Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB"

Transkript

1 Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB Can be used with SafeHome Wireless Alarm System Please save this manual for future use. The package includes Smoke detector with mounting plate Screws for mounting Manual UK/DK Smoke detector parts 1. Cabinet 2. Siren 3. Led-light by alarm (red) 4. Test Button 5. LEARN button (Used for linking multiple alarms together) 6. Led-light by LEARN (red or green) 7. Mounting plate 8. Battery compartment for 9 V battery 9. Battery compartment for 3 pcs. 1.5 V batteries (AA) Introduction The smoke alarm can be used as single unit or several SafeHome Smoke Alarms can be linked together in a system. If one smoke alarm detects smoke and sounds, all the other connected alarms will sound together. In addition, the smoke alarm can be connected to the SafeHome Wireless Alarm System by SafeHome Siren Sensor. Placement Since smoke pulls upwards, it is recommended to mount the alarm on the ceiling in the middle of a room. The smoke alarm should be located more than 1 meter from walls or corners. Remember to take notice of ventilation systems in the room. Do not place the detector: In places where the temperature drops below -10 C or exceeds 40 C. Bathrooms, laundry rooms or kitchens where humidity exceeds 90% RH. In a garage where exhaust can activate the alarm. In rooms where people smoke or where there is excessive amounts of dust or high humidity.

2 Mounting Turn the mounting plate (7) of the cabinet (1) by holding the cabinet and turn mounting plate in counterclockwise direction to release the retainers. Fix the mounting plate in the roof with the screws provided, or fix with other screws suitable for the ceiling material. First Use Insert a 9 V battery in the battery compartment (8) for the smoke sensor and 3 pcs. 1.5 V AA batteries into the battery compartment (9) for the transmitter. Turn the cabinet onto the mounting plate. Press the test button (4), and hold. The alarm will be activated after a few seconds and stop again when the button is released. When the smoke alarm is working properly, the red LED (3) will flash app. every 40 seconds. Replacing the batteries When the battery is running low, the alarm will emit a loud sound. If the 9 V battery is running low, the tone is heard app. every 40 seconds, if the 1.5 V batteries are running low, the tone is heard every minute. Always replace all three 1.5 V batteries simultaneously. After replacing the batteries, test the alarm by pressing the test button (4). It is usually not necessary to reprogram the alarm if it is programmed to link with other smoke alarms - it is recommended to test if all alarms sound when test button is activated. Link multiple alarms 1. Choose one of the alarms to be the main unit. Press the LEARN button (5) until LEARN diode (6) lights green. 2. On all other alarms, press several times on the LEARN button until LEARN diode (6) turns red. 3. Press the TEST button (4) on the main unit to send signals and link to the additional units. When the signal is send the ALARM LED (3) will flash red and the main unit makes a loud noise. The other alarms will accept linking by also making sounds. 4. Now hold the TEST button (4) down to one of the other alarms to ensure that the main unit sounds when it receives a signal from the other alarms. Cleaning and Maintenance The cabinet can be wiped with a damp cloth or vacuuming.

3 Technical data Type: Photoelectric Smoke Detector Batteries: 1 pcs. 9 V for smoke sensor and siren 3 pcs. 1.5 V AA for transmitter Power smoke sensor: 10 ma Power transmitter/receiver: 120 ma Communication: 433 MHz Operating temperature: -10 to 40 C Sirene level: 85 db/3 m CPD-059 EN KD-101LB Smoke Alarm Devices Disclaimer SafeHome ApS accept no liability for any errors or omissions in any aspect. This product should not be operated by children or people who are likely to have inadequate psyche or physique to operate it properly. User must always be supervised by competent adult user. The product is not a toy and should never be used as such. Corrections will be made without further notice. We disclaim any responsibility for errors, accidents, pollution and accidents arising from the use of SafeHome smoke detector KD 101LB. For support and further information visit NOTE: Improper maintenance is the most frequent cause for alarm systems not functioning properly. Therefore test your system weekly, so you can be sure that sensors and sirens are operating properly. Although insurance rates might be reduced if there is mounted an alarm system, it can never replace your insurance.

4 OBS Register your system at: And you will always receive the latest information about your system

5 Trådløs Røgalarm - VI.I Brugsanvisning Model KD 101LB Kan anvendes sammen med SafeHome Trådløst Alarmsystem Gem venligst denne brugsanvisning til evt. senere brug. Pakken indeholder Røgalarm med monteringsplade Skruer til montering Brugsanvisning UK/DK/SE/NO Røgalarmens dele 1. Kabinet 2. Sirene 3. Lysdiode ved alarm (rød) 4. Testknap 5. LEARN-knap (opsætnings knap) (anvendes når flere alarmer skal forbindes) 6. Lysdiode ved LEARN (rød eller grøn) 7. Monteringsplade 8. Batterirum til 9 V batteri 9. Batterirum til 3 stk. 1,5 V batterier (AA) Indledning Røgalarmen kan anvendes som separat enhed eller SafeHome Røgalarmer kan kombineres til et samlet system, så alle røgalarmer giver alarm, blot en enkelt registrerer røg. Derudover kan røgalarmerne forbindes til Safe- Home Trådløst Alarmsystem ved hjælp af SafeHome Sirene Sensor. Placering Da røg trækker opad, anbefales det, at montere røgalarmen på loftet midt i et rum. Røgalarmen skal placeres over 1 meter fra vægge eller hjørner. Husk at tage hensyn til evt. ventilationssystem i rummet. Undgå at placere røgalarmen: På steder hvor temperaturen falder til under -10 C eller overstiger 40 C. Badeværelser, vaskerum eller køkkener, hvor luftfugtigheden kan overstige 90% RF. I garager hvor biludstødningen kan aktivere alarmen. I lokaler hvor der ryges, eller hvor der er meget støv eller høj luftfugtighed.

6 Montering Drej monteringspladen (7) af kabinettet (1) ved at holde fast på kabinettet og dreje monteringspladen mod urets retning, til holderne slipper. Skru monteringspladen fast med de medfølgende skruer, eller fastgør efter underlagets beskaffenhed. Brug Sæt et 9 V batteri i batterirummet (8) til røgsensoren, og sæt 3 stk. 1,5 V AA batterier i batterirummet (9) til senderen. Drej kabinettet fast på monteringspladen. Tryk på testknappen (4), og hold den inde. Alarmen skal gå i gang efter få sekunder, og stoppe igen, når knappen slippes. Når røgalarmen fungerer korrekt blinker den røde lysdiode (3) ca. hvert 40. sekund. Udskiftning af batterier Når batteriet er ved at være opbrugt, udsender alarmen en høj lyd. Hvis det er 9 V batteriet lyder tonen ca. hvert 40. sekund, hvis det er 1,5 V batterierne lyder advarselstonen hvert minut. Udskift altid alle tre 1,5 V batterier samtidigt. Efter udskiftning af batterierne testes alarmen ved at trykke på test knappen (4). Det er som regel ikke nødvendigt, at omprogrammere alarmen, hvis den er programmeret til at virke sammen med andre røgalarmer - men test alligevel om alle alarmer lyder, når testknappen aktiveres. Sammenkobling af flere alarmer 1. Vælg en af alarmerne til at være hovedenheden. Tryk på LEARN knappen (5) så LEARN dioden (6) lyser grønt. 2. På alle andre alarmer trykkes flere gange på LEARN knappen til LEARN dioden (6) lyser rødt. 3. Hold nu TEST knappen (4) nede på hovedenheden for at få sendt signal til de yderligere enheder. Når signalet sendes vil alarmdioden (3) blinke rødt samtidig med at hovedenheden giver en høj lyd. De øvrige alarmer vil acceptere tilkoblingen ved ligeledes at lyde. 4. Hold nu TEST knappen (4) nede på en af de øvrige alarmer for at sikre at hovedenheden lyder når den modtager signal fra de øvrige alarmer. Rengøring og vedligehold Kabinettet kan aftørres med en hårdt opvredet klud eller støvsuges.

7 Tekniske data Type: Fotoelektrisk røgalarm Batterier: 1 stk. 9 V til røgsensor og sirene, (medfølger ikke) 3 stk. 1,5 V AA til sender Strømforbrug røgsensor: 10 ma Strømforbrug sender: 120 ma Kommunikation: 433 MHz Driftstemperatur: -10 til 40 C Sirene styrke: 85 db/3 m CPD-059 EN KD-101LB Smoke Alarm Devices Ansvarsfraskrivelse SafeHome ApS tager forbehold for evt. fejl og mangler i ethvert henseende. Produktet må ikke betjenes af børn eller personer, der kan forventes ikke at have fornøden psyke eller fysik til at betjene det korrekt. Betjening skal altid supporteres af kompetent voksen bruger. Produktet er ikke legetøj, og må aldrig benyttes som sådant. Evt. rettelser vil blive foretaget uden yderligere varsel. Vi fraskriver os ethvert ansvar for fejl, uheld, gener og ulykker opstået i forbindelse med brug af SafeHome røgalarm KD 101LB. For support og yderligere information besøg BEMÆRK: Ukorrekt vedligeholdelse er den hyppigste grund til alarm systemer, der ikke fungerer korrekt. Test derfor dit system ugentligt, så du kan være sikker på, at sensorer og sirener fungerer korrekt. Selv om forsikringspræmien evt. kan nedsættes, når der er monteret et alarm system, kan det aldrig erstatte en forsikring.

8 HUSK Registrer dit system på: Så vil du altid modtage nyeste informationer om dit anlæg

9 Trådlös Brandvarnare - VI.I Bruksanvisning Model KD 101LB Spara denna bruksanvisning för ev. senare användning. Paketet innehåller Brandvarnare med monteringsplåt Skruvar för montering Bruksanvisning UK/DK/SE/NO Brandvarnarens delar 1. Hölje 2. Siren 3. Lysdiod vid larm (röd) 4. Testknapp 5. LEARN-knapp (inställningsknapp) (Används när flera brandvarnare ska kopplas ihop) 6. Lysdiod vid LEARN (röd eller grön) 7. Monteringsplåt 8. Batterirum för 9-volts batteri 9. Batterirum för 3 st. 1,5-volts batterier (AA) Inledning Brandvarnare kan anvendes som separat enhet eller SafeHome Brandvarnare kan kombineras till ett förenat system så att alla brandvarnare larmar även om bara en registrerar rök. Dessutom kan brandvarnarna anslutas till SafeHome Trådlöst larmsystem med hjälp av SafeHome Sirensensor. Placering Eftersom rök stiger uppåt rekommenderar vi att du monterar brandvarnaren i taket mitt i ett rum. Placera brandvarnaren minst 1 meter från väggar och hörn. Kom ihåg att ta hänsyn till ev. ventilationssystem i rummet. Undvik att placera brandvarnaren: På platser där temperaturen faller under -10 C eller överstiger 40 C. I badrum, tvättrum eller kök där luftfuktigheten kan överstiga 90 % RF. I garage där avgaserna kan aktivera larmet. I lokaler där man röker eller där det finns mycket damm eller hög luftfuktighet.

10 Montering Vrid loss monteringsplåten (7) från höljet (1) genom att hålla i höljet och vrida monteringsplåten motsols tills hållarna släpper. Skruva fast monteringsplåten med medföljande skruvar, eller fastgör den efter underlagets beskaffenhet. Användning Sätt in ett 9-volts batteri i röksensorn (8) och tre stycken 1,5 V AA-batterier i sändaren (9). Vrid fast höljet på monteringsplåten. Tryck på och håll inne testknappen (4). Larmet ska gå i gång efter några få sekunder och stängas av igen när knappen släpps. När brandvarnaren fungerar korrekt blinkar den röda lysdioden (3) ungefär var fyrtionde sekund. Byte av batterier När batteriet är på väg att ta slut ger brandvarnaren ifrån sig ett högt ljud. Om det är 9-volts batteriet hörs tonen ungefär var fyrtionde sekund, om det är 1,5-volts batterierna hörs varningstonen en gång i minuten. Byt alltid ut alla tre 1,5-volts batterier samtidigt. När du har bytt batterierna testar du brandvarnaren genom att trycka på testknappen (4). Det är som regel inte nödvändigt att omprogrammera brandvarnaren om den är programmerad att fungera tillsammans med andra brandvarnare, men kontrollera ändå att alla brandvarnare låter när testknappen aktiveras. Ihopkoppling av flera brandvarnare 1. Välj en av brandvarnarna till huvudenhet. Tryck på LEARN-knappen (5) så att LEARN-dioden (6) lyser grönt. 2. På alla andra brandvarnare trycker du flera gånger på LEARN-knappen tills LEARNdioden (6) lyser rött. 3. Håll sedan inne testknappen (4) på huvudenheten för att skicka en signal till de andra enheterna. När signalen skickas kommer larmdioden (3) att blinka rött samtidigt som huvudenheten ger ifrån sig ett högt ljud. Övriga brandvarnare kommer också att låta när de är ihopkopplade. 4. Håll inne testknappen (4) på en av de andra brandvarnarna för att kontrollera att huvudenheten låter när den mottar en signal från de andra enheterna. Rengöring och underhåll Höljet kan torkas av med en fuktig trasa eller dammsugas.

11 Tekniska data Typ: Fotoelektrisk brandvarnara Batterier: 1 stk. 9 V till röksensor og siren, (medfølger ikke) 3 stk. 1,5 V AA til sender Strømforbrug røgsensor: 10 ma Strømforbrug sender: 120 ma Kommunikation: 433 MHz Driftstemperatur: -10 til 40 C Sirene styrke: 85 db/3 m CPD-059 EN KD-101LB Smoke Alarm Devices Friskrivningsklausul SafeHome ApS reserverar sig för ev. fel och brister i alla avseenden. Produkterna får inte användas av barn eller personer som inte har tillräcklig mental och fysisk förmåga för att använda dem på rätt sätt. Användning ska alltid ske under övervakning av en kompetent vuxen användare. Produkten är ingen leksak och får aldrig användas som en sådan. Ev. rättelser görs utan ytterligare meddelande. Vi friskriver oss från ansvar för fel, olyckor, olägenheter och störningar som uppstår i samband med användning av SafeHome brandvarnara model KD 101LB. Om du vill ha support eller ytterligare information besöker du. OBS: Olämpligt underhåll är den vanligaste orsaken för larmsystem som inte fungerar korrekt. Testa därför ditt system varje vecka, så du kan vara säker på att sensorer och sirener fungerar. Även någon försäkringspremie reduceras när det monterats ett larmsystem, kan det aldrig ersätta försäkring.

12 HUSK Registrer dit system på: Så vil du altid modtage nyeste informationer om dit anlæg

13 Trådløs Røkalarm - VI.I Bruksanvisning Model KD 101LB Gjem vennligst denne bruksanvisning til evt. senere bruk. Pakken inneholder Røkalarm med monteringsplate Skruer til montering Bruksanvisning DK/UK/SE/NO Røkalarmens dele 1. Kabinett 2. Sirene 3. Lysdiode ved alarm (rød) 4. Testknapp 5. LEARN-knapp (oppsetnings knapp) (brukes når flere alarmer skal forbindes) 6. Lysdiode ved LEARN (rød eller grønn) 7. Monteringsplate 8. Batteri rom til 9 V batteri 9. Batteri rom til 3 stk. 1,5 V batterier (AA) Innledning Røkalarmen kan anvendes som en separat enhet eller SafeHome Røkalarmer kan kombineres til et samlet system, så alle røkalarmer gir alarm, bare en enkelt registrerer røk. Dessuten kan røkalarmene forbindes til SafeHome Tråløst Alarmsystem ved hjelp av SafeHome Sirene Sensor. Plassering Da røk trekker opp, anbefales det, å montere røkalarmen på loftet midt i et rom. Røkalarmen skal plasseres over 1 meter fra vegg eller hjørner. Husk å ta hensyn til evt. Ventilasjonssystem i rommet. Unngå å plassere røkalarmen: På steder hvor temperaturen falder til under -10 C eller overstiger 40 C. Badeværelser, vaskerom eller kjøkkener, hvor luftfuktigheten kan overstige 90% RF. I garasjer hvor bil eksosen kan aktivere alarmen. I lokaler hvor det røkes, eller hvor der er mye støv eller høy luftfuktighet.

14 Montering Skru monteringsplaten (7) av kabinettet (1) ved at holde fast på kabinettet og skru monteringsplaten mod urets retning, til holderne slipper. Skru monteringsplaten fast med de medfølgende skruer, eller fastgjør etter underlagets beskaffenhet. Bruk Sett et 9 V batteri i batteri rommet (8) til regnsensoren, og sett 3 stk. 1,5 V AA batterier i batteri rommet (9) til senderen. Skru kabinettet fast på monteringsplaten. Trykk på testknappen (4), og hold den inne. Alarmen skal gå i gang etter få sekunder, og stoppe igjen når knappen slippes. Når røkalarmen fungerer korrekt blinker den røde lysdiode (3) ca. hvert 40. sekund. Utskiftning af batterier Når batteriet er ved at være oppbrukt, utsender alarmen en høy lyd. Hvis det er 9 V batteriet lyder tonen ca. hvert 40. sekund, hvis det er 1,5 V batteriene lyder advarselstonen hvert minutt. Utskift alltid alle tre 1,5 V batterier samtidig. Etter utskiftning av batteriene testes alarmen ved at trykke på test knappen (4). Det er som regel ikke nødvendig å omprogrammere alarmen, hvis den er programmert til å virke sammen med andre røkalarmer - men test allikevel om alle alarmer lyder, når testknappen aktiveres. Sammenkobling af flere alarmer 1. Velg en av alarmene til å være hovedenheten. Trykk på LEARN knappen (5) så LEARN dioden (6) lyser grønt. 2. På alle andre alarmer trykkes flere gange på LEARN knappen til LEARN dioden (6) lyser rødt. 3. Hold nå TEST knappen (4) nede på hovedenheten for å få sendt signal til de andre enheter. Når signalet sendes vil alarmdioden (3) blinke rødt samtidig med at hovedenheten giver en høy lyd. De øvrige alarmer vil akseptere tilkoblingen ved likeledes å lyde. 4. Hold nu TEST knappen (4) nede på en av de øvrige alarmer for at sikre at hovedenheten lyder når den mottar signal fra de øvrige alarmer. Rengjøring og vedlikehold Kabinettet kan avtørres med en godt oppvridd klut eller støvsuges.

15 Tekniske data Type: Fotoelektrisk røkalarm Batterier: 1 stk. 9 V til røksensor og sirene, (medfølger ikke) 3 stk. 1,5 V AA til sender Strømforbruk røksensor: 10 ma Strømforbruk sender: 120 ma Kommunikation: 433 MHz Driftstemperatur: -10 til 40 C Sirene styrke: 85 db/3 m CPD-059 EN KD-101LB Smoke Alarm Devices Ansvarsfraskrivelse SafeHome ApS tar forbehold for evt. feil og mangler i ethvert henseende. Produktet må ikke betjenes av barn eller personer, som kan forventes ikke at have fornøden psyke eller fysikk til å betjene det korrekt. Betjening skal alltid supporteres av kompetent voksen bruker. Produktet er ikke leketøy, og må aldri benyttes som sådant. Evt. rettelser vil blive foretatt uten ytterligere varsel. Vi fraskriver os ethvert ansvar for feil, uhell, gener og ulykker oppstått i forbindelse med bruk av SafeHome røkalarm KD 101LB. For support og ytterligere informasjon besøk BEMERK: Ukorrekt vedlikehold er den hyppigste grunn til alarm systemer, som ikke fungerer korrekt. Test derfor dit system ukentlig, så du kan være sikker på at sensorer og sirener fungerer korrekt. Selv om forsikringspremien evt. kan nedsettes, når det er montert et alarm system, kan det aldri erstatte en forsikring.

16 HUSK Registrer dit system på: Så vil du altid modtage nyeste informationer om dit anlæg

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB

Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB Can be used with SafeHome Wireless Alarm System Please save this manual for future use. The package includes Smoke detector with mounting plate Screws

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001

OUTDOOR. DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 OUTDOOR DK Digital fiskevægt...2 UK Digital fishing scale...5 SE Digital fiskevåg...8 793-001 Før De tager Deres nye fiskevægt i brug, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning. Vi anbefaler

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL OPTISK RØGALARM Produktnummer: 2103-002 Udviklet af CAVIUS Røgalarmen er beregnet til brug i private hjem og campingvogne. Det anbefales ikke at installere alarmen på både. LÆS MANUALEN GRUNDIGT

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE

If your Washer has an LCD screen, go to Settings, and select and activate Easy Connection. Smart Control On NOTE Smart Control Guide Usage of Smart Control Smart Control by app 1. Register Device Before run the app, Samsung Account is required. Set AP & Run App AP must be connected to the external Internet. (check

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

manual Digital food thermometer Item no: Rubicson

manual Digital food thermometer Item no: Rubicson manual Digital food thermometer Item no: 48003 EN DK NO SV Rubicson ENGLISH Overview 1 2 3 4 5 6 7 1 Cook/Timer switch 2 Current temperature 3 Target temperature 4 Sensor connector 5 MIN/UP button 6 SEC/DOWN

Læs mere

3.5 Digital Door Viewer

3.5 Digital Door Viewer 3.5 Digital Door Viewer MANUAL UK - 02 DK - 12 SE - 22 NO - 32 Model: DB-35HD Model: DB-35HD-M UK Door Bell TF card slot Menu button Up button Down button Monitoring button 2 www.safehome.dk UK Camera

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

SafeHome Network Video Recorder

SafeHome Network Video Recorder MANUAL NVR903 UK - DK - SE - NO - FI SafeHome Network Video Recorder For expanded manual in English please visit www.safehome.dk SafeHome Network Video Recorder (NVR903) In the box / I kassen / I lådan

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene - Uten- /innendørs

Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene - Uten- /innendørs UK - User Guide 3 DK - Brugsanvisning 9 SE - Bruksanvisning 15 NO - Bruksanvisning 21 Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene -

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene

denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene denver-electronics.com ASA-30 Indoor Siren Indendørs Sirene ENG Features Layout The ASA-30 can be used either as an additional siren connected to your alarm system or as an independent siren connected

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

25.800+25.802+25.804+25.806+25.808

25.800+25.802+25.804+25.806+25.808 25.800+25.802+25.804+25.806+25.808 DK- Brugervejledning UK- User manual S - Bruksanvisning Pengeboks Digital Safetybox Digital Kassaskåpet Digital Sikkerhedsanvisninger Mange tak for dit valg af dette

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Brugervejledning for Røgalarm SD900

Brugervejledning for Røgalarm SD900 Brugervejledning for Røgalarm SD900 KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold: Tilsigtet anvendelse af SD900 side 3 Eksempler

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

ledningsfri LED lampe med sensor Sladdliis LED lampa med sensor Codless LE0 lamp with sensor t+.cado'

ledningsfri LED lampe med sensor Sladdliis LED lampa med sensor Codless LE0 lamp with sensor t+.cado' IT lr t+.cado' ledningsfri LED lampe med sensor Sladdliis LED lampa med sensor Codless LE0 lamp with sensor n.,le E c, lllll [iltlillilt [ruilil å cadcl' DK INSTRUKTIONSMANUAL LÆS INSTRUKTIONSMANUALEN

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG.

LÆS MANUALEN GRUNDIGT FØR INSTALLATION OG GEM TIL FREMTIDIG BRUG. MANUAL TERMISK VARMEALARM Produktnummer: 3103-002 Udviklet af CAVIUS Denne varmealarm er designet til installation i rum, hvor røgalarmer ikke er egnet på grund af risiko for falske alarmer, så som køkkener,

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Brugermanual / User manual. Qees-Ring HOME AUTOMATION

Brugermanual / User manual. Qees-Ring HOME AUTOMATION Brugermanual / User manual Qees-Ring HOME AUTOMATION Når du forlader dit hjem 2 Når du forlader dit hjem slukker du alt lys i huset, slukker for alt standby strøm og aktiverer dagsænkning af varmen alt

Læs mere

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer Alle E-Fly. Vælg I2C Vælg I2C PCB kit version og serienummer Afmonter batteri før montering af tester Afmonter batteri og hold Tænd/on tasten nede, for at aflade systemet Monterings vejledning Forbind

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning

Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Safe Park parkeringsur: Brugervejledning Frasigelse Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Der tages intet ansvar for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, ej heller

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT manual Digital timer Art nr: 50002 EN NO DK SV M-CLEAR SET LEFT RIGHT CLK RND CDT MANUAL Luxorparts English Overview3 Installation, time settings4 Priorities, feature settings 5 Programs 6 Dansk Oversigt7

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS?

LED STAR PIN G4 BASIC INFORMATION: Series circuit. Parallel circuit. www.osram.com 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHEETS? BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility to OTHER s : -Series Circuit... Page 4 -Parallel

Læs mere

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE MANUAL MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE 1 INDHOLD: SPECIFICATION 2 SIKKERHEDS INFORMATION... 2 BATTERI FORBINDELSE 3 ANBEFALEDE

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel.

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel. FutureVent Mounting instruction Ventilation row (WFV), Insolation box (WFB), Regenerator (WFR), Control unit (WFC), Drip edge (WFD), Outdoor screen (WFS), Mounting frame (WFF) & Indoor grill (WFG) DK Montagevejledning

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

CUBETON. Brugsanvisning / Manual. Baby Alarm/Monitor. Model: AA4200

CUBETON. Brugsanvisning / Manual. Baby Alarm/Monitor. Model: AA4200 CUBETON Brugsanvisning / Manual Baby Alarm/Monitor Model: AA4200 CUBETON Baby Alarm/ Monitor Model AA4200 Babyenhed / Baby unit Forældreenhed / Parent unit Ladestation /Charger pod Babyenhed 1. Natlys

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Pump load: Blower (aux) load: Light load: Heater load: 400V, 50 Hz 11000 W 3 x 16 A Max. 3 x 3000 W Total sum of

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Køkken/brevvægt. Manual

Køkken/brevvægt. Manual Køkken/brevvægt Manual FUNKTIONER 1. Angiver mængden af vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer: g og lb:oz 3. To volumen enhedssystemer ml og fl'oz 4. Lavt batteri / overbelastning indikation 5. Med høj

Læs mere

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM

zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 Dansk - Svenska DK Ver 1.1 Zense MIR2130 ID110024000 1 - ANVENDELSE 6 - TILSLUTNINGSDIAGRAM Dansk - Svenska zense DIN-modul for svagstrøms input Model MIR-2130 DK Ver 1.1 1 - ANVENDELSE DIN-modulet er en zense enhed som benyttes til at modtage input fra svagstrøms tryk eller egnet sensor. Enheden

Læs mere

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat.

TELT. Oversigt over dele. Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. TELT Følg opstillingsanvisningerne for at opnå det bedste resultat. Opstillingstid: ca. 25 min. Krævet antal personer til opstilling: 2 Oversigt over dele Kabine Pløkker (18 stk.) Yderdug Bæretaske Ekstra

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Elma DT 128. Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 6398 206 798 SE: 40 075 515 NO: 80 624 08

Elma DT 128. Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 6398 206 798 SE: 40 075 515 NO: 80 624 08 Elma DT 128 Dansk/Norsk manual Side 3-5 Svensk brukermanual Sida 6-8 English usermanual Page 9-11 DK: 6398 206 798 SE: 40 075 515 NO: 80 624 08 EAN: 5706445840151 Indhold Dansk/Norsk manual... 3 Introduktion...

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Gadeoptræden & Gademusik København 2010

Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræde og gademusik er velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt simple regler. GADEOPTRÆDEN I KØBENHAVN

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

PARATHOM / PARATHOM PRO MR16 Electric Transformer Compatibility

PARATHOM / PARATHOM PRO MR16 Electric Transformer Compatibility / PRO MR16 Electric Transformer Compatibility BASIC INFORMATION: 1. HOW CAN I UNDERSTAND THE FOLLOWING SHES? Compatibility to OSRAM s: -Series Circuit... Page 2 -Parallel Circuit... Page 3 Compatibility

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder

extreme Programming Kunders og udvikleres menneskerettigheder extreme Programming Software Engineering 13 1 Kunders og udvikleres menneskerettigheder Kunder: At sætte mål og få projektet til at følge dem At kende varighed og pris At bestemme softwarefunktionalitet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

SmartRadiator TM. Door/Window Sensor. Dør/Vindue Sensor. Operating Manual (Page 2) Brugermanual (Side 11) TrickleStar

SmartRadiator TM. Door/Window Sensor. Dør/Vindue Sensor. Operating Manual (Page 2) Brugermanual (Side 11) TrickleStar SmartRadiator TM Door/Window Sensor Operating Manual (Page ) Dør/Vindue Sensor Brugermanual (Side 11) TrickleStar Table of contents 1. Intended use...3. Overview...3 3. Preparing for mounting...4 4. Mounting...5

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere