FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse."

Transkript

1 FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser, krav m.v. er ikke gyldige mellem parterne, medmindre Køber udtrykkeligt har fraveget Betingelserne ved en skriftlig tillægsaftale. Betingelserne, herunder eventuelle tillægsaftaler, og Indkøbsordren skal ses som et integreret hele. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem ordlyden af nærværende Betingelser, herunder eventuelle tillægsaftaler, og ordlyden af Indkøbsordren, har Indkøbsordren forrang. 2. Definitioner Ved "Aftale" forstås Indkøbsordren og nærværende Betingelser som et integreret hele. Ved "Arbejdsrapport" forstås en skriftlig rapport udarbejdet af Sælger, som beskriver de udførte Tjenesteydelser samt evt. leverede Reservedele. Ved "Betingelser" forstås nærværende betingelser for handel med Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Ved "Certificate of Conformity" forstås et dokument, der udstedes af Sælger, hvori denne erklærer, at de leverede Reservedele er i overensstemmelse med Aftalens bestemmelser. Ved "Dag" forstås en kalenderdag. Ved "Forsinkelse" forstås Sælgers misligholdelse af udførelse af Tjenesteydelser/levering af Reservedele på det aftalte tidspunkt, jf. afsnit 4.3, og hvor Forsinkelsen ikke skyldes force majeure eller forhold, for hvilke Køber er ansvarlig. Ved "Garanti" forstås en garanti udstedt af Sælger, hvorved Sælger garanterer, at Tjenesteydelserne og Reservedele er i overensstemmelse med Aftalens betingelser samt alle relevante standarder og branchenormer. Ved "Garantiperiode" forstås en periode på 12 (tolv) måneder fra tidspunktet, hvor Tjenesteydelserne/ Reservedele er udført/leveret. Ved "Indkøbsordren" forstås den ordre, som Køber har fremsendt til Sælger, hvori Tjenesteydelsen og Reservedele samt evt. særlige vilkår, som ikke er indeholdt i Betingelserne, er beskrevet. Ved "Køber" forstås Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). Ved "Mangel" forstås at de udførte Tjenesteydelser/leverede Reservedele ikke er i overensstemmelse med Aftalen, alle relevante standarder og branchenormer og/eller i øvrigt ikke er egnet til at opfylde Købers behov. Ved "Pris" forstås prisen for Tjenesteydelser og/eller Reservedele, der angår leverancer under disse standardbetingelser, og som står anført i Indkøbsordren. Priser kan enten anføres som fastpriser, der dækker alle de pågældende Tjenesteydelser og/eller Reservedele eller som enhedspriser (fx timepriser, enhedspriser o.lign.). Ved "Reservedele" forstås løsøre, der indgår som en del af Tjenesteydelsen, enten fordi løsøren er anført som en separat bestilling i Indkøbsordren eller fordi løsøren indgår som en naturlig og nødvendig del af den pågældende Tjenesteydelse. Ved "Sælger" forstås sælger af Tjenesteydelserne og Reservedele. Ved "Tjenesteydelse" forstås den eller de tjenesteydelser, der skal leveres af Sælger i henhold til Indkøbsordren. Medmindre sammenhængen tilsiger anden forståelse, skal de definerede udtryk omfatte anvendelsen både i ental og flertal og i bestemt eller ubestemt form. 3. Sælgers accept af aftalen Sælger skal accepterer bestemmelserne i Indkøbsordren samt nærværende Betingelser i deres helhed. Det gøres enten ved: (1) Sælgers bekræftelse af Indkøbsordren senest 14 (fjorten) dage efter modtagelse, eller (2) Sælgers underskrivelse af Indkøbsordren. Såfremt Sælger har foretaget ændringer i Indkøbsordren, er sådanne ændringer ikke gyldige, medmindre en ny Indkøbsordre udstedes af Køber, eller et tillæg til den oprindelige Indkøbsordre udarbejdes af Køber. Betingelserne kan ikke fraviges, medmindre Køber har givet sit udtrykkelige samtykke hertil i form af en skriftlig tillægsaftale til Betingelserne. 4. Sælgers forpligtelser 4.1 Generelt Tjenesteydelserne skal udføres i overensstemmelse med Aftalen, herunder opfylde alle krav i Indkøbsordren. I det omfang Aftalen ikke giver tilstrækkelig vej- FMI Version 2.3 1

2 ledning herom, skal Tjenesteydelserne være i overensstemmelse med de standarder for kvalitet, der gælder for den pågældende branche samt almindelig god håndværksskik. Tjenesteydelserne skal endvidere udføres af kvalificeret og uddannet personale. Reservedele skal opfylde alle krav i Indkøbsordren, herunder, men ikke begrænset til, produktionsmetode, materialer, form, funktion osv. I det omfang Indkøbsordren ikke indeholder særlige standarder for design, udvikling eller produktion, skal Reservedelene ligeledes være i overensstemmelse med de standarder for kvalitet, der gælder for den pågældende branche samt almindelig god håndværksskik. For både Tjenesteydelser og Reservedele gælder det, at disse skal være i overensstemmelse med alle relevante øvrige standarder og gældende regler, herunder i relation til miljø og arbejdssikkerhed. 4.2 Levering af Reservedele Sælger skal levere de Reservedele, der er nødvendige for Sælgers udførelse af de i Indkøbsordren anførte Tjenesteydelser, også i tilfælde, hvor de pågældende Reservedele, herunder supplerende Reservedele, ikke er specifikt anført i Indkøbsordren. Hvis det er anført i Indkøbsordren, skal Sælger levere yderligere Reservedele (som ikke indgår i de i Indkøbsordren anførte Tjenesteydelser). Disse yderligere Reservedele skal leveres senest samtidig med Sælgers levering af Tjenesteydelserne, medmindre andet er aftalt mellem parterne. Reservedelene skal leveres i henhold til DDP [den i Indkøbsordren anførte lokation eller i mangel heraf lokationen, hvor de pågældende Tjenesteydelser skal leveres] Incoterms 2010, og Sælger skal indhente alle eksport- og importlicenser, godkendelser og end-user certifikater, der er nødvendige for at kunne levere Reservedelen til Køber. 4.3 Leveringstidspunkt Sælger skal udføre Tjenesteydelserne på 1) tidspunktet eller 2) indenfor tidsrammen eller 3) i overensstemmelse med intervallerne/tidsplanen, anført i Indkøbsordren. I det omfang Indkøbsordren ikke giver tilstrækkelig vejledning herom, skal Sælger udføre Tjenesteydelserne i overensstemmelse med Købers anvisninger herom, som skal oplyses Sælger efter underskrivelse af Aftalen og under forudsætning af, at Sælger gives rimelig tid til udførelse/levering af Tjenesteydelserne/Reservedele. Hvis Tjenesteydelsen skal gentages, skal denne udføres i overensstemmelse med det/de angivne interval(ler) eller i overensstemmelse med tidsplanen anført i Indkøbsordren. Såfremt der ikke er angivet et interval eller en tidsplan skal Tjenesteydelsen udføres i overensstemmelse med Sælgers udstedte tidsplan, som er accepteret af Køber. 4.4 Sælgers underretningspligt Såfremt Tjenesteydelserne skal udføres på Købers materiel (fx vedligehold, reparation mv.), og Sælger under udførelse heraf kan konstatere, at materiellet ikke længere er egnet til at dække Købers behov, skal Sælger anmode Køber om instruktioner til, hvorledes Sælger skal fortsætte arbejdet. Sælger må ikke bortskaffe Købers materiel uden Købers forudgående skriftlige accept. Såfremt Køber vælger at bortskaffe materiel, skal Sælger - på Købers anmodning - udfylde et scrap-certifikat 4.5 CoC og Dokumentation På Købers anmodning skal Sælger dokumentere, at Tjenesteydelserne er i fuld overensstemmelse med de regler, der gælder for udførelsen af Tjenesteydelserne. På Købers anmodning skal Sælger udstede et Certificate of Conformity (CoC) for én eller flere af Reservedelene. CoC'en skal som minimum indeholde dokumentation for udførte tests, opnåede resultater og testtolerancer, dokumentation for Sælgers inspektioner af produktionen, tegninger, specifikationer mv., der kan dokumentere kvaliteten af Reservedelen. På Købers anmodning skal Reservedele leveres med originalt produktionscertifikat, monteringsvejledning, brugsvejledning, sikkerheds- og vedligeholdelsesinstruktioner og andre oplysninger, der måtte være nødvendige for Købers anvendelse og reparation af Reservedele under hensyntagen til gældende ret. Al dokumentation skal leveres til Køber i overensstemmelse med S1000D specifikationen (version 2.2 eller nyere) eller i et andet elektronisk format, fx PDF format. Tegningsformatet skal være i AutoCAD (.dwg), tegninger i JPEG, videoer i MPEG og dokumenter i Word format eller PDF format. AutoCAD-filer skal indeholde information om pen-opsætning og må kun indeholde standard AutoCad eller Windows True Type skrifttyper. Al dokumentation skal leveres på dansk eller engelsk, medmindre andet er aftalt mellem parterne. 4.6 Garanti Sælgers Garanti skal gælde i hele Garantiperioden. Såfremt Tjenesteydelserne og/eller Reservedelene skal udføres/leveres successivt i henhold til Aftalen, skal der gælde en separat Garantiperiode for de(n) pågældende Tjenesteydelse(r)/Reservedele, der regnes fra tidspunktet for udført/leveret Tjenesteydelse/ Reservedel. FMI Version 2.3 2

3 Såfremt Sælgers generelle garantiperiode er længere end 12 måneder (Garantiperioden), eller Sælger har tilbudt en længere garantiperiode, gælder denne længere garantiperiode. I det tilfælde skal Sælgers garanti i det første år som minimum opfylde kravene i Aftalen. Garantiperioden forlænges i tilfælde af mangelfuld udførelse af Tjenesteydelsen eller levering af mangelfuld Reservedele, således at en ny Garantiperiode begynder at løbe for den pågældende Tjenesteydelse/Reservedel, når Sælger har afhjulpet Manglen, udført Tjenesteydelsen på ny eller foretaget omlevering i henhold til afsnit 7.1. Sælger skal i Garantiperioden udbedre alle Mangler uden omkostning for Køber. 4.7 Arbejdsrapport. Inspektion Når Sælger har udført/leveret Tjenesteydelserne/ Reservedelene, skal Sælger fremsende en arbejdsrapport til Køber, medmindre Køber har givet afkald herpå i Indkøbsordren. Arbejdsrapporten skal sendes pr. til den, der har udstedt Indkøbsordren, medmindre andet er aftalt med Køberen. Køber er til enhver tid berettiget - men ikke forpligtet - til at kontrollere Sælgers arbejde. Købers modtagelse og/eller underskrift af arbejdsrapporten indebærer ikke en godkendelse af de udførte/leverede Tjenesteydelser/Reservedele og fratager ikke Køber muligheden for at gøre misligholdelsesbeføjelser i henhold til Aftalen gældende. 4.8 Gældende ret Ved udførelsen af sine forpligtelser i henhold til Aftalen skal Sælger overholde de regler, der gælder for udførelsen af Sælgers virksomhed, uanset hvor denne udføres. Sælger og dennes evt. underleverandører skal overholde bestemmelserne i ILO-konvention nr. 138 og 182. Disse må bl.a. ikke benytte sig af børnearbejde i strid med disse konventioner. Køber er i medfør af ILO-konvention nr. 94 forpligtet til at sikre, at Sælger og evt. underleverandører tilsikrer arbejdere i Danmark løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Sælger forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget med opgavens udførelse løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Overholder Sælger ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, er Køber berettiget til at tilbageholde en del af købesummen (Prisen) svarende til det berettigede krav, således at de berørte medarbejdere fuldt ud kompenseres for den mindre gunstige løn, herunder særlige ydelser, arbejdstid og/eller andre arbejdsvilkår, som Sælger eller dennes evt. underleverandører har budt den ansatte i forbindelse med udførelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen. 4.9 Tjenesteydelser udført på Købers lokation Når Sælger skal udføre Tjenesteydelserne på Købers lokation eller anden relevant lokation, er Sælger forpligtet til at efterkomme de instruktioner, der udstedes af den ledende person på den pågældende lokation. Det er Sælgers ansvar at opnå enhver tilladelse eller sikkerhedsgodkendelse, der måtte kræves for at opnå adgang til den pågældende lokation Hemmeligholdelse og sikkerhedsklassifikation Sælger skal behandle alle oplysninger i forbindelse med Aftalen som fortrolige og må ikke offentliggøre eller på anden vis videreformidle modtagne oplysninger til offentligheden eller tredjemænd med undtagelse af oplysninger, der er videregivet til underleverandører med henblik på opfyldelse af Aftalen. Adgang til og behandling af klassificerede sager og dokumenter skal, hvis de er relevante for Aftalen og opfyldelsen heraf, være underlagt NATOs sikkerhedsregulativer fastlagt i NATO-dokument C-M (2002) 49 (eller senere version). Sælger og dennes evt. underleverandører skal overholde NATO's sikkerhedsregulativer som implementeret af den nationale sikkerhedsmyndighed i det land, hvor arbejdet udføres. Hvis Sælger har behov for at udlevere klassificerede sager eller dokumenter til nogle af sine underleverandører, skal Sælger forpligte sin(e) underleverandør(er) til at opfylde betingelserne i nærværende bestemmelse. Sælger forpligter sig til at følge alle instruktioner, som vedrører sikkerhedsforpligtelser, særligt sådanne der vedrører tilsyn med personale, sikkerhedsprocedurer, materialesikkerhed og reel eller formodet sabotage. Hvis Sælger eller dennes evt. underleverandør handler i strid med denne bestemmelse, herunder de sikkerhedsregulativer, der er henvist til, betragtes det som væsentlig misligholdelse af Aftalen, jf. afsnit 9.1. Sælger kan herudover risikere at pådrage sig et strafferetligt ansvar Forsikring Sælger skal opretholde sædvanlige forsikringer, herunder en professionel ansvarsforsikring samt produktansvarsforsikring, der dækker Sælger i en grad, der stemmer overens med Aftalen. FMI Version 2.3 3

4 Sælger skal på Købers anmodning dokumentere, at kravet om forsikringer er opfyldt. 5. Retten til at kræve ændringer Køber er berettiget til at ændre indhold og omfang af eller tidspunkt for udførelse/levering af de Tjenesteydelser/Reservedele, når ændringen har en naturlig sammenhæng med de i Indkøbsordren anførte Tjenesteydelser/Reservedele. Både Køber og Sælger er berettiget til at kræve ændringer vedrørende Tjenesteydelser/Reservedele, når det følger af ny lovgivning eller offentlig regulering, som på tidspunktet for Sælgers accept af Indkøbsordren ikke kunne forudses. Påkrav om ændringer skal fremsendes skriftligt og inden for rimelig tid før de pågældende ændringer træder i kraft. Ændringer kan kun foretages inden for rammerne af de på ændringstidspunktet gældende udbudsretlige regler. Bevirker ændringerne en forøgelse eller formindskelse af Sælgers udgifter, skal Prisen, jf. afsnit 6.1, reguleres i tilsvarende omfang. 6. Priser og betaling 6.1 Priser Generelt Priserne er eksklusive moms, men inklusive alle øvrige skatter og afgifter, som Sælger er forpligtet til at afholde i overensstemmelse med leveringsklausulen, jf. afsnit 4.2. Eventuel rabat skal specificeres i Indkøbsordren. Såfremt Sælger reducerer sine listepriser før udførelse/levering af Tjenesteydelserne/Reservedelene, skal Priserne i henhold til Aftalen reduceres tilsvarende, og Sælger er ikke berettiget til at fakturere Køber andet end den således reducerede pris. 6.2 Betaling Generelt Sælger har krav på betaling for udførelse af Tjenesteydelserne og for Reservedele, der er forbrugt eller leveret af Sælger i sammenhæng med udførelsen af Tjenesteydelserne som anført nedenfor, medmindre det følger af Indkøbsordren, at de pågældende Reservedele er inkluderet i den faste Pris. Priserne for Reservedelene kan ikke overstige de i Indkøbsordren anførte Priser. I tilfælde hvor Indkøbsordren ikke giver vejledning om Priserne, fx som følge af at forbrug eller levering af Reservedele ikke kunne forudses på tidspunktet for Aftalens indgåelse, kan Sælger ikke fakturere højere Priser end de priser, Sælger tilbyder sine øvrige kunder på sammenlignelige vilkår. Pris angivet som fastpris Såfremt Prisen i Indkøbsordren er angivet som en fastpris, skal denne dække alle Sælgers forpligtelser i henhold til Aftalen, herunder både udførelse af Tjenesteydelser og levering af Reservedele, medmindre det specifikt er angivet i Indkøbsordren, at Reservedele ikke er inkluderet i den faste pris. Pris(er) angivet som enhedspris(er) Såfremt Prisen i Indkøbsordren er angivet som én eller flere enhedspriser, kan Sælger kræve betaling for udført arbejde i overensstemmelse med det i arbejdsrapporten, jf. afsnit 4.7, anførte forbrug. Såfremt Indkøbsordren indeholder et prisloft, kan Sælger ikke fakturere en Pris, der overstiger dette prisloft. 6.3 Betalingsbetingelser Køber skal betale alle fakturaer senest 30 (tredive) Dage efter Sælger har elektronisk afsendt fakturaen under forudsætning af, at den pågældende faktura indeholder alle relevante oplysninger. Eventuelle kontantrabatter beregnes på fra betalingsdagen. Købers betaling afskærer ikke Køber fra at påberåbe sig Mangler eller Forsinkelse eller i øvrigt benytte sig af sine beføjelser i henhold til Aftalen. 6.4 Fakturaer Danske leverandører skal fremsende elektronisk faktura i OIOUBL format umiddelbart efter, at tjenesteydelserne/reservedelene er udført/leveret. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse accepterer ikke faktura fremsendt via scanningsbureau Fakturaer skal fremsendes til: EAN nr.: Forsvarets Regnskabsstyrelse Arsenalvej 55 C 9800 Hjørring Udenlandske leverandører skal fremsende faktura i PDF format, umiddelbart efter, at tjenesteydelserne/reservedelene er udført/leveret, til: EAN nr.: Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse Arsenalvej 55 C 9800 Hjørring Under anvendelse af følgende adresse: FRS-KTP- samt FMT-KTP-FDD- Såfremt det er muligt kan udenlandske leverandører fremsende elektronisk faktura i OIOUBL format. Yderligere information kan findes på: Fakturaer skal som minimum indeholde: FMI Version 2.3 4

5 (i) (ii) (iii) (iv) (v) 7. Mangler 7.1 Generelt Reference til indkøbsordrenummer og indkøbsordrens dato,(hvis indkøbsorden henviser til et kontrakt nr. (46xx), skal dette kontraktnr. også oplyses på den elektroniske faktura.) Arbejdsrapporten Hvert leveret produkts positionsnummer, herunder mængde og pris samt eventuelt serienummer, Bankadresse, SWIFT-kode og kontonummer eller IBAN-nr. for Sælger, Oplysninger om Købers kontaktperson, herunder navn og stabsnummer. Sælger er ansvarlig for Mangler i Garantiperioden. Såfremt Køber konstaterer Mangler ved de udførte/leverede Tjenesteydelser/Reservedele, skal Køber give meddelelse herom til Sælger inden for rimelig tid. Såfremt Køber ikke giver meddelelse herom inden for rimelig tid, mister Køber retten til at gøre misligholdelsesbeføjelser i forbindelse med den pågældende Mangel gældende. Sælger skal straks bekræfte modtagelsen af meddelelse om Mangler og udfolde de nødvendige bestræbelser, således at Købers tab og ulejlighed som følge af Manglerne begrænses i videst mulig udstrækning. Sælger skal straks efter modtagelsen af meddelelse om Mangler - eller i tilfælde hvor denne selv har konstateret en Mangel - afhjælpe Manglen, udføre Tjenesteydelsen på ny eller foretage omlevering af mangelfulde Reservedele, medmindre dette er urimeligt byrdefuldt for Sælger. Såfremt Sælgers afhjælpning, udførelse af Tjenesteydelsen på ny eller omlevering (i) ikke gennemføres eller (ii) gennemføres, men ikke medfører, at Tjenesteydelsen/Reservedelen bliver fri for Mangler, kan Køber kræve et forholdsmæssigt afslag, hvorefter Køber kun skal betale den pris for Tjenesteydelserne/Reservedelene, som er rimelig henset til beskaffenheden og omfanget af den pågældende Mangel. 7.2 Sælgers manglende udbedring af Mangler Såfremt Sælger misligholder sine forpligtelser til at foretage afhjælpning, udføre Tjenesteydelsen på ny eller foretage omlevering af Reservedele i henhold til afsnit 7.1, kan Køber hæve Aftalen, hvis Manglen er væsentlig, hvis Manglen medfører, at Købers behov ikke opfyldes og/eller hvis der er tale om flere Mangler, der i kombination må anses for en væsentlig Mangel. 8. Forsinkelse 8.1 Sælgers forsinkelse og bod Sælger skal straks informere Køber om evt. Forsinkelser og tage de nødvendige skridt for at begrænse Forsinkelsen. I tilfælde af Forsinkelse betaler Sælger en dagbod til Køber. Boden beregnes pr. Dag og udgør 1 % (en procent) af prisen for de pågældende Tjenesteydelser/Reservedele, der er forsinket, dog altid minimum DKK 500 pr. Dag. Medfører en Forsinkelse, at allerede udførte/leverede Tjenesteydelser/Reservedele ikke kan opfylde Købers behov og/eller anvendes, beregnes boden på baggrund af prisen for alle de berørte Tjenesteydelser/ Reservedele. Den samlede bod kan ikke overstige 8 % (otte procent) af Prisen, som Sælger er berettiget til, dog minimum DKK 4.000,-. Uanset om dette maksimumbeløb er nået, kan Køber hæve Aftalen, hvis Forsinkelsen er væsentlig, jf. afsnit 9, samt - hvis betingelserne herfor er opfyldt - kræve erstatning, jf. afsnit Er maksimumbeløbet nået, udgør det i alle tilfælde væsentlig misligholdelse. Hvis kun dele af Aftalen er opfyldt, kan Køber vælge at ophæve Aftalen kun med hensyn til de forsinkede Tjenesteydelser og/eller Reservedele. Boden skal betales efter påkrav fra Køber. Køber er berettiget til at modregne eventuelle bodsbeløb i ethvert af Sælgers tilgodehavende(r). 8.2 Købers forsinkelse Er Købers betaling til Sælger forsinket, kan Sælger kræve morarenter beregnet ud fra den til enhver tid gældende rentesats i Rentelovens 5, stk Ophævelse 9.1 Sælgers misligholdelse Køber kan hæve Aftalen helt eller delvist på de betingelser, der fremgår af nærværende bestemmelse, hvis Sælger væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen. Det gælder uanset indholdet af Aftalens øvrige bestemmelser. Væsentlig misligholdelse foreligger i følgende situationer, der imidlertid ikke er en udtømmende opregning: (1) Sælgers anticiperede misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, herunder, men ikke begrænset til tilfælde, hvor Sælgers tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling m.v. (2) Tilstedeværelsen af flere ikke-væsentlige Mangler, der i kombination kan anses for at være en væsentlig Mangel. (3) Manglende overholdelse af gældende regler, jf. afsnit 4.8. FMI Version 2.3 5

6 (4) Sælgers manglende efterlevelse af instruktioner givet i forbindelse med Sælgers færden på Købers faciliteter, jf. afsnit 4.9. (5) Manglende overholdelse af bestemmelsen om hemmeligholdelse og sikkerhedsklassifikation, jf. afsnit (6) Sælgers manglende udbedring af en væsentlig Mangel, jf. afsnit (7) Væsentlig Forsinkelse, herunder Leverandørens meddelelse om forventet væsentlig Forsinkelse, jf. afsnit 8.1. Såfremt Køber anser Sælger for at have misligholdt Aftalen væsentligt, skal Køber skriftligt meddele Sælger dette. Hvis Sælger ikke har afhjulpet misligholdelsen inden 14 (fjorten) Dage, kan Køber vælge at hæve Aftalen og kræve erstatning for eventuelle tab, jf. afsnit 10. Hæver Køber aftalen, herunder i tilfælde af delvis ophævelse, er Køber berettiget til at foretage dækningskøb fra tredjemand for Sælgers regning. Såfremt Køber hæver Aftalen, skal Køber tilbagelevere ikke forbrugte Reservedele i den stand, hvori det findes hos Køber. Tilbagelevering af Reservedele sker ved Sælgers foranstaltning og for Sælgers regning og risiko. Ved ophævelsen skal Sælger straks tilbagebetale den fulde Pris, jf. afsnit 6.1, for de udførte/leverede Tjenesteydelser/ Reservedele, herunder også den andel af prisen, der angår Sælgers på tidspunktet for ophævelsen udførte Tjenesteydelser, i det omfang disse ikke repræsenterer en værdi for Køber. Omkostninger til transport i forbindelse med tilbagelevering af Reservedele skal afholdes af Sælger. Mangelfrie reservedele, der har været brugt af Køber, er dog ikke omfattet af ophævelsen og Køber er således forpligtet til at betale for de pågældende Reservedele. 9.2 Købers misligholdelse Er Købers betaling til Sælger forsinket, og er der forløbet 3 (tre) måneder efter Sælgers skriftlige påkrav om betaling, kan Sælger hæve Aftalen og kræve betaling af renter i overensstemmelse med afsnit 8.2. Vælger Sælger at hæve Aftalen skal dette straks meddeles Køber skriftligt. 9.3 Købers opsigelse af Aftalen Køber kan opsige Aftalen med et skriftligt varsel på 1 (en) måned, såfremt Købers beslutning om at tildele Aftalen til Sælger annulleres af Klagenævnet for Udbud eller af domstolene. Endvidere kan Køber opsige Aftalen, såfremt Klagenævnet for Udbud eller domstolene erklærer Aftalen for "uden virkning". Køber er i så fald berettiget til at opsige Aftalen helt eller delvist i overensstemmelse med den frist, der er fastsat af Klagenævnet eller domstolene. Sælgers eventuelle krav om erstatning i forbindelse med opsigelse efter denne bestemmelse afgøres efter dansk rets almindelige regler, jf. dog afsnit Ved fastsættelse af Sælgers evt. tab, skal Aftalens bestemmelser om opsigelsesadgang tages i betragtning. Såfremt Sælger havde eller burde have haft kendskab til de faktiske eller retlige omstændigheder, som førte til, at Aftalen blev erklæret for "uden virkning", kan Sælger ikke rette erstatningskrav mod Køber. 10. Erstatning og ansvarsbegrænsning 10.1 Erstatning Uanset Aftalens øvrige bestemmelser kan Køber kræve erstatning for tab, der skyldes Sælgers misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til Aftalen, dog kun i det omfang tabet overstiger en eventuel bod, som Sælger er blevet pålagt i medfør af afsnit 8.1. Dansk rets almindelige regler gælder for vurderingen af eksistensen og det evt. omfang af et muligt erstatningsansvar Ansvarsbegræsning Hverken Sælger eller Køber er erstatningsansvarlige for driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab. Erstatningsansvaret er begrænset til Prisen. Dette gælder dog ikke, såfremt Sælger har handlet forsætligt eller udvist grov uagtsomhed. Ved beregning af om loftet er nået, indgår bod pålagt i henhold til afsnit 8.1 ikke. 11. Diverse bestemmelser 11.1 Købers ejendomsret Alt materiale, der er leveret af Køber samt modeller, tegninger, værktøj osv. fremstillet for Købers regning, vedbliver med at være Købers ejendom og skal til enhver tid være mærket som sådan. Sælger skal sørge for, at de af Købers ejendele, som måtte være i Sælgers besiddelse, er forsikret uden omkostninger for Køber, og ejendelene må ikke udlånes, sælges, pantsættes, kopieres eller på anden made efterlignes eller overdrages til tredjemand uden Købers forudgående skriftlige samtykke. Køber kan til enhver tid forlange, at Sælger uden ugrundet ophold og for Sælgers regning returnerer Købers ejendele og/eller tilintetgør dokumentationsmateriale som Sælger eller underleverandører måtte være i besiddelse af Immaterielle rettigheder Sælger skal overdrage alle nødvendige brugsrettigheder til Reservedelene, herunder brugsrettigheder i henhold til eksempelvis patent-, design-, ophavsrets-, vare- FMI Version 2.3 6

7 mærke- eller markedsføringslovgivningen osv., således at Køber kan anvende Reservedelene uden begrænsninger. Sælger garanterer, at Købers anskaffelse af de i Indkøbsordren anførte Tjenesteydelser/Reservedele ikke krænker tredjemands rettigheder af nogen art og at tredjemand ikke kan kræve licensafgifter, royalties eller andet vederlag fra Køber for Købers ejerskab, besiddelse eller brug af Leverancen. Hvis tredjemand anlægger sag eller retter erstatningskrav mod Køber som følge af Købers anskaffelse af Tjenesteydelserne og/eller ejerskab/brug af Reservedelene, vil Køber give meddelelse til Sælger herom, og Sælger skal friholde Køber for ethvert krav, som Køber måtte blive pålagt at betale som følge af en sådan sag, herunder - men ikke begrænset til - erstatningskrav, advokatsalærer, retsafgifter samt vederlag til sagkyndige Overdragelse af Aftalen og anvendelse af underleverandører Sælger kan ikke overdrage sine rettigheder og/ eller forpligtelser i henhold til Aftalen til tredjemand, herunder, men ikke begrænset til, andre selskaber i samme koncern, uden Købers forudgående skriftlige samtykke. Køber vil ikke nægte et sådant samtykke uden saglig grund. Medmindre andet følger af Indkøbsordren, er Sælger berettiget til at anvende underleverandører til opfyldelsen af Aftalen, men Køber skal altid give samtykke hertil i tilfælde, hvor opfyldelse af Aftalen kræver særlig ekspertise eller fordre, at underleverandøren får adgang til fortrolige dokumenter. Køber vil ikke nægte et sådant samtykke uden rimelig grund. Uagtet Sælgers evt. anvendelse af under-leverandører hæfter Sælger over for Køber for samtlige forpligtelser i henhold til Aftalen. Sælger skal sikre sig, at underleverandører pålægges samme betingelser og forpligtelser, som Sælger har påtaget sig over for Køber, herunder - men ikke begrænset til - afsnit 4.9 (tjenesteydelser udført på Købers lokation), afsnit 4.10 (Hemmeligholdelse og sikkerhedsklassifikation), og endvidere er dækket af relevante forsikringer i overensstemmelse med afsnit 4.11 (Forsikring). 1. uden for parternes kontrol og af en nærmere beskrevet art (krig, fjendtligheder, oprør, atomudslip eller naturkatastrofer osv.), 2. uforudsigelig, eller som ikke med rimelighed kunne tages i betragtning ved Aftalens indgåelse, samt 3. ikke let overvundet, hverken ved rimelige investeringer af ressourcer eller penge osv. Hvis der inden for en periode på 120 Dage foreligger force majeure i mere end sammenlagt men ikke nødvendigvis sammenhængende 60 Dage, er parterne berettigede til at opsige Aftalen. Såfremt Aftalen opsiges som følge af force majeure, er Sælger berettiget til at modtage betaling for udførte Tjenesteydelser og/eller Reservedele, som er leveret, indtil force majeure indtraf, og Køber er kun pligtig at betale et beløb, der svarer til Sælgers udførte/leverede Tjenesteydelser/Reservedele. Parterne kan ikke rette krav mod hinanden som følge af force majeure Manglende håndhævelse; Ændringer af Aftalen Købers afkald på at påberåbe sig Aftalens bestemmelser, herunder misligholdelsesbeføjelser, skal meddeles Sælger skriftligt og har kun virkning for den konkrete misligholdelse, der har givet anledning til afkaldet. Købers manglende håndhævelse af Aftalens bestemmelser og/eller Købers rettigheder i henhold til Aftalen udgør i ingen tilfælde et afkald på at påberåbe sig den pågældende bestemmelse/rettighed ej heller for fremtiden. Tillæg eller ændringer til Aftalen er kun gyldige, såfremt de er nedfældet på skrift, og begge parter har givet deres skriftlige samtykke hertil Tvister: Lovvalg og værneting Enhver tvist, der vedrører eller har relation til Aftalen, skal bedømmes efter dansk ret både med hensyn til materielle og processuelle spørgsmål, dog undtaget de danske lovvalgsregler samt FN's Convention on the International Sale of Goods (CISG). Alle sådanne tvister, inklusive tvister, der vedrører Aftalens eksistens, gyldighed eller ophør, skal afgøres ved de almindelige danske domstole Force Majeure I tilfælde af force majeure suspenderes parternes forpligtelser over for hinanden, forudsat at den part, der påberåber sig force majeure, meddeler dette til den anden part, så snart force majeure indtræffer og med behørig beskrivelse af den pågældende force majeurebegivenhed, herunder dens art og omfang. Force majeure defineres som en begivenhed, der er FMI Version 2.3 7

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014

AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 AFTALE (Afsnit markeret med gult udfyldes af Ordregiver ved kontraktindgåelse) Juni 2014 Omhandlende udvikling og implementering af softwareløsning med tilhørende algoritme til individuel ædetids-monitorering

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM)

CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) UDKAST TIL KONTRAKT OM LEVERING AF CMS (CONTENT MANAGEMENT SYSTEM) MELLEM REGION MIDTJYLLAND OG xx Indholdsfortegnelse Præambel 4 1. Kontraktens parter og kontraktgrundlag 4 1.1. Kunden 4 1.2. Leverandøren

Læs mere

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til.

Brugsretten omfatter alene det antal brugere (Pc'er), som licenstageren har erhvervet brugsret til. LICENSAFTALE FOR AGROSOFT A/S' SOFTWARE 1. Licensens omfang AgroSoft A/S (herefter kaldet AgroSoft) giver hermed licenstager en ikke- overdragelig og ikke-eksklusiv brugsret til de(t) leverede program(mer)

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul

Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Bilag: Kontraktbilag om arbejdsklausul Indhold Parterne... 2 Arbejdsklausul... 2 Fortolkning af kontraktbilagets indhold og udformning... 5 Lovvalg og værneting... 5 Underskrifter... 5 Parterne Dette kontraktbilag

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008

Generelle betingelser for hosting. Resource it ApS. 1. oktober 2008 Generelle betingelser for hosting Resource it ApS 1. oktober 2008 RESOURCE IT, ØSTER ALLÉ 6, 9530 STØVRING, TELEFON 69 80 80 69 1. ANVENDELSE... 1 2. LEVERANDØRENS HOSTINGYDELSER OG HOSTINGPRISER... 1

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune

Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Bilag 1 Rammeaftale Velfærdsteknologi Lemvig Kommune Delaftale [X] Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Lemvig Kommune Rådhusgade 2 7620 Lemvig og RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER. Udgave af 4. december - 2014 Bilag 1 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ARBEJDER OG LEVERANCER Udgave af 4. december - 2014 1. OPTIMON`s hemmeligholdelsespligt OPTIMON træffer alle rimelige og nødvendige foranstaltninger til hemmeligholdelse

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6

Vejledning til. Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende. Side 1 af 6 Vejledning til Kontrakt om udførelse af freelancearbejde, hvor du er selvstændig erhvervsdrivende Side 1 af 6 Indledende bemærkninger: Hvis du har selvstændig virksomhed og er momsregistret, skal du anføre

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21.

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Frederiksholms Kanal 21. Kontrakt mellem (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyderen) og Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 1220 København K (i det følgende benævnt Kunden) om konsulentbistand

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 4PLUS4 Farvergade 27 D, 2. sal 1463 København K Telefon: 3373 1930 mail@4plus4.dk www.4plus4.dk Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren

Læs mere

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med:

Serviceaftale. Gælder i perioden. ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde. (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Serviceaftale Gælder i perioden ITS-teknik Københavnsvej 265 4000 Roskilde (i det følgende kaldet ITS) indgår herved kontrakt med: Ringsted kommune (i det følgende kaldet Kunden), Side 1 af 8 1. IKRAFTTRÆDEN

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Aftale om registrering af certifikater

Aftale om registrering af certifikater Aftale om registrering af certifikater Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia herefter benævnt Energinet.dk og Aftalepartner Adresse herefter benævnt Brugeren har indgået følgende: 1. Baggrund

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort.

i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. ERHVERVSAFTALE NR: i forbindelse med virksomhedsordning for arbejdsgiverbetalt periodekort til kollektiv trafik i Midttrafiks område kaldet erhvervskort. 1 Parterne Som sælger: Midttrafik Søren Nymarksvej

Læs mere

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem

BILAG 4. Kontrakt om ejendomsmæglerbistand. mellem BILAG 4 Kontrakt om ejendomsmæglerbistand mellem Aarhus Kommune Sekretariatet vedrørende Urban Mediaspace Aarhus Møllegade 1 8000 Aarhus C EAN-nr. 5798005774525 ("Aarhus Kommune, Multimediehuset") og [NAVN]

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere