FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse."

Transkript

1 FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser, krav m.v. er ikke gyldige mellem parterne, medmindre Køber udtrykkeligt har fraveget Betingelserne ved en skriftlig tillægsaftale. Betingelserne, herunder eventuelle tillægsaftaler, og Indkøbsordren skal ses som et integreret hele. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem ordlyden af nærværende Betingelser, herunder eventuelle tillægsaftaler, og ordlyden af Indkøbsordren, har Indkøbsordren forrang. 2. Definitioner Ved "Aftale" forstås Indkøbsordren og nærværende Betingelser som et integreret hele. Ved "Arbejdsrapport" forstås en skriftlig rapport udarbejdet af Sælger, som beskriver de udførte Tjenesteydelser samt evt. leverede Reservedele. Ved "Betingelser" forstås nærværende betingelser for handel med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Ved "Certificate of Conformity" forstås et dokument, der udstedes af Sælger, hvori denne erklærer, at de leverede Reservedele er i overensstemmelse med Aftalens bestemmelser. Ved "Dag" forstås en kalenderdag. Ved "Forsinkelse" forstås Sælgers misligholdelse af udførelse af Tjenesteydelser/levering af Reservedele på det aftalte tidspunkt, jf. afsnit 4.3, og hvor Forsinkelsen ikke skyldes force majeure eller forhold, for hvilke Køber er ansvarlig. Ved "Garanti" forstås en garanti udstedt af Sælger, hvorved Sælger garanterer, at Tjenesteydelserne og Reservedele er i overensstemmelse med Aftalens betingelser samt alle relevante standarder og branchenormer. Ved "Garantiperiode" forstås en periode på 12 (tolv) måneder fra tidspunktet, hvor Tjenesteydelserne/ Reservedele er udført/leveret. Ved "Indkøbsordren" forstås den ordre, som Køber har fremsendt til Sælger, hvori Tjenesteydelsen og Reservedele samt evt. særlige vilkår, som ikke er indeholdt i Betingelserne, er beskrevet. Ved "Køber" forstås Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). Ved "Mangel" forstås at de udførte Tjenesteydelser/leverede Reservedele ikke er i overensstemmelse med Aftalen, alle relevante standarder og branchenormer og/eller i øvrigt ikke er egnet til at opfylde Købers behov. Ved "Pris" forstås prisen for Tjenesteydelser og/eller Reservedele, der angår leverancer under disse standardbetingelser, og som står anført i Indkøbsordren. Priser kan enten anføres som fastpriser, der dækker alle de pågældende Tjenesteydelser og/eller Reservedele eller som enhedspriser (fx timepriser, enhedspriser o.lign.). Ved "Reservedele" forstås løsøre, der indgår som en del af Tjenesteydelsen, enten fordi løsøren er anført som en separat bestilling i Indkøbsordren eller fordi løsøren indgår som en naturlig og nødvendig del af den pågældende Tjenesteydelse. Ved "Sælger" forstås sælger af Tjenesteydelserne og Reservedele. Ved "Tjenesteydelse" forstås den eller de tjenesteydelser, der skal leveres af Sælger i henhold til Indkøbsordren. Medmindre sammenhængen tilsiger anden forståelse, skal de definerede udtryk omfatte anvendelsen både i ental og flertal og i bestemt eller ubestemt form. 3. Sælgers accept af aftalen Sælger skal accepterer bestemmelserne i Indkøbsordren samt nærværende Betingelser i deres helhed. Det gøres enten ved: (1) Sælgers bekræftelse af Indkøbsordren senest 14 (fjorten) dage efter modtagelse, eller (2) Sælgers underskrivelse af Indkøbsordren. Såfremt Sælger har foretaget ændringer i Indkøbsordren, er sådanne ændringer ikke gyldige, medmindre en ny Indkøbsordre udstedes af Køber, eller et tillæg til den oprindelige Indkøbsordre udarbejdes af Køber. Betingelserne kan ikke fraviges, medmindre Køber har givet sit udtrykkelige samtykke hertil i form af en skriftlig tillægsaftale til Betingelserne. 4. Sælgers forpligtelser 4.1 Generelt Tjenesteydelserne skal udføres i overensstemmelse med Aftalen, herunder opfylde alle krav i Indkøbsordren. I det omfang Aftalen ikke giver tilstrækkelig vej- FMI Version 2.3 1

2 ledning herom, skal Tjenesteydelserne være i overensstemmelse med de standarder for kvalitet, der gælder for den pågældende branche samt almindelig god håndværksskik. Tjenesteydelserne skal endvidere udføres af kvalificeret og uddannet personale. Reservedele skal opfylde alle krav i Indkøbsordren, herunder, men ikke begrænset til, produktionsmetode, materialer, form, funktion osv. I det omfang Indkøbsordren ikke indeholder særlige standarder for design, udvikling eller produktion, skal Reservedelene ligeledes være i overensstemmelse med de standarder for kvalitet, der gælder for den pågældende branche samt almindelig god håndværksskik. For både Tjenesteydelser og Reservedele gælder det, at disse skal være i overensstemmelse med alle relevante øvrige standarder og gældende regler, herunder i relation til miljø og arbejdssikkerhed. 4.2 Levering af Reservedele Sælger skal levere de Reservedele, der er nødvendige for Sælgers udførelse af de i Indkøbsordren anførte Tjenesteydelser, også i tilfælde, hvor de pågældende Reservedele, herunder supplerende Reservedele, ikke er specifikt anført i Indkøbsordren. Hvis det er anført i Indkøbsordren, skal Sælger levere yderligere Reservedele (som ikke indgår i de i Indkøbsordren anførte Tjenesteydelser). Disse yderligere Reservedele skal leveres senest samtidig med Sælgers levering af Tjenesteydelserne, medmindre andet er aftalt mellem parterne. Reservedelene skal leveres i henhold til DDP [den i Indkøbsordren anførte lokation eller i mangel heraf lokationen, hvor de pågældende Tjenesteydelser skal leveres] Incoterms 2010, og Sælger skal indhente alle eksport- og importlicenser, godkendelser og end-user certifikater, der er nødvendige for at kunne levere Reservedelen til Køber. 4.3 Leveringstidspunkt Sælger skal udføre Tjenesteydelserne på 1) tidspunktet eller 2) indenfor tidsrammen eller 3) i overensstemmelse med intervallerne/tidsplanen, anført i Indkøbsordren. I det omfang Indkøbsordren ikke giver tilstrækkelig vejledning herom, skal Sælger udføre Tjenesteydelserne i overensstemmelse med Købers anvisninger herom, som skal oplyses Sælger efter underskrivelse af Aftalen og under forudsætning af, at Sælger gives rimelig tid til udførelse/levering af Tjenesteydelserne/Reservedele. Hvis Tjenesteydelsen skal gentages, skal denne udføres i overensstemmelse med det/de angivne interval(ler) eller i overensstemmelse med tidsplanen anført i Indkøbsordren. Såfremt der ikke er angivet et interval eller en tidsplan skal Tjenesteydelsen udføres i overensstemmelse med Sælgers udstedte tidsplan, som er accepteret af Køber. 4.4 Sælgers underretningspligt Såfremt Tjenesteydelserne skal udføres på Købers materiel (fx vedligehold, reparation mv.), og Sælger under udførelse heraf kan konstatere, at materiellet ikke længere er egnet til at dække Købers behov, skal Sælger anmode Køber om instruktioner til, hvorledes Sælger skal fortsætte arbejdet. Sælger må ikke bortskaffe Købers materiel uden Købers forudgående skriftlige accept. Såfremt Køber vælger at bortskaffe materiel, skal Sælger - på Købers anmodning - udfylde et scrap-certifikat 4.5 CoC og Dokumentation På Købers anmodning skal Sælger dokumentere, at Tjenesteydelserne er i fuld overensstemmelse med de regler, der gælder for udførelsen af Tjenesteydelserne. På Købers anmodning skal Sælger udstede et Certificate of Conformity (CoC) for én eller flere af Reservedelene. CoC'en skal som minimum indeholde dokumentation for udførte tests, opnåede resultater og testtolerancer, dokumentation for Sælgers inspektioner af produktionen, tegninger, specifikationer mv., der kan dokumentere kvaliteten af Reservedelen. På Købers anmodning skal Reservedele leveres med originalt produktionscertifikat, monteringsvejledning, brugsvejledning, sikkerheds- og vedligeholdelsesinstruktioner og andre oplysninger, der måtte være nødvendige for Købers anvendelse og reparation af Reservedele under hensyntagen til gældende ret. Al dokumentation skal leveres til Køber i overensstemmelse med S1000D specifikationen (version 2.2 eller nyere) eller i et andet elektronisk format, fx PDF format. Tegningsformatet skal være i AutoCAD (.dwg), tegninger i JPEG, videoer i MPEG og dokumenter i Word format eller PDF format. AutoCAD-filer skal indeholde information om pen-opsætning og må kun indeholde standard AutoCad eller Windows True Type skrifttyper. Al dokumentation skal leveres på dansk eller engelsk, medmindre andet er aftalt mellem parterne. 4.6 Garanti Sælgers Garanti skal gælde i hele Garantiperioden. Såfremt Tjenesteydelserne og/eller Reservedelene skal udføres/leveres successivt i henhold til Aftalen, skal der gælde en separat Garantiperiode for de(n) pågældende Tjenesteydelse(r)/Reservedele, der regnes fra tidspunktet for udført/leveret Tjenesteydelse/ Reservedel. FMI Version 2.3 2

3 Såfremt Sælgers generelle garantiperiode er længere end 12 måneder (Garantiperioden), eller Sælger har tilbudt en længere garantiperiode, gælder denne længere garantiperiode. I det tilfælde skal Sælgers garanti i det første år som minimum opfylde kravene i Aftalen. Garantiperioden forlænges i tilfælde af mangelfuld udførelse af Tjenesteydelsen eller levering af mangelfuld Reservedele, således at en ny Garantiperiode begynder at løbe for den pågældende Tjenesteydelse/Reservedel, når Sælger har afhjulpet Manglen, udført Tjenesteydelsen på ny eller foretaget omlevering i henhold til afsnit 7.1. Sælger skal i Garantiperioden udbedre alle Mangler uden omkostning for Køber. 4.7 Arbejdsrapport. Inspektion Når Sælger har udført/leveret Tjenesteydelserne/ Reservedelene, skal Sælger fremsende en arbejdsrapport til Køber, medmindre Køber har givet afkald herpå i Indkøbsordren. Arbejdsrapporten skal sendes pr. til den, der har udstedt Indkøbsordren, medmindre andet er aftalt med Køberen. Køber er til enhver tid berettiget - men ikke forpligtet - til at kontrollere Sælgers arbejde. Købers modtagelse og/eller underskrift af arbejdsrapporten indebærer ikke en godkendelse af de udførte/leverede Tjenesteydelser/Reservedele og fratager ikke Køber muligheden for at gøre misligholdelsesbeføjelser i henhold til Aftalen gældende. 4.8 Gældende ret Ved udførelsen af sine forpligtelser i henhold til Aftalen skal Sælger overholde de regler, der gælder for udførelsen af Sælgers virksomhed, uanset hvor denne udføres. Sælger og dennes evt. underleverandører skal overholde bestemmelserne i ILO-konvention nr. 138 og 182. Disse må bl.a. ikke benytte sig af børnearbejde i strid med disse konventioner. Køber er i medfør af ILO-konvention nr. 94 forpligtet til at sikre, at Sælger og evt. underleverandører tilsikrer arbejdere i Danmark løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Sælger forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget med opgavens udførelse løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Overholder Sælger ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, er Køber berettiget til at tilbageholde en del af købesummen (Prisen) svarende til det berettigede krav, således at de berørte medarbejdere fuldt ud kompenseres for den mindre gunstige løn, herunder særlige ydelser, arbejdstid og/eller andre arbejdsvilkår, som Sælger eller dennes evt. underleverandører har budt den ansatte i forbindelse med udførelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen. 4.9 Tjenesteydelser udført på Købers lokation Når Sælger skal udføre Tjenesteydelserne på Købers lokation eller anden relevant lokation, er Sælger forpligtet til at efterkomme de instruktioner, der udstedes af den ledende person på den pågældende lokation. Det er Sælgers ansvar at opnå enhver tilladelse eller sikkerhedsgodkendelse, der måtte kræves for at opnå adgang til den pågældende lokation Hemmeligholdelse og sikkerhedsklassifikation Sælger skal behandle alle oplysninger i forbindelse med Aftalen som fortrolige og må ikke offentliggøre eller på anden vis videreformidle modtagne oplysninger til offentligheden eller tredjemænd med undtagelse af oplysninger, der er videregivet til underleverandører med henblik på opfyldelse af Aftalen. Adgang til og behandling af klassificerede sager og dokumenter skal, hvis de er relevante for Aftalen og opfyldelsen heraf, være underlagt NATOs sikkerhedsregulativer fastlagt i NATO-dokument C-M (2002) 49 (eller senere version). Sælger og dennes evt. underleverandører skal overholde NATO's sikkerhedsregulativer som implementeret af den nationale sikkerhedsmyndighed i det land, hvor arbejdet udføres. Hvis Sælger har behov for at udlevere klassificerede sager eller dokumenter til nogle af sine underleverandører, skal Sælger forpligte sin(e) underleverandør(er) til at opfylde betingelserne i nærværende bestemmelse. Sælger forpligter sig til at følge alle instruktioner, som vedrører sikkerhedsforpligtelser, særligt sådanne der vedrører tilsyn med personale, sikkerhedsprocedurer, materialesikkerhed og reel eller formodet sabotage. Hvis Sælger eller dennes evt. underleverandør handler i strid med denne bestemmelse, herunder de sikkerhedsregulativer, der er henvist til, betragtes det som væsentlig misligholdelse af Aftalen, jf. afsnit 9.1. Sælger kan herudover risikere at pådrage sig et strafferetligt ansvar Forsikring Sælger skal opretholde sædvanlige forsikringer, herunder en professionel ansvarsforsikring samt produktansvarsforsikring, der dækker Sælger i en grad, der stemmer overens med Aftalen. FMI Version 2.3 3

4 Sælger skal på Købers anmodning dokumentere, at kravet om forsikringer er opfyldt. 5. Retten til at kræve ændringer Køber er berettiget til at ændre indhold og omfang af eller tidspunkt for udførelse/levering af de Tjenesteydelser/Reservedele, når ændringen har en naturlig sammenhæng med de i Indkøbsordren anførte Tjenesteydelser/Reservedele. Både Køber og Sælger er berettiget til at kræve ændringer vedrørende Tjenesteydelser/Reservedele, når det følger af ny lovgivning eller offentlig regulering, som på tidspunktet for Sælgers accept af Indkøbsordren ikke kunne forudses. Påkrav om ændringer skal fremsendes skriftligt og inden for rimelig tid før de pågældende ændringer træder i kraft. Ændringer kan kun foretages inden for rammerne af de på ændringstidspunktet gældende udbudsretlige regler. Bevirker ændringerne en forøgelse eller formindskelse af Sælgers udgifter, skal Prisen, jf. afsnit 6.1, reguleres i tilsvarende omfang. 6. Priser og betaling 6.1 Priser Generelt Priserne er eksklusive moms, men inklusive alle øvrige skatter og afgifter, som Sælger er forpligtet til at afholde i overensstemmelse med leveringsklausulen, jf. afsnit 4.2. Eventuel rabat skal specificeres i Indkøbsordren. Såfremt Sælger reducerer sine listepriser før udførelse/levering af Tjenesteydelserne/Reservedelene, skal Priserne i henhold til Aftalen reduceres tilsvarende, og Sælger er ikke berettiget til at fakturere Køber andet end den således reducerede pris. 6.2 Betaling Generelt Sælger har krav på betaling for udførelse af Tjenesteydelserne og for Reservedele, der er forbrugt eller leveret af Sælger i sammenhæng med udførelsen af Tjenesteydelserne som anført nedenfor, medmindre det følger af Indkøbsordren, at de pågældende Reservedele er inkluderet i den faste Pris. Priserne for Reservedelene kan ikke overstige de i Indkøbsordren anførte Priser. I tilfælde hvor Indkøbsordren ikke giver vejledning om Priserne, fx som følge af at forbrug eller levering af Reservedele ikke kunne forudses på tidspunktet for Aftalens indgåelse, kan Sælger ikke fakturere højere Priser end de priser, Sælger tilbyder sine øvrige kunder på sammenlignelige vilkår. Pris angivet som fastpris Såfremt Prisen i Indkøbsordren er angivet som en fastpris, skal denne dække alle Sælgers forpligtelser i henhold til Aftalen, herunder både udførelse af Tjenesteydelser og levering af Reservedele, medmindre det specifikt er angivet i Indkøbsordren, at Reservedele ikke er inkluderet i den faste pris. Pris(er) angivet som enhedspris(er) Såfremt Prisen i Indkøbsordren er angivet som én eller flere enhedspriser, kan Sælger kræve betaling for udført arbejde i overensstemmelse med det i arbejdsrapporten, jf. afsnit 4.7, anførte forbrug. Såfremt Indkøbsordren indeholder et prisloft, kan Sælger ikke fakturere en Pris, der overstiger dette prisloft. 6.3 Betalingsbetingelser Køber skal betale alle fakturaer senest 30 (tredive) Dage efter Sælger har elektronisk afsendt fakturaen under forudsætning af, at den pågældende faktura indeholder alle relevante oplysninger. Eventuelle kontantrabatter beregnes på fra betalingsdagen. Købers betaling afskærer ikke Køber fra at påberåbe sig Mangler eller Forsinkelse eller i øvrigt benytte sig af sine beføjelser i henhold til Aftalen. 6.4 Fakturaer Danske leverandører skal fremsende elektronisk faktura i OIOUBL format umiddelbart efter, at tjenesteydelserne/reservedelene er udført/leveret. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke faktura fremsendt via scanningsbureau Fakturaer skal fremsendes til: EAN nr.: Forsvarets Regnskabsstyrelse Arsenalvej 55 C 9800 Hjørring Udenlandske leverandører skal fremsende faktura i PDF format, umiddelbart efter, at tjenesteydelserne/reservedelene er udført/leveret, til: EAN nr.: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Arsenalvej 55 C 9800 Hjørring Under anvendelse af følgende adresse: FRS-KTP- samt FMT-KTP-FDD- Såfremt det er muligt kan udenlandske leverandører fremsende elektronisk faktura i OIOUBL format. Yderligere information kan findes på: Fakturaer skal som minimum indeholde: FMI Version 2.3 4

5 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 7. Mangler 7.1 Generelt Reference til indkøbsordrenummer og indkøbsordrens dato,(hvis indkøbsorden henviser til et kontrakt nr. (46xx), skal dette kontraktnr. også oplyses på den elektroniske faktura.) Arbejdsrapporten Hvert leveret produkts positionsnummer, herunder mængde og pris samt eventuelt serienummer, Bankadresse, SWIFT-kode og kontonummer eller IBAN-nr. for Sælger, Oplysninger om Købers kontaktperson, herunder navn og stabsnummer. Sælger er ansvarlig for Mangler i Garantiperioden. Såfremt Køber konstaterer Mangler ved de udførte/leverede Tjenesteydelser/Reservedele, skal Køber give meddelelse herom til Sælger inden for rimelig tid. Såfremt Køber ikke giver meddelelse herom inden for rimelig tid, mister Køber retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser i forbindelse med den pågældende Mangel gældende. Sælger skal straks bekræfte modtagelsen af meddelelse om Mangler og udfolde de nødvendige bestræbelser, således at Købers tab og ulejlighed som følge af Manglerne begrænses i videst mulig udstrækning. Sælger skal straks efter modtagelsen af meddelelse om Mangler - eller i tilfælde hvor denne selv har konstateret en Mangel - afhjælpe Manglen, udføre Tjenesteydelsen på ny eller foretage omlevering af mangelfulde Reservedele, medmindre dette er urimeligt byrdefuldt for Sælger. Såfremt Sælgers afhjælpning, udførelse af Tjenesteydelsen på ny eller omlevering (i) ikke gennemføres eller (ii) gennemføres, men ikke medfører, at Tjenesteydelsen/Reservedelen bliver fri for Mangler, kan Køber kræve et forholdsmæssigt afslag, hvorefter Køber kun skal betale den pris for Tjenesteydelserne/Reservedelene, som er rimelig henset til beskaffenheden og omfanget af den pågældende Mangel. 7.2 Sælgers manglende udbedring af Mangler Såfremt Sælger misligholder sine forpligtelser til at foretage afhjælpning, udføre Tjenesteydelsen på ny eller foretage omlevering af Reservedele i henhold til afsnit 7.1, kan Køber hæve Aftalen, hvis Manglen er væsentlig, hvis Manglen medfører, at Købers behov ikke opfyldes og/eller hvis der er tale om flere Mangler, der i kombination må anses for en væsentlig Mangel. 8. Forsinkelse 8.1 Sælgers forsinkelse og bod Sælger skal straks informere Køber om evt. Forsinkelser og tage de nødvendige skridt for at begrænse Forsinkelsen. I tilfælde af Forsinkelse betaler Sælger en dagbod til Køber. Boden beregnes pr. Dag og udgør 1 % (en procent) af prisen for de pågældende Tjenesteydelser/Reservedele, der er forsinket, dog altid minimum DKK 500 pr. Dag. Medfører en Forsinkelse, at allerede udførte/leverede Tjenesteydelser/Reservedele ikke kan opfylde Købers behov og/eller anvendes, beregnes boden på baggrund af prisen for alle de berørte Tjenesteydelser/ Reservedele. Den samlede bod kan ikke overstige 8 % (otte procent) af Prisen, som Sælger er berettiget til, dog minimum DKK 4.000,-. Uanset om dette maksimumbeløb er nået, kan Køber hæve Aftalen, hvis Forsinkelsen er væsentlig, jf. afsnit 9, samt - hvis betingelserne herfor er opfyldt - kræve erstatning, jf. afsnit Er maksimumbeløbet nået, udgør det i alle tilfælde væsentlig misligholdelse. Hvis kun dele af Aftalen er opfyldt, kan Køber vælge at ophæve Aftalen kun med hensyn til de forsinkede Tjenesteydelser og/eller Reservedele. Boden skal betales efter påkrav fra Køber. Køber er berettiget til at modregne eventuelle bodsbeløb i ethvert af Sælgers tilgodehavende(r). 8.2 Købers forsinkelse Er Købers betaling til Sælger forsinket, kan Sælger kræve morarenter beregnet ud fra den til enhver tid gældende rentesats i Rentelovens 5, stk Ophævelse 9.1 Sælgers misligholdelse Køber kan hæve Aftalen helt eller delvist på de betingelser, der fremgår af nærværende bestemmelse, hvis Sælger væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen. Det gælder uanset indholdet af Aftalens øvrige bestemmelser. Væsentlig misligholdelse foreligger i følgende situationer, der imidlertid ikke er en udtømmende opregning: (1) Sælgers anticiperede misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, herunder, men ikke begrænset til tilfælde, hvor Sælgers tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling m.v. (2) Tilstedeværelsen af flere ikke-væsentlige Mangler, der i kombination kan anses for at være en væsentlig Mangel. (3) Manglende overholdelse af gældende regler, jf. afsnit 4.8. FMI Version 2.3 5

6 (4) Sælgers manglende efterlevelse af instruktioner givet i forbindelse med Sælgers færden på Købers faciliteter, jf. afsnit 4.9. (5) Manglende overholdelse af bestemmelsen om hemmeligholdelse og sikkerhedsklassifikation, jf. afsnit (6) Sælgers manglende udbedring af en væsentlig Mangel, jf. afsnit (7) Væsentlig Forsinkelse, herunder Leverandørens meddelelse om forventet væsentlig Forsinkelse, jf. afsnit 8.1. Såfremt Køber anser Sælger for at have misligholdt Aftalen væsentligt, skal Køber skriftligt meddele Sælger dette. Hvis Sælger ikke har afhjulpet misligholdelsen inden 14 (fjorten) Dage, kan Køber vælge at hæve Aftalen og kræve erstatning for eventuelle tab, jf. afsnit 10. Hæver Køber aftalen, herunder i tilfælde af delvis ophævelse, er Køber berettiget til at foretage dækningskøb fra tredjemand for Sælgers regning. Såfremt Køber hæver Aftalen, skal Køber tilbagelevere ikke forbrugte Reservedele i den stand, hvori det findes hos Køber. Tilbagelevering af Reservedele sker ved Sælgers foranstaltning og for Sælgers regning og risiko. Ved ophævelsen skal Sælger straks tilbagebetale den fulde Pris, jf. afsnit 6.1, for de udførte/leverede Tjenesteydelser/ Reservedele, herunder også den andel af prisen, der angår Sælgers på tidspunktet for ophævelsen udførte Tjenesteydelser, i det omfang disse ikke repræsenterer en værdi for Køber. Omkostninger til transport i forbindelse med tilbagelevering af Reservedele skal afholdes af Sælger. Mangelfrie reservedele, der har været brugt af Køber, er dog ikke omfattet af ophævelsen og Køber er således forpligtet til at betale for de pågældende Reservedele. 9.2 Købers misligholdelse Er Købers betaling til Sælger forsinket, og er der forløbet 3 (tre) måneder efter Sælgers skriftlige påkrav om betaling, kan Sælger hæve Aftalen og kræve betaling af renter i overensstemmelse med afsnit 8.2. Vælger Sælger at hæve Aftalen skal dette straks meddeles Køber skriftligt. 9.3 Købers opsigelse af Aftalen Køber kan opsige Aftalen med et skriftligt varsel på 1 (en) måned, såfremt Købers beslutning om at tildele Aftalen til Sælger annulleres af Klagenævnet for Udbud eller af domstolene. Endvidere kan Køber opsige Aftalen, såfremt Klagenævnet for Udbud eller domstolene erklærer Aftalen for "uden virkning". Køber er i så fald berettiget til at opsige Aftalen helt eller delvist i overensstemmelse med den frist, der er fastsat af Klagenævnet eller domstolene. Sælgers eventuelle krav om erstatning i forbindelse med opsigelse efter denne bestemmelse afgøres efter dansk rets almindelige regler, jf. dog afsnit Ved fastsættelse af Sælgers evt. tab, skal Aftalens bestemmelser om opsigelsesadgang tages i betragtning. Såfremt Sælger havde eller burde have haft kendskab til de faktiske eller retlige omstændigheder, som førte til, at Aftalen blev erklæret for "uden virkning", kan Sælger ikke rette erstatningskrav mod Køber. 10. Erstatning og ansvarsbegrænsning 10.1 Erstatning Uanset Aftalens øvrige bestemmelser kan Køber kræve erstatning for tab, der skyldes Sælgers misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, dog kun i det omfang tabet overstiger en eventuel bod, som Sælger er blevet pålagt i medfør af afsnit 8.1. Dansk rets almindelige regler gælder for vurderingen af eksistensen og det evt. omfang af et muligt erstatningsansvar Ansvarsbegræsning Hverken Sælger eller Køber er erstatningsansvarlige for driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab. Erstatningsansvaret er begrænset til Prisen. Dette gælder dog ikke, såfremt Sælger har handlet forsætligt eller udvist grov uagtsomhed. Ved beregning af om loftet er nået, indgår bod pålagt i henhold til afsnit 8.1 ikke. 11. Diverse bestemmelser 11.1 Købers ejendomsret Alt materiale, der er leveret af Køber samt modeller, tegninger, værktøj osv. fremstillet for Købers regning, vedbliver med at være Købers ejendom og skal til enhver tid være mærket som sådan. Sælger skal sørge for, at de af Købers ejendele, som måtte være i Sælgers besiddelse, er forsikret uden omkostninger for Køber, og ejendelene må ikke udlånes, sælges, pantsættes, kopieres eller på anden made efterlignes eller overdrages til tredjemand uden Købers forudgående skriftlige samtykke. Køber kan til enhver tid forlange, at Sælger uden ugrundet ophold og for Sælgers regning returnerer Købers ejendele og/eller tilintetgør dokumentationsmateriale som Sælger eller underleverandører måtte være i besiddelse af Immaterielle rettigheder Sælger skal overdrage alle nødvendige brugsrettigheder til Reservedelene, herunder brugsrettigheder i henhold til eksempelvis patent-, design-, ophavsrets-, vare- FMI Version 2.3 6

7 mærke- eller markedsføringslovgivningen osv., således at Køber kan anvende Reservedelene uden begrænsninger. Sælger garanterer, at Købers anskaffelse af de i Indkøbsordren anførte Tjenesteydelser/Reservedele ikke krænker tredjemands rettigheder af nogen art og at tredjemand ikke kan kræve licensafgifter, royalties eller andet vederlag fra Køber for Købers ejerskab, besiddelse eller brug af Leverancen. Hvis tredjemand anlægger sag eller retter erstatningskrav mod Køber som følge af Købers anskaffelse af Tjenesteydelserne og/eller ejerskab/brug af Reservedelene, vil Køber give meddelelse til Sælger herom, og Sælger skal friholde Køber for ethvert krav, som Køber måtte blive pålagt at betale som følge af en sådan sag, herunder - men ikke begrænset til - erstatningskrav, advokatsalærer, retsafgifter samt vederlag til sagkyndige Overdragelse af Aftalen og anvendelse af underleverandører Sælger kan ikke overdrage sine rettigheder og/ eller forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand, herunder, men ikke begrænset til, andre selskaber i samme koncern, uden Købers forudgående skriftlige samtykke. Køber vil ikke nægte et sådant samtykke uden saglig grund. Medmindre andet følger af Indkøbsordren, er Sælger berettiget til at anvende underleverandører til opfyldelsen af Aftalen, men Køber skal altid give samtykke hertil i tilfælde, hvor opfyldelse af Aftalen kræver særlig ekspertise eller fordre, at underleverandøren får adgang til fortrolige dokumenter. Køber vil ikke nægte et sådant samtykke uden rimelig grund. Uagtet Sælgers evt. anvendelse af under-leverandører hæfter Sælger over for Køber for samtlige forpligtelser i henhold til Aftalen. Sælger skal sikre sig, at underleverandører pålægges samme betingelser og forpligtelser, som Sælger har påtaget sig over for Køber, herunder - men ikke begrænset til - afsnit 4.9 (tjenesteydelser udført på Købers lokation), afsnit 4.10 (Hemmeligholdelse og sikkerhedsklassifikation), og endvidere er dækket af relevante forsikringer i overensstemmelse med afsnit 4.11 (Forsikring). 1. uden for parternes kontrol og af en nærmere beskrevet art (krig, fjendtligheder, oprør, atomudslip eller naturkatastrofer osv.), 2. uforudsigelig, eller som ikke med rimelighed kunne tages i betragtning ved Aftalens indgåelse, samt 3. ikke let overvundet, hverken ved rimelige investeringer af ressourcer eller penge osv. Hvis der inden for en periode på 120 Dage foreligger force majeure i mere end sammenlagt men ikke nødvendigvis sammenhængende 60 Dage, er parterne berettigede til at opsige Aftalen. Såfremt Aftalen opsiges som følge af force majeure, er Sælger berettiget til at modtage betaling for udførte Tjenesteydelser og/eller Reservedele, som er leveret, indtil force majeure indtraf, og Køber er kun pligtig at betale et beløb, der svarer til Sælgers udførte/leverede Tjenesteydelser/Reservedele. Parterne kan ikke rette krav mod hinanden som følge af force majeure Manglende håndhævelse; Ændringer af Aftalen Købers afkald på at påberåbe sig Aftalens bestemmelser, herunder misligholdelsesbeføjelser, skal meddeles Sælger skriftligt og har kun virkning for den konkrete misligholdelse, der har givet anledning til afkaldet. Købers manglende håndhævelse af Aftalens bestemmelser og/eller Købers rettigheder i henhold til Aftalen udgør i ingen tilfælde et afkald på at påberåbe sig den pågældende bestemmelse/rettighed ej heller for fremtiden. Tillæg eller ændringer til Aftalen er kun gyldige, såfremt de er nedfældet på skrift, og begge parter har givet deres skriftlige samtykke hertil Tvister: Lovvalg og værneting Enhver tvist, der vedrører eller har relation til Aftalen, skal bedømmes efter dansk ret både med hensyn til materielle og processuelle spørgsmål, dog undtaget de danske lovvalgsregler samt FN's Convention on the International Sale of Goods (CISG). Alle sådanne tvister, inklusive tvister, der vedrører Aftalens eksistens, gyldighed eller ophør, skal afgøres ved de almindelige danske domstole Force Majeure I tilfælde af force majeure suspenderes parternes forpligtelser over for hinanden, forudsat at den part, der påberåber sig force majeure, meddeler dette til den anden part, så snart force majeure indtræffer og med behørig beskrivelse af den pågældende force majeurebegivenhed, herunder dens art og omfang. Force majeure defineres som en begivenhed, der er FMI Version 2.3 7

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

DSB s almindelige indkøbsbetingelser

DSB s almindelige indkøbsbetingelser DSB s almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet skriftligt er aftalt mellem DSB og Leverandøren gælder følgende almindelige indkøbsbetingelser for leverancer til DSB. 1.2 Leverandørens

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER

BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER MAMUT BRUGERAFTALE Danmark BRUGERAFTALE VEDR. MAMUTS PRODUKTER OG YDELSER Ved at installere Mamuts produkter og/eller ved at benytte Mamuts ydelser bekræfter du at have læst og forstået og at være bundet

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system

Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system [CMS//SMARTWEB//WEB] Forretnings- & leveringsbetingelser for CMS-system Disse almindelige leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra CMS udbyderen af SmartWeb, medmindre Kommunikationsbureauet

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

(a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

(a) Aftalen betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser. Almindelige Salgs-, Leverings- og Servicebetingelser 1. DEFINITIONER (a) "Aftalen" betyder aftalen mellem sælger og køber angående produkterne nævnt på omstående side, herunder disse generelle betingelser.

Læs mere