Almindelige indkøbsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige indkøbsbetingelser"

Transkript

1 Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr , til AH s leverandør ( Leverandøren ), medmindre andet er skriftligt aftalt mellem AH og Leverandøren. Betingelserne gælder forud for Leverandørens eventuelle standardbetingelser, kutymer og lignende. Leverandørens standardbetingelser gælder kun ved AH s udtrykkelige og skriftlige accept heraf. AH s accept af eller betaling for leverancer og/eller serviceydelser ( Produktet ) udgør ikke godkendelse af Leverandørens standardbetingelser, uanset at AH s ordre henviser til et tilbud fremsendt af leverandøren. Såfremt AH har indgået en rammeaftale med Leverandøren eller lignende skal Betingelserne ligeledes gælde forud for vilkår i sådanne aftaler. AH skal ikke være bundet af vilkår om automatisk forlængelse af aftaler med Leverandøren, medmindre en forlængelse af aftalen skriftligt bekræftes af AH. 2. Ordreafgivelse AH afgiver ordrer til Leverandøren. Leverandørens accept af AH s ordre udgør en accept af Betingelserne. 3. Pris og betaling Prisen og betalingsbetingelser aftales med Leverandøren i henhold til en rammeaftale. Leverandøren kan ikke fakturere en ordre forud for leveringen. Alle fakturaer skal sendes til AH og skal angive ordrenummer, eventuelt serienummer, bestillingsdato, leverancens art, leveringsdato samt de øvrige oplysninger, som AH måtte forlange. Moms og eventuelle andre afgifter skal angives særskilt. 4. Levering og ejendomsret Leverandøren skal levere frit i henhold til DDP Incoterms 2012, medmindre andet aftales skriftligt. Såfremt AH beder Leverandøren foretage levering direkte til kunden, vil AH fremsende kundens navn og adresse før den anførte leveringsdato. Levering af Produktet skal ske i den mængde og på det tidspunkt, som fremgår af ordren. Såfremt Leverandøren ikke leverer Produktet rettidigt, forbeholder AH sig ret til at hæve ordren. Leverandøren skal straks give meddelelse, såfremt der ikke kan foretages rettidig levering. AH forbeholder sig ret til at kræve erstatning i tilfælde af forsinket levering. Produktet skal ledsages af de nødvendige forsendelsesdokumenter (herunder eksporttilladelser, oprindelsescertifikater og andre nødvendige tilladelser) samt følgeseddel med angivelse af Produktet, ordrenummer samt øvrige oplysninger, som AH måtte forlange. Samtlige gebyrer og afgifter (undtagen moms) herunder import- og/eller eksportafgifter skal betales af Leverandøren.

2 Produktet skal være behørigt emballeret. AH forbeholder sig ret til at undersøge Produktet og/eller produktionsprocessen på rimelige tidspunkter. Undersøgelser før eller efter levering eller godkendelse af AH s af specifikationer, tegninger, prøver mv., der er udarbejdet af Leverandøren, fratager ikke AH retten til at afvise mangelfulde leverancer på et senere tidspunkt eller at rejse krav vedrørende Produktet. Medmindre andet skriftligt aftales, overgår ejendomsretten fra Leverandøren til AH ved levering af Produktet. Eventuelle ejendomsforbehold er således ikke gældende. 5. Forsinkelse Leverandøren skal give meddelelse om enhver forsinkelse. AH har ret til at ophæve eller fastholde ordren. Hvis AH fastholder ordren, og der ikke foreligger en force majeure-situation, jf. pkt. 14, skal Leverandæren betale AH en konventionalbod på 0,5 % af ordresummen pr. dag forsinkelsen varer samt et engangsbeløb på DKK pr. sæt forsinkede forsendelsesdokumentationer. Betaling af konventionalbod eller engangsbeløb fritager ikke Leverandøren for dennes forpligtelser. Leverandøren er ansvarlig for de ekstraomkostninger, herunder ekstraomkostninger til transport mv., der måtte opstå som følge af Leverandørens forsinkelse. Hvis AH ophæver ordren, er Leverandøren forpligtet til at erstatte AH omkostningerne i forbindelse hermed, herunder omkostninger ved AH s eventuelle dækningskøb. 6. Afvisning og returnering AH s betaling for eller modtagelse af Produktet indebærer ikke, at AH har accepteret denne. Ved modtagelse af Produktet, vil AH uden ugrundet ophold undersøge Produktet for synlige mangler. Produkter, som er defekte, ikke svarer til den bestilte mængde, ikke efterlever AH s specifikationer eller i øvrigt ikke opfylder Leverandørens garantier, må returneres af AH på Leverandørens bekostning. Leverandøren skal efter anmodning fra AH foretage omlevering omgående og afholde samtlige omkostninger forbundet hermed. Leverandøren er ansvarlig for et eventuelt tab, som måtte blive påført AH. AH kan til enhver tid ved skriftlig meddelelse annullere en ordre, såfremt Leverandøren endnu ikke har leveret Produktet. Så snart Leverandøren har modtaget skriftlig meddelelse om annullation, skal Leverandøren gennemføre alle rimelige foranstaltninger til at minimere omkostningerne forbundet med annullation af ordren. AH vil betale for Leverandørens dokumenterede og uundgåelige omkostninger, betalingerne skal dog altid begrænses til ordrens værdi. Leverandøren skal refundere alle delbetalinger foretaget indtil annullation af ordren. AH må til enhver tid ophæve ordren, såfremt Leverandøren ikke opfylder sine væsentlige forpligtelser og/eller er forsinket eller det må forventes, at Leverandøren ikke er i stand til at opfylde sine væsentlige forpligtelser rettidigt. AH har ret til erstatning ved misligholdelse fra Leverandørens side i henhold til dansk rets almindelige regler. 7. Ændringer

3 AH må skriftlig anmode Leverandøren om at foretage ændringer til design, tegninger, specifikationer, mængder, leveringstider eller andre vilkår i ordren. Såfremt en ændring påvirker Leverandørens mulighed for at levere Produktet eller påfører Leverandøren yderligere omkostninger, skal Leverandøren give besked herom senest 10 dage efter modtagelsen af anmodningen, således at AH kan træffe beslutning, om AH ønsker at fastholde ændringen. Hvis AH fastholder ændringen, skal parterne forhandle en fair regulering af prisen. 8. Leverandørens garantier Leverandøren garanterer, at Produktet ved levering (1) er af bedste kvalitet og opfylder de i ordren indeholdte specifikationer samt alle øvrige specifikationer, som er udleveret til Leverandøren, (2) kan anvendes til AH s formål, (3) overholder alle relevante og gældende lovkrav, regulativer, normer og standarder, herunder men ikke begrænset til tekniske og sikkerhedsmæssige standarder, og at Leverandøren har indhentet alle nødvendige tilladelser, registreringer og godkendelser, (4) ikke er behæftet med mangler, herunder i relation til materialer, design og den håndværksmæssige udførelse og består af første kvalitetsmaterialer og er udført efter den bedste håndværksmæssige standard, (5) ikke krænker nogen tredjemandsrettigheder, herunder nogen immaterielret, ejendomsret eller kontraktmæssig ret og (6) leveres med al relevant information, dokumentation, certifikater og manualer, herunder i relation til sikkerhed og korrekt håndtering. Enhver garanti og indeståelse, som Leverandøren har fået indrømmet af eller overdraget fra tredjemand og som relaterer sig til Produktet, overdrages til AH samtidig med leveringen. Såfremt en sådan garanti eller indeståelse ikke kan overdrages, forpligter Leverandøren til at gøre krav gældende på vegne AH s vegne ved AH s anmodning herom. Leverandørens garantier kan gøres gældende i en periode på 72 måneder fra levering af Produktet til AH s kunde, dog altid indtil udløbet af garantiperioden som AH har påtaget sig over for AH s kunde, medmindre andet skriftligt aftales. Medmindre andet fremgår af Betingelserne eller skriftlig aftale, finder dansk rets almindelige regler om garantisvigt, mangler, krav og erstatning anvendelse i tilfælde af mangler og/eller garantisvigt ved Produktet. AH har dog altid ret til efter eget valg at kræve efterlevering/omlevering, afhjælpning, forholdsmæssigt afslag og/eller erstatning samt foretage dækningskøb ved Leverandørens misligholdelse samt at kræve ophævelse i tilfælde af Leverandørens væsentlige misligholdelse. Omlevering skal ske hurtigst muligt og senest inden for 48 timer efter AH s påkrav herom til Leverandøren. 9. Ansvar

4 Leverandøren skal holde AH samt AH s kunder, samarbejdspartnere, repræsentanter og AH s associerede selskaber skadesløs for ethvert tab, skade, krav, omkostninger (inklusiv rimelige advokatomkostninger) som er en følge af eller i forbindelse med (1) Leverandørens forsømmelse, uagtsomhed og/eller misligholdelse af Leverandørens garantier, (2) defekter eller mangler ved Produktet, eller (3) at Produktet forvolder skade eller forårsager tab på AH s ansatte, kontraktpartnere eller tredjemand. 10. Ophør mv. AH skal til enhver tid være berettiget til at bringe aftalen med Leverandøren til ophør, såfremt prisen ikke længere er konkurrencedygtig. AH skal i så fald alene være bundet af de ordrer, som allerede er afgivet til Leverandøren jf. dog pkt. 6 vedrørende annullation. 11. Underleverancer Leverandøren må anvende underleverandører i det omfang, det skriftligt er godkendt af AH. Leverandøren skal på AH s forlangende forevise Leverandørens liste af underleverandører. Leverandørens antagelse af underleverandører begrænser ikke Leverandørens forpligtelser og ansvar over for AH i henhold til Betingelserne. Leverandøren skal sikre, at AH s ret til afvisning eller returnering af Leverandørens leverancer i henhold til punkt 6 også kan gøres gældende i relation til leverancer foretaget af underleverandøren. 12. Forsikring Så længe Leverandøren er leverandør til AH, skal Leverandøren tegne almindelig produkt- og erhvervsansvarsforsikring i en periode svarende til Produktets levetid hos et anerkendt forsikringsselskab med en dækningssum på minimum kr. pr. forsikringsbegivenhed. Forsikringen skal også dække Leverandørens manglende opfyldelse af ordren/aftalen med AH. Leverandøren skal ved AH s anmodning dokumentere, at forsikringerne er trådt i kraft. Forsikringssummen begrænser ikke Leverandørens ansvar over for AH. 13. Auditering AH, dennes kunde og/eller repræsentant er til enhver tid berettiget til at gennemføre kontrol og gennemgang (auditering) af produktionsfaciliteter hos Leverandøren henholdsvis dennes underleverandører. Leverandøren og dennes underleverandører er ligeledes forpligtet til efter anmodning fra AH at fremlægge relevant dokumentation i forbindelse med en sådan kontrol. AH vil så vidt muligt underrette Leverandøren på forhånd og sikre at auditeringen foregår inden for normal

5 arbejdstid. Leverandøren er indforstået med, at enhver misligholdelse af AH s ret til at gennemføre auditering vil blive anset som en væsentlig misligholdelse af Leverandørens forpligtelser. 14. Force majeure Ingen af parterne er ansvarlig for forsinkelser, der skyldes force majeure, herunder naturkatastrofer, epidemi, krig, oprør, undtagelsestilstand, mobilisering eller tilsvarende militære foranstaltninger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, eller andre omstændigheder af tilsvarende karakter uden for en parts herredømme og kontrol, og som ikke kunne forudses ved indgåelsen af aftalen. Leverandørens mangel på personale, forhold hos Leverandørens underleverandører eller andre tredjeparter og mangel på materialer hos Leverandøren, som ikke skyldes nogen af ovenstående forhold, kan dog ikke anses som en force majeure-situation. Leverandøren er forpligtet til straks at meddele AH om en force majeure-begivenhed og skal foretage rimelige foranstaltninger til at overvinde hindringen. AH er berettiget til at annullere ordren, såfremt hindringen fortsætter i en sammenhængende periode på mere end 10 dage. 15. Fortrolig information Leverandøren forpligter sig til ikke at viderebringe fortrolig information, som modtages fra AH i forbindelse med Leverandørens leverancer. Leverandøren må ikke anvende sådanne informationer til andre formål and opfyldelse af sine pligter i forbindelse med leverancen. 16. Ansvarsbegrænsning AH er på intet tidspunkt ansvarlig for nogen form for avancetab, driftstab, tab af goodwill, tab af data, indirekte tab og/eller følgetab. 17. Lovvalg og værneting Enhver tvist, der udspringer af Betingelserne, skal afgøres efter dansk ret med undtagelse af dansk rets internationale privatretlige regler samt CISG. Tvister skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet (Copenhagen Arbitration) efter Voldgiftsinstituttets regler, der gælder på tidspunktet for voldgiftssagens anlæg.

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014

S A L G S- L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R. af maj 2014 S A L G S- og L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R af maj 2014 1 I. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

PRISLISTE l GØR-DET-SELV

PRISLISTE l GØR-DET-SELV 2015 PRISLISTE l GØRDETSELV ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Residenz dørgreb GDS GørDetSelv Yale Leveringsbetingelser, Register Alle priser er angivet i kroner ekskl. moms og der

Læs mere

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE

CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE CAR TRAWLER SELVRISIKO- OG DEPOSITUMFORSIKRING I FORBINDELSE MED BILLEJE Vedrører og udgør en del af Generelle Bestemmelser for Forsikring og forsikringscertifikatet hos. Skaden skal anmeldes til: Falck

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark.

Skrøbeligt eller flydende indhold må kun fremsendes i emballage godkendt af Post Danmark. Side 1af 6 GENERELLE OPLYSNINGER Forretningsbetingelserne gælder for forsendelse af Breve Indland og er udarbejdet i overensstemmelse med Postlovens regler med tilhørende bestemmelser i lov nr. 1536 af

Læs mere

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde,

KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER. som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, KONVENTION OM VÆRNETINGSAFTALER De stater, som er parter i denne konvention, og som ønsker at fremme international handel og internationale investeringer gennem et forbedret retsligt samarbejde, som mener,

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere