Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2"

Transkript

1 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU alm. del Bilag 108 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. december 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Mads Kruse Sagsnr.: Dok.: Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til Indledning Den 2. maj 2011 iværksattes en ny ordning for modtagelse af alarmopkald til Hvor det tidligere alene var politiets alarmcentraler, der forestod besvarelsen og håndteringen af opkaldene, har politiets alarmoperatører (udenfor Storkøbenhavn) siden maj 2012 viderestillet opkald til sundhedspersonale fra regionernes AMK-vagtcentraler, der omhandler sygdom eller tilskadekomst. Den nye model for viderestilling af sundhedsfaglige 112-opkald til de regionale AMK-vagtcentraler har rejst visse spørgsmål vedrørende sundhedspersonalets tavshedspligt og konsekvenserne heraf for samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler. Der har været afholdt en række møder mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Justitsministeriet med henblik på en afklaring af spørgsmålene. I dette notat beskrives problemstillingen samt de løsninger, som der er opnået enighed om på møderne. Nedenfor under pkt. 2 omtales den nye model for viderestilling af sundhedsfaglige 112-opkald til de regionale AMK-vagtcentraler, herunder myndighedernes erfaringer med denne. Under pkt. 3 redegøres for den relevante lovgivning, og pkt. 4 indeholder en vurdering af de rejste spørgsmål. 2. Den nye model for viderestilling af sundhedsfaglige 112-opkald til de regionale AMK-vagtcentraler Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 2.1. Etableringen af den nye model for viderestilling af sundhedsfaglige 112-opkald til de regionale AMK-vagtcentraler Baggrunden for den nye model for viderestilling af sundhedsfaglige 112- opkald til de regionale AMK-vagtcentraler var et ønske om at styrke den sundhedsfaglige kompetence i alarmeringsfasen. Forud for etableringen havde en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen i 2009 opstillet flere mulige modeller for en kommende ordning. Den valgte og nu gennemførte løsning er den såkaldte samarbejds-/overleveringsmodel, som indebærer, at politiets operatør kobler sundhedsfagligt personale fra regionernes AMK-vagtcentraler ind på samtalen via en konferencetelefon, så snart opkaldet er stedfæstet og identificeret som et opkald vedrørende sygdom eller tilskadekomst. Det sundhedsfaglige personale foretager herefter den sundhedsfaglige visitation af alarmopkaldet, herunder disponering af de præhospitale beredskaber som ambulance mv., mens politiets alarmoperatør fortsat rekvirerer politi og redning. En arbejdsgruppe sammensat af repræsentanter for Danske Regioner, Københavns Brandvæsen og Rigspolitiet udarbejdede i 2010 forslag til en nærmere procedure for ordningen. Arbejdsgruppen konstaterede i sin rapport af 20. juli 2010, at et valg af samarbejds-/overleveringsmodellen medfører, at der opstår en problemstilling om forholdet mellem sundhedspersonalets tavshedspligt og politiets opgavevaretagelse, som kræver nærmere vurdering. Arbejdsgruppen fandt dog ikke, at den identificerede problemstilling burde forhindre, at man kunne gå videre og iværksætte denne model Myndighedernes erfaringer med den nye model for viderestilling af sundhedsfaglige 112-opkald til de regionale AMK-vagtcentraler Politiets erfaringer Under den nuværende ordning for håndtering af alarmopkald til skal politiets alarmoperatører koble en sundhedsperson på samtalen, så snart opkaldet er stedfæstet og identificeret som vedrørende sygdom eller tilskadekomst. Formålet er, at borgere i akutte sygdoms- og skadesituationer hurtigst muligt kan få den nødvendige sundhedsfaglige rådgivning og hjælp såsom vejledning i førstehjælp og tilkaldelse af ambulance. Derfor vil der oftest først efter den sundhedsfaglige visitering være lejlighed til at udspørge borgeren om politimæssigt relevante oplysninger, ligesom der i 2

3 øvrigt kan fremkomme sådanne oplysninger under samtalen med sundhedspersonen. Politiets alarmoperatører har efter etableringen af den nye model for viderestilling af sundhedsfaglige 112-opkald til de regionale AMKvagtcentraler oplevet en række situationer, hvor alarmoperatøren har fundet det nødvendigt af politimæssige hensyn at forblive på linjen efter, at en sundhedsperson har overtaget samtalen. Politiet har herved fået adgang til politimæssigt meget relevante oplysninger. I en række tilfælde, hvor politiets alarmoperatører ikke er forblevet på linjen, har politiets alarmoperatører oplevet, at de ikke har kunnet få adgang til politimæssigt relevante oplysninger, der er fremkommet efter, at alarmoperatøren har koblet sig af opkaldet. Rigspolitiet har på den baggrund givet udtryk for, at der et klart behov for, dels at politiet kan forblive på linjen efter opkobling af sundhedspersonen på opkaldet, dels at politimæssigt relevante oplysninger, der fremkommer efter, at alarmoperatøren har koblet sig af opkaldet, skal tilgå politiet i større omfang, end det sker i dag både på forespørgsel og på sundhedspersonalets eget initiativ. Behovet for oplysninger er nedenfor uddybet og illustreret med en række eksempler. Indsættelse og koordination af beredskaber Politiet har behov for en række oplysninger for at kunne varetage opgaven med at indsætte og koordinere andre dele af beredskabet end ambulance, såsom politi, brandvæsen m.v. Der kan eksempelvis være behov for nærmere oplysninger om brandudvikling eller om færdsels- eller andre uheld med behov for sikring af et skadested, f.eks. ved afspærring med tavlevogn. Ligeledes skal alarmcentralen kunne vurdere behovet for at rekvirere specialudstyr såsom udstyr til afstivning eller frigørelse af fastklemte personer eller andet udstyr, der er vitalt for ambulance, læge eller redningsberedskab. Sikring af indsatspersonel mod faresituationer Politiet skal endvidere kunne forberede indsatspersonellet ordentligt for at sikre både politi-, rednings- og andet personel mod faresituationer. Således kan der under et alarmopkald om tilskadekomst fremkomme konkrete oplysninger om en farlig eller bevæbnet person på skadestedet, eller politiet kan ved søgning i relevante registre under samtalen konstatere, at 3

4 en person på adressen er kendt for vold mod tjenestemand eller våbenbesiddelse. Ligeledes kan der under et opkald fremkomme oplysninger om udslip af giftige gasser, eksplosionsfare eller andre forhold på skadestedet, der nødvendiggør særlige forholdsregler for redningsberedskaberne. I en sag fra Bornholms Politi ønskede en mor en ambulance til sin datter, der var blevet skamferet alvorligt af to rottweilerhunde, som under opkaldet befandt sig uden for døren til anmelders bopæl. Her lykkedes det alarmoperatøren at koordinere ambulancens og politiets ankomst således, at politiet kunne aflive hundene, og redderne straks herefter kunne hjælpe den skamferede pige, som måtte hasteoverføres til Rigshospitalet med helikopter. I en sag fra Østjyllands Politi havde den person, som foretog alarmopkaldet, modtaget en sms fra en psykisk syg bekendt om, at vedkommende ønskede at begå selvmord og nu havde indtaget en større mængde piller. Alarmoperatøren koblede her straks det sundhedsfaglige personale ind på samtalen og forblev herefter på linjen. Under den videre samtale kom det frem, at den psykisk syge person var fjendtligt stemt over for både politiog ambulancepersonale og potentielt til fare for disse. Afværgelse af andre faresituationer og efterforskning af strafbare forhold Oplysninger fremkommet under et alarmopkald vil ofte være relevante for politiet også i forhold til afværgelse af faresituationer i øvrigt, efterforskning af en forbrydelse eller begge dele på samme tid. Når en person, som foretager et alarmopkald, anmelder en forbrydelse, har politiet således behov for eventuelle oplysninger om signalement af gerningspersoner, flugtkøretøj og flugtrute mv. I en sag fra Østjyllands Politi havde personen, som foretog alarmopkaldet, fra sin lejlighed set en person på gaden blive stukket ned med kniv og gerningspersonerne flygte. Når der er tilkaldt den nødvendige lægehjælp, har politiet i en sådan situation brug for at kunne stille spørgsmål om signalement og flugtrute m.v. med henblik på pågribelse af gerningspersonerne og efterforskning af forbrydelsen i øvrigt. I en anden sag fra Østjyllands Politi ringede en kvinde, der af sin eksmand var blevet udsat for vold med skader til følge. Kvinden mente, at gerningsmanden havde forladt stedet. Sundhedspersonale blev koblet ind på samtalen, og alarmoperatøren forblev på linjen. Alarmoperatøren kunne 4

5 under den videre samtale høre, at gerningsmanden kom retur, hvorefter han hurtigt foranledigede en politipatrulje sendt til stedet. Ved opkald om uheld kan det ofte ved alarmoperatørens spørgeteknik konstateres, at anmelder forsøger at camouflere, at der er tale om et strafbart forhold, f.eks. vold på gaden, ved diskoteker, værtshuse, rockerklubhuse eller andre steder, hvor man ikke ønsker politiets tilstedeværelse. Ligeledes sker det, at alarmoperatøren konstaterer, at personer eller adresser tidligere er kendt i forbindelse med eksempelvis partnervold eller anden kriminalitet. Også i andre typer af sager om uheld og sygdom mv. kan der være behov for en politimæssig efterforskning eller anden opfølgning ved siden af den sundhedsfaglige indsats. Således kan der under et opkald om et færdselsuheld fremkomme oplysninger, der tyder på, at føreren af et involveret motorkøretøj er spirituspåvirket. En person kan findes død i en fængselscelle, i sit hjem efter et tilsyneladende selvmord ved skud med et jagtgevær eller under andre omstændigheder, hvor det er relevant for politiet at kunne stille anmelder spørgsmål og starte en efterforskning. I situationer med gentagne voldsepisoder hos samme indehaver af en spiritusbevilling kan der endvidere være tale om, at disse bør indgå i en bevillingssag hos politiet Sundhedspersonalets erfaringer Under pkt er politiets erfaringer med den nye model for viderestilling af sundhedsfaglige 112-opkald til de regionale AMK-vagtcentraler omtalt, herunder er beskrevet de problemer, som politiet oplever med hensyn til at få de nødvendige oplysninger, som fremkommer i forbindelse med opkald til Regionerne oplever ligeledes problemer med den nye model. Problemerne vedrører forholdet til den sundhedsfaglige tavshedspligt. Danske Regioner har således oplyst, at sundhedsvæsenet har et ønske om at sikre patienterne fuld anonymitet og at overholde tavshedspligten, således at ingen borgere afholder sig fra at henvende sig til sundhedsvæsenet 5

6 for at få akut hjælp. Regionerne finder, at problemstillingen er principiel, men kvantitativt udgør en meget lille del af de mange daglige 112-opkald. Regionerne finder, at politiet ved første samtale har mulighed for at afklare problemstillingen under forudsætning af, at borgerne giver korrekte oplysninger. Såfremt borgeren ikke giver korrekte oplysninger og sundhedspersonen efterfølgende erfarer, at der er tale om kriminelle forhold, som betyder at tavshedspligten kan og skal brydes, kontaktes politiet straks. Efter regionernes opfattelse ringer nogle borgere i dag ikke 112 selv ved akut livstruende tilstande, men bringer selv den syge/tilskadekomne til nærmest hospital. Dette er formentlig af frygt for, at politiet involveres. Hospitalspersonale har på lige fod med det sundhedsfaglige personale på AMK-vagtcentralerne tavshedspligt og kan kun efterfølgende kontakte politiet, såfremt der er kriminelle forhold, der betyder, at tavshedspligten kan brydes, eller i situationer, hvor personalets egen sikkerhed er i fare. Sundhedspersonerne på AMK-vagtcentralen udspørger borgeren om forhold, der har betydning for den rette hjælp, og er derfor afhængige af korrekte svar. Det er afgørende for visiteringen og afsendelsen af det korrekte præhospitale respons, at den sundhedsfaglige medarbejder kan få oplyst alle relevante forhold. Det er derfor hos regionerne en bekymring, at borgere vil afstå fra at fortælle den sundhedsfaglige visitator om alle relevante forhold, når politiet fortsat er på linjen. Det kan f.eks. være i situationer, hvor borgeren har taget euforiserende stoffer, men alene vælger at oplyse, at vedkommende har drukket alkohol. Det kan også være, at den pågældende ikke oplyser om ulykkesmekanismen, når der har været alkohol eller stoffer involveret. Det kan også betyde, at borgere, der volder skade på andre, ikke vil ringe 112 om hjælp til offeret. Regionerne oplyser, at der er eksempler på, at politiet, uden at dette oplyses overfor borgeren, stadig er på linjen og bryder ind i samtalen mellem borgeren og den sundhedsfaglige visitator. Dette sker f.eks. med supplerende politimæssige spørgsmål og ud fra et ønske om at afklare, om politiet kunne have en efterforskningsmæssig opgave, som de i første omgang havde overset. Erfaringen er også, at politiets alarmoperatører bryder ind i samtaler for at give gode råd eller supplerende anvisninger eller evt. giver sig til kende sidst i samtalen med henblik på at ville tale med borgeren. Dette er til gene for sundhedspersonens arbejde og er samtidig medvirkende til at forvirre borgeren om, hvem de taler med. Regionerne oplyser, at der er eksempler på, at borgere anfører, at de klart havde indtryk af, at de 6

7 var alene på linjen med den sundhedsfaglige visitator. Det har flere gange resulteret i vrede indringere, når de efterfølgende har fået kendskab til, at politiet også var på linjen. Det er regionernes opfattelse, at dette er problematisk i forhold til sundhedspersonalets tavshedspligt og i forhold til borgerens berettigede forventning om, at de behandles i sundhedsfagligt regi, og at de oplysninger, de giver, afgives i fortrolighed, samt at de er omfattet af sundhedslovens regler om tavshedspligt. Det har været anført af politiet, at de vil miste muligheden for efterforskning, såfremt de ikke kan lytte med på samtaler, hvis de selv finder dette nødvendigt. Regionerne finder, at den praksis, der har været på landet største 112-alarmcentral gennem en årrække viser, at dette ikke er tilfældet. På 112-alarmcentralen i Storkøbenhavn, som modtager omkring 40 % af alle 112-opkald og drives af Københavns Brandvæsen, modtager alarmoperatøren opkaldet. Alarmoperatøren videresender alle politimæssige opkald til politiet, mens øvrige opkald videresendes til henholdsvis brand- og redningsdelen eller til regionens AMK-vagtcentral. Praksis har således gennem en årrække været, at politiet ikke har lyttet med på de opkald som 112-alarmcentralen i Storkøbenhavn har modtaget, men alene fået de opkald viderestillet, som blev vurderet som værende af politimæssig interesse. Dette har fungeret uden problemer, og Region Hovedstaden er ikke bekendt med, at den ordning, der aktuelt er mellem 112-alarmcentralen i Storkøbenhavn og Region Hovedstadens AMK-vagtcentral, har givet anledning til konkrete problemer, hvor politiets efterforskning er blevet forhindret. 3. Den relevante lovgivning 3.1. Politiets pligter efter politiloven og beredskabsloven Politiet er efter lovgivningen pålagt en række opgaver. Muligheden for at varetage disse opgaver afhænger i en vis udstrækning af, at de nødvendige oplysninger tilgår politiet både fra borgere og fra andre myndigheder. Oplysninger fra alarmopkald kan navnlig være nødvendige for politiets varetagelse af opgaver efter politiloven og beredskabsloven, som omhandler afværgelse af faresituationer, efterforskning af forbrydelser og koordination af redningsberedskabet ved større skader. 7

8 Opgaverne vedrørende afværgelse af faresituationer og efterforskning af forbrydelser fremgår af politilovens 2, nr. 2-4, som har følgende ordlyd: 2. Politiet har til opgave [ ] 2) at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed, 3) at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold, 4) at yde borgerne bistand i andre faresituationer. Opgaven vedrørende koordination af redningsberedskabet ved større skader fremgår af beredskabslovens 17. Beredskabslovens 16 og 17 har følgende ordlyd: 16. Forsvarsministeren fastsætter regler om den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet. 17. Den samlede indsats ved større skader koordineres i øvrigt af politidirektøren. Stk. 2. I forbindelse med indsættelse af redningsberedskabet skal politidirektøren i fornødent omfang sørge for varsling, afspærring, evakuering og andre nødvendige foranstaltninger Sundhedspersonales tavshedspligt efter sundhedsloven Sundhedspersonales tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. er reguleret i sundhedslovens kapitel 9. Tavshedspligten fremgår af 40, der har følgende ordlyd: 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen af deres erhverv erfarer eller får formodning om angående helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, jf. dog reglerne i dette kapitel. Stk. 2. I de tilfælde, hvor en sundhedsperson efter er tillagt beføjelser efter de enkelte bestemmelser, påhviler det overordnede ansvar for, at oplysninger videregives eller indhentes i overensstemmelse med loven, den driftsansvarlige myndighed. Reglerne om sundhedspersoners videregivelse af fortrolige oplysninger til andre formål end behandling fremgår af sundhedslovens 43 og 44, der har følgende ordlyd: 43. Med patientens samtykke kan sundhedspersoner til andre formål end behandling videregive oplysninger om patientens helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger til myndigheder, organisationer, private personer m.fl. 8

9 Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan uden patientens samtykke ske, når 1) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives og oplysningen må antages at have væsentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling, 2) videregivelsen er nødvendig for berettiget varetagelse af en åbenbar almen interesse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre eller 3) videregivelsen er nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- og kontrolopgaver. Stk. 3. Den sundhedsperson, der er i besiddelse af en fortrolig oplysning, afgør, hvorvidt videregivelse efter stk. 2 er berettiget. Stk. 4. Såfremt der videregives oplysninger efter stk. 2, nr. 2, skal den, oplysningen angår, snarest muligt herefter orienteres om videregivelsen og formålet hermed, medmindre orientering kan udelades efter anden lovgivning eller af hensyn til offentlige eller private interesser svarende til dem, der beskyttes i denne lovgivning. 44. Samtykke efter 43, stk. 1, skal være skriftligt. Kravet om skriftlighed kan dog fraviges, når sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt taler derfor. Samtykket skal indføres i patientjournalen. Stk. 2. Samtykke efter stk. 1 bortfalder senest 1 år efter, at det er givet. Stk. 3. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter nærmere regler om det i stk. 1 nævnte samtykke. De to bestemmelser er en videreførelse af henholdsvis 25 og 26 i lov om patienters retsstilling, hvor 26 svarer til sundhedslovens 43. I de specielle bemærkninger til 26 i forslag til lov om patienters retsstilling (L 15 af 26. marts 1998, FT , 2. samling) er blevet anført følgende: Bestemmelsen i [ 26, stk. 2,] nr. 2 er ligesom 24, stk. 2, nr. 2, en»værdispringsregel«, der som udgangspunkt forudsætter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Bestemmelsen er kun relevant, hvor der ikke er fastsat udtrykkelige pligtudleveringsbestemmelser som nævnt i nr.1. Den foreslåede bestemmelse er formuleret på en anden måde end den gældende værdispringsregel i forvaltningslovens 28, stk. 2, nr. 3, jf. 31. Formålet hermed er navnlig at foretage en nærmere regulering af spørgsmålet om sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til politi og anklagemyndighed i forbindelse med efterforskning af mindre grov kriminalitet. I forhold til politi og anklagemyndighed vil en videregivelse af oplysninger bl.a. være berettiget, såfremt der er tale om efterforskning af alvorlig kriminalitet som manddrab, seksualforbrydelser, grovere vold m.v., herunder vold mod børn. Det er i den forbindelse uden betydning, om politiet fremsætter begæring om udlevering af oplysninger, eller der opstår spørgsmål om videregivelse på sundhedspersonens eget initiativ, f.eks. i forbindelse med overvejelse om indgivelse af anmeldelse om strafbart forhold. [ ] 9

10 Bestemmelsen indebærer i princippet, at der - i modsætning til, hvad der i dag efter forvaltningslovens 31 gælder for offentligt ansatte sundhedspersoner - ikke i nogen tilfælde er pligt til at videregive oplysninger til f.eks. politi og anklagemyndighed, uanset hvor grov kriminalitet m.v. der er tale om. Det forudsættes som modstykke hertil, at der i alle tilfælde, hvor videregivelse må anses for berettiget, foretages en konkret vurdering af, om videregivelse også bør finde sted. I denne vurdering må navnlig indgå karakteren af den begåede kriminalitet. Der vil således ikke på sygehuse m.v. kunne etableres en praksis, hvorefter der aldrig eller kun undtagelsesvis videregives oplysninger til politi og anklagemyndighed. 4. Vurdering Etableringen af den nye model med viderestilling af sundhedsfaglige 112- opkald til regionale AMK-vagtcentraler rejser visse spørgsmål vedrørende sundhedspersonalets tavshedspligt og konsekvenserne heraf for samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler. Problemstillingen består i, at sundhedspersonalet på regionernes AMKvagtcentraler modtager oplysninger i forbindelse med et alarmopkald, der kan være omfattet af sundhedspersonalets tavshedspligt efter sundhedsloven. Samtidig er mange af de oplysninger, der kan fremkomme under et alarmopkald, nødvendige for, at politiet kan løse deres pligtmæssige opgaver efter lovgivningen. Før etableringen af den nye model for viderestilling af sundhedsfaglige 112-opkald til de regionale AMK-vagtcentraler håndterede politiet selv hele alarmopkaldet og havde således fuld adgang til disse oplysninger. Etableringen af den nye model rejser navnlig spørgsmål om for det første, hvor længe politiets alarmoperatører kan forblive på linjen, efter at sundhedspersonen er koblet ind på opkaldet, og for det andet, i hvilket omfang sundhedspersonalet skal videregive oplysninger til brug for politiets arbejde, når oplysningerne fremkommer efter, at politiets alarmoperatør har koblet sig af samtalen. Der har som nævnt været afholdt møder mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Justitsministeriet om de nævnte spørgsmål. 10

11 4.1. Politiets forbliven på linjen efter opkobling af sundhedspersonale På møderne mellem Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Justitsministeriet er spørgsmålene om, hvor længe politiets alarmoperatører kan forblive på linjen, efter at sundhedspersonen er koblet ind på opkaldet, blevet drøftet. Der har i den forbindelse været enighed om, at der må skabes en løsning, som ikke kompromitterer det sundhedsfaglige personales tavshedspligt. Samtidig har der været enighed om nødvendigheden af, at politiet i visse tilfælde kan forblive på linjen for at overhøre den videre samtale og eventuelt igen tale med personen, som har foretaget alarmopkaldet, efter den sundhedsfaglige visitering. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har i den forbindelse tilkendegivet, at tavshedspligten ikke er til hinder for, at samtalen kan fortsætte som en trepartskonferencesamtale. Det afgørende i den forbindelse er, at personen, som har foretaget alarmopkaldet, er klar over, at samtalen ikke foregår i fortrolighed mellem vedkommende person og sundhedspersonen alene. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Justitsministeriet er enige om, at en løsning bør være, at politiets alarmoperatør kan forblive på linjen efter indkobling af sundhedspersonalet i særlige tilfælde af politimæssig interesse, hvor alarmoperatøren skønner dette relevant. Dette vil ofte være aktuelt i forbindelse med ulykker og anden pludselig tilskadekomst, mens det kun sjældent vil være tilfældet i forbindelse med almindelig sygdom 1. I forbindelse med indkoblingen af sundhedspersonalet skal personen, som har foretaget alarmopkaldet, orienteres herom, eksempelvis ved følgende besked fra alarmoperatøren: Du bliver nu viderestillet til en sundhedsperson. Politiet forbliver på linjen Sundhedspersonalets efterfølgende videregivelse af oplysninger til politiet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Justitsministeriet har endvidere drøftet spørgsmålet om, i hvilket omfang sundhedspersonalet skal videregive oplysninger til brug for politiets arbejde, når oplysningerne fremkommer efter, at politiets alarmoperatør har koblet sig af samtalen. Der er enighed om, at der er behov for en fælles forståelse hos både sundhedsper- 1 Rigspolitiet anslår, at ca. 80 procent af samtlige opkald til politiets alarmcentraler vedrører almindelig sygdom. I de resterende tilfælde vil der være tale om henvendelser til et eller flere af de øvrige beredskaber, eksempelvis det kommunale redningsberedskab. 11

12 sonale og politi af afvejningsreglen i sundhedslovens 43, stk. 2, nr. 2, og de hensyn, der tilgodeses ved henholdsvis tavshedspligten og politiets opgavevaretagelse. Bestemmelsen i sundhedslovens 43, stk. 2, nr. 2, tillader videregivelse af fortrolige oplysninger uden samtykke, når videregivelsen er nødvendig for berettiget varetagelse af en åbenbar almeninteresse eller af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre. Det fremgår af lovbemærkningerne, at formålet med bestemmelsen navnlig er at regulere videregivelse af oplysninger til politi og anklagemyndighed i forbindelse med efterforskning af kriminalitet. Opregningen i forarbejderne af de kriminalitetstyper, der vil kunne begrunde videregivelse af oplysninger, udgør ikke en udtømmende opregning af hverken de kriminalitetstyper eller de forhold i øvrigt, der vil kunne begrunde udlevering af oplysninger uden samtykke. Det er i de nævnte bemærkninger til reglerne forudsat, at der skal foretages en konkret afvejning i hvert enkelt tilfælde. Ved denne afvejning må en række særlige forhold vedrørende oplysninger fremkommet under alarmopkald tages i betragtning. Situationen vedrørende AMK-vagtcentralernes modtagelse af oplysninger under et opkald til adskiller sig på en række punkter fra den mere traditionelle behandlingssituation, som reglerne i sundhedslovens kapitel 9 tager sigte på. Personen, som har foretaget alarmopkaldet, har således af egen drift ringet op til alarmcentralen på samme måde som hidtil. Indtil maj 2011 håndterede politiets personale opkaldet på egen hånd. Endvidere er reglerne om tavshedspligt formuleret med patienten som genstand for beskyttelsen, og således at det er patienten, der kan give samtykke til videregivelse af oplysninger. Opkald til foretages imidlertid ofte af en anden person på skadestedet end den syge eller tilskadekomne selv. Her vil der således ikke være tale om, at en patient afgiver oplysninger til en sundhedsperson i en traditionel behandlingssituation, eller at en behandler via et traditionelt behandlingsforløb i øvrigt får adgang til fortrolige oplysninger om en patient. Samtidig vil der ofte være tale om akutte situationer, hvor der ikke er tid til eller mulighed for at indhente patientens samtykke. 12

13 Endelig må der i almindelighed siges at være en åbenbar almeninteresse i, at politiet har mulighed for at varetage de helt centrale samfundsopgaver, som de efter lovgivningen er pålagt i forhold til afværgelse af faresituationer, efterforskning af forbrydelser og koordination af beredskaber. Oplysninger fra alarmopkald spiller således en afgørende rolle for, at politiet kan varetage disse opgaver, navnlig i akutte situationer. Derfor bør hensynet til at muliggøre denne opgavevaretagelse indgå i afvejningen med betydelig vægt. Sundhedspersonalet på AMK-vagtcentralerne bør i almindelighed være opmærksomme på de særlige forhold omkring politiets behov for oplysninger fra alarmopkald, og de bør derfor i nødvendigt omfang på eget initiativ videregive relevante oplysninger til politiet. Således vil oplysninger af den type, som er nævnt i pkt , og som fremkommer under alarmopkald til 1-1-2, som regel kunne videregives. Politiet bør på den anden side udvise forståelse for, at hensynet til deres opgavevaretagelse ikke står alene, men at visse typer af oplysninger afgivet til en sundhedsperson under udøvelsen af dennes erhverv nyder en særlig beskyttelse efter lovgivningen. 13

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Sundhedslovens Kapitel 9

Sundhedslovens Kapitel 9 Sundhedslovens Kapitel 9 Kapitel 9 Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v. 40. En patient har krav på, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 242 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. december 2009.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 242 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. december 2009. Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 242 Offentligt Folketinget Sundhedsudvalget Christiansborg 1218 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 3. februar 2010 Kontor: Politikontoret

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge

BILAG 1. Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende. forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1 Lovgivning om de generelle sundhedsfremmende og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge BILAG 1: LOVGIVNING OM DE GENERELLE SUNDHEDSFREMMENDE OG FORE- BYGGENDE SUNDHEDSYDELSER TIL BØRN OG

Læs mere

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=21075 Page 1 of 5 Til forsiden af retsinformation.dk Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Informeret samtykke Samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger mv.

Læs mere

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet

Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger i sygehusvæsenet Regionen - Tværregionale dokumenter - 1 Ledelse - 1.11 Informationssikkerhed Dokumentbrugere: OUH, Psykiatri, SVS, SLB, SHS Læseadgang: Alle Tværregionale dokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret.

Læs mere

112 dag sundhedsfaglig visitering. Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland

112 dag sundhedsfaglig visitering. Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland 112 dag sundhedsfaglig visitering Poul Anders Hansen Præhospital leder, overlæge Region Nordjylland Sundhedsstyrelsen nedsatte i sommeren 2008 en arbejdsgruppe med den opgave at konkretisere anbefaling

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 om patienters retsstilling

Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 om patienters retsstilling Landstingsforordning nr. 6 af 31. maj 2001 om patienters retsstilling I medfør af 1 og 3 i lov nr. 369 af 6. juni 1991 om sundhedsvæsenet i Grønland fastsættes: Kapitel 1. Formål, anvendelsesområde, definitioner

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Høring over udkast til lovforslag om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Lægemiddelstyrelsen har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag

Læs mere

Radikalisering og psykisk sygdom

Radikalisering og psykisk sygdom Radikalisering og psykisk sygdom 20.09.2017 Disposition Hvorfor mig? Hvorfor psykiatrien? Tavshedspligt Sygehistorier Hvorfor mig? Blekingegade, RAF, B-M, FARC, Den lysende Sti, etc. PSP Odense første

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af

Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Sundhedsudvalget (2. samling) L 110 - Bilag 38 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-711-0048 Æ n d r i n g s f o r s l a g til 2. behandlingen af Forslag til skatteforvaltningslov (L 110) (Pligt til

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 158 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 158 Offentligt Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 158 Offentligt Folketinget Finansudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 14. januar 2015 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Inge

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag

Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag Kvalitet vs forskning: forskelle og ligheder og juraen bag DASEM årsmøde den 8. maj 2015 v. Kontorchef Poul Carstensen www.regionmidtjylland.dk "De juridiske og praktiske forskelle på et kvalitetsprojekt

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens

Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens Civil- og Politiafdelingen Dato: 18. juni 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1475 Dok.: THK40131 Vejledning om meddelelse af zoneforbud efter ordensbekendtgørelsens 6, stk. 4 Efter 6, stk. 4,

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark.

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark sikkerhedskontoret@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E M O B I L 9 1 3 2 5

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 95, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 95 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 3. januar 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Informationssikkerhed - Krav om informeret samtykke - Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen

Informationssikkerhed - Krav om informeret samtykke - Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen Informationssikkerhed - Krav om informeret samtykke - Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen Ny lovgivning om videregivelse af helbredsoplysninger mv. uden samtykke Sygehuslovens 15a indberetning

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Folketinget Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 22. maj 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2008-730-0618 Dok.: JEE41060 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 16

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14.

UDKAST TIL TALE til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AT-AW (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg Torsdag den 24. maj 2012 kl. 14. Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 804 Offentligt Dato: 21. maj 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2012-0035-0073 Dok.: 371880 UDKAST TIL TALE

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 146 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. februar 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 100 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. december 2007. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 100 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Dato: 7. januar 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-792-0418 Dok.:

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. maj 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Rasmus Nexø Jensen Sagsnr.: 2015-730-0669 Dok.: 1546836 S T R A F F E L O V R Å D E T S K O M M I S S O R I U M

Læs mere

Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn

Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn Regelverket om formidling af pasientinformasjon i EPJ systemer i Danmark, og pasientens mulighet til direkte innsyn Elisabeth Hersby, chefkonsulent Sundhedsstyrelsen, Danmark T: 72 22 77 96 - E: ehe@sst.dk

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag Til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (1 måneds behandlingsfrist, IT-anvendelse i sundhedsvæsenet, indhentning af elektroniske

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Emne: Udkast til Bruger- Patient- og Pårørendepolitik for Region Hovedstaden

Emne: Udkast til Bruger- Patient- og Pårørendepolitik for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 18. december 2007 Sag nr. 5 Emne: Udkast til Bruger- Patient- og Pårørendepolitik for Region Hovedstaden Bilag 3 Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering

Lægedage 2015. Attester anno 2015 -en opdatering Lægedage 2015 Attester anno 2015 -en opdatering Attester fra dagligdagen i praksis - Generelle regler om udfærdigelse af attester - Underretninger til kommunen om børn - Mulighedserklæringen og frihåndsattester

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Patienters retsstilling

Patienters retsstilling Patienters retsstilling 20 Uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri Føroyar "lov om patienters retsstilling" Viðgerðin av heimildarlógini á fólkatingi Anordning om ikrafttræden på Færøerne

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 371 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 1152 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. september 2009 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 531 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 531 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 88 Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. februar 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-0995

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Europaudvalget 2015-16 L 29 endeligt svar på spørgsmål 20 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg 1240 København K Projektgruppen vedr. retsforbeholdet Dato: 28. oktober 2015 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Retsudvalget L 93 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Retsudvalget L 93 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 93 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 6. februar 2015 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Katrine Drejer Vienberg

Læs mere

Adgang til EPJ data Nye regler i sundhedsloven. Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen

Adgang til EPJ data Nye regler i sundhedsloven. Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen Adgang til EPJ data Nye regler i sundhedsloven Chefkonsulent Elisabeth Hersby Sundhedsstyrelsen Anvendelsesområdet Opslag i elektroniske systemer i sundhedsvæsenet, der indeholder helbredsoplysninger Nuværende

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 127 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-150-0080 Dok.: MCH40275 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0173 Bilag 14. Offentligt. Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48.

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0173 Bilag 14. Offentligt. Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0173 Bilag 14 Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 48 Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 9. november 2015 Kontor: Sagsbeh:

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 943 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 1. november 2016 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste

Bekendtgørelse om tilsyn og samfundstjeneste BEK nr 1149 af 07/12/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 12. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Kriminalforsorgen i Grønland, j.nr. 09-121-195 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ

Til hospitalsledelser m.fl. Vedrørende kvalitetssikring og EPJ Regionshuset Viborg Til hospitalsledelser m.fl. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Vedrørende kvalitetssikring og EPJ I forsommeren

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K.

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 428 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 423 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 29. januar 2015 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Samina Munir Lanewala Sagsnr.: 2014-0035-0251

Læs mere

Telefonisk begæring om aktindsigt

Telefonisk begæring om aktindsigt Telefonisk begæring om aktindsigt Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 72 endeligt svar på spørgsmål 159 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 615 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. april 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 615 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. april 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 615 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 28. maj 2008 Kontor: Politikontoret Sagsnr.:

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Grønlandsudvalget GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Grønlandsudvalget 2015-16 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 17. maj 2016 Kontor: Nordatlantenheden

Læs mere