FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr Inkl. solvensbehov CVR-nr Intro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr. 30.06.2015 Inkl. solvensbehov CVR-nr. 2176 9916 Intro"

Transkript

1 FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT pr Inkl. solvensbehov CVR-nr Intro Risikorapporten for Faster Andelskasse offentliggøres på hjemmesiden og er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Rapporten offentliggøres 2 gange årligt i forbindelse med både halvårsrapporten og årsrapporten for det foregående år. Rapporten indeholder også solvensbehovet. Det er Faster Andelskasses vurdering at både de offentliggjorte oplysninger, samt frekvens for offentliggørelse er hensigtsmæssig i forhold til risikoeksponeringen. I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 skal Faster Andelskasse offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine politikker for styring af finansielle risici. Risikoorganisation Faster Andelskasses bestyrelse fastlægger den overordnede forretningsmodel, herunder: forretningsgange, politikker og retningslinjer for andelskassens risikostyring. Bestyrelsens opgave er herudover at overvåge de risici, som pengeinstituttet er disponeret overfor. Faster Andelskasses bestyrelse har i 1. halvår 2015 afholdt 10 bestyrelsesmøder. Det daglige ansvar for driften af Faster Andelskasse har bestyrelsen delegeret til direktionen. Det er direktionens opgave at implementere bestyrelsens beslutninger og forretningsmodel i Faster Andelskasse. Compliancefunktionen varetages af Faster Andelskasses souschef. Funktionen skal sørge for, at andelskassen har procedurer og metoder som mindsker og identificerer risiko for omdømmetab og væsentlige økonomiske tab til både Faster Andelskasse og kunderne i andelskassen. Compliancefunktionen skal ligeledes sørge for, at Faster Andelskasse ikke pålægges straf og sanktioner på grund af manglende overholdelse af regler og lovning. Compliancefunktionen dækker over alle andelskassens forretningsområder. Faster Andelskasses risikofunktionen varetages af direktionen. Målet med risikofunktionen er at risikostyringen sker på betryggende vis. Funktionen har overblik over og vurderer, hvilke risici andelskassen har, samt om der er sammenhæng mellem forretningsmodel, forretningsgange, politikker og reelle risici. Faster Andelskasse er et gruppe 4 pengeinstitut. 1

2 Risikostyring Ethvert pengeinstitut er eksponeret for forskellige typer af risici for at lide tab, der kan opstå på grund af uforudsigelige udviklinger i nationaløkonomien eller på de finansielle markeder. Faster Andelskasses bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, vi kan møde. I forbindelse med driften af Faster Andelskasse er pengeinstituttet eksponeret over for forskellige risikotyper; kreditrisiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og operationel risiko. Kreditrisikoen er risikoen for, at betalingsforpligtelser over for Faster Andelskasse ikke skønnes at kunne inddrives på grund af enten manglende evne eller manglende vilje til at betale til den aftalte tid. Markedsrisikoen er risikoen for, at markedsværdien af andelskassens aktiver og passiver ændres som følge af forandringer i markedsforholdene. Faster Andelskasses samlede markedsrisiko omfatter renterisici, valutarisici, aktierisici og ejendomsrisici. Likviditetsrisikoen er risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Operationel risiko er risikoen for, at der enten direkte eller indirekte opstår økonomiske tab som følge af fejl i interne processer og systemer, menneskelige fejl eller på grund af eksterne hændelser. Retningslinjerne værner om Faster Andelskasses soliditet, men rammerne er ikke mere snævre, end at de åbner mulighed for, at vi kan være en aktiv samarbejdspartner i de samfund, hvor Faster Andelskasse har sit virke. De væsentligste risici for Faster Andelskasse vedrører i sagens natur kreditgivning og kundernes evne til at betale vore tilgodehavender tilbage. Derfor er det Faster Andelskasses direktion, der er ansvarlig for den løbende styring af vor kreditrisiko, herunder at politikker, forretningsgange og kontrolrutiner udvikles og optimeres. Dette betyder, at Faster Andelskasse kun påtager sig risici, som er i overensstemmelse med de forretningsmæssige principper, som andelskassen drives efter, og som andelskassen har de kompetencemæssige ressourcer til styringen af. Faster Andelskasses risikoansvarlig er direktionen, som har følgende opgaver: Vurdere og have overblik over, hvilke risici der er i andelskassen. Vurdere, om der er sammenhæng mellem forretningsmodel, politikker, retningslinjer og reelle risici. Risikostyringen for hvert risikoområde vurderes på tværs og herefter vurderes, om andelskassens tiltag på hvert område er tilstrækkelige til at sikre, at risici holdes inden for de besluttede rammer. Holde øje med om der opstår interne eller eksterne forhold, der ændrer eller kan ændre andelskassens risici. Vurderer principper for opgørelse af risici og anvendte modeller. Redegøre over for bestyrelsen, hvis risikostyring ikke er eller kan formodes fremover ikke at være tilstrækkelig. 2

3 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital Solvensprocent 21,61 Faster Andelskasses kapitalgrundlag pr er opgjort til t.kr Faster Andelskasses kernekapital (incl. hybrid kernekapital) pr er opgjort til t.kr Faster Andelskasses vægtede poster pr er opgjort til t.kr Faster Andelskasses solvensprocent pr er opgjort til 21,6 % Kapitalgrundlagets sammensætning Opgørelse af kapitalgrundlag (1.000 kr.) Egenkapital ultimo Foreslået udbytte 0 Udskudte skatteaktiver -658 Opskrivningshenlæggelser 389 Fradrag for beholdning af ikke-væsentlige kapitalandele i finansiel sektor (kapitalandele >10 %) Egentlig kernekapital efter fradrag Ved løbende rapportering til Faster Andelskasses direktion og bestyrelse sikres det, at godkendte politikker og lines m.m. overholdes. Rapporteringen til Faster Andelskasses bestyrelse omfatter halvårlig rapportering om opfyldelse af lovmæssige og interne opstillede kapital og placeringsbestemmelser. Med udgangspunkt i pengeinstituttets ICAAP, jf. punkt 5, herunder vurderingen af pengeinstituttets risikoprofil, udfærdiges der et oplæg til fastsættelse af pengeinstituttets solvensbehov, som drøftes i pengeinstituttets bestyrelse kvartårligt. Skemaet nedenfor viser pengeinstituttets risikovægtede aktiver og kapitalkrav for hver enkel eksponeringskategori. Faster Andelskasse anvender standardmetoden for kreditrisiko. 3

4 Risikovægtede eksponeringer Pr Risikovægtede Kapitalkravet jf. søjle I: Kapitalkrav jf. solvensbehov: kr. eksponeringer 8 % af eksponeringen 12,9 % af eksponeringen Centralregeringer eller centralbanker Regionale eller lokale myndigheder Offentlige enheder Multilaterale udviklingsbanker Internationale organisationer Institutter Erhvervsvirksomheder m.v Detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer hvorpå der er restancer eller overtræk Dækkede obligationer Eksponeringer mod erhvervsvirksomheder m.v. med en kortsigtet kreditvurdering Kollektive investeringsordninger Øvrige kapitalandele Eksponeringer i andre poster, herunder aktiver uden modparter Opgørelse af risikovægtede poster med markedsrisiko Risikovægtede poster med markedsrisiko Pr Risikovægtede poster Kapitalkravet jf. søjle I : 8 % af eksponeringen Kapitalkrav jf. solvensbehov: 12,9 % af eksponeringen kr. Vægtede poster med markedsrisiko fordeles således: Gældsinstrumenter Aktier Kollektive investeringsordninger Valutakursrisiko Råvarerisiko Interne modeller Opgørelse af risikovægtede poster med operationel risiko Ved opgørelse af solvenskravet til den operationelle risiko anvendes basisindikatormetoden Pr Risikovægtet Kapitalkravet jf. søjle I : Kapitalkrav jf. solvensbehov kr. eksponering 8 % af eksponeringen 12,2 % af eksponeringen Vægtede poster med operationel risiko i alt metoden Faster Andelskasses interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet (ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process) er udgangspunktet for fastsættelsen af pengeinstituttets tilstrækkelige kapitalgrundlag og solvensbehov. I ICAAP en identificeres de risici, som Faster Andelskasse er eksponeret overfor med henblik på at vurdere risikoprofilen. Når risiciene er identificeret, vurderes det, hvordan disse evt. kan reduceres f.eks. ved forretningsgange, beredskabsplaner m.m. Endelig vurderes det, hvilke risici, der skal afdækkes med kapital. 4

5 Solvensbehovet er Faster Andelskasses egen vurdering af kapitalbehovet, som følge af de risici, som instituttet påtager sig. Pengeinstituttets bestyrelse har kvartalsvist drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra instituttets direktion. Indstillingen indeholder forslag til størrelsen på solvensbehovet, herunder stressniveauer samt vækstforventninger. Dette gælder også selvom tilsynets benchmarks anvendes. På baggrund af drøftelsen træffer bestyrelsen en afgørelse om opgørelsen af pengeinstituttets solvensbehov, som skal være tilstrækkeligt til at dække instituttets risici, jf. FiL 124, stk. 1 og 4. Herudover drøfter bestyrelsen en gang om året indgående opgørelsesmetoden for pengeinstituttets solvensbehov, herunder hvilke risikoområder og benchmarks der bør tages i betragtning ved beregningen af solvensbehovet. Solvensbehovet opgøres ved en 8+ metode, der omfatter de risikotyper, som det vurderes, at der skal afdækkes med kapital: kreditrisici, markedsrisici, operationelle risici, øvrige risici samt tillæg som følge af lovbestemte krav. Vurderingen tager udgangspunkt i pengeinstituttets risikoprofil, kapitalforhold samt fremadrettede betragtninger, der kan have betydning herfor, herunder budgettet. Finanstilsynet har udsendt Vejledning om tilstrækkelig kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter. Derudover har Lokale Pengeinstitutter udsendt en solvensbehovsmodel. Både Finanstilsynets vejledning og Lokale Pengeinstitutters solvensbehovsmodel, som Faster Andelskasse anvender, bygger på 8+ metoden, hvor der tages udgangspunkt i minimumskravet på 8 pct. af de risikovægtede poster (søjle I-kravet) med tillæg for risici og forhold, som ikke fuldt ud afspejles i opgørelsen af de risikovægtede poster. Derudover opstilles i Finanstilsynets vejledning benchmarks for, hvornår Finanstilsynet som udgangspunkt vurderer, at søjle I ikke er tilstrækkelig inden for de enkelte risikoområder, hvorfor der skal afsættes tillæg i solvensbehovet. Endvidere er der i udpræget grad opstillet metoder til beregning af tillæggets størrelse inden for de enkelte risikoområder. Selvom Finanstilsynet opstiller benchmarks på de fleste områder, vurderer Faster Andelskasse på alle områder, om de angivne benchmarks i tilstrækkelig grad tager hensyn til instituttets risici, og har i nødvendigt omfang foretaget individuelle tilpasninger. Til det formål anvendes Faster Andelskasses egen historik. Faster Andelskasse følger nedenstående skabelon ved opgørelse af solvensbehovet: Opgjort Solvensbehov pr. 30. juni kr. % 1) Søjle I-kravet (8 pct. af de risikovægtede poster) , ) Indtjening (kapital til risikodækning som følge af svag indtjening) , ) Udlånsvækst (kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen) 269 0, ) Kreditrisici, heraf + 5) Markedsrisici, heraf 5a) Renterisici 5b) Aktierisici 5c) Valutarisici 4a) Kreditrisici på store kunder (>2 pct. af kapitalgrundlag) med finansielle problemer 4b) Øvrig kreditrisici 4c) Koncentrationsrisiko på individuelle engagementer 4d) Koncentrationsrisiko på brancher ,148 3,291 0,000 0,252 0, , ) Likviditetsrisici (kapital til dækning af dyrere likviditet) 0 0, ) Operationelle risici (kapital til dækning af operationelle risici udover søjle I) 0 0, ) Eventuelle tillæg som følge af lovbestemte krav 0 0,000 5

6 De risikofaktorer, der er medtaget i modellen, er efter Faster Andelskasses opfattelse dækkende for alle de risikoområder, lovgivningen kræver, at pengeinstituttets ledelse skal tage højde for ved fastsættelse af solvensbehovet, samt de risici som ledelsen finder, at Faster Andelskasse har påtaget sig. Derudover skal bestyrelse og direktion vurdere, hvorvidt kapitalgrundlag er tilstrækkelig til at understøtte kommende aktiviteter. Denne vurdering er i Faster Andelskasse en del af den generelle fastlæggelse af solvensbehovet. Det tilstrækkelige kapitalgrundlag fordelt på risikokategori Faster Andelskasses solvensbehov opdelt på risikoområder Risikoområde kr. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag Solvensbehov i % Kreditrisici ,2 % Markedsrisici 0 0,0 % Operationelle risici 0 0,0 % Øvrige risici ,7 % Tillæg som følge af lovbestemte krav ,0 % I alt ,9 % Faster Andelskasses overdækning/kapitalforhold Kapitalgrundlag (1.000 kr.) Tilstrækkelig kapitalgrundlag (1.000 kr.) Solvensprocent 21,6 Solvensbehov i procent 12,9 Solvensoverdækning (procent point) 8,7 Solvensbehov og solvensoverdækning Faster Andelskasse har opgjort solvensoverdækningen til 8,7 pct. point ud fra et solvensbehov på 12,9 % og en faktisk solvensprocent på 21,6. Solvensoverdækningen anses for at være absolut tilfredsstillende. Solvensoverdækningen vil kunne sikre Faster Andelskasses fortsatte drift og medvirke til den fortsatte udvikling. Beskrivelse af risikokategorier Kreditrisici Risiko for tab som følge af, at debitorer eller modparter misholder indgåede betalingsforpligtelser, ud over hvad der er dækket i søjle I, herunder store kunder med finansielle problemer, koncentrationsrisiko på individuelle engagementer og brancher. Faster Andelskasse er et lille lokalt og solidt pengeinstitut i Midt- og Vestjylland. Overordnet påtager Faster Andelskasse sig kreditrisici ud fra en kreditpolitik fastlagt med de mål, at der skal være et afbalanceret forhold mellem påtagne risici og det af andelskassen opnåede afkast. Andelskassens tab skal være på et mindre niveau i forhold vores størrelse pengeinstitut og i forhold til den danske finansielle sektor. Faster Andelskasse har en sund og konservativ kreditpolitik, og som er uændret. Der er konstant fokus på fastholdelse af politikken via rapportering til bestyrelsen og nødvendige kontrolfunktioner for effektiv styring og indsigt i porteføljen. Der sker en løbende gennemgang og opfølgning på alle større engagementer. 6

7 Andelskassens model for erhvervskunder tager udgangspunkt i oplysninger om kundens soliditet og indtjeningsevne. Med afsæt i modellen er det Andelskassens vurdering, at kreditkvaliteten er god. Faster Andelskasse er meget opmærksom på de risici, som de økonomiske konjunkturer giver for kunderne. Sikkerheder for vores engagementer Faster Andelskasse søger i videst muligt omfang sine udlån afdækket med sikkerheder. Vedrørende udlån til privatkunder er de vigtigste sikkerhedstyper fast ejendom, biler, kautioner og værdipapirer. Vedrørende udlån til erhvervskunder er de vigtigste sikkerhedstyper fast ejendom, værdipapirer, kautioner, varelagre og debitorer. Faster Andelskasse følger løbende alle signifikante udlån og garantier på individuel basis. Øvrige udlån og garantier overvåges gruppevis. Hvis der registreres tegn på, at der kan opstå problemer med et engagement, overgår dette dog til vurdering på individuel basis. a) Ved definition af misligholdte fordringer og værdiforringede fordringer følges bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl , hvortil der henvises. b) Den samlede værdi af eksponeringer efter nedskrivninger og før hensyntagen til virkninger af kreditrisikoreduktion andrager pr t.kr c) Eksponeringernes gennemsnitlige værdi for året er opgjort til t.kr d) Eksponeringer opdelt geografisk og fordelt på væsentlige eksponeringskategorier er ikke belyst, da 95 % eller mere er eksponeringer i Danmark. e) Den relative fordeling af eksponeringer, opdelt på eksponeringskategorier som angivet i 93 i bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter, udgør iflg. opgørelse: Branchefordeling Fordeling: % kr % kr 1 Offentlig myndighed Erhverv Landbrug, jagt, skovbrug & fiskeri 22, , Industri og råstofindvinding 2, , Energiforsyning 0, Bygge og anlæg 1, , Handel 1, , Transport, hoteller og restauranter 0, , Information og kommunikation 0, ,0 1 Finansiering og forsikring 4, , Fast ejendom 3, , Øvrige erhverv 5, , Erhverv i alt 41, , Private 58, , I alt 100, , f) Definitionen af værdiforringede fordringer følger i 52 stk. 3 i regnskabsbekendtgørelsen 7

8 Værdiforringede fordringer fordelt på brancher Pr Udlån og garantidebitorer, hvorpå der er foretaget nedskrivning/ hensættelse Nedskrivninger/ hensættelser pr Afskrevne og nyhensatte i perioden kr. Individuelle vurderede Offentlig myndighed Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri Industri og råstofindvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt individuelle vurderede med nedskrivninger Gruppevis vurderede Offentlig myndighed Erhverv Private I alt gruppevis vurderede g) Samlede værdi af henholdsvis misligholdte fordringer og værdiforringede fordringer, opdelt på betydende geografiske områder undlades, idet mere end 95 % af eksponeringerne er i Danmark h) Bevægelser på værdiforringede fordringer som følge af værdireguleringer og nedskrivninger er ikke belyst pr Nedskrivninger Ved fastsættelse af værdiregulering og nedskrivning af udlån og tilgodehavenderne anvendes bestemmelserne i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.v Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender foretages såvel individuelt som gruppevist. Faster Andelskasse følger Finanstilsynets anvisninger for kreditrisikoklassificering herunder konstatering af OIV. Engagementer hvor der er konstateret OIV, samt kreditklassifikation 2C gennemgås hvert kvartal via operationelle handlingsplaner. Nedskrivninger foretages med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger på engagementet. Sikkerheder optages til realisationsværdien indenfor 6 måneder. Alle erhvervsengagementer over 2 % af kapitalgrundlaget revurderes og gennemgås minimum 1 gang årligt. Der sker løbende vurdering omkring klassificering af Faster Andelskasses engagementer. Den gruppevise vurdering sker efter segmenteringsmodel udviklet af Foreningen Lokale Pengeinstitutter. 8

9 Pr er der ikke foretaget nogen nedskrivninger på tilgodehavender hos kreditinstitutter samt øvrige tilgodehavender. Specifikation af udlån og garantier Den samlede værdi af udlån og garantieksponering efter nedskrivninger, samt uudnyttede kreditter Pr kr. Kreditinstitutter Erhvervsvirksomheder m.v. 0 Detailkunder Eksponeringer sikret ved pant i fast ejendom Eksponeringer, hvorpå der er restancer eller overtræk Andre eksponeringer Eksponeringer i alt Udlån kr. Anfordringstilgodehavender Til og med 3 mdr Over 3 mdr. til og med 1 år Over 1 år til og med 5 år Over 5 år I alt Oplysning vedr. de kreditrisikoreducerede metoder Faster Andelskasse anvender hverken balanceført netting eller netting under stregen. Faster Andelskasse har begrænset sig til at modtage finansiel sikkerhedsstillelse inden for følgende hovedområder/hovedkategorier: Indlånsmidler Børsnoterede værdipapirer Garantistillelse fra pengeinstitutter Faster Andelskasses værdiansættelse af finansielle sikkerheder medfører, at værdiansættelsen er en konservativ markedsværdibetragtning. Faster Andelskasse har en forvaltning og værdiansættelse af de finansielle sikkerheder, der medfører, at andelskassen har en forsvarlig kreditbeskyttelse af sine udlån. Der er tale om en integreret del af den almindelige kreditrisikoovervågning, der foretages i andelskassens direktion. Faster Andelskasse anvender den enkle metode som kreditrisikoreducerende teknik. Det medfører, at andelskassen kan reducere kapitalbelastningen af et engagement, når der tages pant i disse finansielle sikkerheder. I kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 7, pkt , er det anført, hvilke finansielle sikkerheder andelskassen kan anvende under den enkle kreditreducerende metode. I den forbindelse skal det bemærkes, at der i bekendtgørelsen stilles krav om, at de finansielle sikkerheder, der anvendes, skal være udstedt af en virksomhed eller et land med en særlig god rating. Faster Andelskasse vurderer, at der ikke foreligger latent koncentrationsrisici i forbindelse med finansiel sikkerhedsstillelse fra modparter, grupper af indbyrdes forbundne modparter, og modparter, der opererer i samme økonomiske sektor. 9

10 Faster Andelskasse anvender i overensstemmelse med reglerne i Kapitaldækningsbekendtgørelsen finansielle sikkerheder til dækning af sin kreditrisiko. Skemaet nedenfor viser for hver enkelt eksponeringskategori i sikkerhedens dækning, dvs. den fuldt justerede størrelse af sikkerheden inden for hver enkelt eksponeringskategori. Kreditrisikoreducerende metoder kr. Regionale eller lokale myndigheder 0 Institutter Erhvervsvirksomheder mv. 0 Detailkunder Sikret med pant i fast ejendom Hvorpå der er restance eller overtræk Dækkede obligationer 0 Kollektive investeringsordninger 0 Øvrige kapitalandele 450 Andre poster, herunder aktiver uden modparter Markedsrisici Risiko for tab som følge af potentielle ændringer i renter, aktiekurser samt valutakurser, udover hvad der er dækket i søjle I. Der tages ikke udgangspunkt i Faster Andelskasses aktuelle risici, men derimod i de maksimale risici, som Faster Andelskasse kan påtage sig inden for de grænser, som bestyrelsen har sat for direktionens beføjelser til at tage markedsrisici i henhold til lov om finansiel virksomhed 70. Faster Andelskasses politik vedrørende markedsrisici er, at andelskassen ønsker at holde disse risici på et lavt niveau. Direktionsinstruksen angiver de rammer Faster Andelskasse arbejder indenfor. Faster Andelskasse har for markedsrisikotyper fastlagt konkrete risikorammer, og det indgår ved risikovurderingen, at der skal være et fornuftigt og velafbalanceret forhold mellem risici og afkast. I bestyrelsens retningslinjer til direktionen er der indbygget et maksimum for, hvor høj en aktierisiko Faster Andelskasse må påtage sig. Pr udgjorde vor handelsbeholdning af aktier 13,2 mio. kr. mod 12,6 mio. kr. pr Opgørelse af solvensrisici på markedsrisikoområdet Poster med positionsrisiko: kr. (vægtet beløb) Kapitalkravet jf. søjle I : 8 % af eksponeringen Kapitalkrav jf. solvensbehov: 12,9 % af eksponeringen Gældsinstrumenter Aktier m.v Poster med valutaposition Renterisiko Faster Andelskasses udlåns- og indlånsforretninger samt evt. mellemværender med kreditinstitutter er for hovedpartens vedkommende indgået på variabel basis. Faster Andelskasses fastforrentede finansielle aktiver og forpligtelser følges løbende, og der indgås efter behov afdækningsforretninger med en deraf følgende reduktion af renterisikoen. 10

11 Faster Andelskasse ønsker at fastholde en lav renterisiko, og andelskassen har dermed ikke væsentlige eksponeringer mod udviklingen i renteniveauet. Faster Andelskasses renterisiko overvåges og styres af andelskassens direktion og regnskabsafdeling, og der rapporteres løbende til andelskassens bestyrelse. Valutarisiko Faster Andelskasses hovedvaluta er danske kroner, og andelskassen har ikke indgået udlåns- og indlånsforretninger i andre valutaer. Det er Faster Andelskasses politik at fastholde en minimal valutarisiko, og andelskassen vil altid, såfremt det blev aktuelt, reducere beholdninger og valutapositioner i udenlandske valutaer via afdækningsforretninger. Ejendomsrisiko Faster Andelskasse ønsker primært kun at besidde ejendomme til brug for egen drift, og det er derudover andelskassens målsætning at fastholde minimale ejendomsrisici. Faster Andelskasses ejendomsportefølje består kun af domicilejendom, og dermed er der tale om en meget beskeden størrelse set i forhold til andelskassens balancesum. Eksponering i aktier m.v., der ikke indgår i handelsbeholdningen Faster Andelskasse har i samarbejde med andre pengeinstitutter erhvervet aktier i en række sektorselskaber. Disse sektorselskaber har til formål at understøtte pengeinstitutternes forretning indenfor realkredit, betalingsformidling, IT, investeringsforeninger m.v. Faster Andelskasse påtænker ikke at sælge disse aktier, idet en deltagelse i disse sektorselskaber anses for nødvendig for at drive et lokalt pengeinstitut. Aktierne betragtes derfor som værende udenfor handelsbeholdningen. I flere af sektoraktieselskaberne omfordeles aktierne således, at pengeinstitutternes ejerandel hele tiden afspejler det enkelte pengeinstituts forretningsomfang med sektorselskabet. Omfordelingen sker typisk med udgangspunkt i sektorselskabets indre værdi. Faster Andelskasse regulerer på den baggrund den bogførte værdi af disse aktier kvartalsvist, halvårligt eller helårligt, afhængig af hyppigheden af nye informationer fra det enkelte sektorselskab. Den løbende regulering bogføres i henhold til reglerne over resultatopgørelsen. I andre sektorselskaber omfordeles aktierne ikke, men værdiansættes derimod typisk med udgangspunkt i den senest kendte handel, alternativt beregnes værdien med udgangspunkt i en anerkendt værdiansættelsesmetode. Reguleringer i den bogførte værdi af aktierne i disse selskaber tages ligeledes over resultatopgørelsen. Faster Andelskasse har udover aktier i sektorselskaber aktier i selskaber i lokalområdet. Disse aktier er anskaffet ud fra et ønske om at støtte initiativer i lokalområdet, og Faster Andelskasse påtænker ikke at sælge disse aktier. Aktierne betragtes derfor som værende udenfor handelsbeholdningen, reguleringer i den bogførte værdi af aktierne tages ligeledes over resultatopgørelsen. 11

12 Samlet bogført værdi for: kr. Sektoraktier Øvrige aktier 487 Øvrige kapitalandele 546 I alt Samlet avance for: kr kr kr. Urealiseret Realiseret I alt Sektoraktier Øvrige aktier Øvrige kapitalandele I alt Aktier reg. til lukkekurs. Eksponering for renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen Faster Andelskasses eksponering for renterisiko i positioner uden for handelsbeholdningen kan bestå af fast forrentede udlån. Fastforrentede udlån indgår ikke p.t. i andelskassens produktsortiment. Udviklingen i renterisikoen følges løbende. Faster Andelskasse har ingen renterisiko udenfor handelsbeholdningen. Operationelle risici Risiko for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl, systemfejl og eksterne begivenheder, herunder juridiske risici, udover hvad der er dækket i søjle I. Kapitaldækningsreglerne pålægger pengeinstitutterne at kvantificere og indregne et beløb for operationelle risici ved kapitaldækningsopgørelsen. Faster Andelskasse anvender den såkaldte basisindikatormetode, hvor der med baggrund i beregning af et gennemsnit af de seneste tre regnskabsårs nettoindtægter kvantificeres et beløb, som tillægges de risikovægtede poster, til dækning af andelskassens operationelle risici. I Faster Andelskasse sker der løbende en rapportering af de tab og begivenheder, som vurderes at kunne henføres til operationelle risici. Med baggrund i rapporteringen foretages der en vurdering af, om forretningsgange etc. kan justeres og forbedres med henblik på undgåelse eller minimering af eventuelle operationelle risici, ligesom andelskassens forretningsgange endvidere løbende gennemgås og vurderes af direktion og eksterne revision. Et væsentligt område ved vurderingen af Faster Andelskasses operationelle risici er it-området og ledelsen forholder sig løbende til sikkerheden, herunder til udarbejdelse af nødplaner. Vores it-leverendør BEC sikrer stabilitet for de af andelskassen anvendte it-systemer samt data. Faster Andelskasse arbejder desuden løbende med udviklingen af politikker og forretningsgange med henblik på at mindske tab som følge af operationelle risici og har gennem tid udarbejdet flere politikker på netop dette område. 12

13 I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen skal pengeinstitutterne kapitalmæssigt afdække oprationelle risici. Kapitalkravet til de operationelle risici skal dække: Risiko for tab som følge af uhensigtsmæssige eller mangelfulde interne procedurer, menneskelige fejl og systemmæssige fejl eller som følge af eksterne begivenheder, inklusive retslige risici. Faster Andelskasse anvender basisindikatormetoden, jf. kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 18, til opgørelsen af kapitalkravet til de operationelle risici. Det betyder, at kapitalkravet til de operationelle risici opgøres til: 15 pct. af de gennemsnitlige basisindtægter de seneste 3 år. Basisindtægterne er summen af nettorenteindtægter og ikke renterelaterede nettoindtægter. Faster Andelskasse gennemfører imidlertid løbende en vurdering af kapitalkravet til de operationelle risici. Såfremt kapitalkravet vurderes til at være højere end nævnt ovenfor, vil der blive taget højde herfor under andelskassens opgørelse af solvensbehovet. Øvrige forhold Eventuel kapital til risikodækning som følge af svag indtjening, eventuel kapital til dækning af organisk vækst i forretningsvolumen samt eventuel kapital til dækning af dyrere likviditet fra professionelle investorer. Likviditetsrisici Likviditetsrisici er den risiko som eksisterer for at Faster Andelskasse ikke kan opfylde sine betalingsforpligtelser rettidigt. Likviditetsrisikoen fremkommer ved at: Faster Andelskasse ikke kan opfylde sine betalingsforpligtigelser på grund af manglende eller mulighed for manglende finansiering. Derved er det ikke muligt at opretholde forretningsmodellen. omkostningerne til likviditetsfremskaffelse stiger voldsomt og uforholdsmæssigt meget for Faster Andelskasse. Likviditeten skal være forsvarlig og skal overholde FIL 152, hvilket betyder at der bl.a. til enhver tid skal være en minimumsoverdækning på 100 % ift. lovens krav. Pr var likviditetsprocenten på 394,5 %, hvor bestyrelsens minimumskrav er 100 %. Funding af Faster Andelskasses udlånsportefølje sker primært gennem to forskellige fundingkilder; nemlig andelskassens indlånsportefølje og gennem andelskassens egenkapital. Faster Andelskasses indlånsportefølje er primært bygget op omkring indlån fra kunder med et langvarigt forhold til andelskassen. Øvrige risici De øvrige risici dækker over f.eks. strategiske risici, risici ift. Faster Andelskasses størrelse, omdømmerisici, ejendomsrisici, afviklingsrisici og kapitalfremskaffelse. Faster Andelskasses kapitalstyring skal betyde en sikker og effektiv kapitalstyringsanvendelse i forhold til andelskassens overordnede kapitalmål. Omdømmerisici kan ske med baggrund i uventede tab som følge af fald i rentemarginal med baggrund i stigende konkurrence, fald i udlånet eksempelvis med baggrund i nye produkter, lovgivning osv. Det er et krav, at der skal kunne ske hurtig tilpasning for at undgå udsving i indtægterne, som kan påvirke resultatet. 13

14 Lovbestemte krav Dækker over 8 procentkravet i søjle I, jf. 124, stk. 2, nr.1 i lov om finansiel virksomhed, samt eventuelle tillæg i relation til de situationer, hvor krav i lov om Finansiel virksomhed giver et direkte tillæg i solvensbehovet. Modpartsrisiko Faster Andelskasse anvender markedsværdimetoden for modpartsrisiko til at opgøre eksponeringernes størrelse og risikovægtning for afledte finansielle instrumenter. Markedsværdimetoden er beskrevet nedenfor og den følger beskrivelsen i 14, stk. 3 i kapitalbekendtgørelse, nr af 1. marts Ved markedsværdimetoden indgår markedsværdien af kontrakter med positiv markedsværdi og hovedstolene af samtlige kontrakter i kapitaldækningsopgørelsen. Markedsværdien af kontrakterne indgår med vægtene for de pågældende kontrakters restløbetid og med vægten for de pågældende modparter. I Faster Andelskasses bevillingsproces og i den almindelige engagementsovervågning tages der højde for den beregnede eksponeringsværdi, således at det sikres, at denne ikke overstiger den bevilgede kreditgrænse på modparten. 14

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 5. august 2015) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q1 2016 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.122013 Indledning Den interne proces for vurdering og opgørelse af solvensbehovet ( ICAAP Internal Capital Adequacy Assessment Proces) er udgangspunktet

Læs mere

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8

TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV. Redegørelse Q GER-nr /8 TILSTRÆKKELIGT KAPITALGRUNDLAG OG SOLVENSBEHOV Redegørelse Q2 2017 GER-nr. 80050410 1/8 INDHOLDFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag 3 Individuelt solvensbehov og opfyldelse

Læs mere

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde.

Andelskassens bestyrelse har fastlagt nogle overordnede rammer for styring af de risici, andelskassen kan møde. 1 RISIKORAPPORT 2008 I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det andelskassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici

Læs mere

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Risikooplysninger for Salling Bank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapital grundlag og individuelt solvensbehov Salling Bank gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014.

Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2014. Udgivet den 5. maj 2014. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr.

Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015. GER-nr. Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov ultimo september 2015 GER-nr. 80050410 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015

Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1. risiko redegørelse. 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 1 risiko redegørelse 1. halvår 2015 Risikoredegørelse 1. halvår 2015 // 2 indhold 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDTGØRELSEN I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring sine finansielle risici og sine

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Frørup Andelskasse årsregnskab 214. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab.

Likviditetsrisikoen defineres som risikoen for, at andelskassens betalingsforpligtelser ikke kan honoreres under andelskassens likviditetsberedskab. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. februar 2014) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012

BASEL II Søjle III. Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Oplysningsforpligtelser solvensbehov i henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20. 31. december 2012 Udgivet 22. marts 2013 Beskrivelse af solvensbehovsmodel mv. Den interne proces Sparekassens bestyrelse

Læs mere

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel

Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel Tillæg til risikorapport for 2016 vedrørende kapitaldækning udarbejdet i henhold til reglerne i CRR artikel 433-455 Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2017. Udgivet den 8. maj 2017. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510

Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Salling Banks oplysningsforpligtelse, bilag 20, punkt 510 Indholdsfortegnelse 5. ICAAP og 8+ metoden... 2 6. Den tilstrækkelige basiskapital og solvensbehovet... 3 7. Kommentar til opgørelsen af den tilstrækkelige

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER)

RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) RISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSOPGØRELSEN (SØLJE III OPLYSNINGER) I henhold til kapitalbekendtgørelsens bilag 20 er det blevet sparekassen pålagt at offentliggøre oplysninger omkring vores

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016

Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Individuelt solvensbehov 30. juni 2016 Side 1/8 Indhold Indledning... 3 Konklusion... 3 Solvenskrav og det tilstrækkelige kapitalgrundlag... 3 Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav for virksomheder

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S

LÆGERNES PENSIONSBANK A/S LÆGERNES PENSIONSBANK A/S Individuelt solvensbehov 30. juni 2014 Indledning Fornålet med denne redegørelse er at opfylde oplysningsforpligtelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer,

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sønderhå-Hørsted Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Borbjerg Sparekasses bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet.

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2013 for Rønde Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes én gang

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 22.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 22. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 22. oktober 2014) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015)

Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) Solvensbehov 30. juni 2016 (Tillæg til risikorapport 2015) CVR nr. 34 47 90 89 Indhold Side 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Basel II Pr. 31.12.2009 Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til

Læs mere

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Tillæg til risikorapport. i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Tillæg til risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31. marts 2010 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Solvensbehov 2.1 Beskrivelse af solvensbehovsmodel

Læs mere

Tillæg til risikorapport

Tillæg til risikorapport Tillæg til risikorapport Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov 31. marts 2016 Indledning Dette tillæg til risikorapporten er udarbejdet i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011

Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Individuelt solvensbehov pr. 31. marts 2011 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016

Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 1 RISIKO REDEGØRELSE 1. HALVÅR 2016 Risikoredegørelse 1. halvår 2016 // 2 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Anvendelsesområde... 3 3. Kapitalgrundlag... 3 4. Kapitalkrav...

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af tilstrækkeligt kapitalgrundlag / solvensbehovet på

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 30 august 2011) Opmærksomhedens henledes på, at redegørelsen er opbygget således,

Læs mere

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III)

Langå Sparekasse. Solvensbehov (Basel II Søjle III) Langå Sparekasse Solvensbehov 1.1. 2012 (Basel II Søjle III) 1 Oplysninger om solvensbehov Kapitalbekendtgørelsens 64 stiller krav om at pengeinstitutterne skal offentliggøre oplysninger om solvensbehovet

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 19. august 2010) Indholdsfortegnelse Side 1. Beskrivelse af solvensbehovsmodel m.m.,

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6

1. Indledning Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 Solvensbehov 2015 1 1. Indledning 3 2. Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag 3 3. Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 6 4. Solvensmæssig overdækning 7 2 1. Indledning Nærværende tillæg

Læs mere

Solvensbehov og Solvensoverdækning

Solvensbehov og Solvensoverdækning Solvensbehov og Solvensoverdækning Sparekassen Koncern Sparekassens solvens på. 20,86% 19,77% opfylder solvensbehovet på 8,60% 8,41% med. 242,56% 235,08% Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse)

Læs mere

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport

Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport 3. kvartal 2016 Vestjysk Bank Tillæg til Risikorapport Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov 30.09.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 1. Beskrivelser af solvensbehovsmodel 3 2. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier 5 3. Kommentarer

Læs mere

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund

Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr Indledning og baggrund Opgørelse af solvensbehov for Sparekassen Bredebro pr. 31.12 2009 Indledning og baggrund Som led i implementering af Bankpakke I blev det politisk aftalt, at der i lovgivningen skulle indsættes et krav

Læs mere

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1

BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 BASEL II Søjle 3-oplysninger for 2011 for Rønde og Omegns Sparekasse 1 Offentliggørelsespolitik Sparekassen har en offentliggørelsespolitik, hvorefter BASEL II Søjle 3-oplysninger udfærdiges og revurderes

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Sparekassen Sjælland A/S

Sparekassen Sjælland A/S Risikooplysninger Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag pr. 30-09-2015 Sparekassen Sjælland A/S Lovgrundlag Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen

Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Risikorapport iht. Kapitaldækningsbekendtgørelsen Ifølge kapitalbekendtgørelsens bilag 20 skal Andelskassen Oikos (herefter Oikos) offentliggøre oplysninger om sine finansielle risici og politikker for

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter i CRR-forordningen artikel 431-455.

Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter i CRR-forordningen artikel 431-455. Risikooplysninger for Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende øvrige risikooplysninger. (pr. marts 2015) Vi gør opmærksom på, at redegørelsen er opbygget således, at den følger de respektive punkter

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26.

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Redegørelse vedrørende tilstrækkelig basiskapital og individuelt solvensbehov (pr. 26. oktober 2011) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Risikorapport 2010. Basel II. Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Risikorapport 2010. Basel II. Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Risikorapport 2010 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Risikoforhold.. 3 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK INDIVIDUELT KAPITALBEHOV 2011201220132014201520 CVR: 29 15 78 12 SIDEN 1825 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr. 31.12.2014 Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2014 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 1 II Anvendelsesområde 2 III Kapitalgrundlag 3 V Individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen

Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013. Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav - i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen Møns Bank Individuelt solvensbehov pr. 31. december 2013 Søjle III oplysningskrav

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov H1 2015 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT inkl. kapitalbehov CVR-nr

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT inkl. kapitalbehov CVR-nr Intro FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT 31.12.2016 inkl. kapitalbehov CVR-nr. 2176 9916 Risikorapporten for Faster Andelskasse offentliggøres på http://www.faster.dk/om-os/risikorapport-inkltilstraekkeling-kapitalprocent

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2012

Risiko- og Solvensrapport 2012 Risiko- og Solvensrapport 2012 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) rg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde...

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr

Sparekassen Thy. CVR-Nr Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Basel II, søjle III Risikorapport 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målsætninger og risikopolitikker 4-5 Anvendelsesområde 6 Basiskapital 7 Solvenskrav og den tilstrækkelige

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 213 Indledning Denne risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag 2 og omfatter de oplysningskrav, som sparekassen skal

Læs mere

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering.

Det er besluttet, at sparekassens bestyrelse foretager den uafhængige vurdering. Solvensbehovsrapport Beskrivelse af sparekassens interne proces til opgørelse af den tilstrækkelige basiskapital Sparekassen Den lille Bikubes bestyrelse har halvårlige drøftelser omkring fastsættelsen

Læs mere

Risikorapport for 2013

Risikorapport for 2013 Risikorapport for 2013 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Indhold Indledning og offentliggørelse... Side 2 Målsætning og risikopolitikker.. Side 2 Politik for kreditrisiko.. Side

Læs mere

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr

Stadil Sparekasse. Risikorapport pr Stadil Sparekasse Risikorapport pr. 31.12.2012 Indholdsfortegnelse Side I Målsætninger og risikopolitikker 4 II Anvendelsesområde 1 III Basiskapital 2 Øvrige oplysninger i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Basel II, søjle III Risikorapport 2011 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Målsætninger og risikopolitikker 4-5 Anvendelsesområde 6 Basiskapital 7 Solvenskrav og den tilstrækkelige

Læs mere

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT Inkl. kapitalbehov CVR-nr

FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT Inkl. kapitalbehov CVR-nr Intro FASTER ANDELSKASSES RISIKORAPPORT 30.06.2017 Inkl. kapitalbehov CVR-nr. 2176 9916 Risikorapporten for Faster Andelskasse offentliggøres på http://www.faster.dk/om-os/risikorapport-inkltilstraekkeling-kapitalprocent

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 30. september 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. kvartal 2016pr. 30. juni 2016 Solvensrapport Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 2016 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport

Læs mere

Indhold. Solvensrapport. Side

Indhold. Solvensrapport. Side 2017 Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkeligt kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig overdækning... 7 Solvensmål... 7 Solvensrapport december

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Tillæg til Risikorapport 1.halvår 2015 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Kapitalgrundlag 4 Kapitalgrundlagskrav til samlet risikoeksponering 5 Kapitalgrundlag og solvensbehov

Læs mere

Indhold. Indhold. Side

Indhold. Indhold. Side 1. Solvensrapport kvartal 2016pr. 31. marts 2017 Indhold Indhold Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag... 4 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov... 7 Solvensmæssig

Læs mere

Risikorapport for 2014

Risikorapport for 2014 Risikorapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Indhold Indledning og offentliggørelse... Side 2 Målsætning og risikopolitikker.. Side 2 Politik for kreditrisiko.. Side

Læs mere

Basel II Søjle III. Risikorapport ultimo 2013

Basel II Søjle III. Risikorapport ultimo 2013 Basel II Søjle III Risikorapport ultimo 2013 Indhold Indledning... 3 Oplysningsforpligtelser... 4 1: Målsætninger og risikopolitikker... 4 Markedsrisici... 4 Kreditrisici... 4 Operationelle risici... 5

Læs mere

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo GER-nr

Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo GER-nr Risikorapport vedrørende kapitaldækning ultimo 2014 GER-nr. 80050410 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Målsætninger og risikopolitikker Risikostyring generelt 3 Kreditrisiko 4 Markedsrisiko 7 Likviditetsrisiko 7

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Risikorapport 2012. vedrørende kapitaldækning

Risikorapport 2012. vedrørende kapitaldækning Risikorapport 2012 vedrørende kapitaldækning Risikooplysninger for 2012 for A/S Nørresundby Bank. Udgivet den 12.02.2013 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Målsætning og risikopolitik 3 2. Anvendelsesområde

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Risikorapport 2013 1

Risikorapport 2013 1 Risikorapport 2013 1 Indledning Denne risikorapport offentliggøres med henblik på opfyldelse af kapitaldækningsbekendtgørelsen 60-66 Oplysningerne offentliggøres første gang for regnskabsåret 2007, og

Læs mere