Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicappolitik i Norddjurs Kommune"

Transkript

1 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr

2 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre. Politikken bygger videre på den tidligere handicappolitik, men afspejler nu i højere grad kommunens øgede fokus på inklusion, tværgående indsatser og aktiv inddragelse af borgerne. Læsevejledning Handicappolitikken består af følgende dele: Ramme og målgrupper: Beskriver de konkrete rammer, der sættes for handicappolitikken af FN s Standardregler om lige muligheder for handicappede og Konvention om rettigheder for personer med handicap Vision: Udpeger retningen for Norddjurs Kommunes handicappolitik Strategiområder: Beskriver de hovedelementer, der indgår i politikken Opsamler de væsentligste opmærksomhedspunkter for hver strategi Implementering: Beskriver hvordan handicappolitikken udmøntes. Rammen Fundamentet for Norddjurs Kommunes handicappolitik er FN s standardregler om lige muligheder for handicappede og FN s konvention om rettigheder for personer med handicap. Grundtanken i konvention er, at personer med handicap på alle områder skal have lige muligheder og samme rettigheder som andre mennesker. Målgruppe Målgruppen for Norddjurs Kommunes handicappolitik er handicappede, deres pårørende og deres omgivelser. I FN s standardregler om Lige Muligheder for Handicappede defineres et handicap, som tab eller begrænsning af muligheder for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Der skelnes videre mellem funktionsnedsættelse og handicap. Funktionsnedsættelse er det objektivt konstaterbare hos personen, som for eksempel nedsat syn, spastiske lammelser eller en psykisk lidelse. Handicap er ikke knyttet til det enkelte individ. Det er omgivelsernes manglende evne til at kompensere den enkelte for sin funktionsnedsættelse. Handicap = Funktionsnedsættelse + Barriere Lige muligheder = Funktionsnedsættelse + Kompensation En funktionsnedsættelse er dermed ikke ensbetydende med et handicap, hvis omgivelserne kan kompensere for denne. 2 HANDICAPPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE

3 Handicapbegrebet udvikler sig hele tiden i takt med, at det omgivende samfund bliver bedre til at indrette sig, så det modsvarer de behov og krav, som mennesker med funktionsnedsættelser har. Det, vi i dag opfatter som et handicap, behøver altså ikke nødvendigvis at blive opfattet som et handicap i morgen. Den mere mundrette definition er: Et handicap er en konstateret fysisk, psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som afføder et kompensationsbehov for, at den pågældende kan fungere på lige fod med andre borgere. Visionen Visionen for Norddjurs Kommunes handicappolitik er: Det er Norddjurs Kommunes vision, at handicappede borgere får mulighed for at tage ansvar for eget liv og får mulighed for og ret til et liv som alle andre. Det betyder, at Norddjurs Kommune vil sikre: At handicappede borgere modtager en sammenhængende, helhedsorienteret og tværgående indsats og sagsbehandling, hvor der er særligt fokus på overgange. At handicappede borgere inddrages i beslutninger, der påvirker deres eget liv og understøttes i at tage ansvar for eget liv. At alle handicappede borgere oplever inkluderende dagtilbud, skoler og andre uddannelsestilbud samt et inkluderende arbejdsmarked, der tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger. At alle handicappede får mulighed for at deltage i et rigt og varieret udbud af kultur-, sports- og fritidsaktiviteter, hvor de enten kan deltage på lige fod med andre eller i særlige tilbud. At handicappede borgere tilbydes boliger, der imødekommer den enkeltes særlige behov uden at ekskludere. At handicappede borgere understøttes i at benytte de etablerede sundhedstilbud og sundhedsfremmende initiativer. At handicappede borgere oplever, at bygninger, veje, pladser, byinventar, grønne områder og offentlige transportmidler er tilgængelige. At kendskabet til handicappede borgeres særlige behov og forudsætninger udbredes til borgere, virksomheder og kommunale medarbejdere, så alle kan blive behandlet ligeværdigt og med forståelse og respekt. HANDICAPPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 3

4 Strategiområder Med afsæt i visionen tager indsatsen overfor handicappede borgere udgangspunkt i følgende strategiområder: Sammenhængende, helhedsorienteret og tværgående indsats og sagsbehandling Medinddragelse, medbestemmelse og kommunikation Det gode hverdags- og familieliv Inkluderende dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser Et inkluderende arbejdsmarked Et aktivt kultur-, idræts- og fritidsliv Gode boliger og botilbud Sundhedsfremmende initiativer Tilgængelighed Nedbrydelse af omverdenens fordomme Frivillighed. Sammenhængende, helhedsorienteret og tværgående indsats og sagsbehandling En sammenhængende, helhedsorienteret og tværgående indsats og sagsbehandling er afgørende for en person med handicap og dennes pårørende, og stiller særlige krav til de fagpersoner, der arbejder på området. Det kræver, at de fagprofessionelle kan samarbejde på tværs af områder, afdelinger og tilbud, og at arbejdet koordineres. Dette skal ske med udgangspunkt i den handicappedes individuelle behov og ønsker. Hvis målet skal nås, skal der ske en videreudvikling af arbejdet, som det fungerer i dag. Der skal sættes særligt fokus på gode overgange, så overgangene fra barndom til ungdomsliv og videre til voksenlivet foregår så gnidningsløst som muligt. Dette gælder særligt overgangen fra barn til ung, der kan være problematisk både for den handicappede selv og dennes forældre. Ungdomslivet er en særlig fase, hvor der er særlige behov. Der skal derfor sikres særlige tilbud til unge. Det skal sikres, at de fagprofessionelle kender til de tilbud og muligheder, der er i Norddjurs Kommune og deler deres viden. Derudover skal der skabes en helhedsorienteret indsats, hvor den enkeltes netværk også inddrages. Det kan til tider være svært at være ægtefælle til, forældre til eller barn af en handicappet. De pårørende skal støttes og hjælpes, så de kan bidrage med at skabe et godt liv for deres nærmeste med et handicap. Der skal sikres en sammenhængende, helhedsorienteret og tværgående indsats og sagsbehandling med den handicappede borgers behov og ønsker for øje. Der skal sættes særligt fokus på gode overgange. Dette gælder særligt overgangen til ungdomslivet. 4 HANDICAPPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE

5 De pårørende skal understøttes og hjælpes for at sikre en helhedsorienteret indsats. Det skal sikres, at de fagprofessionelle kender til de tilbud og muligheder, der er i Norddjurs Kommune. Samtidig skal der skabes vidensdeling på tværs af områder og sektorer. Medinddragelse, medbestemmelse og kommunikation De fleste ønsker at være selvstændige og kunne træffe beslutninger om eget liv. Handicappede borgere skal opleve, at blive inddraget i og have indflydelse på beslutninger omkring eget liv store såvel som små. Det vil sige, at den enkelte skal ses og føle sig som en aktiv og ligeværdig medspiller. Den handicappede har således også selv et ansvar for eget liv og de beslutninger, der bliver truffet. Det betyder også, at information omkring tilbud, muligheder osv. skal være tilgængelig og let forståelig. Det gælder både den skrevne information og den mundtlige kommunikation. Særligt sidstnævnte er vigtig, idet handicappede ligesom alle andre har forskellige forudsætninger og derved forskellige behov. Fokusområder Det skal sikres, at handicappede borgere er aktive og ligeværdige medspillere i beslutninger omkring deres eget liv. Information om Norddjurs Kommunes tilbud, muligheder osv. skal være let tilgængelig og forståelig. Det gode hverdags- og familieliv Langt de fleste borgere ønsker at klare sig selv og være så uafhængige af andre som muligt. Dette gælder særligt i forhold til løsningen af de daglige opgaver. Det er derfor vigtigt, at den hjælp, der ydes, tager udgangspunkt i den enkeltes behov og forudsætninger og hjælper den handicappede til at blive så selvhjulpen som mulig. Det vil sige, at den praktiske og personlige hjælp skal understøtte dette. Velfærdsteknologi kan her bidrage til at gøre hverdagen lettere for borgerne og styrke deres muligheder for et liv uafhængigt af offentlig hjælp og støtte. Velfærdsteknologiske løsninger skal derfor tilbydes, hvor dette er muligt og giver mening. Et andet aspekt af det gode hverdagsliv er muligheden for at få eller opretholde et godt familieliv. Dette gælder uanset, om det er far, mor eller barn, der er handicappet. Familier med handicap stilles overfor nogle særlige problematikker, hvorfor de nogle gange kan have særlig brug for hjælp og understøttelse. Det kan eksempelvis være svært at planlægge sommerferie, få ens handicappede barn passet og ordnet hverdagens gøremål. Børn af handicappede forældre står overfor nogle helt særlige problemstillinger, da far eller mor ikke er som alle andre. Det kan som barn være svært at acceptere. Samtidig kan barnet have nogle behov, som den handicappede forældre ikke har mulighed for at opfylde. Der skal derfor sættes HANDICAPPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 5

6 fokus på netop disse børn og deres behov. Fokusområder Norddjurs Kommune vil sikre et godt hverdagsliv for den handicappede ved at støtte dennes mulighed for at være så selvhjulpen som muligt. Dette kan ske gennem træning, vedligeholdelse af evner og anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger. Handicappede og deres pårørende skal have mulighed for at få eller opretholde et godt familieliv. Der skal sættes særlig fokus på børn af handicappede forældre. Inkluderende dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser Dagtilbud og skoler i Norddjurs Kommune skal arbejde med inklusion ikke blot for børn/unge med et handicap men for alle. Arbejdet med inklusion kan medvirke til at øge barnets/den unges muligheder senere i livet. Samtidig lærer det børn og unge at anerkende og acceptere hinandens forskelligheder. Inklusion må ikke forveksles med rummelighed eller integration. Inklusion handler om, at børnene og de unge føler sig om aktive og ligeværdige deltagere i fællesskabet. De skal føle sig set og anerkendt, samt sikres social, personlig og faglig udvikling. Det betyder, at tilbuddene skal tilpasses børnene og de unge. Inklusion er ikke ensbetydende med, at barnet/den unge nødvendigvis skal benytte de almene tilbud men det rigtige tilbud. Det vil sige, at specialtilbuddene i Norddjurs Kommune skal opretholdes og udvikles. Inklusion stiller krav til de fagprofessionelle. De skal sikre, at børnene og de unge stilles overfor stimulerende og udviklingsorienterede læringsmiljøer, der formår at understøtte og udfordre den enkelte. I arbejdet med inklusion skal der benyttes kompenserende teknologiske hjælpemidler, hvor dette kan lade sig gøre. Det er Norddjurs Kommunes mål, at flest muligt skal tage en ungdomsuddannelse, hvorfor indsatsen for at få unge med handicap igennem en ungdomsuddannelse skal styrkes. I den forbindelse skal der arbejdes for, at overgangen til ungdomsuddannelserne bliver så let som mulig. Dette kan blandt andet ske ved at forberede den kommende uddannelsesinstitution, så den fra dag ét kender den handicappedes udfordringer og kan tage hånd om disse. Det er dog ikke nok, at den unge får en god overgang. Det kan også blive nødvendigt at understøtte den unge, så denne ikke falder fra undervejs i uddannelsen. Fastholdelsesarbejdet skal ske i et samarbejde mellem Norddjurs Kommune og ungdomsuddannelserne. Der skal arbejdes inkluderende i skoler og dagtilbud. Hvis dette skal lykkes, skal de fagprofessionelles kompetencer styrkes, teamsamarbejdet skal videreudvikles, og forældrene skal inddrages i højere grad end tidligere. Der skal sættes fokus på gode overgange til ungdomsuddannelserne, så flest muligt får mulighed og lyst til at fortsætte skolegangen efter folkeskolen. Der skal sættes fokus på fastholdelse af handicappede unge på ungdomsuddannelserne. 6 HANDICAPPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE

7 Et inkluderende arbejdsmarked Det er vigtigt for vores selvopfattelse at have et arbejde. Det skyldes, at vores arbejde er en del af vores identitet og dennes dannelse. Samtidig giver arbejdet en mulighed for at føle sig som en del af et fællesskab på arbejdspladsen. Det giver også muligheden for at føle sig som en del af et større hele, idet man bidrager til samfundet på lige fod med alle andre. Sidst men ikke mindst giver et arbejde mulighed for at forsørge sig selv og derved opnå selvstændighed. Et inkluderende arbejdsmarked kræver, at både Norddjurs Kommune, andre offentlige arbejdspladser og det private arbejdsmarked tænker nyt og anderledes. Der skal tænkes i ressourcer og muligheder frem for begrænsninger. Dette gælder i forhold til den handicappede, hvor der skal større fokus på dennes ressourcer, udvikling og arbejdsevne. Det gælder imidlertid også i forhold til, hvad der kan betragtes som et arbejde. Her skal Norddjurs Kommune som arbejdsplads agere foregangsmand. Der skal arbejdes målrettet for at sikre et inkluderende arbejdsmarked, hvor den enkelte får mulighed for at bidrage med sin viden og kompetencer. Der skal i endnu højere grad sættes fokus på den enkeltes ressourcer og på at udvikle den enkeltes arbejdsevne. Forståelsen af, hvad der udgør et arbejde, skal nytænkes. Et aktivt kultur-, idræts- og fritidsliv En del af det hele menneske er, at man også har mulighed for at have et rigt kultur-, idræts- og fritidsliv. Det skal derfor sikres, at der er et rigt og varieret udbud af kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter i Norddjurs Kommune, der er tilgængelige for kommunens handicappede borgere. Det betyder, at kommunen skal understøtte foreninger og kulturinstitutioner, så de bedst muligt kan inkludere handicappede borgere i deres aktiviteter. Det kan samtidig kræve, at der igangsættes eller opretholdes særlige tilbud til handicappede borgere. Det skal sikres, at handicappede borgere har mulighed for at deltage i et rigt og varieret udbud af kultur-, idræts-, og fritidsaktiviteter. Det kan enten være i de almene tilbud eller i særlige tilbud. HANDICAPPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 7

8 Gode boliger og botilbud Boligen er et vigtigt holdepunkt i vores hverdag, idet den skaber faste rammer og tryghed. Vi har alle forskellige behov, ønsker og præferencer for, hvordan vores bolig skal indrettes, hvor den skal ligge osv. Dette gælder også kommunens handicappede borgere. Der er derfor brug for en bred vifte af forskellige boliger og botilbud. Disse skal kunne tilpasses den enkeltes ønsker og behov, og understøtte den handicappedes trivsel og selvstændighed. Herved sikres også, at borgeren så vidt mulig kan forblive i sit nærmiljø og ikke skal gøre brug af botilbud uden for kommunen. Der skal samtidig tænkes i inkluderende boligbyggerier. Derfor skal eksempelvis tilgængelighed tænkes ind, når der skal opføres nye boliger eller allerede opførte boliger skal ombygges. Dette skal ske over hele kommunen. Der skal tænkes i inkluderende boligbyggerier over hele kommunen. Det skal fortsat sikres, at der er en bred vifte af egnede boligtilbud i kommunen til handicappede borgere, der opfylder den enkeltes behov. Sundhedsfremmende initiativer Norddjurs Kommune har særlig fokus på sundhedsfremme og forebyggelse, hvorfor der er igangsat mange generelle sundhedsindsatser. Personer med handicap kan dog have behov for en særlig indsats og støtte, da de kan opleve yderligere barrierer. Disse barrierer kan både være fysiske og psykiske. Barriererne er blandt andet medvirkende til, at især psykisk syge og udviklingshæmmede har en væsentlig lavere gennemsnitlig levealder end andre. Der skal derfor øget fokus på at understøtte kommunens handicappede borgere i at have en sund livsstil med blandt andet varieret kost, motion, fravær af misbrug osv. Det skal samtidig sikres, at de handicappede støttes i at benytte de sundhedstilbud, der er tilgængelige i kommunen/regionen. Desuden skal der sættes særlig fokus på de handicappede borgere, der ud over deres handicap også lider af en kronisk sygdom og/eller har et misbrugsproblem. Disse borgere har nogle helt særlige behov, der skal imødekommes. Der skal øget fokus på at understøtte handicappede borgere i en sund livsstil. Der skal sættes fokus på, at personer med handicap understøttes i at benytte de eksisterende sundhedstilbud, og at det nære sundhedsvæsen også tilpasses til de særlige behov, som handicappede borgere har. Der skal sættes særligt fokus på handicappede borgere med kroniske sygdomme og misbrugsproblemer. 8 HANDICAPPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE

9 Tilgængelighed En vigtig forudsætning for, at visionen kan opnås, er, at de overordnede rammer er til stede. Det er vanskeligt at blive en aktiv og ligeværdig deltager i fællesskabet, hvis rammerne omkring fællesskabet ikke er fysisk tilgængeligt. Norddjurs Kommune ønsker derfor løbende at forbedre den fysiske tilgængelighed i kommunen. Det gælder bygninger, veje, pladser, grønne områder, byinventar og offentlig transport. Der skal igangsættes en dialog om, hvor behovet er størst, og hvad der reelt virker. Tilgængelighed skal altså indarbejdes som et fast element i den øvrige planlægning. På den vis bliver Norddjurs Kommune tilgængelig for alle. Norddjurs Kommune skal gøres tilgængelig for alle. Det gælder både bygninger, veje, pladser, grønne områder, byinventar og offentlig transport. Tilgængelighed skal indarbejdes som et fast element i kommunens planlægning. Nedbrydelse af omverdenens fordomme En af de helt store barrierer for, at handicappede kan få et liv som alle andre, er omverdenens fordomme. Disse fordomme kan blandt andet have betydning for, om den handicappede kan få et job, have et aktivt fritidsliv eller benytte de almene tilbud på skole- og dagtilbudsområdet. Man kan ikke tvinge omverdenen til at ændre holdningerne til og fordommene mod handicappede. Norddjurs Kommune kan og vil imidlertid arbejde aktivt på at udbrede viden om og kendskabet til handicap for dermed at øge omverdenens bevidsthed. Dette både til borgere, virksomheder og kommunale medarbejdere. Viden om og kendskabet til handicap skal udbredes til borgere, virksomheder og kommunale medarbejdere. Frivillighed Norddjurs kommune har mange frivillige ildsjæle, der gerne vil gøre en forskel også for personer med handicap. Den frivillige indsats i Norddjurs Kommune er vigtig og højt værdsat. Frivillige har ofte en helt særlig mulighed for at skabe unikke relationer og dermed gøre en forskel for deres medmennesker. Alligevel oplever mange, at handicapområdet er lukket land, hvilket ikke er hensigten. Der skal derfor i højere grad end i dag tænkes i, hvordan de frivilliges ressourcer bedst muligt kan udnyttes. HANDICAPPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE 9

10 De frivillige kræfter skal i højere grad, end det er tilfældet i dag, inddrages i arbejdet med at opnå lige muligheder for handicappede. Norddjurs Kommune skal sikre, at de frivillige har tilstrækkelig viden til, at indgå i et positivt og aktivt samspil med de handicappede. Implementering Handicappolitikken vil fremadrettet blive udmøntet i forbindelse med udarbejdelsen af mere konkrete og operationelle delpolitikker, planer og kvalitetsstandarder. Desuden skal det i forbindelse med implementeringen af politikken sikres, at der arbejdes med evidensbaserede metoder og med fokus på forebyggelse, tidlig indsats, nytænkning og afprøvning af nye metoder. Det er endvidere vigtigt, at de handicappede inddrages i et aktivt samspil med kommunen om udvikling af de enkelte servicetilbud. 10 HANDICAPPOLITIK I NORDDJURS KOMMUNE

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK

Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Vi er alle lige - -oplæg til arbejdet med en handicappolitik for Stevns kommune STEVNS KOMMUNES HANDICAPPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 28. maj 2009 HVAD ER HANDICAP? Et handicap indebærer,

Læs mere

'REVE Handicappolitik Handicappolitik

'REVE Handicappolitik Handicappolitik Handicappolitik Et fælles udgangspunkt giver højere kvalitet, derfor har Greve Kommune en handicappolitik. Behovet for en politik blev ekstra aktuelt med kommunalreformen i 2007, hvor kommunerne overtog

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast

Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast Handicappolitik 270208 Furesø Kommunes Handicappolitik Udkast - 1 - Forord Handicappolitikken er forankret politisk i Økonomiudvalget, godkendt af Byrådet, og politikken er dækkende for hele Furesø Kommune.

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Handicappolitik Med plads til alle

Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Handicappolitik Med plads til alle Denne politik retter sig mod borgere, der har varige begrænsninger af fysisk eller psykisk karakter. Udgangspunktet for Hedensted Kommunes

Læs mere

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009

Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 Handicappolitik Høje Taastrup Kommunes Handicappolitik 2009 2 Forord Ligeværd, respekt og at nedbryde barrierer er nøgleordene i Høje-Taastrup Kommunes nye handicappolitik, ligesom de er helt centrale,

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Handicappolitik. (udkast)

Handicappolitik. (udkast) Handicappolitik (udkast) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Handicappolitiske grundprincipper... 2 Kommunal opgaveløsning... 3 Boliger og tilgængelighed i fysiske omgivelser... 4 Børn og unge... 5 Uddannelse

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

HANDICAPPOLITIK

HANDICAPPOLITIK HANDICAPPOLITIK 2015-2017 Her indsættes foto af Krudtuglerne der optræder - hvis personerne på billedet kan godkende, at vi bruger det. Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i

Læs mere

HANDICAPPOLITIK 2015-2019

HANDICAPPOLITIK 2015-2019 HANDICAPPOLITIK 2015-2019 Foto: Krudtuglerne ved indvielse af boliger på Tycho Brahes Vej i Haslev, august 2013 - det handler om respekt, ligeværd og personlig frihed Indhold Forord... 3 Indledning...

Læs mere

Gribskov Kommunes Handicappolitik

Gribskov Kommunes Handicappolitik Gribskov Kommunes Handicappolitik Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed UDKAST Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Indledning til politikken...4 Grundlag...5 Kompensationsprincippet...5

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar

Aktiv deltagelse og medansvar. Handicappolitik. for Ishøj Kommune. Ishøj Kommune. Aktiv deltagelse og medansvar Handicappolitik for Ishøj Kommune Mennesket før handicappet Aktiv deltagelse og medansvar Ishøj Kommune 1 2 Aktiv deltagelse og medansvar Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle

Læs mere

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund

Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund Frederikssund, én by for alle - en politik for alle borgere i Frederikssund 1 Indledning I Frederikssund ønsker vi, at borgere med handicap på linje med alle andre borgere skal opleve at være værdsatte

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

Handicappolitik 5. marts 2012

Handicappolitik 5. marts 2012 5. marts 2012 Indledning Denne politik danner det overordnede grundlag for Rebild Kommunes løsning af opgaver for borgere med handicap. I praksis udmøntes handicappolitikken gennem kommunens kvalitetsstandarder,

Læs mere

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Billund Kommunes Handicappolitik Godk. af Byrådet 15/12-15 Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Jorden Rundt 7200 Grindsted Tlf. 79 72 72 72 www.billund.dk Indhold Indledning......................................................................................................

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik

Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik UDKAST Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik 2017-2020 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 6 Værdigrundlag... 7 Fokusområder... 8 Værdighed... 9 Sociale fællesskaber... 11

Læs mere

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017

Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Fællesskab for alle Alle i fællesskab BØRNE- OG UNGESTRATEGI BALLERUP KOMMUNE 2017 Indledning Børne- og Ungestrategien er den overordnede strategiske ramme, der er retningsgivende for, hvordan alle medarbejdere

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord Alle borgere har ressourcer og evner, som kan bruges til at skabe et godt liv for sig selv, for andre og sammen med andre.

Læs mere

Skanderborg Kommunes Handicappolitik

Skanderborg Kommunes Handicappolitik Skanderborg Kommunes Handicappolitik Lige muligheder og rettigheder for mennesker med handicap Vision Formål Udviklingsmål Opfølgning 1 Indledning Vision Byrådet besluttede i februar 2007 at pålægge Sundheds-

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Handicap og psykiatripolitik

Handicap og psykiatripolitik Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Lige muligheder for alle

Lige muligheder for alle 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 1 Lige muligheder for alle Dragør Kommunes handicap- og psykiatripolitik Læs mere på www.dragoer.dk 581620 Handicappolitik 06/11/09 13:32 Side 2 Lige muligheder

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Handicap- og Psykiatripolitik

Handicap- og Psykiatripolitik Social- og Sundhedssekretariatet Dok. nr. 306-2009-1889037 Handicap- og Psykiatripolitik Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet opstår først, når det omgivende samfund

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer

Det gode liv. Strategi for udvikling og specialisering. Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Det gode liv Strategi for udvikling og specialisering Handicap og Psykiatri, Silkeborg Kommune i samarbejde med Danske Handicaporganisationer Strategiens formål er at understøtte det gode liv for borgere

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017 Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. INDLEDNING... 3 DEN RØDE TRÅD... 3 RELATIONER... 5 FOKUSOMRÅDE... 5 LÆRING OG UDVIKLING... 6 FOKUSOMRÅDE... 2

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Handicappolitik. - mere end en hensigtserklæring

Handicappolitik. - mere end en hensigtserklæring Handicappolitik - mere end en hensigtserklæring 2 Handicappolitik - mere end en hensigtserklæring Forord Handicappolitikken 2008 for Aalborg Kommune er blevet til i et tæt samarbejde med interessenterne

Læs mere

2013 HANDICAPPOLITIK 2015

2013 HANDICAPPOLITIK 2015 2013 HANDICAPPOLITIK 2015 Indhold FORORD 05 1. INDLEDNING 06 2. HANDICAPPOLITIKKENS VÆRDIGRUNDLAG 07 Formål 07 Definition af handicapbegrebet- målgruppe for Handicappolitikken 07 Generelle principper

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Rødovre Kommunes handicappolitik

Rødovre Kommunes handicappolitik Forord Rødovre Kommunes handicappolitik Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter Rødovre Kommune endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik

Det gode liv for alle. Sønderborg Kommunes handicappolitik Det gode liv for alle Sønderborg Kommunes handicappolitik Et godt liv for alle Det er en stor glæde at præsentere Sønderborg Kommunes handicappolitik. Den handler om at fremme det gode liv for alle. Bag

Læs mere

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune » Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen«delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune Delpolitik børn og unge med handicap Denne delpolitik er den fælles ramme

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Handicap- og Psykiatripolitik. 1 Handicap- og Psykiatripolitik

Handicap- og Psykiatripolitik. 1 Handicap- og Psykiatripolitik Handicap- og Psykiatripolitik 1 Handicap- og Psykiatripolitik Handicap- og Psykiatripolitik Selvbestemmelse, medbestemmelse og brugerinddragelse er nøgleordene i Næstved Kommunes Handicap- og Psykiatripolitik,

Læs mere

STU Greve Målgrupper og takster 2015

STU Greve Målgrupper og takster 2015 STU Greve Målgrupper og takster 2015 Målgrupper, generelt STU- Greve er for unge med betydelige generelle indlæringsvanskeligheder og udviklingsforstyrrelser inden for autismespektret, hvis vanskeligheder

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015

Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015 Handicappolitik for Fanø Kommune 2011-2015 Vedtaget i Fanø Byråd den 21. januar 2008 revideret udgave vedtaget den 11. april 2011 Handicappolitik for Fanø Kommune 2011 2015 Indholdsfortegnelse Forord/Indledning...

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Handicappolitik for studerende UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Handicappolitik for studerende Vedtaget i Strategisk Ledelse 14. april 2015 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Handicappolitikens status... 3 1.2 Bidragydere... 3 2. Fundament...

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I Inklusion i Allerød Kommune Allerød Byråd har i årene 2011 og 2012 afsat en Inklusionspulje til igangsættelse af et målrettet kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer

Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer Handicapkonventionen nye krav nye muligheder nye udfordringer Socialt Lederforum 29. marts 2012 Delforedrag - Salon 22 Birgitte Kofod Olsen Menneskerettighedsrådgiver, PhD Før man har rettigheder, kan

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3

Forord. Vejle Kommune, april Leif Skov Borgmester. Foto: Handicapkonferencen, februar Fotograf: Nils Rosenvold 3 Handicappolitik 2 Forord Vejle Kommunes handicappolitik bygger på og handler om værdier - om at sikre respekt, ligeværd og lige muligheder for alle. Det er Vejle Kommunes ønske, at alle væsentlige beslutninger

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik

Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009. Handicappolitik Vedtaget i Byrådet den 25. marts 2009 Handicappolitik Indhold Forord..................................................................................... 3 Indledning................................................................................

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Handicappolitik i Langeland Kommune Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Indledning Langeland Kommunes handicappolitik skal dække alle forvaltningsområder,

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse

Mål. for Handicap og Psykiatri. Social, Sundhed og Beskæftigelse Mål for Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2013 Indledning Formålet med at udarbejde mål for Handicap og Psykiatri er, at målene angiver retning for vores arbejde og giver mening til

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Handicaprådets Handleplan

Handicaprådets Handleplan SOLRØD KOMMUNE HANDICAPRÅDET Handicaprådets Handleplan Valgperiode 2005-2009 Valgperiode 2005-2009 Indholdsfortegnelse. INDHOLDSFORTEGNELSE.... 1 INDLEDNING OG BAGGRUND.... 2 FORMÅL OG MÅLSÆTNING... 2

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere