December - Januar 2006/2007 nr. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "December - Januar 2006/2007 nr. 3"

Transkript

1 95. årgang 2006 December - Januar 2006/2007 nr. 3 Generalforsamling DLF AmbA 2006 DLF informerer

2 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade 9. Postboks 59. DK-4000 Roskilde. Telefon Telefax DLF-TRIFOLIUM på internettet: Afdelingen på Sjælland: Ringsted, Smålodsvej 22, Benløse, 4100 Ringsted. Tlf Fax Afdelingen på Bornholm: Aakirkeby, Birgersvej 15, 3720 Aakirkeby. Tlf Fax Afdelinger på Lolland-Falster: Nr. Alslev, Nr. Vedbyvej 1, Postboks 49, 4840 Nr. Alslev. Tlf Fax Nakskov, Stensøvej 1, 4900 Nakskov Tlf Fax Afdelingen på Fyn-Langeland: Odense, Højmevej 12, Højme, 5250 Odense SV. Tlf Fax Afdelinger i Jylland: Hadsund, Produktvej 10, 9560 Hadsund. Tlf Fax Randers, Carlsberggaard, Hadstenvej 20, 8900 Randers. Tlf Fax Langkastrup, Kastrupvej 5, Langkastrup, 8900 Randers. Tlf Fax Hedensted, Odinsvej 20, Postboks 8, 8722 Hedensted. Tlf Fax Skodborg, Industriparken 22, Skodborg, 6630 Rødding. Tlf Fax Planteforædling: DLF-TRIFOLIUM A/S, Dansk Planteforædling. Research Division Højerupvej 31, Postboks 19, 4660 Store Heddinge. Tlf Fax Prodana Seeds A/S: Salg af plænegræs, færdiggræs, hydrosåning, gødning, blomsterløg og konsumfrø Fåborgvej 248, 5250 Odense SV. Tlf Fax Medlemsblad for DLF AmbA Udgiver: DLF AmbA Oplag: stk. Artiklerne må gengives med kildeangivelse. Grafisk produktion og tryk: Litotryk Svendborg A/S Redaktion: Lars Johansen (ansvarshavende) Ny Østergade 9 Postboks Roskilde Tlf Fax Redaktionsudvalg: Landskonsulent Christian Haldrup, Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Skejby Århus N. Seniorkonsulent Rune Munch-Andersen Patriotisk Selskab, Ørbækvej Odense SØ. Godsejer Benny Kirkebække Christensen Hevringholm Allingåbro Avlschef Erling Christoffersen DLF-TRIFOLIUM A/S Odense SV. Gårdejer Poul Skov Nielsen Hanebjergvej 2, Sallerup Vordingborg Gårdejer Poul Jensen Øster Kyvlingsvej 10, Kyvling Tarm Gårdejer Christian Høegh-Andersen Luenhøj, Sdr. Kirkebyvej Nykøbing Falster 2

3 95. årgang 2006 December - Januar 2006/2007 nr. 3 Generalforsamling DLF AmbA 2006 Ambitiøse mål for sæsonen 2006/07 DLF informerer Forsiden Godt aftræk fra lagrene her i efteråret. INDHOLD Her finder du DLF-TRIFOLIUM 2 Lederen 3 Beretning fra DLF AmbA's generalforsamling DLF informerer 18 Personalia 19 Sæsonen 2006/07 byder på mange udfordringer, og vore mål for sæsonen er ambitiøse. Efter købet af Advantas græsfrøaktiviteter er vi i fuld gang med at integrere de tilkøbte aktiviteter i DLF-TRIFOLIUM koncernen. Som led heri har vi tilbudt alle Advantas danske frøavlere medlemskab af DLF AmbA. Salgs- og forbrugsmæssigt er efteråret 2006 forløbet ganske tilfredsstillende. Forbruget har på mange af vore vigtige europæiske markeder været bedre end de to foregående sæsoner - lige med undtagelse af Frankrig. Følgelig har vore leverancer været større i dette efterår sammenlignet med efteråret Det er endvidere glædeligt at konstatere, at de tilkøbte Advanta aktiviteter i Holland også er kommet godt igennem de første måneder under vort ejerskab og ligger salgsmæssigt ligeledes foran det foregående år. Vi skal i år afsætte den største mængde frø nogen sinde i koncernen, hvilket skyldes købet af Advantas græsfrøaktiviteter, men også at vi forventer fortsat at skulle vokse organisk blandt andet i Kina, Rusland samt Øst- og Centraleuropa. Herudover er vi i en god position til at øge vor eksport til Nordamerika. Det er ingen hemmelighed, at frøpriserne er under pres på grund af en rigelig forsyningssituation, og afregningsprisen for høst 2006 er derfor for de fleste arters vedkommende lavere end året før. På grund af et betydeligt mindre høstareal til næste år, forventer vi dog allerede for høst 2007 stigende priser igen. Jeg vil gerne til slut opfordre alle vore frøavlere til at deltage i årets avlermøder. Kalenderen over vinterens avlermøder ses på bagsiden af dette nummer af Tidsskrift for Frøavl. Truels Damsgaard 3

4 Travlt og begivenhedsrigt år Generalforsamling 2006 Bestyrelsens beretning Formand for DLF AmbA, Benny Kirkebække Christensen, kunne indlede sin beretning til selskabets generalforsamling i Nyborg 31. oktober med at fortælle om et meget travlt og begivenhedsrigt år: I januar markerede vi selskabets 100 års jubilæum. Det skete bl.a. ved - udgivelse af jubilæumsbogen Målbevidst, som også er trykt på engelsk med titlen Focused. - afvikling af årets avlermøder i færre, men større sammenkomster, hvor vi efterfølgende hyggede os med en god middag samt underholdning ved Eva og Constantin. - afholdelse af en jubilæumsfest med selskabets medarbejdere, folkevalgte og inviterede gæster, alle med ledsagere; vi var 800 i Odense Congress Center. En kanon oplevelse. I maj var DLF vært for 250 frøfolk fra hele verden, som besøgte Dansk Planteforædling i Store Heddinge og efterfølgende ved en middag på Nimb i København. Værtskabet fandt sted i forbindelse med, at årets internationale frøkongres blev holdt i Danmark. Benny Kirkebække Christensen på talerstolen ved DLF's generalforsamling 2006 Vedtagelse af en ny strategiplan efter et godt og givende forarbejde i direktion og bestyrelse. Med udgangen af juli trådte selskabets adm. direktør siden 1989, Aksel Nissen, tilbage. DLF-TRIFOLIUM's hidtidige salgsdirektør Truels Damsgaard blev udnævnt til ny adm. direktør. Samtidig blev Truels Damsgaard leder af en tremands koncerndirektion, der tillige omfatter Morten Andersen og Gert van Straalen som direktører for henholdsvis økonomi, IT og personaleadministration samt virksomhedens forædlingsprogram. Gert van Straalen er tillige direktør for vort datterselskab Innoseeds med domicil i Holland. Sideløbende med jubilæumsaktiviteterne og direktionsændringerne førtes meget langvarige forhandlinger med vor franske samhandelspartner Limagrain om overtagelse af kløver- og græsfrødelen af selskabet Advanta, som Limagrain købte den europæiske del af i En aftale var klar 7. september. Overtagelsen er sket med tilbagevirkende kraft pr. 1. juli. Handelen omfattede vor overtagelse af en frøomsætning på cirka tons. Det svarer til 15-20% af det frøsalg, vi havde i DLF-koncernen. Vi har ikke købt selve selskabet og ej heller navnet Advanta, hvis majs- og kornaktiviteter Limagrain stadig ejer. Som led i handelen har vi solgt vore udenlandske kornaktiviteter til Limagrain. DLF's 100-års jubilæumsbog MÅLBEVIDST er også udkommet i engelsk oversættelse med titlen FOCUSED 13% af egenkapitalen på navn Af DLF AmbA's egenkapital på 479 millioner kroner pr. 30. juni 2006 står de 62,1 millioner kroner på medlemmernes driftsfondskonti mod 61 millioner kroner året før. Driftsfondens bevægelser har været følgende: Der er i løbet af året udbetalt 2,0 millioner kroner til avlere, der er ophørt som landmænd og derfor er udtrådt af selskabet. Der er efter bestyrelsesbeslutning udbetalt 10,9 millioner kroner til avlere med driftsfondsindestående, som er ældre end seks år. Der er fra bruttoafregningsbeløbet af kløver, græs og ærter af høst 2005 henlagt 11,0 millioner kroner til de personlige driftsfondskonti. Endelig foreslår bestyrelsen, at der overføres et beløb på 3,0 millioner kroner til fordeling på de enkelte driftsfondskonti baseret på de enkelte medlemmers omsætning med selskabet i de seneste seks år. Overførslen sker fra posten ekstra reservefond. 3% i bonus til alle medlemmer Driftsfonden udgør 13,0% af egenkapitalen mod 13,7% året før. Tidligere var der større bevægelser via driftsfonden. Det har skattemyndighederne reageret imod af formelle årsager. DLF AmbA ejer som andelsselskab 95% af DLF-TRIFOLIUM A/S, og denne specielle selskabskonstruktion sætter nogle skattemæssige begrænsninger for vore udfoldelser. Vi har fået lov til direkte fra DLF-TRIFOLIUM til DLF AmbA's medlemmer at udbetalte en bonus, når der i det enkelte år er forretningsmæssig begrundelse herfor. For 2005/06 har bestyrelsen besluttet at give en bonus på 3% af afregningen for kløver- og græsfrø samt ærter. Leverer man til DLF-TRIFOLIUM uden at være medlem af DLF AmbA, får man ikke disse 3% og oparbejder heller ikke nogen driftsfondskonto. 4

5 Meget tilfredsstillende Sidste år kunne jeg på DLF's generalforsamling berette om det bedste resultat i selskabets historie. I 2005/06 steg nettoomsætningen fra til millioner kroner. Det er en ganske tilfredsstillende udvikling set i lyset af faldende priser. Resultatet før finansielle poster blev på 71 millioner kroner mod 81 millioner året før. På koncernniveau fik vi et slutresultat på 33 millioner kroner, hvilket er 14 millioner mindre end i 2004/05. Bestyrelsen finder resultatet meget tilfredsstillende, også fordi det skal ses i lyset af bl.a. disse tre forhold: 1) Indtægter af kapitalandele i tilknyttede selskaber faldt fra 43 til 30 millioner kroner. 2) Resultatet er påvirket af engangsindtægter på 5,5 millioner kroner mod 12,5 millioner kroner i 2004/05. 3) Ifølge bestyrelsesbeslutning er der udbetalt 17 millioner kroner i bonus direkte til medlemmerne. 39,7% i egenkapital Egenkapitalen, eller soliditetsgraden, er øget fra 37,5 til 39,7. Vore værdier er opgjort konservativt. F.eks. står vore immaterielle anlægsaktiver, herunder sortsrettigheder og goodwill, bogført til kun otte millioner kroner. Et andet billede på selskabets styrke er, at vore materielle anlægsaktiver nu står bogført til 487 millioner kroner stort set det samme som egenkapitalen på 479 millioner kroner. DLF-TRIFOLIUM har således alene lånekapital til finansiering af varebeholdninger og tilgodehavender, altså vore likvide værdier. Da vi i 2002 købte Cebeco Seeds Group i Holland, faldt soliditetsgraden fra godt 40 til godt 30%. Vi har nu atter nået niveauet 40% i bogført egenkapital målt på balancen. Købet af kløver- og græsfrødelen i Advanta Seeds vil, som det skete efter den store investering i Holland for fire år siden, atter øge balancen og reducere soliditetsgraden. 22% af verdensmarkedet, ambition om mere Vi har imidlertid stadig en så stærk økonomisk platform, at vi fremdeles kan medvirke til fortsat konsolidering af kløver- og græsfrøbranchen såvel i som udenfor Europa. Når de rette muligheder for udvidelse af virksomheden opstår, er vi parate til at forhandle. Efter købet af Advanta's europæiske frøafdeling har DLF-TRIFOLIUM en markedsandel i EU-15 på cirka 50% og en markedsandel globalt på cirka 22%. Verdensmarkedet er på cirka tons kløver- og græsfrø, hvoraf vi forestår tons. Fornyes over driften Der er i det forløbne år foretaget investeringer for 37 millioner kroner. Samtidig er der afskrevet 49 millioner kroner. I 2004/05 investerede vi i koncernen for 49 millioner kroner og afskrev 51 millioner kroner. Vi er således i stand til over driften at modernisere og forny vort driftsapparat. Driftsresultat på niveau med året før Vor primære virksomhed baseret på græs- og kløverfrø noterede et driftsresultat på niveau med året før. Minoritetsinteressernes andel i resultatet blev på 2,3 millioner kroner mod 2,8 millioner året før. Herefter er der til DLF AmbA 31 millioner kroner mod 44 millioner i 2004/05. Det øger egenkapitalen i andelsselskabet fra 446 til 479 millioner kroner. Samtidig er der især på grund af lageropbygning sket en balanceudvidelse fra til millioner kroner. Forsamlingen var årvågen 83% af Danmarks frøareal Kløverfrøarealet i EU-15 faldt i 2005 med 7% til hektar. Til gengæld blev græsfrøarealet øget med 3% til hektar. Den samlede høst af kløver- og græsfrø i EU-15 steg med ikke mindre end 9% til tons mod tons året før. I Danmark høstede vi kløverfrø på godt hektar og græsfrø på hektar. Kløverarealet steg med 15% og græsfrøarealet med 2%. I det forudgående 10-år havde vi i Danmark et græsfrøareal på gennemsnitligt hektar, altså 16% under sidste års høstareal. Af de i alt hektar med frø i Danmark modtog DLF-TRIFOLIUM fra hektar i alt tons frø. Set i forhold til markedet har frøhøsten i et par år været for stor i Europa. Ud fra vores kendskab til markedet opfordrede DLF i 2005 avlerne til at ompløje de dårligste marker med rødsvingel. Det var ikke alle, der kunne se lyset, endsige takkede os for dette ansvarsfulde bidrag til igen at skabe balance mellem udbud og efterspørgsel. At henstillingen alligevel har haft sin virkning ses af, at det ikke er DLF, der hvad areal angår har bidraget til yderligere lageropbygning og dermed prisfald. Ansvaret herfor ligger andre steder høsten er endnu ikke endelig opgjort, men foreløbige tal viser, at vi i DLF fra hektar forventer en renvareproduktion på tons kløver- og græsfrø. Jeg kan føje til, at Advanta fra hektar forventer at kunne producere tons. De to virksomheder, som nu er én, stod i 2006 for 83% af det danske frøareal. Renseomkostningerne reduceret 17% 2005-høsten var relativt nem og af god kvalitet. Det medførte en høj rensekapacitet pr. time og faldende enhedsomkostninger pr. kg fra 2,22 kroner i 2004 til 1,85 kroner, en reduktion på 17%. Samtidig har vi reduceret de avlerbetalte behandlingsomkostninger med 15% en besparelse, der for det enkelte medlem har samme virkning som rede penge. 5

6 DLF's døtre og repræsentationer Generalforsamling 2006 Bestyrelsens beretning Nyt godt resultat i Innoseed I det forløbne år har vi ændret navnet på vort hollandske selskab, som vi købte i 2002, fra Cebeco Seeds Group til Innoseeds Group. Innoseeds har afdelinger i Holland, Belgien, Tyskland, Frankrig og Tjekkiet samt et repræsentationskontor i Polen. Også Innoseeds mærkede det tidligere omtalte træge marked og et salg under det sædvanlige til faldende priser. Især på det franske marked blev forventningerne ikke indfriet. Innoseeds kornforædling, som nu er solgt til Limagrain i Frankrig, levede op til forventningerne, især på markederne i Tjekkiet, Slovakiet og Canada. I begyndelsen af 2005 blev Innoseeds tilsluttet DLF-TRIFOLIUM's IT-system, Navision. I januar i år kom DLF-TRIFOLIUM UK med. Systemet er i dag velindkørt og lever op til forventningerne både i de tilsluttede datterselskaber og koncernen. Innoseeds omsætning faldt med knap 2% til 484 millioner kroner mod 493 millioner året før. Selskabet præsterede et resultat efter skat på 18 millioner kroner. Under direktør Gert van Straalens ledelse lever Innoseeds Group også i det forløbne år til fulde op til forventningerne. Flot UK-regnskab DLF-TRIFOLIUM UK præsterede under ledelse af direktør David Keegan endnu engang et flot resultat på 11 millioner kroner. Det er bemærkelsesværdigt, også fordi et dårligt resultat på det irske marked er indeholdt. DLF's omsætning i Irland faldt fra 28 til 15 millioner kroner. Af UK-resultatet hidrører cirka en tredjedel fra rapsfrø-licensindtægter. Omsætningen i UK blev øget med 10% til 305 millioner kroner. Salget af færdigpakkede plænegræsser vinder i disse år frem i UK, og vi er med til at præge udviklingen gennem vores største aftager, kæden B&Q. Der er i UK af miljømæssige grunde ydet regeringsstøtte til etablering af ny græsmarker i landbruget. DLF har været den dominerende aktør. Stigende salg i USA I USA øgede DLF International Seeds omsætningen med 13% til 216 millioner kroner og fik et positivt resultat. Der blev udfaktureret tons frø, en stigning på 16%. Heraf kom knap tons fra Danmark. Det er lykkedes at omlægge en del af afsætningen fra bulk til færdigpakkede varer. Hovedparten af USA-omsætningen finder sted i Nordamerika, men også Sydamerika, Kina og Europa får varer fra USA. Vort sortsudviklingsarbejde i USA er inde i en god udvikling. Otte ud af de bedste 25 plænerajgræssorter i USA bærer DLF's mærke. Vi har nu i et år haft forsøgsmarker i Kentucky og noterer allerede fordele heraf i vort markedsføringsarbejde. Frankrig skuffede I Frankrig var vi indtil 30. juni 50% ejer af Top Green. Herfra meldes om et mindresalg af plænegræsser, især i Frankrig. Også det professionelle sortiment skuffede generelt i Frankrig, men ikke for Top Green. Samlet faldt Top Green's omsætning dog med 20% til 115 millioner kroner, hvoraf halvdelen indgår i DLF's regnskab. DLF's andel af resultatet blev på kroner. Fra og med 1. juli i år ejer vi, som følge af Advanta-handelen, to tredjedele af Top Green. Vi sælger i Frankrig også frø gennem Limagrain og andre selskaber med handelsforbindelser til landbruget. Overskud i Tjekkiet Gennem Hladké Životice, vort frøselskab i Tjekkiet, afsatte vi i det forløbne år markfrø for uændret 29 millioner kroner og fik et overskud på 2 millioner kroner. God start i New Zealand Det er nu 2 år siden, vi etablerede os i New Zealand, også med henblik på dækning af det australske marked. Vi er stadig ved at opbygge virksomheden, men kunne fra hektar med fremavl sælge både til de lokale markeder og forsyne såvel UK som Danmark med specialfrø fra New Zealand. Til trods for en ganske hård konkurrence i regionen, bl.a. som følge af flere selskabsfusioner, kunne DLF Seeds New Zealand præstere et mindre overskud allerede i sit andet virkeår. Salg fra Roskilde Vore markeder i Schweiz, Østrig, Benelux og Polen samt det store tyske marked betjenes af vort salgskontor i Hannover under ledelse af vor dygtige direktør Hans Joachim Buck. Her indgår omsætning og resultat i moderselskabets tal. Det samme gælder for afsætningen til Middelhavslandene Portugal, Spanien og Italien. Vi agter at fastholde DLF's og Advanta's samlede markedsposition i EU. Vi satser på en betydelig salgsfremgang i Central- og Østeuropa samt Rusland i de kommende år. Vi har de efterspurgte og i området afprøvede sorter til de forskellige markeder, som ofte er præget af hårdere vintre end den danske. Torben Beck er med domicil i Roskilde udnævnt til divisiondirektør med overordnet ansvar for salget i Central- og Østeuropa, Rusland og Kina. Prodana og DanÆrt DanÆrt, som vi ejer sammen med DLG på 50:50-basis, er i DLF-sammenhæng en del af Prodana Seeds. Dels på grund af mindre omsætning i DanÆrt og frasalg af konsumfrøaktiviteterne i Prodana i 2005 faldt selskabets omsætning fra 94 til 80 millioner kroner. Salget af græsfrø til såvel det private som det professionelle segment samt tilhørende udstyr til pasning af parker, sportspladser m.v. steg. I DanÆrt er vi i færd med en ændring af virksomheden, der hidtil har været afhængig af ordrer fra nødhjælpsorganisationer. Vi vil for fremtiden også satse på salg af ærteprodukter til kødindustrien. Scanola på ret kurs DLF ejer 12% af Scanola, som nyder godt af, at aktionærerne i forbindelse med rekonstruktionen sidste år nu garanterer for leverancer af rapsfrø og afsætning af rapskager. Selskabet kører i dag godt med fuld kapacitetsudnyttelse og et rigtig pænt resultat. Danespos annus horribilis Sammen med DLG ejer vi på 50:50-basis Danespo Holding, som ejer godt 81% af læggekartoffel-eksportselskabet Danespo A/S i Give. For Danespo A/S blev 2005/06 et annus horribilis. Hovedårsagen er Muhammed-krisen. Mere end 50% af vort marked ligger i Mellemøsten og Nordafrika, og her 6

7 Der blev lyttet blev vore kartofler solgt sidst, ofte til stærkt reducerede priser. Efterfølgende har det knebet med at få pengene frigivet. Danespos logo indeholder et Dannebrogsflag, som pryder alle vore sække. Nogle steder blev sækkene, i mangel af danske flag, brændt. Som om det nævnte og de negative økonomiske følgevirkninger ikke skulle være nok, indførte vor største aftager i regionen, Algeriet, en nyfortolkning af nogle tekniske importregler vedrørende kartoffel-knoldstørrelse. Det ramte især Danespos eksport til Algeriet. Problemerne medførte et stærkt utilfredsstillende resultat, et underskud på 12,6 millioner kroner i Danespo Holding. Økologi, korn og roer Vort salg af økologisk frø i Danmark blev i det forløbne år på 451 mod 464 tons i 2004/05. Eksporten af økologisk frø blev på 766 tons mod 727 tons året før. DLF har i Danmark repræsentation af kornsorter hjemtaget fra udenlandske forædlere. Denne forretning har fundet sted uafhængig af vor drift af Innoseeds kornforretning fra overtagelsen i 2002 til salget for nylig. Vi havde i det forløbne år 16,3% af al dansk kornudsæd svarende På grund af sygdom fratrådte Danespos direktør lige inden regnskabsårets afslutning. Han er blevet afløst af DLF- TRIFOLIUM's tidligere adm. direktør Aksel Nissen. Vi er meget taknemlige for, at en så kompetent forretningsmand har sagt ja til at hjælpe virksomheden i dens værste situation nogen sinde. Tak fordi du påtog dig opgaven, Aksel Nissen! Vesteuropa og øvrige markeder Med 2005-høsten som udgangspunkt var det vesteuropæiske marked kendetegnet af en rigelig vareforsyning. Samtidig var forbruget på grund af vejrliget mindre end sædvanlig, især i Frankrig. Samlet fik DLF-TRIFOLIUM dog et uændret salg i Vesteuropa. I Øst- og Centraleuropa samt Rusland fik vi igen en betydelig fremgang, og i Nordamerika steg vor mængdeomsætning med 23%. I Kina blev vort mængdesalg øget med 15%. Vort salg i Sydamerika, hvor vi ikke har noget repræsentationskontor, er begrænset, men steg i det forløbne år. Det danske marked I Danmark solgte DLF tons frø ud af et samlet marked på tons fordelt på tons græsfrø og 500 tons kløverfrø, hvilket er på niveau med året før. Forbruget af frø i landbruget blev på tons svarende til kun syv kilo frø pr. ko. Da antal køer i Danmark reduceres med cirka 1% om året, vil landbrugssegmentet vige. Det opvejes af et stigende forbrug til rekreative formål. Gul sennep, olieræddike og andre arter har afløst græs som efterafgrøder. DLF tilpasser sig løbende markedets betingelser og vil i de kommende måneder gennem markedsføring og salgsarbejde markere vort brede sortiment. Vi vil fortsat være markedsledende og vinde markedsandele. Gennembrud for egne sorter I det forløbne år fik Dansk Planteforædling (DP) et klart gennembrud i udviklingen af antallet af højkvalitets plænesorter på til tons. Robigus vinterhvede blev med tons og Himalaya vinterbyg med tons begge de næststørste sorter i Danmark til høsten Vi har også i år haft en pæn lille indtægt på denne aktivitet. Irland har efter EUs sukkerreform øget arealet med foderroer, hvilket har øget vor eksport af roefrø med 17%. Det er længe siden, foderroefrø har været en salgsvare i fremgang. praktisk talt alle sortslister i Europa. DLF har til kommende sæson fået et større antal finbladede rajgræssorter med et forbedret frøudbytte, flere rødsvingelsorter og nogle meget lovende ny engrapsgræssorter på sortslisterne. Planteforædling er en tålmodighedssag. De resultater, vi ser nu, er en følge af den satsning, vi lavede på DP i Store Heddinge i 1993/94. Vi kan til kommende officielle plænegræsafprøvninger vælge ud af et ganske solidt materiale. Vi venter et tilsvarende gennembrud for fodergræssorter i løbet af få år. Vi har i USA en meget stærk position i den betydningsfulde amerikanske plænegræsafprøvning, ligesom vi nu også afprøver og markedsfører fodersorter fra vore europæiske forædlingsprogrammer. 7

8 Nu biotek i markforsøg Vi er nu kommet så langt i arbejdet med udvikling af rajgræsser med et højt sukkerindhold, at vi har søgt og fået tilladelse til at udføre markforsøg, der skal løbe frem til Det har kostet slid og tålmodighed at nå hertil. Desto større er glæden over, at det er lykkedes. Tilladelsen markerer, at DLF nu for første gang kan tage resultater fra vort mangeårige arbejde med bioteknologi ud i praktiske afprøvninger, hvor også landmandsøjet kan indgå i vurderingen. Det er både glædeligt, spændende og perspektivrigt. Støtte fra EU til fortsat GMO-forskning I DLF-TRIFOLIUM har vi i en årrække, også under EU-moratoriet, i samarbejde med Forskningscenter Risø fortsat investeringerne i afdækning af GMO-muligheder, når det gælder græs. Nu har Risø afviklet bioteknologisk planteforskning på forskningscentret, men vi holder ved. Nøglemedarbejderne fra Risø-gruppen flyttede først på året ind i opgraderede laboratorier på Dansk Planteforædling og er allerede velintegrerede i forædlingsafdelingen. DLF har udviklet en blomstringsfri GMO-græs med højt proteinindhold og lavt indhold af træstof. På produktionsmarker er det en fordel, at græsset ikke blomstrer, også af hensyn til mulig pollenspredning. Vi skal imidlertid kunne genetablere blomstringen på fremavlsmarkerne. Endnu har vi ikke fundet kontakten, som rationelt kan få de blomstringsfri græsser til at blomstre igen. Men vi leder videre, nu også i et europæisk forskningsprojekt TransContainer, som blev igangsat i juni i år. Vi modtager hertil årligt i tre år én million kroner fra EU. Efter 25 år som leder af DLF's forædlingsarbejde, har Arend Kleinhout valgt at gå på pension. Han blev pr. 1. oktober afløst af Klaus K. Nielsen, som kom til DLF i Klaus K. Nielsen har ansvar for koncernens samlede udviklings- og forskningsaktiviteter med domicil på Dansk Planteforædling i Store Heddinge. Biotek i Beijing På generalforsamlingen sidste år fortalte jeg, at vi havde indledt et biotek-græssamarbejde med Biotechnology Research Institute i Beijing. Samarbejdet forløber godt. Vi har fået adgang til flere interessante gener for stress tolerance og er nu ved at teste dem i græsser. Senest har vi opnået lovende resul- I EU i hvert fald i Danmark strammes grebet til stadighed om de tilbageblevne planteavlere. For mange folketingspolitikere er målet i sig selv at reducere forbruget af sprøjtemidler. Argumentet er, at det vil gavne miljøet. Sandheden er nok nærmere, at politikerne vil gavne sig selv. Det gør ikke indtryk, at planteværnsmidler kun kan godkendes efter en meget kritisk, flerårig undersøgelsesprocedure. Der er kun skuldertræk til overs for, at vort agerbrug bliver mere og Rigtigt at afkoble i 2005 Den danske 2005-frøhøst blev den første uden den tidligere kilostøtte fra EU blev et godt år for dansk frøavl, hvilket høje dækningsbidragsresultater for næsten alle frøafgrøder set i forhold til korn vidner om. Blandt de betydende græsfrøproducerende EU-lande var det kun Frankrig, Holland og Finland, som ventede med at afkoble støtten til Avlerne i de tre lande modtog også i 2005 kilostøtte, men inden for et nationalt loft, som blev overskredet med 18% i Frankrig og 12% i Holland. De to lande er nu indtrådt i reformen. For franske frøavlere sker det under et økonomisk pres foranlediget af, at landet opretholder en 25% koblet støtte til hovedafgrøderne, mens græs- og kløverfrøstøtten er fuldt afkoblet. Grækenland, Spanien, Portugal og Italien har valgt ikke at afkoble frøstøtten. Det samme gælder for Finland, hvad timothe angår. EU-Kommissionen har imidlertid bebudet et reform-check allerede i 2008, formentlig med henblik på, at der skal ske afkobling overalt. Vi valgte fra dansk side utvivlsomt rigtigt, da vi besluttede straks-afkobling fra Generalforsamling 2006 Bestyrelsens beretning tater med transgene rajgræsplanter, som er i stand til at gro på jord med høje saltkoncentrationer. Teknologien har et betydeligt potentiale i plænegræsser. Vi kan dø af mangel på N Generalforsamlingen kaldte også på smil mere befængt med tidsler og ugræsser. Det politiske flertals holdning er usaglig og til stor skade ikke mindst for en nicheproduktion som frø. Også kvælstof bliver omtalt som noget forfærdeligt. Men mangel på kvælstof er langt værre. Det kan man faktisk dø af. Dr. phil. Thorkild Kjærgård har skrevet bogen Den Danske Revolution , en økohistorisk tolkning. Fremstillingen giver god saglig indsigt, også når det gælder natur, miljø og planteavl. Jeg føler mig overbevist om, at alle delegerede har læst den! Bogen burde være pligtlæsning for Christiansborgpolitikere. Dansk Landbrug må markant sige fra over for den førte miljøpolitiks usaglige overdrev. Politikere og forenkling Politikerne, også dem i EU også kommissær Mariann Fischer Boel siger, de vil forenkle. Samtidig har EU indført et bureaukrati ud over alle grænser, senest krydret med Krydsoverensstemmelser. Det er så kompliceret, at Skattelovene ved siden af er den rene leg og fejltagelser her er ikke nær så fatale. Resultatet af stadig strammere produktionsregler i landbruget er, at stadig flere unge og yngre landmænd bruger deres kræfter og placerer deres investeringer i EUs ny medlemslande i Østeuropa. Nu hedder det globalisering Hal Koch sagde engang, at i Vikingetiden drog alle, der ville og kunne noget, ud for at erobre verden. Tilbage blev kællingerne og skrællingerne og dem nedstammer vi fra! Her tusinde år efter er historien ved at gentage sig. Nu er det dog slut med de direkte overfald, røverier og voldtægter. Nu sikres magten med penge, aftaler og skøder på fast ejendom. Der bruges ikke længere et ord som Vikingetid. Nu hedder det globalisering. 8

9 GMO og sundhed eller kemi? Ude i verden har man ikke Danmarks og EU's rygmarvsangst for de bioteknologiske landvindinger. Tidligere i oktober besøgte 50 danske landmænd, heriblandt også en landmand fra DLF's delegeretforsamling, agronomer, foderstoffolk og landbrugsjournalister Monsantos verdensberømte forsknings- og udviklingsstation Chesterfield i St. Louis i staten Missouri. Efter et daglangt program med fremvisning af væksthuse og laboratorier, orienteringer og efterfølgende debat stod bl.a. følgende klart: Monsanto bruger ikke overraskende pengene der, hvor det vurderes at være bedst mulighed for at få et afkast. Det vil sige på majs, soja og bomuld. Og der bruges mange penge på forædling, forskning og udvikling ni millioner kroner om dagen! På et spørgsmål om, hvorfor Monsanto ikke også interesserer sig for kartofler, sukkerrør, græs og kløver, frugt og grønt, skovbrug m.v. lød svaret: Det gør vi også i princippet, men vi har valgt at lade markedsøkonomien råde og koncentrere indsatsen der, hvor der er størst mulighed for at få investeringerne hjem igen og også tjene en god profit til aktionærerne. Parat til fremtiden Det vil af min beretning være fremgået, at på de områder, hvor DLF selv har indflydelse, er vi parate til at møde fremtidens udfordringer. Når det gælder politiske forhold, herunder internationale studehandler, kan vi forsøge os med lobbyvirksomhed, men må til syvende og sidst nøjes med at håbe det bedste. Vi vil stadigvæk have travlt. Jeg vil nævne nogle af de kommende arbejdsopgaver: Vi skal endnu engang tilpasse og indpasse en større frøomsætning i vor organisation, denne gang Advanta's kløver- og græsfrøaktiviteter. Vi skal realisere den ny strategiplans mål. Jeg vil nævne nogle af dem: - Fortsat omkostningsreduktion, som skal nås gennem bedre udnyttelse af vort logistik- og produktionsapparat med lavere énhedsomkostninger til følge - Added value, altså værdiforøgelse af vore varer, hvilket skal nås bl.a. gennem en stadig forøgelse af blandingssalget samt gennem marketing og afsætning af stadig flere og større partier under egne brands. - Fortsat fokusering på opnåelse af synergier gennem koordinering af forretningsgangene i moderselskabet og datterselskaberne, også hvad afsætning angår. I dag er 94% af alle sojamarker, 83% af alle bomuldsmarker og 61% af alle majsmarker i USA GMO-afgrøder. I 21 lande ud over verden er der i 2006 dyrket GMO-planter på godt og vel 100 millioner hektar, eller cirka 25 gange Danmarks landbrugsareal. Der ventes en fordobling både hvad antal lande og areal angår i de kommende 10 år. Allerede nu er lande som Argentina, Brasilien, Indien og Kina stærkt med i GMOudviklingen, også hvad videre forskning angår. Og så var der et hint til EUs mangeårige GMO-moratorium, som først nu er ved at blive løsnet. Inden ny sorter er afprøvet og godkendt og foreligger i så stort et materiale, at der kan ske en markedsføring, vil der gå endnu nogle år. På den baggrund viste Monsato en planche med et 25 km. langt godstog lastet med landbrugskemikalier. Det skete med disse bemærkninger: Det er den mængde kemi, som USAs landbrug nu årligt sparer naturen for, fordi der bruges GMO-afgrøder og ikke konventionelle afgrøder, der som det gælder for Alt i alt ser vi det kommende år og fremtiden fortrøstningsfuldt i møde. DLF-TRIFOLIUM står godt rustet: 2006-høsten er god. Vi har fået en fornuftig råvare ind, hvilket holder enhedsomkostningerne nede. Det modvirkes dog af, at vi også skal arbejde med salg af frø fra vore overgangslagre. Koncernens omsætning vil stige lidt. Bag fremgangen vil ligge en række forskydninger: - Priserne vil på grund af betydelige lagre være vigende. - Købet af Advanta-aktiviteterne vil give os fremgang. - Salget af vore kornaktiviteter betyder en omsætningsnedgang. - Vi satser på vækst også i de eksisterende forretninger. - Vi er kommet godt fra start både på DLF-koncernens hidtidige markedsområder og med den tilkøbte Advantaomsætning. - Vi satser på en pæn eksportfremgang i USA og kan allerede se resultater af indsatsen. Summa summarum: Vi budgetterer med en koncernomsætning på mio. kroner. Og vi venter en 2006/07-bundlinje lidt lavere end 2005/06-resultatet. bomuld skal sprøjtes gange om året. Der har været dyrket GMO-afgrøder siden 1996, og endnu er der ikke sket én eneste grim ting, hvad enten det gælder miljø, sundhed eller fødevaresikkerhed, selvom dommedagsprofeter bestemt ikke har sparet på de mest forfærdelige forudsigelser. Tværtimod har GMO været til gavn for både miljø, sundhed og fødevaresikkerhed. Det synes I ikke i Europa. I vil hellere sprøjte med kemikalier. Det er jo jeres valg at fortsætte med den lange togstamme med kemi frem for at satse på de muligheder, som bioteknologien giver. WTO Vi har endnu ikke fået et resultat af WTOforhandlingerne. Officielt er de sat i stå, men reelt forhandles der stadig. Kommer der ikke et gennembrud inden næste sommer, er det sandsynligt, at USA skal have præsidentvalget i 2008 overstået, før der igen er handlekraft i Washington. Generelt står erhvervet meget stærkere i den amerikanske offentlighed end det gælder for os landmænd i Danmark. F.eks. kører alle biler i staten Wisconsin, hvis befolkning er på størrelse med Danmarks, rundt med nummerplader, som forkynder, at Wisconsin er unionens Dairyland, altså er USAs malkekvægstat. Hvem kan forestille sig det officielle Danmark på noget område bryste sig af dansk landbrug? Jeg hører gerne forslag til motiv og slogan for vore ny danske nummerplader. Tak! Jeg vil slutte min beretning med en tak for samarbejde. Tak til vor tidligere adm. direktør Aksel Nissen. Du har på sædvanlig sikker og dygtig vis stået i spidsen for det arbejde, hvis gode facit er 2005/06-regnskabet. Tak for det og for et spændende og engageret samarbejde gennem mange år. Tak til den ny direktion med Truels Damsgaard i spidsen. I bestyrelsen er vi overbeviste om, at DLF-koncernen fortsat ligger i de bedste hænder. Vi ser frem til et godt samarbejde både med dig, Truels Damsgaard, og med Morten Andersen samt Gert van Straalen. Jeg vil bede jer tage en hilsen med hjem til DLF-TRIFOLIUM's medarbejdere. Uden dem og medlemmerne intet DLF. Endelig vil jeg udtrykke en meget stor tak til mine bestyrelseskolleger for et fantastisk samarbejde og for opbakning i et endog meget travlt arbejdsår. Tak! 9

10 Faldende enhedsomkostninger bidrog til et godt regnskab Truels Damsgaard forelægger som adm. direktør for første gang årsregnskabet for DLF's generalforsamling DLF AmbA hovedtal (i kroner) RESULTATOPGØRELSE 1. juli 30. juni BALANCE, aktiver pr. 30. juni 2005/ /05 Nettoomsætning Andre driftsindtægter Vareforbrug Dækningsbidrag Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Afskrivninger EBIT resultat før finansielle poster m.v Indt. kapitalandele fra tilkn. virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat af ordinær drift Skat af årets resultat Koncernresultat Minoritetsinteressers andel DLF AmbA's andel i resultat *) *) *) Overføres til ekstra reservefond. 2005/ /05 Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt BALANCE, passiver pr. 30. juni Egenkapital Egenkapital inkl. udskudt skat Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

11 Bestyrelsen betegnede 2005/06-resultatet som meget tilfredsstillende. Da Truels Damsgaard som adm. direktør for første gang gennemgik årsregnskabet for DLF's delegeretforsamling, hæftede han sig bl.a. ved, at DLF-TRIFOLIUM i det forløbne år nåede en énhedsomkostning på 1,85 kroner pr. kg frø det laveste tal nogensinde. Han kunne samtidig fortælle, at de renseomkostninger, som avlerne betaler selskabet, faldt med 15% en besparelse, der for den enkelte tæller på samme måde som den bonus, som DLF-TRIFOLIUM har udbetalt til medlemmerne. Direktøren havde i øvrigt bemærket sig, at de danske kolleger i branchen ikke havde haft tid til at udbetale bonus, før de kendte procenten fra DLF-TRIFOLIUM. Truels Damsgaard hæftede sig også ved, at DLF i EU-15 har en marksandel på 60% for plænegræs og 31% for fodergræs. Det er lykkedes at fastholde omsætningen på et stagnerende vesteuropæisk marked og samtidig øge salget på øvrige markeder, ikke mindst i Østeuropa. Vedstående bringes en række nøgletal fra regnskabets resultatopgørelse og balance. Talmaterialet suppleres med nogle af de plancher, Truels Damsgaard benyttede i sin forelæggelse. Årsrapporten og bestyrelsens forslag om at overføre nettoresultatet til reservefonden blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Samtidig blev bestyrelse og direktion meddelt decharge. Balancen ved regnskabsårets slutning 30. juni, øverst. Søjlerne viser nedskrevne anlæg, markante hensættelser og faldende gæld trods lageropbygning nødvendiggjort af en stor høst og stagnerende omsætning på hovedmarkederne i Vesteuropa. Planchen i midten viser DLF's konkurrenceevne såvel i forhold til branchens øvrige aktører som andre afgrøder. DLF præsterede at forarbejde næsten tons frø mere end året før for det samme omkostningsbeløb. Resultatet var et fald fra 2,22 til 1,85 kroner pr. produceret kg frø. mio. DKK Kr/ha DLF-TRIFOLIUM koncern Balance pr. 30. juni 30. juni 2005: mio. DKK 364,8 364,2 367,6 280,0 296,7 324,6 91,2 30. juni 2006: mio. DKK 354,4 290,4 90,7 539,9 507,6 432,6 464,4 Aktiver Passiver Aktiver Passiver Afregningsbeløb Kløver- og græsfrø DLF-TRIFOLIUM A/S Øvrige frøfirmaer Gæld < 1 år Gæld > 1 år Hensatte forpligtelser Egenkapital (inkl. min. interesser) Tilgodehavender & likvide midler Varebeholdninger Anlægsaktiver 2000/ / / / / /06 DLF-TRIFOLIUM A/S Totale produktionsomkostninger og tons kløver- og græsfrø Generalforsamling ,00 Kr/kg 2,00 Regnskabet 1, / / / / / /06 11

12 DLF-TRIFOLIUM Koncern Salg af kløver- og græsfrø i alt Bestyrelsesmedlem Flemming Fuglede Jørgensen følger regnskabsgennemgangen Fodergræs Plænegræs 2003/ / /06 Salgsfremgangen fordeler sig pænt mellem fodergræs og plænegræs. Tons DLF-TRIFOLIUM Koncern Salg af kløver- og græsfrø i alt Vesteuropa og øvrige markeder Vesteuropa Øvrige markeder / / /06 Opmærksomme lyttere, fra venstre Bjarne Olsen, Greve og Carl Erik Hansen, Haudrup. Salget i Vesteuropa blev fastholdt, mens øvrige markeder stod for en markant fremgang DLF-TRIFOLIUM Koncern Blandinger Egne mærker 2004/05 "Private Label" 2005/06 Generalforsamling 2006 Regnskabet Også i det forløbne år steg produktionen og salget af blandinger med større værditilvækst til følge. 12

13 Thor Gunnar Kofoed: DLF betaler bedst Alle frøfirmaer siger, de betaler bedst. I Dansk Landbrugs Frøsektion analyserer vi tingene, og på baggrund heraf kan jeg sige, at DLF-TRIFOLIUIM betaler bedst for de fleste sorter. Tak for det! og tillykke med endnu et godt resultat, en egenkapital i størrelsesordenen en halv milliard kroner svarende til en soliditet på 40% samt købet af græs- og kløveraktiviteterne i Advanta. Sådan sagde Frøsektionens formand, Thor Gunnar Kofoed, da han tog ordet på DLF AmbA's generalforsamling i Nyborg. Han nævnte, at DLF er blevet en stor virksomhed og nu skal passe på ikke at blive selvgod. Det kan véd vi fra andre sektorer, hvor andelsselskaber har vokset sig meget store medføre et negativt syndrom. Vi får ret om nogle år Kofoed tog formandens bemærkning i beretningen om ompløjning af rødsvingelarealer i 2005 op. Det var rigtigt, at han dengang havde advaret imod pløjningen. Advarslen mod DLF's linje var sket med udgangspunkt i oplysninger, som Frøsektionen havde. Måske DLF's holdning foreløbig har vist sig rigtig, men på lang sigt vil den være forkert. Det kan meget vel være, det vil være ganske fornuftigt at have store rødsvingelarealer i 2008/09, fordi andre tilsyneladende netop nu reducerer. Danske frøavlere har højere hektarudbytter end kollegernes i andre lande. Derfor var det godt, at Danmark afkoblede frøstøtten allerede i 2005 sådan som Frøsektionen ønskede det, selvom ikke alle var enige, sagde Kofoed. Energiafgrøder Der lød en opfordring til DLF om at interessere sig for energiafgrøder. Græs er bedre end majs, når det gælder produktion af bioethanol. Roer er også interessante. Frøsektionens formand erklærede sig enig med Benny Kirkebække Christensen i beretningsudtalelserne om GMO og klandrede europæiske politikere for mangel på saglighed i GMO-sagen, der har været domineret af et bagland styret af smålighed. Og i Danmark er miljøpolitik efterhånden hovedsagelig et spørgsmål om at kunne tælle til 90. USA er ikke så dygtig Om USA lød det, at man dér kritikløst bruger hormoner, vækstfremmere, pesticider og gødning men alligevel Thor Gunnar Kofoed høster for lidt pr. hektar. F.eks. bruges der i Amerika syv gange så store stråforkortningsmængder i rødsvingel som i Danmark, men man får ikke indsatsen honoreret. Med baggrund i forskning og know how er det Danmark, der står med morgendagens værdier. I USA er der fast pris på alle sorter af samme art. Forhåbentlig forstår DLF gennem selektion at frasortere dårlige sorter. Kofoed fortalte generalforsamlingen, at Brancheudvalget for Frø gennemgår en modernisering bl.a. med henblik på at få den bedste ekspertise repræsenteret. Han gjorde sig til talsmand for at debattere eventuelle uenigheder internt frem for at søge profilering i medierne. Verdensfrøkongressen, der i år blev holdt i København, viste, at vi står meget stærkt i Danmark, også takket være DLF. Afsluttende lød der en tak for et godt samarbejde: Vi bliver næsten altid enige. I 2008 eller måske i 2010? Kirkebække Christensen var enig i, at det er en god ting ved jorden at blive og fandt, at DLF faktisk har en rigtig god jordforbindelse. Han tilsluttede sig også, at det er godt at drøfte tingene og føjede til, det faktisk var Thor Gunnar Kofoed, der gik i medierne vedrørende reduktion af rødsvingelarealerne eller ikke. DLF's formand ville ikke afvise, der om et par år er behov for større rødsvingelarealer i Danmark eller måske i 2010? På et eller andet tidspunkt skal Kofoed nok få ret. I samme åndedrag kvitterede Kirkebække for, at Frøsektionen fra første færd havde været for afkobling af frøstøtten i Han så frem til et effektivt arbejde i Brancheudvalget for Frø, var stemt for forenkling, hvor det er muligt og ønskede at bruge kræfterne fremadrettet. Udbytte over rapsprisen Kurt Pedersen, Frederikssund, glædede sig over, at Scanola nu er i god gænge og ville lige minde om, at han personligt, som mange andre, da også havde været med til at sponsorere selskabet. Men forhåbentlig kommer pengene nu hjem igen i form af højere priser på rapsfrø. Om DLG, DLF's partner i et par datterselskaber og aktionær i DLF-TRIFOLIOUM, lød det, at der er leveret frø af ukrudtsgræsset gold hejre i såsæd og endda lovligt, fordi der i EU er uacceptable grænseværdier. Det bør ingen såsædsproducent benytte sig af, og er det ikke DLF's opgave som frøselskab at arbejde for, det ikke sker? Der må gælde en lugningsregel som for flyvehavre. Benny Kirkebække Christensen svarede, at modellen for rekonstruktion af Scanola var den eneste mulige, fordi ejerne skulle forpligtes til at levere rapsfrø og aftage -kager. Der har været bøvlet med selskabet i så mange år. Nu ser det ud til at køre, så ændringerne har altså været påkrævede. Kirkebække lovede at gå videre med sagen vedrørende ukrudtsfrø i såsæd også fordi han havde forstået, han selv faktisk skulle være den eneste, der have været udsat for et sådant problem. Ved oplysningen om, at vi er flere på holdet og at sagen er rejst af DLF's delegeretforsamling, bliver behovet for reaktion større. Der kan naturligvis ske fejl, og formanden var sikker på, at DLG er ærgerlig over problemet og også gerne ser det løst. Thor Gunnar Kofoed, formand for Dansk Landbrugs Frøsektion, fortalte, at problematikken har været rejst på et møde med Plantedirektoratet, og at der nu arbejdes på at få EU-lovgivningen til at fastsætte krav om bedre renhed. 13

14 Kina, brands, afkobling Peter Tillisch, Vordingborg, spurgte til situationen i Kina: Kan vi fortsat øge omsætningen, og hvad med vor forskningsindsats derude? Jeg frygter, kineserne primært tænker på sig selv. Hvordan garderer vi os imod, at resultaterne af forskningsindsatsen ikke forsvinder ud i det generelle marked? Tillisch havde flere sprøgsmål: Hvordan er navnet Innoseeds Group som afløser for Cebeco blevet modtaget? Er der tanker om med tiden at få DLF ind som navn og brand overalt? Hvad vil det betyde, hvad vil vi? Hvilken effekt har EU's støtteomlægning til henholdsvis afkobling, delvis afkobling, ingen afkobling haft fra land til land? Adm. direktør Truels Damsgaard fortalte, at salgsfremgangen i Kina i det forløbne år har medført en 20% større eksport fra Danmark. Kineserne er dygtige, og det er ikke så nemt at tjene penge derude, men DLF forventer fortsat vækst på markedet. Gode forretninger har førsteprioritet Der kan aldrig gives garanti imod uregelmæssigheder, heller ikke vedrørende ejendom til know how. Når det gælder DLF's forskning i Kina er der tale om håndarbejde professionelt udført til et lavt omkostningsniveau. Der er ikke tale om grundforskning. Peter Tillisch Hvordan gik det til? Innoseeds-navnet er slået godt an især i Benelux. Vi vil, sagde Damsgaard, gerne have DLF-TRIFOLIUM navnet ind overalt, men gode forretninger har førsteprioritet, derfor har koncernen en række navne og brands tilpasset de enkelte markeder. Direktøren fortalte, at EU-støtteomlægningen næppe har indflydelse på frøarealernes størrelse. Det har derimod stigende kornpriser. Generalforsamling 2006 Debat Pres på i høst Arne Gårdrup, Ringsted, refererede til, at DLF's strategiplan nævner, avlerne fra høst 2006 skal holde 70% af frøet hjemme og levere 30% i høst. Det var imidlertid ikke muligt alle steder at komme af med de 30%, hvilket gav problemer i landbruget. Hos ham selv var problemet blevet løst på eksterne lagre, men hvem skal betale herfor? Adm. direktør Truels Damsgaard var glad for, at Arne Gårdrup og andre avlere er parate til at lagre 70% af høsten. DLF er indstillet på at løse sin del af opgaven og tage de 30% i høst. Det kunne desværre ikke lade sig gøre inden for få dage i 2006, da der blev høstet overalt samtidig og alle ville af med frø på én gang. Det var ikke en normal høstsituation, hvilket DLF beklager. Hvordan kunne det gå til, vi i USA har mistet mange penge på én forretningspartner? Sådan spurgte Peter Tillisch, Vordingborg, og Andreas Elkjær, Fredericia, fulgte op: Jeg forstår, tabet er på dollars. Hvad handlede sagen om? Adm. direktør Truels Damsgaard svarede: Vi har ikke tidligere oplevet en sådan sag og organisationen derovre er instrueret om, det heller ikke må ske igen. Sagen er, at vi jf. en aftale har forpligtet os til at aftage en bestemt mængde frø over en årrække, hvilket viste sig forretningsmæssigt uinteressant. Det var juridisk umuligt at komme ud af kontrakten, hvorfor der nu er indgået et forlig, så alle parter kan komme videre. Andreas Elkjær Benny Kirkebække Christensen, formand for DLF, fulgte op: Selskabet handler årligt for over to milliarder kroner. Vi hverken kan eller skal drive forretningen uden risikovillighed. Vi kan ikke vinde markeder i Rusland, Kina og andre steder uden at løbe en risiko. Over årene har vi stort set ikke noteret tab. Det er usædvanligt godt gået af ledelsen. Det er i det lys, den enkeltstående USA-sag skal ses selvom tabet da er ærgerligt, og vi gør hvad vi kan for ikke at tabe penge. 14

15 Hvor stor skal egenkapitalen være? Bjarne Hansen Kurt Pedersen Arne Gårdrup Bjarne Hansen, Vemmelev, takkede for et godt regnskab og den udbetalte bonus, men ville samtidig gerne vide, hvilken strategi ledelsen har vedrørende driftsfond og soliditetsgrad. Hvor stor skal egenkapitalen være? Det irriterede ham, at Danespo for andet år i træk stiller med underskud. Skal det være sådan i fremtiden? Også Kurt Pedersen, Frederikssund, ville gerne høre om udsigterne for Danespo, Arne Gårdrup, Ringsted, ønskede DLF-TRIFOLIUM's tidligere adm. direktør Aksel Nissen tillykke med posten som daglig leder for Danespo og håbede, der ville komme et positivt resultat ud af anstrengelserne, selvom han personligt aldrig har troet på kartofler. De triller jo! Gårdrup ville gerne have en bedre egenkapital derhjemme og fandt, at DLF's 40% er et flot niveau, der ikke skal være højere, hellere tværtimod. Selskabets ledelse må huske, at avlerne har været med til at skabe værdierne. Behov for større soliditetsgrad Kirkebække Christensen svarede, at DLF's egenkapital aldrig har været for stor og at soliditeten i et frøselskab, der baserer virksomheden på kun én årlig høst skal være markant større end i et slagteri- eller mejeriselskab. På samme måde skal planteavleren have en bedre reserve end den animalske producent. DLF véd, også af erfaring, at økonomisk styrke giver muligheder både i øst og vest, i syd og nord. Det er ikke muligt at sige, soliditetsgraden skal være præcis et bestemt tal. Men det er målet, at den fortsat vokser indtil et nyt selskabskøb naturligt får den til at falde. Formanden vurderede, at Gårdrup ved ejendomssalg får sin ejerandel af DLF i merpris pr. hektar på grund af gårdens leverancer til selskabet. Der er en række årsager til, at jord er dyrere i Danmark end i Ukraine, hvor den koster næsten ingenting og i UK, hvor prisen er den halve af den danske. En af årsagerne er, at danske landmænds fælles selskaber har det formål at skabe merværdi for ejerne. Skal DLF's fortsat kunne udvikle sig, må DLF have styrke. Altid sol på DLF's græs Muhammeds skyld og ledelsens Formanden understregede, at ledelsen ikke er tilfreds med udviklingen i Danespo. Han gav Muhammed al den skyld for det forløbne års resultat, som han nu engang har. Resten må ledelsen med formanden i spidsen naturligvis tage på sig. Intet er sikkert vedrørende indeværende år, fordi høsten ikke alle steder er af bedste kvalitet. Til gengæld er det på grund af en lille høst sælgers marked, så der er håb om et acceptabelt resultat. Samtidig ser ledelsen sig hele tiden omkring for at vurdere enhver mulighed i forbindelse med selskabets fremtid. Jørgen Pedersen Jørgen Pedersen, Vejen, ønskede tillykke med overtagelsen af græs- og kløverfrø fra Advanta og ville vide, om DLF vedrørende næste forretningskøb har tænkt sig at se østpå? Bestyrelsens formand Benny Kirkebække Christensen svarede, at det vidste han ikke, for der er ikke noget aktuelt. Men i øvrigt er det nu sådan, at solen som det var tilfældet for Kejser Karl 5 tes rige aldrig går ned over DLF's grønne marker og plæner, som gror hele vejen rundt om jorden. 15

16 Uændret fødevareproduktion og 40% af vort olieforbrug Stort potentiale i anden generations produktion af bioethanol Vi har i Danmark hektar med skov og 2,7 millioner hektar landbrugsareal. Vi kan på samme tid opretholde landbrugsproduktionen og bruge en del af skoven samt 20% af landbrugsjorden til bioenergiproduktion svarende til 70% af vort forbrug af transportbrændsler eller 40% af Danmarks samlede olieforbrug. Det var meldingen, da professor Claus Felby, Landbohøjskolens skovafdeling, talte til DLF's delegerede i forlængelse af selskabets generalforsamling i Nyborg 31. oktober. Bioenergi kommer (næsten) direkte fra solen, sagde Claus Felby og fortalte, at der over de seneste ti år er sket en teknologiudvikling, som gør det muligt i et første generations produktionsanlæg nu at udnytte bioenergipotentialet et godt stykke af vejen. Han var sikker på, at anden generations anlæggene snart er færdigudviklede og kan stå operationsklare om fem-seks år. Da bliver det muligt at udnytte hele planten og ikke blot dens kerner. Professoren gjorde sig til talsmand for omgående at investere i den kendte tekno- Claus Felby: Historien om bioethanol er en positiv historie, men politikerne skal give lov logi for at indhøste erfaringer, sådan som bl.a. USA gør det. Første generations anlæg kan stå færdige senest to år efter, investeringsbeslutningen er taget. Der blev efterlyst en mere offensiv kommunikationsstrategi i de virksomheder og forskergrupper, der arbejder med bioenergi. Det er en udbredt og forkert opfattelse, at kun afgrødernes kerner er i spil. Halmen er der jo også! Og i tilgift kan overskudsvarmen fra produktionsanlæggene udnyttes. 70% af vor transportenergi samt foder fra hektar Felby fastslog, at energiproduktion skal være etisk og politisk korrekt og ikke må ske på bekostning af fødevareproduktion. Han nævnte, at udlæg af hektar med energimajs og hektar raps til bioenergi samt en mere intensiv skovdrift med satsning på pil, poppel og sitka lever op til målsætningen. Konkret blev det fortalt, at der på anden generations bioethanolanlæg af afgrøder fra hektar kan produceres 3,75 millioner tons ethanol svarende til a) 70% af vore transportbrændsler samt b) 0,95 mio kubikmeter fyringsolie. Samtidig vil der være én million tons højprotein foder som et værdifuldt restprodukt samt 3,8 mio tons teknisk CO 2. Det slutter ikke her: Når tredje generations anlæggene engang også er her, kan CO 2 -delen forarbejdes til methanol. Felby nævnte, at den omtalte anden generations-produktion modsvarer 40% af Danmarks samlede olieforbrug. Han opsummerede energiproduktionsforskellene på første- og anden generations potentialerne og brugte energimajs som sammenligningsråvare i anden generations-situationen. Der foreligger i dag større viden om energimajs end om græs som basis for ethanol-produktion. Energimarker Første generation baseret på én hektar hvede giver kg ethanol, kg CO 2, kg mask og kg fast brændsel. Anden generation baseret på én hektar med energimajs giver kg ethanol, kg CO 2, kg mask og kg fast brændsel. Genvalgt Såvel DLF AmbA s revision selskaberne Ernst & Young samt RSM-Plus som selskabets bestyrelse, vedstående billede, blev genvalgt på generalforsamlingen i Nyborg 31. oktober. Fra venstre gårdejer Poul Skov Nielsen, Sallerup, Vordingborg, gårdejer Poul-Erik Mogensen, Stenkjær, Horsens, gårdejer Christian Høegh-Andersen, Luenhøj, Nykøbing F., proprietær Flemming Fuglede Jørgensen, Borupgård, Løkken, gårdejer Poul Jensen, Kyvling, Tarm, godsejer Benny Kirkebække Christensen (formand), Hevringholm Hovedgaard,Vivlld, inspektør Mogens Worre-Jensen, Vallø Stifts Landbrug, Vallø, gårdejer Jørgen Elkjær, Østergård, Årslev, og gårdejer Niels Peder Christiansen (næstformand), Toftegård, Ringsted. 16

17 Der kan også bruges sukkerroer som råvare. Her vil udbyttet pr. hektar ved brug af anden generations teknologi (med tallene for første generation nævnt i parentes) være kg ethanol, (6.000 kg) kg CO 2 (6.100 kg) og op til kg fast brændsel eller mask (5.000 kg roemelasse). Vind-, sol- og bølgeenergi kan ikke lagres, det kan ethanol Det blev nævnt, at bioenergiproduktionen må ses i samspil med produktion af vind-, sol- og bølgeenergi som imidlertid ikke kan lagres. Det kan bioethanol og biodiesel. Om biodiesel lød det, at produktet er nemt at lave, det kræver blot en presning af f.eks. rapsfrø, og biodiesel er 100% kompatibelt med eksisterende motorer og kan anvendes i eksisterende tankanlæg. Men produktion af biodiesel er dårlig arealanvendelse. Udbyttet er kun 900 liter pr. hektar årligt i et minimum fire års sædskifte. Potentialet i bioethanol er mellem 10 og 24 gange større. Bæredygtig produktion Felby lagde vægt på, at dansk landbrug kan producere bioenergi bæredygtigt, fordi I bestyrelsen har vi fundet tiden inde til at sætte fokus på Bioenergi og Mulighederne for dansk landbrug, sagde Benny Kirkebække Christensen, da han som formand for DLF AmbA indledte eftermiddagsmødet i forlængelse af selskabets 2006-generalforsamling i Nyborg. Han bød velkommen til en af de danskere, der kender området bedst, professor Claus Felby, Landbohøjskolen skovafdeling. Felby er uddannet fra KVLs skovbrugslinie i 1994 og tog tre år senere en Ph.D. samme sted. Han har arbejdserfaring fra Novo Nordisk, Novozymes og KVL. Undervejs i arbejdsforløbet har UNIDO FNs Udviklings Organisation trukket på hans ekspertise på felter som mikrobiologi og bioteknologi. Brasilien, USA og Kina er i gang Kirkebække nævnte, at Brasilien baseret på affaldsstoffer fra sukkerfremstilling nu producerer 16 milliarder liter bioethanol om året. Det svarer til op imod en fjerdedel af landets benzinforbrug. Brasilien, der også har olie, er nu selvforsynende med energi. USA har i dag 105 bioethanol-værker i Midtvesten, hvor råvaren er majs. Yderligere 30 værker er på vej. I 2007 regner USA med at producere 30 milliarder liter bioethanol. Det svarer til 5,5% af landes benzinforbrug. Halvdelen af værkerne er der vil blive fokuseret mere på tørstof pr. hektar end på protein og dermed kvælstof. Den største energisluger i omdannelsen af biomasse er ikke landbruget, men selve processen. Landbruget skal være indstillet på ny dyrkningssystemer og en ny landbrugspraksis. Der vil være fælles fokus på landbruget og energisektoren. Oliefelt, raffinaderi og salg Professoren omtalte landbrugets biomasseproduktion som oliefeltet, ethanolfabrikken som olieraffinaderiet og den efterfølgende afsætning som forhandlernettet. Han fastslog behovet for at gå i gang med produktion af første generations bioethanol for at få iværksat opbygningen af oliefeltet og to tredjedele af raffinaderiet samt afsætningen. Der er brug for udvikling af et marked, så vi kan få en naturlig overgang Skal vi til at avle benzin i stor stil? landmandsejede. Investeringen er fremragende. Tilbagebetalingstiden er cirka fem år. Kina har besluttet at investere 75 milliarder kroner i bioethanolproduktion over de næste tre år. Mod syd i det store rige er råvaren sukkerrør, mod nord majs. EU rører på sig I EU har vi en målsætning om i 2010 at producere bioethanol svarende til 5,75% Bioenergi kommer (næsten) direkte fra solen 31 oktober 2006 Claus Felby En af Claus Felbys plancher fra første til anden generations produktionsanlæg. Til trods for den aktuelle politiske træghed omkring investeringer i første generations bioethanolanlæg i Danmark sagde Claus Felby, at han står for en positiv historie. Der er udfordringer og problemer, men de kan løses hvis politikerne giver lov. Den dag, det sker, er investorerne der. I Midtvesten, her i Minnesota, kører alle benzindrevne biler på minimum 10% bioethanol og mange på 85% tilsat kun 15% benzin. Som standeren viser, er der afgiftspenge med i spillet. E 85 er markant billigere end alm. blyfri benzin. af benzinforbruget og samtidig udvikle også en biodieselproduktion på basis af oliefrø, herunder raps. Ønsket om mindre afhængighed af verdens olierige lande og den politiske ustabilitet, de repræsenterer, har for alvor fået sat gang i energiproduktion med udgangspunkt i landbrugets jorder. På Børsen i Chicago noteres pæne prisstigninger på både korn og majs. Udviklingen ventes at fortsætte over de kommende år, fordi der er kommet en ny afsætningskanal samtidig med, Kina og Indien efterspørger mere korn til konsum. Løser ikke USA's problem For os landmænd lyder det som en interessant udvikling. Men hvor holdbar er den set i et større perspektiv? Hvis USA vil bruge hele sin majshøst til produktion af ethanol på første generations-anlæg, kan 15% af benzinen spares. Bruges hele sojahøsten til biodiesel, kan 5% af dieselforbruget i USA spares. 2 17

18 Informerer Af Bjarne Sørensen Fuldmægtig, cand. agro. DLF-TRIFOLIUM A/S Ultimo november er der udsendt avlsskemaer og markedsorientering til alle avlere. På avlsskemaet er anført de arealer, som ifølge vore oplysninger kommer til høst i 2007 eller senere. Vi vil bede om, at man kontrollerer, at det er de rigtige arealstørrelser, der er anført, og ikke mindst at alle arealer til høst 2007 samt ønsker om nytegning er angivet. Adresser på de enkelte kontraktarealer til høst 2007 bedes påført avlsskemaet. Avlerønsker om forlængelse af kontrakter ud over standardår er påført separat. Såfremt der er rettelser eller tilføjelser til avlsskemaet bedes skemaet returneret med disse. Så vidt det er muligt, vil vi søge at efterkomme ønsker om nytegning /forlængelse af kontrakter, men dette er dog afhængigt af den endelige udlægsplan. Vore konsulenter og avlschefer står naturligvis til rådighed, hvis du ønsker at drøfte situationen nærmere, før en beslutning om udlæg tages. Vi vil ligeledes opfordre dig til at deltage i vore avlermøder i den kommende tid, hvor der vil blive orienteret om markedsforhold for de enkelte frøarter, ligesom dyrkningstekniske forhold vil blive behandlet. Udsendelse af frøavlskontrakter til udlæg 2007 vil blive påbegyndt i løbet af januar måned. Basisfrø Sommer-/efterårsudlægget s basisfrø er faktureret og debiteret avlers konto med forfaldsdato , og vil blive modregnet i evt. afregningsbeløb Returneret basisfrø i ubrudt emballage, er krediteret avlers konto. Renseopgørelser Renseopgørelser udsendes til avlerne, når de enkelte partier er renset og analyseret. Der er primo december udsendt omkring 30% af renseopgørelserne på høst 2006 til vore avlere. Skemaerne udsendes efterhånden, som partierne er oprenset og analyseret. Med renseopgørelsen er der en specifikation over, hvilke ukrudtsarter der er fundet i analysen i de enkelte oprensninger. Nogle frø er mere problematiske end andre, enten fordi der er særlige strenge normer eller afregningsregler, og/eller fordi det er vanskeligt at frarense arten. Skal marken høstes igen næste år, og indeholder renvaren en ukrudtsart tæt på den øvre grænseværdi, bør det tages op til revision, om der skal høstes igen. Afregning den 11. december 2006 Kløver-/græsfrø I kløver- og græsfrø er udbetalt acontoafregning på 75% af det forventede totale afregningsbeløb ud fra de kalkulerede sortspriser. Såfremt analyse foreligger er der reguleret i prisen for kvalitet. Der er fratrukket 75% af de forventede totale behandlingsomkostninger. Lagerleje er udbetalt med 75%. For frøpartier på lagerleje der ikke er leveret, er lagerlejen udbetalt med 75% frem til den Slutafregning sker i henhold til kontrakt pr Kvantum renvare anvendes, såfremt avlen er oprenset. For leveret, men ikke renset råvare, er forventet renvare anslået så realistisk som muligt af renseafdelingen. For partier, der ikke er leveret, er anvendt de af avler/konsulent vurderede kg råvare. Rensesvindet er vurderet af modtageafdelingen. Såfremt der er foretaget analyse på partiet, anvendes denne i kalkulation af acontoprisen. Ærter, hestebønner og lupin Fremavl er acontoafregnet med foderprisen pr Udsædstillæg udbetales den 1. april Konsumærter er afregnet pr med foderprisen + konsumtillæg, såfremt avlen er leveret/analyseret. Raps Ikke handlede partier af olieraps og energiraps slutafregnes pr Nonfood raps slutafregnes normalt senest den 11. december i henhold til kontrakt. Kørselsomkostninger I alle arter betaler DLF-TRIFOLIUM kørselsomkostningerne, hvis frøet er leveret med en af firmaets vognmænd. Forbrugt tid til læsning, sugning, betaling for udkørsel af container, containerleje samt eventuel ventetid på gården er for avlers regning og debiteret på afregningen. Avlere, der har benyttet egen vognmand, eller selv har kørt frøet, modtager et afstandsafhængigt fragttilskud pr I raps er alle fragtomkostninger dog normalt for avlers regning. Vandindhold i ikke leveret avl For avl på lagerlejeaftale, der ikke er leveret til december termins acontoafregning, har vore konsulenter vurderet kvanta hos avler og fået målt vandindholdet i de enkelte partier. Avlerne har fået meddelelse om konstateret vandindhold i de enkelte partier, således at yderligere nedtørring hurtigst muligt kan ske - med varme. For at vore afdelinger kan arbejde rationelt, er det af stor betydning for os, at frøet er tørt, når det indkaldes af afdelingen, og at de ikke skal vente på, at avler får færdigtørret. Græsfrø skal umiddelbart efter høst nedtørres til 11-12% så åndingsprocessen stopper og frøet bliver lagerstabilt. Dermed undgår man senere eftertørring. I praksis er vi desværre ofte ude for, at frøet har været nedtørret til lige under 13%, og at det i løbet af efteråret har slået sig, så det nu ligger på den forkerte side af de 13%. Sådan en mangelfuld nedtørring kan også koste dyrt som følge af skade på spireevnen. Få derfor kontrolleret vandindholdet inden levering. Det er dyrt og unødvendigt at levere frø med bare et par streger over normen. SØGÅRD-FONDEN Hermed indkaldes ansøgninger til Søgård-Fonden. Af fondens midler kan der ydes tilskud til forsøg med frøavl af græsser og kløver, offentliggørelse af resultater samt udgifter i forbindelse med deltagelse i kongresser, der omhandler frøavl. Ansøgninger om støtte bedes sendt, så de er fonden i hænde senest den 15. februar Udlodning af støtte sker pr. 1. april. Fondens adresse er: SØGÅRD-FONDEN c/o Brancheudvalget for Frø Vesterbrogade 4A, 2. sal København V. Att: Lisbet Friis 18

19 Personalia 50 år Lagerarbejder Erik Bryld Mikkelsen, Benløse fylder 50 år den 2. januar Lagerarbejder Poul Erik Carlsen, Benløse fylder 50 år den 23. januar Frøavlskonsulent Bernt Rasmusen, Benløse fylder 50 år den 14. januar Bernt er uddannet cand. agro dels på KVL og dels på Institut für Pflanzen und Bodenkunde i Kiel med speciale i planternes ernæring og jordbundskemi. I 1982 startede Bernt som planteavlsassistent i Nordslesvigs Landboforening, men søgte hurtigt over i frøbranchen. Bernt startede som konsulent for Dæhnfeldt i 1985 og skiftede til Wibollt Frø i I denne periode var arbejdsområdet hele Sjælland. Ved DLF-TRIFOLIUM's overtagelse af Wiboltt i 2003 fortsatte Bernt som konsulent og arbejder i dag fortrinsvis på Sydvestsjælland. Vi ønsker fødselarene til lykke med dagen! 60 år Lagerarbejder Jan Aunskov Nielsen, Benløse fylder 60 år den 15. december Lagerarbejder Ole Østergaard, Langkastrup, fylder 60 år den 11. januar Vi ønsker fødselarene til lykke med dagen! Pensionering Vor frøavlskonsulent på Sydfyn og Langeland, Poul Brandenborg har valgt at gå på pension pr. 30. november Området Sydfyn og Langeland er kendt som et af de bedste frøområder i Danmark, hvilket Poul har ydet sit bidrag til at opretholde og videreudvikle via sin store viden om frøavl. Poul er meget afholdt blandt såvel kolleger som avlere. Vi siger Poul tak for en stor indsats igennem mange år og ønsker ham og hans familie alt godt i fremtiden. Nye medarbejdere Som ny frøavlskonsulent på Sydfyn og Langeland har vi pr. 1. december ansat Vera Jacobsen. Vera er uddannet cand. agro., og har været ansat som planteavlskonsulent på Agrogården i 18 år, med Langeland som sit primære område. Før da var Vera ansat hos DLF i Roskilde i små to år. Vera er bosiddende på Langeland, og har i alle årene som planteavlskonsulent interesseret sig meget for frøavl, og har et indgående kendskab hertil. Blandt andet har hun udført en del frøavlsforsøg på Langeland, og på den måde været med til at udvikle frøavlen. Vi ønsker Vera held og lykke i hendes nye job, og glæder os til samarbejdet. Anders Yding er ansat som ny frøavlskonsulent i Østjylland. Anders er 34 år og bor i Mesing ved Skanderborg. Han har været ansat i Advanta Seed siden den 1. Hver vinter tager jeg med erfagruppen til plantekongres... Foto: Jens Tønnesen december Anders er uddannet landbrugstekniker fra Vejlby Landbrugsskole. Før ansættelsen i Advanta Seed har Anders bl.a. været ansat i Søhøjlandets Landboforening, og er desuden uddannet driftsleder. Anders har i Advanta Seed haft Nordjylland samt Fyn og Langeland som sit område, men dette er nu i DLF- TRIFOLIUM ændret, således at han fremover vil være frøavlskonsulent i Østjylland. Vi ønsker Anders held og lykke med hans nye job og glæder os til samarbejdet. Jeghardeltagetto gange i plantekongressen og synes, det er rigtig godt. Detkanværesværtat vælge mellem de mange indlæg, men jeg er altid at finde, hvor der er noget om frøgræs. Det er fint at være af sted sammen med erfagruppen. Det giver en god fælles oplevelse, og vi morer os godt sammen til kongresmiddagen. Gårdejer Klaus Aage Bengtson, Nordkær Landbrug, Gandrup Dyrker 290 ha med frøgræs og vårbyg. Plantekongres 2007 er den januar i Herning Kongrescenter. Læs mere på 19

20 Afs. DLF-TRIFOLIUM A/S Ny Østergade 9 Postboks Roskilde Returneres ved varig adresseændring B PP Porto betalt Danmark AVLERMØDER December 2006 og januar 2007 Vi håber på stor tilslutning til vore avlermøder i december og januar. Sæt allerede nu X i kalenderen. Alle møder starter kl. 9:30 - og slutter med frokost kl. ca. 12:45 Dato Sted Valgkreds Aakirkebyhallen, Aakirkeby 07 Bornholm Havnsø Hotel, Føllenslev 03 Hørve Rold Storkro, Himmerland 13 Nordøstjylland Hotel Postgården, Sorø 02 Slagelse Osted Kro, Osted 01 Roskilde Pejsegården, Brædstrup 11 Sydøstjylland Agerskov Kro, Agerskov 10 Sønderjylland Restaurant Skovbakken, Randers 12 Østjylland Mogenstrup Kro, Næstved 04 Næstved Dansk Planteforædling, St. Heddinge 05 Stevns Pinenhus, Sallingsund 15 Nordvestjylland Hjallerup Kro, Hjallerup 14 Vendsyssel Bechs Hotel, Tarm 16 Vestjylland Humble Hotel, Humble 09 Langeland Hotel Præstekilde, Møn 06 Møn Hotel Nyborg Strand, Nyborg 09 Fyn Bangs Have, Maribo 08 Lolland Falster VELKOMMEN TIL AVLERMØDERNE ISSN

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING?

KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? KAN VI BEVARE MARKFRØPRODUKTIONEN I DANMARK ELLER SKER DER EN UDFLYTNING? Adm. direktør Truels Damsgaard, DLF-TRIFOLIUM A/S Det Kongelige Danske Landhusholdningsselskab Konference onsdag den 24. november

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

December - Januar 2005/2006 nr. 3

December - Januar 2005/2006 nr. 3 94. årgang 2005 December - Januar 2005/2006 nr. 3 Reportage fra DLF AmbA's generalforsamling 2005 DLF AmbA fylder 100 år DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade 9. Postboks 59. DK-4000

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

96. årgang 2007. December - Januar 2007/2008 nr. 3

96. årgang 2007. December - Januar 2007/2008 nr. 3 96. årgang 2007 December - Januar 2007/2008 nr. 3 DLF AmbA's generalforsamling 2007 DLF trifolium DLF-TRIFOLIUM Danmark: Hovedkontor: Ny Østergade 9. Postboks 59. DK-4000 Roskilde. Telefon 46 33 03 00.

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Randers Fjord Golfklub

Randers Fjord Golfklub Dansk Revision Randers Godkendt Revisionspartnerselskab Tronholmen 5 DK-8960 Randers SØ randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 50 00 Telefax: +45 89 12 51 00 CVR: 31 77 85 30

Læs mere

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby tel:

RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby  tel: RTX GENERALFORSAMLING 26. JANUAR 2015 Strømmen 6 DK-9400 Noerresundby www.rtx.dk info@rtx.dk tel: +45 9632 2300 1 Bestyrelsen har udpeget AdvokatMaleneKrogsgaard, Advokatfirmaet Vingaardshus, til dirigent

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør. DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden

Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør. DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden Klaus K. Nielsen Udviklingsdirektør DLF-TRIFOLIUM har lagt udvikling af GM-produkter på hylden Fodergræs kvalitet Meget at vinde for landmand og miljø! Mere sukker Mere protein Bedre fiber sammensætning

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF

Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF "Vi har i 2003/04 stort set haft rygvind hele året igennem." Det sagde formanden for DLF AmbA, Benny Kirkebække Christensen, da han først

Læs mere

Bestyrelsesberetning 2015

Bestyrelsesberetning 2015 INSTITUTTETS ÅRSREGNSKAB Bestyrelsesberetning 2015 Den positive udvikling, som vi oplevede i 2014, er fortsat i 2015 med fremgang i Martinus Center Klint og en god modtagelse af bogen Det evige verdensbillede,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International

Mersalg til eksisterende kunder. Flemming Dufke Mercuri International 1 Mersalg til eksisterende kunder Flemming Dufke Mercuri International En kort introduktion Ansat i Mercuri International siden 1993 Administrerende Direktør/Partner Sælger, Konsulent, Træner, Salgsleder

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

NEMIMPORT ApS. Møllevej Vamdrup. Årsrapport 19. november december 2015

NEMIMPORT ApS. Møllevej Vamdrup. Årsrapport 19. november december 2015 NEMIMPORT ApS Møllevej 4 6580 Vamdrup Årsrapport 19. november 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2016 Klaus Garde Nielsen Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S DRAEGER

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006

Nordicom A/S Koncernen Q1 Delårsrapport 2006 17. maj Delårsrapport Nordicom A/S Koncernen Delårsrapport Nordicoms resultat udgør 129,3 mio. kr. før skat, hvilket er en fremgang på 101,9 mio. kr. ( 2005: 27,4 mio. kr.). Omsætningen i perioden udgør

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 31.08.2000 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 Bestyrelsen for Brødrene Hartmann A/S har i dag godkendt koncernens halvårsregnskab for perioden 1. januar 2000 til 30. juni 2000.

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Danmark går glip af udenlandske investeringer

Danmark går glip af udenlandske investeringer Den 15. oktober 213 MASE Danmark går glip af udenlandske investeringer Nye beregninger fra DI viser, at Danmark siden 27 kunne have tiltrukket udenlandske investeringer for 5-114 mia. kr. mere end det

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Frøsektionen L&F. Bestyrelsens beretning Aflagt af Formand Thor Gunnar Kofoed

Frøsektionen L&F. Bestyrelsens beretning Aflagt af Formand Thor Gunnar Kofoed Bestyrelsens beretning Aflagt af Formand Thor Gunnar Kofoed DK græs- og kløverfrø totalt 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 HØSTET AREAL,

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere