9. august 2016 EM2016/133. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9. august 2016 EM2016/133. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 9. august 2016 EM2016/133 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er et led i en modernisering af arbejdsmarkedslovgivningen. Formålet er at sikre, at jobs i Grønland i videst muligt udstrækning besættes med hjemmehørende arbejdskraft samt at formindske behovet for at hente udefrakommende arbejdskraft. Forslaget er udarbejdet som en del af de anbefalinger, der er indeholdt i beskæftigelsesstrategien Et trygt arbejdsmarked fra Lovforslaget har en sammenhæng med lovgivningen om jobportalen suli.gl og lovgivningen om de nye Job-, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre. 2. Hovedpunkter i forslaget Med forslaget ønsker Naalakkersuisut at opdatere lovgivningen på de punkter, hvor der enten er sket en udvikling i samfundet, som har gjort visse betegnelser uaktuelle, eller hvor nye beskæftigelsesmæssige tiltag har gjort det nødvendigt at opdatere den gældende lov om arbejdskrafttilgang i Grønland. Forslaget imødekommer dels nye uddannelsesbetegnelser og arbejdsmarkedets dynamiske tilstand, hvor stillingsbetegnelserne socialrådgiver og socialpædagog udgår, da disse ikke længere findes relevante. Forslaget bemyndiger endvidere Naalakkersuisut til at fastsætte bestemmelser om at henholdsvis tilføje og undtage stillingskategorier fra lovens anvendelsesområde. Begrebet tilladelser og anmeldelser ændres til kommunaltilladelser og anmeldelser for at sikre, at der ikke fremover sker en forveksling af kommunale tilladelser og arbejds- og opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovgivningen. Kommunaltilladelsens gyldighed vil efter forslaget blive begrænset til en periode af højest 2 år. Denne ændring skal sikre, at gyldighedsperioden for kommunaltilladelsen og den danske arbejds- og opholdstilladelse tidsmæssigt bedre følges ad, så der ikke længere opstår problemer med tidsubegrænsede kommunaltilladelser. EM2016/133 ISNN Sagsnr.:

2 Med forslaget bemyndiges Naalakkersuisut til at fastsætte bestemmelser om, hvordan kommunerne skal indrapportere antallet af ansøgninger samt kommunalbestyrelsens beslutning i de enkelte sager, til Naalakkersuisut. Dette skal øge viden om, hvilke stillingsbetegnelser der er efterspurgt af erhvervslivet, så opkvalificeringsmulighederne i Grønland kan tilrettelægges derefter. Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Forslaget 1 I landstingslov nr. 27 af 30. oktober 1992 om regulering af arbejdskrafttilgangen i Grønland, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 27 af 9. december 2015 foretages følgende ændringer: 2. Stk. 1, nr. 2 stillinger, hvis varetagelse kræver faglig uddannelse svarende til mesterlære, erhvervsfaglig grunduddannelse eller Siamasissumik Tunngaviusumik Ilinniartitaaneq, 2. Stk. 1, nr. 3 stillinger, hvis varetagelse kræver videregående uddannelse som socialpædagog og socialrådgiver og 1. 2, stk. 1, nr. 2, affattes således: 2) stillinger, hvis varetagelse kræver faglig uddannelse svarende til mesterlære eller erhvervsfaglig grunduddannelse, og. 2. 2, stk. 1, nr. 3, ophæves. Nr. 4 bliver herefter nr Efter 2, stk. 2, indsættes som stk. 3, 4 og 5: Stk. 3. Undtaget fra stk. 2 er udefra kommende lønnet arbejdskraft, hvis den pågældende: 1) er ansat i et firma med hjemsted udenfor Grønland, 2) ikke har bopæl i landet, 3) alene er beskæftiget med opgaver på vegne og regning af den udenlandske arbejdsgiver, 4) ikke er beskæftiget med opgaver for en grønlandsk opdragsgiver eller kunde, og

3 Tilladelser og anmeldelser 5) ikke er beskæftiget med opgaver her i landet af varig karakter. Stk. 4. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om, at loven gælder ved anvendelse af udefra kommende lønnet arbejdskraft inden for andre end de i stk. 1 nævnte stillingskategorier. Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om, at loven ikke gælder ved anvendelse af udefra kommende lønnet arbejdskraft inden for stillingskategorier, der ellers er omfattet af stk Overskriften efter 4 affattes således: Kommunale tilladelser og anmeldelser 6. Stk. 2. Tilladelse kan meddeles for en afgrænset periode. 5. 6, stk. 2, affattes således: Stk. 2. Kommunaltilladelse skal meddeles for en tidsbegrænset periode på højest to år.. 6. Efter 6, stk. 4, indsættes som stk. 5: Stk. 5. Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om rapportering, dens indhold og hyppighed.. 2 Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget skal ses i sammenhæng med den generelle modernisering af arbejdsmarkedet i Grønland og beskæftigelsesstrategien 2015 Et trygt arbejdsmarked. Som led i udmøntningen af moderniseringen oprettes der bl.a. nye job-, vejlednings- og opkvalificeringscentre (JVO-centre), der har til formål at skabe en effektiv og ensartet arbejdsmarkedsindsats i Kommunerne. Igennem opslag i centrenes databaser vil det blive muligt at få et opdateret billede af, hvor der er mangel på arbejdskraft, hvilket sammenholdt med forslagets mere dynamiske tilgang til fastsættelse af de af loven omfattede stillingskategorier må forventes at betyde, at forslaget overordnet set ikke får nogen negative økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. 3

4 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget og dets mere dynamiske tilgang til fastsættelse af de af loven omfattede stillingskategorier samt andre tiltag, herunder oprettelsen JVO-centrenes databaser, forventes at ville bidrage til en mere smidig og fleksibel regulering af udefra kommende arbejdskraft til gavn for erhvervslivet. Det forhold at kommunaltilladelserne gøres tidsbegrænset forventes ikke at ændre ved det overordnede billede. 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Der forudses ikke at være konsekvenser for miljø, natur eller folkesundheden. 6. Konsekvenser for borgerne Der forudses ikke at være nogen konsekvenser for borgerene. 7. Andre væsentlige konsekvenser Der forudses ikke at være andre væsentlige konsekvenser. 8. Høring af myndigheder og organisationer mv. Forslaget har i perioden fra den 27. maj juni 2016 ligget på høringsportalen. Forslaget har endvidere været sendt til følgende myndigheder, organisationer og virksomheder: KANUKOKA, SIK, Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender, Departementet for Natur, Miljø og Energi, Grønlands Politi, Grønlands Erhverv, NUSUKA, Qeqqata Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq, Qaasuitsup Kommunia, Finansdepartementet, Udenrigsdirektoratet, Kommune Kujalleq, Departementet for Sundhed, Formandens Departement og Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke. Der er modtaget høringssvar fra: SIK, Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender, Grønlands Politi, Grønlands Erhverv, Kommuneqarfik Sermersooq, Udenrigsdirektoratet samt Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke. I det følgende behandles høringssvarene og de forslag til ændringer, der er indkommet under høringen. Det bemærkes, at høringssvarene, som er anført i kursiv, kun er gengivet i hovedtræk på baggrund af en foretaget væsentlighedsvurdering. Alle høringssvar er i deres helhed medsendt til det behandlende udvalg i Inatsisartut. SIK bemærker, at der bør stilles krav om dokumentation for fravalg af grønlandsk arbejdskraft, da man er bekendt med, at der er mange tilfælde af skævvridning som i visse tilfælde kan have karakter af social dumping. Det anføres endvidere, at der er mange tilfælde, hvor en 4

5 hjemmehørende ansøger får afslag begrundet med manglende bolig eller, at der gives afslag på betaling af tiltrædelsesrejse internt i Grønland, samtidig med at der er mange tilfælde, hvor der betales tiltrædelses- og fratrædelsesrejse for udefra kommende arbejdskraft, hvor der tillige stilles bolig til rådighed. SIK har med andre ord klare bekymringer vedrørende, om der er lige adgang og vilkår til arbejde for ansøgere, uanset om det drejer sig om ufaglært og faglært grønlandsk arbejdskraft eller udefra kommende arbejdskraft. Det er samlet set ønsket med forslaget, at hjemmehørende arbejdskraft så vidt muligt skal have førsteret, og at man derved mindsker behovet for udefra kommende arbejdskraft. Naalakkersuisut er opmærksom på de af SIK anførte problemer. Og i beskæftigelsesstrategien Et trygt arbejdsmarked fra 2015, er der netop fokus på tilsynet med udefra kommende arbejdskraft, så det bedre sikres, at de gældende regler på området overholdes. Øget intern mobilitet er også et fokusområde for beskæftigelsesstrategien, hvorefter det skal være nemmere for borgere at flytte efter ledige job ved at søge om tilskud til flytningen, og regler for tilskuddene til rejser og bohaveflytning er blevet bredere og mere omfattende de senere år. Der er ikke i dag regler om, at der skal tilbydes bolig til alle stillinger, eller at bolig skal overholde en bestemt standard, hverken for ude frakommende arbejdskraft eller for hjemmehørende. SIK bemærker, at man ikke er enig i ophævelsen af 2, stk. 1, nr. 3, idet man fremhæver vigtigheden af kendskab til lokale forhold og sprog i forhold til de omfattede stillingskategorier som socialrådgiver og socialpædagog. Forslaget lægger op til at opdatere Inatsisartutloven i forhold til stillingskategorier, hvor det har vist sig at være endog ganske svært at besætte stillinger med hjemmehørende arbejdskraft. SIK har dog naturligvis ret i, at hjemmehørende arbejdskraft bør foretrækkes, herunder af de anførte årsager vedrørende sprog og lokalkendskab, og der er da heller ingen grund til at tro, at hjemmehørende arbejdskraft ikke skulle kunne konkurrere med udefra kommende arbejdskraft på dette område. SIK anfører, at forslagets undtagelsesbestemmelse i 2, stk. 3, vil kunne medvirke til en ukontrolleret tilgang af udefra kommende arbejdskraft, herunder især på grund af forslagets 2, stk. 3, nr. 1, vedrørende kravet om, at der er tale om et firma med hjemsted uden for Grønland, idet man frygter, at der skabes mulighed for omgåelse igennem skuffeselskaber i bl.a. Danmark. Forslagets undtagelsesbestemmelse er en tydeliggørelse af den gældende retstilstand, hvorefter visse arbejdstagere, herunder forretningsrepræsentanter, kunstnere og videnskabsmænd, har ret til at arbejde i Grønland i indtil 3 måneder uden arbejds- og opholdstilladelse. Det er endvidere vigtigt at understrege, at undtagelsesbestemmelsen er bygget således op, at de i bestemmelsen opregnede krav er kumulative, dvs. at alle delkravene skal opfyldes, før man kan blive undtaget fra kravet om meddelelse af en kommunaltilladelse. 5

6 SIK bemærker, at der mangler bestemmelser, der regulerer en forlængelse af allerede godkendte ansættelser af udefra kommende arbejdskraft. Forlængelse af en kommunaltilladelse reguleres som hidtil af de almindelige forvaltningsretlige regler og principper. Det betyder i dette tilfælde, at den udefra kommende arbejdstagers arbejdsgiver må ansøge på ny inden udløbet af tilladelsesperioden. Det bemærkes, at forslagets 6, stk. 2, om meddelelse af en kommunaltilladelse for en tidsbegrænset periode på højest to år ikke bryder fuldstændig med den gældende lovgivning, idet der jo i princippet allerede har været mulighed for at meddele en kommunaltilladelse for en afgrænset periode. Der er derfor heller ikke tale om, at ophævelsen af muligheden for at meddele en tidsubegrænset kommunaltilladelse automatisk medfører behov for indførelse af særlige bestemmelser om forlængelse af allerede godkendte ansættelser. SIK anfører, at man gerne ser, at den efterspurgte generelle revision af Inatsisartutloven tager udgangspunkt i en dialog med Det Nationale Erhvervs- og Arbejdsmarkedsråd, og at der nedsættes en arbejdsgruppe, der får til opgave at fremkomme med forslag til indholdet af en ny lovgivning. Der vil blive fulgt op på effekterne af beskæftigelsesstrategien Et trygt arbejdsmarked, herunder for så vidt angår problematikken vedrørende udefra kommende arbejdskraft, og man vil i den forbindelse inddrage alle arbejdsmarkedets parter. Det samme vil gøre sig gældende i forbindelse med en eventuel senere revision af Inatsisartutloven. Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender bemærker bl.a., at forslaget bør ændres, således der i bemærkninger til forslaget kommer en tydeligere begrundelse for ophævelsen af 2, stk. 1, nr. 3, idet det samtidig bemærkes, at der er meget store udfordringer med at besætte stillinger med kvalificeret arbejdskraft, herunder forstandere og pædagoger, på døgninstitutioner for børn og unge. Bemærkningerne er blevet justeret, så det nu fremgår, at 2, stk. 1, nr. 3, er foreslået ophævet, da der netop er mangel på arbejdskraft inden for de områder, der er dækket af disse stillingskategorier. Grønlands Politi har ingen bemærkninger til forslaget. Grønlands Erhverv bemærker bl.a., at forslagets 2 stk. 3, er i strid med 2, stk. 2, og at bestemmelsen, som den er formuleret, skaber ulige konkurrencevilkår for rekruttering af arbejdskraft mellem grønlandske og udenlandske virksomheder. Undtagelsesbestemmelsen i forslagets 2, stk. 3, indeholder en række kumulative krav, herunder for så vidt angår kravet om hjemsted uden for Grønland. Inatsisartutlovens 2, stk. 2, har til formål at sikre, at der ikke sker omgåelse af 2, stk. 1. Der er derfor ingen konflikt imellem de to bestemmelser. 6

7 Bestemmelsen har som allerede nævnt ovenfor til formål at tydeliggøre den gældende retstilstand, hvorefter visse arbejdstagere, herunder bl.a. videnskabsmænd, forretningsrepræsentanter og kunstnere, har ret til at arbejde i Grønland i indtil 3 måneder uden ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse, og der vil derfor som hidtil inden for disse ganske snævre rammer være tale om en forskel i adgangen til at anvende udefra kommende arbejdskraft. Grønlands Erhverv anbefaler, at man går bort fra modellen, hvor det er stillingskategorierne, der er bestemmende for, om der skal søges en kommunaltilladelse, idet det afgørende ifølge Grønlands Erhverv bør være den enkelte uddannelse, og om der er ledighed eller mangel på arbejdskraft inden for det pågældende område. Forslagets overordnede formål er at sikre, at stillinger i videst muligt omfang besættes med hjemmehørende arbejdskraft samt at formindske behovet for udefra kommende arbejdskraft. Forslaget skal dog også ses som et led i moderniseringen af arbejdsmarkedslovgivningen, og på baggrund af de modtagne bemærkninger er forslaget blevet justeret, således at der nu lægges op til, at Naalakkersuisut udover at kunne medtage nye stillingskategorier bemyndiges til at undtage stillingskategorier fra lovens anvendelsesområde i takt med udviklingen på arbejdsmarkedet Kommuneqarfik Sermersooq bemærker bl.a., at der for så vidt angår den foreslåede bestemmelse om rapportering i 6, stk. 5, bør ske en systematisering, således at oplysningerne kan medvirke til en bedre overvågning af det grønlandske arbejdsmarked i forhold til at kunne målrette uddannelsesindsatser mod brancher med mangel på arbejdskraft. Den foreslåede bestemmelse tager netop sigte på, at kommunernes rapportering skal give Naalakkersuisut en aktuel viden om, hvilke stillingsbetegnelser, der er efterspurgt, så opkvalificeringsmulighederne i Grønland kan tilrettelægges derefter. Udenrigsdirektoratet har ingen bemærkninger til forslaget. Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke bemærker indledningsvist, at man ikke mener, at det er hensigtsmæssigt, at Inatsisartutloven regulerer specifikke uddannelser, da der hele tiden sker ændringer på området. Herudover anfører man, at Inatsisartutloven bør fremtidssikres, så alle uddannelsesgrupper og ikke kun de erhvervsfaglige og maritime videregående uddannelser bliver omfattet, hvorved man kan sikre, at uddannede grønlændere, der er en del af arbejdsstyrken, får førsteret inden for alle erhverv. Forslaget er et led i en modernisering af arbejdsmarkedslovgivningen, og det er også derfor, at der foreslås en bestemmelse, hvorefter Naalakkersuisut kan fastsætte bestemmelser om, at loven gælder ved anvendelse af udefra kommende lønnet arbejdskraft inden for andre end de i 2, stk. 1, nævnte stillingskategorier. Der indføjes med andre ord en bred og smidig adgang til at regulere tilgangen af udefra kommende arbejdskraft i takt med samfunds- og arbejdsmarkedsudviklingen, således at målet om at sikre, at der i videst muligt omfang sker besættelse af stillinger med hjemmehørende arbejdskraft, kan nås. 7

8 Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke er endvidere bekymret for undtagelsen i forslagets 2, stk. 3, i det omfang den som nævnt i forslagets specielle bemærkninger gælder for medarbejdere som led i en pakkerejse, en turistfører der følger en gruppe turister på deres turistophold, eftersom turismen er en af de primære søjler i Grønlands erhverv og derfor også et fokusområde i uddannelsessystemet, hvor der er stor tilslutning til de grønlandske turistuddannelser som serviceøkonom og arktisk guide, ligesom uddannelsen arktisk adventure guide er på vej. Departementet mener på den baggrund ikke, at turisme-relaterede stillinger bør være omfattet af undtagelsen, da der jo netop findes grønlandske specialister på området. Som ovenfor anført så er den foreslåede undtagelsesbestemmelse en tydeliggørelse af den gældende retstilstand, hvorefter visse arbejdstagere har ret til at arbejde i Grønland i indtil 3 måneder uden ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse. Det betyder bl.a., at det som hidtil vil være muligt for udenlandske operatører at gennemføre pakkerejser, hvor der medfølger en turistfører med de nødvendige sprogkundskaber med besøgende selskaber, f.eks. kinesisk eller japansk. Dette ændrer ikke ved, at arbejdstagere, der er beskæftiget på helårsbasis, skal have en kommunaltilladelse. Dette er i tråd med Naalakkersuisuts seneste sektorplan for turisme for , hvor der har været særlig fokus på at sikre, at turismeprodukter skal kunne sælges på konkurrencedygtige vilkår og priser. En øget tilgang af turister er en grundlæggende forudsætning for, at der er arbejde til de hjemmehørende turismearbejdere. 8

9 Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Den tidligere formulering er justeret, så der ikke længere henvises til Siamasissumik Tunngaviusumik Ilinniartitaaneq, og der er tilføjet et og til sidst. Bestemmelsens materielle indhold er ikke ændret, og med faglig uddannelse menes stadig uddannelser, der traditionelt blev benævnt som Siamasissumik Tunngaviusumik Ilinniartitaaneq. Tilføjelsen er desuden nødvendig, da 2, stk. 1, nr. 3 ophæves. Til nr. 2 Stillingskategorierne socialrådgiver og socialpædagog findes ikke længere relevante for reguleringen af arbejdskrafttilgangen i Grønland, idet der er mangel på personer i denne stillingskategori i Grønland. Til nr. 3 Personer, der rejser i erhvervsmæssigt øjemed til Grønland, på vegne af en virksomhed, der har hjemsted udenfor Grønland, kan gøre dette uden at skulle have kommunaltilladelse. Dette kan f.eks. være specialister, der følger med i forbindelse med test af biler, It-folk, der er i Grønland for at præsentere udstyr, eller bestemmelsen kan gælde medarbejdere, der som et led i en pakkerejse, følger en gruppe turister på deres turistophold. Den nye 2, stk. 4, bemyndiger Naalakkersuisut til at fastsætte bestemmelse om at loven kan gælde for andre uddannelser end de i 2, stk. 1, omtalte, som kan erhverves i Grønland. Bestemmelsen har det formål, at lovens anvendelsesområde kan tilpasses nye uddannelser i Grønland og sikre, at der ansættes lokal arbejdskraft i flest mulige sammenhænge fremover. Det betyder, at der tages en konkret vurdering af beskæftigelsesmulighederne, samtidig med at der kan foretages en vurdering af, om disse nye uddannelser kan dække det grønlandske arbejdsmarked. Den nye 2, stk. 5, bemyndiger Naalakkersuisut til at undtage stillingskategorier fra lovens 2, stk. 1. Bestemmelsen har til formål at indføre en adgang til at tilpasse lovens anvendelsesområde i takt med udviklingen på arbejdsmarkedet. Bestemmelsen skal sikre, at forvaltningen af loven bliver så smidig og effektiv som muligt. Til nr. 4 Bestemmelsen medfører en ændring af en overskrift i loven for at tydeliggøre forskellen mellem en kommunal tilladelse meddelt efter loven og den danske arbejds- og opholdstilladelse meddelt efter den danske udlændingelovgivning. 9

10 Til nr. 5 Bestemmelsen betyder, at en kommunaltilladelse kun kan meddeles for en begrænset periode på højest 2 år. Denne ændring skal sikre, at kommunaltilladelsen og den danske arbejds- og opholdstilladelse, som altid er begrænset til 1 år tidsmæssigt, bliver mere overensstemmende. Med bestemmelsen kan der ikke længere meddeles tidsubegrænsede kommunaltilladelser og i givet fald må den udefra kommende arbejdstagers arbejdsgiver ansøge på ny inden udløb af tilladelsesperioden. En tilladelsesperiode på to år vil give mulighed for at tage højde for sagsbehandlingstiden hos de danske udlændingemyndigheder i Danmark i sager om arbejds- og opholdstilladelser. Til nr. 6 Bestemmelsen bemyndiger Naalakkersuisut til at fastsætte nærmere bestemmelser om rapportering herunder indhold og hyppighed. Kommunernes rapportering skal give Naalakkersuisut en aktuel viden om, hvilke stillingsbetegnelser der er efterspurgt, så opkvalificeringsmulighederne i Grønland kan tilrettelægges derefter. Kommunernes rapportering vil kunne omfatte en månedlig rapportering af antal af ansøgninger samt kommunalbestyrelsens beslutning i de enkelte sager. Til 2 Det foreslås, at Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/147 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut planlægger at oprette en landsdækkende jobportal til registrering og administration af arbejdssøgende

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Arbejdsløsheden i Grønland er voksende, og til trods for at størstedelen af de arbejdsløse er ufaglærte, ansætter

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger xx.xx.2016 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger 1. Indledning Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender har under tilsyn med kommunernes forvaltning

Læs mere

4. august 2016 EM 2016/126. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

4. august 2016 EM 2016/126. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 4. august 2016 EM 2016/126 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Efter vedtagelsen af Inatsisartutlov om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens under forårssamlingen 2016,

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2 Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 Begrundelse På grund af sent indkommet lovteknisk høringssvar, er det fundet nødvendigt at fremsende et nyt rettelsesblad

Læs mere

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er i det væsentligste en gengivelse af den gældende landstingsforordning om arbejdsformidling

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

1. april 2016 FM2016/27. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. april 2016 FM2016/27. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. april 2016 FM2016/27 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 12. april 2012 FM 2012/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra Udvalget

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 13. marts 2014 FM2014/126 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er i det væsentligste en gengivelse af den gældende landstingsforordning om arbejdsformidling som trådte

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER I medfør af Inatsisartuts forretningsorden

Læs mere

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

13. januar 2011 FM 2011/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 13. januar 2011 FM 2011/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Formålet med forslaget er at få en mere effektiv håndhævelse af reglerne i Inatsisartutloven om indhentning

Læs mere

ET TRYGT ARBEJDSMARKED. Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem

ET TRYGT ARBEJDSMARKED. Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem ET TRYGT ARBEJDSMARKED Naalakkersuisuts bud på et trygt arbejdsmarked i årene frem 2015 1 Forord I denne folder kan du læse om 16 forslag fra Naalakkersuisut, som skal sikre Grønland en styrket fremtid

Læs mere

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 09. maj 2016 EM2016/xxx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

20. august 2015 EM2015/148 Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/148 Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/148 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1. Forslaget er et led i strategien fra Naalakkersuisut for at nedbringe arbejdsløsheden ved at skabe ét samlet

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/101 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af de berørte rederiers ønske om at gøre op med de svagheder, som den

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 15. august 2008 25. januar 2008 31.07.2007 EM 2008/10 FM 2008/39 EM 2007/39 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn

Læs mere

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 15. maj 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

9. august 2016 EM 2016/29. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

9. august 2016 EM 2016/29. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 9. august 2016 EM 2016/29 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut og den danske regering nedsatte i 2013 en arbejdsgruppe, der inden for rammerne af selvstyreordningen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere

19. august 2015 EM 2015/22. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

19. august 2015 EM 2015/22. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 19. august 2015 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslagets baggrund Ved landstinglov nr. 11 af 29. oktober 1999 om Grønlands Statistik blev datasikkerheden i forbindelse

Læs mere

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. 24/5 2016 FM 2016/21 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut. Til 2 1. I 2 indsættes

Læs mere

4. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

4. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 4. december 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at der efter ikrafttrædelse af den gældende inatsisartutlov på området, som

Læs mere

22. februar 2012 FM 2012/32. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

22. februar 2012 FM 2012/32. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 22. februar 2012 FM 2012/32 1. Indledning FM 2012/32 IIN Sagsnr. 2012-060099 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget udspringer af et ønske fra Den Centrale Regnskabsafdeling (DCR)

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 19. marts 2014 FM 2014/120 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2011 indledtes makrelfiskeri på forsøgsbasis i Grønland. I 2011, hvor fiskeindustrien

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år)

Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 22 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Undtagelse for unge under 18 år) I lov om forbud mod

Læs mere

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende

2. november 2015 EM2015/25 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland om ændringer til CPR-lov. Afgivet til

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: 27. september 2012 EM 2012/112 Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af

Læs mere

12. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

12. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 12. juni 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

25. juli 2011 EM 2011/103. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. juli 2011 EM 2011/103 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landsstyret nedsatte i 1993 Landbrugsrådet med det formål, at rådet skulle være rådgivende for Landsstyret

Læs mere

8. november 2017 EM 2017/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. november 2017 EM 2017/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger EM 2017/38 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget vedrører overordnet to forhold. Dels lægget lovforslaget op til justeringer af pensionsbeskatningsreglerne, som

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken

Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Opholdstilladelse til medlemmer af Scientology-kirken Efter ændring af praksis med hensyn til meddelelse af midlertidige opholdstilladelser til medlemmer af Scientology-Kirken gav justitsministeriet afslag

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. september 2004 EM2004/29 Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger Den gældende landstingsforordning om hjælp til børn og unge er vedtaget på Forårssamlingen 2003. Anvendelsen

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2013. Det blev besluttet,

Læs mere

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

28. marts 2011 FM2011/90 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 28. marts 2011 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyre udtalelse til Anordning for Grønland om ikraftsættelse af ændringer af købeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Initiativ nr. 2 Status

Initiativ nr. 2 Status Peter Madsen, 14. april 2015 pema@nanog.gl Initiativ nr. 2 Status Centerledermøde, Århus, 14. april 2015 Kommissorium MÅL: Tættere samarbejde mellem Piareersarfiit og Arbejdsmarkedskontorer Organisatorisk

Læs mere

7. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. december 2015 FM 2016/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. december 2015 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er et større reformarbejde, hvori der indgår et ønske om implementering af mere

Læs mere

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge)

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge) Dansk Arbejdsgiverforening 1 Vester Voldgade 113 1790 København V Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Telefon 33 38 90 00 Telefax 33 12 29 76 Kontortid 8.30-16.30 E-mail: da@da.dk

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde

GL1_da_ Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Ansøgningsskema GL1_da_031016 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af arbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget:

Følgende myndigheder og organisationer har afgivet skriftlige bemærkninger til lovforslaget: Høringsnotat om de indkomne høringssvar vedrørende lovforslag nr. L 168 om ændring af udlændingeloven (Beløbsordningen) UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGUDVALGET Christiansborg DK-1240 København K Tel.

Læs mere

GRØNLAND PÅ VEJ MOD VÆKST

GRØNLAND PÅ VEJ MOD VÆKST STATUS Omfattende reformer på arbejdsmarkedet Beskæftigelsesstrategien er i gang GRØNLAND PÅ VEJ MOD VÆKST Bedre rammer for erhvervslivet Ppt til seminar den 22. og 23. oktober 2016 GRØNLAND PÅ VEJ IND

Læs mere

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 31. maj 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

1. juni 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 1. juni 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I forbindelse med at mulighederne for at udøve erhvervsmæssige aktiviteter på søterritoriet er stigende, er det

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 3. august 2015 EM 2015/126 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Den overordnede baggrund for forslaget er, at skabe lempelser i forhold til de vilkår, der stilles i forbindelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/17 16.10.2007 EM 2007/62 1. Baggrunden for forordningsforslaget Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Forslaget lægger vægt på at skabe mulighed for i videre

Læs mere

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor MINISTERIET FOR FLYGTNINGE, Dato: 26. maj 2003 INDVANDRERE OG INTEGRATION Kontor: 1. Udlændingekontor J. nr.: 2002/4109-2 Notat om anvendelse af henholdsvis 24 års kravet, jf. udlændingelovens 9, stk.

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter

til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter 10. november 2012 EM 2012/110 Ændringsforslag til Forslag til Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandling. 1.

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

På baggrund af den afsluttede høring kan det konkluderes, at der ikke er udtrykt kritik af lovforslaget.

På baggrund af den afsluttede høring kan det konkluderes, at der ikke er udtrykt kritik af lovforslaget. Høringsnotat til Folketingets Grønland s- udvalg 17. marts 2016 Høringsnotat vedrørende forslag til lov for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse - Lxx 1. Indledning Lovforslaget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. september 2011 EM 2011/110 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund Almindelige bemærkninger Det foreslås, at der indføres et nyt indeks til beregning af rejeafgiften, i situationer hvor

Læs mere

27. januar 2015 FM 2015/150. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

27. januar 2015 FM 2015/150. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 27. januar 2015 FM 2015/150 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Hensigten med ændringsforslaget er at forenkle orlovsreglerne for Inatsisartut s medlemmer i vederlagslovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 18. august 2015 EM 2015/146 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I forbindelse med at mulighederne for at udøve erhvervsmæssige aktiviteter på søterritoriet er stigende, er

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: [dag]. [måned] 2012 EM 2012/xxx Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

2. juni 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

2. juni 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 2. juni 2015 EM 2015/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Med forslaget indføres en ressourceafgift på dele af det pelagiske fiskeri i Østgrønland, med det

Læs mere