Vejledning for kyndige biavlere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for kyndige biavlere"

Transkript

1 Vejledning for kyndige biavlere Juni 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

2 Kolofon Vejledning for kyndige biavlere Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Planter - juni 2013 Bidragyder(e): Fotograf(er): Per Kryger (foto af biinspektør der viser bier frem) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Websted: ISBN (Tryk)

3 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivningsgrundlaget for kyndige biavleres arbejde Registrering af kyndige biavlere Meldepligtige skadegørere Hvornår skal biavleren rekvirere syn ved en kyndig biavler Retningslinier for kyndige biavlers undersøgelse Undersøgelse af bifamilier Sundhedsattest ved frihed for symptomer Prøvetagning ved tegn på angreb Udtagning af prøver Hvad sker der efter prøven er indsendt Biinspektørens indgreb ved bekræftelse af angreb Biinspektørens opfølgende undersøgelse Erstatning Kyndige biavlere bør holde sig orienteret Nyttige dokumenter Relevante adresser Det Centrale BigårdsRegister (CBR) Ikrafttrædelse og ophævelse af instrukser... 8 Bilag 1: Meldepligtige skadegørere... 9

4 VEJLEDNING FOR KYNDIGE BIAVLERE 1. Lovgivningsgrundlaget for kyndige biavleres arbejde Vejledning for kyndige biavlere er udarbejdet på grundlag af NaturErhvervstyrelsens bekendtgørelse nr. 386 om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlere humlebier af 2. maj Registrering af kyndige biavlere Ifølge Bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier kan man blive registreret som kyndig biavler af NaturErhvervstyrelsen, hvis biavleren kan dokumentere, at han/hun har haft honningbier i mindst 3 år og har deltaget i et særligt kursus ved Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi og dermed opnået tilstrækkelig viden om honningbiens skadegørere til at kunne konstatere tegn på disse i en bifamilie og samtidigt har opnået viden om den gældende biavlslovgivning. Efter fem år udløber registreringen som kyndig biavler. Genregistrering kan ske, hvis den kyndige biavler deltager i et efteruddannelsesforløb, arrangeret af Institut for Agroøkologi. En kyndig biavler hjælper biavlere med at undersøge bier for meldepligtige skadegørere og generer elektronisk sundhedsattest via det Centrale BigårdsRegister, hvis undersøgelsen ikke viser tegn på angreb af skadegørere. 1.2 Meldepligtige skadegørere I alle tilfælde skal den kyndige biavler undersøge for symptomer for de 7 meldepligtige skadegørere i Danmark: 1. Ondartet bipest (Paenibacillus larvae) 2. Europæisk bipest (Melissococcus plutonius) 3. Stenyngel (Aspergillus spp.) 4. Lille stadebille (Aethina tumida) 5. Tropilaelaps-mider (Tropilaelaps spp.) 6. Trakémide (Acarapis woodi) 7. Varroamider (kun på Anholt) (Varroa destructor) 1.3 Hvornår skal biavleren rekvirere syn ved en kyndig biavler? En biavler skal ifølge bekendtgørelse om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier lade en kyndig biavler undersøge sin bigård med henblik på at generere en sundhedsattest i forbindelse med: Flytning og overdragelse af bifamilier og bekæmpelse af skadegørere, når: 2

5 JUNI 2013 En bifamilie skal flyttes til en anden ejendom. Undersøgelse skal foretages igen, hvis bifamilien flyttes tilbage efter vandring. En bifamilie skal flyttes mere end 1 km fra den hidtidige stadeplads, hvad enten det er indenfor samme ejendom eller til anden ejendom. En bifamilie skal overdrages (sælges, foræres, udlejes etc.) til anden side. Det er overdrageren, d.v.s. sælger, der har ansvar for at rekvirere et syn ved en kyndig biavler. Samtidigt beder overdrager om, at modtageren opretter sig i det Centrale BigårdsRegister med henblik på at generere en sundhedsattest. En bifamilie er blevet flyttet ud af en 1 km-zone omkring en bigård, hvor der er eller inden for de seneste 14 dage forud for flytningen har været udbrud af ondartet bipest eller stenyngel. Et sådant ekstra kontrolsyn skal foretages senest 4 uger efter flytningen. Biinspektøren kontrollerer, at undersøgelserne bliver foretaget. Ved flytning og overdragelse skal undersøgelse ved en kyndig biavler som hovedregel være foretaget tidligst 14 dage før flytningen eller overdragelsen. Men i vinterhalvåret er der sjældent tilstrækkelig yngel til at foretage en betryggende undersøgelse og bierne bør ikke blive forstyrret unødigt. I det Centrale BigårdsRegister bliver der i perioden fra 1. september til 1. april derfor kun genereret en blank sundhedsattest. Den kyndige biavler skal tidligst muligt i næste biavlssæson, dog senest 1. maj syne bierne i både den fraflyttede og tilflyttede bigård og generere den Endelige sundhedsattest elektronisk via det Centrale BigårdsRegister. Den kyndige biavler skal oplyse biavleren om, at det ikke er tilladt at flytte bier, honning og brugt bimateriel fra en bigård, der er eller er mistænkt for at være angrebet af ondartet bipest, europæisk bipest, stenyngel eller Tropilaelaps-mider, før mistanken er afkræftet, eller biinspektørens indgreb er afsluttet. Tavler og voks må dog gerne sendes direkte til vokssmelteri. Forsendelsen skal være tæt og mærket Smittet. For den lille stadebille vil der blive opsat andre og strengere regler Specielt for bifamilier i godkendte parringsområder: For bifamilier i godkendte parringsområder gælder særlige regler. Ifølge bekendtgørelse om godkendte parringsområder for honningbier skal alle parringsstationens bifamilier synes mindst hver 6. uge i perioden fra 1. maj til 1. september af en kyndig biavler. 2. Retningslinier for kyndige biavleres undersøgelse 2.1 Undersøgelse af bifamilier Alle bifamilier i bigården undersøges, uanset om hele bigården eller kun enkelte bifamilier skal flyttes eller overdrages. Alle tavler i bifamilierne og tavler, der tidligere har været brugt, skal undersøges. Tavlerne undersøges for symptomer (synlige tegn) på meldepligtige skadegørere. Det kan være nødvendigt at ryste bierne af tavlerne for grundig kontrol af cellerne. Det anbefales at anvende engangshandsker ved undersøgelsen (handsker, der ikke kan rengøres tilstrækkeligt, skal de- 3

6 VEJLEDNING FOR KYNDIGE BIAVLERE strueres efter fund af bipest og stenyngel). Efter fund af symptomer i en bifamilie vaskes hænder, handsker og værktøj grundigt inden undersøgelse af næste bifamilie. Der kan ikke udstedes sundhedsattest i forbindelse med undersøgelser betalt af Institut for Agroøkologi. Vederlag for undersøgelser af bifamilier i forbindelse med flytning eller overdragelse af bifamilier bliver ikke dækket af Institut for Agroøkologi. 2.2 Sundhedsattest ved frihed for symptomer Kyndige biavlere skal fremover generere sundhedsattest via det Centrale BigårdsRegister for bifamilier, hvis der ikke efter undersøgelse findes tegn på angreb af ondartet bipest, europæisk bipest, stenyngel, lille stadebille eller Tropilaelaps-mider. Det er muligt at udskrive en sundhedsattest på papir via CBR, men alle data ligger elektronisk i systemet og i de fleste tilfælde, vil der ikke være behov for at udskrive sundhedsattesten. I en kort overgangsperiode vil der dog fortsat være et begrænset antal papir sundhedsattester tilgængelige, som udstedes i tre eksemplarer: Det første blad (originalen) afleverer den kyndige biavler til biavleren. De to næste blade sender den kyndige biavler straks til biinspektøren i det lokalområde, hvor bifamilierne er placeret ved undersøgelsen. Navnet på biinspektøren findes i det Centrale BigårdsRegister. Det er bigårdens placering på tidspunktet for undersøgelsen, der afgør, hvilken biinspektør sundhedsattesten skal sendes til. Biinspektøren gemmer attesterne til biavlssæsonens afslutning og indsender opgørelse til Institut for Agroøkologi. 2.3 Prøvetagning ved tegn på angreb Hvis den kyndige biavler har mistanke eller finder tegn på angreb af en af de meldepligtige skadegørere, skal den kyndige biavler omgående underrette biavleren samt udtage en prøve. Prøven sendes til Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse og samtidig oprette prøven i det Centrale BigårdsRegister, som erstatter det tidligere tavleprøveskema, der skulle sendes med prøven. Ved mistanke om angreb må der hellere udtages en prøve for meget end én for lidt. Én repræsentativ prøve fra bigården er i de fleste tilfælde tilstrækkelig. Kan der ikke straks udtages en prøve, skal den kyndige biavler omgående kontakte Institut for Agroøkologi eller den lokale biinspektør og forklare: hvor bifamilierne er placeret, biavlerens navn, adresse og telefonnummer samt hvilke tegn, der fandtes på udbrud. Den kyndige biavler skal oplyse biavleren om, at det ikke er tilladt at flytte bier, honning og brugt bimateriel fra en bigård, der er eller er mistænkt for at være angrebet af ondartet bipest, europæisk bipest, stenyngel, lille stadebille eller Tropilaelaps-mider, før mistanken er afkræf- 4

7 JUNI 2013 tet, eller biinspektørens indgreb er afsluttet. Tavler og voks må dog gerne sendes direkte til vokssmelteri. Forsendelsen skal være tæt og mærket Smittet. 2.4 Udtagning af prøver Der udtages én prøve fra et område på tavlen med kliniske symptomer, eller der indfanges bier eller biller. Tavleprøven skal være ca. 10 cm x 10 cm. Prøven lægges i en plastikpose og derefter i en papæske. Samtidigt opretter den kyndige biavler aktiviteten i det Centrale BigårdsRegister under Aktiviteter-flytning, salg, syn og inspektion med oplysninger om bigården og symptomer ved hver prøve, som erstatning for det tidligere tavleprøve-skema, der skulle sendes med. Standardbrevet Midlertidig karantæne udleveres til biavleren. Prøveæsker, kuverter, og standardbrev kan rekvireres hos Institut for Agroøkologi. Prøven sendes til AU, Institut for Agroøkologi, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse. Bemærk, at stenyngel kan angribe mennesker. Ved mistanke om angreb af stenyngel iføres åndedrætsværn, beskyttelsesbriller, overtræksdragt, -sko og handsker. Efter undersøgelsen vaskes hænderne særdeles grundigt med vand og sæbe, der afskylles, hvorefter ansigtet vaskes. Hvis man efterfølgende føler generelt ubehag, kontaktes lægen straks. 3. Hvad sker der efter prøven er indsendt Når prøverne er undersøgt, informerer Institut for Agroøkologi om resultatet til bigårdens ejer, den kyndige biavler og biinspektøren. 3.1 Biinspektørens indgreb ved bekræftelse af angreb Hvis der konstateres angreb af ondartet bipest, europæisk bipest, stenyngel, lille stadebille eller Tropilaelaps-mider meddeler Institut for Agroøkologi biavleren, at der ikke må flyttes bier, honning og brugt biavlsmateriel fra bigården. Tavler og blokvoks må dog sendes til et vokssmelteri. Forsendelsen skal være tæt og mærket Smittet. Konstateres der angreb af ondartet bipest, europæisk bipest, stenyngel, lille stadebille eller Tropilaelaps-mider hos en biavler, skal biinspektøren aflive angrebne bifamilier og sikre desinfektion eller destruktion af bimateriel. Biinspektøren sikrer også, at der sker omsmeltning af tavler og desinfektion eller destruktion af bimateriel. Karantænen ophæves når biinspektørens indgreb er afsluttet. Biinspektøren giver biavleren besked, når karantænen er ophævet. Ved angreb af trakémider og varroamider (på Anholt) vejleder biinspektøren om behandling og forebyggelse. 5

8 VEJLEDNING FOR KYNDIGE BIAVLERE 3.2 Biinspektørens opfølgende undersøgelse Biinspektøren foretager opfølgende undersøgelser: a. Biavlerens øvrige bigårde Alle bifamilier i andre bigårde, som tilhører samme biavler, undersøges for kliniske symptomer på angreb. Undtagelsesvis kan biinspektøren bede om assistance fra den kyndige biavler, som derved selv kan gennemføre undersøgelsen af egne bier. Der kræves derefter udfyldelse af sundhedsattest for hver bigård via det Centrale BigårdsRegister. b. 2 km-undersøgelse Alle bifamilier i 2 km-zoner om bigårde med udbrud undersøges efter en gradueret tidsplan afhængig af afstanden til den angrebne bigård. Vildtlevende bifamilier i zonen dræbes. Hvis det er så sent på året, at der ikke er tilstrækkelig med yngel til at foretage en betryggende undersøgelse, udsættes 2 km-undersøgelserne til tidligst muligt i næste biavlssæson. c. Otte-ugers syn Otte uger efter, at behandlingen er afsluttet, foretager biinspektøren en ny undersøgelse af bifamilierne i den bigård, hvor der er foretaget behandling. Undtagelsesvis kan biinspektøren bede om assistance fra den kyndige biavler, som derved selv kan gennemføre undersøgelsen af egne bier. Der kræves udfyldelse af sundhedsattest for hver bigård. Otte-ugers syn kan udskydes til tidligst muligt i næste biavlssæson, hvis det er så sent på året, at der ikke er tilstrækkelig med yngel til en betryggende undersøgelse. d. Næste års syn Biinspektøren foretager endnu en undersøgelse af bifamilierne i den oprindelig angrebne bigård året efter otte-ugers undersøgelsen. Andre biinspektør-opgaver: Biinspektøren skal på foranledning af Institut for Agroøkologi også: Foretage inspektion hos biavlere ved begrundet mistanke om angreb Foretage inspektion hos biavlere efter anmeldelse Undersøge bigårde i forbindelse med ind-/udførsel af bier fra en EU-medlemsstat Undersøge bigårde i forbindelse med eller import/eksport af bier fra/til et tredjeland Indsamle prøver i forbindelse med videnskabelige projekter 3.3 Erstatning Biavlere kan få erstatning for tab som følge af tilintetgørelsen af bier i forbindelse med udbrud af ondartet bipest, europæisk bipest, stenyngel, lille stadebille og Tropilaelapsmider. Erstatningens størrelse er fastsat i gældende Bekendtgørelse om bekæmpelse 6

9 JUNI 2013 af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier. Ansøgningsskema udfyldes af biavleren og biinspektøren i fællesskab. Ansøgningen skal sendes til AU, Institut for Agroøkologi, Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse. 4. Kyndige biavlere bør holde sig orienteret Kyndige biavlere bør via Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi s hjemmeside holde sig orienteret om områder med udbrud af meldepligtige skadegørere. Herudover skal den kyndige biavler sikre sig, at den modtagende lokalitet ikke ligger inden for et godkendt parringsområde. NaturErhvervstyrelsens oversigt over godkendte parringsområder for honningbier kan ses på under Natur og Land og derefter under Biavl. 5. Nyttige dokumenter Lov om biavl (lovbekendtgørelse nr. 197 af 12. marts 2009) Bekendtgørelse nr. 386 af 2. maj 2011 om bekæmpelse af skadegørere hos honningbier og avlede humlebier Bekendtgørelse nr. 449 af 9. juni 1992 om flytning af honningbier Bekendtgørelse nr. 280 af 25. april 2008 om godkendte parringsområder for honningbier Honningbiernes skadegørere, Institut for Agroøkologi 6. Relevante adresser Indsendelse af prøver ved mistanke om angreb af skadegørere. Bestilling af prøveæsker mv. samt tilmelding til bisygdomskursus og tilmelding til efteruddannelseskursus. Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi Forsøgsvej Slagelse Tlf ( ), Hjemmeside om offentlig bisygdomsbekæmpelse ved Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi: Registrering som kyndig biavler og ved adresseændring: NaturErhvervstyrelsen Att.: Planter Nyropsgade København V Tlf , 7

10 VEJLEDNING FOR KYNDIGE BIAVLERE Hjemmeside med lovstof om biavl, bekendtgørelser vedr. skadegørere, godkendte parringsområder, voldgift ved biforgiftning, biavl på Læsø samt flytning af honningbier.: under fanebladet Natur & Land og derefter under Biavl Regler for ind- og udførsel af bier: Fødevarestyrelsen, søg på import, eksport 7. Det Centrale BigårdsRegister (CBR) Det Centrale BigårdsRegister (CBR) som blev lanceret i juli 2011, er nu blevet en del af biinspektørernes daglige arbejdsredskab. Overgangsperioden i biavlssæsonen 2012 er nu afløst af et krav om, at alle biinspektører skal anvende systemet i forbindelse med deres arbejde. Formål: Et væsentligt formål med CBR er at lette det administrative arbejde for biinspektørerne, kyndige biavlere og AU i forbindelse med bekæmpelse af skadegørere i honningbierne ved at erstatte papirarbejdsgange med elektroniske arbejdsgange. Digital kommunikation: Det betyder, at skriftlig kommunikation mellem biinspektørerne og myndighederne herefter hovedsagligt foregår digitalt. Obligatorisk: Det er obligatorisk for biinspektørerne, at bruge det elektroniske system til arbejdet omkring sygdomsbekæmpelse. Roller: Der er flere roller i CBR biavler, kyndig biavler eller biinspektør. En biinspektør skal have sin rolle som biinspektør godkendt af myndigheden, Institut for Agroøkologi for en femårig periode. En biinspektørs arbejdsområde vil herefter automatisk blive udpeget at systemet, idet det vil vælge den korteste vej i fugleflugtslinje til en aktuel bigård. Inspektøren kan dog også udvælges manuelt til en aktuel bigård af Institut for Agroøkologi. Biinspektøren har adgang til at se alle oplysninger om alle registrerede bigårde indenfor sit område. Det Centrale BigårdsRegister finder du her: https://cbr.pdir.dk 8. Ikrafttrædelse og ophævelse af instrukser Denne vejledning træder i kraft den 20. juni 2013 og er en opdatering af den tidligere instruks fra maj

11 JUNI 2013 Bilag 1: Meldepligtige skadegørere Skadegører Ondartet bipest (Paenibacillus larvae) Europæisk bipest (Melissococcus plutonius) Stenyngel (Aspergillus spp.) Lille stadebille (Aethina tumida) Tropilaelaps-mider (Tropilaelaps spp.) Trakémide (Acarapis woodi) Varroamider (på Anholt) (Varroa destructor) Meldepligt for biavler og kyndig biavler Binspektør bekæmper i angrebet bigård og undersøger ejers øvrige bigårde og nærzonens bigårde Biinspktør vejleder 9

12 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V ISBN (tryk) ISBN (web) Tlf.: Fax.:

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over.

Kelly-koncernen har hovedsæde i Troy, Michigan i USA og har siden opstarten i 1946 udviklet sig til en dynamisk virksomhed med kontorer verden over. Velkommen hos Kelly! Vi er glade for at byde dig velkommen som medarbejder hos Kelly. I den forbindelse vil vi gerne kort introducere os selv: Kelly Services er en af verdens største rekrutterings- og

Læs mere

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5

NOTAT. om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013. 1 Indledning 5 NOTAT Dato: 11. januar 2013 Kontor: Asyl- og Visumkontoret J.nr.: 2012-940-0011 NOTAT om visumpraksis gældende fra den 15. januar 2013 Indhold 1 Indledning 5 2 Væsentlige ændringer i visumpraksis i forhold

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1992L0065 DA 11.11.2010 011.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Regler for DanAvl KS-stationer

Regler for DanAvl KS-stationer Regler for DanAvl KS-stationer Regler for KS-stationer er fastsat i henhold til aftale om Aftale om DanAvl KS-Station. Regler for DanAvl KS-stationer er opdelt i: Kapitel 1: Avlsregler for KS-orner Kapitel

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Hold af kælegrise Januar 2015

Hold af kælegrise Januar 2015 Hold af kælegrise Januar 2015 Kolofon Hold af kælegrise Denne vejledning er udarbejdet af Fødevarestyrelsen Dyresundhed i januar 2015 Foto: Colourbox og Skyfish Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere