Vejledning for kyndige biavlere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for kyndige biavlere"

Transkript

1 Vejledning for kyndige biavlere Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

2 Kolofon Vejledning for kyndige biavlere Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Planter - juni 2013 Bidragyder(e): Fotograf(er): Per Kryger (foto af biinspektør der viser bier frem) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Websted: ISBN (Tryk)

3 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivningsgrundlaget for kyndige biavleres arbejde Registrering af kyndige biavlere Meldepligtige skadegørere Hvornår skal biavleren rekvirere syn ved en kyndig biavler Retningslinier for kyndige biavlers undersøgelse Undersøgelse af bifamilier Sundhedsattest ved frihed for symptomer Prøvetagning ved tegn på angreb Udtagning af prøver Hvad sker der efter prøven er indsendt Biinspektørens indgreb ved bekræftelse af angreb Biinspektørens opfølgende undersøgelse Erstatning Kyndige biavlere bør holde sig orienteret Nyttige dokumenter Relevante adresser Det Centrale BigårdsRegister (CBR) Ikrafttrædelse og ophævelse af instrukser... 8 Bilag 1: Meldepligtige skadegørere... 9

4 VEJLEDNING FOR KYNDIGE BIAVLERE 1. Lovgivningsgrundlaget for kyndige biavleres arbejde Vejledning for kyndige biavlere er udarbejdet på grundlag af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse nr. 386 om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlere humlebier af 2. maj Registrering af kyndige biavlere Ifølge Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier kan man blive registreret som kyndig biavler af NaturErhvervstyrelsen, hvis biavleren kan dokumentere, at han/hun har haft honningbier i mindst 3 år og har deltaget i et særligt kursus ved Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og dermed opnået tilstrækkelig viden om honningbiens skadegørere til at kunne konstatere tegn på disse i en bifamilie og samtidigt har opnået viden om den gældende biavlslovgivning. Efter fem år udløber registreringen som kyndig biavler. Genregistrering kan ske, hvis den kyndige biavler deltager i et efteruddannelsesforløb, arrangeret af Institut for Agroøkologi. En kyndig biavler hjælper biavlere med at undersøge bier for meldepligtige skadegørere og generer elektronisk sundhedsattest via det Centrale BigårdsRegister, hvis undersøgelsen ikke viser tegn på angreb af skadegørere. 1.2 Meldepligtige skadegørere I alle tilfælde skal den kyndige biavler undersøge for symptomer for de 7 meldepligtige skadegørere i Danmark: 1. Ondartet bipest (Paenibacillus larvae) 2. Europæisk bipest (Melissococcus plutonius) 3. Stenyngel (Aspergillus spp.) 4. Lille stadebille (Aethina tumida) 5. Tropilaelaps-mider (Tropilaelaps spp.) 6. Trakémide (Acarapis woodi) 7. Varroamider (kun på Anholt) (Varroa destructor) 1.3 Hvornår skal biavleren rekvirere syn ved en kyndig biavler? En biavler skal ifølge bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier lade en kyndig biavler undersøge sin bigård med henblik på at generere en sundhedsattest i forbindelse med: Flytning og overdragelse af bifamilier og bekæmpelse af skadegørere, når: 2

5 JUNI 2013 En bifamilie skal flyttes til en anden ejendom. Undersøgelse skal foretages igen, hvis bifamilien flyttes tilbage efter vandring. En bifamilie skal flyttes mere end 1 km fra den hidtidige stadeplads, hvad enten det er indenfor samme ejendom eller til anden ejendom. En bifamilie skal overdrages (sælges, foræres, udlejes etc.) til anden side. Det er overdrageren, d.v.s. sælger, der har ansvar for at rekvirere et syn ved en kyndig biavler. Samtidigt beder overdrager om, at modtageren opretter sig i det Centrale BigårdsRegister med henblik på at generere en sundhedsattest. En bifamilie er blevet flyttet ud af en 1 km-zone omkring en bigård, hvor der er eller inden for de seneste 14 dage forud for flytningen har været udbrud af ondartet bipest eller stenyngel. Et sådant ekstra kontrolsyn skal foretages senest 4 uger efter flytningen. Biinspektøren kontrollerer, at undersøgelserne bliver foretaget. Ved flytning og overdragelse skal undersøgelse ved en kyndig biavler som hovedregel være foretaget tidligst 14 dage før flytningen eller overdragelsen. Men i vinterhalvåret er der sjældent tilstrækkelig yngel til at foretage en betryggende undersøgelse og bierne bør ikke blive forstyrret unødigt. I det Centrale BigårdsRegister bliver der i perioden fra 1. september til 1. april derfor kun genereret en blank sundhedsattest. Den kyndige biavler skal tidligst muligt i næste biavlssæson, dog senest 1. maj syne bierne i både den fraflyttede og tilflyttede bigård og generere den Endelige sundhedsattest elektronisk via det Centrale BigårdsRegister. Den kyndige biavler skal oplyse biavleren om, at det ikke er tilladt at flytte bier, honning og brugt bimateriel fra en bigård, der er eller er mistænkt for at være angrebet af ondartet bipest, europæisk bipest, stenyngel eller Tropilaelaps-mider, før mistanken er afkræftet, eller biinspektørens indgreb er afsluttet. Tavler og voks må dog gerne sendes direkte til vokssmelteri. Forsendelsen skal være tæt og mærket Smittet. For den lille stadebille vil der blive opsat andre og strengere regler Specielt for bifamilier i godkendte parringsområder: For bifamilier i godkendte parringsområder gælder særlige regler. Ifølge bekendtgørelse om godkendte parringsområder for honningbier skal alle parringsstationens bifamilier synes mindst hver 6. uge i perioden fra 1. maj til 1. september af en kyndig biavler. 2. Retningslinier for kyndige biavleres undersøgelse 2.1 Undersøgelse af bifamilier Alle bifamilier i bigården undersøges, uanset om hele bigården eller kun enkelte bifamilier skal flyttes eller overdrages. Alle tavler i bifamilierne og tavler, der tidligere har været brugt, skal undersøges. Tavlerne undersøges for symptomer (synlige tegn) på meldepligtige skadegørere. Det kan være nødvendigt at ryste bierne af tavlerne for grundig kontrol af cellerne. Det anbefales at anvende engangshandsker ved undersøgelsen (handsker, der ikke kan rengøres tilstrækkeligt, skal de- 3

6 VEJLEDNING FOR KYNDIGE BIAVLERE strueres efter fund af bipest og stenyngel). Efter fund af symptomer i en bifamilie vaskes hænder, handsker og værktøj grundigt inden undersøgelse af næste bifamilie. Der kan ikke udstedes sundhedsattest i forbindelse med undersøgelser betalt af Institut for Agroøkologi. Vederlag for undersøgelser af bifamilier i forbindelse med flytning eller overdragelse af bifamilier bliver ikke dækket af Institut for Agroøkologi. 2.2 Sundhedsattest ved frihed for symptomer Kyndige biavlere skal fremover generere sundhedsattest via det Centrale BigårdsRegister for bifamilier, hvis der ikke efter undersøgelse findes tegn på angreb af ondartet bipest, europæisk bipest, stenyngel, lille stadebille eller Tropilaelaps-mider. Det er muligt at udskrive en sundhedsattest på papir via CBR, men alle data ligger elektronisk i systemet og i de fleste tilfælde, vil der ikke være behov for at udskrive sundhedsattesten. I en kort overgangsperiode vil der dog fortsat være et begrænset antal papir sundhedsattester tilgængelige, som udstedes i tre eksemplarer: Det første blad (originalen) afleverer den kyndige biavler til biavleren. De to næste blade sender den kyndige biavler straks til biinspektøren i det lokalområde, hvor bifamilierne er placeret ved undersøgelsen. Navnet på biinspektøren findes i det Centrale BigårdsRegister. Det er bigårdens placering på tidspunktet for undersøgelsen, der afgør, hvilken biinspektør sundhedsattesten skal sendes til. Biinspektøren gemmer attesterne til biavlssæsonens afslutning og indsender opgørelse til Institut for Agroøkologi. 2.3 Prøvetagning ved tegn på angreb Hvis den kyndige biavler har mistanke eller finder tegn på angreb af en af de meldepligtige skadegørere, skal den kyndige biavler omgående underrette biavleren samt udtage en prøve. Prøven sendes til Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse og samtidig oprette prøven i det Centrale BigårdsRegister, som erstatter det tidligere tavleprøveskema, der skulle sendes med prøven. Ved mistanke om angreb må der hellere udtages en prøve for meget end én for lidt. Én repræsentativ prøve fra bigården er i de fleste tilfælde tilstrækkelig. Kan der ikke straks udtages en prøve, skal den kyndige biavler omgående kontakte Institut for Agroøkologi eller den lokale biinspektør og forklare: hvor bifamilierne er placeret, biavlerens navn, adresse og telefonnummer samt hvilke tegn, der fandtes på udbrud. Den kyndige biavler skal oplyse biavleren om, at det ikke er tilladt at flytte bier, honning og brugt bimateriel fra en bigård, der er eller er mistænkt for at være angrebet af ondartet bipest, europæisk bipest, stenyngel, lille stadebille eller Tropilaelaps-mider, før mistanken er afkræf- 4

7 JUNI 2013 tet, eller biinspektørens indgreb er afsluttet. Tavler og voks må dog gerne sendes direkte til vokssmelteri. Forsendelsen skal være tæt og mærket Smittet. 2.4 Udtagning af prøver Der udtages én prøve fra et område på tavlen med kliniske symptomer, eller der indfanges bier eller biller. Tavleprøven skal være ca. 10 cm x 10 cm. Prøven lægges i en plastikpose og derefter i en papæske. Samtidigt opretter den kyndige biavler aktiviteten i det Centrale BigårdsRegister under Aktiviteter-flytning, salg, syn og inspektion med oplysninger om bigården og symptomer ved hver prøve, som erstatning for det tidligere tavleprøve-skema, der skulle sendes med. Standardbrevet Midlertidig karantæne udleveres til biavleren. Prøveæsker, kuverter, og standardbrev kan rekvireres hos Institut for Agroøkologi. Prøven sendes til AU, Institut for Agroøkologi, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse. Bemærk, at stenyngel kan angribe mennesker. Ved mistanke om angreb af stenyngel iføres åndedrætsværn, beskyttelsesbriller, overtræksdragt, -sko og handsker. Efter undersøgelsen vaskes hænderne særdeles grundigt med vand og sæbe, der afskylles, hvorefter ansigtet vaskes. Hvis man efterfølgende føler generelt ubehag, kontaktes lægen straks. 3. Hvad sker der efter prøven er indsendt Når prøverne er undersøgt, informerer Institut for Agroøkologi om resultatet til bigårdens ejer, den kyndige biavler og biinspektøren. 3.1 Biinspektørens indgreb ved bekræftelse af angreb Hvis der konstateres angreb af ondartet bipest, europæisk bipest, stenyngel, lille stadebille eller Tropilaelaps-mider meddeler Institut for Agroøkologi biavleren, at der ikke må flyttes bier, honning og brugt biavlsmateriel fra bigården. Tavler og blokvoks må dog sendes til et vokssmelteri. Forsendelsen skal være tæt og mærket Smittet. Konstateres der angreb af ondartet bipest, europæisk bipest, stenyngel, lille stadebille eller Tropilaelaps-mider hos en biavler, skal biinspektøren aflive angrebne bifamilier og sikre desinfektion eller destruktion af bimateriel. Biinspektøren sikrer også, at der sker omsmeltning af tavler og desinfektion eller destruktion af bimateriel. Karantænen ophæves når biinspektørens indgreb er afsluttet. Biinspektøren giver biavleren besked, når karantænen er ophævet. Ved angreb af trakémider og varroamider (på Anholt) vejleder biinspektøren om behandling og forebyggelse. 5

8 VEJLEDNING FOR KYNDIGE BIAVLERE 3.2 Biinspektørens opfølgende undersøgelse Biinspektøren foretager opfølgende undersøgelser: a. Biavlerens øvrige bigårde Alle bifamilier i andre bigårde, som tilhører samme biavler, undersøges for kliniske symptomer på angreb. Undtagelsesvis kan biinspektøren bede om assistance fra den kyndige biavler, som derved selv kan gennemføre undersøgelsen af egne bier. Der kræves derefter udfyldelse af sundhedsattest for hver bigård via det Centrale BigårdsRegister. b. 2 km-undersøgelse Alle bifamilier i 2 km-zoner om bigårde med udbrud undersøges efter en gradueret tidsplan afhængig af afstanden til den angrebne bigård. Vildtlevende bifamilier i zonen dræbes. Hvis det er så sent på året, at der ikke er tilstrækkelig med yngel til at foretage en betryggende undersøgelse, udsættes 2 km-undersøgelserne til tidligst muligt i næste biavlssæson. c. Otte-ugers syn Otte uger efter, at behandlingen er afsluttet, foretager biinspektøren en ny undersøgelse af bifamilierne i den bigård, hvor der er foretaget behandling. Undtagelsesvis kan biinspektøren bede om assistance fra den kyndige biavler, som derved selv kan gennemføre undersøgelsen af egne bier. Der kræves udfyldelse af sundhedsattest for hver bigård. Otte-ugers syn kan udskydes til tidligst muligt i næste biavlssæson, hvis det er så sent på året, at der ikke er tilstrækkelig med yngel til en betryggende undersøgelse. d. Næste års syn Biinspektøren foretager endnu en undersøgelse af bifamilierne i den oprindelig angrebne bigård året efter otte-ugers undersøgelsen. Andre biinspektør-opgaver: Biinspektøren skal på foranledning af Institut for Agroøkologi også: Foretage inspektion hos biavlere ved begrundet mistanke om angreb Foretage inspektion hos biavlere efter anmeldelse Undersøge bigårde i forbindelse med ind-/udførsel af bier fra en EU-medlemsstat Undersøge bigårde i forbindelse med eller import/eksport af bier fra/til et tredjeland Indsamle prøver i forbindelse med videnskabelige projekter 3.3 Erstatning Biavlere kan få erstatning for tab som følge af tilintetgørelsen af bier i forbindelse med udbrud af ondartet bipest, europæisk bipest, stenyngel, lille stadebille og Tropilaelapsmider. Erstatningens størrelse er fastsat i gældende Bekendtgørelse om bekæmpelse 6

9 JUNI 2013 af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier. Ansøgningsskema udfyldes af biavleren og biinspektøren i fællesskab. Ansøgningen skal sendes til AU, Institut for Agroøkologi, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse. 4. Kyndige biavlere bør holde sig orienteret Kyndige biavlere bør via Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi s hjemmeside holde sig orienteret om områder med udbrud af meldepligtige skadegørere. Herudover skal den kyndige biavler sikre sig, at den modtagende lokalitet ikke ligger inden for et godkendt parringsområde. NaturErhvervstyrelsens oversigt over godkendte parringsområder for honningbier kan ses på under Natur og Land og derefter under Biavl. 5. Nyttige dokumenter Lov om biavl (lovbekendtgørelse nr. 197 af 12. marts 2009) Bekendtgørelse nr. 386 af 2. maj 2011 om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier Bekendtgørelse nr. 449 af 9. juni 1992 om flytning af honningbier Bekendtgørelse nr. 280 af 25. april 2008 om godkendte parringsområder for honningbier Honningbiernes skadegørere, Institut for Agroøkologi 6. Relevante adresser Indsendelse af prøver ved mistanke om angreb af skadegørere. Bestilling af prøveæsker mv. samt tilmelding til bisygdomskursus og tilmelding til efteruddannelseskursus. Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi Forsøgsvej Slagelse Tlf ( ), Hjemmeside om offentlig bisygdomsbekæmpelse ved Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi: Registrering som kyndig biavler og ved adresseændring: NaturErhvervstyrelsen Att.: Planter Nyropsgade København V Tlf , 7

10 VEJLEDNING FOR KYNDIGE BIAVLERE Hjemmeside med lovstof om biavl, bekendtgørelser vedr. skadegørere, godkendte parringsområder, voldgift ved biforgiftning, biavl på Læsø samt flytning af honningbier.: under fanebladet Natur & Land og derefter under Biavl Regler for ind- og udførsel af bier: Fødevarestyrelsen, søg på import, eksport 7. Det Centrale BigårdsRegister (CBR) Det Centrale BigårdsRegister (CBR) som blev lanceret i juli 2011, er nu blevet en del af biinspektørernes daglige arbejdsredskab. Overgangsperioden i biavlssæsonen 2012 er nu afløst af et krav om, at alle biinspektører skal anvende systemet i forbindelse med deres arbejde. Formål: Et væsentligt formål med CBR er at lette det administrative arbejde for biinspektørerne, kyndige biavlere og AU i forbindelse med bekæmpelse af skadegørere i honningbierne ved at erstatte papirarbejdsgange med elektroniske arbejdsgange. Digital kommunikation: Det betyder, at skriftlig kommunikation mellem biinspektørerne og myndighederne herefter hovedsagligt foregår digitalt. Obligatorisk: Det er obligatorisk for biinspektørerne, at bruge det elektroniske system til arbejdet omkring sygdomsbekæmpelse. Roller: Der er flere roller i CBR biavler, kyndig biavler eller biinspektør. En biinspektør skal have sin rolle som biinspektør godkendt af myndigheden, Institut for Agroøkologi for en femårig periode. En biinspektørs arbejdsområde vil herefter automatisk blive udpeget at systemet, idet det vil vælge den korteste vej i fugleflugtslinje til en aktuel bigård. Inspektøren kan dog også udvælges manuelt til en aktuel bigård af Institut for Agroøkologi. Biinspektøren har adgang til at se alle oplysninger om alle registrerede bigårde indenfor sit område. Det Centrale BigårdsRegister finder du her: https://cbr.pdir.dk 8. Ikrafttrædelse og ophævelse af instrukser Denne vejledning træder i kraft den 20. juni 2013 og er en opdatering af den tidligere instruks fra maj

11 JUNI 2013 Bilag 1: Meldepligtige skadegørere Skadegører Ondartet bipest (Paenibacillus larvae) Europæisk bipest (Melissococcus plutonius) Stenyngel (Aspergillus spp.) Lille stadebille (Aethina tumida) Tropilaelaps-mider (Tropilaelaps spp.) Trakémide (Acarapis woodi) Varroamider (på Anholt) (Varroa destructor) Meldepligt for biavler og kyndig biavler Binspektør bekæmper i angrebet bigård og undersøger ejers øvrige bigårde og nærzonens bigårde Biinspktør vejleder 9

12 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V ISBN (tryk) ISBN (web) Tlf.: Fax.:

Instruks for biinspektørens arbejde

Instruks for biinspektørens arbejde Instruks for biinspektørens arbejde Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Instruks for biinspektørens arbejde Denne instruks er udarbejdet af Center for

Læs mere

Borup den 25. februar Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet

Borup den 25. februar Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Borup den 25. februar 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet kjk@pdir.dk Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om skadegørere hos honningbier, bekendtgørelse om særligt kritiske

Læs mere

Vejledning. Tilskud til brun bi fra Læsø. Tilskudsåret 2015

Vejledning. Tilskud til brun bi fra Læsø. Tilskudsåret 2015 Vejledning Tilskud til brun bi fra Læsø Tilskudsåret 2015 Kolofon Vejledning Tilskud til brun bi fra Læsø, Tilskudsåret 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Fotograf(er):

Læs mere

Kursus i biavl Morten B. Westy. Praktisk info. Dagens program. P-billet. Skolebigården

Kursus i biavl Morten B. Westy. Praktisk info. Dagens program. P-billet. Skolebigården Kursus i biavl 2017 KABF Aften 2:4 2 Praktisk info P-billet Skolebigården Sidste kursusdag: 02. maj kl. 19.00-22.00 A 2-84.01 Medbring kaffe/the og kop evt. en kage (sidste aften) 3 Dagens program Kort

Læs mere

Kursus i biavl Morten B. Westy 1. Dagens program. Kort repetition. Hvad er en bi Materialer / anskaffelser Biens bolig Rammemål Bigården

Kursus i biavl Morten B. Westy 1. Dagens program. Kort repetition. Hvad er en bi Materialer / anskaffelser Biens bolig Rammemål Bigården 1 Kursus i biavl 2016 KABF Aften 2:4 2 Dagens program Kort repetition Love og bestemmelser Biens anatomi Biens livscyklus Årets gang Varroa Bidansen Hygiejne 3 Kort repetition Hvad er en bi Materialer

Læs mere

Kravspecifikation til at udvikle forbedret brugervenlighed af. det elektroniske Centrale BigårdsRegister (CBR)

Kravspecifikation til at udvikle forbedret brugervenlighed af. det elektroniske Centrale BigårdsRegister (CBR) BILAG 1 Kravspecifikation til at udvikle forbedret brugervenlighed af det elektroniske Centrale BigårdsRegister (CBR) Formål: Projektet har til formål, at udvikle forbedret brugervenlighed af det elektroniske

Læs mere

Den sunde bifamilie:

Den sunde bifamilie: Bisygdomme Den sunde bifamilie: Først på året: Et tørt og rent stade. Døde bier i bunden er almindelige og en stram lugt kan forekomme. Lugten: En rar, varm sødlig og parfumeret voksduft: Lyden: En monoton

Læs mere

International handel med bier

International handel med bier International handel med bier Af Stig Mellergaard og Annette Junker Karpinski, Dyresundhed, Fødevarestyrelsen EU har for at reducere risikoen for indførsel af bisygdomme, som ikke findes i EU, og forhindre

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Planter/BILU Sagsnr.: 11-380-000002 Dato: 14. oktober 2013/Rev. 5. november 2013 Referat fra møde i Binævnet

Læs mere

Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø

Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø April 2017 Vejledning om tilskud til brun bi fra Læsø April 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Foto: Per Kryger Landbrugs-

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Biavlsstrategi 2016-2019

Miljø- og Fødevareministeriets Biavlsstrategi 2016-2019 Miljø- og Fødevareministeriets Biavlsstrategi 2016-2019 Februar 2016 Kolofon Miljø- og Fødevareministeriets Biavlsstrategi 2016-2019 Februar 2016 Denne strategi er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i

Læs mere

Kursus i biavl /04/16. Dagens program. Varroa-miden (Varroa destructor)

Kursus i biavl /04/16. Dagens program. Varroa-miden (Varroa destructor) 1 Kursus i biavl 2016 KABF Aften 4:4 2 Dagens program Skadegørere Honning og behandling At lave en familie (princippet) Om at være ny biavler v/egon 3 Varroa-miden (Varroa destructor) 1 4 Varroa Cyklus

Læs mere

Den Sunde Bifamilie. NBVs Begynderkursus 2017

Den Sunde Bifamilie. NBVs Begynderkursus 2017 Den Sunde Bifamilie NBVs Begynderkursus 2017 Biens oprindelse Biernes oprindelse går formodentlig 70 140 mill. år tilbage i Kridttiden til en jagende hvepse type. Hvad kom først: Bierne eller blomsterne?

Læs mere

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier

Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier Kontrolinstruks for hygiejnescreening hos primærproducenter med frugt og grønt pakkerier J.nr. 14-3410-000002 Instruksen træder i kraft marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Referat fra møde i Binævnet den 11. oktober 2016

Referat fra møde i Binævnet den 11. oktober 2016 Miljø og Biodiversitet J.nr. 11-380-000002 Ref. BILU Den 12. oktober 2016/ rev. 3. november 2016 Referat fra møde i Binævnet den 11. oktober 2016 Deltagere: Afbud fra: Formand Peter Esbjerg (KU, Science)

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 20. november 2012

Referat af møde i Binævnet den 20. november 2012 NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Den 28. november 2012 J.nr.: 11-380-000002 PWR/BILU- Referat af møde i Binævnet den 20. november 2012 Mødet blev holdt hos NaturErhvervstyrelsen Deltagere:

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003D0881 DA 07.02.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. december 2003 om dyresundhedsbetingelser

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Enhed/initialer: Miljø og Biodiversitet/BILU Sagsnr.: 11-380-000002 Dato: 27. februar 2015 Referat fra møde i Binævnet

Læs mere

Kursus i biavl 2016. Dagens program. Opsamling. Kort repetition Biens anatomi Biens livscyklus Årets gang Varroa Bidansen

Kursus i biavl 2016. Dagens program. Opsamling. Kort repetition Biens anatomi Biens livscyklus Årets gang Varroa Bidansen 1 Kursus i biavl 2016 KABF Aften 2:4 2 Dagens program Kort repetition Biens anatomi Biens livscyklus Årets gang Varroa Bidansen 3 Opsamling Hvad er en bi Materialer / anskaffelser Biens bolig Rammemål

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 27. oktober 2009

Referat af møde i Binævnet den 27. oktober 2009 Plantedirektoratet Sektor for planter og plantesundhed Den 24. november 2009 J.nr.: PD 06-380-000007 PWR/ENO Referat af møde i Binævnet den 27. oktober 2009 Mødet afholdtes hos Plantedirektoratet (PD)

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Oktober 2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for

Læs mere

Kursus i biavl 2016 KABF Aften 3:4

Kursus i biavl 2016 KABF Aften 3:4 1 Kursus i biavl 2016 KABF Aften 3:4 2 Opsamling Bi anatomi Biernes livscyklus How to do Årets gang Skadegørere 3 Dagens program Kort repetition Årets gang Driftform Sværm Skadegørere / Lovgivning 1 4

Læs mere

Opret dig i Centralt BigårdsRegister

Opret dig i Centralt BigårdsRegister Opret dig i Centralt BigårdsRegister Vær med til at sikre, at vi fortsat har sunde bier i Danmark. Registrer dig og dine bier i Centralt BigårdsRegister. Det er slet ikke så svært, og du hjælper biinspektørerne

Læs mere

Instruks for kontrol af bananmodnerier

Instruks for kontrol af bananmodnerier Instruks for kontrol af bananmodnerier Godkendelse af egenkontrol J. nr. 13-3410-000001 Instruksen træder i kraft marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

Sygdomsbilledet er hullet yngelleje med opgnavede celleforseglinger. Død yngel i cellerne.

Sygdomsbilledet er hullet yngelleje med opgnavede celleforseglinger. Død yngel i cellerne. ONDARTET BIPEST Ondartet bipest er en af vore mest alvorlige yngelsygdomme. Den forårsages af den encellede bakterie Paenibacillus larvae. Bakterien formerer sig i bilarver ved en tvedeling. Bakterien

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 22. marts 2011

Referat af møde i Binævnet den 22. marts 2011 Plantedirektoratet Frø og Planter Den 12. april 2011 Rev. 4. maj 2011 J.nr.: PD 11-380-000002 PWR/ENO Referat af møde i Binævnet den 22. marts 2011 Mødet blev holdt hos Plantedirektoratet Deltagere: Formand:

Læs mere

Anbefalinger om anskaffelse af udstyr og bifamilie og ønske om mentor. NBV s begynderkursus Bodil Branner

Anbefalinger om anskaffelse af udstyr og bifamilie og ønske om mentor. NBV s begynderkursus Bodil Branner Anbefalinger om anskaffelse af udstyr og bifamilie og ønske om mentor NBV s begynderkursus 2016 Bodil Branner ! Marie Grymer Tholstrup på facebook 1. april 2016 Under og efter bestøvning Vi anbefaler tidlig

Læs mere

Fødevareministeriets strategi om understøttelse

Fødevareministeriets strategi om understøttelse Fødevareministeriets strategi om understøttelse og udvikling af biavlen i Danmark 2009 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Indholdsfortegnelse Biavlsstrategiens formål...2

Læs mere

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told

Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 December 2013 Kolofon Vejledning om import af frosset fjerkrækød til 0-told Forordning 1384/2007 og 1385/2007 Denne

Læs mere

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote 23. maj 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af frosset oksekød - GATT-kvote

Læs mere

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told

Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Juni 2013 Kolofon Vejledning om import af fjerkrækød til nedsat told Forordning 533/2007 og 536/2007 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning til ændring af midlertidige

Vejledning til ændring af midlertidige Vejledning til ændring af midlertidige overdragelser Sådan udfylder du skema til ændring af midlertidige overdragelser 2008 Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD)

Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) Udkast til Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af Infektiøs pankreasnekrose (IPN) og Bakteriel nyresyge (BKD) I medfør af 4, stk. 1, 5, 9, 29-30, 33, 34, 35, 37, 44, stk. 1, 45, stk. 2, 47, 53,

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 28. april 2010

Referat af møde i Binævnet den 28. april 2010 Plantedirektoratet Sektor for planter og plantesundhed Den 9. juni 2010/Rev. 28. juni 2010 J.nr.: PD 06-380-000007 PWR/ Referat af møde i Binævnet den 28. april 2010 Mødet afholdtes hos Det Jordbrugsvidenskabelige

Læs mere

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder

Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder Vejledning i procesaudit 2015 på godkendte prøvetagningssteder J. nr. 14-3053-000023 December 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning for procesaudit

Læs mere

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013

Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016. Februar 2013 Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Kolofon Vejledning om biavlsprogrammet for perioden 2013-2016 Februar 2013 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2013

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). Kapitel 1. Område og definitioner Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 17. september 1997 om bekæmpelse af rabies (hundegalskab). I medfør af 14 og 15, stk. 2 i landstingsforordning nr. 17. af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 11. april 2013

Referat af møde i Binævnet den 11. april 2013 NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Den 15. april 2013/Rev. 21. maj 2013 J.nr.: 11-380-000002 BILU- Referat af møde i Binævnet den 11. april 2013 Mødet blev holdt hos NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told

Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 November 2014 Kolofon Vejledning om import af æg og ægalbumin til nedsat told Forordning 539/2007 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab)

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 201x om bekæmpelse af rabies (hundegalskab) I medfør af 14 og 15, stk. 2, i landstingsforordning nr. 17 af 28. oktober 1993 om kontrol med levnedsmidler

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Instruks om overvågning for planteskadegørere

Instruks om overvågning for planteskadegørere Instruks om overvågning for planteskadegørere Overvågningsinstruksen Produkt 53201 m.fl. 1. februar 2013 (Sagsnr. 12-370-000002) jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon

Læs mere

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød

Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 April 2013 Kolofon Vejledning om import af forarbejdet fjerkrækød Forordning 616/2007 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for

Læs mere

Samspil mellem varroa og virus

Samspil mellem varroa og virus Samspil mellem varroa og virus Forsker Roy Mathew Francis, sektionsleder Steen Lykke Nielsen & seniorforsker Per Kryger, Offentlig bisygdomsbekæmpelse, Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi AKI-symptomer:

Læs mere

Lidt om honningbiernes levevis

Lidt om honningbiernes levevis Lidt om honningbiernes levevis Bifamilien Der er op til 60.000 bier i et bistade. Bifamilien består af én dronning, nogle hundrede hanbier (droner) og mange tusinde arbejderbier. Bierne udvikles fra æg,

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation April 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012

Vejledning om eksport af ost til USA. August 2012 Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Kolofon Vejledning om eksport af ost til USA August 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014

Vejledning om import af hvidløg. Juli 2014 Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Kolofon Vejledning om import af hvidløg Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e): Center

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol

Læs mere

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg)

Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KStillæg) Januar 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tildeling af stivelsestillæg (KS-tillæg) 2012 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. E-mail: xkar@naturerhverv.dk Vejledning i at anmelde arealer til avl af

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 7. oktober 2010

Referat af møde i Binævnet den 7. oktober 2010 Plantedirektoratet Frø og Planter Den 10. november 2010 J.nr.: PD 06-380-000007 PWR/ENO Referat af møde i Binævnet den 7. oktober 2010 Mødet blev holdt i Plantedirektoratet Deltagere: Formand: Peter Esbjerg

Læs mere

Vejledning i at logge på Centralt BigårdsRegister

Vejledning i at logge på Centralt BigårdsRegister 1 Vejledning i at logge på Centralt BigårdsRegister Centralt BigårdsRegister, også kaldet CBR, er udviklet som led i arbejdet med at overvåge spredningen af alvorlige skadedyr og sygdomme hos honningbier.

Læs mere

Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014

Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 107 Offentligt (01) Gebyrer 2014 Taksterne gælder for ydelser leveret efter 1. januar 2014 Varenummer Lovhjemmel

Læs mere

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Fødevareregionernes kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Bilag 2 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR MIKROBIOLOGISK FØDEVARESIKKERHED, HYGIEJNE OG ZOONOSEBEKÆMPELSE INSTRUKS 21.12.2007 J.nr.: 2007-20-23-02286/ Erstatter

Læs mere

Referat af møde i Binævnet den 24. februar 2009

Referat af møde i Binævnet den 24. februar 2009 Plantedirektoratet Sektor for planter og plantesundhed Den 25. marts 2009 J.nr.: PD 06-380000007 DOAN/ENO Referat af møde i Binævnet den 24. februar 2009 Mødet blev afholdt hos Plantedirektoratet i Sorgenfri.

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Illustration 2:Hvor er det lige bigården er placeret?

Illustration 2:Hvor er det lige bigården er placeret? Synopsis Som et led i min uddannelse til Kort- og landmålingstekniker ved VIA UC i Horsens, har jeg arbejdet med registrering og geokodning af bigårde i Danmark. Baggrunden for projektet er, at jeg som

Læs mere

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011

Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner. Juni 2011 Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Kolofon Vejledning om godkendelse til bedriftsrådgivning og udarbejdelse af naturplaner Juni 2011 Denne vejledning

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder

Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Kontrolinstruks for markinspektion ved plantesundhedskontrol af frøafgrøder Aktivitet 3322 J.nr. 11-31040-000001 Instruksen træder i kraft den 15. april 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok revideret udgave

Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok revideret udgave Dato: 3. september 2015 Sagsnummer: 15-379-000040 Kontrolinstruks for undersøgelseszone 2015 i forbindelse med afgrænsning af udbruddet af kartoffelbrok revideret udgave Kolofon Kontrolinstruks til undersøgelseszone

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm

Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Kompensation for tab vedrørende laks større end 72 cm Foreløbig vejledning - 5. oktober 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Kompensation for tab

Læs mere

Ondartet Bipest ONDARTET BIPEST

Ondartet Bipest ONDARTET BIPEST Ondartet Bipest ONDARTET BIPEST Ondartet bipest er en af vore mest alvorlige yngelsygdomme. Den forårsages af den encellede bakterie Paenibacillus larvae. Bakterien formerer sig i bilarver ved en tvedeling.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 1 I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af vesikulær stomatitis 1) BEK nr 1327 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. november 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler

Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Vejledning om import af oksekød og levende kvæg på præferencevilkår - generelle regler Juli 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af oksekød og

Læs mere

Talen til Samråd F (om økologisk biavl) i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 25. februar 2015, kl

Talen til Samråd F (om økologisk biavl) i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 25. februar 2015, kl Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 179 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljø/JARN Sagsnr.: 28721 Dok.nr.: 778595 Den 23.

Læs mere

PRRS-regler for konventionelle besætninger

PRRS-regler for konventionelle besætninger Agro Food Park 15, Skejby, DK 8200 Århus N Tlf. +45 87 40 50 00 www.spfsus.dk SE-nr.: 3419 9329 PRRS-regler for konventionelle besætninger gældende fra 2. januar 2018 Indholdsfortegnelse Betegnelser og

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Verdenshandelens risikohåndtering af bier og biprodukter

Verdenshandelens risikohåndtering af bier og biprodukter Verdenshandelens risikohåndtering af bier og biprodukter Af Andrew Matheson Oversættelse Silvana Lund Abstract World bee health continues to deteriorate as pests and diseases are spread internationally.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om sædekorn

Høring over udkast til bekendtgørelse om sædekorn Til adressaterne på vedlagte liste Den 19. december 2013 Sagsnr.: 13-31020-000010 KSJ Høring over udkast til bekendtgørelse om sædekorn Hermed sender NaturErhvervstyrelsen følgende udkast i høring: Bekendtgørelse

Læs mere

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1212174 Senere ændringer til

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende Notat om kortlægning af mulige områder til økologisk biavl i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for

Læs mere

Vejledning om import af korn. Maj 2012

Vejledning om import af korn. Maj 2012 Vejledning om import af korn Maj 2012 Kolofon Vejledning om import af korn Maj 2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

at importerede svin skal slagtes på et slagteri, som ikke er USA-godkendt,

at importerede svin skal slagtes på et slagteri, som ikke er USA-godkendt, Bilag 1 Vejledning for importører af avls- og brugssvin samt grise til opfedning, indført fra et 3. land, hvor EU har foreskrevet samhandelsbetingelser eller via samhandel. Før import 1. Alle, der ønsker

Læs mere

Kolding og Omegns Biavlerforening. www.koldingbiavl.dk

Kolding og Omegns Biavlerforening. www.koldingbiavl.dk Program Sommer 2013 Forord ved formanden En lang og kold vinter er nu forbi, der har været god tid til at få materialet gjort i stand og alle ved at gamle tavler bør være smeltet og vasket inden jul og

Læs mere

Vejledning om import af hvidløg

Vejledning om import af hvidløg Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af hvidløg Maj 2010 Denne vejledning er udarbejdet af Eksportstøttekontoret

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2013. til Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2013 Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014

Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude. September 2014 Vejledning om slagtepræmie for kvier, tyre og stude September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Fotograf(er): Colourbox Ministeriet

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Den 13. april 2005 J.nr.: PD Til adressaterne på vedlagte høringsliste PBE/ -KJK

Den 13. april 2005 J.nr.: PD Til adressaterne på vedlagte høringsliste PBE/ -KJK Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Den 13. april 2005 J.nr.: PD 0114-33 Til adressaterne på vedlagte høringsliste PBE/ -KJK Høring over udkast til bekendtgørelse om biavl

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Instruks for godkendelse af kontrolsteder

Instruks for godkendelse af kontrolsteder (kun for forhåndsanmeldte importsendinger) Aktivitet 2043 Februar 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Instruks for godkendelse af kontrolsteder Aktivitet 2043

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr

Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr Udkast til bekendtgørelse om plasmacytose hos pelsdyr I medfør af 29, 30, stk. 1 og 3, 33, 34, stk. 1, 35, 37, og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj af 2014, fastsættes

Læs mere