Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salgs- leverings- og returbetingelser. Gældende fra oktober 2011"

Transkript

1 Salgs- leverings- og returbetingelser Gældende fra oktober 2011

2 Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Med forbehold for 1.3 og 1.4 gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) for alle leverancer af varer fra A/S Chr. Boldsen (CVR-nummer ) ( BOLDSEN ), medmindre andet aftales skriftligt Vilkår i købers indkøbsbetingelser m.v., som afviger fra Betingelserne, er kun gældende, hvis de accepteres skriftligt af BOLDSEN med udtrykkelig henvisning til eller gengivelse af vilkårene. Manglende indsigelse fra BOLDSENs side mod afvigende vilkår anses under ingen omstændigheder som accept heraf Ved specialleverancer, hvorved forstås leverancer af varer, som ikke indgår i BOLDSENs standardsortiment, eller som specialforarbejdes eller fremstilles, er BOLDSENs ansvar og forpligtelser over for køber begrænset til underleverandørens ansvar og forpligtelser over for BOLDSEN, i det omfang disse er mindre byrdefulde for BOLDSEN end Betingelserne Ved forskrivningsleverancer, hvorved forstås direkte leverancer af varer fra BOLDSENs underleverandør til køber, er BOLDSENs ansvar og forpligtelser over for køber begrænset til underleverandørens ansvar og forpligtelser over for BOLDSEN, i det omfang disse er mindre byrdefulde for BOLDSEN end Betingelserne. 2. Indgåelse af købsaftale 2.1. Tilbud, som BOLDSEN afgiver, gælder i 14 kalenderdage fra den dag, tilbuddet er fremsat eller dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Alle tilbud er med forbehold for mellemsalg Købers accept af et tilbud, som er afgivet af BOLDSEN, er kun gældende, hvis accepten stemmer overens med tilbuddet og kommer frem inden tilbudsfristens udløb. Manglende indsigelse fra BOLDSENs side mod uoverensstemmelser eller forsinkelse anses under ingen omstændigheder som accept heraf Ordrer, som afgives af køber uden forudgående tilbud fra BOLDSEN, er kun gældende, hvis BOLDSEN bekræfter ordren skriftligt. Manglende indsigelse fra BOLDSENs side mod en modtaget ordre anses under ingen omstændigheder som accept heraf Køber må ikke videregive oplysninger om tilbud afgivet af eller købsaftaler indgået med BOLDSEN til uvedkommende. Køber må heller ikke overdrage rettigheder eller forpligtelser i henhold til sådanne tilbud eller købsaftaler til tredjepart uden BOLDSENs forudgående skriftlige accept. 3. Produktoplysninger og -ændringer 3.1. Oplysninger om en vares anvendelse, vægt, dimensioner, ydeevne, egenskaber, fremtoning og pris m.v., som fremgår af brochurer, kataloger og prislister m.v., eller som BOLDSEN afgiver mundtligt eller skriftligt, er alene vejledende. En oplysning er kun gældende, hvis den udtrykkeligt fremgår af den købsaftale, som indgås mellem køber og BOLDSEN Oplysninger, som fremgår af købers projektmateriale, tegninger og specifikationer m.v., eller som køber afgiver mundtligt eller skriftligt, er kun gældende, hvis oplysningerne udtrykkeligt fremgår af den købsaftale, som indgås mellem køber og BOLDSEN BOLDSEN har ret til at foretage ændringer i en leverance uden varsel, også med virkning for indgåede købsaftaler, hvor det kan ske uden væsentlig ulempe for køber. 4. Kvalitet og kvantitet 4.1. BOLDSEN skal levere en almindelig, god handelsvare til køber, medmindre andet aftales skriftligt Ved køb af varer efter vægt, mål, mængde m.v. forbeholder BOLDSEN sig ret til at levere og fakturere for 10% mere eller mindre end det aftalte Ved køb af varer i dimensioner, der ikke er standard, forbeholder BOLDSEN sig ret til at fakturere køber for materiale, som er tilovers efter afskæring Brugte varer sælges, som de er og forefindes, som beset af køber og uden ansvar af nogen art for BOLDSEN bortset fra vanhjemmel. 5. Levering 5.1. BOLDSEN skal levere til aftalt tid og forbeholder sig ret til at foretage delleverancer Levering sker ex works BOLDSENs forretningsadresse, medmindre andet aftales skriftligt. Aftalte leveringsbetingelser fortolkes i henhold til de Incoterms, som er gældende på det tidspunkt, købsaftalen indgås. Side 2 af 7

3 5.3. Køber skal straks meddele BOLDSEN alle leveringsoplysninger, som er relevante for gennemførelse af levering Køber er uanset aftalte leveringsbetingelserne ansvarlig for aflæsningsstedets tilgængelighed ad farbar vej og for omgående aflæsning ved ankomst. Eventuelle rimelige ekstraomkostninger, som BOLDSEN påføres som følge af købers manglende opfyldelse af disse forpligtelser, bæres af køber Hvis BOLDSEN ikke leverer rettidigt af årsager, som BOLDSEN er ansvarlig for, kan køber kræve levering inden en rimelig frist. Kravet skal fremsættes skriftligt over for BOLDSEN uden ugrundet ophold efter udløbet af den aftalte leveringstid, idet køber i modsat fald mister retten til at påberåbe sig forsinkelsen Sker levering ikke inden udløbet af den rimelige frist for levering, køber har fastsat, kan køber ophæve købsaftalen for den forsinkede vare (men ikke for hele leverancen) og kræve erstatning for eventuelle meromkostninger til dækningskøb, dog højst 15 % af købesummen for den forsinkede vare. Krav om ophævelse og eventuel erstatning skal fremsættes skriftligt over for BOLDSEN uden ugrundet ophold efter udløbet af den rimelige frist for levering, køber har fastsat, idet køber i modsat fald mister retten til at gøre brug af sine beføjelser Køber har ikke andre rettigheder i anledning af manglende eller forsinket levering end beskrevet i 5.5 og Købers undersøgelsespligt 6.1. Køber skal foretage sådan undersøgelse af en vare, som ordentlig forretningsbrug kræver, straks efter modtagelsen. Hvis en vare viser sig at være mangelfuld, og køber ønsker at påberåbe sig manglen, skal køber straks informere BOLDSEN herom skriftligt og tage skriftligt forbehold over for transportøren. 7. Mangler 7.1. BOLDSEN skal for egen regning afhjælpe kvantitetsmangler og kvalitetsmangler, som skyldes fejl i konstruktion, materiale eller fremstilling, i overensstemmelse med Afhjælpning sker ved, at BOLDSEN efterleverer (kvantitetsmangler) eller reparerer eller omleverer (kvalitetsmangler) efter BOLDSENs eget valg BOLDSEN er kun ansvarlig for en mangel, hvis køber informerer BOLDSEN om manglen skriftligt straks efter, at køber har opdaget eller burde have opdaget manglen BOLDSENs mangelansvar gælder i 12 måneder - for uforarbejdede stålprodukter dog i 6 måneder - efter leveringsdatoen. Mangelansvarsperioden for varer, som er efterleveret, repareret eller omleveret, er 12 måneder - for uforarbejdede stålprodukter dog 6 måneder - fra leveringsdatoen. Den samlede mangelansvarsperiode kan dog aldrig overstige 24 måneder - for uforarbejdede stålprodukter dog 12 måneder - fra den oprindelige leveringsdato. Anvendes en vare mere intensivt end forudsat, forkortes mangelansvarsperioden forholdsmæssigt Afhjælpning af en mangel foregår hos BOLDSEN, medmindre BOLDSEN finder det hensigtsmæssigt eller nødvendigt, at afhjælpning foregår på det sted, hvor den mangelfulde vare befinder sig. Hvis afhjælpning skal foregå hos BOLDSEN, er køber forpligtet til at returnere varen til BOLDSEN - omhyggeligt rengjort - i henhold til BOLDSENs instruktioner, herunder 18.1 i BOLDSENs returbetingelser, som er at finde sidst i dette dokument. Hvis afhjælpning skal foregå andetsteds end varens oprindelige leveringssted, bærer køber de meromkostninger, BOLDSEN påføres herved Hvis demontering og montering af en mangelfuld vare medfører indgreb i andet end varen, påhviler arbejdet og omkostningerne herved køber. Hvis demontering og montering af en mangelfuld vare kræver speciel fagkundskab, påhviler arbejdet og omkostningerne herved ligeledes køber, medmindre BOLDSENs underleverandør er ansvarlig herfor. Er speciel fagkundskab unødvendig, er BOLDSENs forpligtelser opfyldt, når BOLDSEN har leveret en tilbørligt repareret eller omleveret vare til køber Afhjælpning af en mangel skal ske inden rimelig tid efter, at køber skriftligt har informeret BOLDSEN om manglen. Hvis BOLDSEN ikke afhjælper rettidigt af årsager, som BOLDSEN er ansvarlig for, kan køber skriftligt kræve afhjælpning inden en rimelig frist. Kravet skal fremsættes skriftligt over for BOLDSEN uden ugrundet ophold efter udløbet af den tid, som måtte forventes at medgå til at afhjælpe manglen Sker afhjælpning af en mangel ikke inden udløbet af den rimelige frist, køber har fastsat, har køber efter eget valg ret til: At lade manglen afhjælpe for BOLDSENs regning, forudsat at omkostningerne herved minimeres mest muligt, Side 3 af 7

4 At kræve forholdsmæssigt afslag, dog højst 15 % af købesummen for den mangelfulde vare, eller At ophæve købsaftalen for den mangelfulde vare (men ikke for hele leverancen) og kræve erstatning for eventuelle meromkostninger til dækningskøb, dog højst 15 % af købesummen for den mangelfulde vare. Hvis køber ønsker at gøre brug af sine beføjelser, skal køber meddele dette skriftligt til BOLDSEN uden ugrundet ophold efter udløbet af den rimelige frist for afhjælpning, køber har fastsat, idet køber i modsat fald mister retten til at benytte beføjelserne BOLDSEN er ikke ansvarlig for mangler, som ikke bestod på leveringstidspunktet, eller som kan henføres til købers instruktioner til BOLDSEN eller til købers eller andres handlinger eller undladelser, herunder unormal brug, normal slitage og forringelse samt mangelfuld eller fejlagtig montering, drift, vedligeholdelse, reparation eller ændring Hvis købers reklamation viser sig at være uberettiget, skal køber erstatte det tab, BOLDSEN har lidt derved, herunder arbejdsløn, fragt m.v Køber har ikke andre rettigheder i anledning af mangler end beskrevet i Returnering af varer og emballage 8.1. Køber kan returnere leverede varer og emballage inden for rammerne af BOLDSENs til enhver tid gældende returbetingelser, der er at finde sidst i dette dokument. 9. Pris og prisændringer 9.1. Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms, fragt, fragtforsikring m.v BOLDSEN forbeholder sig ret til at forhøje en aftalt pris som følge af dokumenterede ændringer i valutakurser, priser fra underleverandører, told, skatter, afgifter og andre forhold uden for BOLDSENs kontrol frem til faktureringstidspunktet BOLDSEN forbeholder sig ret til at fakturere køber et gebyr for ordrer under et vist minimumsbeløb eller en vis minimumsmængde, forgæves kørsel, særlig emballering, uberettiget reklamation m.v. i henhold til BOLDSENs til enhver tid gældende gebyrpolitik, som er tilgængelig på Betaling Køber skal betale den aftalte købesum for en vare rettidigt. BOLDSEN forbeholder sig ret til delfakturering for delleverancer Køber er ikke berettiget til at tilbageholde købesummen for en vare eller foretage modregning heri for eventuelle krav, som køber måtte have mod BOLDSEN. Det gælder, hvad enten kravene udspringer af samme eller andet retsforhold Hvis køber undlader at betale købesummen for en vare rettidigt af årsager, som BOLDSEN ikke er ansvarlig for, påløber der morarente med 2 % pr. påbegyndt måned fra forfald Hvis køber undlader at betale købesummen for en vare rettidigt af årsager, som BOLDSEN ikke er ansvarlig for, har BOLDSEN ret til skriftligt at kræve betaling inden 10 kalenderdage. Sker betaling ikke inden fristens udløb, har BOLDSEN efter eget valg ret til: At suspendere opfyldelsen af sine forpligtelser over for køber, hvad enten de vedrører samme eller andre retsforhold, At modregne købesummen helt eller delvis i eventuelle tilgodehavender, som køber måtte have hos BOLDSEN, og/eller At ophæve købsaftalen for varen og eventuelle efterfølgende (del)leverancer samt kræve erstatning for det tab, BOLDSEN har lidt som følge af misligholdelsen. Hævebeføjelsen består, uanset at varen måtte være overgivet til køber Uanset eventuelle aftalte betalingsbetingelser og kreditrammer kan BOLDSEN til enhver tid uden varsel kræve forudbetaling, kontant betaling eller sikkerhed for betaling efter BOLDSENs nærmere bestemmelse Ejendomsretten til en vare forbliver hos BOLDSEN, indtil købesummen for varen og eventuelle andre skyldige beløb vedrørende varen er betalt fuldt ud. 11. Produktansvar BOLDSEN er kun ansvarlig for produktansvarsskader, i det omfang det følger af ufravigelige lovregler. BOLDSEN fraskriver sig udtrykkeligt ansvaret for produktansvarsskader på ethvert andet grundlag. Side 4 af 7

5 11.2. BOLDSENs ansvar for produktansvarsskader kan aldrig overstige dækningen på BOLDSENs produktansvarsforsikring, og BOLDSENs ansvar er i alle tilfælde begrænset som fastsat i Hvis BOLDSEN pålægges produktansvar i videre omfang, end hvad der følger af 11.1 og 11.2, skal køber skadesløsholde BOLDSEN. 12. Ansvarsfrihed og -begrænsning Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt en part ikke burde have taget dem i betragtning ved købsaftalens indgåelse, og omstændighederne forhindrer aftalens opfyldelse: Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herrer over, såsom brand, oversvømmelse, krig, uforudsete militærindkaldelser, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, terroranslag, restriktioner af drivkraft, computernedbrud, mangel på transportmidler, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, ekstraordinære indgreb fra nationale myndigheders eller EU-myndigheders side samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra BOLDSENs underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Det påhviler den part, som ønsker at påberåbe sig en ansvarsfrihedsgrund, uden ugrundet ophold skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og forventede ophør. Hvis en ansvarsfrihedsgrund ikke ophører inden for 6 måneder, har hver part ret til uden ansvar at annullere den ikke opfyldte del af købsaftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part BOLDSEN er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, produktionstab, tab af kontrakt, avancetab, tab af data, tab af goodwill, bøder eller tilsvarende, herunder punitive damages, og andre former for indirekte tab Medmindre andet aftales skriftligt, er BOLDSEN ikke ansvarlig for rådgivning eller tjenesteydelser, som leveres i forbindelse med køb, afprøvning, opstart, engineering, installation, montering, demontering, projektarbejde, support m.v. BOLDSEN leverer sådanne ydelser efter bedste evne. Køber er forpligtet til at betale en eventuel aftalt købesum for rådgivning eller tjenesteydelser, uanset om det ønskede resultat nås BOLDSEN garanterer ikke, at en leveret vare opfylder købers formål eller forudsætninger, og har ikke noget ansvar herfor. Det gælder, uanset at køber måtte have oplyst BOLDSEN herom BOLDSEN garanterer ikke for, at en leveret vare ikke krænker tredjeparts rettigheder, herunder blandt andet ophavsret, patenter, brugsmodeller, design og varemærker, og har ikke noget ansvar for sådan krænkelse BOLDSEN har intet ansvar i relation til en vare, medmindre køber har betalt købesummen for varen fuldt ud. 13. Generelle bestemmelser Enhver uenighed mellem køber og BOLDSEN, som ikke kan afklares i mindelighed, kan af enhver af parterne indbringes for en kompetent dansk domstol, som er eksklusivt værneting Enhver uenighed mellem køber og BOLDSEN er underlagt dansk ret bortset fra lovvalgsreglerne. Den internationale købelov, lov nr. 733 af 7. december 1988, og De Forenede Nationers konvention af 11. april 1980 om internationale købsaftaler finder ikke anvendelse BOLDSEN kan ændre Betingelserne uden varsel, med virkning for alle købsaftaler, der indgås efter ændringens ikrafttræden. Side 5 af 7

6 Returbetingelser Hos BOLDSEN ser vi det som vores fornemste opgave at gøre din forretning bedre. Det betyder blandt meget andet, at hvis du har købt en vare, som du ikke ønsker at beholde, så tager vi den retur inden for rammerne af vores returbetingelser, som du finder her. Vær opmærksom på, at hvis du ønsker at returnere en vare, fordi du har konstateret en mangel, så er det vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser, der gælder. 14. Varer med returret Standardvarer Standardvarer, som er varer, der indgår i BOLDSENs standardsortiment, kan returneres i op til 90 kalenderdage efter levering, forudsat at varerne fortsat indgår i vores standardsortiment på det tidspunkt, hvor du returnerer dem Skaffevarer Skaffevarer, som er varer, der ikke indgår i BOLDSENs standardsortiment, og som vi skaffer specielt til dig, kan returneres i op til 90 kalenderdage efter levering, forudsat at vores underleverandør accepterer returnering. Returbetingelser, returfradrag, returprocedure m.v. kan afvige fra disse returbetingelser og oplyses ved henvendelse til en BOLDSEN salgsmedarbejder. Se medarbejderoversigt på EUR-paller og pallerammer Europaller og pallerammer kan returneres, forudsat at de fortsat benyttes af BOLDSEN til transport m.v. på det tidspunkt, hvor du returnerer dem. 15. Varer uden returret Brugte varer, specialforarbejdede eller fremstillede varer, udstillingsvarer, udsalgsvarer og engangsemballage kan ikke returneres. 16. Returforudsætninger For at en vare med returret kan returneres til os, er der nogle forudsætninger, som skal være opfyldt: Købt hos BOLDSEN Varen skal være købt hos BOLDSEN Salgbar vare Varen skal være ubrugt, ubeskadiget, komplet, salgbar og i original emballage, som ligeledes skal være ubeskadiget Emballage Europaller og pallerammer skal være i fejlfri stand bortset fra almindelig slitage Sorterede varer Ved returnering af flere forskellige varer skal varerne være sorteret Totalt mere end kr. 250 efter 5 dage Hvis du returnerer senere end 5 kalenderdage efter levering skal den samlede returforsendelses nettokøbspris - dvs. den nettopris, du oprindeligt blev faktureret for varerne eksklusive moms, fragt, fragtforsikring m.v. - udgøre mindst kr Vedlagt returseddel eller returnummer Returleverancen skal være vedlagt den returseddel, som vi mailer til dig efter oprettelsen af returordren. Alternativt kan leverancen være tydelig markeret med returordrenummeret og teksten retur til BOLDSEN. 17. Returfradrag Returnering af varer er en service, vi tilbyder dig, og betaling for denne service foregår ved et returfradrag på den enkelte vare For standardvarer udgør returfradraget: 0 % af nettokøbsprisen ved returnering inden for 5 kalenderdage efter levering; 5 % af nettokøbsprisen ved returnering inden for 6-14 kalenderdage efter levering; og 20 % af nettokøbsprisen ved returnering inden for kalenderdage efter levering For skaffevarer udgør returfradraget: 20 % af nettokøbsprisen ved returnering inden for 0-90 kalenderdage efter levering; Herudover kan der blive påført et leverandørbetinget returfradrag samt fragt til leverandøren For europaller og pallerammer udgør returfradraget: 20 % af nettokøbsprisen Minimumsfradrag Bortset fra returnering af standardvarer inden for 5 kalenderdage efter levering udgør returfradraget uanset altid minimum kr. 150 pr. returordre. Side 6 af 7

7 17.6. Returneret vare Ved opgørelse af returfradraget i henhold til anser vi en vare for at være returneret til os, når vi rent fysisk har modtaget varen. 18. Returprocedure Returneringsprocedure Hvis du ønsker at returnere en vare, gælder følgende procedure: Kontakt BOLDSEN Kontakt en BOLDSEN salgsmedarbejder og få oprettet en returordre. Print returseddel fra mail og vedlæg denne Vi mailer en returseddel til dig og denne skal du vedlægge varerne. Alternativt kan varerne være tydelig markeret med returordrenummeret og teksten retur til BOLDSEN. Emballér varen og arrangér fragt Emballér varen forsvarligt, arrangér fragt og tegn eventuelt fragtforsikring. Returnering af varer sker for din regning og risiko. Returnér varen til BOLDSEN Returnér varen til BOLDSEN ved enten at sende den eller indlevere den i et center. Se oversigt over BOLDSEN centre på Returbetingelser opfyldt Er returbetingelserne opfyldt, krediterer vi din konto med et beløb, der svarer til varens nettokøbspris efter fradrag af returfradraget, og vi sender dig også en kreditnota på beløbet. Fragt, fragtforsikring m.v., som du måtte have betalt ud over varens nettokøbspris, refunderes ikke. For standardvarers, europallers og pallerammers vedkommende vil godskrivning og udsendelse af kreditnota sædvanligvis ske inden 14 kalenderdage efter vores modtagelse af returvaren. For skaffevarers vedkommende inden 30 kalenderdage efter vores modtagelse af returvaren Returbetingelser ikke opfyldt Er returbetingelserne ikke opfyldt, forbeholder vi os ret til efter eget valg at returnere varen til dig eller bortskaffe den for din regning, hvis du ikke afhenter den inden en frist, som vi fastsætter. BOLDSENs omkostninger til returnering eller bortskaffelse kan modregnes i tilgodehavender, du måtte have hos os Hvis der på forsendelsen ikke er oplyst et returnummer, vil returvaren altid blive returneret eller bortskaffet som beskrevet i Hvis en returvare ikke er påført et returnummer, forbeholder vi os ret til at opkræve et returfradrag på 25 % af varens nettokøbspris uanset bestemmelserne i Ændring af returpolitikken BOLDSEN kan ændre betingelserne for returnering uden varsel med virkning for alle varer, der returneres efter ændringens ikrafttræden. Du bør derfor altid læse de gældende returbetingelser, som du finder på før du returnerer en vare. Side 7 af 7

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne. ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER (NL92) LEVERINGSBETINGELSER for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Brødrene Dahl (sælger) og en given køber i forhold til alle tilbud, ordrer

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR

Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Bestillingsliste ALTANTILBEHØR Velkommen til MiNALTAN s bestillingsliste Vi er stolte af at kunne tilbyde et bredt udvalg af altantilbehør i meget høj kvalitet. Produkterne er udvalgte ved en række forskellige

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Breinholm Gruppen ApS (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Nytstaaltag.dk (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Gældende fra 1. januar 2013 1. GENERELT 1.1 Følgende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på enhver leverance fra Atlas Copco Kompressorteknik A/S

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

Modelforslag til DADIF (Dansk Diagnostik- og Laboratorieforening) Salgs- og Leveringsbetingelser ved salg af løsøre mellem erhvervsdrivende i Danmark

Modelforslag til DADIF (Dansk Diagnostik- og Laboratorieforening) Salgs- og Leveringsbetingelser ved salg af løsøre mellem erhvervsdrivende i Danmark Modelforslag til DADIF (Dansk Diagnostik- og Laboratorieforening) Salgs- og Leveringsbetingelser ved salg af løsøre mellem erhvervsdrivende i Danmark 1. Gyldighed Salgs- og leveringsbetingelserne gælder

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Almindelige betingelser 1.1 Disse almindelige betingelser for salg og levering ( Betingelserne ) finder anvendelse ved salg og levering af produkter og reservedele ( Produkter

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

NL92/TLN92 Nærværende kontraktgrundlag vedrører levering og idriftsættelse af slamspejlsmålere og controllere.

NL92/TLN92 Nærværende kontraktgrundlag vedrører levering og idriftsættelse af slamspejlsmålere og controllere. BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 NL92/TLN92 Nærværende kontraktgrundlag vedrører levering og idriftsættelse af slamspejlsmålere

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S April 2016 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, med mindre andet er skriftligt aftalt. Kundens eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs-, leverings- og returbetingelser

Salgs-, leverings- og returbetingelser 1 Salgs-, leverings- og returbetingelser 2 Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Fisker Skanderborg A/S (Sælger) alle leverancer på følgende vilkår uanset

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. Anvendelse Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Betingelserne ) finder anvendelse for

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser")

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde (Forretningsbetingelser) Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser") for MSCi ApS, CVR-nr. 33 58 05 76 (herefter MSCi ) Februar 2015. Tore Vulpius Adm.

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk

Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk Præsentation 2011 www.ts-tegl.dk 1 Profil / Samarbejdspartner 2 Tilbuds anvisning 3-6 Produkter 7 Forbandter 8 TS-PROFILEN 9 Montagevejledning for TS-PROFILEN 10 Montagevejledning for TS-ENDELUK 11-17

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når V. Brøndum A/S afgiver tilbud over for en kunde, opfordrer

Læs mere

2.5. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at indhente en kreditvurdering af køber såvel før som efter købsaftalens indgåelse.

2.5. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at indhente en kreditvurdering af køber såvel før som efter købsaftalens indgåelse. Zederkof A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Zederkof A/S Handelskøb 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert B2B tilbud og salg fra Zederkof A/S. Salgs- og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication

Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication Salgs- og leveringsbetingelser for Added Value Communication 1. Generelt Følgende vilkår gælder for alle produkter og ydelser leveret af Added Value Communication. Vilkårene finder anvendelse medmindre

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Salg- og leveringsbetingelser

Salg- og leveringsbetingelser Salg- og leveringsbetingelser Alle aftaler med ZF Danmark er underlagt Orgalime S 2012 (se venligst bilag) med følgende undtagelser: Pkt. 10 afsnit 2 ændres til: Levering sker ex works Pkt. 19 ændres til:

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

MODELFORSLAG TIL ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I INTERNATIONALE LØSØREKØB

MODELFORSLAG TIL ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I INTERNATIONALE LØSØREKØB MODELFORSLAG TIL ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I INTERNATIONALE LØSØREKØB 1. Anvendelse 1.1. Når Sælger eller Køber i tilbud, ordrer, ordrebekræftelser, aftaler eller andre dokumenter vedrørende

Læs mere

Region Midtjyllands standardbetingelser

Region Midtjyllands standardbetingelser Region Midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser 3. udgave Standardbetingelser april 2013

Læs mere

wireless factory aps Vestergade 2C dk-1456 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Salgs- og forretningsbeting elser Version v1.

wireless factory aps Vestergade 2C dk-1456 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Salgs- og forretningsbeting elser Version v1. wireless factory aps Vestergade 2C dk-1456 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Salgs- og forretningsbeting elser Version v1.12 Indhold 1. Generelt... 3 2. Tilbud... 3 3. Priser...

Læs mere

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser

Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser Generelle salgs- support- & leveringsbetingelser 1 Anvendelse 1.1 Nærværende salgs- support- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer, supportaftaler og aftaler i

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser Generelle salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra jan 2016. Telefon: E-mail: Web: 8742 8000 support@nhc.dk Silkeborg 2016 0 Generelle salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere