Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram"

Transkript

1 Tilladelse til hestehold pa Stensbækvej 5 A, 6510 Gram Jf. 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (LBK nr af 04/12/2009) 17. april 2015 Haderslev Kommune

2 Indhold 1 Generelle forhold Afgørelse om tilladelse Ejer og driftsforhold Projektets omfang Husdyrbrugets ophør Offentlighed og høring Offentlighed og høring Baggrund for tilladelsen Afstandskrav Påvirkning af natur fra anlægget Anlæg Udbringningsarealer, afgræsningsarealer og husdyrgødning Bedste anvendelige teknik (BAT) Forurening og gener fra husdyrbruget Bilag

3 1 Generelle forhold 1.1 Afgørelse om tilladelse Haderslev Kommune meddeler tilladelse efter 10 i husdyrgodkendelsesloven 1 på Stensbækvej 5 A, 6510 Gram. Tilladelsen er udarbejdet på grundlag af virksomhedens ansøgning modtaget den 5. december 2014 samt supplerende oplysninger modtaget januar Der er ansøgt om tilladelse til etablering af et hestehold på 10 heste (<300 kg), 15 heste ( kg) samt 25 heste ( kg) svarende til 18,17 DE. Dyreholdet etableres i eksisterende bygninger. Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser også selv om disse regler evt. skærpes i forhold til denne godkendelse (Se bilag 1). Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen, og med de ændringer, der fremgår af denne tilladelses vilkår (Se bilag 2). Det er Haderslev Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt: Forebygger og begrænser forureningen fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet. Overholder bekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for ammoniak, lugt, fosfor og nitrat. Ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt. Ikke vil have en negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV, artsfredning eller af rødlister. Ikke vil have væsentlig virkning på de landskabelige værdier. Med denne tilladelse har Haderslev Kommune ikke taget stilling til eventuelle tilladelser og godkendelser efter anden lovgivning, som for eksempel byggeloven, miljøbeskyttelsesloven eller arbejdsmiljøloven. Dato for tilladelse: 17. april 2015 Anette Juel Nielsen Miljømedarbejder Natur og Landbrug, Haderslev Kommune Journal nr.: 14/38300 Kvalitetssikring: Håkon Karlsen, Haderslev Kommune 1 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug - LBK nr 1486 af 04/12/2009 3

4 1.2 Ejer og driftsforhold Dette afsnit indeholder ansøgers kontaktoplysninger samt oplysninger til identifikation af husdyrbruget. Ansøger Helle Kjærgaard Wibe Bedriftsoplysninger Stensbækvej 5 A Stensbækvej 5 A 6510 Gram 6510 Gram CVR nr Matrikler på ejendom Ejerlav Matrikel nr. Højrup Ejerlav, 182 m. fl. Højrup 1.3 Projektets omfang I dette afsnit redegøres kort for projektets omfang. Etablering og drift af dyrehold og anlæg For ejendom beliggende Stensbækvej 5 A, 6510 Gram søges der om 10 tilladelse til etablering af dyrehold med heste. Ansøgningen omfatter en anmeldelse af et hestehold på 10 heste (<300 kg), 15 heste ( kg) samt 25 heste ( kg) svarende til 18,17 DE. Der stilles vilkår om, at der skal føres en driftsjournal over dyreholdet. Driftsjournalen skal indeholde oplysninger om heste der er opstaldet, nye heste der opstaldes og heste der ikke længere opstaldes op ejendommen. Der skal for hestene angives hvilken vægtkategori de er omfattet af. Driftsjournalen skal fremvises til miljømyndigheden på forlangende og dokumentationen skal gemmes i minimum 5 år. Dyreholdet etableres i eksisterende stalde. Der er desuden en eksisterende ridehal på 840 m 2 og 2 ridebaner på hhv m 2 og 1600 m 2. Der etableres en ny møddingsplads på 300 m 2 med afløb til møddingssaftbeholder. Stald Størrelse Antal Staldsystem Dyretype Antal bokse Stald m² 8 Fast gulv uden afløb, med Heste 8 halm eller træspåner Stald m 2 28 Fast gulv uden afløb, med Heste 30 halm eller træspåner Stald m 2 12 Fast gulv uden afløb, med halm eller træspåner Heste 12 I bokse med halm foretages udmugning en gang om ugen. I bokse hvor der anvendes træspåner, fjernes gødningsklatter dagligt. 4

5 Alt tagvand fra ejendommen ledes til dræn. Sanitært spildevand fra beboelserne og staldbygningerne samt vand fra vask af heste ledes til offentlig kloak. Arealer Der hører ca, 27 ha ejet udbringningsareal til ejendommen, hvorpå husdyrgødningen fra de 18,17 DE på Stensbækvej 5A, udbringes. Dermed afsættes der gennemsnitligt husdyrgødning svarende til 0,67 DE/ha på ejendommens udbringningsarealer. Der udbringes husdyrgødning på ca. 20 ha, mens ca.7 ha kun bruges til afgræsning. Desuden er der 2 jordfolde på hhv. 540 og 570 m heste går ude 55 % af året og 25 heste går ude 8 % af året. Bedste anvendelige teknik Det fremgår af vejledningen til Husdyrloven, at når det gælder kravet om anvendelse af bedste tilgængelige teknik i sager der behandles efter 10 i Husdyrloven, er udgangspunktet, at den generelle regulering er tilstrækkelig, når der ikke er særlige forhold i forbindelse med beliggenheden. Omboende Nærmeste nabobeboelse er Stensbækvej 15, 6510 Gram der er pålagt landbrugspligt. Beboelsen ligger 113 meter øst for den nærmeste stald. Nærmeste samlede bebyggelse og byzone er Arnum, der ligger 200 meter fra ejendommen og nærmeste sommerhusområde ligger i en afstand af 10 km. Meddelelsespligt Haderslev Kommune gør opmærksom på, at der er meddelelsespligt. Det er kommunen, der vurderer, om fremtidige ændringer af bedriftens dyrehold eller staldindretning, opførsel af nye stalde eller opbevaringsanlæg skal udløse krav om ansøgning om ny tilladelse eller miljøgodkendelse. Udskiftning af arealer samt ændringer i ejerforhold skal ligeledes anmeldes til kommunen. Udnyttelse af tilladelsen Der gives 2 år til at udnytte tilladelsen, hvilket stilles som vilkår. Med udnyttet menes her, at der inden fristens udløb er indsat et dyrehold svarende til opstart af den ansøgte produktion. Fuld årsproduktion skal være opnået senest 3 år efter meddelt tilladelse. Haderslev Kommune gør opmærksom på, at hvis den meddelte tilladelse, ikke har været udnyttet helt eller delvist i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tilladelsen, der ikke har været udnyttet i seneste tre år, jf. 33 i husdyrgodkendelsesloven. Der stilles vilkår, som fastholder det ansøgte projekt. Vilkår 1) 2) Bedriften skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen, og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår. Tilladelsen bortfalder, hvis udvidelsen ikke er sat i gang inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Det anses for tilstrækkeligt, at der inden fristens udløb er påbegyndt indsat det nye dyrehold Det er tillige en forudsætning for overholdelse af fristen, at den udnyttelse, der er påbegyndt inden fristens udløb, fortsættes og 5

6 færdiggøres i et rimeligt tempo og normalt skal være afsluttet inden for et år efter fristens udløb. I modsat fald vil tilladelsen bortfalde. 3) 4) 5) 6) Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på husdyrbruget. Eventuelt driftspersonale skal være orienteret om godkendelsens indhold. Ændring af ejerforhold eller hvem, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget skal meddeles til Haderslev Kommune. Der må maksimalt opstaldes 10 heste (<300 kg), 15 heste ( kg) og 25 heste ( kg), svarende til 18,17 DE 2. Der skal føres en driftsjournal over dyreholdet. Driftsjournalen skal indeholde oplysninger om antal og vægtklasse for egne og opstaldede dyr. Driftsjournalen skal fremvises til miljømyndigheden på forlangende og dokumentationen skal gemmes minimum 5 år Husdyrbrugets ophør I dette afsnit gøres der rede for, hvilke tiltag der planlægges at udføre for at forebygge forurening i forbindelse med husdyrbrugets ophør. Haderslev Kommunes vurdering Haderslev Kommune vurderer, at en række tiltag i forbindelse med husdyrbrugets ophør er nødvendige til at undgå forureningsfare og til at sikre, at ejendommen ikke vil blive et attraktivt levested for eksempelvis rotter. Der er stillet vilkår om oprydning i forbindelse med bedriftens ophør, så risiko for forurening og gener i form af for eksempel lugt, fluer og skadedyr begrænses, og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende stand ved evt. ophør af husdyrholdet. Det er kommunen, som vurderer, om foranstaltningerne er tilstrækkelige og om en tilfredsstillende stand er opnået inden for en rimelig tidsfrist. Vilkår 7) 8) Ophør af husdyrbruget skal meddeles til Haderslev Kommune. Ved ophør af husdyrbruget skal der foretages en oprydning, som kan accepteres af Haderslev Kommune, herunder rengøring af staldanlæg og bortskaffelse af kemikalier til godkendt modtager mv. Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning. Alle opbevaringsanlæg til foder skal tømmes. Alle erhvervsmæssige olietanke skal tømmes, hvis de ikke længere er i brug. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald mv. skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer. 1.4 Offentlighed og høring I dette afsnit gøres der rede for inddragelsen af offentligheden i forbindelse med denne afgørelse. 2 Beregnet efter Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. BEK nr. 915 af 27/06/2013, bilag 1, afsnit F. 6

7 1.4.1 Offentlighed og høring Høring af naboer og parter Naboer og parter, samt ansøger selv blev orienteret om udkastet til tilladelse den 25. marts 2015 med en frist på 3 uger til at indsende bemærkninger. Kommunen modtog ingen bemærkninger. Offentliggørelse og klagevejledning Tilladelsen af 17. april 2015 for Stensbækvej 5A, 6510 Gram i henhold til 10 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug, vil blive annonceret på kommunens hjemmeside -> Politik og dialog -> Høringer og afgørelser. Der er mulighed for at klage over kommunens afgørelse jf. husdyrgodkendelseslovens Klagefristen er fire uger, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være modtaget senest mandag den 18. maj Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af Klageportalen ligger på og Du logger på eller ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Haderslev Kommune, som har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, Simmerstedvej 1A, 1., 6100 Haderslev eller Haderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Søgsmål kan anlægges for domstolene i henhold til 90 i Lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug mv. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter miljøgodkendelsen er offentliggjort eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at den endelige administrative afgørelse foreligger. Haderslev Kommune gør opmærksom på, at der i medfør af Offentlighedslovens 7 er mulighed for aktindsigt i sagen. Tidspunktet for eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med Haderslev Kommune på Underretning Orientering om denne afgørelse er sendt til følgende: Implicerede parter: Ansøger: Helle Kjærgaard Wibe Naboer og parter: John Thomsen, Dæmningen 5, 1., 6500 Vojens DAN-PROPERTY ApS, Gl. Spandet Vej 5, 6760 Ribe Tommy Schmidt Lauridsen, Stensbækvej 11, 6510 Gram 3 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug LBK nr af 04/12/2009 7

8 Carsten Nandke Nielsen, Stensbækvej 13, 6510 Gram Olav Laurids Rudolph og Jytte Rudolph, Stensbækvej 13A, 6510 Gram Birthe Sophie Schmidt og Djon Schmidt, Stensbækvej 13B, 6510 Gram Anette Tranberg Nielsen og Jesper Chrestensen, Stensbækvej 14B, 6510 Gram Kim Evald og Nina Larsen, Stensbækvej 15, 6510 Gram Entreprenørfirmaet Otto Chrestensen, Stensbækvej 16, 6510 Gram Anette Sørensen og Christian Lausten Sørensen, Stensbækvej 19, 6510 Gram Dirch Møller, Sønderportsgade 14, 676 Ribe Frank Laurits Sigurd Hansen, Teglværksvej 1, 6510 Gram Michael Skov Hermansen og Wendy Friis Jensen, Teglværksvej 2, 6510 Gram Skaiste Vievesis og Rimgaudas Vievesis, Teglværksvej 3, 6510 Gram Gert Søgaard Hansen og Kasper Søgaard Hansen, Teglværksvej 4, 6510 Gram Erling Wind Chrestensen og Lenette R. Kruse D. Schmidt, Teglværksvej 5, 6510 Gram Eduard Peter Petersen og Anette Jensen Petersen, Vestergade 53, 6510 Gram Som med vedhæftet fil: Danmarks Naturfredningsforening, Det Økologiske råd, Blegdamsvej 4B, 2200 København N DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København V. Som med link til kommunens hjemmeside: Embedslægerne i Region Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Danmarks Fiskeriforening, Nordensvej 3, 7000 Fredericia Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Wormstrupvej 2, 7540 Haderup Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postboks 12188, 1017 København K. Lokalafd. Danmarks Naturfredningsforening Haderslev, Bent Karlsson, Højgårdsvej 9, Brøndlund, 6500 Vojens Lokalafd. Danmarks Sportsfiskerforbund, Tom Donbæk, Vestergade 25, 6510 Gram Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten DOF Sønderjylland v/ Jørn V. Sørensen, Kongevej 64, 6100 Haderslev 8

9 2 Baggrund for tilladelsen Som baggrund for denne tilladelse er der sket en vurdering af de 10 spørgsmål, som ansøger har besvaret i ansøgningen: Der er i ansøgningen vurderet, at projektet opfylder betingelserne for, at der kan svares ja til 8 af tilladelsesskemaets 10 spørgsmål om miljø, natur, landskab og naboforhold. Der er svaret nej til spørgsmål nr. 2 og 10. Se bilag 15. Udgangspunktet for Kommunens vurdering er, at det ansøgte ikke vil have væsentlig virkning på miljøet, hvis der kan svares ja til alle 10 spørgsmål om miljø, natur, landskab og naboforhold i skemaet. Der er i denne konkrete sag ikke særlige forhold der kræver mere skønsmæssige vurderinger, da der ikke bygges nyt. Spørgsmål 1 og 2 har Haderslev Kommune kommenteret i kapitel 2. 1 Afstandskrav. Spørgsmål 3 har Haderslev Kommune behandlet i kapitel 2.2 Påvirkning af natur. Spørgsmål 5 og 10 har Haderslev Kommune behandlet i kapitel 2.3 Anlæg. Spørgsmål 4, 6, 7, 8 og 9, har Haderslev Kommune behandlet i kapitel 2.4 Udbringningsarealer og husdyrgødning. Herudover er der sket en vurdering af projektet i forhold til husdyrgodkendelseslovens 27 og 32. På baggrund af en konkret vurdering af disse forhold er der opstillet vilkår, som skal sikre, at etablering af husdyrproduktionen på Stensbækvej 5A, 6510 Gram forebygger og begrænser forurening fra husdyrbrugets anlæg og arealer ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Endvidere at ejendommen med hesteholdet kan drives på stedet uden væsentlige indvirkninger på miljøet og uden at påvirke lokalområdet. Denne vurdering sker under kapitlerne; 2.1 Afstandskrav, 2.2 Påvirkning af natur, 2.3 Anlæg, 2.4 Udbringningsarealer og husdyrgødning, 2.5 Bedste anvendelige teknik samt 2.6 Forurening og gener fra husdyrbruget. 2.1 Afstandskrav Vurdering af spørgsmål 1 og 2, samt 20 i husdyrgodkendelsesloven. Haderslev Kommune vurderer, at der skal svares "nej" til spørgsmål Overholder stalde, gødningsopbevaringsanlæg o. lign afstandskravene angivet i 8 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, til vandforsyningsanlæg, vandløb og søer, veje, levnedsmiddelvirksomhed, beboelse og naboskel? Ad.1) Ja. Afstandskravene har baggrund i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Lov nr af ), 8. Denne paragraf omhandler afstandskrav ved etablering af stalde og lign. samt gødningsanlæg for husdyrbrug for mere end 3 DE. Da der ifølge ansøgningen ikke bygges nyt, skal der ikke tages højde for disse afstandskrav, da disse således kun er gældende ved etableringer. Det har indgået i Haderslev Kommunes vurdering, at stald 2 er sammenbygget med ejendommens beboelse og stald 3 er sammenbygget med medarbejderbolig samt at stald 6 ligger i skel til offentlig vej, og dermed ikke ville overholde afstandskravet på 15 meter for nye stalde. Den offentlige vej er en blindvej, der kun betjener ejendommen Stensbækvej 5A. Stald 3 ligger ca. 15 meter fra naboskel og overholder dermed ikke afstandskravet på 30 meter for nye stalde. Der er et eksisterende levende hegn i skellet. 9

10 De øvrige afstande er overholdt. 2. Er anlæggene placeret i større afstand end angivet i 20 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, i forhold til gener for omgivelserne? Ad 2) Nej. Afstandene i 20 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug er ikke overholdt. Dyreholdet overholder ikke afstandskravene til samlet bebyggelse og eksisterende byzone, idet der er mindre end 300 meter til byzone. Afstand til byzone Haderslev Kommune vurder, at det relativt lille hesteholdt på 18,17 DE, ikke vil føre til risiko for forurening eller væsentlige gener for omgivelserne. Dette begrundes med den relativt store afstand fra stald (200 m) til byzone samt at der er foretaget en vejledende lugtberegning, der viser at lugtgeneafstanden til byzone er 96 m. Der stilles vilkår om, at møddingen skal være overdækket. Overdækningen skal være nem at fjerne, når der skal tilføres gødning til møddingspladsen, samt let at overdække igen. For at sikre de omkringboende stilles desuden vilkår om, at der foretages fluebekæmpelse. 2.2 Påvirkning af natur fra anlægget Vurdering af spørgsmål 3, samt 21 i husdyrgodkendelsesloven. Spørgsmål 3 i ansøgningsskemaet: 3. Ligger anlæggene mere end 300 m fra de beskyttede naturtyper, som er omfattet af kategori 1, 2 eller 3, som angivet i bilag 3, punkt A? Ad 3) Ja. Anlægget ligger mere end 300 m fra beskyttede naturtyper. Ammoniakemission fra anlæg og lager Det ansøgte dyrehold er på 18,17 DE Heste. 25 heste går ude 55 % af året og 25 heste går ude 8 % af året. Hestene går på 7 ha udenfor udbringningsarealet. Med et dyrehold på 18,17 DE og en overdækket møddingsplads vurderes det, at der ikke vil være ammoniakemission fra ejendommen, som kan påvirke den omkringliggende natur, som i øvrigt også ligger mindst 400 m fra ejendommen. Forekomst af kategoriseret natur ved anlæg Kortbilag 5 viser kategori naturtypers beliggenhed i forhold til anlægget og arealerne. Der findes ingen kategori 1, 2 eller 3 naturtyper indenfor 300 m fra Stensbækvej 5A og det nærmeste kategori natur er kategori 3 moser, som ligger hhv. 433 m sydvest og 548 m nordøst for ejendommen. Med 50 heste svarende til 18,17 DE vurderes det, at naturområderne ikke vil modtage ammoniakdeposition fra det ansøgte. Det vurderes således, at ammoniakemmisionen fra anlægget vil være lav og langt under 1 kg N/ha/år i mer-deposition, som er lovkravet til kategori 3 natur og moserne vil således ikke blive påvirket af udvidelsen på Stensbækvej 5A. 10

11 Forekomst af beskyttet natur, jf. 3 i naturbeskyttelsesloven ved anlæg Indenfor ca. 500 m fra ejendommen findes moser og vandhuller, beskyttet jf. naturbeskyttelseslovens 3, hvoraf kun to vandhuller ligger indenfor 300 m fra anlægget, se kortbilag 6, som viser 3 naturtypers beliggenhed i forhold til anlægget og arealerne. Med det aktuelle dyrehold, hvor en stor del er udegående det meste af året vurderes det, at ammoniakemission fra anlægget ikke kan medføre en ændring i vandhullernes naturtilstand. International beskyttet natur Habitatbekendtgørelsen 4 udpeger en række internationale naturbeskyttelsesområder. De internationale naturbeskyttelsesområder kaldes Ramsarområder, Fuglebeskyttelsesområder og Habitatområder alt efter, om de er beskyttet efter Ramsarkonventionen eller efter EU s fuglebeskyttelses- og habitatdirektiver, og de tre typer områder går under fællesbetegnelsen Natura 2000-områder. Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte naturtyper og i Danmark hjemmehørende arter. De udpegede arter omtales normalt som bilag IV-arter, fordi de er opført på habitatdirektivets bilag IV. Ifølge Habitatbekendtgørelsen er kommunen forpligtet til at lave en række vurderinger i forhold til Natura 2000-områderne og bilag IVarterne, før den kan udstede en miljøgodkendelse efter husdyrloven Bilag 7 viser Natura 2000-område og bilag IV-arter i forhold til anlægget og arealerne. Natura 2000 Der findes ingen Natura 2000 områder i nærheden af Stensbækvej 5A. Det nærmeste Natura 2000 område er nr. 93 Lindet Skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovdrup Skov, som ligger over 4 km syd for ejendommen og de tilhørende arealer. Det er udpeget som både fuglebeskyttelsesområde nr. 66 og habitatområde nr. 82. Området ligger så langt væk fra Stensbækvej 5A, at dyreholdet ikke kan påvirke udpegningsgrundlaget. Bilag IV arter. I habitatdirektivets Bilag IV er opført en række arter, som skal ydes streng beskyttelse overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede habitatområder. Det indebærer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. Omkring Stensbækvej 5A og arealerne til Stensbækvej 5A findes der ingen registrerede observationer af bilag IV-arter. Det vurderes dog, at der findes arter opført på habitatdirektivets bilag IV i området. Bilag IV arter, som kan findes i Haderslev Kommune er nærmere beskrevet i bilag 9 og i kortbilag 7 er registreringer af bilag IV arter angivet. Samlet vurderes ammoniakdeposition fra anlægget og ammoniakdeposition og afstrømning fra udbringningsarealerne i det ansøgte projekt ikke at udgøre en væsentlig påvirkning af de 4 Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 408 af 1. maj

12 nærmeste Natura 2000-områdes udpegningsgrundlag. Ligeledes vurderes det, at ammoniakdeposition fra det ansøgte projekt og udbringning af husdyrgødning ikke vil skade arter opført på habitatdirektivets bilag IV. 2.3 Anlæg Vurdering af spørgsmål 5 og 10, samt 22 i husdyrgodkendelsesloven. 5. Ligger anlæggene uden for registrerede og udpegede lavbundsarealer? Ad 5) Ja. Husdyrbrugets anlæg ligger udenfor registrerede og udpegede lavbundsarealer. Dermed er dette krav opfyldt. 10. Ligger nye anlæg og udvidelser af eksisterende anlæg uden for områder med landskabelig værdi eller værdifulde kulturmiljøer? Ad 10) Nej. Der etableres en ny møddingsplads og møddingssaftbeholder. Det har indgået i Kommunens vurdering, at det eksisterende anlæg ligger delvis indenfor værdifulde landskaber, og hele anlægget ligger indenfor udpegningen af uforstyrrede landskaber i Kommuneplan Den nye møddingsplads etableres, hvor den gamle lå på ansøgningstidspunktet og møddingssaftbbeholderen etableres i umiddelbar tilknytning hertil og opad eksisterende bygning Ejedommens bygninger er omgivet af levende hegn. Det vurderes, at de nye anlæg og etablering af dyreholdet, ikke vil påvirke det værdifulde og uforstyrrede landskab. 2.4 Udbringningsarealer, afgræsningsarealer og husdyrgødning Vurdering af spørgsmål 4, 5, 6, 7, 8 og Ligger udbringningsarealerne uden for arealer med et direkte fald på 12º eller mere ned til søer og vandløb udover de 20 meter som fremgår af 30, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.? Ad 4) Ja. Der er ikke indenfor udbringningsarealerne, arealer med et direkte fald på 12 eller mere ned til søer og vandløb. Dermed er dette krav opfyldt. 6. Ligger udbringningsarealerne uden for nitratklasserne 2 og 3, som angivet i bilag 3, punkt D, nr. 1? Ad 6) Ja. Udbringningsarealerne ligger uden for oplande til nitratklasserne 2 og 3. Dermed er dette krav opfyldt. 7. Ligger udbringningsarealerne uden for fosforklasserne 2 og 3, som angivet i bilag 3, punkt C? Ad 7) Ja. Udbringningsarealerne ligger uden for lavbundsarealer og drænede lerjorde, der afvander til Natura 2000-områder overbelastet med fosfor. 8. Ligger udbringningsarealerne uden for nitratfølsomme indvindingsområder og områder der ved zonering er konstateret at være nitratfølsomme, og som på et senere tidspunkt vil blive fastlagt som nitratfølsomt indvindingsområde og blive omfattet af en indsatsplan, som angivet i bilag 3, punkt D? Ad 8) Ja. Alle udbringningsarealerne ligger udenfor nitratfølsomt indvindingsområde/indsatsområde med hensyn til nitrat. Derfor er dette krav opfyldt. 12

13 9. Ligger husdyrbruget uden for fredede områder, Natura 2000-områder eller beskyttede naturarealer? Ad 9) Ja, husdyrbruget og dets arealer ligger udenfor disse områder. Afsætning af husdyrgødning på bedriftens areal 25 heste går ude 55 % af året og 25 heste går ude 8 % af året. Der stilles vilkår om, at der højes må afsættes gødning fra 18,17 DE heste ved afgræsning og udbringning på de ca. 27 ha ejet udbringningsareal. Det ansøgte vil medføre et dyretryk på 0,67 DE/ha (18,17 DE / 27 ha). Der udbringes husdyrgødning på ca. 20 ha, mens ca. 7 ha kun bruges til afgræsning. Græsningsarealet er angivet i bilag 4. Forekomst af lavbundsarealer Ingen af udbringningsarealer er registreret i lavbundsarealer. Nitrat til overfladevand Udbringningsarealerne ligger udenfor nitratklasser og indenfor oplandet til Natura området Knude Dyb. Her har husdyrtrykket været faldende siden 2007 og der skal således ikke stilles skærpede krav til udledning af kvælstof til overfladevande. Bilag 8 viser arealernes beliggenhed i forhold til nitratklasser Nitrat til grundvand Ingen af ejendommens udbringningsarealer ligger indenfor nitratfølsomme indvindingsområder, se bilag 8. Fosfor Alle arealerne er grovsandede jorder og ligger derfor i fosforklasse 0 (bilag 8). Der stilles kun krav til fosfor i henhold til husdyrgødningsbekendtgørelsens generelle regler om harmonikrav. Arealerne ligger i øvrigt udenfor søoplande, se bilag 7. Forekomst af natur ved udbringningsarealer Natur ved udbringningsarealer fremgår af kortbilag 5 og 6. Udbringningsarealerne grænser ingen steder direkte op til beskyttede naturarealer og der findes ingen registrerede bilag IV arter i området omkring udbringningsarealerne. Det nærmeste er et vandhul, som findes øst for det nordligste areal med ca. 10 meters afstand. Der er ingen terrænfald på over 6 grader og udbringning vurderes ikke at påvirke vandhullets naturtilstand. Udbringning af husdyrgødning på det ansøgte areal vurderes at kunne ske, uden påvirkning af naturområders naturtilstand og uden at påvirke potentielle bilag IV arter og deres yngle- og rasteområder. Fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger Der er ingen udbringningsarealer i tilknytning til fortidsminder eller indenfor beskyttelseszonen på 100 meter. Der sker ingen landskabsmæssige ændringer som følge af projektet, eftersom der ikke opføres nye bygninger. Beskyttede sten- og jorddiger der ligger i forbindelse med udbringningsarealerne kan ses på bilag 6. I den forbindelse gøres der opmærksomt på at diget 13

14 er omfattet af Museumslovens 29a, beskyttede jorddiger ikke må beskadiges og heller ikke jorddigets fod. Det vurderes, at planforholdene ikke har betydning for gennemførelse af det ansøgte projekt. Vilkår 9) Der må tilføres husdyrgødning fra højst 18,17 DE heste på bedriftens afgræsnings og udbringnings arealer. Ved tilsyn skal der foreligge dokumentation herfor for de seneste 5 år, f.eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber. 10) Møddingen skal være overdækket. Overdækningen skal være nem at fjerne, når der skal tilføres gødning til møddingspladsen, samt let at overdække igen 2.5 Bedste anvendelige teknik (BAT) Vurdering af 19 i husdyrgodkendelsesloven. BAT princippet er en forpligtigelse til vælge den bedst tilgængelige teknologi som, set ud fra en helhedsvurdering, forebygger og begrænser virksomhedens forurening mest muligt under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Haderslev Kommune vurderer, at når det gælder kravet om anvendelse af BAT for husdyrbrug, der søger en tilladelse efter 10 i Husdyrloven, er udgangspunktet, at den generelle regulering er tilstrækkelig, når der ikke er særlige forhold, der taler for yderligere BAT tiltag. Det vil sige, at husdyrbruget overholder den til enhver tid gældende husdyrgødningsbekendtgørelse, som fastsætter minimumskrav til indretning af stalde, kapacitet af gødningsopbevaringsanlæg, krav til opbevaring af gødning, ensilage, spildevand mv., krav til indretning af afløb og til drift samt vedligeholdelse. Bekendtgørelsen indeholder også harmoniregler. Etablering af hesteholdet sker i eksisterende staldanlæg. Det er således Haderslev Kommunes vurdering, at der ikke er grundlag eller proportionalt at kræve særlige vilkår for yderligere BAT tiltag end det den generelle lovgivning fastlægger. 2.6 Forurening og gener fra husdyrbruget Affaldshåndtering: Det vurderes, at hvis virksomheden håndterer og bortskaffer affald i overensstemmelse med retningslinjerne i kommunens regulativer, sikres der korrekt affaldshåndtering, hvorfor der ikke er behov for yderligere krav på dette område. Lugt: Nærmeste nabobeboelse er Stensbækvej 15, der er pålagt landbrugspligt, beboelsen ligger 113 meter øst for den nærmeste stald. Nærmeste samlede bebyggelse og byzone er Arnum, der ligger 200 meter fra ejendommen og nærmeste sommerhusområde ligger i en afstand af 10 km. Haderslev Kommune har i foretaget en teoretisk vejledende beregning af lugt for at vurdere lugt og gener fra stalde. Ifølge lugtberegningerne er den samlede ukorrigerede geneafstand 30,33 meter til nærmeste enkeltbolig, 53,92 meter til nærmeste samlede bebyggelse og 95,92 meter til nærmeste byzone. Genekriterierne er dermed overholdt. 14

15 Konsekvensradius for ejendommens lugtafgivelse er beregnet til 96,03 meter. Konsekvensområdet er defineret som det område, hvor lugt i det væsentlige kan registreres. Uden for konsekvensområdet kan registrerbar men ikke genegivende lugt undtagelsesvist forekomme, uden at dette medfører direkte gene for omkringboende. Fluer og skadedyr: Der skal grundlæggende være en god staldhygiejne og gødningshåndtering med fjernelse af gødning og foderrester. For at sikre de omkringboende stilles der vilkår om, at der til stadighed skal foretages fluebekæmpelse efter de nyeste retningslinjer for fluebekæmpelse fra Statens Skadedyrslaboratorium. Husdyrbrug kan være plaget af rotter, da de har relativt gode levemuligheder i stalde og i lagerrum. Forebyggende bør stalde, foderlagre og andre anlæg holdes i forsvarlig rottesikret stand for ikke, at give rotterne gode levemuligheder. Konstateres der rotter, er det husdyrbrugets pligt, at anmelde dette til kommunen for at få foretage den nødvendige rottebekæmpelse. Støv Brug af ridebanerne og jordfolde kan give anledning til gener, hvis de støver. Der stilles derfor vilkår til, at brug af ridebanerne og jordfoldene ikke må give anledning til støvgener på naboejendommene. Støj fra anlæg, maskiner, transport og lys: Øget lysmængde samt støj fra anlæg og maskiner, i forbindelse med etablering af dyrehold, forventes ikke at give væsentlige gener for naboerne, grundet afstanden til de omkringboende. Gener: Det er Haderslev Kommunes vurdering, at den ansøgte etablering af hestehold, med de afstande der er til omkringboende, kan ske uden væsentlige gener for nærmeste nabo samt for borgere i byzone m.v. Vilkår 11)På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod fluer. Fluebekæmpelse skal som minimum ske i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Skadedyrslaboratoriet; 12)Opbevaring af foder og affald skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr på ejendommen. 13) Sandet på ridebanerne og jordfoldene skal befugtes, hvis det er nødvendigt, for at undgå støvgener på naboejendomme. 14)Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning mv., så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr på ejendommen. 15

16 3 Bilag Bilag 1 Grundlag for vilkår og lovgivning Bilag 2 Oversigt over vilkår Bilag 3 Kort over anlæg Bilag 4 Kort med græsningsarealer og udbringningsarealer Bilag 5 Kort over kategoriseret natur ved anlæg og arealer Bilag 6 Kort over 3 natur ved anlæg og arealer Bilag 7 Kort over søoplande, Natura 2000 og Bilag IV arter Bilag 8 Kort over udbringningsarealer i forhold til nitrat- og fosforklasser samt nitratfølsomme indvndingsoplande Bilag 9 Potentielle bilag IV arter i Haderslev kommune Bilag 10 Ansøgningen

17 Bilag 1 Grundlag for vilkår og lovgivning Gældende lovgivning og generelle regler for driften af landbrugsejendommen og håndtering af diverse produkter anvendt på ejendommen skal være kendte og skal følges af husdyrbruget. Godkendelsens vilkår er meddelt med baggrund i kommunens vurderinger og følgende af Miljøstyrelsens love, bekendtgørelser, vejledninger og orienteringer: Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug LOV nr af 20/12/2006 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug LBK nr af 04/12/2009 (Husdyrgodkendelsesloven). Vejledning 2006 om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Vejledning nr. 2/2001 Luftvejledningen Vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder Vejledning nr. 6/1984 Måling af ekstern støj fra virksomheder Vejledning nr. 6/1997 om kontrol af gyllebeholdere Vejledning om logbog for beholdere med flydende husdyrgødning Vejledning nr. 7/1993 om Erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.m. Vejledning nr. 3/1994 om tilsyn med landbrug Vejledning nr. 12/1992 Om håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven Vejledende retningslinjer for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde udgivet af FMK Lovgivning Udover vilkårene i denne miljøgodkendelse er husdyrbruget underlagt de til enhver tid gældende bestemmelser i gældende love og bekendtgørelser. Nedenstående liste giver et overblik over gældende lovgivning på afgørelsestidspunktet, samt relevante regulativer og planer, som husdyrbruget endvidere er underlagt. Populærtitler som anvendes i miljøgodkendelsen er angivet i parentes. Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug LOV nr af 20/12/2006 Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug LBK nr af 04/12/2009 (Husdyrgodkendelsesloven). Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse - BEK nr. 879 af 26/06/2010 (Miljøbeskyttelsesloven) Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse LBK nr. 951 af 03/07/2013 (Naturbeskyttelsesloven) Bekendtgørelse af lov om vandløb LBK nr. 927 af 24/09/2009 (Vandløbsloven) Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug BEK nr af 08/11/2013 (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. BEK nr. 915 af 27/06/2013 (Husdyrgødningsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om affald BEK nr 1309 af 18/12/2012 (Affaldsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand BEK nr af 14/12/2012 Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines BEK nr af 21/12/2011 (Olietanksbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter BEK nr. 408 af 01/05/

18 Bekendtgørelse af museumsloven LBK nr af 14/12/2006 (Museumsloven) Lov om randzoner LOV nr. 591 af 14/06/2011 (Randzoneloven) Lov nr. 606 af 12/06/2013 om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) Regulativ for erhvervsaffald, Haderslev Kommune af 14/06/2012. Regulativ og yderligere oplysninger kan findes på -> Erhverv -> Erhvervsaffald (Regulativ for erhvervsaffald) Kommuneplan 2013, Haderslev Kommune. Kommuneplanen kan finde på kommuneplan2013.haderslev.dk Regionplan , Sønderjyllands Amt. Regionplanen der i dag er ophævet til landsplandirektiv kan findes på naturstyrelsens hjemmeside. 18

19 Bilag 2 Oversigt over vilkår 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Bedriften skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen, og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår. Tilladelsen bortfalder, hvis udvidelsen ikke er sat i gang inden 2 år fra denne afgørelses meddelelse. Det anses for tilstrækkeligt, at der inden fristens udløb er påbegyndt indsat det nye dyrehold Det er tillige en forudsætning for overholdelse af fristen, at den udnyttelse, der er påbegyndt inden fristens udløb, fortsættes og færdiggøres i et rimeligt tempo og normalt skal være afsluttet inden for et år efter fristens udløb. I modsat fald vil tilladelsen bortfalde. Et eksemplar af tilladelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på husdyrbruget. Eventuelt driftspersonale skal være orienteret om godkendelsens indhold. Ændring af ejerforhold eller hvem, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget skal meddeles til Haderslev Kommune. Der må maksimalt opstaldes 10 heste (<300 kg), 15 heste ( kg) og 25 heste ( kg), svarende til 18,17 DE. Der skal føres en driftsjournal over dyreholdet. Driftsjournalen skal indeholde oplysninger om antal og vægtklasse for egne og opstaldede dyr. Driftsjournalen skal fremvises til miljømyndigheden på forlangende og dokumentationen skal gemmes minimum 5 år. Ophør af husdyrbruget skal meddeles til Haderslev Kommune. Ved ophør af husdyrbruget skal der foretages en oprydning, som kan accepteres af Haderslev Kommune, herunder rengøring af staldanlæg og bortskaffelse af kemikalier til godkendt modtager mv. Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning, der bortskaffes efter regler om udbringning af husdyrgødning. Alle opbevaringsanlæg til foder skal tømmes. Alle erhvervsmæssige olietanke skal tømmes, hvis de ikke længere er i brug. Restkemikalier, olieaffald, medicinaffald mv. skal bortskaffes i henhold til kommunens affaldsregulativer. Der må tilføres husdyrgødning fra højst 18,17 DE heste på bedriftens afgræsnings og udbringnings arealer. Ved tilsyn skal der foreligge dokumentation herfor for de seneste 5 år, f.eks. i form af kopier af de indsendte gødningsregnskaber. Møddingen skal være overdækket. Overdækningen skal være nem at fjerne, når der skal tilføres gødning til møddingspladsen, samt let at overdække igen På ejendommen skal der foretages en effektiv fluebekæmpelse og forebyggende foranstaltninger mod fluer. Fluebekæmpelse skal som minimum ske i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Skadedyrslaboratoriet; Opbevaring af foder og affald skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr på ejendommen. Sandet på ridebanerne og jordfoldene skal befugtes, hvis det er nødvendigt, for at undgå støvgener på naboejendomme. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning mv., så der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr på ejendommen. 19

20 Stensbækvej 5A Bilag 3 Kort over anlæg 20

21 Bilag 4 Kort med græsningsarealer og udbringningsarealer 21

22 Bilag 5 Kort over kategoriseret natur ved anlæg og arealer 22

23 Bilag 6 Kort over 3 natur ved anlæg og arealer 23

24 Bilag 7 Kort over søoplande, Natura 2000 og Bilag IV arter 24

25 Bilag 8 Kort over udbringningsarealer i forhold til nitrat- og fosforklasser samt nitratfølsomme indvndingsoplande 25

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

God praksis for skovarealer med flagermus

God praksis for skovarealer med flagermus God praksis for skovarealer med flagermus 1 God praksis for skovarealer med flagermus 2 God praksis for skovarealer med flagermus INDHOLD KAPITEL 1 INTRODUKTION 4 Indledning 4 Formålet med vejledningen

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt. supplering af beslutningsgrundlag for Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 390 Offentligt supplering af beslutningsgrundlag for GUDENÅENS PASSAGE VED TANGEVÆRKET Titel: Supplering af beslutningsgrundlag for Gudenåens passage

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Naturplan Danmark. Vores fælles natur

Naturplan Danmark. Vores fælles natur Naturplan Danmark Vores fælles natur Oktober 2014 Naturplan Danmark 1 Vores fælles natur, side 3 1. Regeringens vision for vores fælles natur, side 5 2. Et grønt danmarkskort giver klar retning for naturen,

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger

Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om tilsyn med fortidsminder og sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet Kulturarvsstyrelsen Juni 2009 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Kulturministeriet, Kulturarvsstyrelsen 2009 Redaktion: Jette Bang

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger 1 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Maj 2001 2 VEJLEDNING OM BESKYTTEDE STEN- OG JORDDIGER Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø-

Læs mere

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1

Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Punkt nr. 10 - Medfinansiering til Interregprojekt om European Spallation Source (ESS) Bilag 1 - Side -1 af 1 Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Web www.regionh.dk

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed 4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed Indledning Danmark hører til blandt de lande, hvis natur i særlig grad er under påvirkning af en intensiv arealudnyttelse. Historisk set er dette forhold et resultat af

Læs mere

Håndbog om Miljø og Planlægning

Håndbog om Miljø og Planlægning Miljøstyrelsen Skov- og Naturstyrelsen Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne Håndbog om Miljø og Planlægning boliger og erhverv i byerne 4 Håndbog om Miljø og Planlægning Forord 5

Læs mere

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014

Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk. Den 23. december 2014 Jens Erik Kaptain Sæbyvej 11 B Sæby 7870 Roslev jekaptain@fiberpost.dk Den 23. december 2014 Sæbyvej 11 B - Afgørelse - Anmeldeordning - 29 - Etablering af gyllebeholder Skive Kommune har den 25. februar

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014. Februar 2014 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Kolofon Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 0 Februar 0 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere