DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem"

Transkript

1 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008

2

3 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data fra de enkelte institutioner kan findes på Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen Michael Mulbjerg Pedersen Susanne Villumsen Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008

4 Center for Rusmiddelforskning 2008 Tryk: Fællestrykkeriet for Sundhedsvidenskab og Humaniora, Aarhus Universitet. CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET Nobelparken, bygning 1453 Jens Chr. Skous Vej Århus C Tlf.:

5 Indhold Forord... 7 Indledning DanRIS 2007 Sammenfatning Identifikation af forskellige målgrupper Læsevejledning De enkelte institutioner: Behandlingsinstitutioner Albatros 18 Alfa-Fredensborg 22 Betesda 29 Dyreby 35 Ellemose 40 Elleruphus (ny i 2007) 41 Elmegården 43 Freedom House 49 Fremtiden 55 Hjulsøgård 60 Højløkke 67 Kildegården 73 Klippen 78 Kongens Ø 84 Kråsiglund 93 Kråsiglund Stabilisering 99 Kysten 104 Lyngdal 110 Midtgården 116 Moesgård 122 Monbjerg 128 Netværket 134 Opbygningsgården 140 Rørbæk Omsorgshjem 146 Sct. Ols 150 Shalom 156 Skippergaarden (lukket i 2007) 161 Springbrættet 165 Stenild Omsorgshjem 172 Stop Ung 177 Støvring Omsorgshjem 183 Sundbogård 188 Sæbyhus 194 Sønderbjerggård 199 Valhalla 205 Vængegården (ny i 2007) 210 Sammenfatning 214 Afgiftning og halvvejshuse 219 CMU Misbrugsafsnittet 221 Kråsiglund Halvvejshus 226 Misbrugscentret Region Nord 230 På Vej 235 Slusen (ny i 2007) 239 Ingen klientstatistik 245 Markusholm 247 Feddet 248 Kommentarer Alle institutioner har indleveret oplysninger om de klienter, de har haft indskrevet i Markusholm har ikke haft klienter fra målgruppen indskrevet i Feddet har indleveret oplysninger på tre klienter, hvor det ikke har været mulig at identificere indskrivningsdato. Nogle institutioner har haft vanskeligt ved at levere alle data på de indskrevne klienter (typisk kun indleveret data om navn, cpr., dage indskrevet og gennemført som planlagt) Dette ses i næste sides sammmenfatning. 5

6 Sammenlignende oversigt over: Priser Registrering Statistik Ydelser Fuld Antal Institutionsnavn data indskrevet Vængegården 100% 10 Ny 2007 Elmegården 100% 34 Shalom 100% 6 Kysten 100% 16 Albatros 100% 3 Freedom House 98% 43 Moesgård 97% 33 Springbrættet 97% 33 Netværket 96% 54 Midtgården 94% 17 Sønderbjerggård 91% 11 Stop Ung 90% 10 Højløkke 89% 45 Sundbogård 89% 9 Opbygningsgården 80% 25 Sct. Ols 78% 174 Betesda 75% 8 Lyngdal 71% 7 Kråsiglund 68% 50 Klippen 66% 35 Alfa-Fredensborg 63% 131 Valhalla 63% 24 Kråsiglund stabilisering 63% 8 Hjulsøgård 56% 45 Sæbyhus 48% 64 Monbjerg 46% 24 Kildegården 38% 16 Elleruphus 30% 10 Støvring 25% 12 Fremtiden 18% 17 Kongens Ø 14% 187 Rørbæk 0% 27 Stenild 0% 28 Dyreby 0% 10 Skippergården 0% 2 Lukket

7 Forord Center for Rusmiddelforskning (CRF) vil gerne takke de medvirkende døgninstitutioner, som har udvist såvel stor tålmodighed som åbenhed gennem flere år. Hvor krævende, det kan være at indføre en systematisk registrering, skal bestemt ikke underkendes eller undervurderes, hvilket alle områder inden for misbrugsbehandlingen har erfaret. Det er tydeligt, at data bliver af højere og højere kvalitet år for år, og vi takker derfor også for den seriøsitet og den store indsats, som vi har været vidne til, og som bl.a. også er kommet til udtryk på de fællesmøder, vi har haft. Udover strukturreformen har de medvirkende døgninstitutioner også måttet inkorporere et nyt registreringsprogram. CRF vil også gerne takke Velfærdsministeriet, som har muliggjort DanRISsystemets tilblivelse og derfor også denne rapport samt kommende rapporter. Center for Rusmiddelforskning 7

8

9 Indledning Dette er den fjerde årsrapport vedrørende stofmisbrugere i døgnbehandling fra Dansk Registrerings- og InformationsSystem (DanRIS). Rapporten vil være bygget op som følger: Efter 58 i Bekendtgørelse nr. 768 af 27. juni 2007 om retssikkerhed på det sociale område, ændret ved bekendtgørelse nr af 9. oktober 2007 er det et krav, at godkendte offentlige og private døgntilbud indsender statistik og oplysninger vedrørende stofmisbrugere i døgnbehandling til Dansk Registrerings- og InformationsSystem (DanRIS) under Center for Rusmiddelforskning (CRF) hver måned. CRF er forpligtet til at orientere Velfærdsministeriet om manglende indberetning. Sammenfatningen behandler for det første udviklingen i antallet af henviste klienter for hvert halvår i gennem de sidste tre år , og for det andet forandringer i henvisningsstrategier efter strukturreformen. I det tredje afsnit vil der være en gennemgang af beregningsgrundlaget for belastningsgrupper og risikogrupper samt en samlet oversigt over gennemførte indskrivninger i de forskellige grupper i Efter en kort læsevejledning vil de enkelte institutioner blive gennemgået. Disse deles op i behandlingsinstitutioner, afgiftning og halvvejshuse samt institutioner uden indsendelse af data. For hver institution gennemgås to typer statistikker for 2007 henholdsvis institutionsstatistikker (bl.a. priser, personalegruppe/uddannelsesniveau og ydelserne), klientog behandlingsstatistikker (antal klienter, køn- og aldersfordeling, indskrivningslængde samt belastnings- og risikogruppe). Endelig vises også, fra hvilke regioner/kommuner institutionen får henvist deres klienter. I den forbindelse skal det bemærkes, at institutionerne i forbindelse med strukturreformen samt indførelse af DanRIS-program 2.0 ikke i hele perioden har haft mulighed for at angive ny henviser. Denne problemstilling er yderligere beskrevet i sammenfatningen. Klient- og behandlingsstatistikken er som nævnt fra 2007, mens institutionsoplysningerne kan være nyere eller ældre. Selvom rapporten kun udkommer årligt, vil alle oplysninger være opdateret rimelig konstant på DanRIS hjemmesiden (www.danris.dk), som alle kan besøge. Klient- og behandlingsstatistikkerne indsendes således til Center for Rusmiddelforskning (CRF) månedligt for de større institutioner. De mindre institutioner indsender ikke så hyppigt (hver 2. eller 3. måned). Opdateringer med længere intervaller er uhensigtsmæssige, men forekommer. Institutionsoplysningerne kan løbende opdateres af institutionerne selv på internettet, og herfra kan alle interesserede udskrive en rapport. 9

10 1. DanRIS Sammenfatning Hermed foreligger resultaterne for DanRIS 2007, som samtidig også er den første rapportering om stofafhængige indskrevet i døgnbehandling efter strukturreformen. Ligesom de foregående år er det i det følgende antal indskrivninger, der regnes med. Der ses efter strukturreformen rimeligt store forandringer i henvisningsstrategierne til døgnbehandling. For det første er den nedadgående kurve i antal indskrivninger nu brudt, og for det andet er andelen af kvinder i døgnbehandling steget betragteligt % 35% 30% 25% 26% Kvinder halvårligt 24% 26% 25% 32% 37% % 15% % 200 5% % Figur 1. Henvisninger fra Figur 2. Andelen af henviste kvinder Som det ses i figur 1, er der i 2007 registreret 1228 i døgnbehandling mod 1096 i Almindeligvis falder antallet af indskrivninger i andet halvår, hvilket også er tilfældet for Anden halvdel af 2007 er således allerede højere end anden halvdel af 2005, hvilket kunne indikere, at vi i 2008 vil se en yderligere stigning i antal indskrivninger. Ikke mindre tydelig er stigningen i andelen af kvinder indskrevet i døgnbehandling. I anden halvdel af 2007 er det ikke mindre end 37 %, som er kvinder. Derimod ses der ingen forskel i alder, om end der dog er en svagt stigende tendens (32,7 i 2005, 32,9 i 2006 og 33,1 i 2007). Heller ikke ved opdeling i forskellige aldersgrupper ses der forskelle. I 2005 var det således 38,0 %, der var under 30 år, og i 2007 var det 37,8 %. Til gengæld synes der at være sket en ændring i klienternes forbrug af stoffer og alkohol i måneden op til indskrivning. Der ses således en signifikant reduktion i storforbrug af alkohol 1 i måneden op til indskrivning. Det samme er tilfældet for forbruget af opioider 2, centralstimulerende stoffer og injektionsmisbrug. Der er med andre ord ikke tale om en reduktion i forbruget af nogle stoffer på bekostning af et øget forbrug af andre stoffer. Forholdet mellem de forskellige stoffer synes tværtimod at bestå. Med denne reduktion følger også en signifikant reduktion i belastning på forskellige områder, herunder kriminalitet, økonomi, fysisk helbred og på visse psykiske områder. Forklaringen kunne være, at klienterne i højere grad afgiftes inden de sendes i døgnbehandling og/eller i højere grad gennemfører et forbehandlingsprogram. Dette kunne også være forklaringen på, at andelen af klienter, der gennemfører behandlingen, er stigende. Således er andelen af klienter, der gennemfører behandlingen som planlagt, steget fra 41 % i 1 Mindst 5 genstande i mindst 4 dage om ugen i måneden op til indskrivning. 2 Mindst indtaget heroin én gang inden for den sidste måned op til indskrivning. Dette gælder også for centralstimulerende stoffer og injektion. 10

11 2004 til 50 % i Der ses derimod ingen store forskelle i antal dage indskrevet. I 2004 var det 114 dage og i dage. I alt 40 døgninstitutioner/enheder har indsendt data til DanRIS. Derudover har to været tilmeldt DanRIS, men ikke indsendt (brugbare) data (se side 5). Én af de 40 institutioner er en ren afgiftningsinstitution, og fire defineres som halvvejshuse. Fratrukket disse to kategorier er der 35 døgninstitutioner tilbage, som har indsendt data, og det er disse, der udgør grundlaget for analysen, og som er sammenlignelig med DanRIS data fra 2004, 2005 og Disse 35 døgninstitutioner inkluderer såvel døgninstitutioner, som primært fokuserer på stoffrihed, som døgninstitutioner, som har særlig opmærksomhed på stabilisering og forøgelse af livskvalitet for personer i langvarig metadonbehandling. Det er ikke muligt entydigt at skille disse institutioner fra hinanden, idet mange institutioner giver mulighed for både-og. Omkring 90% af de indskrevne indgår i et stoffrit behandlingsforløb. Denne fordeling har ikke ændret sig siden Institutionerne kan opdeles i offentlige institutioner (ejet af kommuner eller regioner) og private institutioner (typisk selvejende institutioner). Syv af de 35 institutioner er offentligt ejet. Af disse syv vil to ikke eksistere næste år (Lyngdal og Skippergården). 201 klienter blev indskrevet på de offentlige institutioner i 2007 og 1027 på de private. De adskiller sig bl.a. på følgende områder: Tabel 1. Klienter indskrevet på 7 offentlige og 28 private institutioner Antal Dage Gennemført indskrevet Alder Kvinder Indskrevet planlagt Offentlige, n= ,5 24% % Private, n= ,9 38% % Klienter indskrevet på offentligt ejede institutioner adskiller sig belastningsmæssigt ved at være mere alkoholbelastede. Derudover ses der ingen forskelle. I 2006 var der 38 døgninstitutioner knyttet til DanRIS mod 37 i år. To institutioner fra 2006 defineres ikke mere som behandlingsinstitutioner. Det gælder Foldbjergcentret (nu Misbrugscenter Region Nord, som nu defineres som et halvvejshus) og Bixen (nu CMU Misbrugsafsnittet, som ligeledes defineres som halvvejshus). Derudover var der i 2006 Nordgården og Sølodgård, som begge er nedlagt. Til gengæld er der tilmeldt tre nye institutioner, henholdsvis Elleruphus, Markusholm og Vængegården. I nedenstående tabel er det vist, hvilke kommuner/regioner mm. klienterne er henvist/kommer fra. Det skal pointeres, at der alene er tale om indskrivning på de 35 døgninstitutioner, hvor indsatsen ikke kan defineres som enten værende afgiftning eller halvvejshus. 11

12 Tabel 2. Hvor henvises/kommer klienterne fra Henviser/bopæl Grundlag Antal klienter Pr indbyg. Henviser/bopæl Grundlag Antal klienter Pr indbyg. Albertslund ,2 Haderslev ,7 Horsens ,8 Greve ,5 Esbjerg ,4 Sønderborg ,4 Frederiksberg ,8 Egedal ,0 Slagelse ,9 Glostrup ,7 Ringsted ,1 Odder ,3 København ,1 Rudersdal ,3 Kalundborg ,4 Silkeborg ,2 Solrød ,6 Stevns ,2 Thisted ,9 Morsø ,0 Nyborg ,6 Favrskov ,9 Aalborg ,3 Brøndby ,8 Herlev ,2 Kerteminde ,5 Roskilde ,9 Vallensbæk ,2 Ballerup ,6 Hørsholm ,2 Frederikssund ,1 Guldborgsund ,9 Randers ,7 Lejre ,6 Samsø ,2 Gentofte ,3 Hillerød ,7 Langeland ,2 Holbæk ,4 Rebild ,0 Halsnæs ,7 Sorø ,9 Lolland ,6 Næstved ,2 Hele landet ,5 Skanderborg ,4 Tønder ,3 Køge ,3 Hvidovre ,3 Vesthimmerlands ,3 Aabenraa ,7 Jammerbugt ,2 Vordingborg ,5 Assens ,8 Hjørring ,9 Hedensted ,5 Fredericia ,3 Struer ,4 Ikast-Brande ,2 Allerød ,2 Kolding ,5 Billund ,8 Vejle ,3 Holstebro ,5 Fredensborg ,8 Brønderslev ,8 Gribskov ,3 Middelfart ,7 Ringkøbing-Skjern ,2 Syddjurs ,4 Odense ,1 Bornholm ,3 Faxe ,1 Faaborg-Midtfyn ,9 Rødovre ,6 Christiansø 95 0 Skive ,5 Dragør Helsingør ,4 Fanø Varde ,0 Furesø Svendborg ,3 Lemvig Høje-Taastrup ,0 Læsø Ærø ,7 Norddjurs Ishøj ,5 Nordfyns Frederikshavn ,3 Vejen Lyngby-Taarbæk ,5 Region Syddanmark ,1 Herning ,2 Region Sjælland ,5 Viborg ,1 Region Hovedstaden ,9 Gladsaxe ,9 Region Midtjylland ,7 Tårnby ,6 Region Nordjylland ,2 Århus ,5 Diverse 4 Odsherred ,1 Selvbetaler 5 Mariagerfjord ,8 Uoplyst 89 I tabellen ses det, at der fra Albertslund er sendt 26 stofmisbrugere i døgnbehandling. Det svarer til, at Albertslund ville sende 94,2 klienter af sted for hver indbyggere. Gennemsnittet for hele landet er 22,5 klienter for hver indbyggere. De øverste i tabellen er altså dem, der anvender døgnbehandling mest set i forhold til befolkningsgrundlag. Det er klienternes hjemkommune, der er registreret i tabellen. Det er altså ikke nødvendigvis den kommune, der varetager behandlingen, som der henvises til. Det har ikke været muligt at identificere henviser/ kommer fra kommune for 89 klienter (8 %). Selvom dette er relativt få uoplyste, kan det være af betydning, hvis disse kommer fra få eller små kommuner. De 1228 indskrivninger er et mindstetal. Der kan gemme sig klienter, der ikke er blevet registreret, og ikke mindst den uheldige registreringspraksis, hvor klientens papi- 12

13 rer først skrives ind i DanRIS ved udskrivning. Denne praksis forsøger vi at undgå, men vi ved, den i noget omfang finder sted. I nedenstående tabel er køns- og aldersfordelingen opstillet for hver enkelt kommune. Tabel 3. Køns- og aldersfordeling Henviser n Kvinder Alder Henviser n Kvinder Alder Henviser n Kvinder Alder København % 35,6 Frederikshavn 9 43% 36,1 Brøndby 3 67% 26,7 Esbjerg 69 48% 32,6 Midtjylland (region) 9 22% 25,3 Ishøj 3 67% 33,3 Horsens 52 33% 33,7 Nyborg 9 44% 33,9 Køge 3 33% 39,7 Aalborg 51 53% 31,3 Svendborg 9 22% 37,7 Skanderborg 3 0% 43,5 Frederiksberg 45 41% 36,1 Tønder 9 11% 29,7 Assens 2 0% 33,0 Århus 37 72% 33,0 Gladsaxe 8 50% 30,1 Glostrup 2 50% 32,0 Slagelse 33 33% 35,5 Ikast-Brande 8 25% 25,6 Hedensted 2 0% 31,5 Odense 32 47% 30,7 Silkeborg 8 22% 26,6 Holstebro 2 0% 23,0 Albertslund 26 38% 38,3 Skive 8 0% 25,3 Hørsholm 2 50% 27,5 Syddanmark (region) 25 31% 30,9 Sønderborg 8 25% 24,9 Jammerbugt 2 100% 54,0 Randers 23 33% 29,6 Varde 8 56% 29,9 Kerteminde 2 50% 27,5 Roskilde 21 36% 30,2 Fredensborg 7 71% 39,0 Lejre 2 100% 29,0 Vejle 19 25% 34,0 Frederiksværk-Hundested 7 43% 35,0 Morsø 2 0% 31,0 Kalundborg 17 27% 33,3 Gribskov 7 57% 30,0 Odder 2 50% 42,0 Kolding 17 44% 30,0 Herlev 7 0% 32,3 Rebild 2 50% 31,0 Holbæk 16 20% 32,9 Høje-Taastrup 7 75% 34,9 Sorø 2 0% 25,5 Hovedstaden (region) 15 19% 32,8 Lyngby-Taarbæk 7 71% 29,6 Stevns 2 50% 40,0 Thisted 15 27% 29,9 Solrød 7 29% 30,9 Vesthimmerland 2 0% 56,5 Hjørring 14 50% 30,2 Faxe 6 67% 35,0 Allerød 1 100% 34,0 Aabenraa 13 25% 27,1 Haderslev 6 0% 29,2 Billund 1 0% 20,0 Ballerup 12 33% 33,3 Rødovre 6 50% 36,0 Bornholm 1 0% 37,0 Ringsted 12 46% 33,3 Gentofte 5 20% 38,6 Brønderslev-Dronninglund 1 100% 19,0 Sjælland (region) 12 20% 31,7 Greve 5 20% 27,8 Faaborg-Midtfyn 1 0% 32,0 Viborg 12 25% 28,3 Guldborgsund 5 20% 28,2 Langeland 1 0% 21,0 Frederikssund 11 40% 33,7 Mariagerfjord 5 20% 41,2 Middelfart 1 0% 30,0 Herning 11 10% 28,6 Næstved 5 0% 34,2 Nordjylland (region) 1 0% 42,3 Hillerød 11 75% 34,3 Rudersdal 5 40% 30,6 Samsø 1 0% 48,0 Hvidovre 11 55% 39,3 Selvbetaler 5 80% 42,2 Struer 1 0% 22,0 Lolland 11 9% 35,8 Tårnby 5 50% 33,0 Syddjurs 1 0% 30,0 Fredericia 10 9% 36,9 Diverse 4 83% 33,2 Vallensbæk 1 0% 22,0 Helsingør 10 20% 33,9 Egedal 4 50% 39,0 Ærø 1 100% 25,0 Ringkøbing-Skjern 10 25% 26,4 Favrskov 4 50% 34,0 Uoplyst 89 Vordingborg 10 50% 34,2 Odsherred 4 25% 32,0 Det giver ikke mening på nuværende tidspunkt at opgøre antal indskrivningsdage og planlagt gennemførelse af program for hver kommune, idet mange af de klienter, der afsluttede behandlingen i 2007, blev indskrevet i Mange af dem, der afsluttede behandlingen i 2007, kan derfor ikke relateres til de nye kommuner. Dette er den første opgørelse over døgnbehandling af stofmisbrugere fordelt på kommuner. Vi modtager meget gerne kommentarer fra kommuner, som mener tallene for deres kommune burde være anderledes. 13

14 2. Identifikation af forskellige målgrupper I det følgende skal to typer målgrupper beskrives belastningsgrupper og risikogrupper. Disse målgrupper giver forskellige informationer og skal senere opstilles i beskrivelsen af den enkelte institution. Risikogrupperne er ret enkle at konstruere og kan derfor anvendes af alle med minimum erfaring med regneark. Den første målgruppebeskrivelse omhandler forskellige belastningsgrupper udledt af EuropASI Composite Score (European Addiction Severity Index/30-dages belastningsindex). Den anden målgruppebeskrivelse risikogrupperne består i virkeligheden af fire index, som kan forudsige gennemførelse af behandlingsforløbet for mænd under 30 år, mænd over 30 år, kvinder under 30 år og kvinder over 30 år. Belastningsgrupper Denne målgruppe-analyse viser seks forskellige belastningsgrupper. Den er ikke mindst interessant, fordi den kan identificere en sammenhæng med gennemførelse af behandling. Tabel 4. Seks forskellige belastningsgrupper N Stoffer Økonomi Kriminalitet Psykisk Familie Fysisk 1. Fysisk belastede 182 0,40 0,95 0,16 0,46 0,20 0,77 2. Psykisk belastede 78 0,48 0,38 0,25 0,63 0,55 0,52 3. Stof-krim belastede 207 0,51 0,98 0,29 0,58 0,46 0,08 4. Multibelastede 153 0,59 0,95 0,43 0,67 0,60 0,77 5. Moderat belastede LØ* 122 0,39 0,26 0,18 0,40 0,24 0,13 6. Moderat belastede HØ 213 0,31 0,83 0,13 0,27 0,11 0,06 Alle 955 0,44 0,83 0,23 0,48 0,33 0,36 * LØ = Lavt Økonomisk belastet og HØ = Højt Økonomisk belastet. De fysisk belastede er ikke overraskende meget fysisk belastede, mens de er middel til let (kriminalitet) belastede på andre områder. Dog er de, som det er tilfældet for fem af grupperne, højt økonomisk belastede. De er ikke mere fysisk belastede end de multibelastede. De psykisk belastede er efter de multibelastede de mest psykisk belastede. Til gengæld er de middel til let (kriminalitet) belastede på andre områder, igen undtaget økonomi, hvor de er højt belastede. De stof-kriminalitets belastede er i særlig grad belastede på faktorerne stof og kriminalitet, mens de er middel til let belastede på andre områder, igen undtaget økonomi. De multibelastede er stærkt belastede på alle områder. De moderat belastede-lø er middel til let belastede på alle faktorer og adskiller sig fra de andre ved, at de langt hyppigere har indtægtsgivende arbejde. De moderat belastede-hø er let belastede på alle faktorer, undtagen økonomi, hvor de er højt belastede. I tabel 5 forholdes de seks grupper til de to aldersgrupper på henholdsvis mænd og kvinder. 14

15 Tabel 5. Belastning og gennemførelse af behandlingen Alle Mænd<30 Mænd>=30 Kvinder<30 Kvinder>=30 Gennemført Gennemført Gennemført Gennemført Gennemført n=710 n=212 n=310 n=74 n=79 N 1. Fysisk belastede 53% 58% 57% 50% 41% Psykisk belastede 61% 60% 54% 67% 75% Stof-krim belastede 52% 54% 52% 45% 54% Multibelastede 49% 63% 48% 50% 50% Moderat belastede LØ* 61% 62% 64% 50% 50% Moderat belastede HØ 59% 62% 59% 47% 67% 154 Risikogrupper I den anden målgruppebeskrivelse skal klienterne deles op i fire kategorier, hvor der for hver især er konstrueret et Risiko for Afbrydelse-Index /RAI, som dækker alle, og som derudover rimeligt nemt kan udregnes i et regneark. Der er tale om identificering af tre grupper, henholdsvis højrisikogruppen, mediumrisikogruppen og lavrisikogruppen. For højrisikogruppen gælder, at klienter placeret i denne har under 33% chance for at gennemføre et døgnbehandlingsforløb. For mediumrisikogruppen er det omkring 50%, der gennemfører, mens det for lavrisikogruppen er mindst 66%, der gennemfører. For at konstruere dette index, var det nødvendigt at konstruere fire RAI et for mænd under 30 år, et for mænd over/lig 30 år, et for kvinder under 30 år og et for kvinder over/lig 30 år. Hvis det samme RAI blev anvendt på dem alle, blev forudsigelseskraften for svag. Variable, som anvendes på forskellig måde i de fire RAI, er følgende: Metadon/30 dage Andre opiater/30 dage Nerve-/sovemedicin/30 dage Hash/30 dage Mere end ét stof/30 dage Injektion/30 dage Penge brugt på stoffer/30 dage Dage i arbejde/30 dage Dage illegale aktiviteter/30 dage Indtægter illegale aktiviteter/30 dage (ja/nej) Problemer kriminalitet/30 dage Behov hjælp kriminalitetsproblemer/30 dage Ordineret medicin/30 dage Voldelig adfærd/30 dage Selvmordsforsøg/30 dage Selvmordstanker/30 dage Under/lig 8. klasse højeste eksamen 10. klasse højeste eksamen Efterskole STX, HTX, HHX, HF Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse Bor på institution/i støttebolig Ikke europæisk/nordamerikansk og/eller flygtning Stof (EuropASI composite faktor) Økonomi (EuropASI composite faktor) Kriminalitet (EuropASI composite faktor) I det følgende skal dette index anvendes til at beskrive de enkelte institutioner. Hvordan er klienterne fordelt på de forskellige institutioner, og hvor mange gennemfører. 15

16 Læsevejledning Beskrivelsen af hver enkelt institution er bygget op som følger: a) Først kommer de institutioner, der er klassificeret som behandling/omsorg i alfabetisk rækkefølge. Derefter følger halvvejshuse og rene afgiftningsinstitutioner. b) Først ses institutionens stamoplysninger (adresse, telefon, , evt. hjemmeside og kontaktperson). c) Derefter følger oplysninger om registrering (hvornår de startede, seneste opdateringer, procentvise EuropASI besvarelser mm.). d) De næste oplysninger vedrører institutionstype, selskabsform, fysiske forhold, målgrupper, som de er defineret af institutionen selv, samt institutionstype og kapacitet. e) Herefter følger priser, som for nogle institutioner er delt op i forskellige faser eller forskellige tilbud. Når priser skal udregnes for alle institutioner samlet, er der derfor en del forskellige prisfastsættelser at tage hensyn til. f) Et sammendrag af institutionens personalesammensætning er det næste, der er beskrevet. Medarbejdere er her udregnet som antallet af fuldtidsmedarbejdere. En væsentlig oplysning er her behandler-klient ratio. Denne er udregnet således, at det vises, hvor mange behandlertimer der er til rådighed pr. klient pr. uge. Dette kan nemt omregnes til en egentlig behandler-klient ratio. Hvis der således er 18,5 behandlertimer til rådighed pr. klient pr. uge, så betyder det, at der er 1 behandler til 2 klienter. Hvis der derimod er 6 timer pr. klient til rådighed, så betyder det, at der er 1 behandler til 6,3 klienter. Herefter udspecificeres personalegruppen. I rapporten er den helt specifikke uddannelse ikke nævnt. Denne vil kunne ses under institutionens personaleoplysninger på DanRIS-hjemmesiden, når det nye indtastningsmodul til stamoplysningerne er implementeret i maj måned g) Efter personaleoplysningerne følger oplysninger om institutionens ydelser. Der skelnes mellem, om et tilbud varetages af en person med diplom eller med uddannelse indenfor netop denne ydelse. Et diplom betyder, at personen har mindst 1 års uddannelse i ydelsen, og hvor der kan fremvises diplom. 1 års uddannelse skal indeholde mindst 15 hele dages uddannelse indenfor ydelsen. Derudover kan det ses, om der er læge, psykolog, sagsbehandler mm. knyttet til institutionen (og hvor mange timer); om der er særlig fokus på ernæring, motion og undervisning og meget mere. h) Herefter følger klient- og behandlingsstatistikken. Her vises først, hvor mange klienter der er indskrevet i 2007, og hvor mange der er udskrevet. Til den sidste kategori hører klienter, som kan være indskrevet tidligere år (helt tilbage til 2002). Når indskrivningslængde skal udregnes, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i antal udskrevne klienter. Hvis der tages udgangspunkt i antal indskrevne i 2007, vil vi få en falsk lav indskrivningslængde. Det skyldes, at af dem, der blev indskrevet i sidste del af 2007, er det kun dem, der afbrød forløbet, som er udskrevet. Denne fejlkilde undgås ved at tage udgangspunkt i dem, der blev udskrevet i

17 i) De følgende 1-2 sider består i en beskrivelse af belastnings- og risikogruppernes gennemførelse af behandlingen. Grupperne er her igen fordelt på to aldersgrupper på henholdsvis mænd og kvinder. Til sidst følger en henvisningsstatistik. 17

18 Albatros Adresse: Houvej 100, Ulsted Postnr./By: 9370 Hals Telefon: adresse: Web adresse: Kontaktperson: Bjørn Rasmussen Registrering i DanRIS startet: november 2003 Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: Procent EuropASI besvarelser: 80,0% (alle 5 ind og/eller ud 2007) Procent cpr. numre: 100,0% (alle 5 ind og/eller ud 2007) Seneste opdatering af grundoplysninger: Selskabsform: Selvejende institution. Institutionstype: Primær behandling Fysiske forhold: Enkeltværelse. Toilet/bad på gang. Musikrum. Værksteder. Målgrupper: Stofmisbrugere. Dobbeltdiagnoser. Kapacitet: 8 Behandlingstilbud og priser Pris Afgiftning og behandling kr. Kommentar pris pr. måned inkl. egenbetaling (4555,- kr.) Personalesammendrag Behandl. Behandl. Adm. * Kvinder Gnsn. alder diplomer Antal Ledelse * klient i alt * /service /mænd ratio ** 4,1 1,0 3,0 1 / 7 46,6 1 19,1 *) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge). **) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning. 18

19 Personale udspecificeret Ledere År År Ansat Klient Antal diplomer Køn Alder Ansat Ancien. t/uge t/uge Soc.fag Misb./terap. Andet M 60 7,8 28, Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut. Diplomuddannelser er uddannelser af mindst 1 års varighed eller dokumentation på 3 hele ugers (15 dages) uddannelse inden for retningen, som kan fremvises. Behandlere/rådgivere År År Ansat Antal diplomer Køn Alder Ansat Ancien. t/uge Soc.fag Misb./terap. Andet M 48 4,8 7, K 50 3,4 18, M 33 2,7 8, M 38 2,7 10, Andet (ikke behandlende) personale År År Ansat Aktiverende Køn Alder Ansat Ancien. t/uge opgaver M 40 4,7 4, M 48 4,8 4, M 56 2,0 2, Eksterne konsulenter mv. Timer Efter Betegnelse pr. md. behov Psykiater 10 - Supervisor 6-19

20 Ydelser Afgiftning: Gruppeterapi: Individuel terapi: Selvhjælpsgruppe: Behandlingsmetode: Parterapi: Familieterapi: Tilbagefaldsbehandling: Sagsbehandler på stedet: Psykologsamtaler på stedet: Psykiater tilknyttet: Læge tilknyttet: Sygeplejerske tilknyttet: Ernæringsekspert tilknyttet: Særlige grupper: Udenfor målgruppe: Håndværk. beskæftig. IT beskæftigelse: Anden beskæftigelse: Grundskolefag: Anden undervisning: Større rekreative tilbud: Motion: Andet fysisk: Akupunktur: Meditation: Andet alternativt: Metadon, Risolid og Rivotril. Der tilbydes ligeledes stabiliseringsbehandling med metadon. Efter behov Institutionen benytter sig ikke af terapi, henviser udelukkende til eksterne samarbejdspartnere. Arbejder udfra miljøterapi og benytter bl.a. jegstøttende samtaler. Kognitiv adfærdsterapi 1 behandler med diplom. Ja 1 sagsbehandler ansat på fuldtid Ja Kommer 2 timer ugentligt Praktiserende læge opsøges ved behov Ja Kok fuldtidsansat, dog ikke i dén primærfunktion Ja Alle klienter har dobbeltdiagnoser Ingen Ja Sammen med faglært Ja Botræning og udehold Ja Dansk, idræt og økonomi med uddannet lærer Ja Tur til Sverige Ja Efter behov Ja Idrætslærer tilbyder øvelser til klienter 20

21 Klienterne og behandlingen Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Ind og udskrivning Køn og alder (af indskrevne 2007) Ind 2007 : 3 Procent kvinder : 33,3% Ud 2007 : 3 Alder alle : 26,3 Ind og/eller ud 2007 : 5 Alder kvinder : 32,0 Alder mænd : 23,5 Ind dage Mænd < 30 Mænd >= 30 Kvinder < 30 Kvinder >= N Dage* N Dage N Dage N Dage Ind dage 412 dage * Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. Gennemført Mænd Kvinder 2007 N % N % Gennemført 33,3 % * Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. Institutionen Albatros har få misbrugsklienter i behandling ad gangen, og der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3. Ydermere kræver beregning af statistik på stoffer og på EuropASI belastningsscore, at de indskrevne klienter har udfyldt et EuropASI skema. Det samme gælder for beregning af statistik på belastnings- og risikogrupper, hvor klienter udskrevet i 2007 ligeledes skal have udfyldt et EuropASI skema. Belastningsgrupper Gennemført Mænd < 30 Mænd >= 30 Kvinder < 30 Kvinder >= N GNF* N GNF N GNF N GNF Moderat-LØ** Moderat-HØ** Psykisk Somatisk 100% Stof-Kriminal. 0% Multi *Kun af ud Kan være indskrevet tidligere år. **LØ = Lavt Økonomisk belastet, HØ = Højt Økonomisk belastet. Hvilken kommune/region henviser til institutionen: Antal indskrevet i n=3 Esbjerg 2 Randers 1 21

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2007 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2008 DanRIS 2007 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2006 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2006 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2006 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2007 DanRIS 2006 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2011 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2012 DanRIS 2011 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2008 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2009 DanRIS 2008 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

DanRIS 2010 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2010 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2010 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2011 DanRIS 2010 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede data

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2013 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2014 DanRIS 2013 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2004 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2005 DanRIS 2004 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

DanRIS 2012 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2012 STOF. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2012 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2013 DanRIS 2012 STOF Dansk Registrerings og InformationsSystem Kontaktpersoner: Mads Uffe Pedersen

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

DanRIS 2005 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem

DanRIS 2005 ALKOHOL. Dansk Registrerings og InformationsSystem DanRIS 2005 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Center for Rusmiddelforskning Aarhus Universitet 2006 DanRIS 2005 ALKOHOL Dansk Registrerings og InformationsSystem Rapporten og de opdaterede

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM

REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM REHABILITERING OG FOREBYGGELSE AF HJERTEKARSYGDOM SAMARBEJDE MED HJERTEFORENINGEN HJERTEFORENINGENS KONTAKTPERSONER I SAMARBEJDET MED KOMMUNERNE Hjerteforeningen Ingrid Willaing, udviklingsleder Hjerteforeningen

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere