Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014"

Transkript

1 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og Virksomhedshjemmeværnet. Tilføjelserne er markeret med rødt. OVERGADEN OVEN VANDET 62B TELEFON: KØBENHAVN K TELEFAX: MAIL: WEB: CVR: EAN:

2 Rammeaftale om Indkøb af pavilloner mellem Hjemmeværnet Overgaden oven Vandet 62B 1415 København K (herefter benævnt kunden) og [ ] CVR.: [ ] (herefter benævnt leverandøren)

3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING KUNDENS KØB VED AFTALENS INDGÅELSE OG OPHØR Køb ved aftaleindgåelse Køb ved aftalens ophør BESTILLING OG LEVERING PRISER BETALINGSBETINGELSER LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE GARANTI ERSTATNING OG OPHÆVELSE TREDJEMANDS RETTIGHEDER KUNDENS FORHOLD FORCE MAJEURE KONTAKTPERSONER FORTROLIGHED OVERDRAGELSE LOVVALG OG VÆRNETING LØBETID OG OPSIGELSE UNDERSKRIFTER... 11

4 Bilagsfortegnelse bilag 1 : Kravspecifikation a. : Designs af teltdug b. : Leveringssteder bilag 2 : Priser bilag 3 : Varebeskrivelse (leverandørens tilbud)

5 1. Indledning Nærværende aftale er indgået efter gennemførelse af et nationalt udbud efter tilbudsloven, hvor leverandøren har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Leverandøren forpligter sig med nærværende aftale til at levere de i bilag 1 (Kravspecifikation) omfattede varer. Kunden forpligter sig med nærværende aftale til at aftage et vist antal teltduge samt leverandørens eventuelle restlager af overskydende stof ved rammeaftalens ophør, jf. nedenfor punkt Kundens køb ved aftalens indgåelse og ophør 2.1. Køb ved aftaleindgåelse Kunden forpligter sig ved rammeaftalens indgåelse til at købe følgende til den af leverandøren i bilag 2 angivne pris: 70 teltduge til Hærhjemmeværnet (design A, jf. bilag 1a) 15 teltduge til Flyverhjmmeværnet (design B, jf. bilag 1a) 8 teltduge til Marinehjemmeværnet (design C, jf. bilag 1a) 7 teltduge til Virksomhedshjemmeværnet (design D, jf. bilag 1a) De indkøbte teltduge opbevares hos leverandøren, hvorefter kunden løbende afgiver bestilling herom med angivelse af kontaktperson og leveringssted i overensstemmelse med punkt 3. Leverandøren har som en del af sit tilbud indleveret stofprøver af hhv. teltflis og teltside for alle 4 designs. Kunden er berettiget til at anmode om justering af farver i forhold til disse stofprøver, inden 14 dage efter aftaleindgåelsen. Leverandøren leverer og fakturerer teltdugene i overensstemmelse med punkterne 3 og 5 nedenfor, idet leverandøren dog har en måned til at levere ovenstående efter en eventuel justering af farver er foretaget Køb ved aftalens ophør Ved rammeaftalens ophør opkøber kunden det restlager af stof, der måtte være i leverandørens besiddelse, idet leverandørens stoflager ved rammeaftalens ophør dog alene må være et resultat af leverandørens rimelige indkøb af stof. Leverandøren er forpligtet til at holde restlageret så lille som muligt.

6 Kunden er ikke forpligtet til at opkøbe et eventuelt restlager, udover det i bilag 2 maksimalt angivne. Leverandøren fakturerer reststoffet pr. meter i overensstemmelse med den i bilag 2 angivne pris. 3. Bestilling og levering Når kunden ønsker at afgive bestilling på en leverance, sker dette ved afgivelse af en bestillingsordre til leverandøren. Bestillingsordren fremsendes af kunden eller en af kundens underafdelinger, jf. bilag 1b, via med angivelse af kontaktperson og leveringsadresse. Leverandøren skal fremsende en ordrebekræftelse til den anførte kontaktperson senest 3 arbejdsdage efter modtagelsen af bestillingsordren. Efter modtagelse af ordrebekræftelse, vil leverandøren modtage et indkøbsordrenummer, som skal oplyses ved fakturering. Levering skal ske til den anførte leveringsadresse, jf. bilag 1b, inden for 14 dage efter leverandørens fremsendelse af ordrebekræftelse og være omkostningsfri for kunden. Leverandøren er forpligtet til straks at give kunden skriftlig meddelelse, hvis leverandøren ikke kan levere i henhold til nærværende aftale og i den kvalitet og omfang, det er specificeret i bilag 1. Endvidere skal leverandøren give kunden skriftlig meddelelse, så snart leverandøren burde forudse, at leveringsproblemer kan opstå. 4. Priser Priserne for pavillonerne er angivet i bilag 2 (Priser). Priserne er faste. Priserne er i danske kroner. I priserne er inkluderet told og øvrige gældende afgifter bortset fra moms. Ved ændring af gældende danske afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at leverandøren stilles uændret. 5. Betalingsbetingelser Alle beløb forfalder til betaling 30 dage efter, at leverandørens har afsendt en fyldestgørende elektronisk faktura. Fakturering skal ske i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007 vedrørende Lov om offentlige betalinger mv. Fakturaen skal indeholde følgende elementer for, at fakturaen kan godkendes til betaling:

7 Det af kunden tilsendte indkøbsordrenummer EAN-nummer: Angivelse af kontaktperson Bevirker forhold hos leverandøren, at kunden ikke er i stand til at betale via elektronisk overførsel, kan kunden ikke gøres ansvarlig for manglende betaling med efterfølgende morarente og/eller misligholdelsesbeføjelser til følge. 6. Leverandørens misligholdelse Hvis leverandøren ikke rettidigt leverer varerne i henhold til rammeaftalen, foreligger der misligholdelse. Det samme gør sig gældende, hvis den af leverandøren leverede vare er mangelfuld. Kunden kan kræve efter- eller omlevering ved leverandørens misligholdelse, medmindre det vil volde leverandøren uforholdsmæssig omkostning eller væsentlig ulempe. Efter- eller omlevering skal ske senest 14 dage efter kundens reklamation. I det omfang den leverede ydelse ikke er kontraktmæssig, og har dette bevirket en værdiforringelse, som ikke kan kompenseres ved efter- eller omlevering, er kunden berettiget til at kræve et forholdsmæssigt afslag i den aftalte pris. Ved misligholdelse gælder i øvrigt dansk rets almindelige regler, herunder om ret til ophævelse ved væsentlig misligholdelse. Leverandøren påtager sig produktansvar efter dansk rets almindelige regler. 7. Garanti Leverandøren garanterer, at de leverede varer overholder alle krav fastsat i kravspecifikationen og tilbudt af leverandøren, jf. bilag 1. Leverandøren yder herudover en produktgaranti i 2 år på hver enkelt vare i henhold til bilag 1. Såfremt Leverandørens generelle garantiperiode er længere end 2 år, gælder Leverandørens generelle garantiperiode.

8 8. erstatning og ophævelse Med de undtagelser, der i øvrigt følger af nærværende aftale, er parterne erstatningsansvarlige efter dansk rets almindelige regler. Ansvaret omfatter ikke driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. En part er berettiget til at hæve aftalen straks eller med et af parten efter eget valg fastsat varsel, såfremt den anden part væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge nærværende aftale. Kunden er berettiget til at begrænse ophævelsen til en del af rammeaftalen. Der anses bl.a. at foreligge væsentlig misligholdelse hos leverandøren i følgende tilfælde: - Leverandørens konkurs, såfremt konkursboet ikke på baggrund af skriftlig henvendelse fra kunden uden ugrundet ophold tilkendegiver, at boet indtræder i rammeaftalen. - Leverandøren er taget under rekonstruktion, - Der er påbegyndt åbning af forhandlinger om akkord eller væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer rammeaftalens rette opfyldelse i fare. - Leverandørens ophør med den virksomhed, som rammeaftalen vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer aftalens rette opfyldelse i alvorlig fare. 9. Tredjemands rettigheder Leverandøren garanterer, at det leverede ikke krænker andres rettigheder, herunder patenter eller ophavsrettigheder. Det er en forudsætning for garantien, at kunden ved meddelelse straks giver leverandøren underretning herom, når kunden bliver opmærksom på eventuelle rettighedskrænkelser, og at kunden bistår leverandøren under sagen i fornødent omfang.

9 10. Kundens forhold Såfremt kunden misligholder sine betalingsforpligtelser i henhold til denne rammeaftale, er leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler. Leverandøren er endvidere berettiget til at ophæve denne rammeaftale med virkning for fremtiden, såfremt leverandøren over for kunden skriftligt har afgivet påkrav om, dels at kunden på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingsforpligtelser, dels at manglende betaling inden 40 dage vil medføre, at kontakten ophæves, såfremt kunden ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb. Om kundens fordringshavermora gælder dansk rets almindelige regler. 11. force majeure Ingen part er ansvarlig for forhold, som ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning. Forhold som forhindrer en underleverandør, som leverandøren efter aftaleindgåelsen overlader opgaver til med henblik på at opfylde sin aftale med leverandøren, kan leverandøren kun påberåbe sig som force majeure over for kunden i det omfang, samme forhold ville have forhindret leverandøren i at levere ydelsen, dersom denne havde valgt en anden underleverandør eller havde valgt ikke at betjene sig af underleverandører. Force majeure kan højest gøres gældende, så længe force majeure-situationen varer. Betalinger knyttet til ydelser, der forsinkes eller ikke leveres på grund af force majeure, udskydes eller bortfalder tilsvarende. Såfremt en part vil påberåbe sig force majeure, skal denne give skriftlig meddelelse herom til den anden kontraktpart uden ugrundet ophold, efter at force majeure-situationen er indtrådt. Den part, der ikke er ramt af force majeure, er berettiget til at annullere rammeaftalen helt eller delvis, såfremt leveringsdatoen overskrides med 60 arbejdsdage som følge af force majeure.

10 12. Kontaktpersoner Herunder angives hver parts daglige kontaktperson og hver parts aftaleansvarlige kontaktperson. For kunden: John Nielsen Kommunikations- og Rekrutteringsafdelingen Hjemmeværnskommandoen Overgaden oven Vandet 62B 1415 København K Tlf.: Mail: For leverandøren: [Indsættes] 13. Fortrolighed Parterne skal iagttage tavshed i sædvanligt omfang om forhold, som ikke er alment kendte. Leverandøren må medtage kunden på sin referenceliste, men må derudover ikke bruge kunden i markedsføringsøjemed. Kunden afgør efter drøftelse med leverandøren, om og i givet fald hvorledes rammeaftalens indgåelse offentliggøres. Dog giver kunden meddelelse om ordretildeling i henhold til de udbudsretlige regler. 14. Overdragelse Kunden har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne rammeaftale til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. Leverandøren kan ikke uden kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne rammeaftale til tredjemand.

11 15. Lovvalg og værneting Kontraktforholdet er undergivet dansk ret og danske domstole. 16. Løbetid og opsigelse Denne rammeaftale løber fra [8. maj 2014] og indtil den [7. maj 2018]. Kunden kan opsige rammeaftalen med en måneds varsel. Rammeaftalen er uopsigelig for leverandøren. 17. Underskrifter Dato: For kunden: Dato: For leverandøren:

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale vedrørende Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage mellem [Se Kundeforsiderne]

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro og RAMMEAFTALEHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2.

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt 1

Bilag 1 - Kontrakt 1 1 Bilag 1 - Kontrakt 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER [Navn på den ordregivende myndighed] [Evt. afdeling] [Adresse] [Postnr.] [By] og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg

Bilag 1 Rammeaftale. Delaftale 2 Udenlandske bøger. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg Bilag 1 Rammeaftale Delaftale 2 Udenlandske bøger Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Rammeaftalegrundlag... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Rammeaftaleperiode... 4 5. Bestilling af

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1

Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Bilag 1 Rammeaftale, Delaftale 1 Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro Og LEVERANDØR [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.]

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012

Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 Almindelige Indkøbsbetingelser 04/2012 For køb og levering af varer For køb og levering af teknisk udstyr For køb og udførelse af tjenesteydelser 1. Generelt 1.1 Hvor intet andet er anført i INTEGOs indkøbsordre

Læs mere