OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere)"

Transkript

1 OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) - jfr. DIS-lovens 10, stk Ansættelse og opsigelse Stk. 1. Forhyring sker i henhold til Sømandslovens 1 og under iagttagelse af nedenstående særlige vilkår. Stk. 2. Den søfarende ansættes i rederiet (rederiansættelse) med en måneds gensidig opsigelse til fratræden i Danmark. De første tre måneder af ansættelsesforholdet er det gensidige opsigelsesvarsel dog 14 kalenderdage. Ved mere end 3 års ansættelse forlænges rederiets opsigelsesvarsel til 3 måneder. Opsigelsesperioden regnes fra dato til dato. Efter 18 måneders ansættelse forlænges rederiets opsigelsesvarsel til 2 måneder. Stk. 3. Der er adgang til tidsbegrænset ansættelse i tilfælde af fravær. Ansættelsesperioden og årsag skal fremgå af hyrekontrakten. Tidsbegrænset ansættelse er derudover omfattet af overenskomstens bestemmelser i sin helhed. Stk. 4. Ved beregning af anciennitet medregnes al ansættelsestid i Fjordline, forudsat den pågældende ikke har været fraværende fra rederiet i over 12 måneder. Stk. 5. Opsiges et ansættelsesforhold, hvor den pågældende søfarende har været uafbrudt beskæftiget i mindst 3 måneder, har denne ret til at begære grunden til opsigelsen oplyst. Antages opsigelsen ikke at være rimeligt begrundet i den søfarendes eller skibets forhold, kan sagen indbringes for den i 16 nævnte voldgiftsret. Voldgiftsretten kan, såfremt opsigelsen findes ikke at være rimeligt begrundet i den søfarendes eller skibets forhold, bestemme, at opsigelsen underkendes, medmindre samarbejdet har lidt væsentlig skade, eller at der betales en godtgørelse, som dog ikke kan overstige 52 ugers løn. Såfremt genansættelse har fundet sted efter endt dokophold, eller i henhold til stk. 8, gælder bestemmelsen om 3 måneders uafbrudt anciennitet i stk. 6 ikke. Tilsvarende gælder for 6, stk. 3 for så vidt angår uafbrudt ansættelse. Stk. 6. Ved den fagretlige behandling kan relevant lovgivning lægges til grund. Stk. 7. Ved opsigelser, der skyldes dok, midlertidig driftsstop, nedskæringer og lignende, tilbydes de pågældende genansættelse ved første ledige stilling. Rederiet står frit i forhold til gruppen af opsagte. Fortrinsretten kan fraviges, når rederiet skal ansætte en medarbejder straks og den fortrinsberettigede søfarende ikke vil kunne varsles til tiltrædelse i tide. Stk. 8. Ved opsigelse pga. længerevarende sygdom, tilbydes genindtræden ved raskmelding inden for 1 år efter sygemeldingen. Den sygemeldte skal give varsel om raskmelding i så god tid at aftale med vikaren kan afvikles. Stk. 9. En ansat sygevikar i henhold til stk. 8 kan ved raskmelding fra tidligere kollega opsiges med 2 dages varsel. Dette skal fremgå af hyrekontrakten

2 Stk. 10. Før overflytning til anden rute i rederiet, skal overflytningen aftales med den søfarende. Stk. 11. I et skib med besætning omfattet af denne overenskomst forhyres ikke med ens kvalifikationskrav menige udlændinge på ringere vilkår end den i henhold til DIS-lovens 10, stk. 2 nævnte personkreds om bord. Rederiet kan slutte aftale med 3F Privat Service Hotel og Restauration om fravigelse af ovenstående. Stk. 12. Ved opsigelse, der skyldes planer om flagskifte eller indstilling af ruten, optages forhandling med tjenernes tillidsrepræsentanter og 3F Privat Service Hotel og Restauration om en bonus, der udbetales under forudsætning af, at de opsagte fortsætter i jobbet frem til ophøret. Som minimum ydes der en bonus efter følgende retningslinjer: Efter 1 års ansættelse ydes en bonus på 1 månedsløn. Efter 2 års ansættelse ydes en bonus på 2 måneders løn. Efter 3 års ansættelse ydes en bonus på 3 måneders løn Stk Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed 3, 6 eller 8 år, uden egen skyld bliver opsagt, skal arbejdsgiveren ved medarbejderens fratræden betale henholdsvis 1, 2 eller 3 gange kr ,-. 2. Bestemmelsen i pkt. 1 finder ikke anvendelse, såfremt medarbejderen ved fratrædelsen har opnået anden ansættelse, oppebærer pension eller af andre årsager ikke oppebærer dagpenge. Endelig udbetales godtgørelsen ikke, hvis medarbejderen er omfattet af en funktionæroverenskomst, er funktionærlignende ansat eller i forvejen har krav på fratrædelsesgodtgørelse, forlænget opsigelsesvarsel eller lignende vilkår, der giver bedre ret end overenskomstens almindelige opsigelsesregler. 3. Medarbejdere, der oppebærer godtgørelse i henhold til pkt. 1., og i forbindelse med genansættelse indtræder i den optjente anciennitet, opnår først på ny ret til godtgørelse i henhold til denne bestemmelse, når betingelserne i pkt. 1 opfyldt i relation til den ny ansættelse. 4. Bestemmelsen finder anvendelse i forbindelse med opsigelser, der finder sted fra 1. maj Parterne er enige om, at bestemmelsen ikke finder anvendelse i forbindelse med hjemsendelse. Dette gælder, uanset hvilken terminologi, der konkret anvendes, så længe der er tale om en afbrydelse af ansættelsesforholdet, der efter sin karakter er midlertidigt. Såfremt en afbrydelse af ansættelsesforholdet, der først var midlertidig, senere måtte vise sig at være permanent, aktualiseres arbejdsgiverens forpligtigelse efter bestemmelsen. Stk. 14. Søfarende, der har været uafbrudt beskæftiget i rederiet i mindst 2 år, og som opsiges på grund af omstruktureringer, nedskæringer, lukning af rederiet eller andre hos rederiet beroende forhold, er berettiget til at deltage i et for den søfarende relevant kursus af indtil 2 ugers varighed indenfor f.eks. AMU, FVU, eller andre uddannelsestilbud, hvortil der gives offentlig deltagerstøtte på dagpengeniveau. Deltagergodtgørelsen tilgår rederiet. Rederiet dækker udgifterne ved deltagerbetaling op til maksimum kr Kursusdeltagelsen skal finde sted i opsigelsesperioden. Disse regler finder dog ikke anvendelse over for søfarende, der er berettiget til efterløn eller pension fra rederiet eller fra det offentlige. 2 - Afløsere og forlænget tjeneste (ekstrature) Stk. 1. Der kan ansættes afløsere for navngivne fraværende (herunder fravær ved ophør med kort eller ingen varsel) på daglønsbetingelser og med et opsigelsesvarsel på 24 timer. Ansættelsesperioden vil dog altid minimum være gældende til hjemhavnen. 2

3 Afløserens kontrakt skal i hvert tilfælde indeholde navn på den fraværende. Der optjenes ikke frihed. Afløseren er omfattet af overenskomsten i sin helhed, medmindre andet er angivet. Der henvises til protokollat 7. Stk. 2. Afløsning på disse betingelser kan ikke ske for en periode, der er længere end en ordinær udeperiode, der normalt er 14 dage, og må ikke ske systematisk. Stk. 3. Afløsning herudover skal ske på overenskomstens almindelige betingelser. Stk. 4. Fastansatte kan og bør tilbydes ekstrature, når der er behov i forbindelse med sygdom eller lignende. Aflønning af ekstrature fremgår af lønbilaget. Der afregnes overtid efter samme regler som afløsere (jf. protokollat 7). Under ekstrature optjenes og afvikles ikke fridøgn. Frihed, der som følge af ekstrature ikke afspadseres, kan af den ansatte vælges hensat til senere afvikling eller kontant udbetales selvstændigt i pågældende måned. Stk. 5. Tilbydes de fastansatte ekstrature, afgør gruppen selv, hvem der påtager sig turen. Hvis ingen påtager sig turen, skal rederiet forsøge at indkalde en afløser. Hvis dette ikke er muligt, afgør gruppen selv, hvem der skal påtage sig turen. Ved manglende enighed, træffes beslutningen af ledelsen ombord. Stk. 6. Der kan - hvis rederiet ønsker det - indgås aftale om fastansatte på fleksible vilkår, der kan dække fravær og perioder med spidsbelastning. 3F udarbejder forslag, der følger hovedlinjen i tilsvarende aftale med DFDS, men under hensyntagen til reglerne i Fjordlineoverenskomsten. 3 - Lønninger Stk.1 Den søfarende oppebærer de i det til enhver tid gældende hyretillæg anførte lønninger og tillæg. De anførte lønninger er inkl. kostpenge samt betaling for 5 feriefridage. Stk. 2. Overarbejde, der betales med overtidsbetaling, honoreres pr. påbegyndte halve time. Stk. 3. Til tjenere med svendebrev inden for tjenerfaget og for personer med 5 års tjenerfaring, ydes et tillæg, der fremgår af hyretillægget. Stk. 4 Med virkning fra 1. maj 2009 opsparer tjeneren 1 % af den ferieberettigede løn. Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres saldoen og beløbet udbetales. I beløbet er indeholdt feriepenge. Stk. 5. Hvis rederiet ønsker at ansætte overtjenere ydes et månedligt tillæg på kr , der indgår i den faste månedsløn. Stk. 6. For at den søfarende, der er omfattet af Ligningslovens 33 C, kan få godtgørelse for den skattemæssige værdi af eventuelle, personlige skattefradrag, tillægges nettohyren et beløb, som udbetales af rederiet samtidig med nettohyren for den pågældende måned. Stk. 7. Det er en forudsætning for eventuel godtgørelse for skattemæssige fradrag, jf. stk. 4, at den søfarende giver de nødvendige oplysninger for Udligningskontorets beregning og kontrol af kompensationstillægget, derunder ved sin underskrift Udligningskontoret fuldmagt til hos skattevæsenet at søge de nødvendige oplysninger om den søfarendes skatteforhold. 3

4 Stk. 8. Der er aftalt tilslutning til den af Rederiforeningerne etablerede kompetenceudviklingsfond. 4 - Pension Stk. 1. De af denne overenskomst omfattede rederiansatte søfarende holdes pensionsforsikret i Pension Danmark med de i det til enhver tid gældende hyretillæg anførte månedlige præmier. Stk. 2. Præmiebetalingen opretholdes, så længe den søfarende oppebærer hyre. Under bevilget tjenestefrihed uden hyre betaler rederiet ikke pensionspræmie. 5 - Arbejdstid Stk. l. Forholdet mellem tjeneste- og friheds/ferieperioder er 1:1. Tørner tilrettelægges i det enkelte skib/afdeling under hensyntagen til skibets sejlplan og fartsområde, jf. dog stk. 6. Stk. 2. Den daglige gennemsnitlige arbejdstid udgør 10 timer. På skiftedage udgør den gennemsnitlige arbejdstid 6 timer. Ovenstående arbejdstid er indeholdt i den aftalte hyre, jf. 2. Stk. 3. Den søfarende tilskrives som minimum 7,5 time på en udedag og 3 timer på en skiftedag. Stk. 4. Arbejdstiden opgøres ved en kalendermåneds udgang, eller ved afmønstring fra skibet. Overtid forekommer, hvis den samlede arbejdstid i opgørelsesperioden overstiger den ovenfor anførte gennemsnitlige norm. Stk. 5. Den søfarendes arbejdstid kan planlægges op til 12 timer dagligt. Stk. 6. Der udarbejdes tørnplan, som angiver forholdet mellem ude- og hjemmeperiode. Tørnplanen er fælles for alle tjenere og fortsætter uændret under sygdom. Tørnplanen skal som minimum være baseret på 12 hjemmedage og maksimalt 16 hjemmedage. Der kan aftales afvigelser af tørnmønsteret inden for medarbejdergruppen således at afholdelse af 3 ugers sammenhængende ferie muliggøres. Rederiet kan slutte aftale med 3F Privat Service Hotel og Restauration om fravigelse fra tørnmønsteret. Stk. 7. Mellem tiltørninger skal der mindst være 2 timer, som dog undtagelsesvis kan nedsættes til 1 time, dog højst 3 gange pr. tjenesteperiode. Undtagelsesmuligheden kan ikke finde anvendelse systematisk. Stk. 8. Medarbejdere med 1 års anciennitet kan hensætte overtid til konvertering til afspadsering med bibeholdelse af sædvanlig løn. Denne afspadsering kan maksimalt udgøre 14 tjenestedage pr kalenderår. Konverteringen af overtid til frihed sker i forholdet 8 timer er lig med en tjenestedag samt en nuldag. Nuldagen skal bruges således at medarbejderen kan holde sin normale tørn. Placeringen af afspadseringen aftales mellem ledelsen og medarbejderen men skal foretages på tidspunkter hvor der ikke medfører anvendelse af bestemmelsen om ekstravagter. Aftale om afspadsering medfører ikke at de tilbageværende tjenere har krav på kompensation. Stk. 9. Seniorordning Der henvises til protokollat 6. 4

5 6 - Ferie Stk. 1. Der tilkommer den søfarende ferie jf. den til enhver tid gældende bekendtgørelse om ferie for søfarende under hensyntagen til bestemmelserne i nærværende paragraf. Stk. 2. Ferieafholdelse er en integreret del af afviklingen af en hjemmeperiode. Der afvikles således 3 feriedage pr. kalendermåned, eller for brudte måneder pro rata heraf. Stk. 3. Ferieåret er det efter optjeningsåret følgende kalenderår. Stk. 4. I første ansættelsesår gælder følgende: Den søfarende optjener i henhold til ferieloven ret til ferie med løn. I optjeningsperioden kan rederiet i henhold til ferielovens regler beordre de ansatte til at afholde ferie i det pågældende ferieår. Feriens længde svarer til 3 feriedage pr. måned i perioden frem til tidspunktet for påbegyndelse af ferie med l0n. Fastansatte der ikke har optjent tilstrækkelig med feriepenge eller ansatte, der har afholdt ferie i tidligere arbejdsforhold, kan opsiges i en tilsvarende periode. Opsigelsen skal ske med gældende varsel og indeholdende tilbud om genansættelse ved førstkommende udeperiode. Stk. 5. Den søfarende ydes endvidere ferietillæg på 1 pct. af lønnen i optjeningsåret til udbetaling i forbindelse med det følgende ferieårs begyndelse. Stk. 6. Ved fratrædelse udstedes feriekort. Danmarks Rederiforenings feriekortordning anvendes. 7 - Fridage Stk. l. For hver tjenestedag optjenes 0,8 dages frihed (5 feriefridage er indregnet). Under eventuel sygdom optjenes eller afvikles ikke frihed. På skiftedage optjenes og afvikles ikke frihed. Stk. 2. En negativ frihedssaldo på maximalt 7 dage kan overføres fra måned til måned. Såfremt der i forbindelse med opsigelse fra rederiets side er dage i underskud som følge af denne bestemmelse, bærer rederiet udgiften herved. Stk. 3. Kontanterstatning af fridage udgør 1/30 af den angivne månedlige hyre. Ved kontanterstatning foretages pensionsindbetaling for såvel rederiet som fra den søfarende. 8 - Sygdom og barsel Stk. 1. Sygehyre er den hyre, der ydes under tjeneste ombord, jf. herværende overenskomsts hyretillæg. Stk. 2. Til søfarende med mindst 9 måneders anciennitet gives der frihed med fuld løn, når det er nødvendigt, at den søfarende indlægges på hospital sammen med vedkommendes syge barn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed med fuld løn i sammenlagt 1 uge pr. barn inden for en 12 måneders periode. Såfremt den søfarende indlægges på hospital sammen med sit barn under 14 år i løbet af den sidste uge af en hjemmeperiode, udskydes den planlagte udmønstringsdato således, at der betales fuld løn for det antal dage, udmønstringen udskydes, dog maksimalt i 1uge. Stk. 3. Til kvindelige søfarende, som på det forventede fødselstidspunkt har mindst 9 måneders uafbrudt ansættelse i rederiet, ydes sædvanlig hyre under graviditetsorlov i 4 uger fra forventet fødselstidspunkt. I forlængelse heraf ydes hyre under orlov i forbindelse med barsel og adoption i indtil sammenlagt 14 uger. Stk. 4. Under forudsætning af, at anciennitetskravet i stk. 2 er opfyldt, ydes forældreorlov i 11 uger med sædvanlig hyre. Den kan deles mellem moderen og faderen men ingen kan opnå mere end 7 ugers orlov med løn. 5

6 Forældreorloven kan placeres fleksibelt inden for de 52 uger efter fødslen. Medmindre andet aftales, skal de 11 uger varsles med 3 uger. Moderens eller faderens forældreorlov kan maksimalt deles i 2 perioder Stk. 5. Der ydes søfarende fædre sædvanlig hyre under 2 ugers Fædreorlov. De nævnte 2 uger (14 kalenderdage) skal placeres inden udløbet af 14. uge efter fødslen/adoptionen. Stk. 6. Det er en forudsætning for betaling af hyre under graviditetsorlov i 4 uger fra det forventede fødselstidspunkt og hyren under forældreorloven, at rederiet er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til den søfarende pro rata. Hvis rederen ikke vil kunne oppebære refusion, bortfalder betalingen til den søfarende. Stk. 7. Forudsætningen for hyre under de 14 uger er, at rederen oppebærer refusion af dagpenge i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom. Stk. 8 Under de 14 ugers barselsorlov indbetales af arbejdsgiveren et ekstra pensionsbidrag (brutto), der udgør kr. pr. 1. juli Uniform Stk. l. Rederiet stiller nødvendig uniform til rådighed og er ansvarlig for vedligehold. Ved uniform forstås benklæder, jakke og eventuel vest. Den søfarende skal selv sørge for hvid skjorte samt sorte sko. 10 -rejseomkostninger Stk. l. Rederiet refunderer udgifter til transport med billigste offentlige transportmiddel fra den søfarendes bopæl til mønstringshavn og retur. Det forudsættes, at der er tale om fast bopæl inden for Danmarks grænser (ekskl. Grønland og Færøerne) Tillidsmandsregler Stk. l. Søfarende omfattet af nærværende overenskomst med mindst 5 ombordværende ansatte på skibet kan vælge 1 tillidsrepræsentant, samt en suppleant i hvert skib. De valgte repræsentanter bar repræsentere hvert sit skift, og kan derfor ikke pålægges at ændre tørn, medmindre tvingende nødvendige grunde taler herfor. Den valgte suppleant er i ansættelsesforholdet omfattet af reglerne om tillidsrepræsentanter. Stk. 2. Når en tillidsrepræsentant er valgt og anerkendt af 3F Privat Service Hotel og Restauration, underrettes såvel rederiet som skibsføreren i det pågældende skib. Rederiet kan inden 8 dage efter modtagelsen af meddelelse om valg af tillidsrepræsentant gøre indsigelse mod det foretagne valg, dersom den valgtes forhold antages at gøre den pågældende uegnet til hvervet. Såfremt der ikke gøres indsigelse mod et valg, skal rederiet returnere en kopi af den modtagne underretning med bekræftelse om, at det foretagne valg er taget til efterretning. Ovenstående er ligeledes gældende i forbindelse med valg af suppleant. Stk. 3. Tillidsrepræsentanten er talsmand i faglige spørgsmål overfor skibsføreren eller dennes repræsentant om bord. Stk. 4. Ved fastansættelser har tillidsrepræsentanten mulighed for at blive hørt. Stk. 5. Såfremt en af nærværende overenskomst omfattet søfarende opsiges eller afskediges af skibsføreren, kan den pågældende anmode om tillidsrepræsentantens tilstedeværelse ved samtalen, hvor opsigelse eller afsked meddeles. 6

7 Stk. 6. Tillidsrepræsentanten kan under sejladsen omkostningsfrit og uden ledelsens tilstedeværelse kontakte 3F Privat Service, Hotel og Restauration (telefon, fax osv.). Stk. 7. Det er tillidsrepræsentantens og skibsledelsens pligt at fremme et roligt og godt samarbejde ombord. Stk. 8. Ved udførelse af det af tillidsrepræsentanten påhvilede hverv, er det ikke tilladt at forsømme arbejdet, medmindre tilladelse er indhentet af skibsføreren eller dennes repræsentant. I sådanne tilfælde skal udvises fornøden fleksibilitet. Stk. 9 Tillidsrepræsentanten har krav på frihed med løn ved relevante kurser i fagbevægelsen i relation til tillidsrepræsentanterhvervet, dog max 7 dage med løn pr kalenderår. Tillidsrepræsentanten har krav på frihed uden løn ved overenskomstforhandlinger (medlem af forhandlingsudvalget) og møder i fagretligt regi, hvor vedkommende er deltager, samt ved møder i 3 F brancheklubben for søfart. Ved fraværsdage i henhold til ovennævnte, der ligger i en udeperiode, tillægges en nuldag pr. fraværsdag. Stk. 10. Agtes en tillidsrepræsentant opsagt eller afskediget, underrettes 3F Privat Service, Hotel og Restauration herom. I tilfælde af opsigelse, som følge af et skibs dokning, og der samtidig gives tilsagn om genansættelse, skal 3F Privat Service Hotel og Restauration dog ikke underrettes. Har en tillidsrepræsentant et års uafbrudt ansættelsesanciennitet, kan pågældendes arbejdsforhold i opsigelsesperioden ikke afbrydes før 3F Privat Service, Hotel og Restauration har haft lejlighed til at prøve berettigelsen ved fagretlig behandling. Fagretlig behandling skal søges påbegyndt inden l uge og afsluttes hurtigst muligt. En tillidsrepræsentants virke som tillidsrepræsentant kan ikke gyldigt begrunde opsigelse eller forringelse af den pågældendes forhold. Stk. 11. En tillidsrepræsentant og dennes suppleant har i forhold til 1, stk. 2 et yderligere opsigelsesvarsel på 2 måneder, dog minimum 5 måneder. Stk. 12. Er en søfarende, som er omfattet af denne overenskomst, valgt som sikkerhedsrepræsentant, er pågældende beskyttet mod opsigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsrepræsentanten Strejke - lockout - blokade Stk. l. Søfarende, omfattet af herværende overenskomst, er ikke under lovlig strejke og blokade i dansk havn forpligtet til at optage det arbejde, som er nedlagt af andre. I udenlandsk havn er besætningen frit stillet i så henseende, og eventuel nægtelse af at udføre sådant arbejde må ikke medføre afskedigelse eller forfølgelse af de pågældende. Stk. 2. Agter en part at iværksætte arbejdsstandsning, skal dette tilkendegives den anden part med særlig, anbefalet skrivelse mindst 14 dage, før arbejdsstandsningen agtes iværksat. Der skal på samme måde gives den anden part meddelelse om beslutningen om iværksættelse af arbejdsstandsning mindst 7 dage, forinden denne iværksættes. Stk. 3. Ingen arbejdsstandsning kan lovligt etableres, medmindre den er vedtaget med mindst 3/4 af de afgivne stemmer af en efter organisationens love dertil kompetent forsamling og er behørigt varslet i overensstemmelse med stk. 2. Stk. 4. Sympatikonflikt kan varsles og iværksættes i henhold til dansk rets almindelige regler herfor. 7

8 13 - Behandling af fagretlige uoverensstemmelser Stk. l. I tilfælde af påstået brud på denne overenskomst, afholdes på begæring fællesmøde mellem overenskomstens parter. Opnås ikke enighed på fællesmødet, kan sagen indbringes for Arbejdsretten. Fællesmøder afholdes snarest, og senest 3 hverdage efter begæring herom er fremsat, medmindre det påståede overenskomstbrud er ophørt forinden fællesmødets afholdelse. Stk. 2. I tilfælde af uenighed om fortolkning af denne overenskomst afholdes på begæring mæglingsmøde mellem overenskomstens parter. Opnås ikke enighed på mæglingsmødet, kan sagen indbringes for en voldgiftsret, jf. stk. 3. Stk. 3. Voldgiftsretten består af 2 medlemmer, udpeget af hver overenskomstpart til den enkelte sags behandling, samt l opmand, udpeget for en 2-årig periode, eventuelt under medvirken af Arbejdsrettens formand. Det tilstræbes, at opmanden har indsigt i såvel overenskomstfortolkning som søerhvervet. Opmanden leder Voldgiftsrettens forhandlinger. Opnås ikke stemmeflerhed blandt Voldgiftsrettens medlemmer, afgøres sagen af opmanden. Kendelse tilsendes overenskomstparterne snarest og sædvanligvis senest 14 dage efter sagens forhandling. Voldgiftsretten bestemmer hvilken af parterne, der skal betale sagens omkostninger. Stk. 4. Såfremt betalingsstandsning eller hensyn til liv, velfærd eller ære afgiver tvingende grund hertil, kan arbejdsstandsning iværksættes uanset ovenstående regler Overenskomstens varighed Stk. 1. Denne overenskomst træder i kraft med virkning fra den 1. marts 2012, og kan opsiges af begge parter med 3 måneders skriftligt varsel, dog tidligst til den 1. marts Stk. 2. Selvom overenskomsten er opsagt, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet, eller arbejdsstandsning er iværksat i overensstemmelse med reglerne herom. Fjord Line Danmark A/S 3F Privat Service Hotel og Restauration 8

9 HYRETILLÆG gældende fra l. juli 2013 Nedenstående satser er i nettokroner. I lønninger er indregnet kostpenge og skattereformtillæg frem til 31. december Løn pr. måned (30 dage) Juli 2013 Under 1 år Efter 1 år Efter 2 år Efter 4 år Efter 6 år Efter 8 år Efter 10 år Pensioner: Pr. 1. juli 2009 udgør det samlede bidrag 12 % af den pensionsgivende hyre, hvoraf 8% betales af rederiet og 4% af den søfarende. 1/ til 28/2-2014: Pensionsgivende hyre: kr Rederibidrag: kr Egetbidrag: kr. 859 Overtid pr. time: 1/ kr. 65,79 Værdi af fridage (pr. dag) ved kontantudbetaling: Der ydes 1/30 månedshyre pr. dag. For hver hele udmønstringsdag tilskrives den søfarende endvidere værdien af 1 fridag. Dette gælder ikke på- og afmønstring. Afløsere: Løn pr. dag: Juli 2013: kr. 840 Juli 2013: en enkelt tur på tre hyredage afregnes med kr. Ekstradage herudover afregnes med kr. pr. dag. Ekstratur for fastansatte: Pr. dag ydes 1/30 månedshyre tillagt 52%. Ekstradage ud over 3 afregnes med 1/30 af månedslønnen tillagt 90%. Særregel for Bergensfjord indtil det ny skib nr. 2 indsættes: Pr. dag ydes 1.359,90 kr. Overtjenertillæg pr. måned: 1/3 2010: kr Fagtillæg pr. måned: (Tjenere med svendebrev eller med 5 års erhvervserfaring fra lignende stilling) Juli 2013: kr

10 PROTOKOLLAT I tilknytning til overenskomsten for tjenere mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration er der enighed om følgende: 1. Dokophold Der er mellem parterne enighed om, at opsigelse af medarbejdere i forbindelse med dokophold af mindre end 14 dages varighed, alene kan ske, såfremt der mellem parterne er truffet aftale herom. 2. Afmønstring (fratræden) Ved afmønstring inde i en måned skal de søfarende omfattet af 1:1 ordningen garanteres en samlet afregning, der minimum svarer til det præsterede timetal. Af tekniske årsager og uden præjudice fastsættes timelønnen ved at dividere Bemandingsoversigter 3F Privat Service, Hotel og Restauration modtager efter anmodning besætningsoversigter over ansatte i henhold til overenskomsten. En sådan anmodning kan fremsattes 1 gang månedligt. 4. Skattereformtillæg Der udbetales et månedligt tillæg på kr. 487 til tjenere ansat i Fjordline. Beløbet er indregnet i lønnen i lønbilaget. Beløbet udbetales som led i de aftaler inden for søfartsområdet vedrørende kompensation for de af regeringen gennemførte skattereformer i perioden frem til udgangen af Protokollat vedrørende personalepolitik på tjenerområdet. 1) Ved fravær i forhold til den udsendte vagtplan, er det rederiets afgørelse, om fraværet skal dækkes på baggrund af en vurdering af såvel servicebehov over for kunderne som forsvarlige arbejdsforhold for tjenerne. Tjenerne bør inddrages i vurderingen. Vælger rederiet at undlade at dække vagten, deler den tilbageværende berørte gruppe af tjenere den hyre, der svarer til lønnen for de fraværende. Dette er ikke gældende ved afspadsering i henhold til aftalen herom eller situationer, hvor ledelsen efter samråd med tjenerne giver adgang til enkelte tjeneres eget ønske om frihed i udeperioden uden løn. 2) I situationer, der er omfattet af sømandslovens 18 D, betales sædvanlig løn og rejse under følgende forudsætninger: a) Nærtstående familie omfatter egne forældre, ægtefælles/samlevers forældre, ægtefælle/samlever samt egne og ægtefælles/samlevers børn. Det forudsættes, at denne definition ikke går videre end lovens betydning. b) Uanset fraværsperiodens længde i henhold til loven, dækker lønnen kun fravær i maksimalt 3 dage. 6. Protokollat vedrørende seniorpolitik Der aftales en seniorordning baseret på principperne i transportforliget i 2012, men tilpasset de særlige forhold på Fjordline. 7. Protokollat vedrørende afløsere Afløsere er omfattet af overenskomsten i sin helhed med undtagelse af: 1) Opsigelsesvarsler 2) Optjening af fridøgn 3) 1:1-ordning, dvs. kun ansat i udeperiode 4) Regler om ekstrature 5) De særlige ferieregler 10

11 De er omfattet af de almindeligt gældende regler i forhold til: 1) En hyrekontrakt for hvert ansættelsesforhold 2) Overtid for timer ud over gennemsnitligt 10/6, dvs. i en enkelt tur på tre hyredage overtid for timer udover 22 timer 3) Rejsebetaling 4) Pension 5) Skattereformtillæg 6) Fagtillæg 7) Det særlige tillæg på 1% ( 3, stk. 4) 8) Uniform 9) Løn under sygdom, hvis den opstår under ansættelsesforholdet. Når der er tale om månedlige tillæg, skal det betales forholdsmæssigt pr. dag. Da der ikke er tale om andet end udedage, skal det pr. hyredag beregnes som 1/15 af det månedlige beløb. Ovennævnte lister er ikke nødvendigvis udtømmende. Fjord Line Danmark A/S 3F Privat Service, Hotel og restauration 11

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration (tjenere)

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration (tjenere) PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service, Hotel og Restauration (tjenere) 2014-2017 OVERENSKOMST 2014-2017 mellem Fjord Line Danmark A/S og

Læs mere

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S)

DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) DIS S Æ R - O V E R E N S K O M S T Dansk International Skibsregister 2010-2012 mellem ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S (ESVAGT A/S) og METAL SØFART (Skibsmekanikere/skibsassistenter) For offshore skibe registreret

Læs mere

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. for

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. for OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for menigt CATERINGPERSONALE i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2012 til 29/2-2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

ROYAL ARCTIC LINE A/S

ROYAL ARCTIC LINE A/S DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING Skibsassistenter Gældende fra 1. marts 2012 DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME

Læs mere

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Menigt restaurationspersonale)

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012. mellem DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Menigt restaurationspersonale) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 mellem DANMARKS REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Menigt restaurationspersonale) Gældende fra 1. marts 2012 29. februar

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

SÆROVERENSKOMST. mellem EM. Z. SVITZER A/S DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART. for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem EM. Z. SVITZER A/S og DANSK METALARBEJDERFORBUND / METAL SØFART for skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister Paragraf 1 Almindelige bestemmelser Ansættelse i Rederiet

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2012/2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

D I S - O V E R E N S K O M S T 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S

D I S - O V E R E N S K O M S T 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S D I S - O V E R E N S K O M S T 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT, ESBJERG VAGTSKIBSSELSKAB A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (Skibsmaskinister) For skibe registreret

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) SØFARTENS LEDERE

O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) SØFARTENS LEDERE O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) og SØFARTENS LEDERE Gældende pr. 1. april 2012 For offshore skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING METAL SØFART. (Skibsassistenter)

DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING METAL SØFART. (Skibsassistenter) DIS O V E R E N S K O M S T 2010-2012 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og METAL SØFART (Skibsassistenter) Gældende fra 1. marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. På- og afmønstring... 1 2. Hyre m.m... 2 3.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 og SØFARTENS LEDERE

OVERENSKOMST. mellem medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 og SØFARTENS LEDERE OVERENSKOMST mellem medlemmer tilsluttet REDERIFORENINGEN AF 1895 og SØFARTENS LEDERE Nærværende overenskomst er gældende for styrmænd, der gør tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012

O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012 O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG SØFARTENS LEDERE Gældende fra 1. april 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 3 2 Ansættelsens grundlag... 3 3 Opsigelsesvarsler...

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING. Gældende fra 1. april 2014

DIS O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING. Gældende fra 1. april 2014 DIS O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG MASKINMESTRENES FORENING Gældende fra 1. april 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 1 2 Ansættelsens grundlag...

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012

DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012 DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG SØFARTENS LEDERE Gældende fra 1. april 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 3 2 Ansættelsens grundlag... 3 3

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (CATERING-OFFICERER) gældende fra 1. April 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1, A - ANSÆTTELSE

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

DAS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (skibsassistenter)

DAS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (skibsassistenter) DAS O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter) Gældende fra 1. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 2. Hyre m.m.... 3 3. Arbejdstid

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

OVERENSKOMST AF 28. marts 2007. mellem DANMARKS REDERIFORENING METAL SØFART. (Skibsassistenter) (Gældende fra 1. marts 2007 til 28.

OVERENSKOMST AF 28. marts 2007. mellem DANMARKS REDERIFORENING METAL SØFART. (Skibsassistenter) (Gældende fra 1. marts 2007 til 28. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 28. marts 2007 mellem DANMARKS REDERIFORENING og METAL SØFART (Skibsassistenter) (Gældende fra 1. marts 2007 til 28. februar 2010) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

DIS ORGANISATIONSOVERENSKOMST (2014/2017) MELLEM. Bilfærgernes Rederiforening. 3F Privat Service, Hotel og Restauration

DIS ORGANISATIONSOVERENSKOMST (2014/2017) MELLEM. Bilfærgernes Rederiforening. 3F Privat Service, Hotel og Restauration DIS ORGANISATIONSOVERENSKOMST (2014/2017) MELLEM Bilfærgernes Rederiforening og 3F Privat Service, Hotel og Restauration Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Gyldighedsområde 1 Kapitel 2 - Løn 1 Kapitel 3 -

Læs mere

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad OVERENSKOMST mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Handelsblad 2014 2017 - side 1 - Mellem Dansk Handelsblad og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst vedrørende de ansatte journalisters

Læs mere

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration

PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION. Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst mellem Ærøfærgerne, Catering og Service ApS og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2010-2012 OVERENSKOMST MELLEM ÆRØFÆRGERNE, CATERING OG SERVICE

Læs mere

LOKALAFTALE. mellem. Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling. for BÅDGRUPPEN

LOKALAFTALE. mellem. Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling. for BÅDGRUPPEN LOKALAFTALE mellem Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) og Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling for BÅDGRUPPEN gældende fra 1. oktober 2012 1 1 Lokalaftalens område 1.1 Virksomheden betyder

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG MASKINMESTRENES FORENING (gældende fra 1. april 2010) INDHOLDSFORTEGNELSE 1, A - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 1

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Vagtassistentoverenskomsten

Vagtassistentoverenskomsten Vagtassistentoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtassistenter samt G4S-protokollater (vagtassistentoverenskomsten)

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 DANBOR A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 DANBOR A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING MOBILE HAVANLÆG OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 MELLEM DANBOR A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (Mobile Havanlæg) 1/3-2012 - 28/2-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 1 2 - ARBEJDSOMRÅDE...

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 COMPASS GROUP DK DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 COMPASS GROUP DK DANSK METALS MARITIME AFDELING MOBILE HAVANLÆG OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 MELLEM COMPASS GROUP DK OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (Mobile Havanlæg) 1/3-2012 - 28/2-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 1 2 -

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV

2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE GODE RÅD OM. Opsigelse. Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Opsigelse 2008 GODE RÅD OM OPSIGELSE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Selve opsigelsen 3 3. Opsigelsesvarsler 4 4. Forhold i opsigelsesperioden 5 5. Fratrædelsesgodtgørelser

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013

Dagbladenes Bureau 1. Lønforhold Skalatrin pr. 1.3.2012 pr. 1.3.2013 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (2014-2017) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsmekanikerlærlinge)

DIS-OVERENSKOMST (2014-2017) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsmekanikerlærlinge) DIS-OVERENSKOMST (2014-2017) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsmekanikerlærlinge) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMSTENS

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Overenskomst. for tjenere 2012-2014. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION

Overenskomst. for tjenere 2012-2014. mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION Overenskomst for tjenere mellem HH-Ferries og 3F Privat Service, Hotel og Restauration 2012-2014 PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION DIS-OVERENSKOMST mellem HH-Ferries & 3F Privat Service, Hotel og Restauration

Læs mere

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen.

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen. OVERENSKOMST mellem Danbor A/S og Dansk Metal VEDRØRENDE ANSÆTTELSESFORHOLD PÅ OFFSHOREPLATFORME PÅ DANSK KONTINENTALSOKKELOMRÅDE (excl. Færøerne og Grønland) De i denne overenskomst anførte vilkår gælder

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for ansatte

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for ansatte TV DJ/FAF - ansatte Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund (DJ)/FAF og Producentforeningen for ansatte 1. Overenskomstens anvendelsesområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på ansatte medarbejdere

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne 2014

Overenskomstforhandlingerne 2014 Overenskstforhandlingerne 2014 Vikal'nvCr(~l1Sko,nstcn Fagligt Fælles FOI"bund Dansk Erhverv Arbejdsgiver Nedennævnte parter har dags dato i regi af forligsinstitutionen indgået aftale fornyelse af Vikaroverensksten

Læs mere