, at ansøgning om boligsikring skal indgives til kommunalbestyrelsen. Derudover er det et krav, at der ved ansøgning om boligsikring vedlægges fornøden dokumentation. Dette vil blandt andet omfatte lejekontrakt, oplysninger om indkomstforhold, familiesammensætning, oplysninger om boligen og dens indretning mv. Til 11 13

14 Bestemmelsen anfører, at det er kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse om boligsikring. Afgørelsen om boligsikring træffes ud fra oplysninger efter 5. Bestemmelsen anfører, at boligsikring i lejeboliger beregnes til et årligt beløb, hvoraf en tolvtedel modregnes månedsvis forud i lejerens huslejebetaling. Derved afkræves kun forskellen mellem boligsikring og huslejen. Til stk. 3 Boligsikring udbetales direkte til udlejeren. Til 12 Der er tale om en ændring af gældende regler. Bestemmelsen anfører, at boligsikring ydes med virkning fra den 1. i måneden efter ansøgningen er indgivet, og betingelserne er opfyldt. Ved indflytning i en bolig på en anden dato end den 1. i måneden udbetales boligsikring fra den 1. i den efterfølgende måned. Bestemmelsen anfører, at boligsikring er månedsvist forudbetalt. Til 13 Der er tale om en ændring af gældende regler. Bestemmelsen anfører, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om tilbagebetaling af den for meget modtagne boligsikring, såfremt den løbende eller oprindelige oplysningspligt er tilsidesat. Bestemmelsen anfører, at inddrivelse af krav om tilbagebetaling sker efter de til enhver tid gældende regler om inddrivelse af gæld og restancer til det offentlige. Til 14 Bestemmelsen er en ændring af hidtil gældende regler. 14

15 Bestemmelsen fastsætter tidspunktet for, hvornår boligsikring ophører, såfremt betingelserne for modtagelse ikke længere er opfyldt. Ved fraflytning ophører den tilkendte boligsikring. Såfremt der flyttes til anden bolig, skal der indgives ny ansøgning om boligsikring. Til 15 Der er tale om en videreførelse af de hidtil gældende regler. Bestemmelsen fastslår at udgifterne til boligsikring i lejeboliger fordeles med 60 pct. fra Landskassen og 40 pct. fra kommunen. Bestemmelsen bemyndiger Naalakkersuisut til at fastsætte regler om regnskabsaflæggelse og revision. Denne bestemmelse er indsat, idet det er Landskassen, der afholder den største del af udgiften til boligsikring. Til 16 Der er tale om en videreførelse af de hidtil gældende regler. Bestemmelsen anfører, at alle afgørelser truffet efter denne lov kan påklages til Det Sociale Ankenævn efter reglerne i lovgivningen om socialvæsenets styrelse og organisation. Til 17 Der er tale om en ændring af de hidtil gældende regler. Bestemmelsen anfører, at loven træder i kraft den 1. januar Dermed vil alle beregninger af boligsikring efter 1. januar 2016 ske efter denne lovs bestemmelser. 15

16 Bestemmelsen er ny, og fastlægger at allerede beregnet boligsikring forud for lovens ikrafttrædelse fortsættes udbetalt, indtil den beregnede periode ophører, eller indtil ændrede forhold i husstanden mv. nødvendiggør en genberegning, jf. lovforslagets 5. Til stk. 3 Bestemmelsen anfører, at landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring, landstingsforordning nr. 13 af 12. november 2001 om ændring af landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger, landstingsforordning nr. 13 af 14. november 2004 om ændring af landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger og landstingsforordning nr. 6 af 7. maj 2007 om ændring af landstingsforordning om boligsikring i lejeboliger ophæves ved Inatsisartutlovens ikrafttrædelse. Til stk. 4 Bestemmelsen medfører, at den nuværende bekendtgørelse om beløbsgrænser mv. er gældende indtil erstattet af ny bekendtgørelse herom. 16

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 15. maj 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 22. september 2009 EM 2009/91 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Forslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Det daværende landsråd vedtog i 1978 landsrådsvedtægt af 4. april 1978 om uddannelsesstøtte

Læs mere

30. september 2015 EM 2015/160 RETTELSESBLAD

30. september 2015 EM 2015/160 RETTELSESBLAD 30. september 2015 EM 2015/160 RETTELSESBLAD Erstatter lovforslag af 21. august 2015 med tilhørende lovbemærkninger af 21. august. (Der er foretaget tekniske og sproglige rettelser, tilføjelser og præciseringer

Læs mere

4. november 2015 EM2015/161 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. november 2015 EM2015/161 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om boligsikring i lejeboliger (Fremsat af Naalakkersuisoq for Familier,

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for at fremlægge et ændringsforslag til lejeforordningen er Landstingets vedtagelse af Atassut s beslutningsforslag,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 for Grønland om arbejds og socialvæsenet fastsættes: Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

Læs mere

4. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

4. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 4. december 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at der efter ikrafttrædelse af den gældende inatsisartutlov på området, som

Læs mere

Boligsikring 2000 Oversigt

Boligsikring 2000 Oversigt forside Boligsikring 2000 Oversigt i kor orte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligsikring i 2000 Boligsikring udgør i 2000: 72% af forskellen mellem (A) Din husleje og

Læs mere

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 31. maj 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut

Læs mere

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014

Sociale ydelser. Socialstatistik. Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Socialstatistik Sociale ydelser Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser: 2009-2014 Modtagere af midlertidige indkomsterstattende ydelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af midlertidige

Læs mere

1. april 2016 FM2016/27. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. april 2016 FM2016/27. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. april 2016 FM2016/27 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb

Oversigt i korte træk. Sådan beregnes boligydelse i 2000. Boligudgiften (A) Indtægtsandel (B) Kompensationsbeløb forside Boligydelse 2000 Oversigt i korte træk Se nærmere om beregningen på de næste sider. Sådan beregnes boligydelse i 2000 Boligydelsen udgør i 2000: 87% af forskellen mellem (A) En beregnet boligudgift

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK)

Modtagere af børnetilskud i december. Antal modtagere. Beløb (1.000 DKK) Børnetilskud Modtagere af børnetilskud i december I nærværende statistik opgøres en person som børnetilskudsmodtager, hvis summen af betalinger på personens cpr-nummer i det kommunale regnskabssystem,

Læs mere

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/147 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut planlægger at oprette en landsdækkende jobportal til registrering og administration af arbejdssøgende

Læs mere

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. juli 2011 EM 2011/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landsstyret nedsatte i 1993 Landbrugsrådet med det formål, at rådet skulle være rådgivende for Landsstyret

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Kontanthjælpsloft Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte.

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte. Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør Afgørelse i din sag om særlig støtte. Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om klage over Helsingør Kommunes afgørelse truffet den 2. februar 2015.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om valg til Folketinget 2011/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 8. december 2011 af Mogens Lykketoft (S), Bertel Haarder (V), Søren Espersen (DF), Marianne Jelved

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om slædehunde samt hunde og kattehold (Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug)

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574.

2014 Udgivet den 11. juni 2014. 10. juni 2014. Nr. 574. Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 10. juni 2014. Nr. 574. Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 . DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Indholdsfortegnelse Forord.............................................................

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling)

Grønlands Hjemmestyre, den 27. marts 2006. Hans Enoksen / Aleqa Hammond. Bemærkninger til forslag Betænkning (2. behandling) Landstingsforordning nr. 1 af 27. marts 2006 om ændring af landstingsforordning om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption (Forlængelse af forældreorloven) 1 I landstingsforordning nr.

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraftvarme-værker I medfør af 58 c, stk. 10, 11, 12, 13 og 14, i lovforslag L 11 til lov om ændring af lov om elforsyning

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

11. november 2015 EM 2015/98. Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension. Til 15

11. november 2015 EM 2015/98. Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension. Til 15 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandling. Til 15 1. 15, stk. 3 affattes således: udbetalt efter Nordisk Konvention

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Modtagere af sociale ydelser 2013

Modtagere af sociale ydelser 2013 Modtagere af sociale ydelser 2013 Socialstatistik 2014:1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af sociale ydelser i perioden 2011-2013... 4 3. Lovgrundlag... 11 4. Datagrundlag og behandling... 15 5.

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10

29. oktober 2015 EM 2015/160. Ændringsforslag. til. Til 5. Til 9. Til 10 29. oktober 2015 EM 2015/160 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. Til 5 1. Stk. 2 affattes således: Stk. 2. Alderspensionister

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte 2014/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-34 Fremsat den 11.

Læs mere

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2 Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 Begrundelse På grund af sent indkommet lovteknisk høringssvar, er det fundet nødvendigt at fremsende et nyt rettelsesblad

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger xx.xx.2016 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger 1. Indledning Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender har under tilsyn med kommunernes forvaltning

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 684 Offentligt Folketingets Retsudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato:8. april 2014 Under henvisning til Folketingets Retsudvalgs

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte

Bekendtgørelse af lov om individuel boligstøtte LBK nr 158 af 18/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Vejledning til. Inatsisartutlov om boligsikring. i lejeboliger

Vejledning til. Inatsisartutlov om boligsikring. i lejeboliger Ilaqutariinnermut Naligiissitaanermut Isumaginninnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Vejledning til Inatsisartutlov om boligsikring i lejeboliger

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af. kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskaserne. Lovtidende A 2015 16. december 2015. Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne I medfør af 5, stk. 5, 6, stk.

Læs mere

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning

Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning Click here to enter text. Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning 23. november 2012 Muligheder for at mildne følgevirkninger for borgere ved flytning I det følgende beskrives

Læs mere

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

26. januar 2015 FM 2015/80. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 26. januar 2015 FM 2015/80 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut vedtog på forårssamlingen 2002 en omlægning af havneafgiften for krydstogtskibe

Læs mere

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter BEK nr 1203 af 31/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Statens Administration, j.nr. 2014-6821-004 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. Side 1 af 5 Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap. I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978 om Arbejds- og Socialvæsenet i Grønland fastsættes:

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) 23. november 2009 EM 2009/120 Ændringsforslag Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling.

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

17. maj 2016 EM 2016/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 17. maj 2016 EM 2016/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut og den danske regering nedsatte i 2013 en arbejdsgruppe, der inden for rammerne af selvstyreordningen

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet

Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet LBK nr 1747 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin. NaturErhvervstyrelsen, j.nr.15-0122-000014 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland 2015/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 20014-0000283 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker

Bekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varmeværker BEK nr 1299 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4992

Læs mere

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Notat Dato 14. marts 2016 MEB Side 1 af 11 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Den nye lov om kontanthjælpsloft

Læs mere

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Nybrovænge Ældre. Administreret af

Danske Funktionærers Boligselskab. Råderetskatalog Nybrovænge Ældre. Administreret af Danske Funktionærers Boligselskab Råderetskatalog Nybrovænge Ældre Administreret af 1 Indhold RÅDERETTEN Lejet men helt dit eget!... 3 Forbedringer og forandringer... 3 Udenfor eller indenfor boligen...

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU

Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Anvendelse af SED til informationsudveksling i sager om familieydelser inden for EU Informationsudvekslingssituation 1 Afgørelse af kompetence Til afgørelse af kompetence anvendes SED F001 F003 Situationen

Læs mere

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P21-1-15 Dato: 23.3.2015 Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 På grund af det ekstraordinære store

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesudvalget 2013-14 L 193 Bilag 1 Offentligt N O T A T Høringsnotat vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 1.

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service

Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen. Forslag. til Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 175 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af velfærdsminister Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i

Læs mere

22. februar 2012 FM 2012/32. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

22. februar 2012 FM 2012/32. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 22. februar 2012 FM 2012/32 1. Indledning FM 2012/32 IIN Sagsnr. 2012-060099 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget udspringer af et ønske fra Den Centrale Regnskabsafdeling (DCR)

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. til (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2007-4893 Fremsat den 25. marts 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd og lov om folkekirkens økonomi (Samarbejder mellem menighedsråd m.v.) 1 I lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 79 af 2. februar 2009,

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

I N S T R U K S. i sagsbehandling. af ansøgninger om

I N S T R U K S. i sagsbehandling. af ansøgninger om I N S T R U K S i sagsbehandling af ansøgninger om BOLIGSIKRING I LEJEBOLIGER Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked Box 260, 3900 Nuuk November 2001 Indhold 1. Lovhjemmel...4 2. Boligsikringsåret...4

Læs mere

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration

Digitale boligstøtteansøgninger. En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt for både borgere og administration JUNI 2003 1 Titel: Digitale boligstøtteansøgninger En administrativ fordel med voksende effekt

Læs mere

6. november 2015 EM 2015/98 (FM 2015/98) BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

6. november 2015 EM 2015/98 (FM 2015/98) BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 6. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension. (Fremsat af Naalakkersuisoq for Familie, Ligestilling

Læs mere

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. september 2011 EM 2011/110 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund Almindelige bemærkninger Det foreslås, at der indføres et nyt indeks til beregning af rejeafgiften, i situationer hvor

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Den xx.xx.2012 FM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Efter at Grønlands Hjemmestyre overtog sundhedsområdet fra Den Danske Stat den 1. januar 1992, har Sundhedsvæsenets

Læs mere

OBS: Måske ændrer Folketinget i årets løb nogle af de regler for boligstøtte, der omtales i denne pjece. BOLIGSTØTTEN 2016. danmarks almene boliger

OBS: Måske ændrer Folketinget i årets løb nogle af de regler for boligstøtte, der omtales i denne pjece. BOLIGSTØTTEN 2016. danmarks almene boliger OBS: Måske ændrer Folketinget i årets løb nogle af de regler for boligstøtte, der omtales i denne pjece. BOLIGSTØTTEN 2016 bl danmarks almene boliger Oplysningerne i denne pjece er målrettet til beboere

Læs mere

Værdiansættelse fri bolig direktør

Værdiansættelse fri bolig direktør Page 1 of 6 Værdiansættelse fri bolig direktør Dokumentets dato 27 apr 2010 Dato for 17 maj 2010 14:31 offentliggørelse SKM-nummer Myndighed SKM2010.328.SR Skatterådet Sagsnummer 09-204226 Dokumenttype

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere