Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø"

Transkript

1 Naturteam Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: I/S Danmarks Rostadion Bagsværd Hovedgade Bagsværd 24. marts 2015 Dispensation til skæring af undervandvegetation i Bagsværd Sø Gladsaxe Kommune meddeler hermed dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 1 3 til skæring af undervandsvegetation i I/S Danmark Rostadions robaner 1-6, afdriftssbane, omkring præmiebroen og broerne ved rocenteret, samt i 100 meter af den op til 50 meter brede returbane ved målområdet i Gladsaxe Kommunes del af Bagsværd Sø. Afgørelsen har været forelagt Miljøudvalget den 19. marts 2015 og offentliggøres i lokalavisen og på Gladsaxe Kommunes hjemmeside den 24. marts Lyngby Taarbæk Kommune behandler dispensation til skæring af undervandsvegetation i den del af robanerne, som ligger i Lyngby Taarbæk Kommune. Til afgørelsen af knyttet en række vilkår, jævnfør afsnit herom. Baggrund Gladsaxe Kommune og Lyngby Taarbæk Kommune har den 7. december 2014 modtaget en ny ansøgning fra I/S Danmarks Rostadion om skæring af undervandvegetation. I/S Danmarks Rostadion ansøger om at skære undervandsvegetation i robaner 1-6, afdriftssbane, i en op til 50 meter bred returbane samt omkring præmiebroen og broerne ved rocenteret (se bilag 1 Kortoversigt). Den tidligere dispensation fra 2012 er udløbet. Undervandsvegetationen har bredt sig yderligere og i 2014 voksede der undervandsplanter på 17% af Bagsværd Søs areal. Planterne er til gene for rosporten, som ønsker en mere permanent friholdelse af baneområdet. Afgørelse og vilkår Gladsaxe Kommune meddeler hermed dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til skæring af undervandsvegetation i robaner, afdriftbane, omkring præmiebro og broerne ved rocenteret, samt i 100 meter af den op til 50 meter brede returbane ved målområdet i Gladsaxe Kommunes del af Bagsværd Sø. Dispensationen fra 3 i lov om Naturbeskyttelse gives jævnfør 65, stk. 3 i samme lov. 1 Lov om Naturbeskyttelse. Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 951 af 3. juli 2013 med senere ændringer. J. nr. Naturbeskyttelse ( 3) Sag: B2015/

2 Dispensationen meddeles på følgende vilkår: 1. Skæring af undervandsvegetation må kun finde sted inden for de markerede områder på bilag 1 Kortoversigt. Skæring af undervandsvegetation omkring broer kan ske i en optil 5 meter bred bræmme på begge sider af præmiebroen og broerne ved rocentret. Derudover kan der skæres en 10 meter bred korridor fra broerne og til frit vand. 2. Skæring af undervandsvegetation skal gennemføres nænsomt i en dybde på maksimalt 60 cm og mindst 20 cm fra bunden, enten ved langsom skæring med fingerklipper monteret på arbejdsbåd, eller med skæreredskab på Truxor multimaskinen. 3. Planterne skal skæres over og må ikke rykkes op med rod, derfor skal både arbejdsbåden og Truxor multimaskinen sejle ved lav hastighed. 4. Det afklippede plantemateriale skal indsamles og fjernes fra søen, for at mindske søens næringsbelastning. 5. Rødderne og de nederste dele af undervandsplanterne må ikke beskadiges. 6. I/S Danmarks Rostadion skal føre driftsjournal med dato og areal, hvor der er foretaget skæring af undervandsvegetation. En gang årlig og senest når regattasæsonen slutter, skal driftsjournalen sendes til Gladsaxe Kommunes Naturteam sammen med oplysninger om mængden af opsamlet og bortskaffet undervandsvegetation og affaldsmodtager. 7. Dispensationens varighed er begrænset til 3 år, hvorefter forholdene i søen vil blive vurderet på ny. Metode I/S Danmarks Rostadion skal skære undervandsvegetationen i maksimalt 60 cm vanddybde med en dorro klipper monteret på en arbejdsbåd eller en klipper på deres Truxor multimaskine. Planterne opsamles af I/S Danmarks Rostadion med deres Truxor multimaskine med påmonteret gaffel. Planterne afvandes på en flydebro før de transporteres til godkendt affaldsmodtager. Begrundelse Bagsværd Sø er en beskyttet sø efter Naturbeskyttelseslovens 3, hvilket betyder, at der ikke må foretages ændringer i søens tilstand. Gladsaxe Kommune kan som naturmyndighed dispensere til mindre væsentlige ændringer, jævnfør Naturbeskyttelseslovens 65 stk. 3. Gladsaxe Kommune lægger i afgørelsen vægt på, at der ikke er tale om en væsentlig udvidelse af arealet med undervandsvegetation, hvori der ønskes skæring i forhold til tidligere dispensationer. Langt størstedelen af undervandsvegetationen i Bagsværd Sø findes uden for robaner, afdriftsbane og den op til 50 meter brede returbane (se bilag 2 Beskrivelse og vurdering). J. nr. Naturbeskyttelse ( 3) 2 Sag: B2015/

3 Der har været foretaget skæring af undervandsvegetation på Bagsværd Sø siden 2010, Udbredelsen af undervandsvegetation er steget fra 6,5% i 2009 til 17% i 2014 i samme periode. Den domminerende undervandsplante aks-tusindblad har vist sig særdeles robust, og skæring af planten kan være med til at øges dens udbredelse. Aks-tusindblad er en hurtigt voksende plante, der hurtigt skyder igen efter skæring, det er derfor nødvendigt med gentagne skæringer for at holde områder sejlbare. Specielt i og omkring målområdet er der nu store forekomster af undervandsvegetation, som skaber problemer for roerne, derfor gives der i denne dispensation tilladelse til at skære i 100 meter af den op til 50 meter brede returbane ved målområdet. Skæringen skal fortsat ske i en dybde på maksimalt 60 cm og minimum 20 cm fra bunden, da sigdybden i Bagsværd Sø, stadig er så dårlig, at planterne risikerer at dø, hvis de bliver skåret i større dybde. Skæring af undervandsvegetation i robaner, afdriftsbane, omkring præmiebro og broerne ved rocenteret, samt i det sidste 100 meter af den op til 50 meter brede returbane syd for robanerne vurderes ikke at være en hindring for en opretholdelse og yderligere spredning af undervandsvegetationen i Bagsværd Sø. Det er fortsat et klart ønske fra Gladsaxe Kommune, at rosporten skal have mulighed for at forsætte den lange tradition med roning på Bagsværd Sø, og også fremover kan benytte søen til rostævner under hensyntagen til naturværdierne. Med den store stigning i udbredelsen af undervandsvegetation i Bagsværd Sø, er det en forudsætning for rosportens aktiviteter, at de kan gennemføre et vist niveau af pleje i form af skæring af undervandsvegetation. Med denne dispensation og en eventuel dispensation fra Lyngby Taarbæk Kommune til skæring i deres del af robanerne, kan der i alt skæres i 9 % af undervandsvegetationen i Bagsværd Sø. Klagevejledning Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet jævnfør Naturbeskyttelseslovens 78. De klageberettigede er adressaten, grundejere, relevante offentlige myndigheder, samt lokale og landsdækkende foreninger og organisationer, som har beskyttelses af natur og miljø som hovedformål med flere, se 86 i samme lov. En eventuel klage skal oprettes direkte på Natur- og Miljøklagenævntes klageportal, som du finder på eller - søg efter 'Klageportal'. Klagen skal være oprettet på Natur- og Miljøklagenævnets klageportal senest 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort, altså senest den 21. april Vi kan oplyse, at det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en eventuel klage, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet på 500 kr. Nævnet vil opkræve gebyret ved oprettelsen af klagen. Vejledning om gebyrordningen og brug af klageportalen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er offentliggjort altså senest den 24. september J. nr. Naturbeskyttelse ( 3) 3 Sag: B2015/

4 Med venlig hilsen Peter Ibsen Gladsaxe Kommune Naturteam Rådhus Allé Søborg Vedlagt er: Bilag 1: Kortoversigt Bilag 2: Beskrivelse og vurdering Kopi er sendt til: Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Naturfredningsforening i Gladsaxe v. Kurt Loftkjær, Dansk Ornitologisk Forening, og Friluftsrådet, J. nr. Naturbeskyttelse ( 3) 4 Sag: B2015/

5 GLADSAXE KOMMUNE Naturteam Bilag 1 - Kortoversigt NOTAT Dato: 24. marts 2015 Af: Peter Ibsen 1 2 Figur 1: Oversigt over Bagsværd Sø med udbredelsen af undervandsvegetation i 2014 Kommunegrænse Robaner (1-6) Afdriftsbane hvori der må skæres undervandsvegetation. Returbane (op til 50 meter bred bane syd for robanerne, hvor rosporten ifølge reglementet for Bagsværd Sø har fortrinsret) Den del af robaner og returbanen (100 meter lang og op til 50 meter bred), hvori der må skæres undervandsvegetation. Præmiebro (1) se figur 2 og broer ved rocenter (2) se figur 3. Undervandsvegetationens udbredelse 2014 Spredt bestand Tæt bestand 5 meter J. nr. Naturbeskyttelse ( 3) 1 Sag: B2015/

6 Figur 2: Præmiebro Viser det 5 meter brede bælte hvori der kan fjernes undervandsvegetation ved præmiebroen. Viser de 5 meter brede bælter. Mulighed for at lave et 5 meter bredt bælte fra udløbsbroerne mellem bådene. Figur 3: Viser broerne ved rocenteret. Viser de 5 meter brede bælter, hvori der kan fjernes undervandsvegetation omkring broerne som beskrevet i Gladsaxe Kommunes Retningslinjer for pleje omkring broer. Hertil kommer en eller flere 10 meter brede bræmmer fra broerne og til frit vand. J. nr. Naturbeskyttelse ( 3) 2 Sag: B2015/

7 GLADSAXE KOMMUNE Naturteam Bilag 2 - Beskrivelse og vurdering NOTAT Dato: 24. marts 2015 Af: Peter Ibsen Indledning I/S Danmarks Rostadion ansøgte i 2009 første gang om skæring af undervandsvegetation i Bagsværd Sø. Gladsaxe Kommune og Lyngby Taarbæk Kommune meddelte begge den 4. maj 2010 dispensation til skæring af undervandvegetation i robaner, afløbsbane og i særlige tilfælde i en vendebane nord for robanerne ved målområdet. Dispensationen blev stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet den 27. juni Denne dispensation blev gjort gældende i tre år, da Gladsaxe Kommune og Lyngby Taarbæk Kommune gerne ville kunne ændre vilkårene, hvis indvirkningen på udbredelsen af undervandsvegetationen viste sig at være meget negativ. I 2010 dækkede undervandsvegetationen ca. 7% af Bagsværd Sø. Gladsaxe Kommune og Lyngby Taarbæk Kommune meddelte begge den 15. maj 2012 en ny dispensation til skæring af undervandsvegetation i Bagsværd Sø. Dispensationerne omfattede denne gang robaner, afløbsbane og en særlig bane til brug for afholdelse af World Cup Maraton i 2012 og World Cup Maraton i kano og kajak i Dispensationernes varighed blev igen sat til tre år, da udbredelsen af undervandsvegetation endnu ikke blev vurderet stabil. I 2012 dækkede undervandsvegetationen ca. 14% af Bagsværd Sø. Dispensationen udløb i Undervandsvegetationen har bredt sig ydereligere og i 2014 voksede der undervandsplanter på 17% af søens areal. Planterne er til gene for rosporten, som ønsker en mere permanent friholdelse af baneområde. 800m 2 85m 2 220m 2 220m 2 620m 2 Figur 1: Oversigt over hvor der kan fjernes undervandsvegetation omkring broerne ved rocenteret og størrelsen på arealerne. Dertil kommer i alt 215m 2 omkring præmiebroen. J. nr. Naturbeskyttelse ( 3) 1 Sag: B2015/

8 Derfor modtog Gladsaxe Kommune og Lyngby Taarbæk Kommune den 7. december 2014 en ny ansøgning fra I/S Danmarks Rostadion om skæring af undervandvegetation. I ansøgningen søger I/S Danmarks Rostadion om dispsensation til at skære undervandsvegetation i robaner, afløbsbane, returbane, samt omkring præmiebroen og broerne ved rocenteret. Gladsaxe Kommune har udarbejdet retningslinjer for pleje omkring broer. Dispensationen følger disse retningslinjer, og giver lov til at skære undervandsvegetationen i en fem meter bred bræmme på begge sider af broerne (se figur 1). Beliggenhed og ejerforhold Bagsværd Sø ejes af Gladsaxe Kommune, men er beliggende i både Gladsaxe Kommune og Lyngby Taarbæk Kommune. I/S Danmarks Rostadion anvender søen til stævner og træning. Til dette er der udlagt 6 permanente robaner af 2 km længde efterfulgte af en 50 meter afdriftsbane. Syd for banen ligger returbanen, som benyttes af roerne til at komme tilbage til startområdet. Returbanen er 2 km lang og op til 50 meter bred. Afdriftsbane, præmiebro og broerne ved rocenteret er beliggende på matrikel 82 og 62e, Bagsværd i Gladsaxe Kommune. Robaner og returbane er beliggende i Gladsaxe Kommune på matrikel 82, 83, 11t og 11u, Bagsværd og i Lyngby Taarbæk Kommune på matrikel 5, Frederiksdal, Sorgenfri. Vurdering og lovgivning Fredning Bagsværd Sø er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om fredning af Bagværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser af 26. juni Fredningen er ikke til hindring for, at der bliver foretaget skæring af undervandsvegetation. Naturbeskyttelsesloven Bagsværd Sø er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens 3 mod tilstandsændringer. Gladsaxe Kommune kan som naturmyndighed dispensere fra Naturbeskyttelseslovens 3, jævnfør lovens 65 stk. 3. Vandplan Bagsværd Sø er omfattet af vandplan 2.3 Øresund. Gladsaxe Kommune vurderer, at denne dispensation ikke er til hindring for, at Bagsværd Sø kan opfylde Vandplanens mål om god økologisk tilstand. Internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter Tilladelser efter Naturbeskyttelseslovens 3 er omfattet af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af vise arter 1. I henhold til 7 i denne bekendtgørelse skal der foretages en vurdering af, om projektet kan påvirke et Natura 2000 område væsentligt. Gladsaxe Kommune vurderer, at denne dispensation ikke vil påvirke et Natura 2000 område eller bilag 4 arter væsentligt. Udbredelse af undervandsvegetation i Bagsværd Sø 2014 Gladsaxe Kommune har kortlagt udbredelsen af undervandsvegetation i Bagsværd Sø siden Udbredelsen af undervandsvegetationen er steget fra 6,5% i 2009 til 17% i Undervandvegetationen i Bagsværd Sø har i hele perioden været domineret af planten akstusindblad, som er en almindelig vandplante i Danmark. Aks-tusindblad er rimelig hårdfør og spredes både vegetativt og med frø. Den præcise udbredelse af undervandsvegetation i Bagsværd Sø i 2014 fremgår af Bilag 1. 1 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder af visse arter, bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 med senere ændringer. J. nr. Naturbeskyttelse ( 3) 2 Sag: B2015/

9 Beregning af areal Areal (ha) % af søens areal Bagsværd Sø Areal med undervandsvegetation 20,23 17 % af areal m planter Areal med undervandsvegetation i robaner og afdriftsbane 1,12 5,5 i Gladsaxe Kommune Areal med undervandsvegetation omkring præmiebro 0,22 1,2 og broer ved rocenteret Areal med undervandsvegetation i de 100 meter af 0,20 1,0 den op til 50 meter brede returbane ved målområdet Areal med undervandsvegetation i robaner i Lyngby 0,27 1,3 Taarbæk Kommune Samlet areal 1,81 9 Seneste undersøgelse i 2014 af udbredelsen af undervandsvegetation i Bagsværd Sø viste, at undervandsvegetationen voksede på ca. 17% af søens areal svarende til 20,23ha. Gladsaxe Kommune meddeler dispensation til skæring af undervandsvegetation i I/S Danmark Rostadions robaner 1-6, afdriftssbane, omkring præmiebroen og broerne ved rocenteret, samt i 100 meter af den op til 50 meter brede returbane ved målområdet i Gladsaxe Kommunes del af Bagsværd Sø (se bilag 1). Lyngby Taarbæk Kommune behandler ansøgningen om dispensation til skæring af undervandsvegetation i den del af robanerne som er beliggende Lyngby Taarbæk Kommunes del af Bagsværd Sø. Da undervandvegetationen kun er tilstede i de sidste 150 meter af robanerne og i afdriftsbanen (1,12 ha i Gladsaxe Kommune og 0,27 ha i Lyngby Taarbæk Kommune), i de 100 meter af den op til 50 meter brede returbane ved målområdet (0,2 ha), samt arealet omkring broerne (0,22 ha) svarer dette til 1,81 ha ud af de i alt 20,23 ha undervandsvegetation, der findes i hele Bagsværd Sø, svarende til ca. 9 % af det samlede areal med undervandvegetation. Medregnet er ikke de op til fem 10 meter brede korridorer fra broerne og til frit vand, da det er uvist hvor lange de bliver og om det overhovedet er nødvendigt at skære her. Hvis de bliver etablereret vil de blive meget korte og de vil derfor ikke ændre væsentligt på det den samlede procent skåret undervandsvegetation. Konklusion I Gladsaxe Kommunes og Lyngby Taarbæk Kommunes første dispensationer fra 2010 til fjernelse af undervandsvegetation, meddelte vi tilladelse til at skære optil 7% af undervandsvegetationen i Bagsværd Sø. Denne dispensation indeholdt tilladelse til skæring i vendebane, som ikke længere er nødvendigt. Den nye dispensation holder sig meget tæt på de 7%. Undervandsvegetationens udbredelse i Bagsværd Sø er steget fra 6,5% i 2009 til 17% i 2014 og vurderes meget mindre sårbar end ved tidligere dispensationer. Den nye dispensation vurderes ikke at hindre en forsat vækst i udbredelsen af undervandsvegetation i Bagsværd Sø. Med dispensation fra Gladsaxe Kommune og en fra Lyngby Taarbæk Kommune til deres del af banerne, vil dette betyde der kan skæres i ca. 9% af den samlede undervandsvegetation i Bagsværd Sø. J. nr. Naturbeskyttelse ( 3) 3 Sag: B2015/

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr. 1486 af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune Indhold 1 Generelle

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Reguleringer af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Regulativ for Værebro Å

Regulativ for Værebro Å Roskilde Amt Regulativ for Værebro Å Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. REGULATIV FOR VÆREBRO Å... 5 1.1. Grundlaget for regulativet...

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere