INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK"

Transkript

1 Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer i udlandet har siden 2007 givet et afkast på ti kr. for hver 100 kr., der er investeret. Afkastet på en tilsvarende investering i Danmark har blot været otte kr. Det er en væsentlig del af forklaringen på, hvorfor både danske og udenlandske virksomheder investerer mere i udlandet, end de gjorde tidligere. Afkastgraden på Danmarks direkte investeringer i udlandet var i perioden 2007 til 2012 højere end afkastgraden på udlandets direkte investeringer i Danmark. Det har med andre ord været mere attraktivt at investe- Størst afkast ved at investere i udlandet Direkte investeringer i udlandet giver større afkast end i Danmark Gennemsnitlig årlig afkastgrad, , pct. Pct. 10 Udlandets investeringer i Danmark Anm. *Afkastgraden betegnes som overskuddets andel af egenkapitalen Nationalbanken

2 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK DI INDSIGT MARTS 14 SIDE 2 re i udlandet end i Danmark, da afkastgraden udtrykker overskuddets andel af den investerede egenkapital. Der er store branchemæssige forskelle på afkastgraden, hvor medicinalindustrien blandt andet opnår et relativt stort overskud pr. investeret krone. Det påvirker afkastgraden på danske investeringer i udlandet positivt. På den anden side har afkastgraden på udlandets investeringer i landbrug og råstofindvinding haft endnu større afkastgrader end den danske medicinalindustris direkte investeringer i udlandet. Derfor kunne man vælge at se bort fra en eller flere brancher, men man risikerer på den måde at forvride billedet endnu mere, end hvis alle brancher inkluderes i beregningen af afkastgraden. At der har været en større gevinst ved at investere i udlandet, kan være en del af forklaringen på udviklingen i de direkte investeringer ind og ud af Danmark. Således var Danmarks direkte investeringer i udlandet ved udgangen af mia. kr. mere værd end udlandets investeringer i Danmark. Et investeringsgab, der er vokset med 465 mia. kr. siden 2006 og dermed stort set er opstået på syv år. er en del af forklaringen på investeringsgabet De direkte investeringer kan tage mange former, men er defineret som investeringer, hvor investorer får medbestemmelse i den virksomhed, de investerer i. Direkte investeringer kan således både være opkøb, udvidelser eller opstart af virksomheder. Men det kan også dække over simpel likviditetsstyring internt i multinationale koncerner. Flere former for direkte investeringer Når de direkte investeringer finder sted i form af opkøb, har de umiddelbart ingen direkte effekt på beskæftigelsen. Til gengæld kommer udenlandske ejere med nye ideer, ny viden og ny teknologi, som kan gavne Opkøb Danmark har på få år fået et kæmpe investeringsgab Beholdning af ud- og indgående direkte investeringer, , mia. kr. Mia. kr Udlandets investeringer i Danmark Anm er beregnet ud fra strømstatistikken og er derfor ekskl. værdiregulering. Alle investeringer er ekskl. gennemløbsinvesteringer Nationalbanken *

3 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK DI INDSIGT MARTS 14 SIDE 3 produktiviteten og dermed være med til at fastholde arbejdspladser i Danmark. Likviditetsstyring har ikke nogen realøkonomisk effekt, fordi det i princippet blot er penge, der overføres uden at de placeres i fysiske aktiver. Det er ikke muligt at rense tallene for likviditetsstyring, og det kan derfor forstyrre billedet i enkelte kvartaler eller år. Over en længere årrække som de syv år, hvor investeringsgabet i Danmark konsekvent er vokset, må det dog forventes, at opkøb, udvidelser og opstart af virksomheder eller manglen på samme har drevet en væsentlig del af udviklingen. Likviditetsstyring HØJERE AFKAST I UDLANDET SKYLDES IKKE KUN HØJERE RISIKO Jo højere risikoen er ved en investering, des højere afkast vil en investor kræve. Når afkastgraden på investeringer uden for Danmark er størst, kan det derfor hænge sammen med, at der også er en højere risiko forbundet med disse investeringer. I den sammenhæng er det bemærkelsesværdigt, at afkastgraden på de udgående investeringer har været større end på de indgående i hvert eneste år siden 2004 på trods af, at den har svinget mere. Det kan derfor forekomme, at risikoen ved at investere i udlandet er større end i Danmark, men overordnet set har investor alligevel været rimelig sikker på at opnå et højere afkast. Højere afkastgrad på udgående investeringer hvert år siden 2004 Når man ser på værdireguleringen af de ind- og udgående investeringer synes risikoen faktisk nærmere at være højst ved de indgående investeringer. Her er udlandets investeringer i Danmark nemlig faldet i værdi, mens Danmarks investeringer i udlandet er steget i værdi siden De udgående investeringer er steget mere i værdi end de ingående Værdiregulering af Danmarks direkte investeringer*, , mia. kr. Mia. kr Udlandets investeringer i Danmark Anm. *Ekskl. gennemløbsinvesteringer Nationalbanken

4 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK DI INDSIGT MARTS 14 SIDE 4 En del af værdireguleringen skyldes valutakursforskydninger eller rent tekniske justeringer af beholdningen og har derfor ikke noget at gøre med, hvordan investeringen i sig selv forløber. For eksempel steg værdien af Danmarks investeringer i Sverige med 20 mia. kr. i 2010 udelukkende som følge af en styrkelse af den svenske krone. En teknisk justering kan eksempelvis ske ved, at en investor nedbringer sin ejerandel til under 10 pct., hvormed investeringen i stedet kategoriseres som en porteføljeinvestering. I perioden 2007 til 2011 stod valutakurser og tekniske justeringer tilsammen for halvdelen af værdireguleringens bidrag til investeringsgabet. Dermed kommer halvdelen af værdireguleringen fra egentlige prisændringer, hvor virksomhedernes vurdering af værdien af deres investeringer enten stiger eller falder. Når en investering vurderes at være mere værd, må det i sidste ende skyldes, at afkastet fra denne investering har overrasket positivt. I perioden 2007 til 2011 var det prisændringer på de udgående investeringer, der bidrog til investeringsgabet. Dermed indikerer værdireguleringen, at de direkte investeringer i udlandet har overrasket positivt, mens udlandets investeringer i Danmark er gået som forventet. Alt i alt har der derfor ikke været tegn på, at det højere afkast blot kan forklares ved højere risiko. Værdireguleringen er også en væsentlig del af gevinsten ved at foretage en investering og værdiregulering af de ind- og udgående investeringer har givet en ekstra gevinst til de investorer, der har investeret i udlandet. Denne gevinst var i perioden 2007 til 2012 på næsten 200 mia. kr., hvilket skal ses i forhold til, at den samlede formueindkomst fra de udgående investeringer var 261 mia. kr. i samme periode. Selv hvis kun halvdelen kommer fra egentlige prisændringer, er der derfor fortsat tale om en væsentlig økonomisk gevinst. er steget i værdi og har givet investorerne en ekstra gevinst STØRRE AFKAST OG VÆRDISTIGNINGER PÅ DANSKE INVESTERINGER I UDLANDET KAN FORKLARE INVESTERINGSGABET Den højere økonomiske gevinst, der i perioden 2007 til 2012 har været ved at investere i udlandet frem for i Danmark, kan således være med til at forklare, hvorfor tilstrømningen af nye investeringer fra udenlandske virksomheder siden 2007 har været lavere end tidligere. Det kan ligeledes være en del af forklaringen på, hvorfor danske virksomheder har investeret mere i udlandet, end de gjorde tidligere. Investeringerne går uden om Danmark

5 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK DI INDSIGT MARTS 14 SIDE 5 Danmark tiltrækker færre og færre udenlandske investeringer Gennemsnitlig årlig strøm af direkte investeringer til og fra Danmark, , mia. kr. Mia. kr. 70 Udlandets investeringer i Danmark Anm. Ekskl. gennemløbsinvesteringer Nationalbanken I og med at direkte investeringer har positive effekter på økonomien, betyder det også, at Danmark er gået glip af disse gevinster, hvis vi ikke har tiltrukket nok investeringer fra udlandet. Det er der noget, der tyder på, at vi ikke har. Danmark tiltrækker ikke kun færre direkte investeringer fra udlandet end tidligere. Danmark er også et af de lande, der siden 2007 har tiltrukket færrest direkte investeringer målt som andel af BNP. Danmark er blandt de lande, der tiltrækker færrest investeringer Gennemsnitlig årlig tilstrømning af direkte investeringer fra udlandet, , andel af BNP Luxembourg Belgien Irland Island Chile Estland Ungarn Israel Schweiz Australien Nederlandene Storbritannien Canada Sverige Den Tjekkiske Republik Norge Polen Slovakiet Østrig Spanien Portugal Mexico Tyrkiet Frankrig New Zealand USA Slovenien Finland Danmark Tyskland Sydkorea Italien Grækenland Japan Andel i pct. UNCTAD

6 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK DI INDSIGT MARTS 14 SIDE 6 Afkastgraden er altså en del af forklaringen på, hvorfor investeringerne synes at gå uden om Danmark. Men hvad er det, der påvirker afkastet på en investering? HØJE DANSKE OMKOSTNINGER ER ET VÆSENTLIGT MOTIV FOR AT INVESTERE I UDLANDET FREM FOR I DANMARK En tidligere undersøgelse blandt DI s medlemmer 1 har vist, at adgang til nye markeder og lavere arbejdsomkostninger er de to mest udbredte motiver for at oprette arbejdspladser i udlandet. Dermed dækker en stor del af danske virksomheders investeringer i udlandet altså over, at det ikke har kunnet betale sig at investere i Danmark på grund af de høje omkostninger. Omkostningerne herunder skatter og afgifter påvirker afkastet på en investering direkte. Når virksomhederne fravælger Danmark på grund af høje omkostninger, hænger det derfor tæt sammen med det højere afkast, der kan opnås på investeringer i udlandet frem for i Danmark. Derfor er høje danske omkostninger formentlig også en del af forklaringen på, at udenlandske virksomheder investerer så lidt i Danmark sammenlignet med tidligere og sammenlignet med andre lande. Høje danske omkostninger påvirker afkastet negativt og holder udlandet fra at investere i Danmark De høje danske omkostninger hænger sammen med den forværring af konkurrenceevnen, der skete op igennem 00 erne og har gjort det dyrere at drive virksomhed i Danmark sammenlignet med andre lande. De sene- Virksomhederne søger mod udlandet for at reducere omkostningerne Virksomhedernes vægtning af deres moriver for at oprette arbejdspladser i udlandet og ikke i Danmark Bedre adgang til nye markeder/tæt på kunden Reduktion af arbejdsomkostninger Skatter og afgifter Effektivisering af virksomhedens organisation og indre Ikke tilstrækkelig adgang til kompetent arbejdskraft i Danmark For at få bedre adgang til specialiseret viden og teknologi Pct. Meget vigtigt Vigtigt Mindre vigtigt Ikke vigtigt Ved ikke DI s virksomhedspanel, survey blandt 442 virksomheder, afsluttet medio juni DI s Virksomhedspanel, afsluttet medio juni 2011

7 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK DI INDSIGT MARTS 14 SIDE 7 re år er der dog påbegyndt en nødvendig genopretning af dette konkurrenceevnetab. En fortsættelse af denne kurs kan med tiden forventes at få en positiv effekt på udlandets investeringer i Danmark og dermed trække i retning af et mindre investeringsgab. FOR FÅ INVESTERINGER KOSTER ARBEJDSPLADSER OG HÆMMER PRODUKTIVITETEN Virksomhederne investerer, som vist, mere og mere uden for Danmarks grænser, og de, der har gjort det, har haft en økonomisk gevinst ved det. Det gælder både danske og udenlandske virksomheder, men især de meget få udenlandsk investeringer i Danmark har økonomiske konsekvenser. For det medfører, at Danmark på kort sigt går glip af arbejdspladser og på den lange bane de produktivitetsgevinster, som investeringerne bringer med sig. For få investeringer i Danmark er et problem At danske virksomheder investerer mere og mere i udlandet kan både være en fordel og en ulempe for Danmark. Det skyldes blandt andet, at danske virksomheder kommer ind på nye markeder og opkøber udenlandske konkurrenter, hvilket kun er godt for Danmark, da det vidner om sunde danske virksomheder. Det dækker til gengæld også over outsourcing og udvidelser, som også burde være lønsomme at foretage i Danmark, men ikke er det. Dermed placeres arbejdspladserne i stedet i udlandet. Når det er motivationen for at investere i udlandet, er det forbundet med et tab af danske arbejdspladser.

8 > DI H. C. ANDERSENS BOULEVARD KØBENHAVN V TLF. : DI.DK SAMFUND, VIDEN OG HOLDNINGER Dansk erhvervsliv er en vigtig del af det danske samfund. Politikere, organisationer og befolkningen forventer, at virksomhederne bidrager til bæredygtig udvikling af Danmark som velfærdssamfund. Derfor prioriterer DI dialog med alle interesserede om rammerne for erhvervslivets bidrag til vækst og velstand. Vær med i debatten på di.dk/opinion.

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 2. februar 2015 De nordiske velfærdssamfund deler en række karakteristika. Der er et forholdsvis højt velstandsniveau i alle de nordiske lande.

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Lav belønningsgrad i Danmark

Lav belønningsgrad i Danmark Chile Sydkorea Mexico Estland Polen Slovakiet Japan Tjekkiet Schweiz New Zealand Canada USA Østrig Tyrkiet Ungarn Australien OECD Gns. Spanien Israel Storbritannien Frankrig Tyskland Island Portugal Grækenland

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet

Bedre igennem uddannelserne. Reform af SU-systemet Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Februar 2013 Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet Nyt kapitel Indledning

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

Ind- og udvandringer 2000-2010

Ind- og udvandringer 2000-2010 Ind- og udvandringer 2000-2010 2 Forord Denne analyse af ind- og udvandringer 2000-2010 er udarbejdet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Den skal indgå i Ministeriets udredning

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

uddannelse og innovation analyserapport 4

uddannelse og innovation analyserapport 4 uddannelse og innovation analyserapport 4 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Lige børn leger helst

Lige børn leger helst Nyt fra Juni 2011 Etnisk diskrimination: Lige børn leger helst Mange er villige til at gå ned i løn for at arbejde sammen med mennesker med samme etnicitet som sig selv. Det viser et nyt og økonomisk eksperiment,

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi

Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Haves: Lav vækst Søges: Talentstrategi Analyse af behovet for en regional strategi for tiltrækning og fastholdelse af internationalt talent UDARBEJDET AF: Peter Munkholm Nielsen, Research Manager & Klaus

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE

SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE SAMFUNDSØKONOMISK ANALYSE AF INTERNATIONALE STUDERENDE - De samfundsøkonomiske konsekvenser ved internationale studerende på danske uddannelser fra 1996 til 2012 Samfundsøkonomisk analyse af internationale

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere