Rapport Projekt Den gode og elektroniske genoptræningsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport Projekt Den gode og elektroniske genoptræningsplan"

Transkript

1 Rapport Projekt Den gode og elektroniske genoptræningsplan Et kvalitetsudviklingsprojekt April December 2010

2 2 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Projektorganisering... 3 Tidsplan... 4 Gennemførelse... 4 Kortlægning & Interviewundersøgelse... 4 Regional retningslinje for udarbejdelse af genoptræningsplaner... 5 Revision af retningslinjen... 6 Implementering af den reviderede retningslinje... 6 Audit Metode... 7 Resultater... 7 Opfølgning... 8 Audit Metode... 8 Resultater... 9 Afrapportering

3 3 Indledning Projekt Den gode og elektroniske genoptræningsplan udspringer af den fælles itstrategi for tværsektoriel sundhedskommunikation i Region Syddanmark, nærmere betegnet punkt i strategien, som omhandler implementeringen af de elektroniske genoptræningsplaner. Projektet blev igangsat den 1. april 2009, hvor regionens sygehuse i vid udstrækning havde taget elektroniske løsninger til skrivning og forsendelse af genoptræningsplaner i brug, og projektperioden udløb ultimo Det overordnede formål med projekt Den gode og elektroniske genoptræningsplan var at sikre målrettede, sammenhængende og effektive genoptræningsforløb for patienter, der efter udskrivning fra sygehus havde behov for genoptræning. Herunder også at sikre at relevante informationer hurtigt blev videregivet til de sundhedspersoner, som skulle varetage den videre genoptræningsindsats, og endeligt at følge op på kvaliteten af de elektroniske genoptræningsplaner. Projektet havde 3 centrale elementer, som alle skulle bidrage til det overordnede formål: 1) At definere det faglige indhold af den gode genoptræningsplan med henblik på at revidere den regionale retningslinje for udarbejdelse af genoptræningsplaner. 2) At kvalitetssikre arbejdet med genoptræningsplanerne i forbindelse med implementeringen af IT-understøttelsen til den elektroniske forsendelse af genoptræningsplanerne. 3) At gennemføre audits på regionens genoptræningsplaner med henblik på at afprøve forskellige metodiske tilgange til kvalitetsmonitorering samt at afdække potentielle kvalitetsudviklingstiltag. Projektorganisering Projektet blev organiseret som et samarbejde mellem sygehusene i Region Syddanmark og Afdelingen for Kommunesamarbejde og var forankret under team Genoptræning i Afdelingen for Kommunesamarbejde. En styregruppe med repræsentation fra både team Genoptræning og E-teamet i Afdelingen for Kommunesamarbejde blev nedsat med det formål, at sikre projektets gennemførelse i form af overordnet koordinering og afklaring af principielle spørgsmål, samt at sikre forankringen og implementeringen af projektets formål. Der blev desuden ansat en projektkoordinator med klinisk erfaring i udarbejdelse af genoptræningsplaner, samt erfaring indenfor implementering af IT-understøttelsen til elektronisk forsendelse af genoptræningsplaner. Projektkoordinatorens primære rolle var at være tovholder for projektet, samt at stå for selve gennemførelsen og implementeringen, så aktiviteterne kunne overgå til drift. Projektkoordinatoren skulle desuden sikre formidling og samarbejde med relevante interessenter. I den oprindelige projektplan var det også skitseret, at der skulle etableres en projektgruppe bestående af repræsentanter fra regionens sygehuse og fra 3

4 4 regionshuset. Projektgruppen skulle fungere som sparringspartner til projektkoordinatoren og sikre implementeringen lokalt. I løbet af projektets opstartsfase, viste det sige dog mere hensigtsmæssigt at etablere ad hoc arbejdsgrupper i forbindelse med projektets forskellige indsatsområder. Tidsplan Projektet var oprindeligt berammet til kun at skulle løbe over et år og indeholde én audit, men efter aftale med Følgegruppen for genoptræning blev projektperioden forlænget således, at projektet kunne dække audit i både 2009 og Marts Feb. Jan. Dec. Nov. Okt. Sept. Aug. Juli Juni Maj April Marts Feb. Jan. Dec. Nov. Okt. Sept. Aug. Juli Juni Maj Kortlægning & interviewundersøgelse Revision af retningslinje Audit 2009 Revidere / implementere retningslinje Audit 2010 Afrapportering Gennemførelse I det følgende beskrives projektets faser med de væsentligste hovedkonklusioner for hver enkelt fase. Kortlægning & Interviewundersøgelse Det primære formål med kortlægningen var at få et overblik over de IT-systemer, der anvendes i forbindelse med udarbejdelsen af elektroniske genoptræningsplaner på sygehusene, samt de fordele og ulemper der var forbundet hermed. Desuden skulle anvendelsen af ICF 1 som referenceramme ved udarbejdelsen af genoptræningsplaner også kortlægges. I praksis foregik kortlægningen ved en række besøg på de enkelte sygehusenheder, hvor repræsentanter fra Terapiafdelingerne og sygehusenes IT-afdelinger blev adspurgt, hvorledes arbejdet med de elektroniske genoptræningsplaner var organiseret og IT-understøttet. 1 ICF er verdenssundhedsorganisationens WHO`s internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand. 4

5 5 Resultatet af kortlægningen viste store forskelle på, hvilke systemer der var anvendt, og hvor godt de forskellige systemer understøttede arbejdet med genoptræningsplanerne. Et gennemgående træk var, at ingen af løsningerne var tilstrækkeligt integreret i sygehusets EPJ-system til at eksisterende journaldata kunne genanvendes i genoptræningsplanen. Nogle af systemerne understøttede dog anvendelsen af frasetekster, lyn-ord eller makro er, der alle er hjælpeværktøjer ved udarbejdelsen af genoptræningsplaner. Interviewundersøgelsen havde til formål at afdække, hvorledes genoptræningsplanerne fungerede som samarbejdsredskab mellem sygehusene og kommunernes terapeuter. Undersøgelsen havde specielt fokus på, hvilke informationer, der blev formidlet via genoptræningsplanen, hvilke informationer kommunerne manglede, og hvor stor tilfredsheden med de fremsendte genoptræningsplaner var. Desuden skulle svarene fra interviewundersøgelsen også bidrage til den forestående revision af den regionale retningslinje for udarbejdelse af genoptræningsplaner. Interviewundersøgelsen var tilrettelagt ud fra en række principper, som skulle sikre bredest mulig repræsentation. Principperne var geografisk placering (1 kommune fra hver sin sygehusenhed), befolkningsunderlag (kommunerne varierer i størrelse fra under til over indbyggere) og IT-grundlaget (både kommuner og sygehuse anvender forskellige IT-løsninger) Interviewet blev gennemført som et semistruktureret interview ud fra en interviewguide, der omhandlede selve IT-værktøjet til udarbejdelse og afsendelse af genoptræningsplaner, visningen af genoptræninger (skærm / print), indholdet i genoptræningsplanerne samt arbejdsgangene. Overordnet var tilfredsheden med de elektroniske genoptræningsplaner ikke særlig stor. Kommunerne måtte i mange tilfælde rette henvendelser tilbage til sygehuset for at indhente yderligere information. De væsentligste mangler som blev påpeget, var præcise diagnoser som beskriver årsagen til genoptræningsplanen, fyldestgørende kontaktinformationer samt beskrivelser af både funktionsevne og genoptræningsbehov, der synliggør, hvilken indsats der er nødvendig. Regional retningslinje for udarbejdelse af genoptræningsplaner Som bilag til 1. generation af sundhedsaftalerne i Region Syddanmark, var der udarbejdet en regional retningslinje for udarbejdelse af genoptræningsplaner som havde til formål at præcisere de krav, som bekendtgørelsen 2 om genoptræningsplaner opstillede. Desuden skulle retningslinjen sikre, at en række andre relevante oplysninger var indeholdt i genoptræningsplanerne. Det drejede sig f.eks. om: - en uddybning af typen af genoptræning som patienten har behov for (egentræning, almen ambulant genoptræning eller specialiseret ambulant genoptræning) - patientens funktionsevne ved udskrivning uddybet med beskrivelse af patientens ressourcer og begrænsninger efter standardiserede funktionsmålinger - en primær diagnose samt relevante bidiagnoser 2 Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Bekendtgørelsen om genoptræningsplaner og om patienters frie valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus, BEK nr af 05/12/2006 5

6 6 - en fagligt begrundet tidsramme for opstart af genoptræningen - navn og titel på den, der har udarbejdet genoptræningsplanen Revision af retningslinjen Med indførelsen af den elektroniske forsendelse af genoptræningsplaner var der behov for at revidere den regionale retningslinje for udarbejdelse af genoptræningsplaner, idet arbejdsgangene på sygehusene var ændrede. Samtidigt var der et ønske om at definere indholdet i den gode elektroniske genoptræningsplan. Følgegruppen for genoptræning nedsatte en tværsektoriel arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra sygehusene, kommunerne og Afdelingen for Kommunesamarbejde i Region Syddanmark. Gruppen skulle på baggrund af resultaterne fra kortlægningen og interviewundersøgelsen revidere den regionale retningslinje for udarbejdelse af genoptræningsplaner. Udover revisionen blev retningslinjen også afstemt i forhold til terminologien i Den Danske Kvalitets Model og således opdelt i en overordnet regional retningslinje og et bilag, der beskriver indholdsmæssige krav til sygehusspecifik instruks om udarbejdelse af genoptræningsplaner. Dette arbejde forlængede sagsbehandlingen væsentligt, men både retningslinjen og bilaget blev endeligt godkendt af sygehusledelserne den 18. maj Implementering af den reviderede retningslinje Det var i projektet planlagt at implementeringen af den reviderede retningslinje skulle følge en proces med udpegning af nøglepersoner, som lokalt skulle undervise alle kolleger, som udarbejdede genoptræningsplaner. Denne proces viste sig i løbet af projektperioden dels at være overdimensioneret og dels at blive overhalet indenom af implementeringsprocesser affødt af DDKM 3. Således gav det mest mening at implementere den regionale retningslinje sammen med de øvrige retningslinjer, og instrukser der blev affødt af akkrediteringsprocesserne på sygehusenhederne. Audit 2009 Forud for projektinitieringen var der i 2008 gennemført en tværsektoriel, eksplicit audit på 1020 genoptræningsplaner. Auditeringen viste, at genoptræningsplanerne, bortset fra information omkring frit valg, i høj grad opfyldte kravene fra bekendtgørelsen, idet 90 % af genoptræningsplanerne var lavet ud fra skabeloner, som opfyldte bekendtgørelsens krav. I auditeringen blev der også målt på, i hvor høj grad de yderligere krav, som den regionale retningslinje for udarbejdelse af genoptræningsplaner stillede, var opfyldt, og om der blev videregivet relevante supplerende oplysninger. Her var konklusionen, at der var behov for at iværksætte en indsats, som skulle sikre at både de oplysninger som bekendtgørelse og den regionale retningslinje fordrede, var indeholdt i genoptræningsplanerne. Indsatsen rummede både en 3 DDKM: Den Danske Kvalitetsmodel er et nationalt og tværgående kvalitetsudviklingssystem for sundhedsvæsenet, der udvikles i et samarbejde mellem stat, regioner, kommuner og erhvervsliv. 6

7 7 implementeringsproces i forhold til den regionale retningslinje for udarbejdelse af genoptræningsplaner samt et tværsektorielt undervisningsforløb med henblik på implementering af ICF 4 som den overordnede referencerammer for beskrivelser af funktionsevne og funktionsevnenedsættelser. Audit på genoptræningsplaner i 2009 havde derfor til formål at følge op på de initiativer, der blev iværksat efter audit 2008 og således var det oplagt, at vælge samme metodiske model for auditeringen - den eksplicitte auditmetode. Udover at måle på kravene i bekendtgørelsen og den regionale retningslinje, havde audit 2009 endvidere fokus på, i hvor høj grad genoptræningsplanerne blev sendt elektronisk. Metode Til grund for den eksplicitte audit blev tjeklisten fra audit i 2008 revideret med henblik på også at omfatte de tilføjelser, der var kommet i den reviderede regionale retningslinje for udarbejdelse af genoptræningsplaner. Der blev endvidere indføjet et spørgsmål om, hvorvidt genoptræningsplanen var fremsendt elektronisk samt en subjektiv vurdering af genoptræningsplanens kvalitet, målt ud fra datakompletheden. Dette sidste kvalitative spørgsmål skulle danne grundlag for den kvalitative audit i 2010 og er derfor ikke behandlet i selve auditrapporten. Til forskel fra audit i 2008, der blev gennemført på regionens sygehuse, blev audit i 2009 gennemført i 5 af regionens kommuner. Formålet med dette var at få et indblik i, hvorledes genoptræningsplanerne præsenteredes i de kommunale systemer. Der blev for hvert af de lokale samordningsforum nedsat en auditgruppe med ligelig repræsentation fra kommune- og sygehussiden. Ikke alle kommuner kunne være repræsenteret i gruppen, og det var op til det enkelte samordningsforum at beslutte, både hvilke kommuner der var repræsenteret i gruppen, samt hvilken kommune auditeringen skulle foregå i. På hvert af de 5 auditmøder blev 50 genoptræningsplaner gennemgået ud fra den udarbejdede tjekliste. I udvælgelsen af genoptræningsplaner blev der til forskel fra audit i 2008 ikke skelnet mellem, om genoptræningsplanerne var almene eller specialiserede - ej heller om det var læger eller terapeuter, der havde udarbejdet planerne. Dog blev der specifikt bedt om, at 5 genoptræningsplaner fra hver auditgruppe skulle være udarbejdet af privathospitaler. Auditmøderne blev koordineret og styret af en gennemgående auditleder, som havde til ansvar at udarbejde den samlede afrapportering. Resultater Det mest markante resultat var, at hele 95 % af de genoptræningsplaner, der blev udarbejdet på Region Syddanmarks sygehuse, var afsendt elektronisk. På auditmøderne var der en andel af genoptræningsplanerne, som var fra private leverandører eller sygehuse udenfor regionen. Disse genoptræningsplaner var stort set alle sendt i papirform. 4 ICF International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand 7

8 8 Et andet markant resultat var, at overgangen til elektronisk forsendelse på den ene side medførte stor datakomplethed i forhold til visse systembaserede oplysninger, f.eks., kontaktinformationer og typen af genoptræning. På den anden side viste auditten dog også, at overgangen til elektronisk forsendelse havde medført, at visse informationer, f.eks. information om patientens frie valg af genoptræningssted, nu helt manglede. Opfølgning På baggrund af auditten blev der derfor igen iværksat en række initiativer, som havde til formål at øge datakompletheden i genoptræningsplanerne. Det drejede sig primært om: - Automatisk indsættelse af allerede registrerede oplysninger i genoptræningsplanen, f.eks. patientdata, diagnoser, dato for kontakt til patienten vedrørende genoptræning samt information omkring frit valg. - Fortsat fokus på udfyldelse af felterne vedr. funktionsevne og genoptræningsbehov. Audit 2010 De to tidligere kvantitative audits havde haft til formål at undersøge, i hvor høj grad de indholdsmæssige krav, som bekendtgørelsen om genoptræningsplaner og den regionale retningslinje for udarbejdelse af genoptræningsplaner stiller, var opfyldt i de genoptræningsplaner, der udarbejdedes i Region Syddanmark. De initiativer, der blev iværksat på baggrund af disse audits havde primært organisatorisk sigte. Formålet med den kvalitative audit i 2010 var at afdække, hvilke indholdsmæssige faktorer, der havde betydning for kvaliteten af en genoptræningsplan, for derigennem at give anbefalinger til initiativer med et fagligt sigte. Metode Den overordnede metodiske tilgang i den kvalitative audit var, at en tværsektorielt og tværfagligt sammensat auditgruppe skulle gennemgå et antal genoptræningsplaner samt tilhørende patientjournaler. Dette med henblik på en tværfaglig drøftelse af, om genoptræningsplanen indeholdte tilstrækkelig og relevant information i forhold til, at den kommunale terapeut kunne varetage den videre genoptræning. De lokale samordningsfora fik ansvaret for at udpege repræsentanter til auditgrupperne, fordelt med 3 kommune- og 3 sygehusrepræsentanter med bredest mulig faglig baggrund samt en tovholder fra den lokale sygehusenhed. Eventuelt kunne samordningsforummet også pege på et bestemt diagnoseområde, som skulle danne ramme for auditten. Tovholderen havde til opgave, sammen med de kommunale repræsentanter, at udvælge 6 cases, som illustrerede forskellige kvalitative aspekter i genoptræningsplanerne. I casene indgik både den del af sygehusjournalen, som knyttede sig til genoptræningsforløbet samt den del af den kommunale omsorgsjournal, der omhandlede genoptræningsforløbet. Hver auditgruppedeltager fik ansvar for at fremlægge en case på auditmødet. Auditmøderne blev koordineret og styret af en gennemgående auditleder, som dels refererede det enkelte auditmøde og udarbejdede den samlede afrapportering. 8

9 9 Resultater Den kvalitative tilgang betød, at output fra auditten i langt højere grad var baseret på fagpersonernes holdninger om, hvad en god genoptræningsplan skal indeholde end på statistiske udtræk. Dette afspejles også i afrapporteringen, der ikke som de tidligere audits indeholder et resultatafsnit, men derimod tematiserer de drøftelser der har været på auditmøderne. Rapporten angiver anbefalinger og perspektiveringer på det videre arbejde med at kvalitetssikre genoptræningsplanerne. Anbefalingerne retter sig mod såvel arbejdsgange som indhold og teknik. - Arbejdsgange Under de givne forudsætninger anbefales det, at opgaven med at udarbejde genoptræningsplaner i videst muligt omfang uddelegeres til fysio- og ergoterapeuterne. Anbefalingen begrundes i, at beskrivelsen af patientens funktionsevne og behovet for genoptræning er en terapeutfaglig kernekompetence og at terapeuterne som udgangspunkt er en lettere tilgængelig arbejdskraft end lægerne. Det kan naturligvis være vanskeligt at sikre den terapeutfaglige dækning til alle specialer, men som udgangspunkt bør terapeuterne udarbejde genoptræningsplaner på alle de ikkestandardiserede patientforløb. Det må i den forbindelse afklares for hver enkelt sygehusenhed, hvorledes den konkrete arbejdsdeling kan finde sted. - Teknik På kort sigt giver beslutningen om, at konsolidere et fælles EPJ-system (Cosmic) på alle regionens sygehuse mulighed for, at den tekniske understøttelse af arbejdet med genoptræningsplaner kan forbedres markant. I den forbindelse er det vigtigt, at alle de gode erfaringer fra kvalitetsarbejdet med genoptræningsplanerne bringes i spil og der er derfor allerede afgivet en kravspecifikation vedrørende udvikling af skabelonen til genoptræningsplanen i Cosmic til den pågældende leverandør. Princippet om, at data kun skal indtastes en gang og derefter kunne genbruges er grundlæggende i denne kravspecifikation. Systemudviklingen forventes at følge en proces, der overordnet kan opdeles i to faser. Den første fase omhandler etableringen af en eller flere genoptræningsplan-skabeloner i Cosmic s notatmodul. Disse skabeloner skal baseres på anvendelsen af eksisterende nøgleord og ved afsendelsen skal skabelonen automatisk kunne beriges med informationer fra systemet og dermed danne en komplet genoptræningsplan. Den anden fase vil involvere leverandøren og omhandle de programmæssige tilføjelser, som er nødvendige for, at systemet kan udsøge og tilføje de informationer, som ikke umiddelbart kan produceres automatisk. - Indhold På længere sigt er målet en fuld integration af kommunikationsstandarden for genoptræningsplanen i sygehusets EPJ-system. Afhængigt af, hvor godt EPJ-systemet understøtter udarbejdelsen af genoptræningsplaner er det her, den potentielt største kvalitetsforbedring kan opnås. I den optimale løsning genererer systemet automatisk alle konkrete parameterbaserede oplysninger som patientdata, kontaktinformationer, relevante datoer, diagnoser og indsatskoder. Disse informationer tilføjes genoptræningsplanen, idet klinikeren signerer 9

10 10 den. Hvor der i journalen er anført oplysninger om tidligere eller nuværende funktionsevne, behov for genoptræning eller behandlingsredskaber og hjælpemidler, skal systemet ud fra en nøgleordsterminologi baseret på ICF-terminologien også kunne genbruge relevante journaluddrag i genoptræningsplanens tekstfelter, f.eks. fra indlæggelsesrapporten, operationsbeskrivelsen eller terapeuternes notater mv. En forudsætning for at journalnotater kan indfanges af genoptræningsplanskabelonen er, at nøgleordskonceptet i Cosmic videreudvikles specifikt i forhold til felterne i genoptræningsplanen. I den forbindelse vil der være behov for at nedsætte en arbejdsgruppe med klinisk repræsentation fra alle sygehusenhederne for at sikre, at der på regionalt plan kan skabes konsensus om anvendelsen af nøgleord. Afrapportering De to auditeringer i projektet er afrapporteret til Sygehusledelserne, Det administrative Kontaktudvalg og Sundhedskoordinationsudvalget samt følgegruppen for genoptræning i Region Syddanmark. Projektet og erfaringer fra audits og projektperioden er desuden blevet fremlagt på flere forskellige måder: Præsentationer: - Møde i DGOP-gruppen 5 (MedCom) d. 28. marts Årsmøde i Dansk Selskab for Medicinsk Informatik d. 10. marts Møde i MedCom 7 styregruppen d. 10. februar Lokalt samordningsforum Sygehus Lillebælt d. 9. marts 2009 Abstract sendt til den internationale kvalitetskonference i Hong Kong, september 2011 Abstract på Årsmøde i Forskningsnetværket for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet d. 2. marts 2011 Artikel Fuld fart på bedre genoptræningsplaner i Fysioterapeuten nr. 17, nov DGOP er betegnelsen for MedCom s Dynamiske blanket -standard for GenOptræningsPlaner 10

11 11 11

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

MedCom 7 Styregruppen 10. februar Den Gode og Elektroniske Genoptræningsplan

MedCom 7 Styregruppen 10. februar Den Gode og Elektroniske Genoptræningsplan MedCom 7 Styregruppen 10. februar 2011 Den Gode og Elektroniske Genoptræningsplan De 3 spor i projektet Den gode og elektroniske genoptræningsplan 2 Fagligt spor Teknisk spor Metodisk spor Historisk perspektiv

Læs mere

Audit på Genoptræningsplaner 2010

Audit på Genoptræningsplaner 2010 Samlet auditrapport. 1 Audit på Genoptræningsplaner 2010 Kvalitativ tværsektoriel audit på genoptræningsplaner i Region Syddanmark December 2010 2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Baggrund...3 Formål...3

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Projektkommissorium for den elektroniske genoptræningsplan.

Projektkommissorium for den elektroniske genoptræningsplan. Afdeling: Kommunesamarbejde Udarbejdet af: Tove Charlotte Nielsen Journal nr.: 1.01.72./07/801 E-mail: Tove.C.Nielsen@regionsyddanmark.dk Dato: 21. juni 2007 Telefon: 76631321 Projektkommissorium for den

Læs mere

IT-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark. Det digitale sundhedsvæsen i Region

IT-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark. Det digitale sundhedsvæsen i Region IT-strategi til understøttelse af samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i Region Syddanmark. Det digitale sundhedsvæsen i Region Syddanmark Afdelingen for Kommunesamarbejde September

Læs mere

Status 2012 til Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftaler. Status for: Faglig følgegruppe for genoptræning

Status 2012 til Den Administrative Styregruppe for Sundhedsaftaler. Status for: Faglig følgegruppe for genoptræning Status for: Faglig følgegruppe for genoptræning Hvilke konkrete resultater er opnået i 2012 herunder status på målopfyldelse belyst ved de fastsatte faglige indikatorer for indsatsområdet Faglig følgegruppe

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om genoptræning

HØRINGSFORSLAG. Grundaftale om genoptræning HØRINGSFORSLAG Grundaftale om genoptræning 29. februar 2008 1 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Den arbejdsdeling, som er aftalt mellem regionen og kommunerne i forhold til levering af genoptræning til patienter

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE

STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG. Status SUNDHEDSAFTALE STATUS PÅ IMPLEMENTERING AF GENOPTRÆNINGSOMRÅDET I FORHOLD TIL BEKENDTGØRELSE OG Status SUNDHEDSAFTALE 2015-2018 CENTRALE ELEMENTER I BEKENDTGØRELSE OG VEJLEDNING PÅ TRÆNINGSOMRÅDET (JANUAR 2015) Baggrund

Læs mere

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk

Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Sundhedschef Sten Dokkedahl std@faaborgmidtfyn.dk Begrebsafklaring Sundhedslovens 205: Regionsrådet og Kommunalbestyrelsen indgår aftaler om opgave varetagelsen på sundhedsområdet. Sundhedskoordinationsudvalget,

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering maj 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Region Syddanmark Odense Universitetshospital Odense Kommune - Hjerneskaderådgivningen

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering august 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Sundhedsaftalen 2010-2014

Sundhedsaftalen 2010-2014 Sundhedsaftalen 2010-2014 Afrapporteringsskabelon for udviklingsgruppernes arbejde Udviklingsgrupperne afrapporterer til Den Administrative styregruppe årligt og i forbindelse med det sidste møde i Den

Læs mere

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen

Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen Bilag 2: Retningslinjer om genoptræning fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Det gode genoptræningsforløb Når borgeren er udskrivningsklar, gør hospitalet følgende: Vurderer, om borgeren har behov for en genoptræningsplan

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC. fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Informationsmøde om genoptræning SUM SST MC fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Ny bekendtgørelse for GOP Bekendtgørelsen træder i kraft d. 1. januar 2015 Sundhedsfaglige

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste

Ny version af MedComs standard for genoptræningsplaner - fra DGOP til G-GOP Sundhedsfagligt indhold Teknisk del XML facitliste Fra DGOP til G-GOP Processen for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner Dette notat beskriver processerne for at gennemføre implementeringen af ny version kommunikationsstandard for

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Grundaftale om hjælpemiddelområdet

Grundaftale om hjælpemiddelområdet 1 HØRINGSFORSLAG Grundaftale om hjælpemiddelområdet 29. februar 2008 2 Krav nr. 1: Arbejdsdeling Arbejdsdelingen mellem region og kommuner for tilvejebringelse af hjælpemidler og behandlingsredskaber til

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse

fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse fra DGOP til den G-GOP MedCom kommunikationsstandard digital understøttelse Ny bekendtgørelse for GOP Bekendtgørelsen trådte i kraft d. 1. januar 2015 Sundhedsfaglige indhold defineret af Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering

Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Anvendelse af begreberne genoptræning og rehabilitering Sygehusenes udarbejdelse af genoptræningsplaner Den sundhedsfaglige vurdering i kommunen Gennemgang af de fire specialiseringsniveauer Antal og fordeling

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning. Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning. Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning torsdag den 22. maj. Dagsorden 1. Velkommen, kort introduktion til mødet. 2. Elektronisk kommunikation Faglig

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade

December Rigsrevisionens notat om beretning om. indsatsen over for patienter med hjerneskade December 2018 Rigsrevisionens notat om beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade Fortsat notat til Statsrevisorerne 1 Opfølgning i sagen om indsatsen over for patienter med hjerneskade

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Arbejdsdelingen på træningsområdet

Arbejdsdelingen på træningsområdet Arbejdsdelingen på træningsområdet Sundhedsstyrelsens konference 2. nov. 2007 Lars Folmer Hansen, Kalundborg Kommune Formand projektgruppen vedr. træning Inger Helt Poulsen, Region Sjælland Kontaktperson

Læs mere

Rehabilitering til patienter med kræft 2015-2017. Implementeringsplan. - En vigtig brik

Rehabilitering til patienter med kræft 2015-2017. Implementeringsplan. - En vigtig brik Rehabilitering til patienter med kræft 2015-2017 Implementeringsplan - En vigtig brik Rikke Bagge Skou, Cand.scient.san.publ. Godkendt i december 2014 Forord I november 2014 påbegyndte arbejdet med at

Læs mere

Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Sundhedsaftalen om opfølgning på utilsigtede hændelser

Sundhedsaftalen om opfølgning på utilsigtede hændelser Sundhedsaftalen om opfølgning på utilsigtede hændelser Indholdsfortegnelse SUNDHEDSAFTALEN OM OPFØLGNING PÅ UTILSIGTEDE HÆNDELSER... 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 2 2 HÆNDELSESTYPER... 2 3

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning. Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning tirsdag den 3. september.

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning. Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning tirsdag den 3. september. Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Referat af møde i Faglig følgegruppe for genoptræning tirsdag den 3. september. Dagsorden Sundhed & Sammenhæng Sundheds- og Kvartershuset Fyrkildevej 7, 1. sal,

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. August 2018

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. August 2018 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering August 2018 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan»

MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan» d. 17.12.2014 Dorthe Skou Lassen MedComs arbejdsplan for ny version af kommunikationsstandard for genoptræningsplaner «Den gode genoptræningsplan» Ny bekendtgørelse for genoptræningsplaner per 1. jaunuar

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Kommissorium for ekspertgrupper for nationale lærings- og kvalitetsteams

Kommissorium for ekspertgrupper for nationale lærings- og kvalitetsteams Dato: 25. oktober 2017 Version 2 Kommissorium for ekspertgrupper for nationale lærings- og kvalitetsteams LÆRINGS- OG KVALITETSTEAMS SIDE 1 Baggrund I det nationale kvalitetsprogram indgår organisering

Læs mere

4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7. IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark

4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7. IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark 4. Møde hjemmepleje-sygehus pilotgruppen MedCom7 IT-Strategi og Sam:Bo i Region Syddanmark Det danske sundhedsdatanet - i Syddanmark Almen læger 300 lægepraksis Ca. 16 forskellige journalsystemer Apoteker

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning

Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Til: Faglig Følgegruppe for Genoptræning Referat af møde i arbejdsgruppen for implementering af ny vejledning på genoptræningsområdet tirsdag den 17. marts 2015 Dagsorden 1. Velkommen, kort introduktion

Læs mere

Opfølgende hjemmebesøg de kommunalt lægeligeudvalgs vurdering af samarbejdet mellem kommune og almen praksis

Opfølgende hjemmebesøg de kommunalt lægeligeudvalgs vurdering af samarbejdet mellem kommune og almen praksis Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Udarbejdet af: Katrine Dennak (RSYD) Christina Ryborg (FKS) Anders Fournaise (RSYD) Journal nr.: 13/15214 E-mail: Anders.Fournaise@rsyd.dk Dato: 15. december 2015

Læs mere

Evaluering af funktionen som forløbskoordinator, knyttet til Rehabilitering under forløbsprogrammerne i Viborg Kommune og medicinsk afdeling,

Evaluering af funktionen som forløbskoordinator, knyttet til Rehabilitering under forløbsprogrammerne i Viborg Kommune og medicinsk afdeling, Evaluering af funktionen som forløbskoordinator, knyttet til Rehabilitering under forløbsprogrammerne i Viborg Kommune og medicinsk afdeling, Regionshospitalet, Viborg 1 Jeg har fra 1. maj 2011 til 31/12

Læs mere

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge,

Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, Krav 2. Hvordan parterne sikrer, at relevant information formidles rettidigt til patienten og eventuelt pårørende samt til den praktiserende læge, kommunen og andre relevante aktører i forbindelse med

Læs mere

Indsatsområdet Træning

Indsatsområdet Træning Indsatsområdet Træning 1. Målgruppe Indsatsområdet omfatter alle patienter, både børn og voksne, der efter udskrivning fra hospital har et lægefagligt vurderet behov for genoptræning. Aftalen omfatter

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis

Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis Praktiserende læger og afdelinger på OUH Strategi for samarbejdet mellem OUH og almen praksis 2015-18 Udarbejdet af Praksiskonsulentordningen OUH Odense Universitetshospital Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder

Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Forslag til ledelsesinformation i forhold til de seks prioriterede indsatsområder Baggrund: Det Administrative Kontaktforum besluttede i mødet den 15. juni, at økonomi, kvalitet og effekt skulle vurdere,

Læs mere

Projektbeskrivelse Kortlægning Psykiatri og MedCom standarder Udkast september 2012

Projektbeskrivelse Kortlægning Psykiatri og MedCom standarder Udkast september 2012 Projektbeskrivelse Kortlægning Psykiatri og MedCom standarder Udkast september 2012 Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse Projektgrundlag... 3 Baggrund... 3 Forventet potentiale... 3 Mål... 4 Omfang... 4 Afgrænsning...

Læs mere

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Deltagere:

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Afdeling: Faaborg Midtfyn kommune Udarbejdet af: Ulrik Christensen Journal nr.: E mail: uschr@rfmk.dk Dato: 26. september 2017 Telefon: 7353 6087 Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt:

Læs mere

CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET

CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET 20-05-2015 CENTRALE INDSATSER PÅ GENOP- TRÆNINGS- OG REHABILITE- RINGSOMRÅDET Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om genoptrænings- og rehabiliteringsområdet den 4. juni 2015

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Grundaftale om kvalitet og opfølgning

Grundaftale om kvalitet og opfølgning Grundaftale om kvalitet og opfølgning 1. Formål Grundaftalen om kvalitet og opfølgning har til formål at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som går på tværs

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Godkendt: 16/

Godkendt: 16/ Overskrift: Kvalitetsarbejdet Akkrediteringsstandard: Kvalitetsarbejdet Formål: Godkendt: 16/12 2014 Revideres: December 2015 At alle medarbejdere skal være involverede i kvalitetsudviklingen i Sundhed

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

Porteføljeansvarlig: Ikke nødvendigt. Godkendt i PSG: 21 august 2017

Porteføljeansvarlig: Ikke nødvendigt. Godkendt i PSG: 21 august 2017 Revideret Kommissorium for: Projektgruppen for genoptræningsområdet Formandskab: Kommunerne: Lars Bach, Rebild Kommune Regionen: Lars Lejbølle, Sundhed på Tværs Sekretariat: Formandskabet har ansvaret

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Utilsigtede Hændelser og Patientsikkerhed Indsatsområde: Tværgående tema Utilsigtede Hændelser og Patientsikkerhed Siden 2010 har det været lovpligtigt at rapportere

Læs mere

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb

SAM:BO Samarbejde om borgerforløb. Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb SAM:BO Samarbejde om borgerforløb Den regionale samarbejdsaftale om tværsektorielle patientforløb Fra hidtil til fremover Hvad går ud? Sund Dialog (Fyn) Patientens vej (Ribe) Samarbejdsaftale Sønderjyllands

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

TSN-Koordinationsgruppen

TSN-Koordinationsgruppen Regionshuset Viborg Koncern Kvalitet Strategisk Kvalitet TSN-Koordinationsgruppen (Koordinationsgruppen for det TværSektorielle Netværk for utilsigtede hændelser i sektorovergange) Skottenborg 26 DK-8800

Læs mere

Implementeringsplan for fysioterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fysioterapipraksis 2017 Implementeringshandleplan for 2017, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fysioterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Implementering af arbejdsprocesmodellen OTIPM i Lejre Kommune

Implementering af arbejdsprocesmodellen OTIPM i Lejre Kommune Implementering af arbejdsprocesmodellen OTIPM i Lejre Kommune Resume af formål og baggrund Formålet med projektet var at kvalitetsudvikle og ensrette den ergoterapifaglige praksis i Lejre Kommune, da ergoterapeutgruppen

Læs mere

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering 1. Formål Sundhedsaftalens parter i Region Syddanmark har valgt at udarbejde en grundaftale om værdier, samarbejde og organisering, fordi parterne mener, at et værdibaseret samarbejde er grundforudsætningen

Læs mere

Handleplan for implementering af indsatser overfor misbrug i Psykiatrien i Region Nordjylland 2014

Handleplan for implementering af indsatser overfor misbrug i Psykiatrien i Region Nordjylland 2014 Handleplan for implementering af indsatser overfor misbrug i Psykiatrien i Region Nordjylland 2014 Region Nordjylland ønsker at styrke den behandlingsmæssige indsats for psykiatriske patienter med samtidigt

Læs mere

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning

Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Oversigt over opmærksomhedspunkter vedrørende ny bekendtgørelse og vejledning for genoptræning Nedenstående skema indeholder en oversigt over de opmærksomhedspunkter, der er i den nye bekendtgørelse og

Læs mere

Servicetjek på hjerneskadeområdet

Servicetjek på hjerneskadeområdet Servicetjek på hjerneskadeområdet Præsentation af proces og anbefalinger til drøftelse på seminar- Dansk Selskab for Neuro Rehabilitering V. Line Riddersholm, Ergoterapeut, Senior konsulent. Afrapportering.

Læs mere

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen

Syddanmark. Status, per medio oktober, på implementering af screenings- og forløbsvejledningen Årlig status vedr. forløbskoordinatorfunktioner Status sendes til Danske Regioner (nch@regioner.dk) og KL (kmm@kl.dk) én gang årligt d. 15. november 2013-2015. Status i Region Syddanmark pr. 15. nov. 2014

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse

Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Vejledning til Model for planlagt og aftalt opgaveoverdragelse Et styrket tværsektorielt samarbejde mellem den primære og sekundære sundhedssektor, herunder delegation af sundhedsopgaver, er nødvendigt

Læs mere