Fødevareministeriets strategi om understøttelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødevareministeriets strategi om understøttelse"

Transkript

1 Fødevareministeriets strategi om understøttelse og udvikling af biavlen i Danmark Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

2 Indholdsfortegnelse Biavlsstrategiens formål...2 Biavlsstategiens fokusområder for Tilstrækkelig bestøvning...3 Sikring af erhvervsvilkår...4 Forskning, udvikling og internationalt samarbejde...5 Bilag 1: Baggrund for Biavlsstrategien...6 Styrker...6 Svagheder...7 Muligheder...7 Trusler...8 1

3 Biavlsstrategiens formål Honningbien er den vigtigste bestøver af planter i Danmark. Det gælder vilde planter såvel som afgrøder. Honningbien har derfor en væsentlig betydning for miljøet og biodiversiteten, idet tilstrækkelig bestøvning er en forudsætning for planters frøsætning og forplantning. Alle honningbier i Danmark holdes af biavlere, siden varroamiden har elimineret den vilde population af honningbier. Hvis antallet af bifamilier i Danmark skulle falde væsentligt under det tilstrækkelige niveau, ville det betyde store tab for planteavlen, og nogle vilde plantearter ville forsvinde. Det ville samtidig fjerne fødegrundlaget for mange andre insekter, fugle og vildt og betyde en væsentlig indskrænkning i naturens mangfoldighed. Formålet med denne biavlsstrategi er at beskrive, hvorledes Fødevareministeriets indsats over for biavlen skal bidrage til at opnå tilstrækkeligt mange og sunde bifamilier til at sikre en effektiv bestøvning af dyrkede afgrøder og naturens planter i alle dele af landet. Fødevareministeriet har udarbejdet denne strategi for biavlen i Danmark i årene på baggrund af en analyse af biavlens styrker, svagheder, muligheder og trusler, jf. bilag 1. Den offentlige indsats over for biavlen har primært baggrund i Lov om biavl 1. Den væsentligste foranstaltning efter denne lov er bekæmpelse af honningbiens alvorligste skadegørere: håndhævelse af regler for bekæmpelse af alvorlige (regulerede) skadegørere 2 de offentligt ansatte biinspektørers syn og behandling af bier og vejledning af biavlere uddannelse og registrering af (private) kyndige biavlere Udover indsatserne under Lov om biavl ydes offentlig støtte til biavlen gennem bevillinger til: Forskningsindsats omkring honningbier, specielt forskning vedr. skadegørere og vedr. biernes genetik 3 Tilskud til projekter under EU s 3-årige programmer om foranstaltninger for biavlen (biavlsprogrammet) 4 driften af et diagnostisk laboratorium ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) 1 Lov om biavl jf. lovbekendgørelse nr. 759 af 29. juni Loven administreres af Plantedirektoratet, veterinærbestemmelser i forbindelse med import og eksport dog af Fødevarestyrelsen. Der er desuden indgået aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet om, at Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF) udfører forskningsbaseret myndighedsbetjening, herunder bl.a. myndighedsopgaver. 2 Krav til biavlere om bekæmpelse fremgår især af Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier, og endvidere af bekendtgørelserne om flytning af honningbier og om godkendte parringsområder for honningbier. 3 Jf. Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF). Aftalen kan ses på 4 Ofte benævnt honningprogrammet 2

4 Biavlsstrategiens fokusområder for Fødevareministeriet vil fokusere indsatsen på følgende 3 strategiske områder: 1. Tilstrækkelig bestøvning - Fødevareministeriet vil understøtte biavlernes initiativer praktisk og administrativt i forbindelse med bifamiliernes sundhed og udbredelse for at sikre en tilstrækkelig bestøvning af dyrkede afgrøder og vilde planter i alle dele af landet. 2. Sikring af erhvervsvilkår - Fødevareministeriet vil understøtte biavlernes initiativer praktisk og administrativt i forbindelse med udviklingen af gode erhvervsvilkår for at sikre et tilstrækkeligt antal biavlere med et tilstrækkeligt antal sunde bifamilier i alle dele af landet. 3. Forskning, udvikling og internationalt samarbejde - Fødevareministeriet vil understøtte initiativer praktisk og administrativt i forbindelse med forskning, udvikling og internationalt samarbejde, der medvirker til at skaffe og udbrede ny viden om skadegørere, genetik og metodik i biavlen, for at sikre en tilstrækkelig bestøvning og gode erhvervsvilkår. Tilstrækkelig bestøvning Fødevareministeriet vil understøtte biavlernes initiativer praktisk og administrativt i forbindelse med bifamiliernes sundhed og udbredelse for at sikre en tilstrækkelig bestøvning af dyrkede afgrøder og vilde planter i alle dele af landet ved at: sikre, at Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (DJF) etablerer et enkelt og effektivt digitalt registreringssystem med henblik på, at oplysninger om alvorlige skadegørere formidles til biavlere, biinspektører og kyndige biavlere. Det skal tilstræbes, at biavlere kan erstatte indsendelse af sundhedsattester med føring af en logbog, og/eller sundhedsattester kan indsendes elektronisk, og at der automatisk udsendes information til biavlere i området i forbindelse med alvorlige skadegørerangreb med opfordring til at få bierne synet. effektivisere og stramme op på praksis i forbindelse med biinspektørers kontrolarbejde gennem forbedret efteruddannelse og instruktion, standardiserede procedurer ved regelbrud, håndhævelse i forbindelse med overtrædelser mv. sikre, at DJF analyserer bestøvningsbehovet i alle dele af landet, samt at der udarbejdes anbefalinger til effektive indsatser for at sikre tilstrækkelig bestøvning i alle dele af landet og findes indikatorer, som kan indgå i en løbende monitorering af udviklingen i bestøvningsbehovet. 3

5 prioritere midlerne i EU's biavlsprogram til de projekter, som i videst muligt omfang medvirker til at sikre en tilstrækkelig bestøvning af dyrkede afgrøder og vilde planter i alle dele af landet samtidig med, at projekterne møder biavlsprogrammets øvrige vilkår. arbejde for at sikre tilstrækkeligt store og sammenhængende habitater med en floravariation, som kan sikre biernes ernæringsbehov hele sæsonen. medvirke til at øge samarbejdet mellem statslige, regionale og kommunale myndigheder samt landbrugs-, skovbrugs- og biavlsorganisationer med henblik på at understøtte øget udsåning og plantning af planter, der kan give føde til honningbier og andre nytteinsekter. henlede offentlige myndigheders opmærksomhed på det hensigtsmæssige i, at der etableres stadepladser på offentlige arealer for derved at øge antallet af egnede stadepladser. Sikring af erhvervsvilkår Fødevareministeriet vil understøtte biavlernes initiativer praktisk og administrativt i forbindelse med udviklingen af gode erhvervsvilkår for at sikre et tilstrækkeligt antal biavlere med et tilstrækkeligt antal sunde bifamilier i alle dele af landet ved at: medvirke i rekrutterings- og uddannelsesinitiativer, som biavlerforeningerne iværksætter, målrettet både kvinder, mænd og yngre biavlere. Dette kunne evt. ske ved udarbejdelse af vejledning om lovgivningen og støttemulighederne samt ved at fortsætte og evt. udbygge DJFs arbejde med uddannelse af biavlere mv. medvirke i de informationsaktiviteter, som biavlerforeningerne måtte iværksætte, rettet mod forbrugere, landmænd og landbrugsorganisationer mv. vedr. betydningen af bestøvning af afgrøder og vilde planter. arbejde for, at Fødevareministeriets støtteordninger vedr. f.eks. plantning, landdistrikter og innovation tilgodeser et øget antal af bivenlige afgrøder og stadepladser. løbende tilpasse de eksisterende regler for biavlen med henblik på at mindske de administrative byrder og sikre enkle regler. undersøge mulighederne for at begrænse efterløns- og pensionsreglernes negative indvirkning på biavlernes antal. undersøge mulighederne for lempelige bogførings-, skatte- og afgiftsregler for biavlere. 4

6 Forskning, udvikling og internationalt samarbejde Fødevareministeriet vil understøtte initiativer praktisk og administrativt i forbindelse med forskning, udvikling og internationalt samarbejde, der medvirker til at skaffe og udbrede ny viden om skadegørere, genetik og metodik i biavlen, for at sikre en tilstrækkelig bestøvning og gode erhvervsvilkår ved at: sikre, at DJF udfører myndighedsopgaver og arbejde vedrørende bisygdomme, herunder undersøgelser i felten, diagnose i laboratoriet, uddannelse af biavlere, rådgivning af myndigheder vedr. samhandel samt rapportering til Fødevarestyrelsen med henblik på national rapportering til EU og OIE. sikre, at DJF udfører forskning i biers trivsel, herunder bl.a. omkring kendte og nye sygdomme, bekæmpelse af mider, pesticidrester i biprodukter og bestøvning af afgrøder og vilde planter. sikre, at DJF arbejder for bevarelse af biernes genetiske diversitet. sikre, at Plantedirektoratet, Fødevarestyrelsen og Fødevareerhverv prioriterer biavlsarbejdet i deres internationale samarbejde, i særdeleshed i OIE og EU's veterinære fora. udbrede Fødevareministeriets viden om forskning, udvikling og internationalt samarbejde inden for biavl, fx gennem arbejdet i Binævnet. bidrage med foranstaltninger til beskyttelse og vedligeholdelse af biernes genetiske diversitet, herunder fx foranstaltninger vedrørende den brune bi. tage initiativ til evaluering af Fødevareministeriets biavlsstrategi i 2012, herunder evaluering af Binævnets arbejdsform og sammensætning, så koordinationen af biavlsrelaterede problemstillinger behandles optimalt. 5

7 Bilag 1: Baggrund for Biavlsstrategien Styrker Honningbiernes fødegrundlag er nektar og pollen fra blomstrende planter. Omvendt er bierne nødvendige for blomsters bestøvning i natur og afgrøder. Lange sommerdage giver mulighed for betydelig daglig tilvækst i bifamilierne. Afgrøder som frugttræer, raps og kløver er væsentlige trækkilder. Villahaver har et varieret udbud af planter til gavn for bierne. Naturarealer som skovbryn, remisser og heder blomstrer efter landbrugsafgrøderne og forlænger biernes bestøvningssæson. Danske forbrugere er til en vis grad parate til at betale en merpris for dansk honning. Specialhonninger med en særlig historie kan opnå merpriser. Der er stigende efterspørgsel efter flydende honning. Det danske honningforbrug er på ca tons årligt, hvoraf ca. halvdelen dækkes af dansk produktion. Hertil kommer produktion af bivoks, pollen og propolis. Biavlere er generelt motiverede for at lære nyt. I biavlsorganisationerne gennemføres teoretisk og praktisk undervisning på møder og kurser. Til det lovpligtige arbejde vedr. bisygdomme gennemfører DJF hvert år kurser for de ansatte biinspektører og for kyndige biavlere. Blandt biavlere i Danmark er der bred viden om biskadegørere, og hygiejnen i biavlen er god. Danske bier er generelt sunde, og der eksisterer regelsæt, et inspektørkorps, procedurer og et diagnostisk laboratorium, der medvirker til bekæmpelse af alvorlige skadegørere. Systemet nyder opbakning hos biavlsorganisationerne. Mange biavlere driver avlsarbejde i en eller anden udstrækning. De danske småøer udgør en væsentlig forudsætning for kontrolleret parring hos honningbier. Driften af parringsstationer trives på kommercielle vilkår, selvom den er omkostningstung. Forskning i biavl sker både ved DJF, Københavns Universitet og ved forsøgs- og forskningmidler fra EU s biavlsprogram, Carlsberg Fonden og Velux Fondene. Også avlerforeningerne har adgang til forsøgs- og forskningsmidler. Globalisering, åbne markeder, internationalisering af lovgivning og hastig spredning af skadegørere gør det nødvendigt at samarbejde internationalt. Biavlsorganisationerne og de offentlige myndigheder har mange samarbejdsrelationer i ind- og udland. Biavlens organisationer er repræsenteret i Binævnet og har derigennem direkte kontakt til Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen. Der findes en række muligheder for at opnå støtte til biavlen: EU s biavlsprogram, Landdistriktsmidler, Innovationsfonden, Promilleafgiftsmidler m.fl. Forgiftning af bier i forbindelse med sprøjtning af afgrøder osv. sker relativt sjældent, bl.a. på grund af at danske planteavlere generelt er veloplyste om regler for sprøjtning etc. 6

8 Svagheder Den samfundsmæssige nytte af honningbiernes bestøvning overstiger langt værdien af honninghøsten. Landbrugserhvervet er kun i begrænset omfang villig til at betale biavlerne for værdiforøgelsen ved afgrødebestøvning eller blot for udført arbejde. I visse områder - herunder statslige - skal biavleren endog betale for opstilling af bistader. Mængden af honning varierer stærkt fra år til år afhængig af vejrlig og bifamiliernes antal. Der opstår jævnligt pukler af produceret honning, hvor salgsprisen falder til under produktionspris. Manglende lagerfaciliteter besværliggør en jævn tilgang af honning til markedet. Behovet for likvid kapital får ofte biavleren til at sælge honningen til reducerede priser frem for at oplagre. Mange biavlere har ringe kendskab til driftsledelse, afsætning og reklame mv. Der er i landskabet færre trækplanter til rådighed for bierne end tidligere, ikke mindst på grund af de store monokulturer og den effektive ukrudtsbekæmpelse. Engarealerne og braklagte arealer mindskes. Det kan derfor være svært for biavlere at finde egnede steder at placere bistader. Især i juli måned mangler der blomstrende planter. Antallet af biavlere er faldet gennem de seneste årtier. Strukturudvikling med flere bifamilier pr. biavler har indtil for få år siden opvejet denne nedgang. Det er usikkert hvordan antallet af bifamilier vil udvikle sig fremover. Biavlerne er organiseret i en række forskellige landsdækkende foreninger, hvilket vanskeliggør fælles strategier og udviklingsplaner. Fx har foreningerne ikke en fælles strategi for bekæmpelse af varroamiden, hvorfor en koordineret lokal bekæmpelse er vanskelig at tilrettelægge. Biavlen er en lille produktionsgren præget af mange fritidsbiavlere og få deltids- og erhvervsbiavlere. Derfor er det vanskeligt at etablere en formel uddannelse. Biavlernes faglige baggrund varierer meget, og der er ikke i Danmark tradition for en egentlig biavleruddannelse. Manglende regler om geografisk registrering af bigårde er problematisk for sygdomsbekæmpelsen. Ikke alle biavlere kender eller efterlever alle elementer i den offentlige skadegørerbekæmpelse, fx. reglerne om obligatorisk syn og attestudstedelse i forbindelse med flytning af bier, selvom dette syn anses som et væsentligt element i overvågningen af skadegørere og hindringen af deres spredning. Muligheder Ved at øge antallet af bifamilier på offentlige arealer vil effekten af biernes bestøvning kunne øges. Flere blomster, buske og træer vil kunne yde et bedre fødegrundlag for dyrelivet og dermed bidrage til biodiversiteten. Landbrugets afgrøder er af stor betydning for bifamiliernes nektarindsamling, men blomstringen er koncentreret i forårsmånederne. Ved at vælge afgrøder, der forlænger blomstringssæsonen kunne opnås sundere bifamilier. Dyrkningsfrie arealer, f.eks. bræmmer langs vandløbog 7

9 andre sprøjtefrie randzoner, f.eks. langs hegn, giver mulighed for at etablere en bivenlig plantevækst. Ved styrkelse af rekrutteringen af biavlere vil antallet af bifamilier i Danmark kunne øges til et passende niveau, så bestøvningen i hele landes sikres. Den formelle uddannelse af biavlere vil kunne opbygges gennem samarbejde mellem organisationerne og landbrugsskoler og tekniske skoler. For at sikre det fornødne antal elever kan der søges samarbejde på nordisk plan. Der er muligheder for styrket markedsføring af honning både fra den enkelte biavler og fra honningcentraler. Stigende interesse for de mange forskellige typer honning giver mulighed for at fremme det totale salg. Endvidere kan honning afsættes til fødevareproduktion. Der er potentiale for at udvikle nye produkter fra biavlen. Øget produktudbud som fx. pollen og propolis samt betaling for bestøvning vil kunne sikre mod svigtende priser på honning. Elektronisk registrering af bigårde vil kunne fremme opsporing af smittekilder og samtidigt effektivisere informationen fra det offentlige til biavlere. Samarbejdet mellem avlere og forskere kan udbygges for at forebygge sygdomme i de danske bier. Sunde danske bier kan eksporteres, da de nyder anseelse i udlandet. Der findes i Danmark mange småøer, der kunne udnyttes som selektive parringsområder for bier af en bestemt linje. Integration af forskningsprojekter i avlsarbejdet og viden fra honningbigenomprojektet vil kunne højne kvaliteten af danske bier og derved øge mulighederne for at øge den hidtil ret begrænsede eksport af bidronninger fra Danmark. Trusler Antallet af biavlere daler, da biavlerne stopper på grund af alder og manglende rentabilitet, interesseskift eller uforudsete bisygdomme. Det faglige niveau i dansk biavl er således ikke sikret i fremtiden. Erhvervet kan ikke videreføres uden en øget rekrutterings- og uddannelsesindsats. Importeret honning konkurrerer direkte med den danskproducerede i butikkerne. Importeret honning er ofte væsentlig billigere end dansk og yder derfor hård konkurrence. Det er vanskeligt at dokumentere kvalitetsforskellen mellem den danske og den udenlandske honning. Det samlede honningmarked er vigende. En nedgang i salget af dansk honning vil betyde dårligere økonomi i dansk biavl og stor sandsynlighed for, at mange biavlere vælger at stoppe. Biavlere vil kortvarigt opretholde en bi-bestand i håb om bedre tider, men vil i mellemtiden være tvunget til at sælge til en markedspris, der ikke dækker omkostningerne. Der indføres bier til Danmark fra udlandet med fare for at få indslæbt nye skadegørere. Importreglerne kan synes komplicerede, og en del biavlere henter derfor bier illegalt, dvs. uden at involvere myndighederne. Derfor er muligheden for tilbagesporing i forbindelse med sygdomsspredning ofte ringe. 8

10 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Skovbrynet 20 Tlf.: Fax.: Kgs. Lyngby ISBN (tryk) ISBN (web)

Miljø- og Fødevareministeriets Biavlsstrategi 2016-2019

Miljø- og Fødevareministeriets Biavlsstrategi 2016-2019 Miljø- og Fødevareministeriets Biavlsstrategi 2016-2019 Februar 2016 Kolofon Miljø- og Fødevareministeriets Biavlsstrategi 2016-2019 Februar 2016 Denne strategi er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i

Læs mere

Honningbien kan blive en blomstrende forretning

Honningbien kan blive en blomstrende forretning Honningbien kan blive en blomstrende forretning Biernes bestøvning af landbrugets afgrøder er millioner værd, men erhvervsbiavlerne har ikke formået at udnytte det. Derfor går både de og landmændene glip

Læs mere

Vejledning. Tilskud til brun bi fra Læsø. Tilskudsåret 2015

Vejledning. Tilskud til brun bi fra Læsø. Tilskudsåret 2015 Vejledning Tilskud til brun bi fra Læsø Tilskudsåret 2015 Kolofon Vejledning Tilskud til brun bi fra Læsø, Tilskudsåret 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Fotograf(er):

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 27. oktober 2009

Referat af møde i Binævnet den 27. oktober 2009 Plantedirektoratet Sektor for planter og plantesundhed Den 24. november 2009 J.nr.: PD 06-380-000007 PWR/ENO Referat af møde i Binævnet den 27. oktober 2009 Mødet afholdtes hos Plantedirektoratet (PD)

Læs mere

Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø

Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø April 2017 Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø April 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Foto: Per Kryger Landbrugs-

Læs mere

Vejledning for kyndige biavlere

Vejledning for kyndige biavlere Vejledning for kyndige biavlere Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for kyndige biavlere Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug,

Læs mere

Hørsholm og Omegns Biavlerforening. 28. januar 2015

Hørsholm og Omegns Biavlerforening. 28. januar 2015 Hørsholm og Omegns Biavlerforening 28. januar 2015 Hvem er Danmarks Biavlerforening? Videns- og interesseorganisation for Danmarks 5000 biavlere Ca. 100.000 bifamilier eller 4 mia. bier Medlemsfremgang

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Planter/BILU Sagsnr.: 11-380-000002 Dato: 14. oktober 2013/Rev. 5. november 2013 Referat fra møde i Binævnet

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 28. april 2010

Referat af møde i Binævnet den 28. april 2010 Plantedirektoratet Sektor for planter og plantesundhed Den 9. juni 2010/Rev. 28. juni 2010 J.nr.: PD 06-380-000007 PWR/ Referat af møde i Binævnet den 28. april 2010 Mødet afholdtes hos Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere

Nationalpark Vadehavets Biavlerforening

Nationalpark Vadehavets Biavlerforening Nationalpark Vadehavets Biavlerforening Esbjerg 03.06.2013 Nyt fra Vestbien... Husk at støtte op om medlemsmødet i Vestbien den 10.06.2013 kl.19:30 Beboer og Aktivitetsgården, Midtgård Adresse: Ravnsbjergvej

Læs mere

SDE-møde i Vojens. Den 22. november afholdtes møde i landbrugscentret i Vojens.

SDE-møde i Vojens. Den 22. november afholdtes møde i landbrugscentret i Vojens. SDE-møde i Vojens Den 22. november afholdtes møde i landbrugscentret i Vojens. Aftenens program var: Velkomst ved formanden for SDE Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere Ditlev Bluhme. Indlæg ved:

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 14.9.2010 B7-0000/2010 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2010 jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5, om

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Miljø og Biodiversitet/BILU Sagsnr.: 11-380-000002 Dato: 27. februar 2015 Referat fra møde i Binævnet

Læs mere

Opformering af bifamilier baggrund og metoder.

Opformering af bifamilier baggrund og metoder. Opformering af bifamilier baggrund og metoder. Baggrund - vinterdødelighed En naturlig del af biavlen har altid været at sørge for nye bifamilier i god tid, inden de gamle bifamilier bukkede under. En

Læs mere

Honningbier til bestøvning af rødkløver. Konsulent Asger Søgaard Jørgensen Danmarks Biavlerforening Møllevej Borup

Honningbier til bestøvning af rødkløver. Konsulent Asger Søgaard Jørgensen Danmarks Biavlerforening Møllevej Borup Honningbier til bestøvning af rødkløver. Konsulent Asger Søgaard Jørgensen Danmarks Biavlerforening Møllevej 15 4140 Borup www.biavl.dk asj@biavl.dk Fald i antallet af bestøvere, færre svirrefluer Fald

Læs mere

Lidt om honningbiernes levevis

Lidt om honningbiernes levevis Lidt om honningbiernes levevis Bifamilien Der er op til 60.000 bier i et bistade. Bifamilien består af én dronning, nogle hundrede hanbier (droner) og mange tusinde arbejderbier. Bierne udvikles fra æg,

Læs mere

Bivenlige planter til randzonerne her

Bivenlige planter til randzonerne her Bivenlige planter til randzonerne Ifølge bekendtgørelse om randzoner er det tilladt at udså frøblandinger af bivenlige blomstrende planter på op til 3 meter af randzonerne ind mod marken. Det er dog et

Læs mere

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Generelt: Så er det atter blevet tid til at mødes til generalforsamling og bl.a. gøre status over det året som nu er gået.. 2011 er et lidt specielt år for

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 20. november 2012

Referat af møde i Binævnet den 20. november 2012 NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Den 28. november 2012 J.nr.: 11-380-000002 PWR/BILU- Referat af møde i Binævnet den 20. november 2012 Mødet blev holdt hos NaturErhvervstyrelsen Deltagere:

Læs mere

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie (Ambrosie artemisiifolia L.) efterår /vinter 2008

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie (Ambrosie artemisiifolia L.) efterår /vinter 2008 Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie (Ambrosie artemisiifolia L.) efterår /vinter 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon

Læs mere

Talen til Samråd F (om økologisk biavl) i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 25. februar 2015, kl

Talen til Samråd F (om økologisk biavl) i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 25. februar 2015, kl Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 179 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljø/JARN Sagsnr.: 28721 Dok.nr.: 778595 Den 23.

Læs mere

Referat fra møde i Binævnet den 11. oktober 2016

Referat fra møde i Binævnet den 11. oktober 2016 Miljø og Biodiversitet J.nr. 11-380-000002 Ref. BILU Den 12. oktober 2016/ rev. 3. november 2016 Referat fra møde i Binævnet den 11. oktober 2016 Deltagere: Afbud fra: Formand Peter Esbjerg (KU, Science)

Læs mere

Økologisk biavl i Danmark

Økologisk biavl i Danmark Økologisk biavl i Danmark 17.30-18.30 Velkomst og spisning 18.30-19.00 Jeffrey Gilmour, Landbrugsstyrelsen. Ansøgningsprocedure, regler og kontrolsystem 19.00-19.30 Peter Sjøgren. Erfaringer fra det første

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2010 om situationen i biavlssektoren

Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2010 om situationen i biavlssektoren P7_TA(2010)0440 Situationen i biavlssektoren Europa-Parlamentets beslutning af 25. november 2010 om situationen i biavlssektoren Europa-Parlamentet, - der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af

Læs mere

International handel med bier

International handel med bier International handel med bier Af Stig Mellergaard og Annette Junker Karpinski, Dyresundhed, Fødevarestyrelsen EU har for at reducere risikoen for indførsel af bisygdomme, som ikke findes i EU, og forhindre

Læs mere

Erhvervsbiavlernes høringssvar vedrørende evaluering af Fødevareministeriets strategi om understøttelse og udvikling af biavlen i Danmark

Erhvervsbiavlernes høringssvar vedrørende evaluering af Fødevareministeriets strategi om understøttelse og udvikling af biavlen i Danmark Reerslev den 27. juni 2013 Erhvervsbiavlernes høringssvar vedrørende evaluering af Fødevareministeriets strategi om understøttelse og udvikling af biavlen i Danmark 2009-2013 Indledning NaturErhvervsstyrelsen

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 24. februar 2009

Referat af møde i Binævnet den 24. februar 2009 Plantedirektoratet Sektor for planter og plantesundhed Den 25. marts 2009 J.nr.: PD 06-380000007 DOAN/ENO Referat af møde i Binævnet den 24. februar 2009 Mødet blev afholdt hos Plantedirektoratet i Sorgenfri.

Læs mere

Kravspecifikation til at udvikle forbedret brugervenlighed af. det elektroniske Centrale BigårdsRegister (CBR)

Kravspecifikation til at udvikle forbedret brugervenlighed af. det elektroniske Centrale BigårdsRegister (CBR) BILAG 1 Kravspecifikation til at udvikle forbedret brugervenlighed af det elektroniske Centrale BigårdsRegister (CBR) Formål: Projektet har til formål, at udvikle forbedret brugervenlighed af det elektroniske

Læs mere

Netværket Humlebihaver & certificering af bestøvervenlige haver. Ollerup 31. oktober 2015

Netværket Humlebihaver & certificering af bestøvervenlige haver. Ollerup 31. oktober 2015 Netværket Humlebihaver & certificering af bestøvervenlige haver Ollerup 31. oktober 2015 Humlebihaver, bivenlige haver? Hvem besøger og bestøver havens blomster? Humlebihaver, bivenlige haver? Hvem besøger

Læs mere

Borup den 25. februar Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Borup den 25. februar Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Borup den 25. februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet kjk@pdir.dk Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om skadegørere hos honningbier, bekendtgørelse om særligt kritiske

Læs mere

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V

BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V BRANCHEUDVALGET FOR FRØ Danish Seed Council Axeltorv 3, 1609 København V 1. marts 2012 Den samlede danske frøbranches høringssvar på forslag til lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler Indsendes

Læs mere

Bier behøver blomster. Asger Søgaard Jørgensen

Bier behøver blomster. Asger Søgaard Jørgensen Bier behøver blomster Asger Søgaard Jørgensen Færre bestøvere, honningbier Færre bestøvere, humlebier, vilde bier Blåbær Færre bestøvere, svirrefluer Danmarks Biavlerforening Flemming Vejsnæs Bigården

Læs mere

Grøn Viden. Undgå biforgiftningsskader. Lars Monrad Hansen, Per Kryger, Niels Henrik Spliid, Rolf Tulstrup Theuerkauf og Flemming Vejsnæs

Grøn Viden. Undgå biforgiftningsskader. Lars Monrad Hansen, Per Kryger, Niels Henrik Spliid, Rolf Tulstrup Theuerkauf og Flemming Vejsnæs Grøn Viden Undgå biforgiftningsskader Lars Monrad Hansen, Per Kryger, Niels Henrik Spliid, Rolf Tulstrup Theuerkauf og Flemming Vejsnæs 2 Anmeldte biforgiftninger Fra begyndelsen af 1950 erne og frem til

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

HVAD ER EN BI? Tørstig bi en bifamilie bruger 30 liter vand om året. Foto: Jan Sæther

HVAD ER EN BI? Tørstig bi en bifamilie bruger 30 liter vand om året. Foto: Jan Sæther HVAD ER EN BI? Tørstig bi en bifamilie bruger 30 liter vand om året. Foto: Jan Sæther En bi er et insekt. Men en bi er ikke bare en bi. I Danmark lever der næsten 300 forskellige arter af bier. Men det

Læs mere

Opret dig i Centralt BigårdsRegister

Opret dig i Centralt BigårdsRegister Opret dig i Centralt BigårdsRegister Vær med til at sikre, at vi fortsat har sunde bier i Danmark. Registrer dig og dine bier i Centralt BigårdsRegister. Det er slet ikke så svært, og du hjælper biinspektørerne

Læs mere

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie frø (Ambrosia artemisiifolia L.) vinter 2009-2010.

Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie frø (Ambrosia artemisiifolia L.) vinter 2009-2010. Rapport over undersøgelse af vildtfugleblandinger for indhold af bynkeambrosie frø (Ambrosia artemisiifolia L.) vinter 2009-2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon

Læs mere

Februar 2009 TIDSSKRIFT. En informationsfolder om god skik for hold af bier i tæt befolkede områder.

Februar 2009 TIDSSKRIFT. En informationsfolder om god skik for hold af bier i tæt befolkede områder. 2 Februar 2009 TIDSSKRIFT FOR BIAVL En informationsfolder om god skik for hold af bier i tæt befolkede områder. BIER I HAVEN Af Danmarks Biavlerforenings 4.000 medlemmer, er mange små biavlere, som har

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 7. oktober 2010

Referat af møde i Binævnet den 7. oktober 2010 Plantedirektoratet Frø og Planter Den 10. november 2010 J.nr.: PD 06-380-000007 PWR/ENO Referat af møde i Binævnet den 7. oktober 2010 Mødet blev holdt i Plantedirektoratet Deltagere: Formand: Peter Esbjerg

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo Aabenraa Kommune 2011-2021 Forord Denne indsatsplan er et vigtigt skridt mod en koordineret indsats for en effektiv bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aabenraa

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 140 Offentligt Pesticidrester i fødevarer Mette Holm Fødevarestyrelsen Import og kemiske forureninger Stor bevågenhed på pesticidrester

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 22. marts 2011

Referat af møde i Binævnet den 22. marts 2011 Plantedirektoratet Frø og Planter Den 12. april 2011 Rev. 4. maj 2011 J.nr.: PD 11-380-000002 PWR/ENO Referat af møde i Binævnet den 22. marts 2011 Mødet blev holdt hos Plantedirektoratet Deltagere: Formand:

Læs mere

Bestøvningens betydning for udbyttepotentialet i raps (og rybs)

Bestøvningens betydning for udbyttepotentialet i raps (og rybs) Bestøvningens betydning for udbyttepotentialet i raps (og rybs) Thorsten Rahbek Pedersen, Jordbruksverket thorsten.pedersen@jordbruksverket.se 0046 4041 5282 Program Honningbiernes betydning for udbyttet

Læs mere

Bufferzoner på bare 6 m s bredde: En fantastisk mulighed for at bringe noget natur tilbage i agerlandet.

Bufferzoner på bare 6 m s bredde: En fantastisk mulighed for at bringe noget natur tilbage i agerlandet. Bufferzoner på bare 6 m s bredde: En fantastisk mulighed for at bringe noget natur tilbage i agerlandet. Peter Esbjerg 1 Søren Navntoft 1 Kristian Kristensen Louise C. Andresen 3 Lene Sigsgaard 1 Rasmus

Læs mere

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren

Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Vejledning om godkendelse af producentorganistioner inden for frugt- og grøntsagssektoren Januar 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning

Læs mere

Beplantninger. Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning.

Beplantninger. Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning. Beplantninger Læ- og småkulturer Plantninger for vildtet. Natur- og vildtudsætning. Marker med læhegn Marker uden læhegn Det ideelle landbrug for vildtet Stort antal markafgrøder gerne 6 forskellige! (også

Læs mere

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé

Handlingsplan for bedre dyrevelfærd. for svin. - resumé Handlingsplan for bedre dyrevelfærd for svin - resumé Juni 2014 Dyrevelfærd og vækst går hånd i hånd Svineproduktionen i Danmark er internationalt anerkendt for en ressourceeffektiv produktion af både

Læs mere

Aftale mellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion om en strategi for nedbringelse af pattegrisedødeligheden

Aftale mellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion om en strategi for nedbringelse af pattegrisedødeligheden København, april 2011 Aftale mellem Fødevareministeriet og Landbrug og Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion om en strategi for nedbringelse af pattegrisedødeligheden Baggrund Den seneste opgørelse

Læs mere

DANAKs strategi 2010-2014

DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs strategi 2010-2014 DANAKs mission DANAK sikrer troværdig dokumentation gennem akkreditering. DANAKs vision DANAK vil udbrede markedets kendskab til akkreditering, og være en troværdig samarbejdspartner.

Læs mere

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET

DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014 2016 SUPPLEMENT TIL UDVIKLINGSPLAN 2012 2016 DET TEOLOGISKE FAKULTET 2014-2016 Supplement til UDVIKLINGSPLAN 2012-2016 Det Teologiske

Læs mere

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen

Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen Bilag 1 - Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen 1 Kommissorium for Natur- og landbrugskommissionen På Danmarks areal skal der være plads til at producere sunde og velsmagende fødevarer af høj

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for landbrug

Promilleafgiftsfonden for landbrug Promilleafgiftsfonden for landbrug Ansøgning om tilskud i 2017 A. Projektejer/ansøger: Danmarks Biavlerforening, Fulbyvej 15, 4180 Sorø e-mail dansk@biavl.dk CVR 60 99 73 14 B. Beskrivelse af ansøger:

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 11. april 2013

Referat af møde i Binævnet den 11. april 2013 NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Den 15. april 2013/Rev. 21. maj 2013 J.nr.: 11-380-000002 BILU- Referat af møde i Binævnet den 11. april 2013 Mødet blev holdt hos NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Landbruget i landskabet

Landbruget i landskabet Landbruget i landskabet Fra regulering til planlægning Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Kirsten Birke Lund,

Læs mere

Sådan forbedrer vi konkurrenceevnen

Sådan forbedrer vi konkurrenceevnen Rammevilkår vs. driftsledelse Sådan forbedrer vi konkurrenceevnen KvægKongres 2016 29. februar - 1. marts, Herning Kongrescenter Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det

Læs mere

Konkurrerer bierne om føden?

Konkurrerer bierne om føden? Konkurrerer bierne om føden? UNDER VISSE FORHOLD KONKURRERER BIERNE OM FØDEN, MEN SPØRGSMÅLET KAN IKKE BESVARES MED KUN ET JA ELLER NEJ. AF ASGER SØGAARD JØRGENSEN Danmarks Biavlerforening asj@biavl.dk

Læs mere

Den sunde bifamilie:

Den sunde bifamilie: Bisygdomme Den sunde bifamilie: Først på året: Et tørt og rent stade. Døde bier i bunden er almindelige og en stram lugt kan forekomme. Lugten: En rar, varm sødlig og parfumeret voksduft: Lyden: En monoton

Læs mere

Er Danmarks vilde bier truet af pesticider?

Er Danmarks vilde bier truet af pesticider? Er Danmarks vilde bier truet af pesticider? Af: Marianne Bruus 1, Yoko L. Dupont 1, Ruth Grant 1, Solvejg K. Mathiassen 2, Per Kryger 2, Niels Henrik Spliid 2, Michael Stjernholm 1, Beate Strandberg 1,

Læs mere

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger Økonomisk analyse 27. februar 212 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

B iernes su ndhedstilstand i Eu ropa. Fakta og tal

B iernes su ndhedstilstand i Eu ropa. Fakta og tal Bi-venligt landbrug! B iernes su ndhedstilstand i Eu ropa. Fakta og tal Kompendium over de seneste oplysninger om biernes sundhedstilstand i Europa OVERORDNET KONKLUSION Dette dokument fokuserer på at

Læs mere

Kolding og Omegns Biavlerforening. www.koldingbiavl.dk

Kolding og Omegns Biavlerforening. www.koldingbiavl.dk Program Sommer 2013 Forord ved formanden En lang og kold vinter er nu forbi, der har været god tid til at få materialet gjort i stand og alle ved at gamle tavler bør være smeltet og vasket inden jul og

Læs mere

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument

Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Økologiens muligheder som natur- og miljøpolitisk instrument Hanne Bach, Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet Pia Frederiksen (Danmarks Miljøundersøgelser, Århus Universitet), Vibeke Langer (Det

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Instruks for biinspektørens arbejde

Instruks for biinspektørens arbejde Instruks for biinspektørens arbejde Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Instruks for biinspektørens arbejde Denne instruks er udarbejdet af Center for

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Bi-samfundet. Nordsjællandske Bivenner Begynderkursus 2016 Karin Gutfelt Jensen

Bi-samfundet. Nordsjællandske Bivenner Begynderkursus 2016 Karin Gutfelt Jensen Bi-samfundet Nordsjællandske Bivenner Begynderkursus 2016 Karin Gutfelt Jensen Den europæiske honning-bi (Apis mellifera) Klasse: Insekter (6 ben) Orden: De årevingede Insekter med fuldstændig forvandling.

Læs mere

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013 Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Kolofon Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 17. maj 2011

SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 17. maj 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 4. maj 2011 FVM 891 SAMLENOTAT Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 17. maj 2011 1 (Evt.) Juridisk

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2010 Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi

Beskyt vand, natur og sundhed. Sprøjtemiddelstrategi Beskyt vand, natur og sundhed Sprøjtemiddelstrategi 2013-2015 Proces og inddragelse af interessenter Der blev i foråret afholdt 4 workshops med inspiration til virkemidler Sprøjtemidler og sundhed (arbejdstagere

Læs mere

Bemærkninger til høring om udkast til bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v., j. nr

Bemærkninger til høring om udkast til bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v., j. nr Dato 16. januar 2017 Side 1 af 5 NaturErhvervstyrelsen euogerhverv@naturerhverv.dk Bemærkninger til høring om udkast til bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v., j. nr. 16-6022-000004. Landbrug

Læs mere

Sunde bier giver det bedste udbytte

Sunde bier giver det bedste udbytte Sunde bier giver det bedste udbytte Eigil Holm, der har skrevet en mængde bøger, ikke mindst om biavl, giver på Skånes Biavlerdistrikts informationsdag den 8. maj 2010 sin opfattelse af dansk og svensk

Læs mere

Vidensyntese. honningbier. Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Flakkebjerg. Januar 2006

Vidensyntese. honningbier. Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Flakkebjerg. Januar 2006 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 149 - Bilag 3 Offentligt Danmarks JordbrugsForskning Forskningscenter Flakkebjerg Vidensyntese om honningbier Januar 2006 Indholdsfortegnelse Sammendrag...

Læs mere

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget.

Aftalen om Vækstplan for Fødevarer fra april 2014 lagde de lange spor til et paradigmeskifte væk fra den generelle regulering af landbruget. FORSLAGET FRA VKO Forslag til folketingsbeslutning om fødevare- og landbrugspakke. Folketinget opfordrer regeringen til at vedtage en fødevare- og landbrugspakke, der skal sikre en dansk fødevare- og landbrugssektor

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Beskyttelse / benyttelse af naturen, når der skal også være skal være plads plads til landbrug til landbrug.

Beskyttelse / benyttelse af naturen, når der skal også være skal være plads plads til landbrug til landbrug. Beskyttelse / benyttelse af naturen, når der skal også være skal være plads plads til landbrug til landbrug. Morten DD DD Hansen, Naturhistorisk Museum Aarhus Naturhistorisk Museum Aarhus Benyttelse contra

Læs mere

Danske landmænd dur ikke til at tjene penge

Danske landmænd dur ikke til at tjene penge Rammevilkår vs. driftsledelse Danske landmænd dur ikke til at tjene penge Plantekongres 2016 Årsmøde for Planteproduktion Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur-

Læs mere

UDKAST 3. februar 2012

UDKAST 3. februar 2012 UDKAST 3. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om randzoner (Energiafgrøder og offentlig adgang) I lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner foretages følgende ændringer: 1 1. I 2, stk. 1, udgår»og

Læs mere

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING

TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING BILAG TIL FORHANDLINGSPROTOKOL 1 TRYGHED OG KOMPETENCEUDVIKLING Parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling i staten Den økonomiske krise og behovet for løbende opgavemæssige og organisatoriske forandrings-

Læs mere

Nye penge til skovrejsning

Nye penge til skovrejsning Nye penge til skovrejsning S-SF-R regeringen og støttepartiet Enhedslisten er enige om, at der skal rejses mere skov, herunder bynær skov, og at EU's landdistriktsmidler i højere grad skal målrettes mod

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 L 159 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011 Høringsnotat vedr. Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Generelt: Så er tiden atter inde til at kigge såvel tilbage på den forgangne sæson, som til at se fremad, mod de kommende sæsoner i biavlen Lave honningpriser

Læs mere

DJF rapport. Vidensyntese om honningbier

DJF rapport. Vidensyntese om honningbier DJF rapport Vidensyntese om honningbier Lars Monrad Hansen, Per Kryger, Birte Boelt, Niels Holst, Annie Enkegaard, Niels Henrik Spliid, Steen Lykke Nielsen, Enrico Graglia, Jørgen B. Jespersen og Kirsten

Læs mere

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Analyse: Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Sammenfatning 1 Om analysen Denne analyse er gennemført af Lauritzen Consulting v/ Finn Lauritzen for CEPOS. Analysen af postområdet indgår i

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton.

Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Estimaterne for hvedeproduktionen stiger igen. Denne måned med 3,9 millioner ton. Produktionen af hvede i EU-27 stiger med 2,2 millioner tons, udbytterne under hvedehøsten er større end forventet i Frankrig

Læs mere

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1AFD_1KT Sagsnr.: 168 Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet 2010-2013 Oktober 2009 1 1. En indsats skal vise effekt Fødevareministeriets

Læs mere

Temadag: Brutale ændringer i landskabet. Den 5. marts Naturhistorisk Museum, Aarhus. Eksempler fra landbrugsdrift.

Temadag: Brutale ændringer i landskabet. Den 5. marts Naturhistorisk Museum, Aarhus. Eksempler fra landbrugsdrift. Temadag: Brutale ændringer i landskabet. Den 5. marts 2016. Naturhistorisk Museum, Aarhus Eksempler fra landbrugsdrift. Anna Bodil Hald 1 Landbrugsdriften har skabt Landbrugs-/skovdriften har taget igen

Læs mere

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget

Forretningsorden for Landdistriktsudvalget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 26. maj 2014 Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 1 Formål Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger

Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Vidste du, at EU har verdens mest intensive pesticidanvendelse? Pesticidforbruget i EU kan halveres uden væsentlige omkostninger Men det kræver en ændring af EU s pesticidpolitik - og at Danmark udnytter

Læs mere

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet

Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet Resultater av DAMVADs analys av samband i Innovationssystemet 22.05.2014 DAMVAD: Grundlagt i 2007, 3 x Gazelle København, Oslo, Tromsø, Stockholm Nordeuropæisk marked Akademiske partnere 50 medarbejdere

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere