Handicap og psykiatripolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handicap og psykiatripolitik"

Transkript

1 Handicap og psykiatripolitik Vedtaget i Byrådet i oktober 2008

2 Forord Handicap- og Psykiatripolitik er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den nye Middelfart Kommune. Formålet med politikkerne er at sætte rammerne for en realisering af Byrådets vision Sammen bygger vi broer til fremtiden. Politikkerne bliver styrende for opgavevaretagelsen på det pågældende område og for, hvilke indsatser og handlinger, der iværksættes. Handicap- og psykiatripolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommuneplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende fra vision over strategi til mål og rammer for den kommunale virksomhed og for Middelfart Kommunes fremtid. Handicap- og psykiatripolitikken er derfor gældende for arbejdet i alle kommunens forvaltninger. Dermed er grundlaget skabt for en helhedsorienteret udvikling og konkrete indsatser. Byrådet har besluttet, at tilblivelsen af samtlige delelementer i Middelfartplanen skal følge Planlovens bestemmelser. Hermed lever Middelfartplanen op til lovgivningens krav til en kommuneplan, og ikke mindst sikres borgerinddragelse i alle led. 2

3 Politikkens opbygning 1. Indledning 2. Vision for Handicap- og Psykiatriområdet 3. Politik med målsætninger, indsatsområder og evaluering Fra barn til voksen Børn af psykisk syge Indflydelse og medbestemmelse i forhold til eget liv Tilknytning til arbejdsmarkedet Fritidslivet Fysiske rammer, herunder mulighed for en bolig efter egne behov og tidssvarende boliger til alle handicapgrupper Tilgængelighed, herunder mobilitet i forbindelse med benyttelse af diverse tilbud i kommunen Mainstreaming 3

4 1. Indledning Handicap- og Psykiatripolitikken henvender sig til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Såvel borgere som ved brug af få hjælpemidler kan leve et almindeligt aktivt liv, som borgere der i deres dagligdag er afhængig af støtte og vejledning. Handicap- og Psykiatripolitikken tager sit udgangspunkt i FN-konventionen om handicappedes menneskerettigheder. Det betyder, at mennesker med funktionsnedsættelse skal kunne deltage i samfundet på lige fod med andre borgere. Politikken skal derfor være grundlaget for at sikre, at vi i Middelfart Kommune sætter fokus på manglerne ved omgivelserne og manglerne ved de samfundsskabte aktiviteter, der forhindrer mennesker med funktionsnedsættelse i at deltage på lige vilkår med andre. Den 4. juni 2007 blev kommissoriet for denne politik godkendt i Byrådet. I kommissoriet blev der fastlagt de særlige fokusområder, som politikken er bygget op omkring. Dialog, åbenhed og medinddragelse er vægtet højt gennem hele forløbet, hvorfor denne politik er et udtryk for en konkretisering af de mange udsagn og input, vi har fået fra borgere og interessenter undervejs i processen. Politikken er et vigtigt politisk styringsinstrument, for vi har et ønske om at få Handicap- og Psykiatripolitikken tænkt bredt ind i kommunen indenfor den økonomiske ramme. Derfor har vi formuleret en politik, der vil influere på kommunens aktiviteter i rigtig mange sammenhænge og indenfor de nuværende ressourcer. 2. Vision for Handicap- og Psykiatriområdet Middelfart Kommune ved, at det kræver viden og rummelighed, hvis alle borgere skal have mulighed for at benytte de samme tilbud. Derfor vil vi i samarbejde med borgere, råd, organisationer, foreninger, virksomheder, fagpersoner og pårørende skabe rammerne og dermed mulighederne for, at borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan deltage aktivt i samfundslivet og dermed forebygge isolation. I dette arbejde er det vigtigt, at vi fokuserer på det enkelte menneske frem for funktionsnedsættelsen. Middelfart Kommune vil fortælle den gode historie om, at i Middelfart er borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse en naturlig del af dagligdagen på vores arbejdspladser, på uddannelsesstederne, i boligområderne, i naturen samt i kultur- og fritidslivet. Derfor uddeler Handicaprådet en årlig pris der hædrer en særlig indsats for borgere med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Prisen kan uddeles til enkelt personer, foreninger, virksomheder m.fl. Vi har engagerede medarbejdere, som brænder for deres virke, og som ønsker at skabe nærhed og sammenhæng i den enkelte borgers liv. Middelfart kommune ønsker, at borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan leve et liv på egne præmisser. Det er derfor vigtigt, at det enkelte menneske kan tilbydes støtte og hjælpemidler til netop deres funktionsnedsættelse for på den måde at lette den daglige tilværelse. 4

5 Funktionsnedsættelsen i sig selv gør ikke den enkelte handicappet. Handicappet opstår først, når det omgivende samfund ikke er indrettet, så det modsvarer de behov og krav, mennesker med funktionsnedsættelse har. Vi tilpasser indsatsen på Handicap- og Psykiatriområdet efter den enkelte borgers behov, ønske og forudsætninger med en bred vifte af tilbud. Det betyder, at vi lægger vægt på, at det er den enkelte, der bestemmer over eget liv, og derfor understøtter vi, at enhver tager ansvar for eget liv. Vi vil mindske de barrierer, man har eller oplever som borger med en funktionsnedsættelse. Middelfart Kommune vil fremstå som det gode eksempel i bestræbelserne på at skabe rammerne for, at borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har muligheder for at deltage aktivt i samfundslivet. 5

6 3. Politik med målsætninger, indsatsområder og evaluering Handicap- og Psykiatripolitikken er opdelt i otte fokusområder: Fra barn til voksen Børn af psykisk syge Indflydelse og medbestemmelse i forhold til eget liv Tilknytning til arbejdsmarkedet Fritidslivet Fysiske rammer, herunder mulighed for en bolig efter egne behov og tidssvarende boliger til alle handicapgrupper Tilgængelighed, herunder mobilitet i forbindelse med benyttelse af diverse tilbud i kommunen Mainstreaming For hvert fokusområde er visionen omsat til en politisk retning og en række målsætninger. Vi har også i denne politik beskrevet, hvad Middelfart Kommune vil gøre for at realisere visionerne. Vi vil også gerne tydeliggøre, hvilke succeskriterier vi stiller op for indsatsen. Derfor beskriver vi, hvad det konkret er, vi forventer os, der skal komme ud af de målsætninger, vi har beskrevet. På den måde er det vores hensigt at måle os selv, så vi og andre kan vurdere, om vi har opnået de ønskede resultater og effekter af vores initiativer. Det gør vi, for at vi kan lære og blive klogere på, om vores indsats virker i forhold til de mål, vi søger at nå. Derfor beskriver vi også, hvordan og hvornår vi vil evaluere disse mål. Fra barn til voksen Middelfart Kommune vil sikre, at den unge med funktionsnedsættelse og dennes pårørende oplever en naturlig og glidende overgang mellem barn- og voksenlivet. For at realisere denne vision betyder det, at vi vil sikre at overgangen sker på en professionel og respektfuld måde af hensyn til den unge og forældrene. Målsætninger For at leve op til målsætningen om, at sikre overgangen sker på en professionel og respektfuld måde af hensyn til den unge og forældrene, vil vi sikre at den unge i alderen år og deres forældre inddrages aktivt i handleplanen, og hvor der udpeges en tovholder, der har ansvaret for, at planen effektueres. når den unge fylder 18 år og overgår fra børneparagraffer til voksen paragraffer have fokus på følgende områder: 6

7 ο skole uddannelse og beskæftigelsesområdet ο forsørgelse ο boliger ο fritid ο ydelser efter den sociale lovgivning ο samarbejdet med pårørende og brugerorganisationer. Vi vil sikre en let tilgængelighed til information i forhold til unge med en funktionsnedsættelse (projekt Mainstreaming). Evaluering af målene sker ved, at undersøge, om den unge har haft en god oplevelse af at overgå fra barn til voksen, udsendes et spørgeskema til vedkommende og dennes pårørende efter det fyldte 19. år. Spørgeskemaundersøgelserne foretages løbende og starter i 2009, og resultaterne af undersøgelserne vil løbende indgå i vores arbejde. Børn af psykisk syge I Middelfart Kommune vil vi arbejde på at styrke børn og unge, der vokser op med en psykisk syg forælder. Vi vil skabe mulighed for, at de har let adgang til rådgivning, således at de kan have et godt og normalt børne- og ungeliv. For at realisere visionen betyder det, at vi vil synliggøre, hvad det vil sige at vokse op som barn/ung med en psykisk syg forælder tilbyde børne- og familiesamtale arbejde på at etablere en åben anonym rådgivning Målsætninger For at leve op til målsætningen om, at synliggøre hvad det vil sige at vokse op som barn/ung med en psykisk syg forælder, vil vi tilbyde undervisning til både personale og børn/unge på skoler, institutioner m.m. være initiativtager til at danne børnegrupper For at leve op til målsætningen om at tilbyde børne- og familiesamtale vil vi have fokus på, at alle medarbejdere indenfor børne-, unge- og familieområdet kender til og bruger tilbuddet om at benytte de uddannede nøglepersoner, der er i kommunen. (Nøglepersoner er personer uddannet til specielt at tale med børn/unge, der vokser op med en psykisk syg forælder.) 7

8 For at leve op til målsætningen om at arbejde på at etablere en åben anonym rådgivning vil vi oprette en åben anonym telefonlinie, hvor man kan komme i kontakt med en af vores uddannede nøglepersoner på bestemte tidspunkter. For alle 3 områder gælder desuden, at informationerne bliver tilgængelige på kommunens hjemmeside. Evaluering af målene sker ved, at skole- og institutionsledere hvert andet år, via spørgeskema, tilkendegiver, om de som følge af den tilbudte undervisning er blevet bedre til at tackle børn og unge med en psykisk syg forældre. der årligt har været flere end 10 forespørgsler på børne- og familiesamtaler med en nøgleperson. der er etableret en forsøgsordning med en åben anonym rådgivning senest Indflydelse og medbestemmelse i forhold til eget liv Middelfart Kommune vil sikre alle borgere med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse indflydelse på eget liv. For at kunne realisere dette er der stor forskel på, hvilken indsats der skal ydes overfor for borgere, der med hjælp af få hjælpemidler kan leve et aktivt liv, og borgere der i dagligdagen er afhængig af støtte og vejledning. For at de borgere, der lever et aktivt liv ved hjælp af få hjælpemidler, kan få indflydelse på eget liv, så vi vil tilbyde den vejledning, der er relevant i den enkeltes situation. For at borgere med begrænsede sociale kompetencer får indflydelse på eget liv, så vi vil tilbyde hjælp og støtte til de behov og forudsætninger den enkelte har. For at realisere visionen betyder det, at det er synligt, hvilke muligheder og indflydelse den enkelte borger har i de enkelte tilbud sikre kvalitet og sammenhæng i tilbudene samt give den enkelte borger en ukompliceret adgang til den offentlige forvaltning. borgere med psykisk funktionsnedsættelse understøttes i at udøve deres selvbestemmelse og muligheder for at indgå i fællesskaber Målsætninger For at leve op til målsætningen om, at det er synligt, hvilke muligheder og indflydelse den enkelte borger har i det enkelte tilbud, vil vi beskrive det enkelte tilbud i et samarbejde mellem brugere og personale, så det bliver synligt, hvad indhold og mulighed for indflydelse er. 8

9 9

10 styrke indsatsen omkring borgere, som har begrænsede sociale kompetencer eller væsentlig nedsat funktionsevne gennem handleplaner, så det fremgår hvilke muligheder, der er beskrevet for denne. For at leve op til målsætningen om at sikre kvalitet og sammenhæng i tilbudene, og give den enkelte borger en ukompliceret adgang til den offentlige forvaltning, vil vi etablere brugerråd for henholdsvis Handicap- og Psykiatriområdet, hvor hvert tilbud har mulighed for at være repræsenteret. indtænke udarbejdelse af pjecer, lydbånd og uddanne borgere, der kan hjælpe andre. etablere et forsøgsprojekt med mulighed for hjælp uden for tilbudenes åbningstid i form af telefonisk kontakt følge psykiatriplanen for Regionen, således at tilgængeligheden til den offentlig forvaltning er ukompliceret. For at leve op til målsætningen om, at borgere med funktionsnedsættelse understøttes i at udøve deres selvbestemmelse og muligheder for at indgå i fællesskaber, vil vi have en kultur, hvor der er åbne døre for pårørende, frivillige, foreninger og bruger/pårørenderåd, som ønsker at deltage/bidrage aktivt med arrangementer, som har til formål at styrke netværket omkring den enkelte borger og dennes familie. Evaluering af målene sker ved, at der for de enkelte tilbud er beskrevet, hvad indhold og mulighed for indflydelse der er inden primo 2010 der inden ultimo 2009 er etableret brugerråd der senest 2010 fremlægges forskellige modeller til en styrkelse af kontaktmulighed mellem borger og forvaltning der skal laves en tilfredshedsundersøgelse af borgere med funktionsnedsættelse i 2010, hvor udækkede behov og ønsker samtidig afklares behovet for en telefonisk kontakt mulighed evalueres ud fra de registrerede opkald. Tilknytning til arbejdsmarkedet Vi vil sammen med Jobcenteret have fokus på rummelighed for alle. For at sikre, at personer med varig nedsat arbejdsevne bliver opmærksom på muligheder for at bruge sine ressourcer og deltage i arbejdslivet. For at realisere visionerne betyder det, at vi vil sammen med borgeren arbejde for, at de har mulighed for at deltage i arbejdslivet og udnytte sine ressourcer på arbejdsmarkedet på trods af deres fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse have, at Middelfart Kommune i fremtiden skal være blandt de kommuner i Danmark, der får flest borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen tilknyttet arbejdsmarkedet. 10

11 Målsætninger For at leve op til målsætninger om, at alle borgere i Middelfart Kommune, med varige begrænsninger i arbejdsevnen, får mulighed for at deltage i arbejdslivet og udnytte deres ressourcer på arbejdsmarkedet på trods af deres fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse, vil vi etablere et formelt samarbejde mellem Jobcenteret og Handicap- og Psykiatriafdelingen omkring jobformidling af borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen. sikre, at borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse informeres om deres muligheder for at udnytte deres ressourcer på arbejdsmarkedet, så de på denne måde får støtte til at være aktiv jobsøgende. få afdækket omfanget af de borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ønsker at være tilknyttet arbejdsmarkedet. sikre, at disse efterfølgende rådgives til at få fodfæste på arbejdsmarkedet ud fra egne forudsætninger. For at leve op til målsætningen om, at Middelfart Kommune skal være blandt de kommuner i Danmark, der får flest borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen tilknyttet arbejdsmarkedet, vil vi arbejde for, at Middelfart Kommune, som arbejdsplads, skal gå foran med hensyn til ansættelse af personale med funktions nedsættelse, og arbejde for, at private gør det samme. Evaluering af målene sker ved, at i foråret 2009 skal der etableres et formaliseret samarbejde mellem Jobcenteret og Handicap- og Psykiatriafdelingen omkring borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen. Formålet med samarbejdet er at sikre, at de får fodfæste på arbejdsmarkedet i efteråret 2009 offentliggøres informationsmateriale til borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen om muligheden for at udnytte deres ressourcer på arbejdsmarkedet i foråret 2010 skal få afdækket omfanget af borgere med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ønsker en tilknytning til arbejdsmarkedet. Fritidslivet I Middelfart Kommune vil vi arbejde for, at også borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, får mulighed for at have en aktivt fritidsliv også i naturen. For at realisere visionen betyder det at, vi vil sikre alle borgere har mulighed for et sundt liv med motion, naturoplevelser og fællesskab arbejde for at foreningslivet inkluderer borgere med funktionsnedsættelse. 11

12 Målsætninger For at leve op til målsætningen om, at alle borgere sikres et sundt liv med motion, naturoplevelser og fællesskab, vil vi fokusere på at tilbyde og motivere borgere med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse til at deltage i foreningslivet sætte fokus på ordninger, der tilgodeser foreninger, der åbner sig for målgruppen og sikre bred information om tilbudene tage initiativ til sammen med foreninger/personer at oprette særlige idrætstilbud For at leve op til målsætningen om, at foreningslivet med selvfølgelighed inkluderer mennesker med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, vil vi at kommunen samarbejder med foreningerne og viser vejen, som gør det nemmere for foreningerne at sige ja til udfordringerne, fx ved at stille faglig ekspertise til rådighed, så foreninger får en forståelse af handicaps søge at bruge flex/skåne job til støtte i foreningerne, så de får mulighed for at udvide deres målgruppe udbyde en særlig idrætsdag som en årlig fastlagt dag Evaluering af målene sker ved, at der i 2010 er mennesker med funktionsnedsættelse i foreningerne, og det undersøges, om der udtrykkes tilfredshed, livskvalitet og sundhedsforbedring ved deltagelse i foreningslivet der oprettes en klub på tværs af bo- og beskæftigelsestilbud, som har en kontakt i foreningerne Middelfart er kendt for sine indsatser for mennesker med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Fysiske rammer, herunder mulighed for en bolig efter egne behov og tidssvarende boliger til alle handicapgrupper Vi vil have en bred vifte af fleksible boligtilbud, som passer til den enkelte borgers behov. Vi vil udvikle nuværende boformer, og følge de samfundsmæssige tendenser, når vi bygger fremtidsboliger. Vi inddrager borgere, pårørende, personale og handicaprådet i planlægningen. For at realisere visionen betyder det, at vi vil skabe boligtyper, der imødekommer den enkeltes behov og ønsker om livsstil. afklare, hvilke boligtyper, der er behov for sikre tidssvarende boliger 12

13 Målsætninger For at leve op til målsætningen om at skabe boligtyper, der imødekommer den enkeltes behov og ønsker om livsstil vil vi skabe kollegier, videreudvikle vores boformer, indtænke handicap- og psykiatriboliger ved planlægningen af nye boligtiltag og i alment Boligbyggeri inddrage interessenter i udformningen og tilrettelæggelsen af boformer i henhold til FN s - handicapkonventionen arbejde for, at par og familier kan blive sammen. sikre, at boligerne ligger centralt i by eller i lokalsamfund sikre, at der er boliger, der er tilknyttet støttemuligheder For at leve op til målsætningen om at afklare, hvilke boligtyper, der er behov for vil vi udarbejde en statusrapport, som samler Middelfart Kommunes udviklingsbehov for boligtyper og former, så der kan tages politisk beslutning om, hvilken rækkefølge vi skal prioritere afklare, hvilke boligtyper der er behov for at samarbejde med andre kommuner og regionen om tage initiativ til at indgå i samarbejde med andre kommuner eller Regionen om at skabe boliger til særlige handicapgrupper For at leve op til målsætningen om tidssvarende boliger til vores borgere vil vi løbende ombygge vores boliger til tidssvarende boliger. Evaluering af målene sker ved, at ultimo 2009 skal der være udarbejdet en plan over vores boligtilbud ultimo 2009 skal vi have en plan for, hvilke boligbehov, der skal prioriteres i fremtiden ud fra behovene skal der ultimo 2010 være en tidsplan for fremtidige prioriteringer af anlæg/renovering af boliger. Tilgængelighed, herunder mobilitet, i forbindelse med benyttelse af diverse tilbud i kommunen Vi ønsker at fjerne de barrierer, som mennesker med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse oplever. Både i den enkeltes hjem, og når han/hun går ud af sin hoveddør for at deltage i det øvrige samfundsliv. For at realisere visionen betyder det, at vi vil i kommunal regi sikre at information og kommunikation bliver tilgængelig give alle borgere, her i Den grønne vækstkommune, mulighed for at bevæge sig ud i naturen i samarbejde med kulturlivet medvirke til, at kulturlivet bliver tilgængeligt for alle som kommune gå foran og arbejde for at få private til at gøre det samme 13

14 Målsætninger For at leve op til målsætningen om at i kommunal regi bliver information og kommunikation tilgængelig vil vi gøre brug af de værktøjer som udvikles i projekt mainstreaming jf. fokuspunktet herom For at leve op til målsætningen om at give alle borgere, her i Den grønne vækstkommune, mulighed for at bevæge sig ud i naturen, vil vi synliggøre, hvor vi i kommunen har handicapegnede stier og grønne områder inddrage sagkyndige ved planlægning af nye oplevelsesmuligheder i naturen For at leve op til målsætningen om, at i samarbejde med kulturlivet medvirke til, at kulturlivet bliver tilgængeligt for alle, vil vi arbejde for, at kulturlivet bliver bedre til at sikre, at deres arrangementer er handicapegnede have, at bo- og dagtilbud til borgere med psykisk funktionsnedsættelse giver deres brugere muligheder for at deltage i kulturelle arrangementer arbejde for, at eksisterende anlæg og faciliteter i kommunen forbedres, så borgere med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse får mulighed for at gøre brug af disse. For at leve op til målsætningen om, at kommunen går foran og arbejder for at få private til at gøre det samme, vil vi synliggøre, hvad vi gør i kommunen, så vi bliver inspiratorer og idé-katalog for andre i samarbejde med handelsstandsforeninger tilbyde kurser til ansatte i detailhandel og serviceerhverv i det gode møde med en borger med en kommunikationshandicap eller psykisk funktionsnedsættelse med henblik på at optimere kommunikationen mellem dem og borgere med handicap. Evaluering af målene sker ved, at vi hver andet år, første gang ultimo 2010, gøres der status over, om at antallet af oplevelsesmuligheder for borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelser i det grønne er øget bo- og aktivitetstilbud årligt skal rapportere om, hvilke kulturelle arrangementer de i årets løb har deltaget i. vi hver andet år, første gang ultimo 2010, gøres der status over, hvor mange faciliteter vi har nået at forbedre, så alle borgere med handicap får mulighed for at gøre brug af disse, og at faciliteterne er beskrevet på kommunens hjemmeside 14

15 Mainstreaming Handicap Mainstreaming er, at handicapaspektet inddrages i vores daglige arbejde. Her indtænkes handicappedes behov og forhold, når vi arbejder med udviklingen af kommunen både i beslutnings- og administrative processer. For at realisere visionen på kort sigt betyder det, at vi i et samarbejde med Center for Ligebehandling af Handicappede vil udvikle forskellige værktøjer, der sikrer, at handicapaspektet inddrages vil, at borgere med et kommunikationshandicap eller en psykisk funktionsnedsættelse oplever en tilfredsstillende kommunikation med vores personale i borgerservice, så al information, såvel skriftligt som mundtligt, er tilgængeligt for modtageren vil sikre, at kommunikation via kommunes hjemmeside og elektroniske selvbetjeningsværktøjer er tilgængelige for borger med funktionsnedsættelse. Målsætninger For at leve op til målsætningen om at udvikle forskellige værktøjer i samarbejde med Center for Ligebehandling af Handicappede vil vi udvikle en manual/guideline til den politiske beslutningsproces For at leve op til målsætningen om, at borgere med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse oplever en god kommunikation med vores personale i borgerservice, vil vi udvikle en guideline Det gode møde rettet mod det direkte møde mellem vores personale i borgerservice og borgere sikre at kommunens medarbejdere er i stand til at føre dialog med borgerne sikre at de enkelte forvaltninger tænker handicapaspektet ind i deres kommunikation til og med borgerne For at leve op til målsætningen om at sikre, at kommunikation via kommunes hjemmeside og elektroniske selvbetjeningsværktøjer er tilgængelige for borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, vil vi: udvikle en guideline/tjekliste for tilgængelig kommunikation via hjemmeside og elektronisk selvbetjeningsblanketter Evaluering af målene sker ved, at manualen til den politiske beslutningsproces er udarbejdet og taget i brug ultimo 2009 i samarbejde med Handicaprådet foretages der hvert ½ år en stikprøvekontrol af dagsordner til politisk udvalg for at kontrollere, at sagsbehandlingen følger manualen til den politiske beslutningsproces handicaptilgængeligt web tilføjes Middelfart Kommunes Kommunikationsstrategi ultimo

16

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune

Lemvig kommune. Handicap & Psykiatripolitik. Handicap- og Psykiatripolitik, Lemvig Kommune Lemvig kommune Handicap & Psykiatripolitik Side 1 af 14 sider Indholdsfortegnelse Indledning....3 Målgruppe....4 Formål...5 Værdier.5 Indsatsområder.6 Hvordan føres politikken ud i livet..6 Indsatsområder

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015

Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune. Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 HANDICAPPOLITIK Et godt liv som barn, ung og voksen med handicap i Ballerup Kommune Udgivet af Center for Social og Sundhed, Ballerup Kommune 2015 Produktion og Layout: Tryk: Oplag: Eksemplarer af folderen

Læs mere

Glostrup Kommunes Handicappolitik

Glostrup Kommunes Handicappolitik Glostrup Kommunes Handicappolitik 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Centrale udgangspunkter og principper 5 - Mestring og udfoldelse 5 - Borgerinddragelse 5 - FN Handicapkonvention 6 - Ligebehandling, Solidaritet,

Læs mere

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer:

Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: NORDFYNS KOMMUNE. DET GODE LIV FOR ALLE. Nordfyns Kommunes handicappolitik tager udgangspunkt i Nordfyns Kommunes overordnede vision, Ny kommune på Nordfyn, der indeholder følgende elementer: En idealkommune

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Ungepolitik 2010-2015

Ungepolitik 2010-2015 Ungepolitik 2010-2015 Forord Det skal være sundt, sjovt og trygt at være ung i Hørsholm! Det er visionen for et godt ungdomsliv i Hørsholm Kommune. Kommunalbestyrelsen har vedtaget Hørsholm Kommunes nye

Læs mere

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141

Velfærdspolitik. Voksen- og ældreområdet. Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Velfærdspolitik Voksen- og ældreområdet Revideret den 23. februar 2016 Dokument nr. 480-2016-140791 Sags nr. 480-2015-107141 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 Vision og fokusområder... 4 VÆRDIER... 5

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov

Udkast - september 2013. Politik for voksne med særlige behov Udkast - september 2013 Politik for voksne med særlige behov 2013 Vision Omsorgskommunen Ringsted Politik for voksne med særlige behov sætter rammen og udstikker retningen for indsatser og initiativer

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Første udkastversion 9. maj 2017 / ændringer fra DH rep. I rådet.

Første udkastversion 9. maj 2017 / ændringer fra DH rep. I rådet. Handicappolitik Glostrup Kommune 2017 Første udkastversion 9. maj 2017 / ændringer fra DH rep. I rådet. 1 Forord I Glostrup kommune har vi en vision om, at alle borgere skal have mulighed for at være en

Læs mere

Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter. Værdi for alle. - et meningsfyldt arbejdsliv

Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter. Værdi for alle. - et meningsfyldt arbejdsliv - et meningsfyldt arbejdsliv Handicap & Socialpsykiatri/Jobcenter Værdi for alle - et meningsfyldt arbejdsliv Værdi for alle Slagelse Kommunes beskæftigelsespolitik for mennesker med sindslidelser og handicap

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik

Jammerbugt Kommunes. Handicappolitik Jammerbugt Kommunes Handicappolitik Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 22.-3. 2012 BAGGRUND I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken

Læs mere

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009

Handicappolitik i Langeland Kommune. Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Handicappolitik i Langeland Kommune Handicappolitikken er vedtaget af kommunalbestyrelsen i Langland Kommune april 2009 Indledning Langeland Kommunes handicappolitik skal dække alle forvaltningsområder,

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1

gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 gladsaxe.dk Handicappolitik for Gladsaxe Kommune 2010-2013 1 Forord I Gladsaxe Komwr vi tradition for at være på forkant med udviklingen ikke mindst på handicapområdet. Vi etablerede således bruger- og

Læs mere

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT

HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT HANDICAPPOLITIK I JAMMERBUGT Baggrund I juni 2007 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Jammerbugt Kommune skulle udarbejde en handicappolitik. Politikken skal være med til at understøtte visionen om, at

Læs mere

Handicappolitik for. Glostrup Kommune

Handicappolitik for. Glostrup Kommune Glostrup Kommune Handicappolitik for Glostrup Kommune 1. Indledning Kommunerne har med kommunalreformen overtaget forsynings-, finansierings- og myndighedsansvaret for de fleste opgaver inden for handicapområdet.

Læs mere

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 -

Næstved Kommunes. Ældrepolitik - 1 - Næstved Kommunes Ældrepolitik - 1 - Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 ÆLDREOMRÅDET... 3 1.2 PROCES FOR ÆLDREPOLITIK... 3 2. OVERORDNEDE PEJLEMÆRKER FOR ÆLDREPOLITIKKEN... 4 2.1 MISSIONEN... 4

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017

Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Procesplan for seniorpolitikken 2014-2017 Baggrund for seniorpolitikken 2014-2017 Ishøj kommunes nuværende seniorpolitik løber frem til 2013. Der skal derfor udarbejdes en ny politik gældende for 2014-2017,

Læs mere

Indhold. Vision for handicappolitikken Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier...

Indhold. Vision for handicappolitikken Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier... handicap politik Indhold Forord... 3 Vision for handicappolitikken... 4 Holdninger og værdier... 5 Handicappolitikkens målgruppe... 5 Holdninger og værdier... 5 Målsætninger... 7 Forord Kommunalbestyrelsen

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1 SLAGELSE KOMMUNE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab.

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIK. Handleplan 2015 og 2016

Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIK. Handleplan 2015 og 2016 Hjørring Kommune HANDICAPPOLITIK 7. april 2015 Side 1. Handleplan 2015 og 2016 Hjørring Kommunes Handicappolitik, der blev vedtaget i februar 2012, har til formål at sikre, at borgere med handicap har

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2020-2024 Indledning Nyborg Kommunes handicappolitik 2020-2024 er en visionær politik, som vil række udover 2024. Handicappolitikken omfatter alle afdelinger i kommunen og tager afsæt i

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Handicappolitikkens opbygning

Handicappolitikkens opbygning Handicappolitik Handicappolitikkens opbygning Vision Hjørring Kommune ønsker at være et inkluderende samfund, hvor der er fællesskab, lige rettigheder, pligter og udfoldelsesmuligheder for alle. Borgere

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser

Pårørendepolitik. For Borgere med sindslidelser Pårørendepolitik For Borgere med sindslidelser 2 1. INDLEDNING 3 IN D F LY D E L S E 4 POLITIKKENS RAMMER 5 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER 7 INDFLYDELSE, INDDRAGELSE OG INFORMATION 7 DE SOCIALE

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Workshop 2 Opsamling på input til temaer/emner

Workshop 2 Opsamling på input til temaer/emner Workshop 2 Opsamling på input til temaer/emner Respekt for alle Alle har værdi At være tilknyttet arbejdsmarkedet Individuel tilgang til borgerne Aktivt medborgerskab Det man kan selv, skal man selv Relationer

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid Handleplan for Udvikling af gode rammer for fysisk aktivitet Indledning: Denne handleplan for udvikling af rammer for fysisk aktivitet bygger på den politisk godkendte

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag

Handicappolitik HVIDOVRE KOMMUNES. - et sammendrag Handicappolitik S - et sammendrag Indhold Tilgængelighed 4 Information/kommunikation 6 Uddannelse og læring 8 Beskæftigelse 10 Kultur og fritid 12 Rehabilitering 14 Bolig 16 Hvordan bliver det til virkelighed?

Læs mere

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012

Handicappolitik. Rudersdal Kommune 2012 Handicappolitik Rudersdal Kommune 2012 2 Indledning Forord Den foreliggende handicappolitik er udarbejdet i foråret 2012 og afløser Rudersdal Kommunes psykiatri- og handicappolitik fra 2008. I den nye

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Sammenfatning Juni 2012 Finn

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Indledning. FN s definition på et handicap

Indledning. FN s definition på et handicap Handicappolitik Glostrup Kommune 2017 Første udkastversion 9. maj 2017 1 Forord I Glostrup kommune har vi en vision om, at alle borgere skal have mulighed for at være en del af lokalsamfundet og fællesskabet.

Læs mere

Udkast til ny handicappolitik

Udkast til ny handicappolitik Udkast til ny handicappolitik Forord Med den nye handicappolitik Lige muligheder i livet sætter vi endnu en ambitiøs kurs for handicapområdet i Rødovre. Handicapområdet er et fælles ansvar, som indebærer,

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap

Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap Socialforvaltningen NOTAT Høringsudgave Pårørendepolitik for borgere, der har et handicap 1. INDLEDNING... 2 1.1. INDFLYDELSE... 3 1.2. POLITIKKENS RAMMER... 4 2. DE STYRENDE PERSPEKTIVER OG VÆRDIER...

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Klubpolitik i Roskilde Kommune

Klubpolitik i Roskilde Kommune SKOLE- OG BØRNEFORVALTNINGEN Skole- og børnesekretariatet Brevid. 485864 Afsnit: Ref. JHC Dir. tlf. 46 31 40 15 janniehc@roskilde.dk 25. juni 2008 Klubpolitik i Roskilde Kommune Indledning Byrådet har

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik. August 2015

Børne-, Unge- og Familiepolitik. August 2015 Børne-, Unge- og Familiepolitik August 2015 1 Indhold Forord... 3 Vision... 5 Værdier og politisk fokus... 6 Børnelinealen... 7 Politiske mål og delmål... 9 1. Helhedsorienteret indsats... 10 2. Forebyggelse

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Gribskov Kommunes Handicappolitik

Gribskov Kommunes Handicappolitik Gribskov Kommunes Handicappolitik Hverdag med handicap og psykisk sårbarhed UDKAST Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Indledning til politikken...4 Grundlag...5 Kompensationsprincippet...5

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt.

Det forudsættes, at kommunens tilbud til børn og unge med særlige behov skal baseres på aktuel viden og dokumentation af effekt. Standarder for sagsbehandlingen vedrørende opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Politisk målsætning vedr. opfølgning og evaluering af resultaterne af den konkrete indsats Det

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Sundhed og trivsel Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Sundhed og trivsel Arbejdsmiljø Sygefravær Stress Alkohol og rusmidler Vold, mobning og chikane Opgaveløsning og ressourcer

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Principper for indsatsen

Principper for indsatsen 16.03.2015 Principper for indsatsen Serviceniveauet udmønter de politiske mål for den sociale, pædagogiske og sundhedsmæssige indsats overfor voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

Handicappolitik - udkast

Handicappolitik - udkast Handicappolitik - udkast 2019-2022 Indledning Hvis borgere med et handicap fysisk som mentalt Personer med handicap*(5) skal føle sig inkluderet i vores samfund, derfor er det vigtigt, at der er synlighed

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik Ringsted Kommune Indledning Byrådet i Ringsted har vedtaget en samlet børne- og ungepolitik som gælder alle de kommunale institutioner, der har kontakt med børn og unge samt deres

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn

Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn Fagligt og politisk grundlag for Fagligt Fælles Forbund Sydfyn Forord... 2 En fagforening der er til for medlemmerne... 2 Vi er én fagforening... 3 Vi er en ambitiøs fagforening... 3 3F Sydfyn er åben

Læs mere

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier

Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Udkast til Strategi for integration af nye flygtninge og deres familier Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere flygtninge

Læs mere

Livskraft hele livet. Seniorpolitik

Livskraft hele livet. Seniorpolitik Livskraft hele livet Seniorpolitik Forord Det skal være godt at blive gammel i Høje-Taastrup Kommune. Kommunen ønsker en helhedsorienteret seniorpolitik, som kan sikre rammerne og vise retningen, når samarbejdet

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

2013 HANDICAPPOLITIK 2015

2013 HANDICAPPOLITIK 2015 2013 HANDICAPPOLITIK 2015 Indhold FORORD 05 1. INDLEDNING 06 2. HANDICAPPOLITIKKENS VÆRDIGRUNDLAG 07 Formål 07 Definition af handicapbegrebet- målgruppe for Handicappolitikken 07 Generelle principper

Læs mere

børn og unge er et fælles ansvar

børn og unge er et fælles ansvar Vores børn og unge er et fælles ansvar Allerød Kommunes børne- og ungepolitik 2007 RUMMELIGHED MEDINDFLYDELSE ANSVARLIGHED SAMARBEJDE SAMMENHÆNG OG HELHED SUNDHED OG TRIVSEL SÅRBARE BØRN OG UNGE UDVIKLING

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK

HVIDOVRE KOMMUNES ÆLDREPOLITIK S Indhold Forord 3 Politikkens indhold 4 Et positivt menneskesyn 6 Værdierne 8 Kommunikation klar og tydelig 10 Aktiviteter samvær og fællesskab 11 Sundhed fælles ansvar 12 Boliger fleksibilitet og muligheder

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013

Rebild Kommune. Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Rebild Kommune Tilsyn på Ældreområdet i 2013 Indledning Rebild Kommune har overdraget os opgaven med at udføre det lovpligtige kommunale tilsyn på Kommunens ældre- og plejecentre. Konkret drejer det sig

Læs mere

Handicappolitik i Allerød Kommune

Handicappolitik i Allerød Kommune Handicappolitik i Allerød Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Visioner og værdier...7 3. Allerød Kommunes målsætninger med afsæt i FNs Standardregler:...8 Udviklingsforslag...10 Udviklingsforslag...12

Læs mere

Valgprogram 2013-2017

Valgprogram 2013-2017 Valgprogram 2013-2017 Sammen om forandring Vi mærker det allerede nu, men også efter krisen vil meget forandre sig. Forudsætningerne for kommunens virke vil blive anderledes. Måden, kommunen skal arbejde

Læs mere

Børn og unge politik Vedtaget i Byrådet i december 2008

Børn og unge politik Vedtaget i Byrådet i december 2008 Børn og unge politik Vedtaget i Byrådet i december 2008 Forord Denne politik Børn- og Ungepolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i den første valgperiode i den ny Middelfart

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier

Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier Notat Dato: 4. november 2007/jru/ami Den nødvendige koordination - BKF sætter fokus på den kommunale forpligtelse i indsatsen for handicappede børn og unge og deres familier I årsmødevedtagelsen Alle børn

Læs mere

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf:

Handicappolitik. Januar Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: Handicappolitik Januar 2009 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Handicappolitik Overordnet politik Norddjurs Kommunes overordnede politik er at sikre ligeværd og lige

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Social - og Omsorgspolitik

Social - og Omsorgspolitik Social - og Omsorgspolitik Hvorfor en Social og Omsorgspolitik? Kommunalreformen har ændret Danmarkskortet hvilket har betydet at Slagelse Kommune, har ca. 80.000 borgere, hvor ca. 17.500 borgere er over

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Kommissorium for Egedal Kommunes handicappolitik 2012-2015

Kommissorium for Egedal Kommunes handicappolitik 2012-2015 Kommissorium for Egedal Kommunes handicappolitik 2012-2015 Dette kommissorium erstatter kommissorium udarbejdet i efteråret 2011. Formål Vi ønsker med udarbejdelse af denne handicappolitik at skabe øget

Læs mere