Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011"

Transkript

1 Salgs- leverings- og returbetingelser Gældende fra oktober 2011

2 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Med forbehold for 1.3 og 1.4 gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) for alle leverancer af varer fra A/S Chr. Boldsen (CVR-nummer ) ( BOLDSEN ), medmindre andet aftales skriftligt Vilkår i købers indkøbsbetingelser m.v., som afviger fra Betingelserne, er kun gældende, hvis de accepteres skriftligt af BOLDSEN med udtrykkelig henvisning til eller gengivelse af vilkårene. Manglende indsigelse fra BOLDSENs side mod afvigende vilkår anses under ingen omstændigheder som accept heraf Ved specialleverancer, hvorved forstås leverancer af varer, som ikke indgår i BOLDSENs standardsortiment, eller som specialforarbejdes eller fremstilles, er BOLDSENs ansvar og forpligtelser over for køber begrænset til underleverandørens ansvar og forpligtelser over for BOLDSEN, i det omfang disse er mindre byrdefulde for BOLDSEN end Betingelserne Ved forskrivningsleverancer, hvorved forstås direkte leverancer af varer fra BOLDSENs underleverandør til køber, er BOLDSENs ansvar og forpligtelser over for køber begrænset til underleverandørens ansvar og forpligtelser over for BOLDSEN, i det omfang disse er mindre byrdefulde for BOLDSEN end Betingelserne. 2. Indgåelse af købsaftale 2.1. Tilbud, som BOLDSEN afgiver, gælder i 14 kalenderdage fra den dag, tilbuddet er fremsat eller dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Alle tilbud er med forbehold for mellemsalg Købers accept af et tilbud, som er afgivet af BOLDSEN, er kun gældende, hvis accepten stemmer overens med tilbuddet og kommer frem inden tilbudsfristens udløb. Manglende indsigelse fra BOLDSENs side mod uoverensstemmelser eller forsinkelse anses under ingen omstændigheder som accept heraf Ordrer, som afgives af køber uden forudgående tilbud fra BOLDSEN, er kun gældende, hvis BOLDSEN bekræfter ordren skriftligt. Manglende indsigelse fra BOLDSENs side mod en modtaget ordre anses under ingen omstændigheder som accept heraf Køber må ikke videregive oplysninger om tilbud afgivet af eller købsaftaler indgået med BOLDSEN til uvedkommende. Køber må heller ikke overdrage rettigheder eller forpligtelser i henhold til sådanne tilbud eller købsaftaler til tredjepart uden BOLDSENs forudgående skriftlige accept. 3. Produktoplysninger og -ændringer 3.1. Oplysninger om en vares anvendelse, vægt, dimensioner, ydeevne, egenskaber, fremtoning og pris m.v., som fremgår af brochurer, kataloger og prislister m.v., eller som BOLDSEN afgiver mundtligt eller skriftligt, er alene vejledende. En oplysning er kun gældende, hvis den udtrykkeligt fremgår af den købsaftale, som indgås mellem køber og BOLDSEN Oplysninger, som fremgår af købers projektmateriale, tegninger og specifikationer m.v., eller som køber afgiver mundtligt eller skriftligt, er kun gældende, hvis oplysningerne udtrykkeligt fremgår af den købsaftale, som indgås mellem køber og BOLDSEN BOLDSEN har ret til at foretage ændringer i en leverance uden varsel, også med virkning for indgåede købsaftaler, hvor det kan ske uden væsentlig ulempe for køber. 4. Kvalitet og kvantitet 4.1. BOLDSEN skal levere en almindelig, god handelsvare til køber, medmindre andet aftales skriftligt Ved køb af varer efter vægt, mål, mængde m.v. forbeholder BOLDSEN sig ret til at levere og fakturere for 10% mere eller mindre end det aftalte Ved køb af varer i dimensioner, der ikke er standard, forbeholder BOLDSEN sig ret til at fakturere køber for materiale, som er tilovers efter afskæring Brugte varer sælges, som de er og forefindes, som beset af køber og uden ansvar af nogen art for BOLDSEN bortset fra vanhjemmel. 5. Levering 5.1. BOLDSEN skal levere til aftalt tid og forbeholder sig ret til at foretage delleverancer Levering sker ex works BOLDSENs forretningsadresse, medmindre andet aftales skriftligt. Aftalte leveringsbetingelser fortolkes i henhold til de Incoterms, som er gældende på det tidspunkt, købsaftalen indgås. Side 2 af 7

3 5.3. Køber skal straks meddele BOLDSEN alle leveringsoplysninger, som er relevante for gennemførelse af levering Køber er uanset aftalte leveringsbetingelserne ansvarlig for aflæsningsstedets tilgængelighed ad farbar vej og for omgående aflæsning ved ankomst. Eventuelle rimelige ekstraomkostninger, som BOLDSEN påføres som følge af købers manglende opfyldelse af disse forpligtelser, bæres af køber Hvis BOLDSEN ikke leverer rettidigt af årsager, som BOLDSEN er ansvarlig for, kan køber kræve levering inden en rimelig frist. Kravet skal fremsættes skriftligt over for BOLDSEN uden ugrundet ophold efter udløbet af den aftalte leveringstid, idet køber i modsat fald mister retten til at påberåbe sig forsinkelsen Sker levering ikke inden udløbet af den rimelige frist for levering, køber har fastsat, kan køber ophæve købsaftalen for den forsinkede vare (men ikke for hele leverancen) og kræve erstatning for eventuelle meromkostninger til dækningskøb, dog højst 15 % af købesummen for den forsinkede vare. Krav om ophævelse og eventuel erstatning skal fremsættes skriftligt over for BOLDSEN uden ugrundet ophold efter udløbet af den rimelige frist for levering, køber har fastsat, idet køber i modsat fald mister retten til at gøre brug af sine beføjelser Køber har ikke andre rettigheder i anledning af manglende eller forsinket levering end beskrevet i 5.5 og Købers undersøgelsespligt 6.1. Køber skal foretage sådan undersøgelse af en vare, som ordentlig forretningsbrug kræver, straks efter modtagelsen. Hvis en vare viser sig at være mangelfuld, og køber ønsker at påberåbe sig manglen, skal køber straks informere BOLDSEN herom skriftligt og tage skriftligt forbehold over for transportøren. 7. Mangler 7.1. BOLDSEN skal for egen regning afhjælpe kvantitetsmangler og kvalitetsmangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, i overensstemmelse med Afhjælpning sker ved, at BOLDSEN efterleverer (kvantitetsmangler) eller reparerer eller omleverer (kvalitetsmangler) efter BOLDSENs eget valg BOLDSEN er kun ansvarlig for en mangel, hvis køber informerer BOLDSEN om manglen skriftligt straks efter, at køber har opdaget eller burde have opdaget manglen BOLDSENs mangelansvar gælder i 12 måneder - for uforarbejdede stålprodukter dog i 6 måneder - efter leveringsdatoen. Mangelansvarsperioden for varer, som er efterleveret, repareret eller omleveret, er 12 måneder - for uforarbejdede stålprodukter dog 6 måneder - fra leveringsdatoen. Den samlede mangelansvarsperiode kan dog aldrig overstige 24 måneder - for uforarbejdede stålprodukter dog 12 måneder - fra den oprindelige leveringsdato. Anvendes en vare mere intensivt end forudsat, forkortes mangelansvarsperioden forholdsmæssigt Afhjælpning af en mangel foregår hos BOLDSEN, medmindre BOLDSEN finder det hensigtsmæssigt eller nødvendigt, at afhjælpning foregår på det sted, hvor den mangelfulde vare befinder sig. Hvis afhjælpning skal foregå hos BOLDSEN, er køber forpligtet til at returnere varen til BOLDSEN - omhyggeligt rengjort - i henhold til BOLDSENs instruktioner, herunder 18.1 i BOLDSENs returbetingelser, som er at finde sidst i dette dokument. Hvis afhjælpning skal foregå andetsteds end varens oprindelige leveringssted, bærer køber de meromkostninger, BOLDSEN påføres herved Hvis demontering og montering af en mangelfuld vare medfører indgreb i andet end varen, påhviler arbejdet og omkostningerne herved køber. Hvis demontering og montering af en mangelfuld vare kræver speciel fagkundskab, påhviler arbejdet og omkostningerne herved ligeledes køber, medmindre BOLDSENs underleverandør er ansvarlig herfor. Er speciel fagkundskab unødvendig, er BOLDSENs forpligtelser opfyldt, når BOLDSEN har leveret en tilbørligt repareret eller omleveret vare til køber Afhjælpning af en mangel skal ske inden rimelig tid efter, at køber skriftligt har informeret BOLDSEN om manglen. Hvis BOLDSEN ikke afhjælper rettidigt af årsager, som BOLDSEN er ansvarlig for, kan køber skriftligt kræve afhjælpning inden en rimelig frist. Kravet skal fremsættes skriftligt over for BOLDSEN uden ugrundet ophold efter udløbet af den tid, som måtte forventes at medgå til at afhjælpe manglen Sker afhjælpning af en mangel ikke inden udløbet af den rimelige frist, køber har fastsat, har køber efter eget valg ret til: At lade manglen afhjælpe for BOLDSENs regning, forudsat at omkostningerne herved minimeres mest muligt, Side 3 af 7

4 At kræve forholdsmæssigt afslag, dog højst 15 % af købesummen for den mangelfulde vare, eller At ophæve købsaftalen for den mangelfulde vare (men ikke for hele leverancen) og kræve erstatning for eventuelle meromkostninger til dækningskøb, dog højst 15 % af købesummen for den mangelfulde vare. Hvis køber ønsker at gøre brug af sine beføjelser, skal køber meddele dette skriftligt til BOLDSEN uden ugrundet ophold efter udløbet af den rimelige frist for afhjælpning, køber har fastsat, idet køber i modsat fald mister retten til at benytte beføjelserne BOLDSEN er ikke ansvarlig for mangler, som ikke bestod på leveringstidspunktet, eller som kan henføres til købers instruktioner til BOLDSEN eller til købers eller andres handlinger eller undladelser, herunder unormal brug, normal slitage og forringelse samt mangelfuld eller fejlagtig montering, drift, vedligeholdelse, reparation eller ændring Hvis købers reklamation viser sig at være uberettiget, skal køber erstatte det tab, BOLDSEN har lidt derved, herunder arbejdsløn, fragt m.v Køber har ikke andre rettigheder i anledning af mangler end beskrevet i Returnering af varer og emballage 8.1. Køber kan returnere leverede varer og emballage inden for rammerne af BOLDSENs til enhver tid gældende returbetingelser, der er at finde sidst i dette dokument. 9. Pris og prisændringer 9.1. Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms, fragt, fragtforsikring m.v BOLDSEN forbeholder sig ret til at forhøje en aftalt pris som følge af dokumenterede ændringer i valutakurser, priser fra underleverandører, told, skatter, afgifter og andre forhold uden for BOLDSENs kontrol frem til faktureringstidspunktet BOLDSEN forbeholder sig ret til at fakturere køber et gebyr for ordrer under et vist minimumsbeløb eller en vis minimumsmængde, forgæves kørsel, særlig emballering, uberettiget reklamation m.v. i henhold til BOLDSENs til enhver tid gældende gebyrpolitik, som er tilgængelig på 10. Betaling Køber skal betale den aftalte købesum for en vare rettidigt. BOLDSEN forbeholder sig ret til delfakturering for delleverancer Køber er ikke berettiget til at tilbageholde købesummen for en vare eller foretage modregning heri for eventuelle krav, som køber måtte have mod BOLDSEN. Det gælder, hvad enten kravene udspringer af samme eller andet retsforhold Hvis køber undlader at betale købesummen for en vare rettidigt af årsager, som BOLDSEN ikke er ansvarlig for, påløber der morarente med 2 % pr. påbegyndt måned fra forfald Hvis køber undlader at betale købesummen for en vare rettidigt af årsager, som BOLDSEN ikke er ansvarlig for, har BOLDSEN ret til skriftligt at kræve betaling inden 10 kalenderdage. Sker betaling ikke inden fristens udløb, har BOLDSEN efter eget valg ret til: At suspendere opfyldelsen af sine forpligtelser over for køber, hvad enten de vedrører samme eller andre retsforhold, At modregne købesummen helt eller delvis i eventuelle tilgodehavender, som køber måtte have hos BOLDSEN, og/eller At ophæve købsaftalen for varen og eventuelle efterfølgende (del)leverancer samt kræve erstatning for det tab, BOLDSEN har lidt som følge af misligholdelsen. Hævebeføjelsen består, uanset at varen måtte være overgivet til køber Uanset eventuelle aftalte betalingsbetingelser og kreditrammer kan BOLDSEN til enhver tid uden varsel kræve forudbetaling, kontant betaling eller sikkerhed for betaling efter BOLDSENs nærmere bestemmelse Ejendomsretten til en vare forbliver hos BOLDSEN, indtil købesummen for varen og eventuelle andre skyldige beløb vedrørende varen er betalt fuldt ud. 11. Produktansvar BOLDSEN er kun ansvarlig for produktansvarsskader, i det omfang det følger af ufravigelige lovregler. BOLDSEN fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for produktansvarsskader på ethvert andet grundlag. Side 4 af 7

5 11.2. BOLDSENs ansvar for produktansvarsskader kan aldrig overstige dækningen på BOLDSENs produktansvarsforsikring, og BOLDSENs ansvar er i alle tilfælde begrænset som fastsat i Hvis BOLDSEN pålægges produktansvar i videre omfang, end hvad der følger af 11.1 og 11.2, skal køber skadesløsholde BOLDSEN. 12. Ansvarsfrihed og -begrænsning Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt en part ikke burde have taget dem i betragtning ved købsaftalens indgåelse, og omstændighederne forhindrer aftalens opfyldelse: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, oversvømmelse, krig, uforudsete militærindkaldelser, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, terroranslag, restriktioner af drivkraft, computernedbrud, mangel på transportmidler, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, ekstraordinære indgreb fra nationale myndigheders eller EU-myndigheders side samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra BOLDSENs underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Det påhviler den part, som ønsker at påberåbe sig en ansvarsfrihedsgrund, uden ugrundet ophold skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og forventede ophør. Hvis en ansvarsfrihedsgrund ikke ophører inden for 6 måneder, har hver part ret til uden ansvar at annullere den ikke opfyldte del af købsaftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part BOLDSEN er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, produktionstab, tab af kontrakt, avancetab, tab af data, tab af goodwill, bøder eller tilsvarende, herunder punitive damages, og andre former for indirekte tab Medmindre andet aftales skriftligt, er BOLDSEN ikke ansvarlig for rådgivning eller tjenesteydelser, som leveres i forbindelse med køb, afprøvning, opstart, engineering, installation, montering, demontering, projektarbejde, support m.v. BOLDSEN leverer sådanne ydelser efter bedste evne. Køber er forpligtet til at betale en eventuel aftalt købesum for rådgivning eller tjenesteydelser, uanset om det ønskede resultat nås BOLDSEN garanterer ikke, at en leveret vare opfylder købers formål eller forudsætninger, og har ikke noget ansvar herfor. Det gælder, uanset at køber måtte have oplyst BOLDSEN herom BOLDSEN garanterer ikke for, at en leveret vare ikke krænker tredjeparts rettigheder, herunder blandt andet ophavsret, patenter, brugsmodeller, design og varemærker, og har ikke noget ansvar for sådan krænkelse BOLDSEN har intet ansvar i relation til en vare, medmindre køber har betalt købesummen for varen fuldt ud. 13. Generelle bestemmelser Enhver uenighed mellem køber og BOLDSEN, som ikke kan afklares i mindelighed, kan af enhver af parterne indbringes for en kompetent dansk domstol, som er eksklusivt værneting Enhver uenighed mellem køber og BOLDSEN er underlagt dansk ret bortset fra lovvalgsreglerne. Den internationale købelov, lov nr. 733 af 7. december 1988, og De Forenede Nationers konvention af 11. april 1980 om internationale købsaftaler finder ikke anvendelse BOLDSEN kan ændre Betingelserne uden varsel, med virkning for alle købsaftaler, der indgås efter ændringens ikrafttræden. Side 5 af 7

6 Returbetingelser Hos BOLDSEN ser vi det som vores fornemste opgave at gøre din forretning bedre. Det betyder blandt meget andet, at hvis du har købt en vare, som du ikke ønsker at beholde, så tager vi den retur inden for rammerne af vores returbetingelser, som du finder her. Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at returnere en vare, fordi du har konstateret en mangel, så er det vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser, der gælder. 14. Varer med returret Standardvarer Standardvarer, som er varer, der indgår i BOLDSENs standardsortiment, kan returneres i op til 90 kalenderdage efter levering, forudsat at varerne fortsat indgår i vores standardsortiment på det tidspunkt, hvor du returnerer dem Skaffevarer Skaffevarer, som er varer, der ikke indgår i BOLDSENs standardsortiment, og som vi skaffer specielt til dig, kan returneres i op til 90 kalenderdage efter levering, forudsat at vores underleverandør accepterer returnering. Returbetingelser, returfradrag, returprocedure m.v. kan afvige fra disse returbetingelser og oplyses ved henvendelse til en BOLDSEN salgsmedarbejder. Se medarbejderoversigt på EUR-paller og pallerammer Europaller og pallerammer kan returneres, forudsat at de fortsat benyttes af BOLDSEN til transport m.v. på det tidspunkt, hvor du returnerer dem. 15. Varer uden returret Brugte varer, specialforarbejdede eller fremstillede varer, udstillingsvarer, udsalgsvarer og engangsemballage kan ikke returneres. 16. Returforudsætninger For at en vare med returret kan returneres til os, er der nogle forudsætninger, som skal være opfyldt: Købt hos BOLDSEN Varen skal være købt hos BOLDSEN Salgbar vare Varen skal være ubrugt, ubeskadiget, komplet, salgbar og i original emballage, som ligeledes skal være ubeskadiget Emballage Europaller og pallerammer skal være i fejlfri stand bortset fra almindelig slitage Sorterede varer Ved returnering af flere forskellige varer skal varerne være sorteret Totalt mere end kr. 250 efter 5 dage Hvis du returnerer senere end 5 kalenderdage efter levering skal den samlede returforsendelses nettokøbspris - dvs. den nettopris, du oprindeligt blev faktureret for varerne eksklusive moms, fragt, fragtforsikring m.v. - udgøre mindst kr Vedlagt returseddel eller returnummer Returleverancen skal være vedlagt den returseddel, som vi mailer til dig efter oprettelsen af returordren. Alternativt kan leverancen være tydelig markeret med returordrenummeret og teksten retur til BOLDSEN. 17. Returfradrag Returnering af varer er en service, vi tilbyder dig, og betaling for denne service foregår ved et returfradrag på den enkelte vare For standardvarer udgør returfradraget: 0 % af nettokøbsprisen ved returnering inden for 5 kalenderdage efter levering; 5 % af nettokøbsprisen ved returnering inden for 6-14 kalenderdage efter levering; og 20 % af nettokøbsprisen ved returnering inden for kalenderdage efter levering For skaffevarer udgør returfradraget: 20 % af nettokøbsprisen ved returnering inden for 0-90 kalenderdage efter levering; Herudover kan der blive påført et leverandørbetinget returfradrag samt fragt til leverandøren For europaller og pallerammer udgør returfradraget: 20 % af nettokøbsprisen Minimumsfradrag Bortset fra returnering af standardvarer inden for 5 kalenderdage efter levering udgør returfradraget uanset altid minimum kr. 150 pr. returordre. Side 6 af 7

7 17.6. Returneret vare Ved opgørelse af returfradraget i henhold til anser vi en vare for at være returneret til os, når vi rent fysisk har modtaget varen. 18. Returprocedure Returneringsprocedure Hvis du ønsker at returnere en vare, gælder følgende procedure: Kontakt BOLDSEN Kontakt en BOLDSEN salgsmedarbejder og få oprettet en returordre. Print returseddel fra mail og vedlæg denne Vi mailer en returseddel til dig og denne skal du vedlægge varerne. Alternativt kan varerne være tydelig markeret med returordrenummeret og teksten retur til BOLDSEN. Emballér varen og arrangér fragt Emballér varen forsvarligt, arrangér fragt og tegn eventuelt fragtforsikring. Returnering af varer sker for din regning og risiko. Returnér varen til BOLDSEN Returnér varen til BOLDSEN ved enten at sende den eller indlevere den i et center. Se oversigt over BOLDSEN centre på Returbetingelser opfyldt Er returbetingelserne opfyldt, krediterer vi din konto med et beløb, der svarer til varens nettokøbspris efter fradrag af returfradraget, og vi sender dig også en kreditnota på beløbet. Fragt, fragtforsikring m.v., som du måtte have betalt ud over varens nettokøbspris, refunderes ikke. For standardvarers, europallers og pallerammers vedkommende vil godskrivning og udsendelse af kreditnota sædvanligvis ske inden 14 kalenderdage efter vores modtagelse af returvaren. For skaffevarers vedkommende inden 30 kalenderdage efter vores modtagelse af returvaren Returbetingelser ikke opfyldt Er returbetingelserne ikke opfyldt, forbeholder vi os ret til efter eget valg at returnere varen til dig eller bortskaffe den for din regning, hvis du ikke afhenter den inden en frist, som vi fastsætter. BOLDSENs omkostninger til returnering eller bortskaffelse kan modregnes i tilgodehavender, du måtte have hos os Hvis der på forsendelsen ikke er oplyst et returnummer, vil returvaren altid blive returneret eller bortskaffet som beskrevet i Hvis en returvare ikke er påført et returnummer, forbeholder vi os ret til at opkræve et returfradrag på 25 % af varens nettokøbspris uanset bestemmelserne i Ændring af returpolitikken BOLDSEN kan ændre betingelserne for returnering uden varsel med virkning for alle varer, der returneres efter ændringens ikrafttræden. Du bør derfor altid læse de gældende returbetingelser, som du finder på før du returnerer en vare. Side 7 af 7

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Brødrene Dahl (sælger) og en given køber i forhold til alle tilbud, ordrer

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk

Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk 1 Profil / Samarbejdspartner 2 Tilbuds anvisning 3-6 Produkter 7 Forbandter 8 TS-PROFILEN 9 Montagevejledning for TS-PROFILEN 10 Montagevejledning for TS-ENDELUK 11-17

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger)

Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) Salgs- og Leveringsbetingelser for Oilpower Hydraulics A/S (herefter kaldet sælger) 1. Indledende bestemmelser 1.1. Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser.

Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Handelsbetingelser Herunder kan du finde Damgaard-Jensen A/S salgs- og leveringsbetingelser. Dette er de bindende og gældende betingelser. Aftalen kan ikke ændres, medmindre der indgås en skriftlig aftale

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2011 M.E.D. Skilteteknik ApS Virkelyst 3 DK 4420 Regstrup Tlf. +45 5917 1775 info@skilteteknik.dk www.skilteteknik.dk CVR-nr. 33771649 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR CALDIC DENMARK A/S 1.0 Definitioner 1.1 Ved "Caldic" forstås Caldic Denmark A/S, cvr.nr. 74244610 og eventuelle tilknyttede datterselskaber. 1.2 Ved Køber forstås den

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser

Salgs og leveringsbetingelser Salgs og leveringsbetingelser Indledning Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne og finder anvendelse

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 562,50 kr. er det den pris man betaler og ikke noget med nogle tillæg fordi at man har en firma bil med eller fordi at man skal bruge

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.

HANDELSBETINGELSER. køb over internettet. NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic. HANDELSBETINGELSER køb over internettet Følgende betingelser gælder for alle aftaler indgået med NSH NORDIC A/S CVR-nr. 25472861 Virkefeltet 4, 8740 Brædstrup tlf.nr.: 75754270 e-mail: post@nshnordic.com,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesret Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Vilkår & Betingelser 23-09-2015 De følgende vilkår og betingelser er gældende for handler med Greenlight Battery Aps (Firmaet) Ved bestillinger accepters disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser

Læs mere

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag.

1.7 Ved arbejdsdag forstås mandag til fredag bortset fra helligdage, juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag. 1. GENERELT 1.1 Disse standardbetingelser er udarbejdet med henblik på anvendelse ved mindre indkøb foretaget af Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Hovedstaden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning Salgs- og leveringsbetingelser for køb af fysiske produkter Indledning www.kom-videre. nu.dk ejes og drives af Niels Feerup og Carsten G. Sørensen, CVR-nr.: XXXXXXXX(herefter "Kom-videre.nu.dk"), ARDRESSE,

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Alm. Forretningsbetingelser

Alm. Forretningsbetingelser Elite IT ApS Alm. Forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser for Elite IT ApS Gældende pr. 19. marts 2013 1 Gyldighed Alle aftaler mellem kunden og Elite IT indgås på grundlag af nærværende

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger.

1.2 Kun personer på mindst 18 år kan bestille varer hos Nettalk. For at kunne bestille varer, skal du indtaste de af Nettalk angivne oplysninger. BETI NGELSER FORMOBI LSHOP HOSNETTALK VERSI ON 1. 0,NOVEMBER 2012 Betingelser for mobilshop hos Nettalk A/S (Herefter Nettalk) November 2012 Herunder fastsættes betingelserne for køb foretaget i Nettalks

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S

SERVICEAFTALE 18-09-2005. Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S SERVICEAFTALE Vedrørende Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 Øresund Parkvej 1-6 2300 København S Mellem Ejerforeningen Øresund Strand Park, Etape 2 c/o Datea Gl. Lundtoftevej 7 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Produktinformation 3. Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, Aftalen udtrykkelig henviser til dem.

Produktinformation 3. Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende i det omfang, Aftalen udtrykkelig henviser til dem. NLM 94 Anvendelse ALMINDELIGE BETINGELSER for levering og montering af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Responsor IT Aps Naverland 2, 12 2600 Glostrup CVR: DK-26 18 99 69 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt 1. En fremsendt aftale er at betragte som et tilbud, indtil denne er skriftligt accepteret

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Software udvikling & Web udvikling

Software udvikling & Web udvikling Software udvikling & Web udvikling Udarbejdet af: MS Elektronik & Data Rev. 1.1 2002 1. Systemets omfang 1.1 (i det efterfølgende "MSE") giver hermed brugeren en ikkeoverdragelig og ikke-eksklusiv brugsret

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og

accepterer du, og er enig i, at være underlagt disse retningslinjer; og DISSE VILKÅR OG HANDELSBETINGELSER ( RETNINGSLINJER ) UDGØR DIN AFTALE I FORHOLD TIL DIT BILLETNET GAVEKORT ELLER E-GAVEKORT, SOM DU HAR KØBT ELLER MODTAGET ( GAVEKORT ). MED MINDRE ANDET ER ANGIVET VIL

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for køretøjer 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S ( MB CPH ) almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser

Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser Bording A/S generelle salgs- og leveringsbetingelser Almindelig del Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og Bording A/S i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38.

Når du handler hos Organo Skandinavien, indgås aftaler på dansk. Henvendelse vedrørende ordrer i webshoppen: info@organo.dk eller tlf. 51 37 34 38. Betingelser På www.organo.dk kan du bestille varer fra Organo Skandinavien. Efter bestilling vil du automatisk modtage en ordrebekræftelse på e- mail, som også indeholder information om fortrydelses-,

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser

1. Tilbud, ordre og accept. 2. SPE s ydelse. 3. Levering. 4. Pris. Spidsbjerg El-Teknik ApS salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Spidsbjerg El-Teknik ApS (herefter kaldet SPE) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt...

OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014. 1. Generelt... 2. 2. Levering... 2. 3. Betaling og kreditvurdering... 2. 3.1 Kontantkøb - generelt... OiSTER Salgsvilkår Version 14. september 2014 1. Generelt... 2 2. Levering... 2 3. Betaling og kreditvurdering... 2 3.1 Kontantkøb - generelt... 2 3.2 Kontantkøb - opkrævning... 2 3.3 OiSTER afdrag...

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S

ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S Side 1 ALMINDELIGE Handelsbetingelser Firstcom A/S 1. Anvendelse Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos Firstcom, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere