Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB"

Transkript

1 Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB Can be used with SafeHome Wireless Alarm System Please save this manual for future use. The package includes Smoke detector with mounting plate Screws for mounting Manual UK/DK Smoke detector parts 1. Cabinet 2. Siren 3. Led-light by alarm (red) 4. Test Button 5. LEARN button (Used for linking multiple alarms together) 6. Led-light by LEARN (red or green) 7. Mounting plate 8. Battery compartment for 9 V battery 9. Battery compartment for 3 pcs. 1.5 V batteries (AA) Introduction The smoke alarm can be used as single unit or several SafeHome Smoke Alarms can be linked together in a system. If one smoke alarm detects smoke and sounds, all the other connected alarms will sound together. In addition, the smoke alarm can be connected to the SafeHome Wireless Alarm System by SafeHome Siren Sensor. Placement Since smoke pulls upwards, it is recommended to mount the alarm on the ceiling in the middle of a room. The smoke alarm should be located more than 1 meter from walls or corners. Remember to take notice of ventilation systems in the room. Do not place the detector: In places where the temperature drops below -10 C or exceeds 40 C. Bathrooms, laundry rooms or kitchens where humidity exceeds 90% RH. In a garage where exhaust can activate the alarm. In rooms where people smoke or where there is excessive amounts of dust or high humidity.

2 Mounting Turn the mounting plate (7) of the cabinet (1) by holding the cabinet and turn mounting plate in counterclockwise direction to release the retainers. Fix the mounting plate in the roof with the screws provided, or fix with other screws suitable for the ceiling material. First Use Insert a 9 V battery in the battery compartment (8) for the smoke sensor and 3 pcs. 1.5 V AA batteries into the battery compartment (9) for the transmitter. Turn the cabinet onto the mounting plate. Press the test button (4), and hold. The alarm will be activated after a few seconds and stop again when the button is released. When the smoke alarm is working properly, the red LED (3) will flash app. every 40 seconds. Replacing the batteries When the battery is running low, the alarm will emit a loud sound. If the 9 V battery is running low, the tone is heard app. every 40 seconds, if the 1.5 V batteries are running low, the tone is heard every minute. Always replace all three 1.5 V batteries simultaneously. After replacing the batteries, test the alarm by pressing the test button (4). It is usually not necessary to reprogram the alarm if it is programmed to link with other smoke alarms - it is recommended to test if all alarms sound when test button is activated. Link multiple alarms 1. Choose one of the alarms to be the main unit. Press the LEARN button (5) until LEARN diode (6) lights green. 2. On all other alarms, press several times on the LEARN button until LEARN diode (6) turns red. 3. Press the TEST button (4) on the main unit to send signals and link to the additional units. When the signal is send the ALARM LED (3) will flash red and the main unit makes a loud noise. The other alarms will accept linking by also making sounds. 4. Now hold the TEST button (4) down to one of the other alarms to ensure that the main unit sounds when it receives a signal from the other alarms. Cleaning and Maintenance The cabinet can be wiped with a damp cloth or vacuuming.

3 Technical data Type: Photoelectric Smoke Detector Batteries: 1 pcs. 9 V for smoke sensor and siren 3 pcs. 1.5 V AA for transmitter Power smoke sensor: 10 ma Power transmitter/receiver: 120 ma Communication: 433 MHz Operating temperature: -10 to 40 C Sirene level: 85 db/3 m CPD-059 EN KD-101LB Smoke Alarm Devices Disclaimer SafeHome ApS accept no liability for any errors or omissions in any aspect. This product should not be operated by children or people who are likely to have inadequate psyche or physique to operate it properly. User must always be supervised by competent adult user. The product is not a toy and should never be used as such. Corrections will be made without further notice. We disclaim any responsibility for errors, accidents, pollution and accidents arising from the use of SafeHome smoke detector KD 101LB. For support and further information visit NOTE: Improper maintenance is the most frequent cause for alarm systems not functioning properly. Therefore test your system weekly, so you can be sure that sensors and sirens are operating properly. Although insurance rates might be reduced if there is mounted an alarm system, it can never replace your insurance.

4 OBS Register your system at: And you will always receive the latest information about your system

5 Trådløs Røgalarm - VI.I Brugsanvisning Model KD 101LB Kan anvendes sammen med SafeHome Trådløst Alarmsystem Gem venligst denne brugsanvisning til evt. senere brug. Pakken indeholder Røgalarm med monteringsplade Skruer til montering Brugsanvisning UK/DK/SE/NO Røgalarmens dele 1. Kabinet 2. Sirene 3. Lysdiode ved alarm (rød) 4. Testknap 5. LEARN-knap (opsætnings knap) (anvendes når flere alarmer skal forbindes) 6. Lysdiode ved LEARN (rød eller grøn) 7. Monteringsplade 8. Batterirum til 9 V batteri 9. Batterirum til 3 stk. 1,5 V batterier (AA) Indledning Røgalarmen kan anvendes som separat enhed eller SafeHome Røgalarmer kan kombineres til et samlet system, så alle røgalarmer giver alarm, blot en enkelt registrerer røg. Derudover kan røgalarmerne forbindes til Safe- Home Trådløst Alarmsystem ved hjælp af SafeHome Sirene Sensor. Placering Da røg trækker opad, anbefales det, at montere røgalarmen på loftet midt i et rum. Røgalarmen skal placeres over 1 meter fra vægge eller hjørner. Husk at tage hensyn til evt. ventilationssystem i rummet. Undgå at placere røgalarmen: På steder hvor temperaturen falder til under -10 C eller overstiger 40 C. Badeværelser, vaskerum eller køkkener, hvor luftfugtigheden kan overstige 90% RF. I garager hvor biludstødningen kan aktivere alarmen. I lokaler hvor der ryges, eller hvor der er meget støv eller høj luftfugtighed.

6 Montering Drej monteringspladen (7) af kabinettet (1) ved at holde fast på kabinettet og dreje monteringspladen mod urets retning, til holderne slipper. Skru monteringspladen fast med de medfølgende skruer, eller fastgør efter underlagets beskaffenhed. Brug Sæt et 9 V batteri i batterirummet (8) til røgsensoren, og sæt 3 stk. 1,5 V AA batterier i batterirummet (9) til senderen. Drej kabinettet fast på monteringspladen. Tryk på testknappen (4), og hold den inde. Alarmen skal gå i gang efter få sekunder, og stoppe igen, når knappen slippes. Når røgalarmen fungerer korrekt blinker den røde lysdiode (3) ca. hvert 40. sekund. Udskiftning af batterier Når batteriet er ved at være opbrugt, udsender alarmen en høj lyd. Hvis det er 9 V batteriet lyder tonen ca. hvert 40. sekund, hvis det er 1,5 V batterierne lyder advarselstonen hvert minut. Udskift altid alle tre 1,5 V batterier samtidigt. Efter udskiftning af batterierne testes alarmen ved at trykke på test knappen (4). Det er som regel ikke nødvendigt, at omprogrammere alarmen, hvis den er programmeret til at virke sammen med andre røgalarmer - men test alligevel om alle alarmer lyder, når testknappen aktiveres. Sammenkobling af flere alarmer 1. Vælg en af alarmerne til at være hovedenheden. Tryk på LEARN knappen (5) så LEARN dioden (6) lyser grønt. 2. På alle andre alarmer trykkes flere gange på LEARN knappen til LEARN dioden (6) lyser rødt. 3. Hold nu TEST knappen (4) nede på hovedenheden for at få sendt signal til de yderligere enheder. Når signalet sendes vil alarmdioden (3) blinke rødt samtidig med at hovedenheden giver en høj lyd. De øvrige alarmer vil acceptere tilkoblingen ved ligeledes at lyde. 4. Hold nu TEST knappen (4) nede på en af de øvrige alarmer for at sikre at hovedenheden lyder når den modtager signal fra de øvrige alarmer. Rengøring og vedligehold Kabinettet kan aftørres med en hårdt opvredet klud eller støvsuges.

7 Tekniske data Type: Fotoelektrisk røgalarm Batterier: 1 stk. 9 V til røgsensor og sirene, (medfølger ikke) 3 stk. 1,5 V AA til sender Strømforbrug røgsensor: 10 ma Strømforbrug sender: 120 ma Kommunikation: 433 MHz Driftstemperatur: -10 til 40 C Sirene styrke: 85 db/3 m CPD-059 EN KD-101LB Smoke Alarm Devices Ansvarsfraskrivelse SafeHome ApS tager forbehold for evt. fejl og mangler i ethvert henseende. Produktet må ikke betjenes af børn eller personer, der kan forventes ikke at have fornøden psyke eller fysik til at betjene det korrekt. Betjening skal altid supporteres af kompetent voksen bruger. Produktet er ikke legetøj, og må aldrig benyttes som sådant. Evt. rettelser vil blive foretaget uden yderligere varsel. Vi fraskriver os ethvert ansvar for fejl, uheld, gener og ulykker opstået i forbindelse med brug af SafeHome røgalarm KD 101LB. For support og yderligere information besøg BEMÆRK: Ukorrekt vedligeholdelse er den hyppigste grund til alarm systemer, der ikke fungerer korrekt. Test derfor dit system ugentligt, så du kan være sikker på, at sensorer og sirener fungerer korrekt. Selv om forsikringspræmien evt. kan nedsættes, når der er monteret et alarm system, kan det aldrig erstatte en forsikring.

8 HUSK Registrer dit system på: Så vil du altid modtage nyeste informationer om dit anlæg

9 Trådlös Brandvarnare - VI.I Bruksanvisning Model KD 101LB Spara denna bruksanvisning för ev. senare användning. Paketet innehåller Brandvarnare med monteringsplåt Skruvar för montering Bruksanvisning UK/DK/SE/NO Brandvarnarens delar 1. Hölje 2. Siren 3. Lysdiod vid larm (röd) 4. Testknapp 5. LEARN-knapp (inställningsknapp) (Används när flera brandvarnare ska kopplas ihop) 6. Lysdiod vid LEARN (röd eller grön) 7. Monteringsplåt 8. Batterirum för 9-volts batteri 9. Batterirum för 3 st. 1,5-volts batterier (AA) Inledning Brandvarnare kan anvendes som separat enhet eller SafeHome Brandvarnare kan kombineras till ett förenat system så att alla brandvarnare larmar även om bara en registrerar rök. Dessutom kan brandvarnarna anslutas till SafeHome Trådlöst larmsystem med hjälp av SafeHome Sirensensor. Placering Eftersom rök stiger uppåt rekommenderar vi att du monterar brandvarnaren i taket mitt i ett rum. Placera brandvarnaren minst 1 meter från väggar och hörn. Kom ihåg att ta hänsyn till ev. ventilationssystem i rummet. Undvik att placera brandvarnaren: På platser där temperaturen faller under -10 C eller överstiger 40 C. I badrum, tvättrum eller kök där luftfuktigheten kan överstiga 90 % RF. I garage där avgaserna kan aktivera larmet. I lokaler där man röker eller där det finns mycket damm eller hög luftfuktighet.

10 Montering Vrid loss monteringsplåten (7) från höljet (1) genom att hålla i höljet och vrida monteringsplåten motsols tills hållarna släpper. Skruva fast monteringsplåten med medföljande skruvar, eller fastgör den efter underlagets beskaffenhet. Användning Sätt in ett 9-volts batteri i röksensorn (8) och tre stycken 1,5 V AA-batterier i sändaren (9). Vrid fast höljet på monteringsplåten. Tryck på och håll inne testknappen (4). Larmet ska gå i gång efter några få sekunder och stängas av igen när knappen släpps. När brandvarnaren fungerar korrekt blinkar den röda lysdioden (3) ungefär var fyrtionde sekund. Byte av batterier När batteriet är på väg att ta slut ger brandvarnaren ifrån sig ett högt ljud. Om det är 9-volts batteriet hörs tonen ungefär var fyrtionde sekund, om det är 1,5-volts batterierna hörs varningstonen en gång i minuten. Byt alltid ut alla tre 1,5-volts batterier samtidigt. När du har bytt batterierna testar du brandvarnaren genom att trycka på testknappen (4). Det är som regel inte nödvändigt att omprogrammera brandvarnaren om den är programmerad att fungera tillsammans med andra brandvarnare, men kontrollera ändå att alla brandvarnare låter när testknappen aktiveras. Ihopkoppling av flera brandvarnare 1. Välj en av brandvarnarna till huvudenhet. Tryck på LEARN-knappen (5) så att LEARN-dioden (6) lyser grönt. 2. På alla andra brandvarnare trycker du flera gånger på LEARN-knappen tills LEARNdioden (6) lyser rött. 3. Håll sedan inne testknappen (4) på huvudenheten för att skicka en signal till de andra enheterna. När signalen skickas kommer larmdioden (3) att blinka rött samtidigt som huvudenheten ger ifrån sig ett högt ljud. Övriga brandvarnare kommer också att låta när de är ihopkopplade. 4. Håll inne testknappen (4) på en av de andra brandvarnarna för att kontrollera att huvudenheten låter när den mottar en signal från de andra enheterna. Rengöring och underhåll Höljet kan torkas av med en fuktig trasa eller dammsugas.

11 Tekniska data Typ: Fotoelektrisk brandvarnara Batterier: 1 stk. 9 V till röksensor og siren, (medfølger ikke) 3 stk. 1,5 V AA til sender Strømforbrug røgsensor: 10 ma Strømforbrug sender: 120 ma Kommunikation: 433 MHz Driftstemperatur: -10 til 40 C Sirene styrke: 85 db/3 m CPD-059 EN KD-101LB Smoke Alarm Devices Friskrivningsklausul SafeHome ApS reserverar sig för ev. fel och brister i alla avseenden. Produkterna får inte användas av barn eller personer som inte har tillräcklig mental och fysisk förmåga för att använda dem på rätt sätt. Användning ska alltid ske under övervakning av en kompetent vuxen användare. Produkten är ingen leksak och får aldrig användas som en sådan. Ev. rättelser görs utan ytterligare meddelande. Vi friskriver oss från ansvar för fel, olyckor, olägenheter och störningar som uppstår i samband med användning av SafeHome brandvarnara model KD 101LB. Om du vill ha support eller ytterligare information besöker du. OBS: Olämpligt underhåll är den vanligaste orsaken för larmsystem som inte fungerar korrekt. Testa därför ditt system varje vecka, så du kan vara säker på att sensorer och sirener fungerar. Även någon försäkringspremie reduceras när det monterats ett larmsystem, kan det aldrig ersätta försäkring.

12 HUSK Registrer dit system på: Så vil du altid modtage nyeste informationer om dit anlæg

13 Trådløs Røkalarm - VI.I Bruksanvisning Model KD 101LB Gjem vennligst denne bruksanvisning til evt. senere bruk. Pakken inneholder Røkalarm med monteringsplate Skruer til montering Bruksanvisning DK/UK/SE/NO Røkalarmens dele 1. Kabinett 2. Sirene 3. Lysdiode ved alarm (rød) 4. Testknapp 5. LEARN-knapp (oppsetnings knapp) (brukes når flere alarmer skal forbindes) 6. Lysdiode ved LEARN (rød eller grønn) 7. Monteringsplate 8. Batteri rom til 9 V batteri 9. Batteri rom til 3 stk. 1,5 V batterier (AA) Innledning Røkalarmen kan anvendes som en separat enhet eller SafeHome Røkalarmer kan kombineres til et samlet system, så alle røkalarmer gir alarm, bare en enkelt registrerer røk. Dessuten kan røkalarmene forbindes til SafeHome Tråløst Alarmsystem ved hjelp av SafeHome Sirene Sensor. Plassering Da røk trekker opp, anbefales det, å montere røkalarmen på loftet midt i et rom. Røkalarmen skal plasseres over 1 meter fra vegg eller hjørner. Husk å ta hensyn til evt. Ventilasjonssystem i rommet. Unngå å plassere røkalarmen: På steder hvor temperaturen falder til under -10 C eller overstiger 40 C. Badeværelser, vaskerom eller kjøkkener, hvor luftfuktigheten kan overstige 90% RF. I garasjer hvor bil eksosen kan aktivere alarmen. I lokaler hvor det røkes, eller hvor der er mye støv eller høy luftfuktighet.

14 Montering Skru monteringsplaten (7) av kabinettet (1) ved at holde fast på kabinettet og skru monteringsplaten mod urets retning, til holderne slipper. Skru monteringsplaten fast med de medfølgende skruer, eller fastgjør etter underlagets beskaffenhet. Bruk Sett et 9 V batteri i batteri rommet (8) til regnsensoren, og sett 3 stk. 1,5 V AA batterier i batteri rommet (9) til senderen. Skru kabinettet fast på monteringsplaten. Trykk på testknappen (4), og hold den inne. Alarmen skal gå i gang etter få sekunder, og stoppe igjen når knappen slippes. Når røkalarmen fungerer korrekt blinker den røde lysdiode (3) ca. hvert 40. sekund. Utskiftning af batterier Når batteriet er ved at være oppbrukt, utsender alarmen en høy lyd. Hvis det er 9 V batteriet lyder tonen ca. hvert 40. sekund, hvis det er 1,5 V batteriene lyder advarselstonen hvert minutt. Utskift alltid alle tre 1,5 V batterier samtidig. Etter utskiftning av batteriene testes alarmen ved at trykke på test knappen (4). Det er som regel ikke nødvendig å omprogrammere alarmen, hvis den er programmert til å virke sammen med andre røkalarmer - men test allikevel om alle alarmer lyder, når testknappen aktiveres. Sammenkobling af flere alarmer 1. Velg en av alarmene til å være hovedenheten. Trykk på LEARN knappen (5) så LEARN dioden (6) lyser grønt. 2. På alle andre alarmer trykkes flere gange på LEARN knappen til LEARN dioden (6) lyser rødt. 3. Hold nå TEST knappen (4) nede på hovedenheten for å få sendt signal til de andre enheter. Når signalet sendes vil alarmdioden (3) blinke rødt samtidig med at hovedenheten giver en høy lyd. De øvrige alarmer vil akseptere tilkoblingen ved likeledes å lyde. 4. Hold nu TEST knappen (4) nede på en av de øvrige alarmer for at sikre at hovedenheten lyder når den mottar signal fra de øvrige alarmer. Rengjøring og vedlikehold Kabinettet kan avtørres med en godt oppvridd klut eller støvsuges.

15 Tekniske data Type: Fotoelektrisk røkalarm Batterier: 1 stk. 9 V til røksensor og sirene, (medfølger ikke) 3 stk. 1,5 V AA til sender Strømforbruk røksensor: 10 ma Strømforbruk sender: 120 ma Kommunikation: 433 MHz Driftstemperatur: -10 til 40 C Sirene styrke: 85 db/3 m CPD-059 EN KD-101LB Smoke Alarm Devices Ansvarsfraskrivelse SafeHome ApS tar forbehold for evt. feil og mangler i ethvert henseende. Produktet må ikke betjenes av barn eller personer, som kan forventes ikke at have fornøden psyke eller fysikk til å betjene det korrekt. Betjening skal alltid supporteres av kompetent voksen bruker. Produktet er ikke leketøy, og må aldri benyttes som sådant. Evt. rettelser vil blive foretatt uten ytterligere varsel. Vi fraskriver os ethvert ansvar for feil, uhell, gener og ulykker oppstått i forbindelse med bruk av SafeHome røkalarm KD 101LB. For support og ytterligere informasjon besøk BEMERK: Ukorrekt vedlikehold er den hyppigste grunn til alarm systemer, som ikke fungerer korrekt. Test derfor dit system ukentlig, så du kan være sikker på at sensorer og sirener fungerer korrekt. Selv om forsikringspremien evt. kan nedsettes, når det er montert et alarm system, kan det aldri erstatte en forsikring.

16 HUSK Registrer dit system på: Så vil du altid modtage nyeste informationer om dit anlæg

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

3.5 Digital Door Viewer

3.5 Digital Door Viewer 3.5 Digital Door Viewer MANUAL UK - 02 DK - 12 SE - 22 NO - 32 Model: DB-35HD Model: DB-35HD-M UK Door Bell TF card slot Menu button Up button Down button Monitoring button 2 www.safehome.dk UK Camera

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene - Uten- /innendørs

Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene - Uten- /innendørs UK - User Guide 3 DK - Brugsanvisning 9 SE - Bruksanvisning 15 NO - Bruksanvisning 21 Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene -

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Brugervejledning for Røgalarm SD900

Brugervejledning for Røgalarm SD900 Brugervejledning for Røgalarm SD900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af SD900 side 3 Eksempler

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

CUBETON. Brugsanvisning / Manual. Baby Alarm/Monitor. Model: AA4200

CUBETON. Brugsanvisning / Manual. Baby Alarm/Monitor. Model: AA4200 CUBETON Brugsanvisning / Manual Baby Alarm/Monitor Model: AA4200 CUBETON Baby Alarm/ Monitor Model AA4200 Babyenhed / Baby unit Forældreenhed / Parent unit Ladestation /Charger pod Babyenhed 1. Natlys

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system.

IP Alarm INTRODUKTION. Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. IP Alarm INTRODUKTION Introduktion til IP Alarm. Cloud baseret tyveri alarm system. INDHOLD INDHOLD...1 GENERAL BESKRIVELSE...2 INSTALLATION...2 DØR/VINDUES SENSOR...3 GASDETEKTOR...4 BEVÆGELSESSENSOR

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm

Manual til sirener til Miracas ST-3 868MHz alarm Indhold Forord... 3 Modtagelse af sirenen... 4 Indendørs sirene... 5 Sirenens dele... 5 Sirenen inden i... 6 Montering af sirenen... 7 Udendørs sirene... 8 Udendørs sirene - solar... 9 Sammenkobling af

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGSANVISNING OG MONTERINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRONISK ALARM TIL GLASSKYDEDØRE

BRUGSANVISNING OG MONTERINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRONISK ALARM TIL GLASSKYDEDØRE BRUGSANVISNING OG MONTERINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRONISK ALARM TIL GLASSKYDEDØRE HOVEDKORT: Grønt kort: Det grønne kort har et stort grønt plus tegn på forsiden og bruges til at tilføje brugere til alarmen.

Læs mere

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion

Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Indgående dokument Pris på udarbejdelse af udkast til købsaftale fra mægler - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Færdig Normal adgang Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Mikael

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd.

Færdig. Ansvarlig mm. Type. Beskrivelse. Opfølgning. Sagsbehandler. Mikael Wolf/GLXKOM/DK. Alt. sagsbeh. CSE-BYS CSE-VKD GLX-KD. Forv. / afd. Færdig Normal adgang Udgående dokument Oplysninger til mægler om underskrifter mv. - Lejemålet Gladsaxevej 200 - Gladsaxe Stadion Ansvarlig mm. Sagsbehandler Alt. sagsbeh. Forv. / afd. Mikael Wolf/GLXKOM/DK

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

Installation. Rockfon Contour

Installation. Rockfon Contour Installation Rockfon Contour GENEREL INFORMATION: Beskrivelse af systemet: Rockfon Contour er en rammeløs akustisk baffel, der består af en 50 mm tyk stenuldsplade. Begge sider af pladen er dækket af en

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

CAN BUS alarm AK4405 Oversigt over ledninger fra sirene og modul.

CAN BUS alarm AK4405 Oversigt over ledninger fra sirene og modul. CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. Der findes

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

GSM/SMS/NØGLEBRIK. GSM/SMS/RFID Security Alarmsystem

GSM/SMS/NØGLEBRIK. GSM/SMS/RFID Security Alarmsystem GSM/SMS/NØGLEBRIK GSM/SMS/RFID Security Alarmsystem System Features Funktioner Control Alarmpanel Panel Oversigt Layout ARM ARM + Auror + Auror CPU CPU Support Understøtter 10 remote 10 fjernbetjeninger,

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser

Everhome. Installationsguide til alarmchip-læser :7 LRMCHIP-LÆSER Installationsguide til alarmchip-læser Med denne guide kan du nemt tilslutte alarmchip-læseren til dit GS Everhome trådløse alarmsystem. Det er en god idé at læse den igennem, før du går

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Manual til Trådløst Sirene m. flash

Manual til Trådløst Sirene m. flash Manual til Trådløst Sirene m. flash Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indkodning af indendørs trådløs sirene... 4 Indkodning i Miracas DK080 alarmer... 4 Indkodning i Miracas PRO DK180 alarmer... 5 Indkodning

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop! Under 10% af disse mennesker overlever! Sundhedsstyrelsen anbefaler at alle hjertestartere placeres

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Trådløs Alarm System WS500S

Trådløs Alarm System WS500S DK - Brugsanvisning Trådløs Alarm System WS500S WS500S Indholdsfortegnelse 1. Godt i gang...4 Advarsel! 4 1.1 Introduktion til Systemet 4 1.2 Enheder inkluderet i systemet 4 1.3 Introduktion til Smart

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo

Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo Markup - Why? How? Espen S. Ore University of Oslo What is markup? (My working definition/description) Markup is what is done so that a part of a document (a text, an image, a sound file etc.) can be identified,

Læs mere

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering 194 Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. Ved bestilling

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere