GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4"

Transkript

1 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs- og leveringsbetingelser for lagersalg, dvs. for lagerførte varer hos Gavatec A/S i Danmark. 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for lagersalg gælder mellem en given køber (kunde) og Gavatec A/S (sælger) i forhold til alle tilbud, ordrer og leverancer, medmindre andet er skriftlig aftalt mellem parterne I tilfælde af uoverensstemmelse mellem en særskilt skriftlig aftale og nærværende salgs- og leveringsbetingelser for lagersalg, har den konkret indgåede skriftlige aftale forrang Ved salg af ikke lagerførte varer (skaffe- og forskrivningssalg) og som skal fremskaffes specielt eller leveres efter bestilling, er Gavatec A/S forpligtelser over for køber (kunden) begrænset til de rettigheder, Gavatec A/S opnår hos pågældende leverandør(er) og/eller producent(er). Der henvises til side 3: II. Gældende salgs- og leveringsbetingelser for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Alle skitser, tegninger og teknisk dokumentation (gælder for både I og II) til brug ved fremstillingen af leverancer eller dele deraf og som videregives til køber (kunden) før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Gavatec A/S ejendom. Materialet må ikke uden Gavatec A/S skriftlige tilladelse anvendes til andet end i forbindelse med brugen og vedligeholdelsen af de leverede varer. Materialet må endvidere ikke af køber (kunden) kopieres, reproduceres, overgives eller på anden måde bringes til uvedkommende tredjemands kundskab. 2. Priser og levering 2.1. Ved salg for lagerførte varer gælder de priser (ex. moms), som fremgår af Gavatec A/S til enhver tid gældende prisliste. (Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg) Gavatec A/S forbeholder sig ret til at ændre prisen, såfremt der efter Gavatec A/S endelige tilbud/accept pålægges udefra kommende dokumenterede nye eller forøgede omkostninger, bl.a. som følge af ændringer i told, skatter, afgifter, valutakurser eller dokumenterede prisstigninger fra leverandør(er) og/eller producent(er) Herudover forbeholder Gavatec A/S sig ret til at pålægge køber (kunden) en energiafgift, bl.a. et olietillæg ved leverancer Afgiver Gavatec A/S skriftligt tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbudet, såfremt accept ikke er kommet frem til Gavatec A/S inden 4 uger fra tilbuddets dato Leveringsstedet er købers (kundens) angivne adresse i Danmark og/eller adressen, som fremgår af ordren, tilbuddet eller ordrebekræftelsen. Eventuel fragt, som køber (kunden) betaler, skal altid faktureres køber (kunden) og ikke betales kontant ved modtagelsen. Det leverede skal fremgå af en medfølgende følgeseddel Gavatec A/S forbeholder sig ret til at pålægge et fragt- og/eller ekspeditionsgebyr på fakturaen, bl.a. ved ordrer under en vis størrelse samt i tilfælde, hvor køber (kunden) rekvirerer en haste-levering udenfor Gavatec A/S normale distribution Afhentning hos Gavatec A/S i Roskilde: Kan aftales indenfor normal åbningstid. Varerne kan eventuelt efter aftale, stilles udenfor (ved porten) på købers (kundens) risiko og afhentes udenfor normal arbejdstid. Udenfor normal åbningstid pålægges et gebyr, fastsat af Gavatec A/S Køber (kunden) har ret til at returnere kurante og igen-salgsbare lagervarer til Gavatec A/Sl, bilagt kopi af Gavatec A/S faktura og har krav på kreditering af købsprisen fratrukket et af Gavatec A/S fastsat returneringsfradrag. Kun nye og ubrugte varer kan returneres. Returvarer skal være rengjorte og ubeskadigede. Fabriksemballerede varer skal Gavatec A/S kun tage retur i ubrudt original emballage Der henvises til Gavatec A/S betingelser for returnering af lagerførte varer, som fremgår af et særskilt tillæg til nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Gavatec A/S Danmark. 3. Emballage 3.1. Standardemballage, såsom paller og bokspaller, der er faktureret køber (kunden), vil blive godskrevet køber (kunden) ved frankoreturnering til Gavatec A/S i ubeskadiget stand, det vil sige betinget af, at emballagen kan genanvendes. Engangsemballage refunderes ikke, uanset om denne eventuelt er blevet faktureret køber (kunden). 4. Forsinket levering 4.1. Det aftalte leveringstidspunkt skal fremgå af aftalen, ordrebekræftelsen eller tilsvarende Sker der en eventuel forskydning af det aftalte leveringstidspunkt med op til 3 arbejdsdage, anses leveringen stadig for rettidig, og giver dermed ikke køber (kunden) ret til at udøve misligholdelsesbeføjelser Ved levering senere end 3 arbejdsdage efter leveringstidspunktet har køber (kunden) valget mellem at forlange det købte leveret eller at hæve købet, idet en sådan forsinkelse anses for at være væsentlig Leveringstider gælder med forbehold af force majeure Såfremt Gavatec A/S vil påberåbe sig force majeure - eller såfremt Gavatec A/S må indse, at aftalte leveringstider ikke kan overholdes - påhviler det Gavatec A/S uden unødigt ophold at give køber (kunden) underretning herom Køber (kunden) kan alene kræve erstatning af Gavatec A/S, såfremt en forsinkelse skyldes et groft uagtsomt forhold udvist af Gavatec A/S.

2 Side 2 af 4 5. Betalingsbetingelser 5.1. Betaling skal senest være Gavatec A/S i hænde på den på fakturaen angivne forfaldsdato Hvis betaling sker efter forfaldsdatoen, beregner Gavatec A/S renter af restgælden fra forfaldsdatoen i henhold til renteloven Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende indbetalinger Køber (kunden) er i intet tilfælde berettiget til at foretage nogen form for modregning i købesummen, medmindre det forinden skriftligt er aftalt med Gavatec A/S Såfremt køber (kunden) ikke overholder de aftalte betalingsbetingelser, er Gavatec A/S berettiget til at tilbageholde fremtidige ordrer/leverancer til pågældende køber (kunde) Gavatec A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte og leverede, indtil hele købesummen samt eventuelle yderligere omkostninger er betalt af køber (kunden). 6. Mangler, reklamation, garanti og afhjælpningsret 6.1. Køber (kunden) har ved levering pligt til at undersøge eller foranledige undersøgelse af varen og leverancen. Hvis køber (kunden) vil påberåbe sig en mangel ved varen, skal køber (kunden) senest 5 arbejdsdage efter, at manglen er eller burde være opdaget, give Gavatec A/S skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består Mangler, der burde være opdaget straks ved levering, kan ikke påberåbes på et senere tidspunkt Såfremt mængden på leverancen ikke stemmer overens med det aftalte, skal køber (kunden) straks reklamere over dette overfor Gavatec A/S Mangler eller fabrikationsfejl, hvorover der reklameres berettiget og rettidigt, afhjælpes ved omlevering eller reparation efter foretagen undersøgelse hos leverandøren og/eller producenten af det pågældende produkt, og efter at denne har godkendt reklamationen Defekte dele skal på forlangende indsendes til Gavatec A/S efter nærmere aftale Såfremt leverandøren og/eller producenten har afgivet særlig skriftlig garanti for varen, vil garantien kun blive videregivet til køber (kunden), såfremt det fremgår af garantien, at det alene er leverandøren og /eller producenten, der hæfter for garantiforpligtelsen, det vil sige at krav ifølge garantien kun kan gøres gældende over for leverandøren og/eller producenten. 7. Begrænsning af misligholdelsesbeføjelser, ansvarsbegrænsning og forældelse 7.1. Købers (kundens) misligholdelsesbeføjelser i tilfælde af forsinkelse eller mangler, som Gavatec A/S er ansvarlig for efter ovenstående vilkår, er begrænset i overensstemmelse med vilkårene ovenfor. Køber (kunden) kan således ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor Gavatec A/S, udover hvad fremgår af vilkårene ovenfor Gavatec A/S er i intet tilfælde ansvarlig for købers (kundens) driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, herunder eventuelle dagsbods- eller andre konventionalbodskrav som køber (kunden) måtte blive påført som følge af misligholdelse fra Gavatec A/S, som Gavatec A/S er ansvarlig for efter ovenstående vilkår Gavatec A/S eventuelle erstatningsansvar for misligholdelse er begrænset til det krav / beløb Gavatec A/S kan opnå betaling af hos sin leverandør og/eller producent i tilfælde, hvor misligholdelsen skyldes forhold for hvilke leverandøren og/eller producenten bærer ansvaret eller risikoen i forhold til Gavatec A/S Gavatec A/S ansvar er for enhver form for misligholdelse i øvrigt begrænset til fakturabeløbet (ex. moms) for de af misligholdelsen omfattede varer Ethvert krav imod Gavatec A/S for misligholdelse forældes 2 år efter levering af de af misligholdelsen omfattede varer. 8. Produktansvar 8.1. Med forbehold for hvad der følger af Produktansvarslovens præceptive regler er Gavatec A/S alene ansvarlig for skader forvoldt af de af Gavatec A/S leverede produkter (produktansvar), såfremt køber (kunden) kan påvise, at skaderne skyldes grov uagtsomhed udvist af Gavatec A/S Gavatec A/S er dog i intet tilfælde ansvarlig for købers (kundens) driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, herunder eventuelle dagsbods- eller andre konventionalbodskrav som køber (kunden) måtte blive påført som følge af en produktansvarsskade, som Gavatec A/S er ansvarlig for efter ovenstående vilkår Gavatec A/S har produktansvarsforsikring med dækning op til 10 mio.kr. (DKK.) 9. Byggeleveranceklausul 9.1. Alle leverancer af byggematerialer i Danmark leveres efter reglerne i AB 92 5, stk. 5 og 10, stk. 4, medmindre der indgås anden skriftlig aftale herom Leverancer sker i øvrigt i overensstemmelse med nærværende betingelser. 10. Lovvalg og værneting Købet reguleres af dansk rets almindelige retsregler; - uanset om salget sker udenfor Danmarks grænser Alle tvistligheder, som der ikke kan opnås enighed om, afgøres ved retten i Roskilde, Danmark. 11. Ændringer Gavatec A/S i Danmark er til enhver tid berettiget til ensidigt at ændre ovenfor nærværende salgs- og leveringsbetingelser I, samt i tilknyttede tillæg mv., der henvises til i ovennævnte betingelser.

3 II Side 3 af 4 Salgs- og leveringsbetingelser for skaffe- og forskrivningssalg, dvs. for ikke lagerførte varer hos Gavatec A/S i Danmark; - inklusiv specialfremstillet produkter. 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser for skaffe- og forskrivningssalg, det vil sige for ikke lagerførte varer hos Gavatec A/S, gælder mellem en given køber (kunde) og Gavatec A/S i Danmark (sælger) i forhold til alle tilbud, ordrer og leverancer, medmindre andet er skriftlig aftalt mellem parterne I tilfælde af uoverensstemmelse mellem en særskilt skriftlig aftale og nærværende salgs- og leveringsbetingelser for skaffe- og forskrivningssalg, har den konkret indgåede skriftlige aftale forrang Gavatec A/S forpligtelser over for køber (kunden) er begrænset til de rettigheder, Gavatec A/S opnår hos sin leverandør og/eller producent Alle skitser, tegninger og teknisk dokumentation (gælder for både I og II) til brug ved fremstillingen af leverancer eller dele deraf og som videregives til køber (kunden) før eller efter aftalens indgåelse, forbliver Gaatec A/S ejendom. Materialet må ikke uden Gavatec A/S skriftlige tilladelse anvendes til andet end i forbindelse med brugen og vedligeholdelsen af de leverede varer. Materialet må endvidere ikke af køber (kunden) kopieres, reproduceres, overgives eller på anden måde bringes til uvedkommende tredjemands kundskab. 2. Priser og levering 2.1. Ved salg for skaffe- og forskrivningssalg gælder de priser (ex. moms), som fremgår af Gavatec A/S til enhver tid gældende pris- og tilbudsafgivelse. (Alle tilbud afgives med forbehold for mellemsalg) Gavatec A/S forbeholder sig ret til at ændre prisen, såfremt der efter Gavatec A/S endelige tilbud/accept pålægges udefra kommende dokumenterede nye eller forøgede omkostninger, bl.a. som følge af ændringer i told, skatter, afgifter, valutakurser eller dokumenterede prisstigninger fra leverandør(er) og/eller producent(er) Herudover forbeholder Gavatec A/S sig ret til at pålægge køber (kunden) en energiafgift, bl.a. et olietillæg ved leverancer Afgiver Gavatec A/S skriftligt tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist, bortfalder tilbudet, såfremt accept ikke er kommet frem til Gavatec A/S inden 4 uger fra tilbuddets dato Hvis ikke andet aftales sker levering på leveringsvilkår ab frabrik producentens adresse, hvis producentens adresse er i Danmark og Ex Works producentens adresse INCOTERMS 2000, hvis producentens adresse er i udlandet Hvis det aftales, at Gavatec A/S skal forestå levering er leveringsstedet købers (kundens) angivne adresse i Danmark og/eller adressen, som fremgår af ordren, tilbuddet eller ordrebekræftelsen. Eventuel fragt, som køber (kunden) betaler, skal altid faktureres køber (kunden) og ikke betales kontant ved modtagelsen. Det leverede skal fremgå af en medfølgende følgeseddel Gavatec A/S forbeholder sig ret til at pålægge et gebyr på fakturaen, bl.a. ved ordrer under en vis størrelse, samt i tilfælde, hvor køber (kunden) rekvirerer en haste-levering udenfor Gavatec A/S normale distribution. Desuden forbeholder Gavatec A/S sig ret til, eventuelt at videredebiterer fragt fra leverandør og/eller producent Køber (kunden) har ikke mulighed for at returnere skaffe- og forskrivnings varer; - samt specialfremstillet varer til Gavatec A/S, 2.9. Der henvises til Gavatec A/S betingelser for returnering af skaffe- og forskrivnings varer, som fremgår af et særskilt tillæg til nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser for Gavatec A/S Danmark. 3. Emballage 3.1. Standardemballage, såsom paller og bokspaller, der er faktureret køber (kunden), vil blive godskrevet køber (kunden) ved frankoreturnering til Gavatec A/S i ubeskadiget stand, det vil sige betinget af, at emballagen kan genanvendes. Engangsemballage refunderes ikke, uanset om denne eventuelt er blevet faktureret køber (kunden). 4. Forsinket levering 4.1. Det aftalte leveringstidspunkt skal fremgå af aftalen, ordrebekræftelsen eller tilsvarende. Opgivne leveringstider er fastsat efter Gavatec A/S bedste skøn, men er ikke bindende, og forsinkelser berettiger ikke køber (kunden) til at hæve købet, medmindre leverandøren og/eller producenten accepterer ophævelsen Leveringstider gælder med forbehold af force majeure. Leveringstidspunktet forskydes i den periode, som en force majeure situationen varer. Hvis en force majeure situation varer længere end 3 måneder er begge parter berettiget til at hæve købet, uden at ifalde ansvar Såfremt Gavatec A/S vil påberåbe sig force majeure, eller såfremt Gavatec A/S må indse, at aftalte leveringstider ikke kan overholdes, påhviler det Gavatec A/S uden unødigt ophold at give køber (kunden) underretning herom Køber (kunden) kan alene kræve erstatning af Gavatec A/S, såfremt en forsinkelse skyldes et groft uagtsomt forhold udvist af Gavatec A/S.

4 Side 4 af 4 5. Betalingsbetingelser 5.1. Betaling skal senest være Gavatec A/S i hænde på den på fakturaen angivne forfaldsdato Hvis betaling sker efter forfaldsdatoen, beregner Gavatec A/S renter af restgælden fra forfaldsdatoen i henhold til renteloven Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende indbetalinger Køber (kunden) er i intet tilfælde berettiget til at foretage nogen form for modregning i købesummen, medmindre det forinden skriftligt er aftalt med Gavatec A/S Såfremt køber (kunden) ikke overholder de aftalte betalingsbetingelser, er Gavatec A/S berettiget til at tilbageholde fremtidige ordrer/leverancer til pågældende køber (kunde) Gavatec A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte og leverede, indtil hele købesummen samt eventuelle yderligere omkostninger er indbetalt af køber (kunden). 6. Mangler, reklamation, garanti og afhjælpningsret 6.1. Køber (kunden) har ved levering pligt til at undersøge eller foranledige undersøgelse af varen og leverancen. Hvis køber (kunden) vil påberåbe sig en mangel ved varen, skal køber (kunden) senest 5 arbejdsdage efter, at manglen er eller burde være opdaget, give Gavatec A/S skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består Mangler, der burde være opdaget straks ved levering, kan ikke påberåbes på et senere tidspunkt Såfremt mængden på leverancen ikke stemmer overens med det aftalte, skal køber (kunden) straks reklamere over dette overfor Gavatec A/S Mangler eller fabrikationsfejl, hvorover der reklameres berettiget og rettidigt, afhjælpes ved omlevering eller reparation efter foretagen undersøgelse hos leverandøren og/eller producenten af det pågældende produkt, og efter at denne har godkendt reklamationen Defekte dele skal på forlangende indsendes til Gavatec A/S efter nærmere aftale Såfremt leverandøren og/eller producenten har afgivet særlig skriftlig garanti for varen, vil garantien kun blive videregivet til køber (kunden), såfremt det fremgår af garantien, at det alene er leverandøren og /eller producenten, der hæfter for garantiforpligtelsen, det vil sige at krav ifølge garantien kun kan gøres gældende over for leverandøren og/eller producenten. 7. Begrænsning af misligholdelsesbeføjelser, ansvarsbegrænsning og forældelse 7.1. Købers (kundens) misligholdelsesbeføjelser i tilfælde af forsinkelse eller mangler, som Gavatec A/S er ansvarlig for efter ovenstående vilkår, er begrænset i overensstemmelse med vilkårene ovenfor. Køber (kunden) kan således ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor Gavatec A/S, udover hvad fremgår af vilkårene ovenfor Gavatec A/S er i intet tilfælde ansvarlig for købers (kundens) driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, herunder eventuelle dagsbods- eller andre konventionalbodskrav som køber (kunden) måtte blive påført som følge af misligholdelse fra Gavarec A/S, som Gavatec A/S er ansvarlig for efter ovenstående vilkår Gavatec A/S eventuelle erstatningsansvar for misligholdelse er begrænset til det krav / beløb Gavatec A/S kan opnå betaling af hos sin leverandør og/eller producent i tilfælde, hvor misligholdelsen skyldes forhold for hvilke leverandøren og/eller producenten bærer ansvaret eller risikoen i forhold til Gavatec A/S Gavatec A/S ansvar er for enhver form for misligholdelse i øvrigt begrænset til fakturabeløbet (ex. moms) for de af misligholdelsen omfattede varer Ethvert krav imod Gavatec A/S for misligholdelse forældes 2 år efter levering af de af misligholdelsen omfattede varer. 8. Produktansvar 8.1. Med forbehold for hvad der følger af Produktansvarslovens præceptive regler er Gavatec A/S alene ansvarlig for skader forvoldt af de af Gavatec A/S leverede produkter (produktansvar), såfremt køber (kunden) kan påvise, at skaderne skyldes grov uagtsomhed udvist af Gavatec A/S Gavatec A/S er dog i intet tilfælde ansvarlig for købers (kundens) driftstab, avancetab eller andre indirekte tab, herunder eventuelle dagsbods- eller andre konventionalbodskrav som køber (kunden) måtte blive påført som følge af en produktansvarsskade, som Gavatec A/S er ansvarlig for efter ovenstående vilkår. 9. Lovvalg og værneting 9.1. Købet reguleres af dansk rets almindelige retsregler; - uanset om salget sker udenfor Danmarks grænser Alle tvistligheder, som der ikke kan opnås enighed om, afgøres ved Retten i Roskilde, Danmark. 10. Ændringer 10.1 Gavatec A/S i Danmark er til enhver tid berettiget til ensidigt at ændre ovenfor nærværende salgs - og leveringsbetingelser II, samt i tilknyttede tillæg mv., der henvises til i ovennævnte betingelser.

5 SÆRSKILT TILLÆG TIL: ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Side 1 af 1. Med henvisning til Gavatec A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser omfattende: I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer), punkt nr. 2.8 og 2.9 II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer); - inklusiv specialfremstillet varer, punkt nr og 2.9. BETINGELSER FOR RETURVARER 1. Generelle returbetingelser og forudsætninger for returleverancer fra køber (kunden) til Gavatec A/S 1.1. Returvaren skal være dokumenteret, det vil sige bilagt kopi af Gavatec A/S faktura. I modsat fald afvises returneringen Returnering skal altid forhåndsaftales med købers (kundens) daglige kontaktperson(er) hos Gavatec A/S Returvaren skal være komplet og i salgsbar stand samt være i ubeskadiget original emballage Returleverancen skal være specificeret og sorteret ved modtagelsen hos Gavatec A/S Returvaren må ikke være udgået af Gavatec A/S sortiment PE-rør og/eller øvrige returvarer i afmålte længder eller i specialmål (i specialudførelse) tages ikke retur Såfremt returvarerne ikke opfylder betingelserne/forudsætningerne, returneres eller bortskaffes returleverancen for købers (kundens) regning af Gavatec A/S. 2. Returnering af lagerførte varer (I.: Gældende for lagersalg) 2.1. Lagerførte varer kan returneres i op til 180 dage efter levering/fakturering (dokumenteret ved faktura-kopi) mod betaling af håndteringsomkostninger: Returfradrag minimum 25%, der fastsættes individuelt af Gavatec A/S i henhold til de modtagne returvares stand og de medfølgende dokumenter i form af kopi af faktura/følgeseddel. Gavatec A/S forbeholder sig ret til i de tilfælde, hvor returvarer er i så dårlig stand, at de ikke er brugbare mere at disse skrottes. Er disse returvarer indleveret til Gavatec A/S i Roskilde er det købers-/kundens ejendom, der skal afhentes indenfor 14 arbejdsdage efter at køber (kunden) er gjort bekendt med Gavatec A/S beslutning om skrotning. > 180 dage fra leveringsdagen. Tages ikke retur som udgangspunkt. Hvis leverandøren og/eller producenten afkræver Gavatec A/S et fradrag ved returnering af lagerførte varer, skal dette betales af kunden (køber) i tillæg til de anførte håndteringsomkostninger. 3. Returnering af ikke lagerførte varer (II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg; - samt specialfremstillet varer) 3.1. Ikke lagerførte varer (skaffe- og forskrivningssalg mærket med S i varenummer); - samt specialfremstillet vare, kan ikke returneres til Gavatec A/S. 4. Gavatec A/S i Danmark behandling af en returleverance 4.1. Returnering af lagerførte varer behandles sædvanligvis inden for 10 arbejdsdage efter modtagelsen på lager af en forhåndsaftalt returnering. Indenfor max. 30 arbejdsdage fremsender Gavatec A/S i Danmark en kreditnota, såfremt returvarerne opfylder betingelserne/forudsætningerne for en lagerført returleverance Ønskes returvarerne afhentet på en bestemt lokations-adresse (plads), skal dette aftales med købers (kundens) daglige kontaktperson hos Gavatec A/S i Danmark. Afhentning sker kun efter særlig aftale med angivelse af korrekt afhentnings-adresse inklusiv returseddel, det vil sige faktura-kopi bilagt returleverancen Mindre mængder returvarer kan til enhver tid afleveres hos Gavatec A/S i Roskilde i åbningstiden; - inklusiv returseddel, det vil sige faktura-kopi af returleverancen. 5. Ændringer 5.1. Gavatec A/S i Danmark er til enhver tid berettiget til ensidigt at ændre ovenfor nærværende betingelser for returvarer. Danmark Køgevej 204, DK-4000 Roskilde CVR /VAT).: DK

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Købers eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser

H. Jessen Jürgensen A/S. - alt til klima- og køleanlæg. Salgs- og leveringsbetingelser H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Salgs- og leveringsbetingelser maj 2014 Salgs- og leveringsbetingelser I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang,

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser

Standardbetingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser for indkøb af varer og tjenesteydelser 1 Generelt 1.1 Herlev Kommunes standardbetingelser gælder i forholdet mellem leverandører og Herlev Kommune, i det følgende kaldet henholdsvis leverandør og kommunen.

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser

mosaikhjornet.dk Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Fragtbetingelser Varer leveres med Postdanmark til brofaste øer til en pris afhængig af vægten (pakker under 50 kg). Prisen herfor oplyses i forbindelse med købet på hjemmesiden.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015]

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015] AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) [Måned 2015] Vedrørende indkøb af pipetteringsrobot med tilhørende serviceaftale mellem Institut for Retsmedicin, Afdeling

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser

Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser Brødrene Dahls salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder mellem Brødrene Dahl (sælger) og en given køber i forhold til alle tilbud, ordrer

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S

Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nordisk Wavin A/S April 2016 Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, med mindre andet er skriftligt aftalt. Kundens eventuelle købs- og/eller salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Breinholm Gruppen ApS (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under

Læs mere

Salgs- & leveringsbetingelser

Salgs- & leveringsbetingelser Salgs- & leveringsbetingelser januar 2005 1. gyldighed A. Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel mellem Expedit a/s, dk-8370 Hadsten, i det følgende kaldet Expedit,

Læs mere

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 123-125191 PCH/dha 21.10.2015 kgj Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Produktet... 4 4. Fuldmagt...

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når V. Brøndum A/S afgiver tilbud over for en kunde, opfordrer

Læs mere

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER 1. GENERELT 1. GENERELT Alle leverance fra CADO finder sted på grundlag af nærværende almindelige forretningsbetingelser og er gældende mellem parterne, medmindre andet er skriftligt aftalt. Alle oplysninger om vægt,

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Nærværende salgs- og leveringsbetingelser er gældende for al samhandel med MIPO PARTS ApS. Med kunden menes der MIPO PARTS ApS s kunde = forhandler. Med slutbruger

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere? Screwpull proptrækkeren er udviklet af oliemanden Herbert Allen i 1979. I dag er varemærket Screwpull globalt anerkendt, og produkterne sælges i næsten ethvert industrialiseret land. Mange nye produkter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER

GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER GENERELLE SALGSVILKÅR OG -BETINGELSER 1. Med mindre andet er aftalt skriftligt, er ethvert tilbud og enhver (også fremtidig) aftale underlagt nærværende vilkår og betingelser, der udgør en integreret del

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Nytstaaltag.dk (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Februar 2014 Vedrørende indkøb og implementering af indkøbsanalyseløsning mellem Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 DK-8000

Læs mere

Salgs-, leverings- og returbetingelser

Salgs-, leverings- og returbetingelser 1 Salgs-, leverings- og returbetingelser 2 Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Fisker Skanderborg A/S (Sælger) alle leverancer på følgende vilkår uanset

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Almindelige betingelser 1.1 Disse almindelige betingelser for salg og levering ( Betingelserne ) finder anvendelse ved salg og levering af produkter og reservedele ( Produkter

Læs mere

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland

Rammeaftale. Mellem. Følgende regioner: Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. Region Nordjylland. Region Midtjylland Rammeaftale Mellem Følgende regioner: Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark.. Region Nordjylland. Region Midtjylland (herefter samlet "Regionerne" og hver for sig "den enkelte region") og

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser

Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige Salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for reservedele og værkstedsydelser 1. ANVENDELSESOMRÅDE Mercedes-Benz CPH A/S

Læs mere

2.5. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at indhente en kreditvurdering af køber såvel før som efter købsaftalens indgåelse.

2.5. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at indhente en kreditvurdering af køber såvel før som efter købsaftalens indgåelse. Zederkof A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Zederkof A/S Handelskøb 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert B2B tilbud og salg fra Zederkof A/S. Salgs- og

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S P E F O E E D E P L A D E SEMITECH A S ko rt f o rta lt - p e r f o r e r i n g t i l a lt INDHOLD Hvad er perforerede plader................... side 4-7 -t perforering....................................

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM.

Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. Grabowski Media generelle forretningsbetingelser Almindelig del Salgs- og leveringsbetingelser for Grabowski Media, CVR.nr. 25257537, herefter betegnet GM. De generelle forretningsbetingelser er gældende

Læs mere

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen

Kontakt information. Administrationen. WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde. Grafikken. IT-skadestuen INFORMATION Kontakt information Administrationen WebGait Københavnsvej 7b, 1sal 4000 Roskilde CVR-nr: 31791243 telefon : 45362209 Salg Bogholderi IT-undervisning IT-Service aftale info@webgait.dk telefon

Læs mere

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt "Kunden )

AFTALE November 2015. Kulstofapparatur. mellem. Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark. (i det følgende benævnt Kunden ) AFTALE November 2015 Kulstofapparatur mellem Aarhus Universitet Institut for Agroøkologi Blichers Allé 20 8830 Tjele Danmark (i det følgende benævnt "Kunden ) og (i det følgende benævnt "Leverandøren )

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Prisliste / Elementer / 12.2015. vejl. incl. moms

Prisliste / Elementer / 12.2015. vejl. incl. moms Prisliste / Elementer / 2.205 vejl. incl. moms Multi-Living af 204 ApS SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. MULTI-LIVING DESIGN OG MULTI-LIVING flat-pack samt generelle forretningsbetingelser på ordrebehandling,

Læs mere

Resume af vigtigste punkter:

Resume af vigtigste punkter: Pizzeria betingelser - s. 1 Resume af vigtigste punkter: Her forklares det i korte træk de vigtigste ting du siger ja til ved at acceptere kontrakten. Gratis pizzabakker Prisen for pizzabakkerne med reklamer

Læs mere

Handelsbetingelser for Iversen Company ApS.

Handelsbetingelser for Iversen Company ApS. Handelsbetingelser for Iversen Company ApS. Gennerelle oplysninger: Iversen Company ApS. mail@iversen.company www.iversen.company Cvr. 35893148 Tlf.: 9396 9030 Etableringsår 2014 Varebestilling Varer fra

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser")

Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde (Forretningsbetingelser) Salgs- og leveringsbetingelser samt almindelige forretningsbetingelser for rekvireret arbejde ("Forretningsbetingelser") for MSCi ApS, CVR-nr. 33 58 05 76 (herefter MSCi ) Februar 2015. Tore Vulpius Adm.

Læs mere

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber.

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser udgør aftalen mellem Home Innovations aps og køber. Fokus på det vi er gode til Home Innovations aps har valgt en strategi, hvor vi ønsker at have fokus på det

Læs mere

fermacell Stålsystemer Produktoversigt

fermacell Stålsystemer Produktoversigt fermacell Stålsystemer Produktoversigt Stil krav til din gipsvæg! Lydisolerende og brandhæmmende gips Unik lydreduktion allerede ved ét lag. Reducerer støj fra naborum allerede ved ét lag. Undgå 2-lags

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR. MM Multiservice v / Mikael Andersen 623-178008 NVA/nva 10.10.2014 ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER FOR MM Multiservice v / Mikael Andersen Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Den aftalte

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Easy Quality Systems Aps Buchwaldsgade 15B 1sal 5000 Odense C 61516600 www.eqs.dk mail@eqs.dk CVR 35 41 03 17

Easy Quality Systems Aps Buchwaldsgade 15B 1sal 5000 Odense C 61516600 www.eqs.dk mail@eqs.dk CVR 35 41 03 17 Buchwaldsgade 15B 1sal 5000 C 61516600 www.eqs.dk mail@eqs.dk CVR 35 41 03 17 Side 1 af 10 FORRETNINGS- & LEVERINGSBETINGELSER Easy Quality Systems Aps Buchwaldsgade 15B 1sal 5000 C 61516600 www.eqs.dk

Læs mere

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S

DC / gear-motorer. Gear-motorer DC-motorer Illustrationer. Hella A/S DC / gear-motorer Gear-motorer DC-motorer Illustrationer Import: Hella A/S 6340 Kruså, Aabenraavej 13, telefon 7330 3663, telefax 7330 3664 www.hella.dk e-mail: info@hella.dk November 2006 Hella A/S Hella

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Casi Technology A/S 1. Generelt 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg, kontrakter, leverancer, med mindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Vejledning til papiraftalen

Vejledning til papiraftalen Vejledning til papiraftalen Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.modst.dk og www.statensindkob.dk 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rammekontraktens

Læs mere