OVERENSKOMST AF. 2. juni mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERENSKOMST AF. 2. juni 2008. mellem DANMARKS REDERIFORENING. SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE)"

Transkript

1 DANSK INTERNATIONALT SKIBREGISTER OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) Gældende fra 1. juli 2008

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMSTENS OMRÅDE ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE UDMØNSTRINGSPERIODE LØN OG ARBEJDSTID MV ANSVARS- OG ARBEJDSOMRÅDER FERIE OG FRIDAGE SYGDOM EFFEKTERSTATNING - FORSIKRING ALMINDELIGE BESTEMMELSER BEHANDLING AF UOVERENSSTEMMELSER STREJKE - LOCKOUT - BLOKADE DET FAGLIGE UDVALG OVERENSKOMSTENS VARIGHED... 5 HYRETILLÆG TIL DIS-OVERENSKOMST AF 2. JUNI

4

5 1 OVERENSKOMST AF 2. juni 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) OVERENSKOMSTENS OMRÅDE Herværende overenskomst er gældende for officersstuderendes tjeneste i skibe, registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), jfr. DIS-lovens 10, stk. 2. De af overenskomstens bestemmelser, der ikke udelukkende eller specifikt relaterer sig til praktikperioderne om bord, finder tillige anvendelse under skoleophold samt i perioder mellem skole og praktikperioder. Ved officersstuderende forstås personer, der som skibsofficersstuderende, styrmandseller maskinmesterstuderende ansættes i et rederi i henhold til en af Søfartsstyrelsen og parterne godkendt uddannelsesaftale. Den studerende skal, i den til uddannelsen hørende praktiktid gøre tjeneste i de af rederiet anviste skibe, der er godkendt til uddannelse. 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE Stk. 1. Officersstuderende påmønstrer på den til enhver tid gældende sømandslovs vilkår, dog gælder i stedet for bestemmelserne i Sømandslovens 5 og 6 nedenstående, særlige vilkår. Stk. 2. Rederiet kan med det faglige udvalgs godkendelse opsige den officersstuderende med 1 måneds varsel. Er der i uddannelsesaftalen mellem den studerende og rederiet aftalt prøvetid, kan opsigelse i prøvetiden ske med det i aftalen anførte varsel. Den officersstuderende kan opsige sin uddannelsesaftale med 14 dages varsel. Udtrædelse af rederiet sker efter nærmere aftale, og normalt uden udgifter for den studerende.

6 2 2 - UDMØNSTRINGSPERIODE Stk. 1. Udmønstringsperioden, som kan fordeles på flere skibe, kan for officersstuderende normalt ikke overstige 5 måneder. Stk. 2. I rederier, hvor praktikforløbet tilrettelægges og udmåles på anden måde end ved udmønstringsperioder jf. stk. 1, kan der mellem den enkelte officerselev og rederiet træffes nærmere aftale om, hvordan praktikperioden gennemføres, herunder om optjening og afvikling af fridage, jf. 5. Stk. 3. Aftaler indgået i henhold til stk. 2 fremsendes til orientering til overenskomstens underskrivende parter. 3 - LØN OG ARBEJDSTID MV. Stk. 1. Den studerende oppebærer i praktikperioder de i hyretillægget anførte lønninger. I lønnen er indregnet betaling for alt forekommende arbejde samt deltagelse i aktiviteter, der i såvel som udenfor den normale arbejdstid med rimelighed kan pålægges den studerende som led i den praktiske eller teoretisk uddannelse, jf. den til enhver tid gældende uddannelsesbog samt i øvrigt 4 stk. 1. I lønnen indgår endvidere tillæg for diverse arbejder, særlige tjenester, feriepenge af værdien af fri kost om bord samt værdi af kost under frihed og sygdom, så længe ansættelsesforholdet består. Stk. 2. For at den studerende, der er omfattet af 5 i Lov nr. 386 af 27. maj 2005 om beskatning af søfolk, kan få godtgørelse for den skattemæssige værdi af eventuelle, personlige skattefradrag, tillægges nettohyren et dertil svarende beløb, som udbetales af rederiet samtidig med nettohyren for den pågældende måned. Stk. 3. Det er en forudsætning for eventuel godtgørelse for skattemæssige fradrag, jfr. stk. 2, at den studerende giver de nødvendige oplysninger for Udligningskontorets beregning og kontrol af kompensationstillægget, herunder ved sin underskrift giver Udligningskontoret fuldmagt til hos skattevæsenet at søge de nødvendige oplysninger om den studerendes skatteforhold. 4 - ANSVARS- OG ARBEJDSOMRÅDER Stk. 1. Den studerende er under tjeneste om bord pligtig at udføre ethvert arbejde om bord, som med rimelighed kan forlanges og har relation til uddannelsen, skibets drift eller har sikkerhedsmæssig karakter. Den studerende beskæftiges med arbejde, der har stigende sværhedsgrad i forhold til tidligere skoleophold og praktik (jfr. i øvrigt sømandslovens 52 stk. 1), således at den studerende ved uddannelsens afslutning har opnået et fagligt niveau, der svarer til kravene til en færdiguddannet, jfr. Søfartsstyrelsens/Erhvervsministeriets bekendtgørelse(r).

7 3 Stk. 2. Skibsføreren og/eller maskinchefen tilrettelægger tjenesten om bord efter samråd med seniorofficererne og i overensstemmelse med principperne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om vagthold i skibe og udpeger den uddannede officer, der er direkte ansvarlig for den studerendes uddannelse om bord og som den studerende refererer til i denne forbindelse 5 - FERIE OG FRIDAGE Stk. 1. Studerende holder ferie jfr. den til enhver tid gældende ferielov og bekendtgørelse om ferie for søfarende. Stk. 2. Ved udstedelse af feriekort benyttes Danmarks Rederiforenings ferieordning, som aftalt mellem overenskomstens parter. Stk. 3. Officersstuderende optjener om bord 7,5 kalenderdages fridage pr. kalendermåned under påmønstring eller pro rata. 6 - SYGDOM Stk. 1. Den studerende har under sygdom og tilskadekomst i rederiets tjeneste ret til hyre i.h.t. Sømandsloven med tilhørende bekendtgørelser, dog således at den i Sømandslovens 29 og 40 nævnte begrænsning på 2 måneder ikke finder anvendelse, så længe den studerende er omfattet af en uddannelsesaftale med rederiet. 7 - EFFEKTERSTATNING - FORSIKRING Stk. 1. Under rejse for rederiets regning er dette pligtig til at dække risikoen for den studerendes rejsegods, dog ikke for forsikringsbeløb ud over de fastsatte beløb i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om erstatning til søfarende for ejendele, der er gået tabt ved forlis eller andet havari. Stk. 2. Officersstuderende er under hele uddannelsesforløbet forsikringsdækket for risiko for invaliditet, død og kritisk sygdom, i hvilke tilfælde der sker en sumudbetaling i henhold til parternes aftale, p.t. kr ved invaliditet og død og kr ved kritisk sygdom. Rederiet betaler præmien, p.t. kr. 147,89 pr. måned til PFA Pension, jfr. officersforeningernes aftale med PFA Pension.

8 4 8 - ALMINDELIGE BESTEMMELSER Stk. 1. Om bord sørger den officersstuderende, der bor på eget kammer, for rengøring af dette uden for arbejdstiden under iagttagelse af gældende regler, indeholdt i bekendtgørelse om opholdsrum i skibe. Stk. 2. Sengelinned udskiftes hver 14. dag og håndklæder hver uge. 9 - BEHANDLING AF UOVERENSSTEMMELSER Stk. 1. Såfremt en studerende ønsker at klage over mangelfuld uddannelse, rettes indledningsvis henvendelse til skibsføreren om bord. Såfremt klagen ikke kan afklares om bord, rettes henvendelse til rederiet, forinden klagen eventuelt sendes til organisationsbehandling. Stk. 2. Fremkommer der til organisationerne klage over mangelfuld uddannelse af den studerende, forelægges klagen for det faglige udvalg. Udvalget afgør herefter klagen i.h.t. bestemmelserne for det faglige udvalg og i øvrigt efter de mellem overenskomstens parter aftalte regler, jfr. stk. 3. Stk. 3. I tilfælde af brud på denne overenskomst, samt i tilfælde af uoverensstemmelser vedrørende fortolkning af overenskomsten, behandles sådanne uoverensstemmelser i.h.t. de mellem overenskomstens parter aftalte, fagretlige regler STREJKE - LOCKOUT - BLOKADE Stk. 1. Under lovlig arbejdskonflikt mellem arbejdsgiver og menige/officerer udfører studerende det arbejde, de under normale forhold udfører. Hvor værdier står på spil, såfremt bestemte arbejder ikke udføres, er den studerende dog pligtig at være behjælpelig med at redde sådanne værdier. Stk. 2. Under uvarslet arbejdsstandsning og under overenskomststridig konflikt i øvrigt medvirker de studerende endvidere i det omfang, det er muligt, til at opretholde virksomhedens drift.

9 DET FAGLIGE UDVALG Det faglige udvalg for skibsofficersuddannelsen består af repræsentanter for Rederiforeningerne og Officersorganisationerne. Udvalget, der er rådgivende overfor Søfartsstyrelsen i sager vedrørende uddannelsesforhold for officersstuderende virker for de bedst mulige uddannelsesmæssige forhold i praktikvirksomhederne, for tilvejebringelse af praktikpladser og behandler tvistigheder mellem elever og praktikpladsvirksomheder. Rederiet har pligt til at underrette det faglige udvalg, såfremt en elev ophæver sin uddannelsesaftale. Et rederi kan ikke uden det faglige udvalgs godkendelse ensidigt ophæve en uddannelsesaftale med en studerende OVERENSKOMSTENS VARIGHED Stk. 1. Denne overenskomst træder i kraft fra og med 1. juli 2008 og kan opsiges med 3 måneders skriftligt varsel til ophør en 1.april dog tidligst 1. april Stk. 2. Selvom overenskomsten er opsagt, er parterne dog forpligtet til at overholde dens bestemmelser, indtil anden overenskomst træder i stedet.

10 6 HYRETILLÆG TIL DIS-OVERENSKOMST AF 2. JUNI 2008 mellem DANMARKS REDERIFORENING og SØFARTENS LEDERE hhv. MASKINMESTRENES FORENING (OFFICERSSTUDERENDE) OFFICERSSTUDERENDE Fra og med 1. juli 2008 Periode 1. praktikperiode eller mindre end 3 måneders effektiv sejltid 2. praktikperiode eller efter mere end 3 måneders effektiv sejltid Hyre pr. måned. Kr ,00 Kr Fra og med 1. april 2009 Periode 1. praktikperiode eller mindre end 3 måneders effektiv sejltid 2. praktikperiode eller efter mere end 3 måneders effektiv sejltid Hyre pr. måned. Kr Kr R:\li\OVERENSK\OVK 2008\MASK-SØLE officersstuderende2008.doc

DIS-OVERENSKOMST (2014-2017) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsmekanikerlærlinge)

DIS-OVERENSKOMST (2014-2017) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsmekanikerlærlinge) DIS-OVERENSKOMST (2014-2017) mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsmekanikerlærlinge) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE OVERENSKOMSTENS

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK SØ-RESTAURATIONS FORENING (CATERING-OFFICERER) gældende fra 1. April 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1, A - ANSÆTTELSE

Læs mere

OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING. (gældende fra 1. april 2014)

OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING. (gældende fra 1. april 2014) DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG MASKINMESTRENES FORENING (gældende fra 1. april 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE 1, A - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 1

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST (Normløn) MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG MASKINMESTRENES FORENING (gældende fra 1. april 2010) INDHOLDSFORTEGNELSE 1, A - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 1

Læs mere

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. for

OVERENSKOMST. Fjord Line Danmark A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. for OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling for menigt CATERINGPERSONALE i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) 1/3-2012 til 29/2-2016 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

OVERENSKOMST AF 28. marts 2007. mellem DANMARKS REDERIFORENING METAL SØFART. (Skibsassistenter) (Gældende fra 1. marts 2007 til 28.

OVERENSKOMST AF 28. marts 2007. mellem DANMARKS REDERIFORENING METAL SØFART. (Skibsassistenter) (Gældende fra 1. marts 2007 til 28. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 28. marts 2007 mellem DANMARKS REDERIFORENING og METAL SØFART (Skibsassistenter) (Gældende fra 1. marts 2007 til 28. februar 2010) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (SPECIALSKIBE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING. Gældende fra 1. april 2014

DIS O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING MASKINMESTRENES FORENING. Gældende fra 1. april 2014 DIS O V E R E N S K O M S T 2014/2017 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG MASKINMESTRENES FORENING Gældende fra 1. april 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 1 2 Ansættelsens grundlag...

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012

DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012 DIS O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG SØFARTENS LEDERE Gældende fra 1. april 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 3 2 Ansættelsens grundlag... 3 3

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere)

OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) OVERENSKOMST mellem Fjord Line Danmark A/S og 3F Privat Service Hotel og Restauration (tjenere) Herværende overenskomst er gældende for tjeneste i skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2014 2017. mellem. Rederiforeningen af 2010. Søfartens Ledere BASISOVERENSKOMST

O V E R E N S K O M S T 2014 2017. mellem. Rederiforeningen af 2010. Søfartens Ledere BASISOVERENSKOMST O V E R E N S K O M S T 2014 2017 mellem Rederiforeningen af 2010 og Søfartens Ledere BASISOVERENSKOMST For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE 1 TJENESTEVILKÅR...

Læs mere

ROYAL ARCTIC LINE A/S

ROYAL ARCTIC LINE A/S DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING Skibsassistenter Gældende fra 1. marts 2012 DIS-SÆROVERENSKOMST MELLEM ROYAL ARCTIC LINE A/S OG DANSK METALS MARITIME

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter)

DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING DANSK METALS MARITIME AFDELING. (Skibsassistenter) DIS O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter) Gældende fra 1. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. På- og afmønstring... 1 2.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) SØFARTENS LEDERE

O V E R E N S K O M S T 2012-2014. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) SØFARTENS LEDERE O V E R E N S K O M S T 2012-2014 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 (REDERIET ESVAGT A/S) og SØFARTENS LEDERE Gældende pr. 1. april 2012 For offshore skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister

Læs mere

DIS O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING 3F SØMÆNDENE. Gældende fra 1. maj 2014

DIS O V E R E N S K O M S T 2014-2017. mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING 3F SØMÆNDENE. Gældende fra 1. maj 2014 DIS O V E R E N S K O M S T 2014-2017 mellem BILFÆRGERNES REDERIFORENING og 3F SØMÆNDENE Gældende fra 1. maj 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. På- og afmønstring... 1 2. Hyre m.m.... 2 3. Arbejdstid m.m....

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 COMPASS GROUP DK DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 COMPASS GROUP DK DANSK METALS MARITIME AFDELING MOBILE HAVANLÆG OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2012 MELLEM COMPASS GROUP DK OG DANSK METALS MARITIME AFDELING (Mobile Havanlæg) 1/3-2012 - 28/2-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 1 2 -

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012

O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING SØFARTENS LEDERE. Gældende fra 1. april 2012 O V E R E N S K O M S T 2012/2014 MELLEM BILFÆRGERNES REDERIFORENING OG SØFARTENS LEDERE Gældende fra 1. april 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Overenskomstens område... 3 2 Ansættelsens grundlag... 3 3 Opsigelsesvarsler...

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALARBEJDERFORBUND. (mobile havanlæg) gældende pr. 1.

OVERENSKOMST AF 1. MARTS 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK METALARBEJDERFORBUND. (mobile havanlæg) gældende pr. 1. MOBILE VNLÆG OVEENSKOMST F 1. MTS 2014 MELLEM DNMKS EDEIFOENING OG DNSK METLBEJDEFOBUND (mobile havanlæg) gældende pr. 1. marts 2014 INDOLDSFOTEGNELSE 1 - NSÆTTELSE OG OPSIGELSE... 1 2 - DGLØNSBEJDEE...

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst

LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst LANDSOVERENSKOMST Lærlingeoverenskomst Lærlingeoverenskomst mellem Arbejdsgiver / DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen vedrørende lærlinge inden for landtransportområdet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1)

Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 1) Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet LBK nr 692 af 20/08/2002 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER

OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST MELLEM SCANDLINES CATERING A/S OG 3F PRIVAT SERVICE, HOTEL OG RESTAURATION FOR PASSAGERSKIBE I DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER 2012-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - OVERENSKOMSTENS GYLDIGHEDSOMRÅDE

Læs mere

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet

OVERENSKOMST ELEV- Overenskomst 2014-2017. for hotel, restaurant- og tursiterhvervet ELEV- OVERENSKOMST Overenskomst 2014-2017 for hotel, restaurant- og tursiterhvervet 4 ELEVOVERENSKOMST 2014 2017 2014 2017 mellem HORESTA Arbejdsgiver (Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening)

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund

2014/2017. overenskomst. mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund 2014/2017 overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Teknisk Landsforbund INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS ANVENDELSE... 5 2 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 5 3 LØNBESTEMMELSE... 6 4 ELEVER... 8 5 BEREGNING

Læs mere

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I

mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I O V E R E N S K O M S T 2014 mellem DS H Å N D V Æ R K & I N D U S T R I og T E K N I S K L A N D S F O R B U N D 1. Overenskomstens område... 3 2. Organisationsforhold... 3 3. Arbejdstid... 4 4. Lønbestemmelse...

Læs mere