DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem"

Transkript

1 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008

2

3 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data fra de enkelte institutioner kan findes på Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen Michael Mulbjerg Pedersen Susanne Villumsen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008

4 Center for Rusmiddelforskning 2008 Tryk: Fællestrykkeriet for Sundhedsvidenskab og Humaniora, Aarhus Universitet. CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET Nobelparken, bygning 1453 Jens Chr. Skous Vej Århus C Tlf.:

5 Indhold Forord... 7 Indledning DanRIS 2007 Sammenfatning Identifikation af forskellige målgrupper Læsevejledning De enkelte institutioner: Behandlingsinstitutioner Albatros 18 Alfa-Fredensborg 22 Betesda 29 Dyreby 35 Ellemose 40 Elleruphus (ny i 2007) 41 Elmegården 43 Freedom House 49 Fremtiden 55 Hjulsøgård 60 Højløkke 67 Kildegården 73 Klippen 78 Kongens Ø 84 Kråsiglund 93 Kråsiglund Stabilisering 99 Kysten 104 Lyngdal 110 Midtgården 116 Moesgård 122 Monbjerg 128 Netværket 134 Opbygningsgården 140 Rørbæk Omsorgshjem 146 Sct. Ols 150 Shalom 156 Skippergaarden (lukket i 2007) 161 Springbrættet 165 Stenild Omsorgshjem 172 Stop Ung 177 Støvring Omsorgshjem 183 Sundbogård 188 Sæbyhus 194 Sønderbjerggård 199 Valhalla 205 Vængegården (ny i 2007) 210 Sammenfatning 214 Afgiftning og halvvejshuse 219 CMU Misbrugsafsnittet 221 Kråsiglund Halvvejshus 226 Misbrugscentret Region Nord 230 På Vej 235 Slusen (ny i 2007) 239 Ingen klientstatistik 245 Markusholm 247 Feddet 248 Kommentarer Alle institutioner har indleveret oplysninger om de klienter, de har haft indskrevet i Markusholm har ikke haft klienter fra målgruppen indskrevet i Feddet har indleveret oplysninger på tre klienter, hvor det ikke har været mulig at identificere indskrivningsdato. Nogle institutioner har haft vanskeligt ved at levere alle data på de indskrevne klienter (typisk kun indleveret data om navn, cpr., dage indskrevet og gennemført som planlagt) Dette ses i næste sides sammmenfatning. 5

6 Sammenlignende oversigt over: Priser Registrering Statistik Ydelser Fuld Antal Institutionsnavn data indskrevet Vængegården 100% 10 Ny 2007 Elmegården 100% 34 Shalom 100% 6 Kysten 100% 16 Albatros 100% 3 Freedom House 98% 43 Moesgård 97% 33 Springbrættet 97% 33 Netværket 96% 54 Midtgården 94% 17 Sønderbjerggård 91% 11 Stop Ung 90% 10 Højløkke 89% 45 Sundbogård 89% 9 Opbygningsgården 80% 25 Sct. Ols 78% 174 Betesda 75% 8 Lyngdal 71% 7 Kråsiglund 68% 50 Klippen 66% 35 Alfa-Fredensborg 63% 131 Valhalla 63% 24 Kråsiglund stabilisering 63% 8 Hjulsøgård 56% 45 Sæbyhus 48% 64 Monbjerg 46% 24 Kildegården 38% 16 Elleruphus 30% 10 Støvring 25% 12 Fremtiden 18% 17 Kongens Ø 14% 187 Rørbæk 0% 27 Stenild 0% 28 Dyreby 0% 10 Skippergården 0% 2 Lukket

7 Forord Center for Rusmiddelforskning (CRF) vil gerne takke de medvirkende døgninstitutioner, som har udvist såvel stor tålmodighed som åbenhed gennem flere år. Hvor krævende, det kan være at indføre en systematisk registrering, skal bestemt ikke underkendes eller undervurderes, hvilket alle områder inden for misbrugsbehandlingen har erfaret. Det er tydeligt, at data bliver af højere og højere kvalitet år for år, og vi takker derfor også for den seriøsitet og den store indsats, som vi har været vidne til, og som bl.a. også er kommet til udtryk på de fællesmøder, vi har haft. Udover strukturreformen har de medvirkende døgninstitutioner også måttet inkorporere et nyt registreringsprogram. CRF vil også gerne takke Velfærdsministeriet, som har muliggjort DanRISsystemets tilblivelse og derfor også denne rapport samt kommende rapporter. Center for Rusmiddelforskning 7

8

9 Indledning Dette er den fjerde årsrapport vedrørende stofmisbrugere i døgnbehandling fra Dansk Registrerings- og InformationsSystem (DanRIS). Rapporten vil være bygget op som følger: Efter 58 i Bekendtgørelse nr. 768 af 27. juni 2007 om retssikkerhed på det sociale område, ændret ved bekendtgørelse nr af 9. oktober 2007 er det et krav, at godkendte offentlige og private døgntilbud indsender statistik og oplysninger vedrørende stofmisbrugere i døgnbehandling til Dansk Registrerings- og InformationsSystem (DanRIS) under Center for Rusmiddelforskning (CRF) hver måned. CRF er forpligtet til at orientere Velfærdsministeriet om manglende indberetning. Sammenfatningen behandler for det første udviklingen i antallet af henviste klienter for hvert halvår i gennem de sidste tre år , og for det andet forandringer i henvisningsstrategier efter strukturreformen. I det tredje afsnit vil der være en gennemgang af beregningsgrundlaget for belastningsgrupper og risikogrupper samt en samlet oversigt over gennemførte indskrivninger i de forskellige grupper i Efter en kort læsevejledning vil de enkelte institutioner blive gennemgået. Disse deles op i behandlingsinstitutioner, afgiftning og halvvejshuse samt institutioner uden indsendelse af data. For hver institution gennemgås to typer statistikker for 2007 henholdsvis institutionsstatistikker (bl.a. priser, personalegruppe/uddannelsesniveau og ydelserne), klientog behandlingsstatistikker (antal klienter, køn- og aldersfordeling, indskrivningslængde samt belastnings- og risikogruppe). Endelig vises også, fra hvilke regioner/kommuner institutionen får henvist deres klienter. I den forbindelse skal det bemærkes, at institutionerne i forbindelse med strukturreformen samt indførelse af DanRIS-program 2.0 ikke i hele perioden har haft mulighed for at angive ny henviser. Denne problemstilling er yderligere beskrevet i sammenfatningen. Klient- og behandlingsstatistikken er som nævnt fra 2007, mens institutionsoplysningerne kan være nyere eller ældre. Selvom rapporten kun udkommer årligt, vil alle oplysninger være opdateret rimelig konstant på DanRIS hjemmesiden (www.danris.dk), som alle kan besøge. Klient- og behandlingsstatistikkerne indsendes således til Center for Rusmiddelforskning (CRF) månedligt for de større institutioner. De mindre institutioner indsender ikke så hyppigt (hver 2. eller 3. måned). Opdateringer med længere intervaller er uhensigtsmæssige, men forekommer. Institutionsoplysningerne kan løbende opdateres af institutionerne selv på internettet, og herfra kan alle interesserede udskrive en rapport. 9

10 1. DanRIS Sammenfatning Hermed foreligger resultaterne for DanRIS 2007, som samtidig også er den første rapportering om stofafhængige indskrevet i døgnbehandling efter strukturreformen. Ligesom de foregående år er det i det følgende antal indskrivninger, der regnes med. Der ses efter strukturreformen rimeligt store forandringer i henvisningsstrategierne til døgnbehandling. For det første er den nedadgående kurve i antal indskrivninger nu brudt, og for det andet er andelen af kvinder i døgnbehandling steget betragteligt % 35% 30% 25% 26% Kvinder halvårligt 24% 26% 25% 32% 37% % 15% % 200 5% % Figur 1. Henvisninger fra Figur 2. Andelen af henviste kvinder Som det ses i figur 1, er der i 2007 registreret 1228 i døgnbehandling mod 1096 i Almindeligvis falder antallet af indskrivninger i andet halvår, hvilket også er tilfældet for Anden halvdel af 2007 er således allerede højere end anden halvdel af 2005, hvilket kunne indikere, at vi i 2008 vil se en yderligere stigning i antal indskrivninger. Ikke mindre tydelig er stigningen i andelen af kvinder indskrevet i døgnbehandling. I anden halvdel af 2007 er det ikke mindre end 37 %, som er kvinder. Derimod ses der ingen forskel i alder, om end der dog er en svagt stigende tendens (32,7 i 2005, 32,9 i 2006 og 33,1 i 2007). Heller ikke ved opdeling i forskellige aldersgrupper ses der forskelle. I 2005 var det således 38,0 %, der var under 30 år, og i 2007 var det 37,8 %. Til gengæld synes der at være sket en ændring i klienternes forbrug af stoffer og alkohol i måneden op til indskrivning. Der ses således en signifikant reduktion i storforbrug af alkohol 1 i måneden op til indskrivning. Det samme er tilfældet for forbruget af opioider 2, centralstimulerende stoffer og injektionsmisbrug. Der er med andre ord ikke tale om en reduktion i forbruget af nogle stoffer på bekostning af et øget forbrug af andre stoffer. Forholdet mellem de forskellige stoffer synes tværtimod at bestå. Med denne reduktion følger også en signifikant reduktion i belastning på forskellige områder, herunder kriminalitet, økonomi, fysisk helbred og på visse psykiske områder. Forklaringen kunne være, at klienterne i højere grad afgiftes inden de sendes i døgnbehandling og/eller i højere grad gennemfører et forbehandlingsprogram. Dette kunne også være forklaringen på, at andelen af klienter, der gennemfører behandlingen, er stigende. Således er andelen af klienter, der gennemfører behandlingen som planlagt, steget fra 41 % i 1 Mindst 5 genstande i mindst 4 dage om ugen i måneden op til indskrivning. 2 Mindst indtaget heroin én gang inden for den sidste måned op til indskrivning. Dette gælder også for centralstimulerende stoffer og injektion. 10

11 2004 til 50 % i Der ses derimod ingen store forskelle i antal dage indskrevet. I 2004 var det 114 dage og i dage. I alt 40 døgninstitutioner/enheder har indsendt data til DanRIS. Derudover har to været tilmeldt DanRIS, men ikke indsendt (brugbare) data (se side 5). Én af de 40 institutioner er en ren afgiftningsinstitution, og fire defineres som halvvejshuse. Fratrukket disse to kategorier er der 35 døgninstitutioner tilbage, som har indsendt data, og det er disse, der udgør grundlaget for analysen, og som er sammenlignelig med DanRIS data fra 2004, 2005 og Disse 35 døgninstitutioner inkluderer såvel døgninstitutioner, som primært fokuserer på stoffrihed, som døgninstitutioner, som har særlig opmærksomhed på stabilisering og forøgelse af livskvalitet for personer i langvarig metadonbehandling. Det er ikke muligt entydigt at skille disse institutioner fra hinanden, idet mange institutioner giver mulighed for både-og. Omkring 90% af de indskrevne indgår i et stoffrit behandlingsforløb. Denne fordeling har ikke ændret sig siden Institutionerne kan opdeles i offentlige institutioner (ejet af kommuner eller regioner) og private institutioner (typisk selvejende institutioner). Syv af de 35 institutioner er offentligt ejet. Af disse syv vil to ikke eksistere næste år (Lyngdal og Skippergården). 201 klienter blev indskrevet på de offentlige institutioner i 2007 og 1027 på de private. De adskiller sig bl.a. på følgende områder: Tabel 1. Klienter indskrevet på 7 offentlige og 28 private institutioner Antal Dage Gennemført indskrevet Alder Kvinder Indskrevet planlagt Offentlige, n= ,5 24% % Private, n= ,9 38% % Klienter indskrevet på offentligt ejede institutioner adskiller sig belastningsmæssigt ved at være mere alkoholbelastede. Derudover ses der ingen forskelle. I 2006 var der 38 døgninstitutioner knyttet til DanRIS mod 37 i år. To institutioner fra 2006 defineres ikke mere som behandlingsinstitutioner. Det gælder Foldbjergcentret (nu Misbrugscenter Region Nord, som nu defineres som et halvvejshus) og Bixen (nu CMU Misbrugsafsnittet, som ligeledes defineres som halvvejshus). Derudover var der i 2006 Nordgården og Sølodgård, som begge er nedlagt. Til gengæld er der tilmeldt tre nye institutioner, henholdsvis Elleruphus, Markusholm og Vængegården. I nedenstående tabel er det vist, hvilke kommuner/regioner mm. klienterne er henvist/kommer fra. Det skal pointeres, at der alene er tale om indskrivning på de 35 døgninstitutioner, hvor indsatsen ikke kan defineres som enten værende afgiftning eller halvvejshus. 11

12 Tabel 2. Hvor henvises/kommer klienterne fra Henviser/bopæl Grundlag Antal klienter Pr indbyg. Henviser/bopæl Grundlag Antal klienter Pr indbyg. Albertslund ,2 Haderslev ,7 Horsens ,8 Greve ,5 Esbjerg ,4 Sønderborg ,4 Frederiksberg ,8 Egedal ,0 Slagelse ,9 Glostrup ,7 Ringsted ,1 Odder ,3 København ,1 Rudersdal ,3 Kalundborg ,4 Silkeborg ,2 Solrød ,6 Stevns ,2 Thisted ,9 Morsø ,0 Nyborg ,6 Favrskov ,9 Aalborg ,3 Brøndby ,8 Herlev ,2 Kerteminde ,5 Roskilde ,9 Vallensbæk ,2 Ballerup ,6 Hørsholm ,2 Frederikssund ,1 Guldborgsund ,9 Randers ,7 Lejre ,6 Samsø ,2 Gentofte ,3 Hillerød ,7 Langeland ,2 Holbæk ,4 Rebild ,0 Halsnæs ,7 Sorø ,9 Lolland ,6 Næstved ,2 Hele landet ,5 Skanderborg ,4 Tønder ,3 Køge ,3 Hvidovre ,3 Vesthimmerlands ,3 Aabenraa ,7 Jammerbugt ,2 Vordingborg ,5 Assens ,8 Hjørring ,9 Hedensted ,5 Fredericia ,3 Struer ,4 Ikast-Brande ,2 Allerød ,2 Kolding ,5 Billund ,8 Vejle ,3 Holstebro ,5 Fredensborg ,8 Brønderslev ,8 Gribskov ,3 Middelfart ,7 Ringkøbing-Skjern ,2 Syddjurs ,4 Odense ,1 Bornholm ,3 Faxe ,1 Faaborg-Midtfyn ,9 Rødovre ,6 Christiansø 95 0 Skive ,5 Dragør Helsingør ,4 Fanø Varde ,0 Furesø Svendborg ,3 Lemvig Høje-Taastrup ,0 Læsø Ærø ,7 Norddjurs Ishøj ,5 Nordfyns Frederikshavn ,3 Vejen Lyngby-Taarbæk ,5 Region Syddanmark ,1 Herning ,2 Region Sjælland ,5 Viborg ,1 Region Hovedstaden ,9 Gladsaxe ,9 Region Midtjylland ,7 Tårnby ,6 Region Nordjylland ,2 Århus ,5 Diverse 4 Odsherred ,1 Selvbetaler 5 Mariagerfjord ,8 Uoplyst 89 I tabellen ses det, at der fra Albertslund er sendt 26 stofmisbrugere i døgnbehandling. Det svarer til, at Albertslund ville sende 94,2 klienter af sted for hver indbyggere. Gennemsnittet for hele landet er 22,5 klienter for hver indbyggere. De øverste i tabellen er altså dem, der anvender døgnbehandling mest set i forhold til befolkningsgrundlag. Det er klienternes hjemkommune, der er registreret i tabellen. Det er altså ikke nødvendigvis den kommune, der varetager behandlingen, som der henvises til. Det har ikke været muligt at identificere henviser/ kommer fra kommune for 89 klienter (8 %). Selvom dette er relativt få uoplyste, kan det være af betydning, hvis disse kommer fra få eller små kommuner. De 1228 indskrivninger er et mindstetal. Der kan gemme sig klienter, der ikke er blevet registreret, og ikke mindst den uheldige registreringspraksis, hvor klientens papi- 12

13 rer først skrives ind i DanRIS ved udskrivning. Denne praksis forsøger vi at undgå, men vi ved, den i noget omfang finder sted. I nedenstående tabel er køns- og aldersfordelingen opstillet for hver enkelt kommune. Tabel 3. Køns- og aldersfordeling Henviser n Kvinder Alder Henviser n Kvinder Alder Henviser n Kvinder Alder København % 35,6 Frederikshavn 9 43% 36,1 Brøndby 3 67% 26,7 Esbjerg 69 48% 32,6 Midtjylland (region) 9 22% 25,3 Ishøj 3 67% 33,3 Horsens 52 33% 33,7 Nyborg 9 44% 33,9 Køge 3 33% 39,7 Aalborg 51 53% 31,3 Svendborg 9 22% 37,7 Skanderborg 3 0% 43,5 Frederiksberg 45 41% 36,1 Tønder 9 11% 29,7 Assens 2 0% 33,0 Århus 37 72% 33,0 Gladsaxe 8 50% 30,1 Glostrup 2 50% 32,0 Slagelse 33 33% 35,5 Ikast-Brande 8 25% 25,6 Hedensted 2 0% 31,5 Odense 32 47% 30,7 Silkeborg 8 22% 26,6 Holstebro 2 0% 23,0 Albertslund 26 38% 38,3 Skive 8 0% 25,3 Hørsholm 2 50% 27,5 Syddanmark (region) 25 31% 30,9 Sønderborg 8 25% 24,9 Jammerbugt 2 100% 54,0 Randers 23 33% 29,6 Varde 8 56% 29,9 Kerteminde 2 50% 27,5 Roskilde 21 36% 30,2 Fredensborg 7 71% 39,0 Lejre 2 100% 29,0 Vejle 19 25% 34,0 Frederiksværk-Hundested 7 43% 35,0 Morsø 2 0% 31,0 Kalundborg 17 27% 33,3 Gribskov 7 57% 30,0 Odder 2 50% 42,0 Kolding 17 44% 30,0 Herlev 7 0% 32,3 Rebild 2 50% 31,0 Holbæk 16 20% 32,9 Høje-Taastrup 7 75% 34,9 Sorø 2 0% 25,5 Hovedstaden (region) 15 19% 32,8 Lyngby-Taarbæk 7 71% 29,6 Stevns 2 50% 40,0 Thisted 15 27% 29,9 Solrød 7 29% 30,9 Vesthimmerland 2 0% 56,5 Hjørring 14 50% 30,2 Faxe 6 67% 35,0 Allerød 1 100% 34,0 Aabenraa 13 25% 27,1 Haderslev 6 0% 29,2 Billund 1 0% 20,0 Ballerup 12 33% 33,3 Rødovre 6 50% 36,0 Bornholm 1 0% 37,0 Ringsted 12 46% 33,3 Gentofte 5 20% 38,6 Brønderslev-Dronninglund 1 100% 19,0 Sjælland (region) 12 20% 31,7 Greve 5 20% 27,8 Faaborg-Midtfyn 1 0% 32,0 Viborg 12 25% 28,3 Guldborgsund 5 20% 28,2 Langeland 1 0% 21,0 Frederikssund 11 40% 33,7 Mariagerfjord 5 20% 41,2 Middelfart 1 0% 30,0 Herning 11 10% 28,6 Næstved 5 0% 34,2 Nordjylland (region) 1 0% 42,3 Hillerød 11 75% 34,3 Rudersdal 5 40% 30,6 Samsø 1 0% 48,0 Hvidovre 11 55% 39,3 Selvbetaler 5 80% 42,2 Struer 1 0% 22,0 Lolland 11 9% 35,8 Tårnby 5 50% 33,0 Syddjurs 1 0% 30,0 Fredericia 10 9% 36,9 Diverse 4 83% 33,2 Vallensbæk 1 0% 22,0 Helsingør 10 20% 33,9 Egedal 4 50% 39,0 Ærø 1 100% 25,0 Ringkøbing-Skjern 10 25% 26,4 Favrskov 4 50% 34,0 Uoplyst 89 Vordingborg 10 50% 34,2 Odsherred 4 25% 32,0 Det giver ikke mening på nuværende tidspunkt at opgøre antal indskrivningsdage og planlagt gennemførelse af program for hver kommune, idet mange af de klienter, der afsluttede behandlingen i 2007, blev indskrevet i Mange af dem, der afsluttede behandlingen i 2007, kan derfor ikke relateres til de nye kommuner. Dette er den første opgørelse over døgnbehandling af stofmisbrugere fordelt på kommuner. Vi modtager meget gerne kommentarer fra kommuner, som mener tallene for deres kommune burde være anderledes. 13

14 2. Identifikation af forskellige målgrupper I det følgende skal to typer målgrupper beskrives belastningsgrupper og risikogrupper. Disse målgrupper giver forskellige informationer og skal senere opstilles i beskrivelsen af den enkelte institution. Risikogrupperne er ret enkle at konstruere og kan derfor anvendes af alle med minimum erfaring med regneark. Den første målgruppebeskrivelse omhandler forskellige belastningsgrupper udledt af EuropASI Composite Score (European Addiction Severity Index/30-dages belastningsindex). Den anden målgruppebeskrivelse risikogrupperne består i virkeligheden af fire index, som kan forudsige gennemførelse af behandlingsforløbet for mænd under 30 år, mænd over 30 år, kvinder under 30 år og kvinder over 30 år. Belastningsgrupper Denne målgruppe-analyse viser seks forskellige belastningsgrupper. Den er ikke mindst interessant, fordi den kan identificere en sammenhæng med gennemførelse af behandling. Tabel 4. Seks forskellige belastningsgrupper N Stoffer Økonomi Kriminalitet Psykisk Familie Fysisk 1. Fysisk belastede 182 0,40 0,95 0,16 0,46 0,20 0,77 2. Psykisk belastede 78 0,48 0,38 0,25 0,63 0,55 0,52 3. Stof-krim belastede 207 0,51 0,98 0,29 0,58 0,46 0,08 4. Multibelastede 153 0,59 0,95 0,43 0,67 0,60 0,77 5. Moderat belastede LØ* 122 0,39 0,26 0,18 0,40 0,24 0,13 6. Moderat belastede HØ 213 0,31 0,83 0,13 0,27 0,11 0,06 Alle 955 0,44 0,83 0,23 0,48 0,33 0,36 * LØ = Lavt Økonomisk belastet og HØ = Højt Økonomisk belastet. De fysisk belastede er ikke overraskende meget fysisk belastede, mens de er middel til let (kriminalitet) belastede på andre områder. Dog er de, som det er tilfældet for fem af grupperne, højt økonomisk belastede. De er ikke mere fysisk belastede end de multibelastede. De psykisk belastede er efter de multibelastede de mest psykisk belastede. Til gengæld er de middel til let (kriminalitet) belastede på andre områder, igen undtaget økonomi, hvor de er højt belastede. De stof-kriminalitets belastede er i særlig grad belastede på faktorerne stof og kriminalitet, mens de er middel til let belastede på andre områder, igen undtaget økonomi. De multibelastede er stærkt belastede på alle områder. De moderat belastede-lø er middel til let belastede på alle faktorer og adskiller sig fra de andre ved, at de langt hyppigere har indtægtsgivende arbejde. De moderat belastede-hø er let belastede på alle faktorer, undtagen økonomi, hvor de er højt belastede. I tabel 5 forholdes de seks grupper til de to aldersgrupper på henholdsvis mænd og kvinder. 14

15 Tabel 5. Belastning og gennemførelse af behandlingen Alle Mænd<30 Mænd>=30 Kvinder<30 Kvinder>=30 Gennemført Gennemført Gennemført Gennemført Gennemført n=710 n=212 n=310 n=74 n=79 N 1. Fysisk belastede 53% 58% 57% 50% 41% Psykisk belastede 61% 60% 54% 67% 75% Stof-krim belastede 52% 54% 52% 45% 54% Multibelastede 49% 63% 48% 50% 50% Moderat belastede LØ* 61% 62% 64% 50% 50% Moderat belastede HØ 59% 62% 59% 47% 67% 154 Risikogrupper I den anden målgruppebeskrivelse skal klienterne deles op i fire kategorier, hvor der for hver især er konstrueret et Risiko for Afbrydelse-Index /RAI, som dækker alle, og som derudover rimeligt nemt kan udregnes i et regneark. Der er tale om identificering af tre grupper, henholdsvis højrisikogruppen, mediumrisikogruppen og lavrisikogruppen. For højrisikogruppen gælder, at klienter placeret i denne har under 33% chance for at gennemføre et døgnbehandlingsforløb. For mediumrisikogruppen er det omkring 50%, der gennemfører, mens det for lavrisikogruppen er mindst 66%, der gennemfører. For at konstruere dette index, var det nødvendigt at konstruere fire RAI et for mænd under 30 år, et for mænd over/lig 30 år, et for kvinder under 30 år og et for kvinder over/lig 30 år. Hvis det samme RAI blev anvendt på dem alle, blev forudsigelseskraften for svag. Variable, som anvendes på forskellig måde i de fire RAI, er følgende: Metadon/30 dage Andre opiater/30 dage Nerve-/sovemedicin/30 dage Hash/30 dage Mere end ét stof/30 dage Injektion/30 dage Penge brugt på stoffer/30 dage Dage i arbejde/30 dage Dage illegale aktiviteter/30 dage Indtægter illegale aktiviteter/30 dage (ja/nej) Problemer kriminalitet/30 dage Behov hjælp kriminalitetsproblemer/30 dage Ordineret medicin/30 dage Voldelig adfærd/30 dage Selvmordsforsøg/30 dage Selvmordstanker/30 dage Under/lig 8. klasse højeste eksamen 10. klasse højeste eksamen Efterskole STX, HTX, HHX, HF Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Bor på institution/i støttebolig Ikke europæisk/nordamerikansk og/eller flygtning Stof (EuropASI composite faktor) Økonomi (EuropASI composite faktor) Kriminalitet (EuropASI composite faktor) I det følgende skal dette index anvendes til at beskrive de enkelte institutioner. Hvordan er klienterne fordelt på de forskellige institutioner, og hvor mange gennemfører. 15

16 Læsevejledning Beskrivelsen af hver enkelt institution er bygget op som følger: a) Først kommer de institutioner, der er klassificeret som behandling/omsorg i alfabetisk rækkefølge. Derefter følger halvvejshuse og rene afgiftningsinstitutioner. b) Først ses institutionens stamoplysninger (adresse, telefon, , evt. hjemmeside og kontaktperson). c) Derefter følger oplysninger om registrering (hvornår de startede, seneste opdateringer, procentvise EuropASI besvarelser mm.). d) De næste oplysninger vedrører institutionstype, selskabsform, fysiske forhold, målgrupper, som de er defineret af institutionen selv, samt institutionstype og kapacitet. e) Herefter følger priser, som for nogle institutioner er delt op i forskellige faser eller forskellige tilbud. Når priser skal udregnes for alle institutioner samlet, er der derfor en del forskellige prisfastsættelser at tage hensyn til. f) Et sammendrag af institutionens personalesammensætning er det næste, der er beskrevet. Medarbejdere er her udregnet som antallet af fuldtidsmedarbejdere. En væsentlig oplysning er her behandler-klient ratio. Denne er udregnet således, at det vises, hvor mange behandlertimer der er til rådighed pr. klient pr. uge. Dette kan nemt omregnes til en egentlig behandler-klient ratio. Hvis der således er 18,5 behandlertimer til rådighed pr. klient pr. uge, så betyder det, at der er 1 behandler til 2 klienter. Hvis der derimod er 6 timer pr. klient til rådighed, så betyder det, at der er 1 behandler til 6,3 klienter. Herefter udspecificeres personalegruppen. I rapporten er den helt specifikke uddannelse ikke nævnt. Denne vil kunne ses under institutionens personaleoplysninger på DanRIS-hjemmesiden, når det nye indtastningsmodul til stamoplysningerne er implementeret i maj måned g) Efter personaleoplysningerne følger oplysninger om institutionens ydelser. Der skelnes mellem, om et tilbud varetages af en person med diplom eller med uddannelse indenfor netop denne ydelse. Et diplom betyder, at personen har mindst 1 års uddannelse i ydelsen, og hvor der kan fremvises diplom. 1 års uddannelse skal indeholde mindst 15 hele dages uddannelse indenfor ydelsen. Derudover kan det ses, om der er læge, psykolog, sagsbehandler mm. knyttet til institutionen (og hvor mange timer); om der er særlig fokus på ernæring, motion og undervisning og meget mere. h) Herefter følger klient- og behandlingsstatistikken. Her vises først, hvor mange klienter der er indskrevet i 2007, og hvor mange der er udskrevet. Til den sidste kategori hører klienter, som kan være indskrevet tidligere år (helt tilbage til 2002). Når indskrivningslængde skal udregnes, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i antal udskrevne klienter. Hvis der tages udgangspunkt i antal indskrevne i 2007, vil vi få en falsk lav indskrivningslængde. Det skyldes, at af dem, der blev indskrevet i sidste del af 2007, er det kun dem, der afbrød forløbet, som er udskrevet. Denne fejlkilde undgås ved at tage udgangspunkt i dem, der blev udskrevet i

17 i) De følgende 1-2 sider består i en beskrivelse af belastnings- og risikogruppernes gennemførelse af behandlingen. Grupperne er her igen fordelt på to aldersgrupper på henholdsvis mænd og kvinder. Til sidst følger en henvisningsstatistik. 17

18 Albatros Adresse: Houvej 100, Ulsted Postnr./By: 9370 Hals Telefon: adresse: Web adresse: Kontaktperson: Bjørn Rasmussen Registrering i DanRIS startet: november 2003 Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: Procent EuropASI besvarelser: 80,0% (alle 5 ind og/eller ud 2007) Procent cpr. numre: 100,0% (alle 5 ind og/eller ud 2007) Seneste opdatering af grundoplysninger: Selskabsform: Selvejende institution. Institutionstype: Primær behandling Fysiske forhold: Enkeltværelse. Toilet/bad på gang. Musikrum. Værksteder. Målgrupper: Stofmisbrugere. Dobbeltdiagnoser. Kapacitet: 8 Behandlingstilbud og priser Pris Afgiftning og behandling kr. Kommentar pris pr. måned inkl. egenbetaling (4555,- kr.) Personalesammendrag Behandl. Behandl. Adm. * Kvinder Gnsn. alder diplomer Antal Ledelse * klient i alt * /service /mænd ratio ** 4,1 1,0 3,0 1 / 7 46,6 1 19,1 *) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge). **) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning. 18

19 Personale udspecificeret Ledere År År Ansat Klient Antal diplomer Køn Alder Ansat Ancien. t/uge t/uge Soc.fag Misb./terap. Andet M 60 7,8 28, Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut. Diplomuddannelser er uddannelser af mindst 1 års varighed eller dokumentation på 3 hele ugers (15 dages) uddannelse inden for retningen, som kan fremvises. Behandlere/rådgivere År År Ansat Antal diplomer Køn Alder Ansat Ancien. t/uge Soc.fag Misb./terap. Andet M 48 4,8 7, K 50 3,4 18, M 33 2,7 8, M 38 2,7 10, Andet (ikke behandlende) personale År År Ansat Aktiverende Køn Alder Ansat Ancien. t/uge opgaver M 40 4,7 4, M 48 4,8 4, M 56 2,0 2, Eksterne konsulenter mv. Timer Efter Betegnelse pr. md. behov Psykiater 10 - Supervisor 6-19

20 Ydelser Afgiftning: Gruppeterapi: Individuel terapi: Selvhjælpsgruppe: Behandlingsmetode: Parterapi: Familieterapi: Tilbagefaldsbehandling: Sagsbehandler på stedet: Psykologsamtaler på stedet: Psykiater tilknyttet: Læge tilknyttet: Sygeplejerske tilknyttet: Ernæringsekspert tilknyttet: Særlige grupper: Udenfor målgruppe: Håndværk. beskæftig. IT beskæftigelse: Anden beskæftigelse: Grundskolefag: Anden undervisning: Større rekreative tilbud: Motion: Andet fysisk: Akupunktur: Meditation: Andet alternativt: Metadon, Risolid og Rivotril. Der tilbydes ligeledes stabiliseringsbehandling med metadon. Efter behov Institutionen benytter sig ikke af terapi, henviser udelukkende til eksterne samarbejdspartnere. Arbejder udfra miljøterapi og benytter bl.a. jegstøttende samtaler. Kognitiv adfærdsterapi 1 behandler med diplom. Ja 1 sagsbehandler ansat på fuldtid Ja Kommer 2 timer ugentligt Praktiserende læge opsøges ved behov Ja Kok fuldtidsansat, dog ikke i dén primærfunktion Ja Alle klienter har dobbeltdiagnoser Ingen Ja Sammen med faglært Ja Botræning og udehold Ja Dansk, idræt og økonomi med uddannet lærer Ja Tur til Sverige Ja Efter behov Ja Idrætslærer tilbyder øvelser til klienter 20

21 Klienterne og behandlingen Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Ind og udskrivning Køn og alder (af indskrevne 2007) Ind 2007 : 3 Procent kvinder : 33,3% Ud 2007 : 3 Alder alle : 26,3 Ind og/eller ud 2007 : 5 Alder kvinder : 32,0 Alder mænd : 23,5 Ind dage Mænd < 30 Mænd >= 30 Kvinder < 30 Kvinder >= N Dage* N Dage N Dage N Dage Ind dage 412 dage * Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. Gennemført Mænd Kvinder 2007 N % N % Gennemført 33,3 % * Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. Institutionen Albatros har få misbrugsklienter i behandling ad gangen, og der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Ydermere kræver beregning af statistik på stoffer og på EuropASI belastningsscore, at de indskrevne klienter har udfyldt et EuropASI skema. Det samme gælder for beregning af statistik på belastnings- og risikogrupper, hvor klienter udskrevet i 2007 ligeledes skal have udfyldt et EuropASI skema. Belastningsgrupper Gennemført Mænd < 30 Mænd >= 30 Kvinder < 30 Kvinder >= N GNF* N GNF N GNF N GNF Moderat-LØ** Moderat-HØ** Psykisk Somatisk 100% Stof-Kriminal. 0% Multi *Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. **LØ = Lavt Økonomisk belastet, HØ = Højt Økonomisk belastet. Hvilken kommune/region henviser til institutionen: Antal indskrevet i n=3 Esbjerg 2 Randers 1 21

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2009 DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014

KOMMUNIKATION WWW.BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK. Befolkningsundersøgelse: danskernes spil om penge 2014 BJERG BJERG KOMMUNIKATION KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET FLÆSKETORVET 68, 68, 1. 1. DK-1711 DK-1711 KØBENHAVN KØBENHAVN V T : +45 +45 33 33 25 25 33 33 27 27 W: W: E : KONTAKT@BJERGK.DK KONTAKT@BJERGK.DK Befolkningsundersøgelse:

Læs mere

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling -

Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - Unge der misbruger rusmidler - hvor mange, behov, behandling, stofforbrug efter behandling - CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Mads Uffe Pedersen Kirsten Frederiksen

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Fremme af mental sundhed i kommunerne. eksempler, muligheder og barrierer

Fremme af mental sundhed i kommunerne. eksempler, muligheder og barrierer Fremme af mental sundhed i kommunerne eksempler, muligheder og barrierer 2009 Fremme af mental sundhed i kommunerne eksempler, muligheder og barrierer Fremme af mental sundhed eksempler, muligheder og

Læs mere

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen Boligmarkedet i de danske yderkommuner Overordnede udviklingstendenser Jens F. L. Sørensen Februar 2012 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse

Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Vold i Danmark Belyst ud fra voldsofres kontakt til sygehuse Udviklingen 1995-2012, samt 1. halvår 2013 Sted for voldsudøvelse, voldsmekanisme og voldsskader blandt mænd og kvinder Bjarne Laursen, Knud

Læs mere

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering SBi 2013:06 Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Anders Rhiger Hansen Ole Michael Jensen

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland

Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland Tandsundhed hos 15-a rige børn I Region Midtjylland 2014 Rapporten er udarbejdet af stud. Scient. pol., Cecilie Carlsen Boll, Aarhus Universitet, i samarbejde med overtandlæge Marianne Blegvad og overtandlæge

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Hjælpelinjen for spilleafhængige

Hjælpelinjen for spilleafhængige Hjælpelinjen for spilleafhængige Kortlægning af telefonsamtaler i Danmark og norge i perioden 2008-2009 10:33 Nuri cayuelas mateu 10:33 HJÆLPELINJEN FOR SPILLEAFHÆNGIGE KORTLÆGNING AF TELEFONSAMTALER I

Læs mere

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug

Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug 2013 Effekten af hashbehandling En randomiseret undersøgelse af Client-Directed Outcome-Informed behandling af hashmisbrug Mads Uffe Pedersen AARHUS UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES CENTER FOR

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere