Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K"

Transkript

1 Retsudvalget B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Jean Elisabeth Hørdum Sagsnr.: Dok.: Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 3 (B 8), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. juli Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen (V). Morten Bødskov / Freja Sine Thorsboe Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 Spørgsmål nr. 3 (B 8) fra Folketingets Retsudvalg: Svar: I forlængelse af ministerens svar på spm. nr. 1 bedes ministeren oplyse, hvorvidt arbejdet, som er igangsat mellem bl.a. Rigsadvokaten, Justitsministeriet og Udenrigsministeriet vedrørende mulighederne for at bistå danske forurettede og deres bistandsadvokater i sager, hvor lovovertrædelsen er sket i udlandet, er afsluttet, og hvilke konkrete resultater det i givet fald har afstedkommet. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende: 1. Som der nærmere er redegjort for i besvarelsen af spørgsmål nr. 1 vedrørende beslutningsforslaget, blev der den 21. november 2012 i rigsadvokaturen afholdt et møde med deltagelse af repræsentanter fra Udenrigsministeriet, Rigspolitiet, Eurojust, Advokatrådet og bistandsadvokaterne. På mødet blev de nuværende muligheder for at yde bistand til danske forurettede, der har været udsat for en forbrydelse i udlandet, drøftet. Der henvises i den forbindelse til besvarelsen af spørgsmål nr. 210 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg. Herudover drøftede man på mødet, hvilken type bistand forurettede erfaringsmæssigt har behov for i disse sager. 2. Som anført i besvarelsen af spørgsmål nr. 1 har Rigsadvokaten på baggrund af drøftelserne på mødet præciseret retningslinjerne for politiets og anklagemyndighedens vejledningsbistand til forurettede i sager, hvor lovovertrædelsen er begået i udlandet. Af afsnit 6 i Rigsadvokat Meddelelse nr. 8/2007 Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner mv., fremgår det således, at politi og anklagemyndighed, hvis forurettede eller dennes bistandsadvokat anmoder om det, bør søge at tilvejebringe oplysninger om, hvilken myndighed i udlandet der behandler sagen samt, når dette måtte være påkrævet, udfolde rimelige bestræbelser på at tilvejebringe oplysninger om status i sagen, herunder om tidspunktet for eventuelle retsmøder i udlandet. Rigsadvokaten har samtidig henledt politiets og anklagemyndighedens opmærksomhed på retningslinjerne med henblik på at sikre en ensartet behandling af forurettede i disse sager. 2

3 Det nærmere omfang af politiets og anklagemyndighedens bistand til forurettede og forurettedes bistandsadvokat i disse sager blev endvidere drøftet på et møde den 8. marts 2013 i Rigsadvokatens Fagudvalg om Personfarlig Kriminalitet. Endvidere er der på Rigsadvokatens hjemmeside indsat et særligt modul med vejledning og information til ofre for forbrydelser, herunder ofre for forbrydelser begået i udlandet. 3. Der blev på mødet i november 2012 bl.a. peget på, at forurettede kunne have behov for at antage en udenlandsk advokat med henblik på at varetage den forurettedes interesser under sagen, herunder fremsættelse af erstatningskrav. Muligheden for forsikringsdækning af udgifter til advokatbistand i udlandet har været drøftet mellem Udenrigsministeriet, Forsikring & Pension og Rigsadvokaten. Forsikring & Pension har i brev af 10. juli 2013 bl.a. oplyst følgende: Den almindelige retshjælpsforsikring tilknyttet indboforsikringen dækker også i udlandet (typisk dog kun i en nærmere afgrænset periode f.eks. 3 måneder). Dette betyder, at de sagstyper, som normalt er dækket i Danmark, også dækkes, hvis sagen skal gennemføres i udlandet og med lokal advokat. Tegnes en rejseforsikring, vil dækningsperioden i udlandet typisk ikke være tidsafgrænset, men vilkårene vil i det væsentlige stadig være de samme. Da straffesager ikke dækkes i Danmark, vil denne type advokatbistand heller ikke være dækket i udlandet. I enkelte rene rejseforsikringsselskaber findes der en særlig dækning for advokatbistand i straffesager i udlandet (typisk beløbsmæssigt begrænset til f.eks. kr ). Denne dækning omfatter dog ikke bisidderrollen. Generelt er rådgivning ikke dækket, uanset om der er tale om en straffesag eller en civilretlig sag. Som udgangspunkt dækkes kun selve retssagsbehandlingen. Men en eventuel civilretlig del af en straffesag vil kunne være dækket på de normale betingelser. Hvis f.eks. et voldsoffer har et erstatningskrav, som 3

4 fremsættes under eller i tilknytning til en straffesag i udlandet, vil advokatudgifterne til denne del af sagen kunne være dækket. Det kræver naturligvis en opdeling af arbejdet i sagen. Hvis der ydes retshjælpsdækning til en sag i udlandet, vil der typisk også være dækning for rejse- og hoteludgifter, hvis sagen fordrer, at sikrede er fysisk til stede i udlandet. Det fremgår således af tilbagemeldingen fra Forsikring & Pension, at retshjælpsforsikringen, der er en del af den almindelige indboforsikring, giver mulighed for dækning af udgifter til en advokat i udlandet forudsat, at advokatbistanden ydes med henblik på fremsættelse af et erstatningskrav under straffesagen. De sager, der er omfattet af Rigsadvokatens retningslinjer for politiets og anklagemyndighedens bistand til forurettede eller dennes bistandsadvokat i forbindelse med straffesager i udlandet, er sager, hvor forurettede har været udsat for grovere personfarlig kriminalitet eller en seksualforbrydelse, jf. afsnit 2 ovenfor. I disse sager vil forurettede typisk have et erstatningskrav, der vil blive fremsat i forbindelse med straffesagen, og bistand til opgørelse og fremsættelse heraf vil således kunne være dækket af retshjælpsforsikringen. Herudover indeholder flere rejseforsikringer efter det oplyste overfaldsdækning. Disse forsikringer giver efter forsikringsbetingelserne mulighed for forsikringsdækning af det beløb, som en skadevolder efter dansk ret ville blive dømt til at betale i henhold til erstatningsansvarsloven for en personskade opstået under tilsvarende omstændigheder i Danmark. 4. Repræsentanterne for Advokatrådet og bistandsadvokaterne tilkendegav på mødet i november 2012, at man ville overveje mulighederne for at udarbejde en vejledning til bistandsadvokaterne om håndteringen af denne type sager. Efter det oplyste forventer man imidlertid ikke at udarbejde en sådan vejledning til bistandsadvokaterne. 5. Rigsadvokaten tilkendegav på mødet i november 2012, at man ville undersøge håndteringen af denne sagstype i Norge og Sverige. Myndighederne i Norge og Sverige har om bistanden til ofre for forbrydelser i udlandet oplyst, at det efter de norske og svenske regler er en forudsætning for beskikkelse af en bistandsadvokat for en forurettet, at forbrydelsen er begået og/eller strafforfølges i Norge eller Sverige. Der er således som udgangspunkt ikke efter de norske og svenske regler hjemmel 4

5 til at beskikke en bistandsadvokat for en forurettet, der har været udsat for en forbrydelse i et andet land, hvis strafforfølgningen sker i dette andet land. Efter det oplyste er det som udgangspunkt ikke en opgave for norsk og svensk politi og anklagemyndighed at bistå den forurettede med at varetage sine interesser i en sag, der strafforfølges i et andet land. Der er således ikke fastsat retningslinjer, der forpligter norsk og svensk politi og anklagemyndighed til at vejlede og bistå en forurettet, der har været udsat for en forbrydelse i udlandet, med at tilvejebringe oplysninger om status i sagen i udlandet. Endvidere oplyser Norge og Sverige, at det ligger uden for de formelle rammer for det internationale politisamarbejde og strafferetlige samarbejde, herunder Eurojust, Europol og Interpol, at bistå med anmodninger fra en forurettet til udenlandske myndigheder om oplysninger om en verserende sags status eller med henblik på at få dokumenter eller andre bevismidler vedrørende en straffesag, som behandles i udlandet. Norge og Sverige har dog efter det oplyste i enkelte tilfælde benyttet disse kanaler til at anmode om oplysninger om konkrete straffesager i udlandet til brug for forurettede. Efter det oplyste har den forurettede i Norge og Sverige således ikke som i Danmark mulighed for at få beskikket en bistandsadvokat i sager, hvor lovovertrædelsen er sket i udlandet. Der er endvidere ikke fastsat retningslinjer svarende til dem, der fremgår af Rigsadvokat Meddelelse nr. 8/2007, jf. afsnit 2 ovenfor. 6. Myndighederne i Norge og Sverige har endvidere givet oplysninger om den bistand, Udenrigsministeriet i henholdsvis Norge og Sverige kan yde den forurettede. Efter det oplyste kan Udenrigsministeriet i Norge ud over den hjælp der ydes umiddelbart efter, at forbrydelsen er begået på forespørgsel fra forurettede om status i en efterforskning henvende sig til de lokale myndigheder og efterspørge information f.eks. om, hvornår sagen kommer for retten. Det understreges i den forbindelse, at Udenrigsministeriet ikke har mulighed for at påvirke eller intervenere i udenlandske myndigheders efterforskning. I Sverige yder Udenrigsministeriet ligeledes en umiddelbar hjælp til den forurettede. I nogle tilfælde har det svenske udenrigsministerium også med eller uden held forsøgt at hjælpe efterfølgende, men denne opgave kan efter det oplyste være vanskelig at håndtere. Udenrigsministeriet i Danmark har oplyst, at man som de norske og svenske ministerier kan yde hjælp til den forurettede umiddelbart efter, at forbrydelsen er begået. Udenrigsministe- 5

6 riet har endvidere oplyst, at forurettede, der er udsat for personfarlig kriminalitet i udlandet, kan henvende sig til den danske ambassade eller konsulat. Ambassaden eller konsulatet kan bistå under en anmeldelse, hjælpe med at finde en advokat, der kan rådgive om lokale retsforhold, hjælpe med at finde en læge, kontakte familie og pårørende samt kontakte et eventuelt forsikringsselskab. Ambassaden og konsulatet vil yderligere kunne rådgive om de muligheder, der er for at få beskikket en advokat i Danmark, etablere kontakt til Rigshospitalets center for seksuelle overgreb og Offerrådgivningen, ligesom man vil kunne oplyse om muligheden for at opnå hjælp og rådgivning fra den private organisation Hjælp Voldsofre. 7. Som det fremgår, har danske forurettede, der har været udsat for en forbrydelse i udlandet, bl.a. mulighed for i visse tilfælde at få beskikket en dansk bistandsadvokat. Rigsadvokaten har fastsat retningslinjer for bistand fra dansk politi og anklagemyndighed til den forurettede eller dennes bistandsadvokat i disse sager. Rigsadvokaten har herudover indsat et særligt modul med vejledning og information til den forurettede på Endvidere er der forskellige muligheder for hjælp fra Udenrigsministeriet, ligesom der kan være forsikringsdækning af udgifter til advokatbistand i udlandet med henblik på fremsættelse af erstatningskrav. Det kan endvidere tilføjes, at Offerrådgivningen og Foreningen Hjælp Voldsofre også kan støtte danskere, der har været udsat for en forbrydelse i udlandet. 6

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 Rettet juli 2011 J.nr. RA-2007-511-0004 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 8/2007 J.nr. RA-2007-511-0004 Indholdsfortegnelse Vejledning, orientering og underretning af forurettede i straffesager, udpegning af en kontaktperson for forurettede og vidner

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser

Rapport afgivet af. Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser Rapport afgivet af Arbejdsgruppen om en styrket indsats over for ofre for forbrydelser December 2010 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Arbejdsgruppens nedsættelse og arbejde 6 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium

Læs mere

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549

Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager. Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Betænkning nr. 1549 Betænkning om afhøring af forurettede før tiltalte i straffesager Afgivet af Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2008 Den 16. maj 2008 Rettet maj 2011 J.nr. RA-2011-609-0123 Behandlingen af sager om samlivsrelaterede personfarlige forbrydelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Den

Læs mere

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser.

Efter høringen er der i lovforslagets almindelige bemærkninger som afsnit 4 indsat et afsnit om lovforslagets ligestillingsmæssige konsekvenser. Kommunaludvalget 2014-15 L 145 Bilag 1 Offentligt Enhed IT og CPR Sagsbehandler GK Koordineret med Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 205426 Dato 24-02-2015 Kommenteret høringsnotat over forslag til lov om ændring

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Strafferetsplejeudvalgets undersøgelse i relation til voldtægtsofres retstilling

Strafferetsplejeudvalgets undersøgelse i relation til voldtægtsofres retstilling BILAG 1 Strafferetsplejeudvalgets undersøgelse i relation til voldtægtsofres retstilling Strafferetsplejeudvalget har til brug for overvejelserne i nærværende betænkning foretaget en undersøgelse af, hvorledes

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU alm. del Bilag 108 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. december 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Mads Kruse Sagsnr.: 2011-19203-0028

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 89/2014 Sydøstjyllands Politi (kammeradvokaten ved advokat Sanne H. Christensen) mod A (advokat Niels Lindeborg Johansen, beskikket) I tidligere

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af justitsministeriet

retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af justitsministeriet retskrav på erstatning til ofre for forbrydelser afgivet af en arbejdsgruppe nedsat af justitsministeriet betænkning nr. 1019 1984 trykt på genbrugspapir ISBN 87-503-5173-7 Stougaard Jensen/København Ju

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 12. januar 2015 Sag 130/2014 Anklagemyndigheden mod T Holding A/S (advokat Jens H. Elmerkjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Lyngby den 7. februar

Læs mere

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag

Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag 20-7. Forvaltningsret 113.2 1146.9 115.3 11.9. Adgang til repræsentation under behandling. Notat om beslutningsgrundlag Partsrepræsentanterne for to stofmisbrugere klagede over et amtsligt behandlingscenters

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere