Implementeringsplan for fysioterapipraksis 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementeringsplan for fysioterapipraksis 2017"

Transkript

1 Implementeringshandleplan for 2017, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fysioterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fysioterapi ) Godkendt af Samarbejdsudvalget vedr. fysioterapi 14. december 2016

2 Implementeringshandleplan for 2017, november 2016 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND ORGANISERING AF IMPLEMENTERINGSARBEJDET INDSATSOMRÅDER I KAPACITET OG TILGÆNGELIGHED I FYSIOTERAPI UDVIKLING I FYSIOTERAPIPRAKSIS SAMARBEJDE PÅ TVÆRS KVALITETSUDVIKLING OG FAGLIG UDVIKLING

3 1. Baggrund Praksisplanen for fysioterapipraksis blev godkendt af samarbejdsudvalget den 22. juni 2015 og efterfølgende i regionsrådet den 15. september Godkendelsesprocessen i kommunerne i regionen sluttede den 16. oktober Samarbejdsudvalget vedr. fysioterapi har ansvaret for at udarbejde og implementere praksisplan for fysioterapipraksis. Implementeringsplanen for 2017 er udarbejdet på baggrund af den overordnede tidsplan for implementering af anbefalingerne i Praksisplan for fysioterapipraksis , som samarbejdsudvalget vedtog på møde d. 24. februar Organisering af implementeringsarbejdet Samarbejdsudvalget har nedsat en implementeringsgruppe, som har ansvaret for fremdriften i forhold til implementering af praksisplanens anbefalinger. Implementeringsgruppen udarbejder udkast til årlige implementeringsplaner, som godkendes i samarbejdsudvalget. Implementeringsgruppen igangsætter aktiviteter i henhold til indeværende implementeringsplan. Principielle beslutninger i forbindelse med implementeringsaktiviteter forelægges samarbejdsudvalget før aktiviteten igangsættes. Årlig implementeringsplan Den årlige implementeringsplan skal så vidt muligt udfolde og konkretisere de enkelte anbefalinger, herunder beskrive opgavefordelingen mellem parterne i forhold til implementering af anbefalingerne. Som minimum beskrives, hvilken indsats der skal sættes i gang for at implementere anbefalingen og hvem der er ansvarlig herfor. Årlig implementeringsstatus Samarbejdsudvalget orienteres løbende om arbejdet i implementeringsgruppen. Implementeringsgruppen udarbejder desuden årligt en samlet rapport over implementeringsarbejdet for det forgangne år, som forelægges samarbejdsudvalget til godkendelse. Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde modtager årligt afrapportering om implementering af praksisplanen. 2. Indsatsområder i 2017 Denne implementeringsplan er den anden plan for arbejdet med Praksisplanen for fysioterapi og et resultat af drøftelser mellem parterne bag planen. I det kommende år lægger implementeringsarbejdet særlig vægt på at udvikle samarbejdet mellem fysioterapeuter og kommuner i regionen. Dette indebærer, at der vil blive igangsat initiativer, som styrker samarbejdet mellem fysioterapeuter og kommunerne i regionen. 3

4 I 2017 vil implementeringsarbejdet følge op på fremdriften i en række samarbejdsprojekter igangsat forrige år. Konkrete erfaringer, viden og/eller resultater fra projekterne forventes at foreligge i 2017, som kan indgå i det videre arbejde med implementering af praksisplanen. Samarbejdsprojekterne har fokus på at styrke samarbejdet mellem fysioterapeuter og relevante samarbejdsparter, såsom brugere og speciallæger. Et andet projekt har fokus på at styrke fysioterapeuternes kendskab og anvendelse af forløbsprogrammer, således en opgavefordeling mellem sundhedsvæsenets aktører samt koordinering og kommunikation mellem de involverede parter sikres. I 2017 vil implementeringsarbejdet også fokusere på kvalitets- og faglig udvikling af fysioterapipraksis. Der skal arbejdes videre med at konkretisere strategien for patientsikkerhedsarbejdet vedtaget i Dernæst skal der følges op på fremdriften i en række kvalitetsprojekter igangsat forrige år. Disse projekter har fokus på efterlevelse af kliniske retningslinjer og systematisk brug af effektmål i fysioterapipraksis, understøttelse af klinikkernes eget arbejde med kvalitetsudvikling samt brugerinddragelse.. Konkrete erfaringer, viden og/eller resultater fra projekterne forventes at indgå i det videre implementeringsarbejde i Opbygningen i implementeringsplanen følger overordnet opbygningen i praksisplanen for fysioterapipraksis med fokus på de anbefalinger, som der skal arbejdes med i Kapacitet og tilgængelighed i fysioterapi God og lige adgang til fysioterapipraksis understøttes gennem indsatser, der fokuserer på kapacitet og tilgængelighed ud fra borgernes behov. Kapaciteterne i fysioterapipraksis skal som udgangspunkt fordeles ligeligt mellem planområderne. Det er en målsætning, at praktiserende fysioterapeuter praktiserer i bæredygtige klinikker, hvor organiseringen understøtter høj faglig kvalitet og samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen. Kapaciteterne i fysioterapipraksis skal fastholdes på nuværende niveau, men kapaciteten skal analyseres og vurderes igen i planperiodens tredje år, såfremt der er væsentlige ændringer i faktorer, som kan påvirke kapaciteten. Anbefalinger der skal arbejdes med i 2017: At samarbejdsudvalget årligt følger op på fysisk tilgængelighed i fysioterapipraksis. Opfølgningen sker på baggrund af yderregistrets oplysninger (anbefaling 9). At samarbejdsudvalget planlægger en indsats for at udbrede tilbuddet om elektronisk kommunikation i fysioterapipraksis (anbefaling 10). At samarbejdsudvalget følger op på indberetning af ventetider til sundhed.dk (anbefaling 11). Vedr. anbefaling 9 tilbyder Region Hovedstaden klinikker i praksissektoren at blive tilgængelighedsmærket gennem God Adgang. Det betyder, at praktiserende fysioterapeuter gratis og efter aftale med God Adgang kan få undersøgt deres kliniks fysiske adgangsforhold, få rådgivning om hvad der kan gøres for at øge tilgængeligheden for borgere med funktionsnedsættelser og få et 4

5 medlemskab af God Adgang frem til udgangen af Oplysningerne om tilgængelighedsforhold vises på sundhed.dk og godadgang.dk, så borgere kan få viden om, hvorvidt en given klinik har god adgang eller ej. Regionen arbejder således på løbende forbedring af tilgængeligheden i fysioterapipraksis samt sikre at oplysninger om tilgængeligheden gøres tilgængelig for borgerne på Der vil i 2017 iværksættes konkrete tiltage for at øge fysioterapeuternes tilslutning til ordningen, og dermed gøre tilbuddet mere synligt og attraktivt. Vedr. anbefaling 11 skal der følges op på indrapportering af fysioterapeuters ventetider på sundhed.dk, for at sikre opfyldelse af overenskomstens krav. Der vil være årlig opfølgning på antallet af klinikker der oplyser ventetider på sundhed.dk. 4. Udvikling i fysioterapipraksis Parterne bag praksisplanen er enige om at understøtte udviklingen af fysioterapipraksis som en integreret del af sundhedsvæsenet, herunder at styrke samarbejdet mellem fysioterapipraksis og det øvrige sundhedsvæsen med fokus på sammenhængende forløb. Parterne er endvidere enige om at der i planperioden skal arbejdes med kvalitetsudvikling og faglig udvikling i fysioterapipraksis, således patienterne modtager og oplever høj faglig kvalitet i fysioterapeutisk behandling. 4.1 Samarbejde på tværs For at styrke sammenhængen i tværsektorielle patientforløb er et nyt og styrket samarbejde mellem sundhedsvæsenets aktører vigtigt. Der skal derfor arbejdes med at sikre, at fysioterapeuter indgår i nye samarbejdsformer og organisatoriske løsninger med integrerede indsatser på tværs af kommuner, region og praksissektor. Praksisplanen har som målsætning at sikre lige adgang til fysioterapeutisk behandling. I den forbindelse skal det afdækkes hvordan der kan arbejdes med lighed i sundhed i fysioterapipraksis. Anbefalinger der skal arbejdes med i 2017: At udvikle brugerinddragelse i fysioterapipraksis både med patienter i almindelig fysioterapeutisk behandling samt med personer med et svært fysisk handicap eller personer med funktionsnedsætttelse som følge af progressiv sygdom, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi efter lægens henvisning (anbefaling 12) At forbedre kommunikation mellem fysioterapipraksis og andre faggrupper/dele af sundhedsvæsenet (anbefaling 13) At arbejde med erfaringerne fra epikriseprojektet, herunder fremme antal og kvalitet af epikriser fra fysioterapipraksis til almen praksis (anbefaling 14) At udbrede erfaringerne fra epikriseprojektet til at omfatte epikriseskrivning fra fysioterapipraksis til andre dele af praksissektoren, fx speciallæger (reumatologer og neurologer) (anbefaling 15) At afdække gråzonen mellem de kommunale tilbud og praktiserende fysioterapeuters tilbud om rehabilitering, genoptræning og vederlagsfri fysioterapi (anbefaling 16) 5

6 At sikre løbende dialog og koordination mellem kommunen og praktiserende fysioterapeuter med henblik på at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne således, at borgerne sikres et sammenhængende forløb (anbefaling 17) At gøre en indsats for bedre kommunikation mellem fysioterapeuter og hospital, fx fokusere på elektronisk kommunikation (anbefaling 21) At sikre, at der arbejdes for at sikre kendskabet til forløbsprogrammerne blandt fysioterapeuter med det formål at sikre bedre og ensartet kvalitet og samarbejde mellem de involverede sundhedsaktører (anbefaling 22) At afdække muligheder for at arbejde med lighed i sundhed i fysioterapipraksis (anbefaling 23) At muligheden for en fælles finansieret (regional og kommunal) praksiskonsulentordning for tilskudsberettiget og vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi undersøges i planperioden. Er det ikke muligt at opnå en fællesfinansieret ordning, bør andre muligheder for kvalitetsudvikling inden for vederlagsfri fysioterapi afdækkes (anbefaling 26) Vedr. den første del af anbefaling 12 har samarbejdsudvalget godkendt en ansøgning til et pilotprojekt, der vil give fysioterapeuter forskellige muligheder for at arbejde med brugerinddragelse i fysioterapipraksis. I det kommende år skal der ske en løbende opfølgning på projektet, herunder en vurdering af projektets fremdrift, de aftalte aktiviteter og behov for justeringer inden for projektplanens rammer. Status for projektets fremdrift vil blive forelagt implementeringsgruppen, der på et strategisk plan vil træffe beslutninger, der måtte være nødvendige for at holde projektet på rette spor. Vedr. anbefaling 13 skal der arbejdes med mulighederne for let adgang til elektronisk kommunikation mellem fysioterapeut og læge om faglige indikationer for behandling eller forværring af patientens almene tilstand er relevant for justering af de samlede behandlingsforløb. Efter 20 individuelle behandlinger inden for den vederlagsfri fysioterapi, skal fysioterapeuten i samarbejde med patienten og egen læge - udarbejde en undtagelsesredegørelse, som dokumenterer patientens behov for fortsat individuel behandling. Ifølge overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi ( 34, stk. 3) skal status- og undtagelsesredegørelser kunne sendes elektronisk mellem fysioterapeut, praktiserende læge og region efter gældende MedCom-standarder. Denne løsning er nu klar til at blive taget i brug, idet Region Hovedstaden og systemleverandørerne til fysioterapi- og lægepraksis har implementeret løsningen. Det er muligt at sende statusredegørelsen og undtagelsesredegørelsen elektronisk. Derfor vil der i det kommende arbejdes for at udbrede den elektroniske korrespondancemeddelelse, som kan være en smidig og direkte kommunikationsvej mellem praktiserende læge og fysioterapeut. Vedr. anbefaling 14, 15 og 21 er der igangsat et projekt, hvor formålet er at udbrede erfaringerne fra epikriseprojektet. Projektet sætter fokus på epikriser fra fysioterapeuter til speciallæger, herunder skal praksiskonsulenterne kortlægge hvilke ønsker til indholdet af epikriser, der er særligt vigtige for speciallægepraksis og sygehuse. Samtidig vil praksiskonsulenterne afklare muligheden for oprettelse/opdatering af lokationsnumre, så sygehusafdelinger også kan indgå i de styresystemer, klinikkerne benytter. 6

7 I det kommende år skal der ske en løbende opfølgning på projektet, herunder en vurdering af projektets fremdrift, de aftalte aktiviteter og behov for justeringer inden for projektplanens rammer. Status for projektets fremdrift vil blive forelagt implementeringsgruppen, der på et strategisk plan vil træffe beslutninger, der måtte være nødvendige for at holde projektet på rette spor. Vedr. anbefaling 16 er det besluttet, at problemets omfang i første omgang skal afdækkes. Der er vedtaget en procesplan for afdækning af gråzonen mellem de kommunale tilbud og praktiserende fysioterapeuters tilbud om rehabilitering, genoptræning og vederlagsfri fysioterapi. Afdækningen vil således ske i perioden fra medio oktober 2016 og forventes afsluttet medio april For at afdække problemets omfang, er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af kommunale repræsentanter og repræsentanter for praktiserende fysioterapeuter. Arbejdsgruppen har bl.a. til opgave centrale begreber som gråzone i relation til opgaven, rehabilitering, genoptræning og vederlagsfri fysioterapi. Dernæst har arbejdsgruppen til opgave at fastsætte diagnoser på de gråzone patienter som både (kan) behandles af kommunerne og af de praktiserende fysioterapeuter i regi af vederlagsfri fysioterapi. Endvidere har arbejdsgruppen til opgave at fastsætte diagnoser på gråzone patienter, som behandles af enten kommune eller praktiserende fysioterapeuter, og hvor en dialog/samarbejde kommune og praktiserende fysioterapeut imellem ville øge outcome for patienten g optimere ressourcerne. Til sidst skal der arbejdes på at belyse omfanget af behandlede patienter i 2015 i de enkelte gråzonediagnoser. Vedr. anbefaling 17 er der vedtaget en procesplan for dialog og koordination mellem kommunen og praktiserende fysioterapeuter med henblik på at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af ressourcerne således, at borgerne sikres et sammenhængende forløb. Arbejdet forventes startet medio april 2017 og forventes afsluttet ultimo Procesplanen indeholder, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kommuner og praktiserende fysioterapeuter. Når arbejdet med anbefaling 16 vedr. afdækning af gråzone er afsluttet, udvælges en eller flere gråzone-diagnoser, hvor antallet af patienter er højt i regionen. Der skal endvidere udarbejdes et idékatalog, der indeholder forslag til samarbejdsmodeller på overordnet niveau og på patient/borger niveau. Derefter vil der være en afprøvning af samarbejdsmodeller i en eller flere kommuner. Der foretages en evaluering efter en given periode. Vedr. anbefaling 22 indgår fire fysioterapeutiske klinikker i et pilotprojekt i Region Hovedstaden, der løber frem til september I det kommende år skal der ske en løbende opfølgning på projektet, herunder en vurdering af projektets fremdrift, de aftalte aktiviteter og behov for justeringer inden for projektplanens rammer. Status for projektets fremdrift vil blive forelagt implementeringsgruppen, der på et strategisk plan vil træffe beslutninger, der måtte være nødvendige for at holde projektet på rette spor. Vedr. anbefaling 23 vil der i første omgang afholdes et idémøde med deltagelse af medarbejdere fra Enhed for Tværsektoriel Udvikling (fra sundhedsaftaleområdet og planlæggerteamet) og praksiskonsulenter. På baggrund af visionen om lighed i sundhed, målsætning og indsatsområder gennemføres en brainstorm proces, hvor der udvikles idéer til hvordan der kan arbejdes med lighed i sundhed i fysioterapipraksis. Idémødet planlægges at finde sted ultimo januar Vedr. anbefaling 26 har kommunerne vedtaget en procesplan for at undersøge muligheden for en fælles finansieret (regional og kommunal) praksiskonsulentordning. Arbejdet forventes at starte primo 2017, og består af at der nedsættes en arbejdsgruppe Praksiskonsulent med repræsentanter fra kommunerne. Arbejdsgruppen har til opgave at kortlægge potentielle opgaver, der ønskes udført af 7

8 praksiskonsulenter. Dernæst vil der beregnes en udgift til praksiskonsulenter og komme med muligheder for finansiering mellem region og kommuner. Endvidere vil arbejdsgruppen kortlægge, hvorledes opgaverne alternativt kan varetages af kommunerne. Det forventes, at arbejdsgruppens konklusioner forelægges for embedsmandsudvalget og implementeringsgruppen. 4.2 Kvalitetsudvikling og faglig udvikling Det er et mål for kvalitetsarbejdet, at fysioterapipraksis arbejder med målrettet og systematisk kvalitetsudvikling af overenskomsten og Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) som ramme. Kvalitetsarbejdet tilrettelægges derfor, så det understøtter patientoplevet kvalitet, organisatorisk kvalitet, sundhedsfaglige kvalitet og datadrevet kvalitetsudvikling. Anbefalinger der skal arbejdes med i 2016: At arbejdet med patientsikkerhed sker i tæt samarbejde med den regionale patientsikkerhedsorganisation med særligt fokus på alvorlige hændelser og nær-hændelser (anbefaling 30) At samarbejdsudvalget løbende vurderer behovet for at understøtte implementering af kliniske retningslinjer i fysioterapipraksis (anbefaling 31) At samarbejdsudvalget understøtter, at den enkelte praksis får metoder og kompetencer til at arbejde med kvalitetsudvikling i egen praksis (anbefaling 35) At samarbejdsudvalget understøtter brugen af data i kvalitetsudviklingen herunder brugen af datafangst og diagnosekodning i det omfang overenskomstens parter påbegynder implementeringen (anbefaling 36) At samarbejdsudvalget undersøger muligheden for brug af effektmåling til kvalitetsudvikling i fysioterapipraksis (anbefaling 37) Arbejdet med anbefaling vil ske løbende i 2017 og ud fra den vedtagne strategi for det fremtidige patientsikkerhedsarbejde i fysioterapien. Praksiskonsulenterne vil i samarbejde med regionens team omkring utilsigtede hændelser skabe opmærksomhed omkring UTH gennem undervisning og formidling af læringspunkter fra enkelte og aggregerede indrapporteringer. Vedr. anbefaling 31 og 36 pågår der et pilotprojekt i Region Hovedstaden, hvor fire fysioterapeutiske klinikker deltager. Projektet handler om datadrevet beslutningsvejledning, og fungerer også som indikatorprojekt for efterlevelse af kliniske retningslinjer på ryg-, nakke- og skulderområdet. Erfaringerne herfra vil indgå i arbejdet med en national klinisk database for fysioterapi. I det kommende år skal der ske en løbende opfølgning på projektet, herunder en vurdering af projektets fremdrift, de aftalte aktiviteter og behov for justeringer inden for projektplanens rammer. Status for projektets fremdrift vil blive forelagt implementeringsgruppen, der på et strategisk plan vil træffe beslutninger, der måtte være nødvendige for at holde projektet på rette spor. Arbejdet med anbefaling 35 vil ske kontinuerligt i planperioden, hvor praksiskonsulenterne vil benytte og beskrive anvendeligheden af kvalitetscirklen ved fremlæggelse af projekter samt udbyde workshops i forbindelse med det godkendte pilotprojekt. Endvidere tager praksiskonsulenterne udgangspunkt i kvalitetscirklen, når klinikker har behov for støtte til implementering af DDKM. 8

9 Vedr. anbefaling 37 er der udarbejdet en ansøgning til de regionale kvalitetsmidler om igangsættelse af et pilotprojekt. Pilotprojektet skal afdække det at arbejde systematisk med effektmål i fysioterapipraksis. I det kommende år skal der ske en løbende opfølgning på projektet, herunder en vurdering af projektets fremdrift, de aftalte aktiviteter og behov for justeringer inden for projektplanens rammer. Status for projektets fremdrift vil blive forelagt implementeringsgruppen, der på et strategisk plan vil træffe beslutninger, der måtte være nødvendige for at holde projektet på rette spor. 9

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi

Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig status, november 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Status på implementering af praksisplan for fysioterapi Årlig statusrapport for året 2016 af Praksisplan for fysioterapi

Læs mere

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017

Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for fodterapipraksis 2017 Implementeringsplan for 2017 (for Praksisplan for fodterapi 2017-2020)

Læs mere

Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016

Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016 Halvårlig status, 1. halvår 2016 dokumentet. Samarbejdsudvalget for fodterapi Samarbejdsudvalget for fodterapi Halvårlig status på implementering af praksisplan 2016 Halvårlig status for året 2016 af Praksisplan

Læs mere

Overordnet tidsplan for implementering af Praksisplan for Psykologhjælp

Overordnet tidsplan for implementering af Praksisplan for Psykologhjælp Overordnet tidsplan for implementering af Praksisplan for Psykologhjælp Nr. 1 Kapacitet Afsnit 3.2 Eksisterende kapacitet i regionen og geografisk fordeling Anbefaling som formuleret en At Samarbejdsudvalget

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Oversigt og status målsætninger i praksisplan for kiropraktik

Oversigt og status målsætninger i praksisplan for kiropraktik 12. april 2019 Oversigt og status målsætninger i praksisplan for kiropraktik 2015-2018 Udviklingsområde 1: På borgerens præmisser Udvikling af patienttilfredshedsundersøgelser Målsætning: at der i planperioden

Læs mere

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail csu@regionh.dk Dato: 28. maj 2015 Høringsskema - besvaret af Organisation:

Læs mere

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi 2016-18 Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 Økonomi og kapacitet Hvad Hvornår og status Hvem (tovholder / ansvarlig) Analyse af praktiserende

Læs mere

Implementeringsplan for psykologhjælp

Implementeringsplan for psykologhjælp Implementeringsplan for 2016-17, januar 2016 Region Hovedstaden Center for Sundhed Implementeringsplan for psykologhjælp 2016-17 Implementeringsplan for 2016-17 (for Praksisplan for psykologhjælp 2014-2017)

Læs mere

Statusrapport for implementering af praksisplan for speciallægepraksis 2016

Statusrapport for implementering af praksisplan for speciallægepraksis 2016 Årlig status 2016, November 2016 Samarbejdsudvalget for speciallæger Samarbejdsudvalget for speciallæger Statusrapport for implementering af praksisplan for speciallægepraksis 2016 November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Statusrapport for implementering af Praksisplan for. psykologhjælp (endelig version behandlet i SU ) Statusrapport for 2016

Statusrapport for implementering af Praksisplan for. psykologhjælp (endelig version behandlet i SU ) Statusrapport for 2016 Statusrapport for 2016 Center for Sundhed Region Hovedstaden Center for Sundhed Statusrapport 2016 for implementering af Praksisplan for psykologhjælp 2014-2017 (endelig version behandlet i SU 7.2.2017)

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 - for implementering af Praksisplan for kiropraktik 2013-2016 Samarbejdsudvalget for kiropraktik Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 Implementering af Praksisplan for

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Implementeringsplan 2017

Implementeringsplan 2017 Samarbejdsudvalget for speciallæger Samarbejdsudvalget for speciallæger Implementeringsplan 2017 Implementeringsplan for praksisplan for speciallæger 2017 Februar 2017 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND...

Læs mere

Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital

Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Pilotprojekt om kiropraktorers henvisningsmulighed til Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme og Radiologisk afsnit på Glostrup Hospital Kongens

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Gennemgang af forhandlingsresultatet OK ridefysioterapi

Gennemgang af forhandlingsresultatet OK ridefysioterapi Notat Danske Fysioterapeuter Gennemgang af forhandlingsresultatet OK 2018 - ridefysioterapi Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) indgik den 7. september 2018 en aftale om

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 27.08.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Praksisplan for fysioterapi 2015-19 3 Høring omkring Almen

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende fodterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 i mødelokale

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden Om forslag til praksisplan for fysioterapi 1. Baggrund Regionen og kommunerne i regionen skal ifølge overenskomsterne for praktiserende fysioterapeuter udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen

Læs mere

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal

Modelprojekter for nye samarbejdsformer 4. kvartal 2016 sep-16 i udvalgte samordningsudvalg/kommuner fra 1. kvartal For perioden frem til og med 2. kvartal 2018 Hvilke indsatser forventes at lande hvornår i DAS og Samordningsudvalgene - Sundhedsn 2015-2018 Opdateret 07.09.2017 Indsats 6 Nye samarbejdsformer Udvælge

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Kommissorium for Midtklyngen

Kommissorium for Midtklyngen Sundhedsstyregruppen Klyngestyregruppe Kontaktgrupper Kommissorium for Midtklyngen 1 Kommissorium for klyngestyregruppen i Midtklyngen Baggrund Det fremgår af Sundhedslovens 205, at regionsrådet og kommunalbestyrelserne

Læs mere

2015 Økonomi/ressourcetræk for 2015 Økonomi/ressourcetræk for 2016

2015 Økonomi/ressourcetræk for 2015 Økonomi/ressourcetræk for 2016 IMPLEMENTERINGSPLAN for Sundhedsaftalen for 2015-2018 Farvekode: Borgeren som aktiv samarbejdspart Farvekode: Nye og bedre samarbejdsformer Farvekode: Lighed i sundhed Farvekode: Sammenhæng og kvalitet

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. maj 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering maj 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien

Notat vedr. Ny Overenskomst for Fysioterapien Område: Overenskomst Fysioterapi Afdeling: Praksisafdelingen Journal nr.: 14/28031 Dato: 2. september 2014 Udarbejdet af: Susanne Krysiak E mail: susanne.krysiak@rsyd.dk Telefon: Notat vedr. Ny Overenskomst

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. august 2019 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering august 2019 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Forhandlingsoplæg til overenskomstforhandling med Dansk Psykolog

Forhandlingsoplæg til overenskomstforhandling med Dansk Psykolog REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Forhandlingsoplæg til overenskomstforhandling med Dansk Psykolog Forening 05-10-2015

Læs mere

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Overordnede grundvilkår, bekendtgørelse og vejledning Én sundhedsaftale pr. region Udgangspunkt i

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj 2015

Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj 2015 Status for arbejdet med mål i sundhedsplanen, maj Mål i sundhedsplanen Status på målopfyldelse: Afrapportering 1. 70% af de akutte patienter udskrives direkte fra FAM 2. Alle akutte patienter til indlæggelse

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018

Region Hovedstaden. Sundhedsaftale 2015-2018 Region Hovedstaden Sundhedsaftale 2015-2018 1 Sundhedsaftalens opbygning Politisk aftaledel: Mål og visioner Administrativ aftaledel: Indsatsbeskrivelser Bilagsdel: Konkrete aftaler, vejledninger m.m.

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 09-11-2017 NCHO/NIVG/ELSD Sagsnr. 4-1010-336/1 Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dette oplæg danner baggrund for arbejdsgruppens drøftelser på 2. workshop

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen

Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes nære sundhedstilbud/ Det hele sundhedsvæsen Regionernes vision for et helt og sammenhængende sundhedsvæsen Regionerne er meget mere end sygehuse Regionerne er også en række nære sundhedstilbud:

Læs mere

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland

Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland Implementeringsplan for Kræftrehabilitering og palliation i Region Sjælland 1. Indledning Cirka 50 procent af de borgere, som rammes af kræft (herefter kræftpatienter eller patienter), bliver i dag helbredt

Læs mere

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål: 1. Har regionen en politik, som dækker leverandørerne i primærsektoren på tværs og hver enkelt leverandør?

POLITIKERSPØRGSMÅL. Spørgsmål: 1. Har regionen en politik, som dækker leverandørerne i primærsektoren på tværs og hver enkelt leverandør? Koncern Praksis Udviklingsenheden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 Web www.regionh.dk Dato: 4.. juli 2012 Spørgsmål nr.: 098 Dato: 18. juni 2012 Stillet

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Praksisplan på fysioterapiområdet

Praksisplan på fysioterapiområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Tine.Canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/17608 Telefon: 76631409 Dato: 11. august 2009 Notat Praksisplan på

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden

Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Fysioterapi i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 08.00-09.00 i mødelokale

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden

Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud. i Region Hovedstaden Program for tværsektorielle kompetenceudviklingstilbud i Region Hovedstaden Baggrunden for det tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram Region Hovedstadens tværsektorielle kompetenceudviklingsprogram

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp

Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende Psykologhjælp SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende Psykologhjælp * Der afholdes formøde for politikere kl. 09.30-10.00 i mødelokale H4 * Der afholdes formøde for psykologerne

Læs mere

Udkast til Praksisplan for fysioterapi 20152019

Udkast til Praksisplan for fysioterapi 20152019 Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 Udkast til Praksisplan for fysioterapi 20152019 KKR HOVEDSTADEN Indholdsfortegnelse RESUMÉ 4 BEGREBER 6 1. INDLEDNING 8 1.1 Afgrænsning 9 1.2 Hvad er fysioterapi?

Læs mere

RLTN s behov og interesser i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger

RLTN s behov og interesser i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN RLTN s behov og interesser i forbindelse med de kommende overenskomstforhandlinger

Læs mere

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. August 2018

Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering. August 2018 Porteføljestyringsværktøj, Følgegruppen for Genoptræning og Rehabilitering August 2018 Farvekoder: Grøn = indsatsen forløber planmæssigt Gul = indsatsen kræver opmærksomhed i følgegruppen/afventer afklaringer

Læs mere

Indsatsområde 1. Projektledelse og porteføljestyring

Indsatsområde 1. Projektledelse og porteføljestyring Indsatsområde 1. Projektledelse og porteføljestyring Sikre fremdrift og optimal udnyttelse af de afsatte ressourcer i arbejdet i ekvis samt udvikle kompetencer og viden i sekretariatet. Fokus på projektledelse

Læs mere

Høring om udkast til Praksisplan for Kiropraktik Høringsskema - besvaret af Organisation: Fredensborg Kommune

Høring om udkast til Praksisplan for Kiropraktik Høringsskema - besvaret af Organisation: Fredensborg Kommune Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Høring om udkast til Praksisplan for Kiropraktik 2017-2020 Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38665315 Mail csu@regionh.dk Jnr.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Hjerterehabilitering

Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Hjerterehabilitering 21.03.2018 Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe indenfor Hjerterehabilitering Titel Kommissorium for klinisk koordinationsgruppe Hjerterehabilitering Dato og version D. 21. marts 2018 version 1.2

Læs mere

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version

Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Dato: 27. september 2017 Brevid: 3362292 Hvidbog om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, revideret version Udvalget har i 2016 og 2017 haft flere politiske drøftelser og haft mange forskellige temaer

Læs mere

1 Indledning. 2 Shared care

1 Indledning. 2 Shared care 1 Indledning Anvendelsen af ny teknologi og samarbejde med praksissektoren er højt prioriterede udviklingsområder i Region Midtjyllands psykiatriplan. Regionsrådet nedsatte på den baggrund i februar 2008

Læs mere

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale

Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale Oversigt over igangværende udviklingsinitiativer i regi af sundhedsaftalen/nationale initiativer (opdateret 3.10.) Afsnit i sundhedsaftalen Beskrivelse af indsats Status Forankring Slutrapportering Vision

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler VEJ nr 9406 af 04/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 4-1010-336/1 Senere ændringer

Læs mere

Forslag til organisering af den tværsektorielle indsats på lænderygområdet

Forslag til organisering af den tværsektorielle indsats på lænderygområdet Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forslag til organisering af den tværsektorielle indsats på lænderygområdet -2020

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN HILLERØD KOMMUNE 18. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Hillerød Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Hillerød Kommune

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune

Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune Strategiske pejlemærker for Det Nære Sundhedsvæsen i Holbæk Kommune Bedre sammenhæng i tværsektorielle forløb Faglig udvikling Aktiv styring og planlægning Fokus og målgruppe (sundhedspolitikken) Fokus:

Læs mere

2.2 Samarbejde med patienter og pårørende om udviklingen af sundhedsvæsenet

2.2 Samarbejde med patienter og pårørende om udviklingen af sundhedsvæsenet Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper

Klyngestyregruppe. Klynge-temagruppe for børn, unge og familien. Faste grupper. Ad hoc grupper Kommissorium for Klyngestyregruppe for Midtklyngen 2016 [AS 2. UDKAST] Baggrund Med Sundhedsaftalen 2015-2018 er der sat en fælles politisk retning for udviklingen af det sammenhængende og nære sundhedsvæsen

Læs mere

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik

Region Hovedstaden. Forebyggelses- politik Region Hovedstaden Forebyggelses- politik 24. juni 2008 Baggrund Regionsrådet har i de sundhedspolitiske hensigtserklæringer besluttet at udarbejde en forebyggelsespolitik, der skal være retningsgivende

Læs mere

Region Hovedstadens erfaringer fra evaluering og revision af Forløbsprogram for Demens

Region Hovedstadens erfaringer fra evaluering og revision af Forløbsprogram for Demens s erfaringer fra evaluering og revision af Forløbsprogram for Demens Line Sønderby Christensen, chefkonsulent, Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen, Demensdage 23/5-2019 1 Grethes case det optimale forløb

Læs mere

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering

Grundaftale om værdier, samarbejde og organisering 1. Formål Sundhedsaftalens parter i Region Syddanmark har valgt at udarbejde en grundaftale om værdier, samarbejde og organisering, fordi parterne mener, at et værdibaseret samarbejde er grundforudsætningen

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden

Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden 1 REGION HOVEDSTADEN FREDERIKSSUND KOMMUNE 17. november 2010 Tillægsaftale til sundhedsaftale for Region Hovedstaden aftalt mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden Sundhedsaftalen mellem Frederikssund

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 23-02-2018 Sagsnr. 4-1010-336/1 PLAN plan@sst.dk Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler 1 Indledning Rammerne for sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler er fastlagt i

Læs mere

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj

Sundhedsaftalen Porteføljestyringsværktøj Sundhedsaftalen 2015-2018 Porteføljestyringsværktøj Følgegruppen for forebyggelse Arbejdsgruppen: Arbejdet med udvikling af Nye rammer for nye rammer for kronisk kronisk sygdom sygdom og udviklingen af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Praksisplan for fysioterapi 2015-2019

Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 Praksisplan for fysioterapi 2015-2019 KKR HOVEDSTADEN Indholdsfortegnelse RESUMÉ 4 BEGREBER 6 1. INDLEDNING 8 1.1 Afgrænsning 9 1.2 Hvad er fysioterapi? 10 Rammer

Læs mere